• به آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران

  اخباری که از ایران می‌رسد و از محکومیت‌های سنگین زندان علیه کارگران و نمایندگان اتحادیه‌ها، زنان و مردان (دانشجویان، روزنامه‌نگاران، معلمان، فعالان حقوق بشر و…) حکایت دارد، موجب نگرانی ماست. کشور شما انواع پیمان‌های بین‌المللی، به ویژه کنوانسیونِ سازمان بین‌المللی کار درباره‌ی آزادیِ سازمان‌دهی و تجمع، اعتصاب و تظاهرات برای تشکل‌های حرفه‌ای را امضا کرده است. اما بار دیگر شاهد سرکوب کارگران و حقوق‌بگیران به دلیل مطالبات برحق‌شان هستیم. «آزادی شرکت در تجمعات و تظاهرات‌ها» نیز که در اصل 27 قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده، رعایت نمی‌شود. ما «جرم» ساختگیِ شرکت در تجمعات اول ماه مه 2019 در تهران و دیگر نقاط را باطل می‌دانیم. آقای رسول طالب‌مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه به دو سال حبس، دو سال اقامت اجباری در جنوبِ استان خراسان جنوبی و 74 ضربه شلاق، آقای حسن سعیدی عضو دیگر سندیکای شرکت واحد به پنج سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و تلفن همراه، خانم نسرین جوادی عضو هیأت مدیره‌ی اتحادیه آزاد کارگران ایران به هفت سال حبس، خانم عاطفه رنگریز، جامعه‌شناس، به یازده سال و شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق، خانم مرضیه امیری، روزنامه‌نگار، به ده سال و نیم حبس و 148 ضربه شلاق، آقای محمدتقی فلاحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران به هشت ماه حبس و ده ضربه شلاق، و شانزده کارگر نیشکر هفت‌تپه به مجازات‌های مختلف محکوم شده‌اند. سندیکاهای فرانسویِ امضاکننده‌ی این نامه، این سرکوب غیر قابل تحمل را قویاً محکوم می‌کنند. سازمان‌های مذکور، نظام ایران را به رعایت کنوانسیون‌های بین‌المللیِ بنیادین و نیز کنوانسیون‌های امضاشده توسط خود این دولت فرا می‌خوانند و خواستار آزادی تمام فعالان سندیکایی، روزنامه‌نگاران، فعالان زندانی، و توقف اقدامات سرکوب‌گرانه هستند.

  با احترام

  کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (ث.اف.د.ت)

  کنفدراسیون عمومی کار (ث.ژ.ت)

  فدراسیون سندیکایی متحد (اف.اس.او)

  اتحادیه سندیکاهای همبسته

  اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل (اونسا)

   

  رونوشت به:

  آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌ی‌ قضاییه

  سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس

   

   

  À Monsieur Hassan ROHANI, Président de la République islamique d’Iran

   

  Nous sommes préoccupés par les informations en provenance d’Iran, concernant les condamnations à de lourdes peines de prison à l’encontre de travailleurs et représentants syndicaux, de femmes et d’hommes (étudiants, journalistes, enseignants, militants des droits humains, etc.). Votre pays est signataire des différentes conventions internationales, notamment celles de l’Organisation internationale du travail, sur la liberté d’organisation et de rassemblement, de grève et de manifestation pour les organisations professionnelles. Mais une fois de plus, nous sommes témoins de la répression des travailleurs et des salariés en raison de leurs justes revendications. « La liberté de participation aux rassemblements et manifestations » reconnue dans l’article 27 de la Constitution de la République islamique n’est pas non plus respectée. Nous dénonçons « le délit » préfabriqué, d’avoir participé aux rassemblements du Premier Mai 2019 organisés à Téhéran et ailleurs. M. Seyed Rassoul TALEB-MOGHADAM, membre du syndicat de la Régie du transport de Téhéran et sa banlieue (Vahed), a été condamné à 2 ans d’emprisonnement, 2 ans de séjour forcé au sud du département de Khorassan-Jonoubi et 74 coups de fouet ; M. Hassan SAÏDI, membre du syndicat Vahed également à 5 ans d’emprisonnement, 2 ans de privation des droits civiques et de téléphone portable pendant 2 ans ; Mme Nasrin DJAVADI, membre du conseil d’administration du Syndicat libre du travail d’Iran, à 7 ans d’emprisonnement ; Mme Atéfeh RANGRIZ, sociologue, à 11 ans et 6 mois d’emprisonnement et 74 coups de fouet ; Mme Marziyeh AMIRI, journaliste, à 10 ans et demie d’emprisonnement et 148 coups de fouet ; M. Mohammad-Taghi FALLAHI, secrétaire général de l’Association des enseignants, à 8 mois d’emprisonnement et 10 coups de fouet ; 16 travailleurs de la sucrerie Haft Tappeh à diverses peines. Les organisations syndicales françaises signataires de ce courrier condamnent avec force cette répression insupportable. Elles appellent le régime iranien à respecter les conventions internationales fondamentales, ainsi que celles ratifiées par son gouvernement. Elles exigent la libération de l’ensemble des syndicalistes, journalistes et activistes emprisonnés et l’arrêt des actes répressifs.

  Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Président, l’expression de notre considération.

   

  Confédération française démocratique du travail (CFDT) yricordeau@cfdt.fr

  Confédération générale du travail (CGT) boris.plazzi@ftm-cgt.fr

  Fédération syndicale unitaire (FSU) alexandra.bojanic@snuipp.fr

  Union syndicale Solidaires contact@solidaires.org

  Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) rachel.brishoual@unsa.org

  Copie à :

  Monsieur Ebrahim Raïssi, Chef de la magistrature

  Monsieur l’Ambassadeur de la République islamique d’Iran à Paris