اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال۷۳ درزندانهای رجوی درقرارگاه اشرف

دریافتی:

هم میهنان عزیز

به پیوست این نامه مطالب مهمی را برای شما می فرستم که در آنها اسامی 400 نفر از کسانی

 آمده است که طی سال های گذشته زندانی شده ، شکنجه شده و یا سربه نیست شده اند.

از شما خواهش می کنم ضمن مطالعه این اسناد ، آنها را برای دوستان خود هم ارسال کنید .

سیامک

اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال۷۳ درزندانهای رجوی درقرارگاه اشرف

seyamaknaderi ژانویه 31, 2018 0

 

نزدیک به ۳۰۰ عکس اززندانیان 

 بیش از۱۰۰ تن بطوروحشیانه ایی شکنجه شده اند

۷تن زیرشکنجه ها کشته یا سربه نیست شدند

بیش از۲۰تن یا خودکشی کرده ویا درعملیات بی بازگشت ویا بعنوان کشته شدن بدست رژیم عنوان شدند

برروی لینک اسامی زندانیان کلیک کنید:

لیست زندانیان رجوی درسال۷۳- قسمت اوّل

 

بر روی لینک کلیک کنید:

اسامی وعکس بیش از۲۰۰ تن اززندانیانقسمت  دوّم

 

دوستان عزیز

دیروزدرفیسبوک توضیحی گذاشتم:
نام محمد رضا جوشقانی اشتباهاً دراین لیست زندانیان وارد شده است. پس ازپی دی اف متوجّه شدم. بدلیل مشکلات اینترنتی، امکان تصحیح اشتباه نبود. همچنین عبدالله مغنی نیزدرزندان رفع ابهام نبوده است، دراین لیست آمده است. بدلیل اینکه بیش از۲۲ سال ازرفع ابهام می گذرد، تمام دوستان نام بسیاری ازآنها را فراموش کرده اند. وهمه افراد برای اولین بار، پس از۲۰ سال دراین باره صحبت می کردند. چاپ این لیست کمکی است، برای کسب اطلاعات بیشتر، وتکمیلی. واقعیت اینست که گردش اطلاعات واخبار درون تشکیلات، درحدّ صفراست. به همین دلیل تنها با انتشار اسامی می توان به اطلاعات مکفی دریک سیستم توتالیتاریسم دست یافت. این لیست تا ۹۹ درصد اطلاعاتش موثق است. طبعاً اگردوستانی که اسامی زندانیان را ازآنها بدست آورده ام، اجازه بدهند، نام آنها را نیزمی توانم بعنوان منبع خبر یاد کنم. زیرا همه این نامها را درکتاب حقیقت مانا، بصورت کُد شده آورده ام، زیرا خودشان نمی خواهند بطورعلنی درباره سازمان سخنی گفته ویا نامشان بیاید. اما بسیاری نیز تأکید کرده اند: اگر نام وگواهی آنان نزد مجامع حقوق بشری( عفو بین الملل وکمیساریا…) طرح شود، بلامانع است. با تشکر ۱۰ دی ۹۶

باید تأکید کنم که این لیست یکی دوجا اسم تکراری آمده است.  حقیقت این است که من لیست بندی درکامپیوتر را نمی دانم چطور است… واین اسامی درطی ۳سال جمع آوری شده است و بدلیل اینکه لیست های دیگری چون جدا شدگان و قاچاق انسان و ابوغریبی ها و… را دنبال می کنم. امکانی نیست که به تنهایی بتوانم همه موارد را دقیق چک کنم. اولویت با انتشار لیست بود. کما اینکه درچنین سیستم توتالیتاریسمی، خودم فکر می کردم، اگراسامی ۲۰۰ زندانی را بدست بیاورم شاهکار است!. این لیست محصول یک کارسه ساله است که تاکنون نیز پیگیر هستم که اطلاعات بیشتری بدست بیاورم. همچنانکه پس از روشنگری اوّلیه دوستان تماس گرفته واطلاعات جدیدی دادند. بنا براین پیشاپیش ازدوستان عزیز عذر می خواهم.  سازمان مجاهدین برای یک کارکوچک ازچندین ستاد تخصصی استفاده می کند. من شاهد بودم که برای یک کار۵۰۰ نفربسیج می شدند تا بتوانند یک مسئله یا گزارشی را به بیرون ارائه دهند. واقعیت اینکه من در کمپی هستم اینترنی ضعیف است یا قطع می شود. جدا ازضعف خودم دربکارگیری کامپیوتر!. متأسفانه درنقطه ایی ازآلمان هستم که هیچ دوستی هم درکنارم نیست تا بتوانم کمک بگیرم. با تشکر ازشما ونکاتی که می گویید. سعی می کنم تمام تلاشم را بکنم. پیروز باشید.

۱۱دی ۹۶ سیامک نادری

هم میهنان عزیز

***

اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال۷۳ درزندانهای رجوی درقرارگاه اشرف
بیش از۱۰۰ تن بطوروحشیانه ایی شکنجه شده اند
۷تن زیرشکنجه ها کشته یا سربه نیست شدند
بیش از۲۰تن یا خودکشی کرده ویا درعملیات بی بازگشت ویا بعنوان کشته شدن بدست رژیم عنوان شدند
همراه با بیش از۲۰۰ عکس اززندانیان رفع ابهام

توضیح:
درمصاحبه با تلویزیون »میهن تی وی« سه شنبه ۱۰ دی ۹۶ ،حقایقی اززندان ها ی سال۷۳ روشنگری کردم. همچنانکه درآنجا گفته بودم، لیست
را درسایت حقیقت مانا انتشارمیدهم. وهفته آینده درباره آنچه درباز جویی ها، شکنجه ها گذشت وهمچنین دادگاه رجوی با گروهای مختلف زندانیان
روشنگری خواهم کرد.
اسامی واطالعات بیش به ۴۰۰تن را تاکنون توانسته ام بدست آوردم. اززندانیان سیاسی زمان شاه، تازندانیان سیاسی خمینی، تاترکیب خانوادگی
وزن وهمسر، و بیش ازصد زن مجاهد نیز دستگیروزندانی وشکنجه شدند. منظورازاسم بردن ازشکنجه شدگان درلیست زندانیان قرارگاه اشرف،
شکنجه های شدید وبازجویی …بوده، وا اّل همه نفرات بالاستثنا مورد ضرب شتم قرار گرفته اند. واین نوع شکنجه درزندانهای شاه و خمینی بنام
»توپ فوتبال« مصطلح شده است. درضمن بسیاری دراین لیست شکنجه شده اند. ا اما اطالعات بسیاری از افراد شکنجه شده را فعالً دردست ندارم.
این لیست درحالی تهیه شده که بسیاری حتای نمی خواهند، هیچگونه اطالعی ازجریان رفع ابهام، ویا اسامی نفرات هم سلولی وهم اتاقی ویا… را
بدهند. این اسامی درحالی تهیه شده که بسیاری ازدادن هرگونه اطالعات واسم زندانیان بدلیل وحشت وهراس ازرجوی وسازمان خود داری می
کنند. بعضاً دوروزوقت گذاشتم تا بتوانم با یکی ازدوستان همراه بشوم، تایک اسم ویا یک نشانی ازیک زندانی بگیرم . اگراومی فهیمد که من
تحقیق می کنم ودرآینده قصد انتشار این اسامی رادارم، ازدادن اطالعات خود داری می کرد. این ترس کماکان ادامه دارد. میدانم که با ارائه این
لیست وعکسهای زندانیان سال۷۳ این ترس خواهد ریخت، وتمامی اطالعات علنی خواهد شد. وازاین پس اطالعات بیشتری دراین زمینه را شاهد
خواهیم بود.
رجوی درخود شیفتگیش، تهی ترازآن بود که قدر سرمایه ایی چون عاشقانش را بداند
رفع ابهام ازقهرمان شکنجه های زندان های زمان شاه؟
بسیارمواردی قابل تأمل وبررسی درمحتوای این داستان وجود دارد. نشانگرآن است که موضوع اساساً مسئله نفوذی نبوده است، هدف سرکوب
ونسق کشی وزهرچشم گرفتن اراعضا برای ایجاد یک توتالیتاریسم مطلق بود. ازجمله زندانی شدن »آقا« مجید معینی )رجوی اورا قهرمان
مقاومت دربرابرشکنجه های زمان شاه معرفی کرده بود. کما اینکه دیگران هم همین را می گفتند. کاندیدای سازمان درانتخابات سال ۵۸ برای
مجلس شورا(
درنشریه شماره ۲۶ ازعجز ودرماندگی شکنجه گران ازمقاومت مجید معینی سخن رفته است. اما مجید معینی درزندان رفع ابهام بدلیل شکنجه های
جسمی وروحی درهم شکست. زیرا اینبارشکنجه روحی، تمام هویات وشخصیت اورا درمجاهدین نشانه رفته بود. فردی که دستورشکنجه
صادرکرده، وجزئیات روند بازجویی رادنبال می کند کسی نیست جزخود رجوی!. این مهلک ترین روزهای مجید معینی زیرشکنجه بود.
مصاحبه مجید معینی پس ازآزادی اززندان شاه
علیرضا محمد زاده) مراد( زندانی سیاسی زمان شاه
علیرضا محمد زاده) مراد( از زندانیان سیاسی زمان شاه و ازکادرهای سازمان هم درزندان رفع ابهام بود ودرهمان اتاقی که قربانعلی ترابی کشته
شد.
اول، مهرداد نیک سیر که فرمانده عملیات حسین قانع گلیان بازجو وزندانبان مشهد درسال۶۵ .
همچنین تعدادی از زنان »شورای رهبری« دوره ا
مهرداد سال ۶۷ فرمانده تیپ لشگر۴۰ بود.ا اما بدلیل مخالفت باطالق خلع رده شده …وبعدها فرمانده تانک شد:
حمل اجساد شهدا نفرسمت راست با تاج گل محمد رضا بختیاری وساوم مهرداد نیک سیر اززندانیان سال۷۳ بودند.
نمایشاتی ازاین دست پس ازمرگ آنها، که عکسها ی مهرداد نیک سیر ومحمد رضا بختیاری را بگردن کبوتران سفید انداخته اند، وسپس کبوتران
را رها می کنند، برای افرادی مثل من که حقایق را می دانستند، بسیاردردناک بود. زیرا همه ما پرندگانی بودیم که بالهایمان راقیچی کرده بودند
مهرداد نیک سیرجزءکادرهایی بود که برای کمک به مریم به خارج رفته بود. اورا مستقم ازآلمان به عراق وبه زندان قلعه می آوردند. وقتی به
اتاق ما آمدابتدا تا چند روزمات ومبهوت بود. بعدها بسیار بهم ریخته وعصبانی ازاینکه چنین تنظیم رابطه ایی با اوکرده اند. من دراتاق همیشه با
مهرداد حرف می زدم. حتای دردادگاه رجوی هم با هم بودیم، که شرحش را می دهم که، هیچ ربطی به نفوذی نداشت ومسخره بود. بعد ازآزادی
این بحث های )بند ف و دیگ( برای ماها نیست ما قبالً « مهرداد در۶-۷ مرداد ۸۸کشته اززندان هم می گفتیم:» این پروسه را رفته ایم )زندان(.
شد.
عکسها ی مهرداد نیک سیر ومحمد رضا بختیاری درسفره سیاسی مریم درخارج ازکشور.
باقرمفرد که ازنفرات منطقه بود سالهای ۶۱یا ۶۴ به منطقه آمده بود. اوبعنوان نفوذی دستگیر شده بود؟. خودش عصبانی بود واحساس توهین
وتحقیرمی کرد. وهیچ وقت هم این مسئله را ج ادی نگرفت که به این دلیل اورا آورده اند. تجربه چک امنیتی سال ۶۴ را هم داشت. ا اما آنرا
کاریکاتوری درمقابل این )سال۷۳ )می دانست:
عکس باقر مفرد نفرایستاده درسمت راست آقای منوچهر هزارخانی درسفر به منطقه در نشریه مجاهد چاپ شده بود .
احمد رازانی کارگر نانوایی فردی بسیار مذهبی و نجیب ومردمدار، همسرش درفروغ شهید شد. دختر وپسرخرسالش را سال ۶۹ به خارج فرستاده
شده بود.اینک او نفوذی شده بود؟!:
سعید عبدالهی شاعر و نویسنده، زندانی سیاسی رژیم خمینی، همسرش درفروغ شهید شده، دراتاق مابود. شعرهای اوهم اکنون درسایت مجاهدین
درج می شود:
سعید بالی به همراه همسرش دستگیر و … دراتاق مابود. پسرش اکنون نماینده مجلس سوئد است. سال ۶۸ یک پسرب اچه دوست داشتنی بود که به
لشکر ۶۷ نزدمادرش می آمد و من اورا می دیدیم و…:
فرید لیوانی فرمانده قدیمی واف یگان هم دراتاق مابود.همه تع اجب می کردند اورا به چه دلیل آوردند؟:
چهل نفردراتاق ما بودند، به یک نفرنمی خورد که نفوذی باشد. ا اما هریک مواردی داشتند که باید دستگیر می شدند و زهرچشم می گرفتند.
مژگان زمانی، رئیس ستاد مژگان پارسایی، جانشین رهبری)رجوی(در اشرف؟!:
فاطمه علیزاده خلبان هلی کوپتر درستاد هوایی؟!:
عطا حسینی ، از۱۵سالگی درسازمان بود.؟!. خودش درآلبانی به من می گفت: من هیچ وقت برسر این مسئله با سازمان صفر صفر نمی شوم:
علی ذولجالل، مسئول حفاظت قرارگاه اشرف؟!:
سیاد رحیم موسوی، زندانی رژیم خمینی که درسال ۶۱اززندان فرارمی کند ودرخارج مصاحبه مطبوعاتی وافشاگرانه اوازشکنجه های زندان اوین
و…انعکاس می یابد. تصاویرچهره وپاهای شکنجه شده او درتراکت ها وپوسترها برای سالها دردست تظاهر کنندگان سازمان بود.اودرسال ۶۸
فرمانده تیپ لشگر۴۰ بود:
حسین پارسا زندانی سیاسی زمان شاه و خمینی:
حنیف امامی که زیرسن قانونی به ارتش آمده بود ودر۷-۶مرداد۸۸ کشته شد، پدرومادرش هردو اززندانیان ۷۳ بودند:
قادر دیانت زندانی سیاسی گوهر دشت، برادرش عارف کادر حفاظت رجوی بود برادر دیگرش بنام قاسم در قتل عام ۶۷شهید شد. قادررا بعدها
به سیستم اطالعات و زندانها بردند ودرلیبرتی هم در ستاد ۷۰۰(اطالعات (است. باور نمی کنم چطور ممکن است قادررا که بسیار مهربان،
عاطفی و شریف است، به آنجا برده باشند. قادر جزء کسانی است که زیر دست حسن نظام و حکمت بازجویی وشکنجه شده بود:
قادردیانت نفر سمت چپ قادردیانت نفرایستاده سمت چپ
درآذرماه سال۹۵ اطالع پیداکردم که، علت دستگیری قادر دیانت بدلیل نامه هایی بود که یک خانمی که درسال ۷۱-۷۰ ازسازمان جدا شده بود،
برای قادر می نوشت ونامه ها به سازمان می رسید. من درسال ۶۸با آن خانم توسط قادرآشنا شدم.
سیامک نادری) نگارنده(:
لیست اسامی بیش از۴۰۰تن از زندانیان پروژه رفع ابهام درسال ۷۳
۱ -قربانعلی ترابی- قربانعلی که به همراه همسرش زهرا سراج و دو خواهرانش معصومه ومریم اولیا و دامادشان حمید امامی دستگیر شده بودند
همان هفته اول زیرشکنجه کشته شد. وخواهردیگرش مریم ترابی براثر شکنجه ها روانی گشت، بطوریکه همیشه دستش بدست خواهر
دیگرمعصومه بعد ازآزادی اززندان بسته بود. ودرسازمان توسط خواهر بزرگترش معصومه نگه داری می شود. قربانعلی ترابی را درکربال
ودرگورستان وادی السالم دفن کردند. ّلزم به توضیح است که هیچیک ازقربانیان رفع ابهام دراشرف دفن نشده اند!. خانواده قربانعلی بدلیل
حضور امریکایی ها دراشرف ودست بستگی سازمان دراین رابطه، اجازه یافتند سرخاک قربانعلی بروند. وا اّل هیچ کس خبردارنمی شد مزارآنها
کجاست!.
۲ -پرویز احمدی- زیر شکنجه کشته شد
۳ -هادی تعالی ) ابتدا هم اتاقی قربانعلی ترابی بود وبعد درزندان هم اتاقی ماشد. آبانماه سال۹۳ به آلبانی منتقل شد وسال ۹۴درآلبانی براثر سرطان
درگذشت. اوشاهد شکنجه هاو خود کشی قربانعلی ترابی بود.(
۴ -سیف هللا کلبی، شکنجه شده، پس از زندان مادتی تحت مسئول من بود.
۵ -فرهاد طهماسبی )ی- ن می گفت: سخت شکنجه شده – زانویش وحشتناک باد کرده بود(
۶ -حسین جهانی )که بعدها در تصادف با یک موتور سیکلت در خیابان ۱۰۰ قرارگاه اشرف کشته شد(
۷ -مرتضی مهاجر) بشدت اورا شکنجه کرده بودند(او ازنفرات قدیمی منطقه وازسال ۶۳درمنطقه کردستان بود. اتهام نفوذی به اومسخره و
مضحک بود. اوچند سال درمحورما بود. بحث اوجدا شدن ازسازمان بود وهمه ب اچه های محوراین را می دانستند.
۸ -یک زنی که باردار شده بود را دراتاق بغلی مدام کتک می زدند و فریاد می کشیدند و می پرسیدند که کار چه کسی بوده است؟ ولی او
چیزی نمی گفت. فریاد های زنانی که شکنجه می شدند فوق العاده دلخراش بود.)تا همین حد اطالعات داریم(
۹ -داریوش بهرامی اهل سر پل ذهاب توانستند فرار کنند
۱۰ -کیومرثیان اهل تبریز توانستند فرار کنند
۱۱ -شمس هللا گل محمدی – شکنجه شده بود، و دراشرف بر اثر شکنجه ها ی روانی قبل ازآمدن به لیبرتی خودکشی کرد.
۱۲ -اکبر خسروی، اودر زندان آنقدر ترسیده بود که نمی توانست صحبت کند.
۱۳ -حمید امامی، داماد خانواده قربانعلی ترابی، شکنجه شده بود.
۱۴ -حسن یزدی – شاهدی می گوید: دیدیم تشتی را پر از آب کرده و داخل آن ایستاده و سیم های برق تهویه را با دست گرفته و می خواست
اول او را زمین زده بود.
خودش را بک شد که بار ا
ل-چ یکی ازجدا شدگان آلبانی می گفت:» فرید یزدی حد اقل ۴ سال زندان وکیل آباد مشهد بود.
۱۵ -علی مروتی – بعد از پروژهی »رفع ابهام« ۷۳دیگر هرگز برنگشت و خبری از او نشد)نقل از: جمال عظیمی(
۱۶ -فرامرز رحیمی- فرامرز را چنان زدند که تمام لباس هایش خونین بود و زیر چشمش کبود شده بود.
۱۷ -خسرورحیمی – براثرشکنجه ها حالت تعادل خود را ازدست دارد وروانی شده بود.
۱۹ -قادر دیانت – توسط حسن نظام الملکی و حجت بنی عامری شکنجه شده بود ازجمله شکنجه های روانی. وقایع را درهمان زندان برای من
تعریف کرد. با قادر دیانت در گوهر دشت هم بند بودیم. درزندان سازمان هم، هم اتاقی مابود وهمچنین دردادگاه رجوی.
۲۰ -ا حمد رازانی- درزندان هم اتاقی مابود – درسال ۲۷ -آبان-۱۳۸۹خودکشی کرد.
۲۱ -فرید فالحی- بشدت شکنجه های روانی وجسمی شده وهنوز آثارشکنجه ها ۷۳ بربدنش وجود دارد.
۲۲ -محمد رضا …- گفته شده: وقتی اورا به سلول آوردند به محض بازکردن چشمبند ودستبندش، نرمش را شروع کردانگاردرسالن ورزش است
، رفتارش موجب خنده همه شد.
۲۳ -حسن … – مهندس ماشین آّلت سنگین بود اورا آنقدربا پایه صندلی آهنی به ساق پایش زدند که تماماً پوست آن کنده شد. )ممکن است همان
حسن یزدی باشد که زندان وکیل آباد باشد درمرکز ۱۱ تحت مسئول نیره بازگونه بود- نقل ازل-چ(
۲۴ -سید رحیم موسوی- سال ۶۱ اززندان اوین فرارکرده بود بشدت اورا کتک زده بودند- )نقل از: ل- ل(
۲۵ -حمزه رحیمی – زیر شکنجه کشته شد . اهل ایالم حمزه با علیرضا باقری)غالمرضا شکری( ارتشی بودند. غالمرضا خودش هم زندانی بود.
حمزه رحیمی درسال ۷۳توسط عیسی آزاده مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. عیسی آزاده از لیبرتی به هتل مهاجر وسپس به ایران رفت و هم
اکنون با رژیم آخوندی همکاری می کند.
۲۵ -فرج هللا عباسی – طرفدار شریعتی )درحمله امریکا سال ۸۲کشته شد( )به نقل از: ل-ی(
۲۶ -نورهللا فالحی )درتاسیسات کارمی کرد- سر او طاس است( )به نقل از: ل-ی(
۲۷ -مهدی یا بیژن، اف آ )فرمانده یگان( آدم خوبی بود. اوراخیلی زده بودند. صورتش آش وّلش شده بود، هنوز که یادم می آید حالم خراب می
شود- مهدی اف آ را بشدت زده بودند خون باّلمی آورد)به نقل از: ل-ی(
۲۸ -عبدالحمید امامی- شکنجه شده – باسر وصورت خونین و پاهای کبود شده- از کادر های باسابقه و زندانی سیاسی رژم خمینی
ر بود. ( اکبر اکبری شعر باف یک سال درسلول انفرادی و سپس به زندان
۲۹ -اکبر اکبری )به نقل از غ-غ: باما هم اتاق بود – – شکنجه شده – ل
ابوغریب تحویل داده شد.
۳۰ -حسین ناظم بکایی- زندانی سیاسی، سال ۷۴دراثنای نشست حوض، مجریان برنامه سیمای مقاومت درراهرو طبقه هم کف با او مصاحبه ایی
را ضبط می کردند که بسیار چندش آور بود. من خودم شاهد بودم که درمصاحبه می گفت: من درزندان)رژیم خمینی(درهم شکسته بودم…! و از
اینکه به مجاهدین پیوسته واینجا احیاء شده، سخن می گفت. وچنین مصاحبه مشمئز کننده ای هم از سیمای مقاومت پخش شد؟.
۳۱ -اردشیر درویشی)بشدت اورا زده بودند- به نقل از ل – ل(
۳۲ -بردیا امیر مستوفیان )نقل از ی- م: او جزء شکنجه شدگان بود. (
۳۳ -علی خوشحال – ۲سال زندانی رژیم خمینی، سال ۷۲ به سازمان پیوست سال ۷۳ دستگیر واورازیر ضربات مشت و لگد، آش و ّلشش کرده
بودند درسال۷۴ باشلیک سالح خودکشی کرد وبه بیمارستان عراق برده شد ا اما دیگرخبری ازاو نشد.نه تشییع جنازه ایی نه گوری، هیچ کس
اطالعی ندارد.
۳۴ -زهره فخر)اوبه عملیات داخله رفت وشهید شد(
۳۵ -فاطمه زاهد
۳۶ -ناهید سعادت- سال۷۲فرمانده یگان شناسایی – کاسکاول بود. ا اما پس ازآن اورا دیگردرهیچ مسئولیت نیرویی ندیدم. ناهید ومحمود سعادت
برادرو خواهر اوهم درزندان بودند.
۳۷ -کرم فالحی اهل اسالم آباد ایالم
۳۸ -حجت فالحی – این دوبرادربودند.
۳۹ -فردین محمد زمانی) نمی دانم با فردین زمانی یک تشابه اسمی است یا هر دو زندان بودند ولی فردین محمد زمانی زندان بود(
۴۰ -اشرف – یک زن بنام اشرف را درمحوطه زندان زنان دیده بودند)تا همین حد اطالعات داریم(
۴۱ -ایوب آذری) قهرمان کشتی ایران(شکنجه شده، ایوب نصیحت می کرد میرباقر با تشکیالت انطباق کار کن، نمی دانی چه بالئی سر آدم می
آورند.
درآلبانی روزداوم بهمن ۹۳که پس از ۳ماه ماندن درکمپ بابرو به پایگاه گیتی منتقل شدیم اورا دیدم، براثر بیماری گوارشی و…که چندین گلوله به
دنش خورده ، پوست واستخوان شده بود. با من صحبت کرد، تعجب کردم، چون من راهمه می شناختند قاعدتاً ازترس تشکیالت نباید بامن حرف
می زد. ا اما دیدم راحت همه مسائلش را به من می گوید. با اینکه سیگار نمی کشیدم یک سیگار ازاوگرفتم وکشیدم، چون همان روزدرگیرتماس با
تلفن همراه با خواهرم وتماس خواهرم با بهنام)محمد سیاد المحدثین( و…بودیم. وقتی بعد ها فهمیدم ایوب هم زندانی وشکنجه شده بود تازه فهمیدم
که چرا بامن راحت صحبت می کرد.
۴۲ -اسماعیل ابراهیمی )به نقل ازل- ل: رده اش ام او- اف جی)فرمانده یگان( بود – شمالی است- مجبوبه لشگری )سادات (به اوگفته بود : تو
تف سرباّلی تشکیالتی هستی.
۴۳ -میر محسن مرتضوی- اورا به دادگاه رجوی نبرده بودند. می گفت: کسانی را می بردند که رده باّل باشند یا شکنجه شده باشند- ازاو بازجویی
کرده بودند اما کتک نزده بودند. اورا به زندان پشت محور۲ که محل پشت پذیرش بود و دیوار۶ متری وباّلی دیوار سیم خاردار حلقوی داشت
برده بودند و ۸۰تا ۱۰۰نفر زندانی داشت(
۴۴ -عبدالکریم …) نقل از ی- م: نفر بهداشت آشپزخانه لیبرتی که بشدت اورا زده بودند(
۴۵ -روح هللا … اهل شمال از ب اچه های جنگ بود برادرش هم دراشرف بود- امداد گر اف ۵ – رده اش ام او است – به نقل از غ- غ
۴۶ -بهمن … اهل کرمانشاه- با رضا مرسلی، علی امامی ، شمس هللا گل محمدی و…دردادگاه رجوی بودند.
۴۷ – محمد حسین متکی بانام مستعار پیام – فیلمبردار سیمای مقاومت – هم دادگاهی بودیم.
۴۸ -سوسن بنی هاشمی – اهل اصفهان – سال ۶۷درپذیرش بودند.
۴۹ -سوسن غالمی – سال ۷۱ به ارتش آمد ودختر جوان ۲۰ساله ای بود – درگروه موزیک و طبل است.
۵۰ -فریبا…- اهل اصفهان – باسوسن میرزایی درسال۶۷ پذیرش بودند.
۵۱ -رحیم موسوی – سنی مذهب – اهل بندرعباس. درنشست طعمه سال۸۰ هم، رجوی اورا ۲ساعت سوژه کرد.چون اعتراف نمی کرد به مسائل
جنسی. رجوی گفت:ازقضا به این دلیل اعتراف نمی کنی! قطر جیم)جنسیات( تو خیلی قطور است.
۵۲ -عاشوروشی، ترکمن بود – بشدت اورا زده بودند،از لیبرتی فرارکرد )به نقل از ل- ل(
۵۳ -حمید رضا فارسی – درزندان هم اتاقی مابود- درعملیات راهگشایی شهید شد. او معاون فرمانده مقر بود یکباره خلع مقام شد. یکی ازب اچه ها
گفت: حمید رضا را به کشتن دادند چنین افرادی را برای عملیات های بازگشت ناپذیر می فرستادند. به عبارتی ازقبل مشخص بود که کشته می
شود.
۵۴ -محمد فالح) درزندان هم اتاقی مابود( یک پایش روی مین رفته بود. پس ازسرنگونی صدام سال۴-۸۳ مهدی براعی ) احمد واقف( وحمید
عطایی درسالن ستاد برای او نشست جمعی گذاشت که او مشکالت جنسی… با برادران دارد.
۵۵ -مریم طریقت نژاد)به نقل ازل- ل(
۵۶ -مونا نوروزی – ۱۹ساله – مونا می خواست از سازمان برود مادرش هم اقدام کرده بود برای خروج او. این هم یکی از عالئم مشکوک در این
تصادف است. عوامل دیگری هم هستند که نشانگر عمدی بودن این چپ کردن خودرو می باشد که درهمین کتاب می آید.
۵۷ -پرویز نوروزی- پدرمونا نوروزی
۵۸ -محمد محتشم – دخترش خارج بود مادرش درفروغ شهید شد واورا سال ۶۹ فرستادند خارج. می ترسیدند که اقدام کنند محمد راخارج کنند وبه
این دلیل همیشه تحت فشار بود. مژگان پارسایی وصدیقه حسینی درنشست ّلیه ایی بزرگ ۲۰۰۰ نفری اورا سوژه کردند وگفتند :» رهبری را
می خواهی به یک طوله سگ بفروشی؟!. یکی از مسئولین نیز پشت میکرفون رفت و گفت: »طوله سگ«فقط مختص تونیست وبا اشاره به
نشست رجوی گفت:» یادت می آید که برادر فالن خواهر راصدازد و گفت همه ب اچه های شما طوله سگ یا کره اّلغ یا ب اچه میمونی بیشتر نیستند
وبرای اینکه به شما برنخورد من اینرا درباره مصطفی ی خودم می گویم.) دیالوگ رجوی با یکی از زنان مسئول شورای رهبری ( محمد برگشت
گفت: بله یادم می آید.
۵۹ -پروین کوهی – زندانی سیاسی
۶۰ -محمد صنعتکار دانشجوی دانشگاه زاهدان بوده که بر اثر شدت شکنجه به اختالل هواس دچار شده بود.
۶۱ -س – چ ،شاهدی می گوید: با س- چ که تقریبا بیهوش بود مواجه شدیم. بینی ولب و دهان اوخونی بود و صورت و زیرچشمهایش کبود شده
بود. او را به سختی به کنار اتاق کشیده و به دیوار تکیه دادیم تا حالش بهترشود. پس ازمادتی که مقداری حال اوجا آمد پرسیدیم چرا تو را می
زدند؟ درحالی که به سختی حرف می زد گفت: می گفتند مزدور لباسهایت را در بیاور. من قبول نمی کردم و به زور و کتک از تنم در آوردند.
توضیح: برای پوشیدن لباس زندان )نقل از:جمال عظیمی(
۶۱ -همسر حبیبه طالشی) ۴۵ساله ـ آنها درسال ۶۸ پیش از رفتن ما به خارج بعنوان زندانیان سیاسی برای افشاگری سفر گالیندوپل به ایران ، تازه
به ارتش پیوسته بودند ودریک مقری دربغداد حضور داشتند. آنزمان یک دختر ۸ساله هم داشت. دیگراورا درارتش ندیدیم و شاید از سازمان جدا
شد.(
۶۲ -سید حسین سید احمدی- برادرسید علی سید احمدی ازشهدای ۱۰شهریور۹۲ اشرف- هم اتاقی ه- ی
۶۳ …-شریعتی – از مجروهان ۶-۷ مرداد بود که درعملیات داخله شهید شد)ق- س(
۶۴ -هادی… اهل مشهد- موهای جلوسرش ریخته بود- هم اتاقی ه- ی
۶۵ -مجید معینی )آقا( – شکنجه شده – قهرمان مقاومت درزمان شاه وکاندید مجاهدین برای مجلس شورا درسال۵۸.
۶۶ -علی مروتی
۶۷ -مهدی شریعتی
۶۸ -محمد رزاقی – شکنجه شده.
۶۹ -شیرین روحی
۷۰ -غفور فتاحیان
۷۱ -حمید هادی بیگی
۷۲ -حمیدرضا برهون – اورا به زندان ابوغریب فرستادند- زندانی رژیم خمینی.
۷۳ -مالک کلبی – شکنجه شده.
۷۴ -محمدصادق لقمانی
۷۵ -اسماعیل شهسواری
۷۶ -نصیر مه آبادی
۷۷ -حسین
۷۸ -عیسی
۷۹ -عبدالحسین سلیمانی
۸۰ -امیر بیدقی – شکنجه شده
۸۱ -مرتضی هودی
۸۲ -محمد حسن گرجی
۸۳ -مهدی اهری
۸۴ -حبیب سیف الدین
۸۵ -قاسم بهرامی)به نقل ازل- ل(
۸۶ -اسماعیل ونک
۸۷ -مهران تقوی
۸۸ -نادر نادری – شکنجه شده
۸۹ -محمد دادجو
۹۰ -سیروس طائفی
۹۱ -علی مقدسی
۹۲ -حسین فرقانی –شمالی بود از سوئد آمده بود)به نقل ازل- ل(
۹۳ -شیرین رحیمی- شکنجه شده)خواهر خسرو وفرامرز رحیمی(
۹۴ -هادی نگراوی
۹۵ -محمد کرمی
۹۶ -فردین محمد زمانی) نمی دانم با فردین زمانی یک تشابه اسمی است یا هر دو زندان بودند(
۹۷ -مسعود افضلی
۹۸ -نصیر حیدری- شکنجه شده.
۹۹ -حمید هادی لو
۱۰۰ -مصطفی شفیعی
۱۰۱ – حسین صامحی )گفتند در تصادف کشته شد( گزارش وی درهمین کتاب آمده است.
۱۰۲ -حمید رضا لشکر )گفتند که دردرگیری با رژیم کشته شد(
۱۰۳ – مجتبی جواهری
۱۰۴ –حمزه طوماری
۱۰۵ -مژگان زمانی – رئیس ستاد مژگان پارسایی شده بود.
۱۰۶ -جالل فرخندی
۱۰۷ -حسین سجودی
۱۰۸ -کریم رشیدی)محراب(
۱۰۹ – نادر رشیدی) درزندان هم اتاقی مابود(
۱۱۰ –محمد حسن نیری
۱۱۱ –هوشنگ گل علی پور
۱۲۲ -عصمت خدابنده) بنقل ازل-چ(
۱۱۳ -عباس…) عکس اسکندربیک(
۱۱۴ -محمد ب
۱۱۵ -محمدرضای اهل تهران ام جدید یا قدیم ) ج-ع: هم دراتاق ما بود بعد رفت تیف و کردستان ولی درزندان ضد خدا ومذهب شد. ما روبروی
قلعه محمود قائمشهر بودیم.(
۱۱۶ -شهرام نصیری مقدم
۱۱۷ -موسی حاتمیان – زندانی سیاسی دو خواهرش نیز سال۷۳ زندانی بودند) درزندان هم اتاقی مابود ودر دادگاه رجوی(
۱۱۸ -اسحاق الماسی
۱۱۹ -حجت ضابطی
۱۲۰ -علی قشقاوی – شکنجه شده.
۱۲۱ -محمد رضا جوشقانی- زندانی سیاسی
۱۲۲ -نصیر حیدری
۱۲۳ -علی امامی – شکنجه شده
۱۲۴ -سیامک حاتمی
۱۲۵ -رضا مرسلی
۱۲۶ -کامران فالحی
۱۲۷ -علیرضا حاتمی- شکنجه شده.
۱۲۸ -محمد امین سلطانی – شکنجه شده.
۱۲۹ -حمید خیری – شکنجه شده.
۱۳۰ -طوبی بزرگمهر- شکنجه شده. برادرش جلیل در سال۷۳ درزندان کشته شد وبرادردیگرش خلیل نیز زندانی بود.
۱۳۱ -محمود آسمان پناه –شکنجه شده
۱۳۲ -خلیل بزرگمهر- شکنجه شده.
۱۳۳ -جلیل بزرگمهر – زیر شکنجه کشته شد
۱۳۴ -زهره آمرطوسی )ضحی( – شکنجه شده
۱۳۵ -امامی) خواهر حمید امامی( – شکنجه شده
۱۳۶ -اسماعیل رجبی مرکز۱۲ – ۵۵تا۶۰ ساله )بنقل از: ق- س(
۱۳۷ -حمید رجبی )فرزند اسماعیل(
۱۳۸ -خواهر اسماعیل رجبی
۱۳۹ -مادر اسماعیل رجبی)همسر اسماعیل(
۱۴۰ -مظفر عزیزی
۱۴۱ -میترا ایلخانی – شکنجه شده.
۱۴۲ -شهال کتابی – شکنجه شده.
۱۴۳ -ابراهیم خاکسار
۱۴۴ -مراد خاکسار
۱۴۵ -محمد سلطانی-شکنجه شده.
۱۴۶ -شهاب اختیاری
۱۴۷ -غفور فتاحیان
۱۴۸ -علی ابوالفتحی
۱۴۹ -سعید عبداللهی- درزندان هم اتاقی مابود.
۱۵۰ -رحمان اسداللهی – درزندان هم اتاقی مابود.
۱۵۱ -باقر مفرد- درزندان هم اتاقی مابود.
۱۵۲ -فرید لیوانی- درزندان هم اتاقی مابود.
۱۵۳ -جواد حسینی – زندانی مشهدی- درزندان هم اتاقی مابود.
۱۵۴ -مهردادنیک سیر- درزندان هم اتاقی و هم دادگاهی مابود.
۱۵۵ -جمال عظیمی
۱۵۶ -محمود دالوند – دراشرف درگروه ارکستر برای خانم مرضیه ضرب می نواخت. درزندان هم اتاقی و هم دادگاهی مابود.
۱۵۷ -سجاد هاشمی – اهل ارومیه درزندان هم اتاقی مابود.
۱۵۸ -عطا حسینی – درزندان هم اتاقی مابود.
۱۵۹ -محمد تهرانچی- درستا د آموزش مسئول ورزش بود
۱۶۰ -داریوش نصر- زندانی سیاسی وگوینده اخبار سیمای مقاومت
۱۶۱ -رمضان زارع)به نقل از غ-غ(
۱۶۲ -بهزادعلیشاهی – درزندان هم اتاقی مابود.
۱۶۳ -نسرین رستمی
۱۶۴ -ایوب مهدیان – درزندان هم اتاقی مابود.
۱۶۵ -یدهللا مهدیان
۱۶۶ -محمد تقی آبخضر
۱۶۷ -سعید باقری دربندی- دوست و همشهری اکبر خسروی.
۱۶۸ -ج- ع)یکی از مسئولین در رده ام اوبود.(
۱۶۹ -اردشیر صحت زاده – شکنجه شده بود- درسیسیتم مخابرات کارمیکرد
۱۷۰ـ عنایت سهرابی
۱۷۱ -فردین ملکی
۱۷۲ -ه – ج – قرارگاه ۱۱( به نقل از: جمال عظیمی(
۱۷۳ -مرتضی آستانی
۱۷۴ -بیژن پوّلد رگ )به نقل از: ل-ی(
۱۷۵ -عباس صادقی نژاد)به نقل از: ل-ی(
۱۷۶ -مهدی خوشحال – اهل شمال )به نقل از: ل-ی(
۱۷۷ -علی جاللی – پسر عموی رضا جاللی )به نقل از: ل-ی(
۱۷۸ -جلیل فرقانی – بشدت کتک زده بودند )به نقل از: ل-ی(
۱۷۹ -علی ذولجالل – درزندان هم دادگاهی مابود.
۱۸۰ -علیرضا میر عسگری- شکنجه شده.
۱۸۱ -فرهاد جواهری یار – شکنجه شده.
۱۸۲ -علی طالقانی
۱۸۳ -کورش شریف زاده
۱۸۴ -محمد وکیلی
۱۸۵ -بهمن طلوع- شکنجه شده
۱۸۶ -رضا جاوید- زندانی سیاسی – درزندان هم اتاقی مابود وهمچنین هم دادگاهی.
۱۸۷ -جواد گنابادی- درزندان هم دادگاهی مابود.
۱۸۸ -ابراهیم میر سیدی، اهل مازنداران – درزندان هم اتاقی مابود.
۱۸۹ -علی توکلی
۱۹۰ -اکبر اکبرزاده
۱۹۱ -مجتبی … – در ستاد هوایی مخابرات بود.
۱۹۲ -هودی …- از قهرمانان جودواستان لرستان
۱۹۳ -مهران
۱۹۴ -سیامک نادری- نگارنده کتاب زندانی سیاسی
۱۹۵ -مصطفی عمرانی )نقل از غ-غ(
۱۹۶ -کریم نعلبندیان
۱۹۷ -حمزه کماری
۱۹۸ -حسین لیوانی – برادر فرید لیوانی.
۱۹۹ -امیررحیمی
۲۰۰ -هادی جاهد نیا – زندانی سیاسی- درزندان هم اتاقی مابود.
۲۰۱ -محمود گودرزی
۲۰۲ -محمد یا علی گودرزی )محمد یا علی گودرزی برادرمحمود گودرزی (
۲۰۳ -جمشید چالنگی
۲۰۴ -مهناز امامی
۲۰۵ -هوشنگ گل علی پور
۲۰۶ -حمید فالحت
۲۰۷ -فرامرزحبیبی
۲۰۸ -علی رستمی – اهل کردستان.
۲۰۹ -بهروز دهستانی
۲۱۰ -فریدون اسکندری- درزندان هم اتاقی و هم دادگاهی ما بود- فامیل شمس هللا گل محمدی.
۲۱۱ -علی رستمی
۲۱۲ -همسر هما بشر دوست- هما بشردوست بهنگام تنظیف سالح درآتش سوخت وسپس دربیمارستان جان سپرد.
۲۱۳ -مرضیه رضایی- همسر سعید بالی
۲۱۴ -امیر مزرعه
۲۱۵ -محمود سعادت
۲۱۶ -مجید توانا
۲۱۷ -منوچهر ساعی
۲۱۸ -حسین پارسا- او قبال یکی دوسال طلبه بود یکسال زندانی سیاسی شاه ویکسال هم زندانی خمینی- درزندان هم اتاقی ما و هم دادگاهی بود
۲۱۹ -هادی علی بابائی -از اسرای عملیات مجاهدین.
۲۲۰ -رامین جعفری- زندانی سیاسی
۲۲۱ -محمد رضا والی زاده -برادرش بدست خمینی به شهادت رسید
-۲۲۲
۲۲۳ -حکیمه سعادت نژاد- به نقل از ف- ف
۲۲۴ -امیر عبدهللا )به نقل ازی- ن(
۲۲۵ -رضا فالح
۲۲۶ -رضا نفیسی- درزندان هم اتاقی مابود.
۲۲۷ -مصطفی …) بلند قد – به نقل از ی- م(
۲۲۸ -مریم سنجابی
۲۲۸ -فرح حاتمیان – درزندان قلعه شکنجه شده بود.
۲۲۹ -ملکه حاتمیان- اشرف شکنجه شده بود)درتصاف ساختگی کشته شد(
۲۳۰ -سعدهللا سیفی
۲۳۱ -اکبراکبرزاده
۲۳۲ -غالمرضا ابراهیمی
۲۳۳ -علی باقر زاده )غالمرضا شکری( – شکنجه شده
۲۳۴ -عبدالکریم
۲۳۵ -مهری سعادت
۲۳۶ -فاطمه مهرنیا
۲۳۷ -فتانه عوض پور
۲۳۸ -عفت نجاتی
۲۳۹ -فریبا فروغی- زندانی سیاسی اصفهان همراه سوسن بنی هاشمی
اول سازمان
۲۴۰ -مهین لطیف- زندانی سیاسی – مسئول دفتر صدیقه حسینی مسئول ا
۲۴۱ -مرضیه نوری مهربان- زندانی سیاسی
۲۴۲ -پروانه یزدیان )کبری(– زندانی سیاسی
۲۴۳ -خاتون نظری)به نقل ازل- ل(
۲۴۴ -اکرم فرجی – ت رک است )به نقل ازل- ل(
۲۴۵ – میترا ایلخانی
۲۴۶ -مینا جهانی
۲۴۷ -فاطمه علیزاده خلبان – ک رد کرمانشاه
۲۴۸ -صغری خان محمدی
۲۴۹ -مجتبی زرگر
۲۵۰ -پرویزرنجبر)نقل از ی- م و غ-غ
۲۵۱ -محمودرضا حافظ تقوی اهل تهران
۲۵۲ -راشد ) حبیب سیف الدینی – ک رد است – به نقل از غ-غ(
۲۵۳ -سید حسین حسینی
۲۵۴ -علی کوه نشین
۲۵۵ -سید مهدی شریعتی )در جنگ ۸۲ کشته شد(
۲۵۶ -سعید بالیزندانی سیاسی دردیزل آباد کرمانشاه- درزندان هم اتاقی مابود.
۲۵۷ -حبیبه طالشی)به نقل از ل-ل(
۲۵۸ -نورهللا فالحی- درپدافند ارتش بود- درتاسیسات کار می کرد
۲۵۹ -مجید مهرنیا
۲۶۰ -عباس علی میر صادقی نژاد
۲۶۱ -اسد علیپور
۲۶۲ -نسرین رستمی – شکنجه شده.
۲۶۳ -شهال کتابی
۲۶۴ -فائزه زاهد – شکنجه شده – پس ازسرنگونی صدام، همراه با یک زن دیگربنام حاجیه از اشرف به تیف فرارکرد.
۲۶۵ -بساط علی مشکین فام- بساط علی مشکین فام به ایران رفت.
۲۶۶ -محمد فیضی – )به اتهام مسمومیت غذا(
۲۶۷ -ملیحه زاهد
۲۷۸ -عباس ترابی – هم دادگاهی ما بود
۲۶۹ -برادر عباس ترابی) نام وی را نمی دانم(
۲۷۰ -زهرا سراج – همسر قربانعلی ترابی.
۲۷۱ -معصومه ترابی – خواهر قربانعلی ترابی.
۲۷۲ -مریم ترابی – خواهر قربانعلی ترابی- مریم ترابی یا مریم اولیا – روانی شدند.
۲۷۳ -صفدر – شهرستانی موی سر ریخته- بلند قد- درزندان هم اتاقی مابود- همدانی است
راست – درزندان هم اتاقی مابود.
۲۷۴ -سیاوش یوسفی- جنوبی و یا ل
۲۷۵ -سیما باقرزاده
۲۷۶ -عبدهللا مغنی
۲۷۷ -شکوه قاسمی
۲۷۸ -علی طاهری – زندانی سیاسی رژیم – ترک زبان احتماّلً آذربایجانی و تبریزی است.
۲۷۹ -داود سنندجی – افسرتوپخانه – ازلیبرتی – درزندان هم اتاقی مابود. از لیبرتی فراروبه کمیساریا وهتل مهاجر رفت وبا پاسپورت رژیم ترکیه
وبعد یونان رفت. می گویند که می خواست به ایران برود ا امامی ترسد که برگردد به ایران. زیرا قبالً کارمند سفارت ایران دریونان بود که درسال
۶۱ جدا شده وبه سازمان پیوسته بود.
۲۸۰ -عیسی طاهر خانی
۲۸۱ -علی جاللی
۲۸۲ -محمد سید حسینی
۲۸۳ -محمد کریمی
۲۸۴ -نادرفرهانی
۲۸۵ -جمشید چهارلنگی – شکنجه شده.
۲۸۶ -الیاس کرمی
۲۸۷ -فریده علیزاده
۲۸۸ -مریم سنجابی
۲۸۹ -زهرا احمدی
۲۹۰ -نفیس مظفر مقدم )به نقل ازل- ل(
۲۹۱ -کامران یوسفی)به نقل ازل- ل(
۲۹۲ -اکبربیگدلی – اهل زنجان- او درترکیه بود واطالعات آنجا را داشت ودرآنجا کار می کرد.
۲۹۳ -علی … )به نقل از جمال عظیمی (
۲۹۵ -اكبـر شعرباف اكبري – به ابوغریب فرستادند
۲۹۵ -محمود یونسی سال ۷۸ به ایران رفت- )به نقل ازل- ل(
۲۹۶ -فواد بصری
۲۹۷ -رضا دانا پور-)به نقل ازل- ل(
۲۹۸ -سعیدشعبانی – دوست نعمت اولیایی
۲۹۹ -مرتضی دژدار
۳۰۰ -عبدالکریم ابراهیمی
۳۰۱ -مهدی فخری
۳۰۲ -رضا جاللی –اهل آمل – سال ۷۱ به ارتش آمد )بنقل از: ق- س(
۳۰۳ -حسین ترابری)نام فامیل رابیاد نداشت( )بنقل از: ق- س(
۳۰۴ -فتح هللا )بنقل از: ق- س(
۳۰۵ -علی اشرفی – دررده » ام – او« بعدها شد اف جی، پی جی)فرمانده پشتیبانی(
۳۰۶ … -بخشی- برادر کوچک بهمن بخشی – مو های بور- دردادگاه با ما بود. احتماّلً برادر بزرگش نیز زندانی بوده.
۳۰۷ -داریوش سیفی )نقل از: ل- چ(.
۳۰۸ -حبیب هللا فالحی
۳۰۹ -اسحاق الماسی
۳۱۰ -عباس صادقی
۳۱۱ -حمدهللا رحمانی )بنقل از: ق- س(
۳۱۲ -محمود برنا فر – شمالی است
۳۱۳ -فردین زمانی
۳۱۴ -زهرا کوه نشین- ازموهایش به پنکه آویزان کرده بودند ومی چرخاندند ومی زدند. وزمانی که حالش بهم خورده واستفراغ کرده اورا پایین
آوردند. اویک دخترکم سن بود که به سازمان آمده بود. . برادرش محمد درسال ۷۰ درمنطقه کردی کالرشهید شد محمد ۶۸به سازمان آمده بود.
علی کوه نشین وفاطمه نیز ازهمین خانواده زندانی بودند.
خواهرش فاطمه وبرادرش علی کوه نشین نیززندانی بودند.
۳۱۵ -فاطمه کوه نشین – شکنجه شده. حمید تقدیری و داریوش سیفی درتانک به فاطمه یا زهرا تجاوز کرده بودند به شیرین معدوی و اکرم چزانی
هم تجاوزکرده بودند. برای داریوش وحمید نشست گذاشته بودند. انسیه حتای بعد ها نیزدریکی از نشست هاهم گفت:» داریوش مگر توقبالً مورد
اخالقی نداشتی؟. داریوش گفت:»بله«
۳۱۶ -شیرین معدومی – به نقل از: ل- چ: شیرین معدمی را نیز شکنجه کرده بوند. بدلیل اینکه مشخص بود شیرین می خواهد از سازمان خارج
شود اورا به زندان آوردند و به اوودونفر دیگراتهام رابطه جنسی با مردان زدند.
۳۱۷ -جمال )نقل از: ل- چ(.
۳۱۸ -سید حسین رضایی – اهل کرمانشاه – شکنجه شده– همه را به ورزش می برد.
۳۱۹ -فرید – اهل مشهد- بلندقد – زندانی سیاسی ۴-۵ سال زندان وکیل آباد- نفر مهندسی مرکز اا-)نقل از: ل- چ(.
۳۲۰ -ناهید… )نقل از: ل- چ(.
۳۲۱ -مهرداد بزازیان
۳۲۲ -داود قنبری – با قاچاق انسان به اشرف کشانده شد…
۳۲۳ -محمد رضا بختیاری
۳۲۴ -حمید محبی
۳۲۵ -هوشنگ افشار- بهمن ۶۷ به سازمان پیوست – مارکسیست بود مجاهد شد.
۳۲۶ -نسترن رستگار پور
۳۲۷ -سعید رجایی
۳۲۸ -محمد ترکمن- سال۶۶به منطقه آمده است
۳۲۹ -محسن ترکمن ) راننده کاک صالح بود وچون درستاد بوداطالعات زیادی از آنها داشت(۶۶سال به منطقه آمده است
۳۳۰ -عباس اهل کرمانشاه
۳۳۱ -علیرضا معصومی- فامیل مهدی غفوری.
۳۳۲ -بهزاد شهریاری – فرمانده یگان پذیرش – هرشب کابوس می دید
۳۳۳ -آرزو حیدرزاده خواهر موسی حیدر زاده
۳۳۴ -فرانک شاه کرمی
۳۳۵ -رضا فالحی
۳۳۶ -پرویز رنجبر
۳۳۷ -احمد توکلی
۳۳۸ -بهمن اعظمی
۳۳۹ -علیرضا پور محمد
۳۴۰ -عادل اعظمی
۳۴۱ -شیرزاد جلیلی
۳۴۲ -مصطفی غنیمتی
۳۴۳ -نصرت تخم افشان
۳۴۴ -احمد اقدامی
۳۴۵ -بهمن اعظمی
۳۴۶ -جوادعرب
۳۴۷ -نسرین – خوانند ایی که با ماندانا ترانه می خواند
۳۴۸ -حسن که دررودخانه بصره غرق شد.
۳۴۹ -اکرم چزانی
۳۵۰ -فرشته همدانی
۳۵۱ -مسعود افضلی
۳۵۲ -نادر – فوتبالیست چپ پا هافبک چاق اکنون ۵۵ ساله همیشه ساکت بود درپذیرش سال ۶۷همدوره سعید رجایی بود.
۳۵۳ -نادر حسین ثانی
۳۵۴ -اردشیر صحتزاده
۳۵۵ -مقدس سی سختی
۳۵۶ -قدیر خشت زر- بدلیل شکنجه های بسیار روانی شد و سپس درسوئد خود کشی کرد.
۳۵۷ -سیروس وفا
۳۵۸ -حمید تقدیری – که درجریان اکرم وفاطمه وشیرین معدومی بود. درعملیات داخله جان باخت شد )نقل از: ل- چ(.
۳۵۹ -فردی با ۱۷۵ قد- چهارشانه – توپچی یا راننده تانک که در۷۳غیب اش زد وحمید رضا فارسی گفت اورا گرفته اند وهمانجا دراف ام اورا
زدند به اتهام رابطه با دختری مثل اکرم یا خواهر امیرتهرانی که بنگالی شده بود. برادرش درآلمان یا امریکا برادرش دنبال کارش بود که می
خواست اورا خارج ببرد. ولی پس از۷۳ دیگردرارتش نبود، من ندیدمش… )نقل از: ل- چ(.
۳۶۰ -جمال امیری )نقل از: ل- چ(.
۳۶۱ -حکمت – اهل جنوب با داریوش سیفی و حمید تقدیری وجمال امیری وشهاب چنگایی هم محفل بود که شهاب اسیرجنگی سازمان بود. )نقل
از: ل- چ(.
۳۶۲ -رضا ستوده مرام- زندانی سیاسی – احتماّلً خواهرش هم دستگیر شده بود )نقل از: ل- چ(.
۳۶۳ -ترک ارومیه از اف آ های قدیمی بود که پس از سقوط صدام از اشرف فرار کرد. آنشبی که دستگیر شد پیشنمازاف ام بود واورا با قادر
دیانت وموسی حاتمیان با هم دستگیر کردند. مرکز ۱۱ درقلعه سمت راست ستاد پس از خانه خانم مرضیه. )نقل از: ل- چ(.
۳۶۴ -علیرضا گرجی – سازمان احتمال می داد که جداشود یکبار هم ۶۳ رفته ومج ادداً برگشته بود می ترسیدند که بازجدا شود. ) مح(
اط بود راهم احتماّلً گرفته بودند. از دیگران یا مرتضی مهاجر شنیده بودم )نقل از: ل-
۳۶۵ -معصومه رشیدی – خواهر علیرضا رشیدی که خطا
چ(.
۳۶۶ -خواهرامیر تهرانی که جلو موهایش ریخته بود مادرش هم در ارتش درپایگاه ازهدی بغداد آشپز بودبود)نقل از: ل- چ(.
۳۶۷ -حجت بنی عامری )حکمت( را هم گرفته بودند. قادر دیانت، باقر مفرد وحسین پارسا هم گفتند که اورا هم گرفتند وآنجا درتوالت زندان
حکمت اسمش را نوشته بود که من بیگناهم وامضا کرده بود. ممکن است تشابه اسمی با حکمت دیگر باشد)نقل از: ل- چ(.
۳۶۸ -شایسته امامی- مادر حنیف وهمسر علی امامی)نقل از: ل- چ(.۳۷۰ -کنار سوسن بنی هاشمی)نقل از: ل- چ(.
۳۷۱ -فرشته – همسر فرخ سبزه قبا که خوزستانی بودند بدلیل اینکه می خواست از سازمان خارج شود دستگیر شده بود)نقل از: ل- چ(.
۳۷۲ -ویدا صالحی اهل مسجد سلیمان- خواهر علیرضا که سال ۶۱ شهید شد)نقل از: ل- چ(.
۳۷۳ -نسرین احمدی که با مسعود والی زاده … بوده ودختر سرهنگ است که موقع دستگیری اف یگان مکانیزه بود.اکنون درخارج است.)نقل از:
ل- چ(.
۳۷۴ -زهرا اف مهندسی- برادرش درفاز نظامی درشمال درجنگل شهید شد)نقل از: ل- چ(.
۳۷۵ -محمد صادقی – حمید رضا فارسی گفته بود دستگیر شده. برادر محمد صادقی سر جسد موسی خیابانی که با اکبر طریقی آوردند وّلجوردی
گفته بود تف کن وّلجوردی به محمد صادقی گفته بود صغری! توچرا تف نمی کنی واورازده بودند ومحمد صادقی با نقی غالمی که شهید شد
ومحسن ترکمن با هم به سازمان پیوسته بودند. )نقل از: ل- چ(.
۳۷۶ -بهمن رحیمی
۳۷۷ -حمید خسروی
۳۷۸ -غالمحسن گودرزی
۳۷۹-علیرضا محمد زاده ) مراد( ۴ سال زندانی سیاسی رژیم شاه وعضو شورای ملی مقاومت ویکی از ۳۶ گروگان اشرف درسال۸۸
۳۸۰ -علی اکبر بوجاری – اهل خرم آباد- درجه دار ارتش
۳۸۱ -نظرکرم بیگی
۳۸۲ -کیانوش لرزنگنه
۳۸۳ -نصرهللا مجیدی اهل ارومیه رده ام او واز فرماندهان نظامی – با خانواده اشت تماس ندارد.
۳۸۴ -دوبرادر قبل ازقلعه دویست که همان جایی که صاف کردند وساختمان شیکی تری درست کردند وهردو اف آبودند. اسمش یادش
نمی آید برادر بزرگه درسازمان وبرادر کوچک رفت تیف وسپس رفت ایران واز اف آهای مورد اطمینان بودند.فقط برادر کوچک
اش پیش ما بود. نمی دانم بزرگه دستگیر شده یانه.
۳۸۵ -مظفر عزیزی)سید مظفر میرعزیزی( شمالی است وعینک ذره بینی دوبله دارد اورا شب بردند لت وپار کردند بشدت شکنجه
شده بود. به نقل از جمال – عظیمی
۳۸۶ -طالب جلیلیان به نقل از جمال – عظیمی
۳۸۷ -محمد رضا ایمان نژاد به نقل از جمال – عظیمی
۳۸۸ -مرضیه ایمان نژاد به نقل از جمال – عظیمی
۳۸۹ -محمد رضا اهل تهران ام جدید یا ام قدیم هم دراتاق ما بود بعد به تیف و کردستان رفت ولی درزندان سازمان بدلیل فشار ها، ضد خدا
ومذهب شد. به نقل از ج- ع
۳۹۰ -محمد رضا… ترک زبان است – برادرش هم اکنون درسازمان است وهر دواف آ)فرمانده( بودند محمد رضا اّلن رفته ایران. به نقل از
جمال – عظیمی
۳۹۱ -حسن ) حسن عکاس( سال ۷۲ همراه مریم روی به خارج رفته واز آنجا برگردانده وبه زندان برده بودند. )بنقل از: ق- س(
۳۹۲ -اسماعیل – ترک زبان که بسیار شوخ بود. دوست حمدهللا رحمانی دریک مرکز بودند. وبه بعد ها شوخی می گفت: جمع بندی
کردی؟) علت دستگیریها؟()بنقل از: ق- س(
۳۹۳ -یکی از همشهری های شهاب اختیاری نیز دراتاق ما بود)بنقل از: ق- س(
۳۹۴ -یکی دیگر ازهمشهری های شهاب اختیاری نیز دراتاق ما بود )بنقل از: ق- س(
ر بود وقد کوتاهی داشت وبا علی ابوالفتحی همدوره بود. ب مرکز ۸ آمده بود. )بنقل از: ل- ی(
۳۹۵ -غالمحسین – ل
۳۹۶ -به نقل از ج- ع : دوبرادر قبل ازقلعه دویست که همان جایی که صاف کردند وساختمان شیکی تری درست کردند وهردو اف آبودند. اسمش
یادم نمی آید برادر بزرگه )محمد رضا(درسازمان ماند وبرادر کوچک رفت تیف وسپس رفت ایران. هردو آنها از اف آهای مورد اطمینان
بودند.فقط برادر کوچک اش پیش ما بود. نمی دانم بزرگه دستگیر شده یانه، آنها ترک زبان بودند.
۳۹۷ -بشیر اکبریان – زندانی سیاسی رژیم) دخترش فائزه اکبری با نام مستعارمرجان براثرفشارهای تشکیالتی خودکشی کرد(.
۳۹۸ -همسر بشیر اکبری
۳۹۹ -حسن عبدالوهاب )برادرش حسین عبدالوهاب درقتل عام سال۶۷ جان باخت(.
۴۰۰ -نسرین مژده- زندانی سیاسی رژیم- همسرحسن عبدالوهاب
۴۰۱ -زخمی ۴ عکسه درمسمومیت درآشپزخانه سا ۷۲
۴۰۲ -محمدرضا سینکی – زندانی سیاسی- درسازمان انرژی اتمی کارمی کرد.
۴۰۳ -رضا نباتی
۴۰۴ -احمد اقدامی
۴۰۵ -علی اشرفی امین درنشریه شماره ۳۸۰ ازاونام برده شده است.
۴۰۶ -ابولقاسم
۴۰۷ -آرش ) جوانی ایرانی که ازشوروی به سازمان پیوسته بود (
۴۰۸ -محمد ) دانشجوی ۲۷ -ساله( دراتاق نادرنادری ومهدی فخری بودند. اودردادگاه به رجوی گفته بود: چرا دستگیر وزندانی
کرده کردید؟.)اطالعات بیشتردرکتاب حقیقت مانا بچاپ می رسد(
اسامی بیشتری دراختیارمن است باید تدقیق بیشتری شود. همین رامیفهمم که با چاپ این اسامی، وحشتی که رجوی وتشکیالت مخوف سازمان بین
اعضا وجدا شدگان ازبیان اطالعات سازمان، ایجاد کرده، درهم می شکند. واین اطالعات علنی وافشا ودرمعرض عموم ومردم وخانواده ها
قرارمی گیرد.
سایت حقیقت مانا- سیامک نادری ۱۱دی۱۳۹۶

همبستگی ایران
hambasteqi.iran@gmail.com

http://haghighatemana.com

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 30 سپتامبر 2019 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: