اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

جلد سوم کاپیتال مارکس، برای اولین بار ادامه ترجمه فارسی، فصل ۴۹ در باب تحلیل پروسۀ تولید: تايپ و تنظيم از سايت کمونيستهای انقلابی، مترجم: ف .فرخی

جلد سوم کاپیتال مارکس  برای اولین بار ادامه ترجمه فارسی فصل ۴۹ در باب تحلیل پروسۀ تولید کارل مارکس تايپ و تنظيم؛ سايت کمونيستهای انقلابی مترجم؛ ف .فرخی fasle-49-1-1 اجرای … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

4 دسامبر 2016 · بیان دیدگاه

اخبار و گزارشات کارگری 13 و 14 آذر 1395

اخبار و گزارشات کارگری 13 آذر 1395 لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی نه! تغییرقانون کار بنفع کارگران آری! – در نکوداشت ۱۳ آذر، روز مبارزه با سانسور … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

4 دسامبر 2016 · بیان دیدگاه

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

  هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان   0 زندان در جهان / گفتگوهای زندان DECEMBER 1, 2016 « خاطرات یک شکنجه گر» «خاطرات یک شکنجه گر» (قسمت اول)   آن … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

4 دسامبر 2016 · بیان دیدگاه

مقالات توفان (ارگان حزب کار ایران)، شـماره 201 آذر ماه 1395ـ دسامبر سال 2016

بلندگویان دست پرورده نئولیبرالیسم در البسه «چپ انقلابی» و یا «چپ کارگری» در همان اطاقهای فکری امپریالیستی مدعی می شوند که «پرولتاریا میهن ندارد» و هرگز نباید از مرزهای میهنش … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

3 دسامبر 2016 · بیان دیدگاه

نقدی بر بیاینه ۱۶ آذر «جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های ایران»!: برهان عظیمی

دریافتی: اﻧﻘﻼب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدن ﻣﺮدم و اﻓﮑﺎرﺷﺎن اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻴﻖ‌ﺗﺮﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ‌ها را در زﻣﻴﻨﻪ‌های اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﺳﻴﺎﺳﯽ و رواﺑﻂ  و ﻧﻬﺎدهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ می‌طلبد. اﻳﻦ اﻧﻘﻼب در ﭘﯽ … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

3 دسامبر 2016 · بیان دیدگاه

رفراندوم – فردا- در ایتالیا پس از انگلیس و فرانسه ایتالیائی ها گربه می رقصانند!: اشپیگل آنلاین- گزینش و ترجمه رضا نافعی، و محمد علی عموئی: «…کسی نمی داند که رفیق فیدل در طول سالهای متمادی زندان و تبعید من و رفقای ایرانیم چه کوشش ها و توصیه هائی در جهت نجات ما از رنج زندانهای مزدوران امپرایالسم بکار گرفته است…»

مسئله بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. اگر مردم نخواهند بیش از این صبرکنند، اگر بدام پوپولیست ها بیفتند که به آنها وعده بهبود و ضعیت را می دهند، آنوقت اوضاع … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

3 دسامبر 2016 · بیان دیدگاه

از کمونیست ھا متنفرم: ناشناس/نشریه تدارک حزب انقلابی

ازکمونیست ها متنفرم آنها برای تبدیل حهنمی که سرمایه داران برای مردم کارگر و زحمتکش درست کرده اند به بهشتی انسانی می جنگند آن ها می گویند ثروتمندان با اشتثمار … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

3 دسامبر 2016 · بیان دیدگاه