اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بایگانی روزانه: 7 دسامبر 2018

سازمان انقلابی مان، ما را به اهداف انقلابی کمونیستی مان می رساند!: حمید قربانی

باید برای طبقه ی کارگر تشریح کرد و به آن یاد آور شد و نوشت: کارگران و زحمتکشان بر خیزید، کارگران و زحمتکشان سازمان یابید، کارگران و زحمتکشان متحزب و … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

7 دسامبر 2018 · بیان دیدگاه

عمليات تروريستي چابهار عملي جنايتكارانه و خدمت به ارتجاع و امپرياليسم است: حزب کارایران(توفان)

روشن است سازمان دهندگان حمله تروریستی و جنايتكارانه چابهار نمي توانند هدف و انگيزه اَي جز ایجاد آشوب و جنگ داخلی و تجزیه و کشتار و سلاخی مردم ایران داشته … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

7 دسامبر 2018 · بیان دیدگاه

پالتالک- اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور جلسه عمومی پالتاکی خود را برگزار میکند، و نهادهای همبستگی با جنبش کارگریدرایران برگزار می کنند: از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری اعتصاب کارگران هفت تپه، کارگران گروه ملی فولاد اهواز و … «نان، کار، آزادی، اداره شورائی»

    اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشورجلسه عمومی پالتاکی خود را برگزار میکند. موضوع: اوجگیری مبارزات جنبش کارگری در ایران و وظائف نیروهای چپ انقلابی ایران  . سخنرانان: عمر … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

7 دسامبر 2018 · بیان دیدگاه

روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران – آبان 1397(8)، و روز شمار حوادث محیط کار آبان 1397(8): از انتشارات نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – تهیه و تنظیم: فعالین نهادهای همبستگی در کلن

روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران – آبان 1397(8) از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور تهیه و تنظیم توسط: فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

7 دسامبر 2018 · بیان دیدگاه

دهه شصتی هایی که من میشناسم!: بهروز سورن

از آسمان پر ستاره, اما غم زده تهران تنها گلوله و آتش میبارید و اعدام و شکنجه حرف اول رژیم با منتقدان و مخالفان بود. صدای رگبار گلوله در خیابان … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

7 دسامبر 2018 · بیان دیدگاه