اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

فراخوان فعالین سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمه هاشمی شاهرودی به جرم جنایت علیه بشریت!، و میزگرد پیرامون جنبش سراسری محرومین در ایران با حضور سعید سهرابی و بهرام رحمانی و سعید افشار

فراخوان فعالین سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمه هاشمی شاهرودی به جرم جنایت علیه بشریت! خطاب به نهادهای حقوق بشری و تمامی آزادیخواهان و مدافعان جایگاه و منزلت انسانی سید محمود هاشمی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

8 ژانویه 2018 · بیان دیدگاه