اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

فراخوان فعالین سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمه هاشمی شاهرودی, به جرم جنایت علیه بشریت!

ما فعالین سیاسی و اجتماعی در خارج از کشور ضمن اعتراض به بی توجهی به اعتراضات پرشمار ایرانیان خارج از کشور و بویژه در آلمان همکاری دولت و پلیس المان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

15 ژانویه 2018 · بیان دیدگاه

فراخوان فعالین سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمه هاشمی شاهرودی, به جرم جنایت علیه بشریت!

طی ده سال ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه ایران بازداشت مخالفان و منتقدین سیاسی و سرکوب آزادی بیان و مطبوعات بشدت ادامه یافته و همچنین تعداد زیادی از زندانیان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

10 ژانویه 2018 · بیان دیدگاه

فراخوان فعالین سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمه هاشمی شاهرودی به جرم جنایت علیه بشریت!، و میزگرد پیرامون جنبش سراسری محرومین در ایران با حضور سعید سهرابی و بهرام رحمانی و سعید افشار

فراخوان فعالین سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمه هاشمی شاهرودی به جرم جنایت علیه بشریت! خطاب به نهادهای حقوق بشری و تمامی آزادیخواهان و مدافعان جایگاه و منزلت انسانی سید محمود هاشمی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

8 ژانویه 2018 · بیان دیدگاه