اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

اسرائیل رسماً یک دولت آپارتاید شد: روبیکون/تارنگاشت عدالت

با این که با تصویب قانون دولت ملی یهودی آپارتاید در اسرائیل رسماً به  واقعیتی تبدیل شده است نباید واقعیتی که ۷۰ سال پیش به تاسیس اسرائیل انجامید را از نظر دور داشت. آپارتاید تنها با یک قانون پدید نمیآید بلکه نتیجه  بنای تدریجی و پرمشقت یک نظم بغرنج حقوقی است که از این اعتقاد نشات می‌گیرد که یک گروه نژادی برتر از دیگران است… از آنجا که اسرائیل اکنون تصمیم گرفته در مقابل آثار ناچیز دمکراسی برای سلطه نژادی ارجحیت قائل شود، باید کشورهای غربی که اسرائیل را مورد حمایت قرار داده اند، تصمیم گیرند که آیا حاضرند کماکان به حمایت این رژیم آپارتاید ادامه دهند و یا میخواهند به مقابله با آن برخیزند. اتحادیه اروپا یا باید به گفتمان سیاسی مبهم و رفتار کجدار و مریز خویش خاتمه دهد و خود را از رژیم آپارتاید اسرائیل جدا سازد و یا پیامدهای اخلاقی، نژادی و حقوقی آن را که نتیجه حمایت آن از جنایت‌های اسرائیل علیه خلق فلسطین است پذیرا شود.

اسرائیل رسماً یک دولت آپارتاید شد

تارنگاشت عدالت

منبع: روبیکون

۸ اوت ۲۰۱۸

چرا اسرائیل هرگز یک کشور دمکراتیک نبوده است

رئیس لیست واحد عربی در مجلس اسرائیل، «ایمن عوده» تصویب قانون دولت ملی نژادپرستانه را «مرگ دمکراسی ما» نامید. آیا واقعاً عوده فکر می کرد که قبل از تصویب این قانون او در یک دمکراسی زندگی می‌کرده؟

۷۰ سال سلطه یهودیان در اسرائیل، جنوساید، پاکسازی نژادی، محاصره، دستگیری های دستجمعی، یک سلسله از قوانین تبعیض‌آمیز که همگی نابودی کامل خلق فلسطین را هدف قرار داده است، باید دلیل کافی ارائه کرده باشد که اسرائیل هرگز یک دمکراسی نبوده است.

قانون دولت ملی تنها تیرخلاص بود. این قانون به کسانی که از ابتدا ادعا می‌کردند، کوشش اسرائیل برای التقاط دمکراسی  و سلطه نژادی، نژادپرستی استتار شده است، دلایل اثبات لازم را ارائه داشت.

اکنون دیگر کسی نمی‌تواند از زیر الزام اخلاقی فرار کند. آنانی که اصرار دارند از اسرائیل پشتیبانی کنند، باید بدانند که از یک رژیم آپارتاید لجام گسیخته حمایت میکنند.

قانون جدید که روز ۱۹ ژانویه پس از چندی چک و چانه زدن به تصویب رسید، اسرائیل را از هرنوع ادعای مزورانه ای که این کشور یک کشور دمکراتیک است آزاد می‌سازد.

درواقع این قانون در جمله بندی خود حتا یکبار نیز از عبارت «دمکراسی» استفاده نکرده است. برعکس  اشاره به هویت یهودی کشور  به تعدد و  به  صورت غالب صورت گرفته و  خلق فلسطین را به وضوح از حقوق خود در موطن تاریخی اش محروم ساخته است:

•    کشور اسرائیل کشورملی خلق یهود است.

•    تحقق بخشیدن به حق تعیین سرنوشت در کشور اسرائیل تنها شامل خلق یهود است.

•    دولت کوشش خواهد کرد امنیت پسران خلق یهود را تضمین کند.

•    دولت اقداماتی صورت خواهد داد تا میراث فرهنگی، تاریخی و مذهبی خلق یهود  را در دیاسپورا (پراکندگی) حفظ نماید. وغیره …

از همه خطرناک‌تر این تصمیم است که «دولت شهرک‌سازیهای یهودی را دارای ارزش ملی دانسته و کوشش خواهد کرد تاسیس و گسترش آنها را تسهیل نموده و از آن حمایت کند.»

در حقیقت هم اکنون مناطق فلسطینی در نوار غربی و بیت المقدس مملو از شهرک های غیرقانونی یهودی نشین است و  در درون اسرائیل عملاً تفکیک نژادی اعمال می‌گردد. دقیق تر بگوئیم تفکیک به قدری عمیق و ریشه دار است که حتا در بخش زایمان بیمارستان های اسرائیلی، مادران بسته به تعلق نژادی خود تفکیک می‌گردند.

اقدامات نامبرده معضل تفکیک را بازهم شتاب بیشتری خواهد بخشید و سیستم آپارتاید را تثبیت خواهد نمود به این صورت که نه تنها خسارتهای فکری و سیاسی  بلکه خسارت‌های فیزیکی نیز به همراه خواهد داشت.

«عدالت» مرکز حقوقی برای دفاع از حقوق اقلیت عرب در اسرائیل در «بانک اطلاعاتی قوانین تبعیض نژادی» لیستی شامل ۶۵ قانون جمع آوری کرده است که «شهروندان فلسطینی در اسرائیل و یا مردم فلسطینی در مناطق اشغالی فلسطینی را به دلیل تعلق ملی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد تبعیض قرار می‌دهد.

بنابر گزارش «عدالت» «این قوانین حقوق مردم فلسطین را در همه امور زندگی، از حقوق‌شهروندی تا شراکت سیاسی محدود ساخته و آنها را از حقوق داشتن زمین و سکونت ، حق تعلیم و تربیت، حق زبان و فرهنگ، حق اعمال فرائض مذهبی و همین طور حق برخورداری از دادگاه های منصفه رسمی در دوران بازداشت» محروم می‌کند.

با این که با تصویب قانون دولت ملی یهودی آپارتاید در اسرائیل رسماً به  واقعیتی تبدیل شده است نباید واقعیتی که ۷۰ سال پیش به تاسیس اسرائیل انجامید را از نظر دور داشت.

آپارتاید تنها با یک قانون پدید نمیآید بلکه نتیجه  بنای تدریجی و پرمشقت یک نظم بغرنج حقوقی است که از این اعتقاد نشات می‌گیرد که یک گروه نژادی برتر از دیگران است.

قانون جدید تنها هویت یهودی کشور اسرائیل را برجسته نمی کند، بلکه در قبال دمکراسی هرنوع مسئولیتی را نابود می سازد. و علاوه برآن بقیه را نیز خوار می‌شمارد. اعراب فلسطینی، بومیان منطقه فلسطین تاریخی که اسرائیل در آن تاسیس شد در این قانون اساساً نامبرده نمی‌شوند. تنهامقراراتی در مورد زبان عربی در نظر گرفته شده و آنهم تنها به این خاطر تا آن را از یک زبان رسمی به یک زبان «ویژه» تنزل دهد.

تصمیم اسرائیل در مورد عدم تصویب یک قانون اساسی مدون و کتبی در سال تاسیسش ۱۹۴۸  بی دلیل نبود. از آن زمان  به بعد این کشور از یک مدل قابل پیش‌بینی پیروی می‌کند که واقعیت را به نفع یهودیان و به ضرر اعراب تغییر می دهد.

اسرائیل به جای «یک» قانون اساسی به «قوانین» اصولی متوسل گردید. این قوانین فرموله کردن قوانین جدیدی را ممکن می سازد که نسبت به دمکراسی، قوانین  بین المللی، قوانین حقوق بشر و یا هر ارزش نژادی دیگری، مسئولیت دولت یهودی  در قبال تضمین سلطه نژادی را عمده میداند .

قانون دولت ملی یهودی خود یک «قانون اصولی» است و با این قانون  اسرائیل این ادعای توخالی که در عین حال هم یهودی و هم دمکراتیک است، را کاملاً به کنار نهاد.  این وظیفه غیرممکن اغلب به عهده دیوان عالی کشور نهاده شده بود که قادر نبود تعادل متقاعدکننده ای به وجود آورد و شکست خورد.

واقعیت های جدید وظیفه دارد یک بار برای همیشه بحث‌های خسته‌کننده در مورد گویا بینظیر بودن سیستم سیاسی اسرائیل را خاتمه بخشد.

و از آنجا که اسرائیل اکنون تصمیم گرفته در مقابل آثار ناچیز دمکراسی برای سلطه نژادی ارجحیت قائل شود، باید کشورهای غربی که اسرائیل را مورد حمایت قرار داده اند، تصمیم گیرند که آیا حاضرند کماکان به حمایت این رژیم آپارتاید ادامه دهند و یا می خواهند به مقابله با آن برخیزند.

اولین بیانیه وزیر امورخارجه اتحادیه اروپا خانم فدریکا موگرینی بی‌رنگ و ضعیف بود:  «ما نگرانیم و نگرانی خود را اعلام کردیم و در این چارچوب مشترکاً با مقامات اسرائیلی ارتباط خواهیم داشت.» و از این طریق مجدداً  به «راه حل دوکشور» اشاره نمود.

این بیانیه یک پاسخ مناسب به کشوری که چند روز پیش از آن عضویت خویش را در کلوپ آپارتاید اعلام کرده، نبود.

اتحادیه اروپا یا باید به گفتمان سیاسی مبهم و رفتار کجدار و مریز خویش خاتمه دهد و خود را از رژیم آپارتاید اسرائیل جدا سازد و یا پیامدهای اخلاقی، نژادی و حقوقی آن را که نتیجه حمایت آن از جنایت‌های اسرائیل علیه خلق فلسطین است پذیرا شود.

اسرائیل تصمیم خود را گرفت که مطمئناً تصمیم غلطی بود. بقیه جهان نیز باید اکنون تصمیم خود را اعلام کند، امید است که تصمیم درستی باشد: تصمیمی در سمت درست تاریخ ـ علیه سیستم آپارتابد یهودی اسرائیلی و برای حقوق مردم فلسطین.

http://www.edalat.org/sys/content/view/12330/38/

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 8 اوت 2018 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: