اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

نقدی بر مفهوم سازی جدید: مسعود فروزش راد

بکار بردن واژه ای به نام «دمکراتیک» که واقعاً محتوایی جز کمونیست و یا سوسیالیست بودن هیچ محتوای دیگری را در بر ندارد، این را میرساند که واقعاً شما به هر ترتیبی شده حتی کمونیست ها را هم که از آنان عملاً نشان دادید متنفر هستید میخواهید به شکلی گول بزنید و به آنان بگویید که آهای، ای کمونیستها، بدانید ما همیشه با شما بوده و هستیم؛ و این یکی، دیگر ازبزرگترین کلاه برداری های شما است که به آنچه که نیستید فقط و فقط برای گول زدن مردم بگویید هستیم. و میدانید که فقط کمونیست ها هستند که معنی اصلی این مفهوم را درک میکنند و در برابر بقیه میخواهید خود را پشت این واژه پنهان سازید.

نقدی بر مفهوم سازی جدید

مسعود فروزش راد

انسان ناشکیبا امر ناممکن را می طلبد؛ دست یابی به این هدف بدون داشتن ابزار ممکن نیست.

اخیرا با یک فراخوان، آنهم به صورت یک آفیش روبرو شدم.

در بالای آفیش نوشته شده :« پژواک صدای اسمعیل بجشی و سپیده قلیان باشیم»

بعد از آنهم نوشته شده : » فراخوان عمومی به تظاهرات برای اعتراض به موج گسترده دست گیری، شکنجه و اعدام زندانیان و همبستگی سراسری با مبارزات تجتماعی و سیاسی مردم ایران».  

و در وسط آفیش تصویر اسمعیل بخشی و سپیده قلیان دیده میشود.

در پایین آین آفیش نوشته شده : 

همبستگی برای جمهوری ملی دمکراتیک ایران.

این همبستگی برای جمهوری دمکراتیک ایران که معلوم نیست یک باره از کجا سبز شد، چنین فراخوانی را داده است.

خوب در درجه اول ما این را به فال نیک میگیریم که عده ای که هیچ معلوم نیست از کجا سبز شده اند ایرانی های خارج از کشور درهلند را  دعوت به تظاهرات نموده اند.

حال ببینیم این مفهوم » جمهوری ملی دمکراتیک ایران » از کجا سبز شد؟

هر یک از مفاهیم چه علمی و چه اجتماعی و چه سیاسی و چه فلسفی و… در تاریخ تکامل بشری جایی برای خود دارد و هر کدام به تنهایی چیزی است متعین شده و نمی توان برای مقاصد خود و برای  ساخت یک مفهوم جدید، یکی از آنها را انتخاب کرده و به چند نیمه تقسیم کرد؛ برای مثال مفهوم جمهوری دمکراتیک با پسوند خود را نمی توان از هم جدا کرد و پیش وند و پس وند به آن اضافه نمود زیرا چنین مفهوم جدیدی فقط می تواند انتزاعی باشد . پس این مفهوم من درآوردی » جمهوری ملی دمکراتیک ایران» حتی به صورت انتزاعی هم چیز بسیارنگران کننده ای از آب در می آید و این نشاندهنده این است که این گروه حتی از ساختن یک مفهوم جدید برای کارهایی که در پیش دارد همچنان مانند گذشته نا توان است و من علت آنرا در اینجا توضیح خواهم داد.

 

مفاهیم را نمیشود چند تکه کرد و از تکه های آنها یک مفهوم جدید ساخت؛ استفاده از مفاهیم، کار » خرد » است که اگر شما به آن مجهز بودید دست به این کار نمیزدید؛ این فقط خرد است که توانایی آن را ذارد که مفاهیم را به هم ربط دهد و نه آنکه آنها را تکه تکه کند؛ مسلماً در اینجا کار خرد همان استفاده از قوانین دیالکتیک است و به وسیله همین قوانین، این خصلت را دارد که بتواند از ربط دادن مفاهیم به یک دیگر یک هم نهاد جدید درست کند؛ آقایان شما متاسفانه از چنین واسطه ای به نام خرد، چون نداشتید نتوانستید از آن استفاده کنید و هم نهاد جدید خود را بیافرینید.

خوب حال فرض محال را بر این بگزاریم که چنین مفهوم جدید انتزاعی یعنی – جمهوری ملی دمکراتیک ایران –  را می خواهیم به مادیت برسانیم کما اینکه در کل، انتزاعات مادیت یافته چیز های قابل دوامی نیستند و بزودی از بین خواهند رفت.

آقایان عزیز ( میگویم آقایان ) زیرا در چهارچوب جمعی شما هیچ جایی برای زنان نیست و من این را از شما تجربه کرده ام. اگر کسی از شما پروفسورها که از این نوع مفاهیم انتزاعی پر طمطراق استفاده میکنید بخواهد که بدیل شما در برابر جمهوری اسلامی بداند، در این جمله کوتاه انتزاعی هیچ چیز نصیب اس نخواهد شد؟ وبر سر یک چهار راه چکنم باقی خواهد ماند؛ مضمون این جمهوری ملی دمکراتیک ایران چیست؟ شما چه جوابی دارید. آیا از بیان چنین مضمونی وحشت دارید و یا اینکه خود میدانید این مفهوم دهان پر کن ساختگی شما، دارای هیچ مضمونی نیست و فقط برای کلاه برداری و گول زدن مردم است.

باید من را از اینکه مجبورم نه تلویحاً بلکه صادقانه و به طور صریح صحبت کنم، ببخشید و دراین مورد و موارد دیگر پایین قبلا از همه شما معذرت خواهی می کنم.

حال ببینیم بیان نکردن خواست اصلی تان در چه است و منافع تان به چه وابسته است.؟

واژه جمهوری یک چیز بسیار کلی است؛ بکار بستن این واژه بعنی : ای شما جمهوری خواهان از هر قبیل، بدانید ما با شما هستیم.

به کار بردن واژه ملی یعنی ای تمام ملی گرایان از هر قبیل:  سلطنت طلب- مجاهد سرمایه دار- و وطن خواه- و ناسیونالیست ها …، بدانید ما با شما هستیم.

و اما بکار بردن واژه ای به نام «دمکراتیک» که واقعاً محتوایی جز کمونیست ویا سوسیالیست بودن هیچ محتوای دیگری را در بر ندارد، این را میرساند که واقعاً شما به هر ترتیبی شده حتی کمونیست ها را هم که از آنان عملاً نشان دادید متنفر هستید میخواهید به شکلی گول بزنید و به آنان بگویید که آهای، ای کمونیستها، بدانید ما همیشه با شما بوده و هستیم؛ و این یکی، دیگر ازبزرگترین کلاه برداری های شما است که به آنچه که نیستید فقط و فقط برای گول زدن مردم بگویید هستیم. و میدانید که فقط کمونیست ها هستند که معنی اصلی این مفهوم را درک میکنند و در برابر بقیه میخواهید خود را پشت این واژه پنهان سازید.

یک بار هم شده ظرف این سی و اندی سال که به این طرف و آنطرف می پرید با مردم صادق باشید. شما حالا هر کدام مابین 60 تا 80 سال از عمرتان می گزرد؛ بیایید یک بار هم شده با این مردم صادق باشید.

شما که از حدود سی سال پیش با ملی گرایان از هر قبیل، با سلطنت طلبان از هر قبیل، با شورای ملی مقاومت از هر قبیل با سرهنگ های باز نشسته از هر قبیل با سازمان های خائنی مانند اگثریت و حزب توده از هر قبیل  و اکنون با مجاهدین و سبز ها غیره از هر قبیل در تماس بوده و با آنها همکاری صادقانه و غیر صادقانه می کردید و هنوز هم دست بر نمی دارید، منظور حتی با آنها هم صادق نبودید و با ما که چه عرض کنم خود بیشتر میدانید زیرا هر کدام از شما ادعا میکنید که از قبل سابقه عضویت در گروه های چپ داشتید که اگر لازم شود یک به یک نام میبرم، و این ادعای شما بود، حال این سازمانهای چپ تا چه حد این ادعای شما را تایید میکردند و یا نه بماند، در تمام این سالها وقتی بما می رسیدید از استالینیست و انقلابی بودن خود از نوع  مسلحانه و در یک کلام چپ تر از همه، خود را بیان میکردید قافل از اینکه دست شما برای همه از مدت ها پیش رو است و .حداقل انسانهای واقعاً سیاسی تره هم برای شما خورد نمی کنند

 یک روز خانه ایرانیان میسازید، روز دیگر می بینید اوضاع پس است تغییر نام می دهید و نام آنرا خانه ایران می گزارید؛ یک روز دیگر بر طبق خاصیت اپورتونیستی خود، جمهوری ایرانی را تبلیغ می کنید و تا دیدید باز هم اوضاع پس است نام آنرا جمهوری ایران می گزارید در حالیکه در یک کانال دیگر به نام جمهوری ایرانی با انواع و اقصام حزب دمکرات و اعضای حزب چپ اکثریت و غیره مصاحبه می کنید تا دل آنها را بدست آرید.

و سر آخر برای اینکه خود را از تک و تا نیندازید، نام غیر مسمی و دهان پر کن » دمکراتیک » را سر زبان ها می اندازید و این واقعاً بهتر است از کلمه » شرم » استفاده نکنم و خود شما هر نامی  هر چه میخواهید روی آن بگزارید.

آقایان شما دنبال چه میگردید؟ اگر دنبال کمیت میگردید، این کمیت بی کیفیت در اولین تظاهراتی که سال پیش برکزار کردید آن چنان خودش را نشان داد که خود شما را هم به تردید واداشت و همان کمیت های سلطنت طلب و بعضی احزاب از قبل خود فروخته که بهتر است نام نبرم زیرا خودتان بیشتر می شناسید و پشت سر آن نیروهای مجاهدین را هم از دست دادید زیرا به آنها هم رحم نکرده و دروغ گفتید؛ کمیت هایی که شما بدنبالش بودید همین ها بودند. شما حتی به یاران خود در پودیوم میکروفون ندادید زیرا سالهاست که میکروفون شما چه بخواهید و چه نخواهید در دست یک آدم خود شیفته و عاشق میکروفون که همراه با تمام گذشته وحشت ناک جبران نشدنی خود است، و به همین دلیل سال ها است که با هر نیرنگی در پی اثبات وجود خود است و برایش فرقی ندارد سر چه کسی شیره بمالد.

وای بر آنانی که سر قبر این مرده مشغول دعا خوانی برای شفای خود هستند!!!

یک کلام کسی مانند اسمعیل بخشی و سپیده قلیان  هیچ حمایتی را از شما نمی خواهد زیرا شما بر خلاف خواست وی هستید که شعارش در بین کارگران، شعار » کار- نان- آزادی_ اداره شورایی » بود. این خود از شعار شما زیر آفیش مرموزتان بر می آید که با خاست کسانی مانند اسمعیل بخشی تضاد آنتا گونیست دارید.

شما جرات این را ندارید که با مردم صادق باشید و از ترس از دست دادن کمیت بدون کیفیت، ماسک میزنید و حقیقت واقعی خود را در زیر این شعار پر طمطراق پنهان می کنید.  شما مدت هاست سر خود را زیر برف کرده اید.

 اگر شما کوچک ترین صداقتی با مردم داشتید حد اقل زیر این آفیش هردمبیل به جای امضای انتزاعی ( همبستگی برای جمهوری ملی دمکراتیک ایرن )، خیلی راحت و ساده می نوشتید: » عده ای از فعالین سیاسی در هلند» . ولی میدانم از شما چنین صداقتی بر

نمی آید.

سر آخر یادآوری چند نکته در مورد آکسیون و یا تضاهرات:

اول بدانیم آکسیون چیست و چرا باید بر گزار شود؟

ضرورت تضاهرات اعتراضی، خود ، ما را وا میدارد که مقدمات را ذر آغاز فراهم کنیم، اینجا دیگر جایی برای هوس بازی های ذهنی ما نیست.

خصلت اصلی یک حرکت اعتراضی ضرورت است.

آکسیونی که به هر نحوی اتفاقی آغاز شود به نحو نا معقول آغاز شده و پایان آن هم نا معقول خواهد شد.

انسان ناشکیبا امر ناممکن را می طلبد؛ دست یابی به این هدف بدون داشتن ابزار ممکن نیست.

مسعود فروزش راد

 آمستردام 30 ژانویه 2019

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 1 فوریه 2019 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: