اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

به سوی سازماندهی/مبارزان فدائی: کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

سوسیالیسم نظامی است انسانی و دمکراتیک، که در آن رشد آزادانه و همه جانبه¬ی انسان تأمین میگردد و انسانها از فرصتها، حقوق و ارزشهای برابر برای بهره مندی از مواهب زندگی برخوردار میشوند. از نظر سازمان، جامعه سوسیالیستی، جامعه ای است برپایه ی سیستم خودگردانی، دموکراسی وسیع سیاسی و اقتصادی با حداکثر مشاورت و مشارکت مردم، جامعه ای همبسته و صلح جو. سوسیالیسم برای سازمان، نه غایت تاریخی، بلکه مبارزه ای هدفمند برای فرارفتن از مناسبات سرمایه داری است و بر همین اساس، مبارزه برای تحقق نظام سوسیالیستی را نه کار فردا، بلکه وظیفه ی امروز خود میداند. تحقق سوسیالیسم علاوه بر مبارزه سیاسی، به کار فکری- هنری مداوم و دراز مدت نیاز دارد. سازمان، همزمان با مبارزه برای سوسیالیسم، برای اشاعه و نهادینه شدن اندیشه ی دموکراسی، عدالت خواهی، برابری حقوق زن و مرد، تنظیم رابطه ی انسان با طبیعت در جامعه نیز مبارزه میکند… سرمایه داری در آستانه ی قرن بیست و یکم آشکارا ناتوانی خود را در پاسخگویی به معضلات بشری که خود موجد بسیاری از آنها بوده است، نشان میدهد. ما سوسیالیسم را که در آن انسان در مرکز توجه قرار دارد، به عنوان یک ضرورت برای حل این معضلات می دانیم. سوسیالیسم نظامی است انسانی و دمکراتیک، که در آن رشد آزادانه و همه جانبه¬ی انسان تأمین میگردد و انسانها از فرصتها، حقوق و ارزشهای برابر برای بهره مندی از مواهب زندگی برخوردار میشوند. از نظر سازمان، جامعه سوسیالیستی، جامعه ای است برپایه ی سیستم خودگردانی، دموکراسی وسیع سیاسی و اقتصادی با حداکثر مشاورت و مشارکت مردم، جامعه ای همبسته و صلح جو. سوسیالیسم برای سازمان، نه غایت تاریخی، بلکه مبارزه ای هدفمند برای فرارفتن از مناسبات سرمایه داری است و بر همین اساس، مبارزه برای تحقق نظام سوسیالیستی را نه کار فردا، بلکه وظیفه ی امروز خود میداند. تحقق سوسیالیسم علاوه بر مبارزه سیاسی، به کار فکری- هنری مداوم و دراز مدت نیاز دارد. سازمان، همزمان با مبارزه برای سوسیالیسم، برای اشاعه و نهادینه شدن اندیشه ی دموکراسی، عدالت خواهی، برابری حقوق زن و مرد، تنظیم رابطه ی انسان با طبیعت در جامعه نیز مبارزه میکند… انترناسیونالیسم کارگری تنها آلترناتیو مناسب در مقابل جهانی سازی سرمایه است،و شعار « کارگران جهان متحد شوید » هنوز هم یگانه شعاری است که می تواند کارگران و زحمتکشان جهان را به مقابله با سرمایه داری و پروژه جهانی سازی آن و انباشت سرمایه و تشدید استثمار برانگیزاند. میهن پرستی و انترناسیونالیسم دو خصلت بهم پیوسته و مکمل یکدیگر سازمان است. سازمان از رزم تاریخی، از حقانیت انقلابی و از آماجهای انسانی، میهن پرستانه و انترناسیونالیستی جنبش کمونیستی ایران پیگیرانه و تا به آخر پاسداری میکند، میراث آن را میراث خود می شناسیم. سازمان ما با تمام نیرو در راه نزدیکی، بسط همکاری و اتحاد عمل و تأمین وحدت همه پیروان سوسیالیسم علمی در حزب واحد طبقه کارگر ایران پیکار می کند.

به سوی سازماندهی/مبارزان فدائی

نبردی سرنوشت ساز رنسانسی دیگر در سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
کمیته مرکز سازمان فدائیان خلق ایران؛ به عنوان نماینده نظریه سوسیالیسم علمی، در راه پیروزی در مبارزه با هر نوع اپورتونیسم، تجدیدنظرطلبی، انحراف و نفوذ عناصر ارتجاع امپریالیستی در درون سازمان…(اکثریت)، طرد نیروهای نفوذی بورژوازی از صفوف سازمان، بازسازی و بازگرداندن این سازمان کمونیستی به صفوف نیروهای چپ و دمکرات کشورمان را عاجل ترین وظیفه خود اعلام کرد.
پیش بسوی سازماندهی مجدد!
سازمان‌فداییان‌خلق‌ایران‌(اکثریت‌)؛ یکی از بزرگترین وارثان جنبش انقلابی فدایی است، که در سالهای آخر دهه ٤٠ خورشیدی در پیکار علیه دیکتاتوری شاه با آرمان آزادی و سوسیالیسم تولد یافت. جنبشی که هدف پایدار آن مبارزه درراه رهایی کارگران و زحمتکشان، تأمین استقلال کشور، صلح، آزادی، و عدالت اجتماعی برای مردم و پیشرفت اقتصادی ایران بوده است. آرمان جنبش فدایی و سازمان، سوسیالیسم بود و هست، و سازمان ما در راه برانداختن بهره کشی از انسان و برای دستیابی به نظام سوسیالیستی مبارزه میکند. از اینرو سوسیالیسم علمی، تئوری راهنمای عمل سازمان می¬باشد. سازمان ما نظریه های مارکس، انگلس، لنین و دیگر تئوریسین های کمونیست را ارج نهاده و از کاربست پویای این نظریات و تلاش برای تکوین و تکامل آن مدافعه می نماید.
سازمان‌فداییان‌خلق‌ایران‌(اکثریت‌)؛ سازمانی کمونیستی و مدافع سوسیالیسم و یکی از گردان های سیاسی طبقه کارگر ایران و بخشی از جنبش جهانی کمونیستی– کارگری میباشد. سازمان ما برای متحد و متشکل کردن مردم ایران علیه امپریالیسم جهانی و جمهوری اسلامی مبارزه میکند. ما سازمان را بخشی از جنبش چپ کمونیستی ایران و پیکار آن را بخشی از مبارزه تاریخی جنبشهای انقلابی ایران در طول بیش از ١٠٠ سال در راه صلح، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم میدانیم.
سازمان‌فداییان‌خلق‌ایران‌(اکثریت‌)؛ در مبارزه ای که هم اکنون در نظام سرمایه داری جهانی میان کار و سرمایه در جریان است، در اردوی کار مبارزه میکند. سازمان ما جامعه ی طبقاتی و تبعیضات بیدادگرانه ناشی از استیلای نظام سرمایه داری را مغایر شأن و شخصیت انسانی میداند و علیه آن پیگیرانه مبارزه میکند. بر همین پایه ما دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، روشنفکران و همه ی مزدبگیران و کارورزان جسمی و فکری جامعه معاصر، همچنین زنان، جوانان، و اقلیت های ملی و مذهبی را جان مایه ی برنامه ی خود میدانیم. از نظر سازمان نیل به سوسیالیسم در گرو تأمین حاکمیت زحمتکشان و ارتقاء نقش طبقه کارگر در رهبری آن میباشد.
سازمان‌فداییان‌خلق‌ایران‌(اکثریت‌)؛ در طی چهار دهه پیکار خود فراز و نشیب هایی بسیار را پشت سر گذرانده. سازمان ما اکنون با درس آموزی از تجارب «انقلاب ۵٧» و مرزبندی با دیدگاه هایی که منجر به حمایت سازمان از رژیم سرمایه سالار، مستبد، ضد دمکراتیک و ارتجاعی جمهوری اسلامی گردید و نیز با بهره گیری از تجارب ناشی از انهدام «اردوگاه سوسیالیسم» و ختم راه «سوسیال دموکراسی» به دریوزگی سرمایه داری و تحولات چپ در عرصه بین المللی، می کوشد برنامه، سیاست و عمل خود را منطبق با واقعیات جامعه و جهان امروز تنظیم نماید.
سازمان‌فداییان‌خلق‌ایران‌(اکثریت‌)؛ در راستای باور به ارزشهای انسانی و عموم بشری، خواهان تأمین منافع ملی و استقلال کشور، صلح و برقراری سوسیالیسم میباشد. به نظر ما دموکراسی و عدالت اجتماعی در پیوند تنگاتنگ با هم قرار دارند. ما به پیوند دیالکتیکی عدالت اجتماعی با رشد اقتصادی، معتقد هستیم. سازمان ما خواهان صلح پایدار جهانی، زدایش جنگ از حیات بشریت و خلع سلاح همگانی است.
سازمان‌فداییان‌خلق‌ایران‌(اکثریت‌)؛ دفاع پیگیر از استقلال کشور و منافع ملی را با دفاع از مناسبات برابرانه و برادرانه میان همه ی ملل جهان وظیفه خود می شمارد. سازمان مدافع حقوق بشر بمعنی واقعی آن و بر همین پایه، علیه هرگونه ستم ملی، طبقاتی، جنسی، نژادی، مذهبی و عقیدتی مبارزه میکند. در شرایط جهان امروزی، حفظ محیط زیست و ممانعت از مداخلات زیانبار در طبیعت زیست را، یکی از اهداف بزرگ بشریت بحساب می آورد. این هدف یکی از آماجهای اصلی برنامه های سازمان است. از اینرو، از همبستگی بین المللی در دفاع از صلح، محیط زیست، مبارزه علیه نظام اقتصادی غیرعادلانه جهان کنونی و سلطه گری کشورهای پیشرفته سرمایه داری و تلاش عمومی برای رعایت همه جانبه حقوق انسانها و تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی دفاع نموده و از مبارزات آزادیخواهانه و عدالتخواهانه ی مردم سایر کشورها حمایت میکند.
سازمان‌فداییان‌خلق‌ایران‌(اکثریت‌)؛ در راه تحقق ارزش هایی مذکور پیکار می کند و سوسیالیسم را به عنوان آرمان والای خود که تجسم چنین ارزشها و تمایلات انسانی است، میداند. به باور سازمان، سرمایه داری سرمنشاء ستم طبقاتی، بی عدالتی، بهره کشی غارتگرانه از طبیعت، جنگ و بیکاری توده ای و منشاء بسیاری از نابسامانی ها و ناهنجارهای اجتماعی است. سرمایه داری در آستانه ی قرن بیست و یکم آشکارا ناتوانی خود را در پاسخگویی به معضلات بشری که خود موجد بسیاری از آنها بوده است، نشان میدهد. ما سوسیالیسم را که در آن انسان در مرکز توجه قرار دارد، به عنوان یک ضرورت برای حل این معضلات می دانیم.
سوسیالیسم نظامی است انسانی و دمکراتیک، که در آن رشد آزادانه و همه جانبه¬ی انسان تأمین میگردد و انسانها از فرصتها، حقوق و ارزشهای برابر برای بهره مندی از مواهب زندگی برخوردار میشوند. از نظر سازمان، جامعه سوسیالیستی، جامعه ای است برپایه ی سیستم خودگردانی، دموکراسی وسیع سیاسی و اقتصادی با حداکثر مشاورت و مشارکت مردم، جامعه ای همبسته و صلح جو. سوسیالیسم برای سازمان، نه غایت تاریخی، بلکه مبارزه ای هدفمند برای فرارفتن از مناسبات سرمایه داری است و بر همین اساس، مبارزه برای تحقق نظام سوسیالیستی را نه کار فردا، بلکه وظیفه ی امروز خود میداند. تحقق سوسیالیسم علاوه بر مبارزه سیاسی، به کار فکری- هنری مداوم و دراز مدت نیاز دارد. سازمان، همزمان با مبارزه برای سوسیالیسم، برای اشاعه و نهادینه شدن اندیشه ی دموکراسی، عدالت خواهی، برابری حقوق زن و مرد، تنظیم رابطه ی انسان با طبیعت در جامعه نیز مبارزه میکند.
سازمان‌فداییان‌خلق‌ایران‌(اکثریت‌)؛ به عنوان عضوی از جنبش چپ و کمونیستی ایران، خواهان برقراری جمهوری دمکراتیک- فدرال با سمت گیری سوسیالیستی به جای رژیم استبدادی جمهوری اسلامی می باشد. سازمان در راه برقراری حکومتی که آزادانه و به صورت مسالمت آمیز انتخاب شده باشد تلاش می کند. این هدف وسیعاً مورد پشتیبانی مردم ایران است. و برای دستیابی به آن، فدائیان بر ارزش های دموکراتیک و سوسیالیستی تکیه می کنند. سازمان مخالف جدی هر گونه برتری طلبی جنسی و یا ملی بوده و طرفدار ساختن دنیای مبتنی بر پایه ی همکاری بین المللی و همزیستی مسالمت آمیز میان ملتها و میان فرهنگ های مختلف می باشد. سازمان نگرانی خود را نسبت به آینده ی این سیاره پنهان نمی کند.
سازمان‌فداییان‌خلق‌ایران‌(اکثریت‌)؛ به جهت ماهیت طبقاتی و جهان بینی خود، سازمان پیگیرترین میهن-پرستان ایران و معتقد به انترناسیونالیسم پرولتری است و برای تأسیس انترناسیونال کارگری جدید بر محور اتحادیه های کارگری و مستقل از دولت با مشارکت احزاب کارگری، کمونیست ها، سوسیالیست های چپ، و چپ های کارگری آزاداندیش و باورمند به مبارزه طبقاتی و سوسیالیسم علمی بعنوان نظامی اجتماعی و قابل دسترس، تلاش میورزد.
به نظر سازمان، انترناسیونالیسم کارگری تنها آلترناتیو مناسب در مقابل جهانی سازی سرمایه است،و شعار « کارگران جهان متحد شوید » هنوز هم یگانه شعاری است که می تواند کارگران و زحمتکشان جهان را به مقابله با سرمایه داری و پروژه جهانی سازی آن و انباشت سرمایه و تشدید استثمار برانگیزاند. میهن پرستی و انترناسیونالیسم دو خصلت بهم پیوسته و مکمل یکدیگر سازمان است. سازمان از رزم تاریخی، از حقانیت انقلابی و از آماجهای انسانی، میهن پرستانه و انترناسیونالیستی جنبش کمونیستی ایران پیگیرانه و تا به آخر پاسداری میکند، میراث آن را میراث خود می شناسیم. سازمان ما با تمام نیرو در راه نزدیکی، بسط همکاری و اتحاد عمل و تأمین وحدت همه پیروان سوسیالیسم علمی در حزب واحد طبقه کارگر ایران پیکار می کند.
آنچه گفته شد، گزیده عناوین و عصاره آمال و آرمانهایی است که جنبش فدایی بر مبنای آنها پا به عرصه سیاسی نهاد.
کمیته مرکز سازمان فدائیان خلق ایران؛ به عنوان نماینده نظریه سوسیالیسم علمی، در راه پیروزی در مبارزه با هر نوع اپورتونیسم، تجدیدنظرطلبی، انحراف و نفوذ عناصر ارتجاع امپریالیستی در درون سازمان…(اکثریت)، طرد نیروهای نفوذی بورژوازی از صفوف سازمان، بازسازی و بازگرداندن این سازمان کمونیستی به صفوف نیروهای چپ و دمکرات کشورمان را عاجل ترین وظیفه خود اعلام کرد.
زنده باد سوسیالیسم!
کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

https://yaranema.de/2019/05/20/

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 22 مه 2019 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: