اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

آیا آقای زاغفر در برنامه تلویزیونی شبکه یک «پایش» همراه آقای سلطانی محق است؟: سپیده

باز هم از گفتن «کسانی که ارز را گران و ارزان میکنند خود همان اشخاصی هستند که صاحبانِ تعداد کمی(۴ یا ۵) بانکهای خصوصی هستند که در پایان فقط دو بانک که  گاهی یکی از این دو قدرتمند تر از دیگری است با همکاری یکدیگر جهتِ «سیاست اقتصادی» و سپس بطور کلی سیاست را رقم خواهند زد، خود داری کرده اند که در کشورهای مستقل با حجم اقتصادی کوچکتر سرنخ این بانکها در دست دوبانک گلدمن ساکس و فدرال رزرو (۲خوانواده راکفلر و رتشیلد) ها باقی میماند و آنان هستند که خرس را دراین کشورها برقص در می آورند. و بدون این دو بانک تا پایان نزول ام.آمریکا دیگر بانکهای خصوصی دنیا سریعا نابود میگردند! کثرت عددی بانکهای خصوصی با نامهای مختلف و در رشته های اقتصادی مختلف تغییری در این فرآیند ندارد و همه آنان دست به انباشت سرمایه زده و تحت فرمان دوبانک کشور خود هستند که در اکثر زمانها فقط یکی از آنها غالب است. بانکهای خصوصی درهمه کشورهای سرمایداری باید عضو بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و مشتقات آن باشند تا هیچ گونه فراری برای آنها از فرامین دوبانک گلدمن ساکس و فدرال رزرو با ابزاری چون سویفت بانکی مقدور نباشد! این دو بانک وال  استریت  اکنون همراه «نیویورک تایمز»  قدرتمند ترین صاحبان «بلاک رک» میباشند و قمار بورس بین المللی را اداره و چرخش میدهند و با این عمل اضافه ارزشی که نُُُه میلیارد انسان تولید و مصرف میکنند سهم بزرگی از آن را به یغما میبرند که بغیر از مشتی کشورهای ابرقدرتی  همه آنهای دیگر بازنده بوده و همه اقتصادشان بجیب اکنون «بلاک رک» بی صدا و رسمی واریز میگردد.

آیا آقای زاغفر در برنامه تلویزیونی شبکه یک «پایش»  همراه آقای سلطانی محق است؟

سپیده

PDF بله آقای زاغفر خیلی

آقای زاغفر در برنامه تلویزیونی «پایش» سخنانی را با مجری برنامه و متخصص اقتصادی آقای سلطانی در مهر ماه ۹97بیان کرده اند که با گذشت نیم سال ارزش تامل دارد.

https://www.didestan.com/video/a74vdq0V

بله آقای زاغفر خیلی از مسایل را بدرستی بیان کرده اند. ولی در تمام مدت گفتگو از زیر بیان «گرانی ارز و ارزان کردن مجدد آن،  قدمی است عمدی برای تمرکز قدرت در دست سرمایداران بزرگتر*) حتی در دوران های بعدی شانه خالی کرده است!

این قدم عمدی، داوطلبانه، همه متخصصین بین المللی از آن آگاه، یعنی «گران و ارزان کردن ارز» برای اینست که هیچ دولتی در چارچوب نظام سرمایداری در این کشور قادر به هیچگونه تغییر کورس تازمانیکه نظام همین نظام باشد، نباشد.».

حال میخواهد اصولگرا و یا اصلاح طلب؛ اسلام ناب محمدی و یا لیبرال که در و پیکر مذهب به همه طرف باز باشد مانند زمان شاه  و حتی تا بی مذهبی کامل که اکنون در میان طبقه حاکمه رایج است و بیشتر دراروپا و آمریکا پرسه میزنند تا در ایران… فرقی نمیکند.

 خانم مرکل در آلمان گفت: «بانکها ستون های اصلی نظام اند» و  هر بار برای مبارزه با ورشکستگی آنها۵۰۰ میلیارد یورو بدانها تزریق کرده است!» وی بسیار رسمی به سرمایداران و مردم خود حالی کرد که بدون بانکها پس از  نظام کانزیسم (کنترل اقتصاد در دست دولت)، نظام سرمایداری مباد»

 

باز هم از گفتن «کسانی که ارز را گران و ارزان میکنند خود همان اشخاصی هستند که صاحبانِ تعداد کمی(۴ یا ۵) بانکهای خصوصی هستند که در پایان فقط دو بانک که  گاهی یکی از این دو قدرتمند تر از دیگری است با همکاری یکدیگر جهتِ «سیاست اقتصادی» و سپس بطور کلی سیاست را رقم خواهند زد، خود داری کرده اند که در کشورهای مستقل با حجم اقتصادی کوچکتر سرنخ این بانکها در دست دوبانک گلدمن ساکس و فدرال رزرو (۲خوانواده راکفلر و رتشیلد) ها باقی میماند و آنان هستند که خرس را دراین کشورها برقص در می آورند. و بدون این دو بانک تا پایان نزول ام.آمریکا دیگر بانکهای خصوصی دنیا سریعا نابود میگردند!

 

کثرت عددی بانکهای خصوصی با نامهای مختلف و در رشته های اقتصادی مختلف تغییری در این فرآیند ندارد و همه آنان دست به انباشت سرمایه زده و تحت فرمان دوبانک کشور خود هستند که در اکثر زمانها فقط یکی از آنها غالب است.

بانکهای خصوصی درهمه کشورهای سرمایداری باید عضو بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و مشتقات آن باشند تا هیچ گونه فراری برای آنها از فرامین دوبانک گلدمن ساکس و فدرال رزرو با ابزاری چون سویفت بانکی مقدور نباشد! این دو بانک وال  استریت  اکنون همراه «نیویورک تایمز»  قدرتمند ترین صاحبان «بلاک رک» میباشند و قمار بورس بین المللی را اداره و چرخش میدهند و با این عمل اضافه ارزشی که نُُُه میلیارد انسان تولید و مصرف میکنند سهم بزرگی از آن را به یغما میبرند که بغیر از مشتی کشورهای ابرقدرتی  همه آنهای دیگر بازنده بوده و همه اقتصادشان بجیب اکنون «بلاک رک» بی صدا و رسمی واریز میگردد.

آقای زاغفر که یک متخصص بورژوازی ولی از صادقان آنان است. و تا همین جا هم که بیان کرده است بهتر از کلیه روزنامه های روز ایران میباشد. اما اما!

همه این گفته ها برای مردم کارساز نیست جز ریشه ها و علت های پشت پرده صادقانه بیان گردد که آنهم بدون داشتن یک سازمان قدرتمند که حامی وی باشد امکان ندارد و فقط اجازه دارد تا اندازه ای که لازم است پرده را کنار بزند. این وظیفه افرادی است که در سازمانهای انقلابی کارگری حضور دارند میتوانند آنها را برملا سازند.

 

در ضمن فراموش نکنیم که اینها را لنین در کتاب «امپریالیسم بمثابه آخرین مرحله سرمایداری» بروشنی بیان کرده است که حتی مرا هم شیر فهم کرده که آقای علی خامنه ای هم در زندان با آن آشنا و خوبی و درستی آنرا تاکنون چندین بار تایید کرده است.

ناگفته نماند که مدیر برنامه «پایش» در پایان گفتگو فقط سی ثانیه به آقای زاغفر اجازه داده است که جمله ای کامل در باره اوضاع اقتصاد ایران بیان کند. که هنوز که هنوز است اسمی از این «دانه درشت ها» جز در روزنامه کیهان که گویا توی قیف است آنهم از مهره های قابل قربانی تاکنون کسی نام نبرده است.

بازهم ناگفته نماند که آقای زاغفر این دزدی های تریلیونی را خطا کاری مینامد که خود پوشش دادن به نظام سرمایداری در ایران را در خود نهان دارد.

چنین دزدی هایی بدتر از اعمال اسراییلی ها با تیرباران ۴۰۰ کودک که با دستان بالا کرده با پرچمی سفید از کودکستانی در جنگ سی روزه بیرون می آمدند همسنگ بوده و جنایت بر علیه بشریت آنهم در  شدت دامنه  و حجم جنایت، از این کودک کشی بیشتر و بزرگتر است.

باز هم یک پرسش مهم باقی میماند و  آنهم: «اگر چنین است این بیعدالتی در جهان باید همه حتی خدای یکتا را که هم دانا و هم بینا و هم توانا و هم عادل می باشد را نابود سازد.»

آری پرسشی بجاست. علت تاخیر این نابودسازی در ایران، دادن شناخت صحیح و کمونیستی از طرف حزب توده سالهای بیست و سی  و بدست آوردن اطمینان کارگران و روشنفکران متفکر و متعهد بمردم ایران  که از حکومت کشور سوسیالیستی شوروی نیرو میگرفت و سپس شکست کارگران در حزب بلشویک و خیانت مدیران و فرماندهان تکنوکرات که  خروشچف آنها را نمایندگی میکرد و پیوستن اکثر حزب توده ای ها به خروشچف که با «چرا به حکومت جمهوری اسلامی رای میدهیم» آشکار و تا اسلام پرستی احسان طبری ها رسوا گردید و اکنون بصورت پیک ایران… و انواع رویزیونیست های ترتسکیست شده ادامه میبابد میتوان این تاخیر را دریافت!

و از طرف دیگر شَبَح کمونیسم است که اینبار بصورت واقعی  دوباره بر آسمان کلیه کشورهای جهان پس از جنگ جهانی اول ظاهر گردیده است و  با گذارشاتی درباره اقتصاد جهان از رسانه های امپریالیستی که روزبروز حقانیت آنرا بیشتر مدلل میکند میباشد که هر تازه وارد سیاسی در دنیای امروزه هم افول ابرقدرت غول آسای ام.آمریکا را در یافته و همراه اعتراف رسانه های رسمی امپریالیستی به این افول مستدل از آن سخن گفته و بوضوح نشان میدهد که بدیل دیگری جز براندازی نظام سرمایداری راه دیگری وجود ندارد.

باید دانست که این آینده تابناک برای بشریت یعنی کمونیسم  در حال تولد است.

……………………………………………….

*)-  این سرمایداران بزرگ مشتی اشخاص مالک زمین های کشاورزی و مستقلات(اکثرا موقوفات)، دلال و بازاری… بودند که تفنگدارانی را در حین انقلاب از طریق حوزه علمیه قم با ۲۵۰۰۰۰ طلبه مانند حزبی منسجم بدور خود جمع کرده و در اوان انقلاب با مصادره  سرمایه های سرمایداران زمان شاه همچون سگ توله های شاه همراه اقوام و افرادی چون اردشیر زاهدی ها هژبر یزدانی ها و سپس با خصوصی کردن ها و تملک بر آب ها، جنگل ها، معادن و بخصوص کارخانه های بزرگ دولتی و غیردولتی  که با آنها قادر به تولید ارزش اضافه از این تصرفات (زمین ها اب ها معادن موقوفات)…، بودند، بصورت بزرگان طبقه (روزنامه ها بدانان دانه درشت ها گویند) شکل گرفتند. تازه پس از گذشت مدت کوتاهی اواسط سالهای ۸۰ در اوج خصوصی سازی  تعداد کمی از آنها به صاحبان بانکهای خصوصی تبدیل گردیدند که بزودی سپاه **) و رهبریت را (اگر خود صاحب بانکی خصوصی نباشد/که من حدس نمیزنم) بزودی خواهد بلعید.

 

**)- سپاه خود مقوله بزرگ دیگری است که در حوصله این مقاله باید در مجموعه رهبریت در کنار یکدیگر دیده شود که شامل همان سروده فردوسی میگردد «تو گویی در آفرینش ز یک گوهرند»

سپیده

نهم فروردین نود و هشت

آدرس سایت برنامه پایش برای دیدن کامل ویدیو:

https://www.didestan.com/video/a74vdq0V

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 29 مارس 2019 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: