اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

در مقابل انحلال سازمان اکثریت توسط اعضای حزب چپ ایران، خواهیم ایستاد: سردبیری/ کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)  سازمانی کمونیستی و مدافع سوسیالیسم و یکی از گردان های سیاسی طبقه کارگر ایران و بخشی از جنبش جهانی کمونیستی کارگری می باشد. سازمان ما برای متحد و متشکل کردن مردم ایران علیه امپریالیسم جهانی و جمهوری اسلامی مبارزه می کند. ما سازمان را بخشی از جنبش چپ کمونیستی ایران و پیکار آن را بخشی از مبارزه تاریخی جنبشهای انقلابی ایران در طول بیش از ١٠٠سال در راه صلح، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم می دانیم. متاسفانه، با گذشت کمتر از یک دهه از تولد جنبش فدائی، عناصر ارتجاعی و بیگانه با اهداف و آماجهای لیبرالی، به جان جنبش فدایی رخنه کردند. نفوذ و شکلگیری افکار و اندیشه های انحرافی بورژوایی در میان برخی از رهبران آن، جنبش فدائی را دچار انحرافات و انشعابات متعدد ساخت. این عناصر در ادامه اقدامات تخریبی خود، با اعمال انواع محدویتها و فشارهای نهان و آشکار برعلیه کمونیستها در داخل سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت)، اغلب آنها را به انفصال و جدایی از سازمان خود مجبور ساخته و از اوایل سالهای۷۰ شمسی بتدریج بر ارگانهای رهبری سازمان مسلط شدند. در پاسخ به همه اقدامات تخریبی و ضد کمونیستی این رهبری بورژوایی، خودخوانده و غیرقانونی، کمونیستهای سازمان برای یک نبرد بزرگ آماده می شوند.

در مقابل انحلال سازمان اکثریت توسط اعضای حزب چپ ایران، خواهیم ایستاد 

 

سازمان خانه ما است ، آنرا ترک نخواهیم کرد.
رفقا و یاران فدائی و تمامی رزمندگان راه سوسیالیسم ؛
با شما از زخمی سخن می گوییم …
با در نظر داشتن شرایط سخت در روزهای آتی پیشنهاد ما این است که برای حفظ چهل سال تلاش و مبارزه سازمان فدائیان خلق (اکثریت) با تمامی اشتباهات ، انحرافات و در مقطعی خیانت سیاسی رهبران نالایق و آنانی که در راه سوسیالیسم در زندان های رژیم اسلامی جان فدا کردند، در دفاع از آرمان فدائیان ( صلح و سوسیالیسم ) و در حفظ  تشکیلات سازمان اکثریت با ارگان های جدید و رهبران مدافع کارگران و زحمتکشان ما را یاری رسانید .
پیام به اعضای باقی مانده سازمان و هواداران فدایی …
از آنجایی که کمونیستهای سازمان فدائی بعلت شرایط اختناق و سرکوب از یک طرف و از طرف دیگر، به سبب شرایط سخت مهاجرت طولانی نتوانستند ارگانهای رهبری سازمان را بدست بگیرند، جا برای آن بخش از نیروهای راست با افکار لیبرالی آماده شد و آنها هم موفق شدند با حمله سازمانیافته برعلیه مبانی نظری و سیاسی سازمان فدائیان خلق، آن را از داخل متلاشی نموده، پایه های انسجام آن را از هم بگسلند.
ما بر سر آن پیمان ایستاده ایم ؛
پنجاه سال از غریو آزادیخواهانه و عدالت طلبانۀ فدائیان در جنگل های سرد و یخ زدۀ سیاهکل و در پی آن، از تولدجنبش فدائیان می گذرد. پنج دهه قبل، دهها جوان پر شور و انقلابی در راه مبارزه علیه دیکتاتوری و برای کسب آزادی، سوسیالیسم و برای رهائی از سلطۀ امپریالیسم جهانی و عوامل داخلی آن سلاح به دست گرفتند.
فدائیان خلق، کمونیست های پیرو مکتب مارکس و لنین و دیگر اندیشمندان و تئوریسین های سوسیالیسم علمی بودند.
فدائیان ، نظام سوسیالیستی را بدرستی تجلی استقلال، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی می دانستند. از این رو، برقراری سوسیالیسم را در دستور کار خود قرار دادند. به باور فدائیان، سوسیالیسم یک نظام اجتماعی و قابل دسترس برای بشریت است .
فدائیان خلق نیک آگاه بودند که برای رفع استثمار و ستم طبقاتی، برای کاستن از شکاف های اجتماعی و برای برقراری نظام سوسیالیستی، کشورمان نیازمند توسعۀ اقتصادی و سیاسی است، و در این راستا امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و بورژوازی کمپرادور بعنوان تکیه گاه داخلی آن را مانع اصلی تحقق این امر مهم می دانستند. از این رو، فدائیان برای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی و برقراری نظام سوسیالیستی مبارزۀ توأمان علیه استبداد و امپریالیسم را پیش گرفتند.
سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)  سازمانی کمونیستی و مدافع سوسیالیسم و یکی از گردان های سیاسی طبقه کارگر ایران و بخشی از جنبش جهانی کمونیستی کارگری می باشد. سازمان ما برای متحد و متشکل کردن مردم ایران علیه امپریالیسم جهانی و جمهوری اسلامی مبارزه می کند. ما سازمان را بخشی از جنبش چپ کمونیستی ایران و پیکار آن را بخشی از مبارزه تاریخی جنبشهای انقلابی ایران در طول بیش از ١٠٠سال در راه صلح، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم می دانیم.
متاسفانه، با گذشت کمتر از یک دهه از تولد جنبش فدائی، عناصر ارتجاعی و بیگانه با اهداف و آماجهای لیبرالی، به جان جنبش فدایی رخنه کردند. نفوذ و شکلگیری افکار و اندیشه های انحرافی بورژوایی در میان برخی از رهبران آن، جنبش فدائی را دچار انحرافات و انشعابات متعدد ساخت.
این عناصر در ادامه اقدامات تخریبی خود، با اعمال انواع محدویتها و فشارهای نهان و آشکار برعلیه کمونیستها در داخل سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت)، اغلب آنها را به انفصال و جدایی از سازمان خود مجبور ساخته و از اوایل سالهای۷۰ شمسی بتدریج بر ارگانهای رهبری سازمان مسلط شدند. در پاسخ به همه اقدامات تخریبی و ضد کمونیستی این رهبری بورژوایی، خودخوانده و غیرقانونی، کمونیستهای سازمان برای یک نبرد بزرگ آماده می شوند.
از آنجا که ما اطلاع داریم نه تنها اکثریت اعضای تشکیلات بلکه هواداران سازمان در داخل کشور هم در مقابل انحلال سازمان که زندگی درون آن ادامه دارد از خود مقاوت نشان می دهند..
هویت سازمانی ما ؛
۱- جانبداری صریح از طبقه ی کارگران و زحمتکشان در مبارزات طبقاتی، در نبرد کار و سرمایه و دفاع از همبستگی جهانی کارگران.
۲- حمایت از مبارزات ضدامپریالیستی خلق های منطقه و جهان و مبارزه با تفکراتی که در صدد نفی و نادیده گرفتن نقش امپریالیسم در منطقه است.
۳- داشتن صراحت لازم در مورد اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی، مرزبندی قاطعانه با اصلاح طلبان حکومتی و ضرورت گذر از جمهوری اسلامی با تکیه بر جنبش های اجتماعی، اجتناب از نفی انقلاب در تحولات جاری.
۴- دفاع از حقوق انسانی و دموکراتیک ملیت ها و اقوام غیرفارس، محکوم کردن ستم ملی – اتنیک در ایران، دفاع از سیستم عدم تمرکز در شکل فدرالیسم و رسمیت زبان ملیتهای دیگر در مناطق زیست آنها.
۵- بهاء دادن به فعالین داخل کشور و ارتقاء نقش آنها در تصمیم گیری های و رویکردهای سازمان.
رفقا و یاران فدائی و تمامی رزمندگان راه سوسیالیسم ؛
با در نظر داشتن شرایط سخت در روزهای آتی پیشنهاد ما این است که برای حفظ چهل سال تلاش و مبارزه سازمان فدائیان خلق (اکثریت) با تمامی اشتباهات ، انحرافات و در مقطعی خیانت سیاسی رهبران نالایق ، در دفاع از آرمان فدائیان ( صلح و سوسیالیسم ) و در حفظ  تشکیلات سازمان اکثریت با ارگان های جدید و رهبران مدافع کارگران و زحمتکشان ما را یاری رسانید .
زنده باد همبستگی در مقابل انحلال
برآفراشته باد پرچم حمید اشرف / بیژن جزنی
زنده باد سوسیالیسم
کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 21 ژوئیه 2019 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: