هر نیروی بیگانه درعراق باید زیر نظر وسیطره دولت عراق باشد و فعالیتهای انها باید زیر نظر و اجازه دولت عراق باشد و ازطرفی این نیروها حق هیچگونه فعالیتی بر علیه کشورهای دیگر ندارند. وی همچنین اظهارداشت هیچ نیروی عراقی وغیر عراقی خارج از اجازه نیروهای مسلح عراق از هرگونه عملی منع خواهد شد همچنین این نیروها حق داشتن انبارهای اسلحه و صنایع بدون اجازه نیروهای مسلح و فرماندهی کل قوای این کشور ندارند(1). عبدالمهدی دربخش دیگری از سخنان خود به مسئله اشغال این کشور درگذشته و منحل کردن ارتش ان و همچنین اعمال اشغالگری درخاک این کشور و حضور نیروهای خارجی درعراق و دخالتهای گوناگون انها و اقدام به تشکیل گروههای مسلح زیر نظر خود و دخالت درامور کشور عراق پرداخت و هشدارداد که دیگر نمیتوان به چنین اقداماتی  درداخل عراق و به قصد دخالت درامور سایر کشورها و بدون اجازه دولت مرکزی عراق اقدام نمود.

نخست وزیر عراق عادل عبد المهدی: هیچ نیروی خارجی درعراق بدون اجازه دولت مرکزی حق هیچگونه اقدامی ندارد

روزنامه المیادین نوزدهم جون نوزدهم جون 2019

ترجمه: احمد مزارعی

نخست وزیر عراق عادل عبد المهدی تاکید نمود که هیچ کشور منطقه ای وخارج از منطقه حق ماندن درخاک عراق را ندارد و یا نمیتواند بر علیه این ویا ان کشور دست به اقدامی بزند.

عبدالمهدی: هیچ نیروی بیگانه ای حق هیچ اقدامی بدون اچازه دولت عراق درخاک این کشور ندارد.

عبد المهدی تاکید نمود که هر نیروی بیگانه درعراق باید زیر نظر وسیطره دولت عراق باشد و فعالیتهای انها باید زیر نظر و اجازه دولت عراق باشد و ازطرفی این نیروها حق هیچگونه فعالیتی بر علیه کشورهای دیگر ندارند.

وی همچنین اظهارداشت هیچ نیروی عراقی وغیر عراقی خارج از اجازه نیروهای مسلح عراق از هرگونه عملی منع خواهد شد همچنین این نیروها حق داشتن انبارهای اسلحه و صنایع بدون اجازه نیروهای مسلح و فرماندهی کل قوای این کشور ندارند(1).

عبدالمهدی دربخش دیگری از سخنان خود به مسئله اشغال این کشور درگذشته و منحل کردن ارتش ان و همچنین اعمال اشغالگری درخاک این کشور و حضور نیروهای خارجی درعراق و دخالتهای گوناگون انها و اقدام به تشکیل گروههای مسلح زیر نظر خود و دخالت درامور کشور عراق پرداخت و هشدارداد که دیگر نمیتوان به چنین اقداماتی  درداخل عراق و به قصد دخالت درامور سایر کشورها و بدون اجازه دولت مرکزی عراق اقدام نمود.

1– این التیماتوم شدید اللحن نخست وزیر عراق نه فقط شامل امریکائیها بلکه شامل کردهای عراق نیز میشود که اخیرا با کمک امریکائیها اقدام به تشکیل نیروهای نظامی خارج از سیطره دولت مرکزی نموده اند. درمورد ایران باید گفت که ایران حتی یک سرباز هم در عراق ندارد و نیروهای حشد الشعبی، نجبا و غیره نیروهای عقیدتی هستند و زیر نظر دولت ایران عمل نمیکنند.