اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

شکست خط سازش … کورد ها و بازی های کثیف آمریکا(بفارسی و انگلیسی): فرح نوتاش- جبهۀ جهانی ضد امپریالیست- قدرت زنان-وین

دوستی با امپریالیسم معنایی جزقبول نوکری امپریالیسم ندارد. تضاد سوسیالیسم با امپریالیسم آشتی ناپذیر است. تمام خط های میانی ساختۀ دست امپریالیسم اند. ساختۀ امپریالیسم برای کشتن زمان، نابود کردن امید و ادامۀ استیلای کشنده و وحشتناک خود. نباید در گرداب تکرار، زمان را هدر داد. باید زلال و یک دست شد. پیروزی درگرو آموزش از تجربۀ جهانی و هرگز فراموش نکردن آن است. امپریالیسم دشمن تغییر ناپذیر ملل کشورهای جنوب و طبقۀ کارگر جهان است . همواره باید کینه و نفرت به امپریالیسم  را صیقل داد و به روز کرد. آشتی با امپریالیسم در هر سطح سم خالص و انحراف از راه سوسیالیسم است…امروز تنها این رژاوا نیست که در عرصۀ مبارزه، درس خشن و خونین، وتکراری بازیچه بودن را  تجربه می کند. این ناروی تلخ و گزنده باید برای تمامی چپ هایی که با گرایشات سازش کارانه و تطبیق خود با امپریالیسم، راه میانه را بر گزیده اند، بعنوان مهمترین درس قرن بیست و یکم باشد. چپ هایی که در کلام چپ و در عمل راست و به فریب طبقۀ کارگر مشغول اند. چپ هایی که برای بستن بار خود انگل وار به احزاب چپ آویزان شده اند و با فرصت طلبی حرمت امپر یالیسم را فقط بخاطر گردن کلفتی و حقه های رنگارنگ اش نگه می دارند. و با خیانت به ملل خود به انحراف مشی حقیقی احزاب مشغول اند. مسلم است که اعضای ناتو برای خدمت به خلق های تحت ستم دست هم را ول نخواهند کرد. مسلم است که آنان با هم بر نامه ریزی و با هم عمل می کنند. مسلم است که دوستی بره و گرگ، هرگز به نفع بره نیست.

شکست خط سازش … کورد ها و بازی های کثیف آمریکا 

فرح نوتاش             جبهۀ جهانی ضد امپریالیست      قدرت زنان      وین   10.11. 2019

 

حملۀ ترکیه از هوا و زمین به منطقۀ کردستان سوریه نه ابتدا به ساکن بود و نه بی اطلاع قبلی. حتا چند روز قبل از حمله، بشار اسد از کوردان سوریه دعوت کرد که به آغوش وطن بر گردند. و این در جایی است که نه تنها جنگ با داعش چهرۀ درخشانی از مبارزان کورد سوریه به جهان عرضه کرده است بلکه هزاران داعشی در زندان های کردستان سوریه تحت نظارت یگان های مدافع خلق با حضور زنان دلاورکورد هستند. زنانی که در عمل ثابت کرده اند از زنان سر آمد جهان اند. و بجاست که الگوی دیگر زنان در جهان باشند.

حضور آمریکا در سوریه غیر قانونی و بی دعوت دولت قانونی سوریه بوده است. و بار ها دولت سوریه از آمریکا و ترکیه خواسته است که خاک سوریه را ترک کنند. حال آمریکا زمزمۀ ترک سوریه را می کند در جایی که هم پیمان ناتو یی او ترکیه، حمله و تجاوز تازه ای را آغاز کرده است. از آنجایی که باند آمریکا موفق به تغییر رژیم در سوریه نشده است، حکومت آمریکایی ترکیه، با سعی در نفوذ به سوریه و ایجاد منطقۀ حائل ، آوردن پناهندگان عرب سوری و نیروهای دمکراتیک- آمریکایی سوریه و اخراج کردها از کردستان سوریه دو هدف اصلی را دنبال می کند.

ایجاد مستعمرۀ کوچک تحت فرمان آمریکا در سوریه

جدا کردن کوردهای سوریه و ترکیه از هم و حفظ نقشۀ جغرافیایی ترکیه.

بعد از شکست خفت باردر تغییر حاکمیت سوریه، این توافق پلید باند خبیث هم پیمانان ناتو است.

در جایی است که پمپئو وزیر خارجۀ آمریکا ازقبول، دادن چراغ سبز به ترکیه برای حمله امتناع می کند، ترامپ کورد ها را محکوم به کمک نکردن به آمریکا در جنگ جهانی دوم کرده است !! و این که  برای کمک به آنان پول زیادی خرج کرده اند. واگر با داعش جنگیده اند برای دفاع از کشور خودشان بوده است.  کهنه سربازان آمریکا، در اعتراض و محکوم کردن ترامپ، کورد ها را پیاده نظام آمریکا در منطقه خوانده اند. و کوردها آمریکا را به خاطر ترک سوریه به خنجر زدن از پشت محکوم کرده اند.

و این در جایی است که اساسا داعش لشگر نیابتی صهیونیسم آمریکا در ایجاد مستعمرۀ شام و عراق تحت فرماندهی اسرائیل بوده که بعد ها رویای بیمار گونۀ امپراتوری اسرائیل از نیل تا فرات عملی شود. و حضور آمریکا در سوریه نه برای تاراندن داعش که برای کمک به آنان و ایجاد و ادامۀ آشوب در خاور میانه بوده است. والبته بعد از هر شکست عقب نشینی ناگزیر است. از این رو آمریکا از حملۀ اردوغان به سوریه و ایجاد مستعمرۀ کوچک برای آمریکا حمایت کرده است . اردوغان بی شرم که در کشورش میزبان 26 پایگاه نظامی آمریکاست، در صدد است پایگاه دیگری هم در سوریه دائر کند. وزندانیان جنایتکار داعشی را آزاد کرده و در دسیسه های دیگر از آنان سوء استفاده کند. او یان استولنبرگ رئیس ناتو را مورد مواخذۀ قرار داده که چرا به کمک عضو ناتو (ترکیه) در انهدان تروریست ها ( منظورش کردهاست) نمی آید؟!

امروز تنها این رژاوا نیست که در عرصۀ مبارزه، درس خشن و خونین، وتکراری بازیچه بودن را

 تجربه می کند. این ناروی تلخ و گزنده باید برای تمامی چپ هایی که با گرایشات سازش کارانه و تطبیق خود با امپریالیسم، راه میانه را بر گزیده اند، بعنوان مهمترین درس قرن بیست و یکم باشد. چپ هایی که در کلام چپ و در عمل راست و به فریب طبقۀ کارگر مشغول اند. چپ هایی که برای بستن بار خود انگل وار به احزاب چپ آویزان شده اند و با فرصت طلبی حرمت امپر یالیسم را فقط بخاطر گردن کلفتی و حقه های رنگارنگ اش نگه می دارند. و با خیانت به ملل خود به انحراف مشی حقیقی احزاب مشغول اند.

مسلم است که اعضای ناتو برای خدمت به خلق های تحت ستم دست هم را ول نخواهند کرد.

مسلم است که آنان با هم بر نامه ریزی و با هم عمل می کنند.

مسلم است که دوستی بره و گرگ، هرگز به نفع بره نیست.

این حقه های  کثیف، تکراری و خسته کننده، فقط مبارزین با ضریب هوشی پائین و یا پیروان رهبرانی خود فروخته را می تواند بازی دهد. مبارزین صادق و با هوش هرگز از یک مجرا دوبار ضربه

نمی خورند. کردها بازی داده شده های مکرراند. و درس خود را یاد نمی گیرند. آمریکا با نقشۀ کردستان بزرگ، با یک رویای شوینیستی، کورد ها را سر کار گذاشته و برای همیشه آنان را بازیچۀ خود کرده است. باید از آشتی با امپریالیست ها برای همیشه حذر کرد. آشتی یعنی سلطه پذیری. باید

یک بار برای همیشه به جهان بی مرز اندیشند و به عشق به خانوادۀ واحد انسانی .

باید از بیماری التقاط حذر کرد. دوستی با امپریالیسم معنایی جزقبول نوکری امپریالیسم ندارد. تضاد سوسیالیسم با امپریالیسم آشتی ناپذیر است. تمام خط های میانی ساختۀ دست امپریالیسم اند. ساختۀ امپریالیسم برای کشتن زمان، نابود کردن امید و ادامۀ استیلای کشنده و وحشتناک خود.

نباید در گرداب تکرار، زمان را هدر داد. باید زلال و یک دست شد. پیروزی درگرو آموزش از تجربۀ جهانی و هرگز فراموش نکردن آن است. امپریالیسم دشمن تغییر ناپذیر ملل کشورهای جنوب و طبقۀ کارگر جهان است . همواره باید کینه و نفرت به امپریالیسم  را صیقل داد و به روز کرد. آشتی با امپریالیسم در هر سطح سم خالص و انحراف از راه سوسیالیسم است.

چرا کوردها فکر می کنند که تنها کردستان متعلق به آن هاست؟ چرا فکر نمی کنند که کل سوریه متعلق به آنان است  ویا کل جهان متعلق به آنان است؟ در عصر اینترنت این ناسیونالیسم، مثل یک لباس کوچک و تنگ آزار دهنده است. راه نجات کورد ها و تمام خلق های تحت ستم ،مبارزه شانه به شانۀ  با دیگر خلق های تحت ستم برای سوسیالیسم است. اگر قرار بود مرزها باعث خوشبختی انسان ها شوند 8 میلیون ایرانی، ایران را ترک نمی کردند! پس راه نجات جای دیگر است.

عشق بی مرز و انسانیت

فاجعه آفرینی های آمریکا و شرکا هرگز نباید فراموش شود… آشتی هرگز

علیه آمریکا و شرکا متحد شویم

 

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

 ***

The defeat of compromising line …Kurds and the US dirty games

 

Farah Notash           Worlds Anti-imperialist Front               Women’s PowerVienna 11.10.2019

The Turkish attack and invasion of Syrian Kurdistan was neither sudden nor uninformed. Just a few days before the attack, Syrian president Bashar Al-Assad asked the Kurds to come back into the embrace of their home.

Not only has the fighting against Daesh presented a shining bright face of the Syrian Kurds to the world, but there are also thousands of Daesh fighters imprisoned in Syrian Kurdistan prisons under the supervision of Defenders of the Kurdish Nation, among which are brave Kurdish women. These women, who have proved themselves in practice, are among the world’s most honorable women and capable of setting an example for other women.

The presence of the US army in Syria was illegal and was not invited by the legal Syrian government. The Syrian government had many times asked both the USA and Turkish governments to leave Syria. Now the USA is talking about leaving Syria, while its NATO partner Turkey has started another illegal invasion. Of course, as the US gang has not succeeded in changing the Syrian Government, the Turkish government is trying somehow to squeeze in and make a lasting problem for the Syrian Government by creating a barrier region between Turkish Kurds and Syrian Kurds with the US-Democrats Syrian refugees in Turkey. Also, Turkey does not want any changes in the Turkish map to the benefit of the Kurds.

While Pompeo, the US foreign secretary, denies giving a green light for Turkey’s invasion of Syria, Trump is accusing the Kurds of not helping the USA in WW2!! And he claims that the USA has spent a lot of money to help the Kurds! He also claims that the Kurds’ fight against Daesh was to defend their own land! Former US soldiers protested against Trump for leaving the Kurds alone in Syria, they assume that the Kurds are US infantries. And the Kurds denounced the USA for wishing to leave Syria, considering such a move as a stab in the back.

Whereas Daesh essentially was a US Zionist Islamic proxy army to make a new US Shaam-Iraq colony under Israeli command, which would later give the chance for the realization of the sick dreams of an empire from the Nile to the Euphrates! And the US presence in Syria was not for fighting against Daesh, but to help them and ruin the Middle East.

But off course after every defeat, stepping back is compulsory. That is why the US is happy about the Turkish invasion and the new small US colony. Shameless Erdogan, who has 26 US bases in his country, is trying to make another one in Syria and free the Deash murderers to misuse them for further dirty mischiefs. 

Today it is not only Rojava which is experiencing harsh, repeated bloody lessons, but this situation of bitter, duped Syrian Kurds needs to be taken as the most serious lesson of the 21st century by all those of the world’s leftists who reconcile with imperialists.

The leftists who are left-wing in words, but right-wing in practice, cheat the working class. The leftists who respect imperialism for its bullying and mischiefs in various colours, as they are opportunists and not fighters. They compromise willingly with imperialists and betray their nations.

It is obvious that the NATO members would not break their unity and work for an oppressed nation. It is obvious that they plan and act together. It is obvious that the friendship of lamb and wolf is not to the benefit of the Lamb.

These tediously repeated tricks can only be successfully played on unintelligent fighters or followers of sold-out leaders. Honest, intelligent campaigners would never allow themselves to be fooled twice by the same trick.

The Kurds have been duped repeatedly and do not want to learn their lessons. The US plan of “Great Kurdistan” has given them a chauvinist dream which enables them to be misused by the USA.

Any compromise with imperialism must be prohibited. To compromise means to allow oneself to be dominated. The contradiction between socialism and imperialism is antagonistic. All middle lines are made by imperialists for killing time, destroying hopes and continuing the dreadful domination.

It is essential to learn from world experience and prohibit repetition.  Imperialism is the unchangeable enemy of the nations of the South and the world’s working class. Hatred towards imperialism must always be kept polished and up-to-date.

Compromise with imperialism at any level is poison and a diversion from socialism.

Why do Kurds think only Kurdistan belongs to them?

Why don’t they think all of Syria belongs to them? Or all the world? In the Internet age Nationalism is, like tight small clothes, a real source of pain.

The way ahead for Kurds and all other oppressed nations is to fight for socialism shoulder to shoulder with all other people under oppression. If borders could make nations happy, 8 million Persians would never have left Iran.

So, the path to salvation is elsewhere.

Borderless love for humanity

Never forget disasters produced by the USA & Co and never compromise

unite against the USA & Co

 

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

 

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 12 اکتبر 2019 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: