اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

شکایت از صهیونیست(بفارسی و انگلیسی): فرح نوتاش

جهودیت یک ملت نیست. یک دین است.
مارکس: دین افیون توده هاست.

شکایت از صهیونیست

 فرح نوتاش

تقدیم به تمام کارگران جهان ، گویوم و غیر گویوم*!

                         

                                        

برای صهیونیست بودن…

الزامی در جهود بودن نیست

در هر جای زمین

یک کاپیتالیست انحصار طلب جنایتکار… و وحشی

می تواند یک صهیونیست تلقی بشود

 

ملیت… ودین

نه از عوامل اصلی

کافیست که او …

حامی امپریالیست ها باشد

 

ما همه دیدیم …

که حسنی مبارک برای اسرائیل

دروازه ها ی غزه رابگشود

یک متحد … نیز

به صهیونیست ها می رساند سود

 

عجب مداروقتی که می گویم

پینوشه نیز از… صهیونیست ها بود

او تعلیم دیده …

در آکادمی دیکتاتورهای آمریکا

ونوکر صهیونیست امپریالیست ها بود

یک قاتل جمعی …

یک کاپیتالیست بی رحم  و وحشی

جز یک صهیونیست … چه می توانست باشد

 

تمام رهبران حال و گذشتۀ اعراب

تمام دست نشاندگان ونوکران آمریکا

همگی صهیونیست محسوب می گردند

 

صهیونیست ها…

با هدف اشغال فلسطین

از زحمتکشان جهود…

سوء استفاده کرده اند با تمام قوا

 

دستان آزاد و کارای زحمتکشان جهود را

 به بند کشیده و مالک شده

آنان را … فریب و کوچ داده

و با قصه های دروغین عهد عتیق

ابزار طرح های استعماری خود …

و تا به امروز … برده کرده اند

 

سئوال این بود …

که کجا…؟

آرژانتین یا که فلسطین

که ناگهان …

در جلسۀ صهیونیست ها

صدای خشن و بمی … با تحکم برخاست

نه نه… نه آرژانتین

در کنار معادن طلای سیاه…

انتخاب طلایی ما…

فلسطین است

 

آنگاه تبلیغات فتنه انگیزشان

با نیاز به تعداد زیادی از مردم

برای اشغال خانه ها و خاک فلسطین

آغاز شد

آهای… جهودان سراسر دنیا

«سر زمین بی مردم … برای مردمان بدون زمین»

و بهانه…» ایجاد کشوری برای جهود»

لیک حیله روشن بود …

فقط … برای عده ای معدود

 

و آیا براستی فلسطین… سرزمینی بدون مردم بود؟!

 

تله ای بی مانند … در تاریخ

و ادامۀ فریب جهودان …با جملاتی نظیر

» این سرزمین را … خدا به آنان داده»

استعمار… و اشغال سر زمینی  … با توسل به دروغ

با قصه هایی از هزاره های گذشته و دور

و با وقوف بر این امر …

که نفی آن … نشود برای هر کسی مقدور!

 

که خدا این سرزمین را … به جهودان داده !

 

آه چسان… جهودان ساده دل …

کارگران و زحمتکشان …

فریب خورده …

و ترک کردند خانه ها و وطن هاشان

و برای سربازی مفت و اجباری

مجبور به دادن جوان هاشان

که شستشوی مغزی …

و به عنوان قاتلان حرفه ای … تعلیم داده شوند

و ابزار استعمار آمریکای صهیونیست بشوند

 

 

فرزندان برزگران جهود

شجاع و سالم … با روانی پاک

با دستانی که…

در کشت گندم های طلایی بود

در این فریب بزرگ …

تبدیل به قاتلان بی رحم …

و دیوانگان شدند

که وداع گفته با شرافت انسانی

و با تغییر ماهوی…بدل به هیولاهای وحشتناک

در حمایت شبکۀ عنکبوتیه…

صهیونیست امپر یالیست های جهان

 

تفاوت در این جا… برابر مرگ است

نزول شأن انسان به ربات

یا برده های قرن های بیست و بیست ویکم

زندگی بی امید… بی وجدان و بی صلح درون

بی حقی … برای انتخاب

پذیرش تغییر و تخریب درون

و تحمیق و آماده … برای سوء استفاده های ابزاری…

کوک شدن …برای  اجرای هولناک ترین جنایت ها

برای بلند تر از یک قرن

 

و رشد جماعتی …آشنا با خون

در تأیید فرمان جنایات ها و قتل ها

گواه اینجا حاضر …

آراء داده شده به فرماندهان قتل عام ها

در انتخابات اخیر

بعد از قتل عام 2008 در نوار غزه

 

به زوال نگاه کنید

به فساد جماعتی… مرکب از ملیت های مختلف

و تا چه عمق … انسان می تواند که سقوط کند

با مغزهای شسته و رفته به درون فاضل آب

توسط نازی صهیونیست ها

و شبکۀ مافیایی امپریالیست های امریکا وجهان

 

مادر کارگر جهود جوان …که هم اکنون برده

غرق … درشرایط ناهنجار

شاهد تغییرهای وحشتناک…

میخ شده بر زمین و بر دیوار

بدون هیچ راه فرار

زندگی اجباری در اسرائیل مسخره … سر زمین هاهاها

نه چیزی شبیه یک رویا

استخوان ماهی …

که گیر کرده در گلو

نه می کشد و… نه زندگی ست

این برزخ …

و تمام دارو نداری که… برده است با خود باد

 

کارگران وزحمتکشان جهود

به تلخی در این دام افتاده

بغض باور نفرت انگیز ریا

و درک دیر واقعیت ها

نه پولی در بساط  برای فرار

و نه امکانی…  برای خروج از جهنم آنجا

اسرائیل … سرزمین ریا

سر زمین مسخرۀ هاهاها

نه امکان محکومیت…

و نه امکان شکایت

انتقال … بر پایۀ  ریا…

برای تخریب زندگی … بی امروز و بی فردا

 

 

جاده ها همگی بن بست…

کدام است راه به وطن

بر یال بادهایی که می وزد

افسوس …غم خاکستری پشیمانی

از دیار خون و بوی خون

و همواره زمستانی

 

از میان برف دانه های مرگ

با نگاهی با دو چشم باز در پس سر

غرق در رویای وطن

نیست پایی …

در باز گشت… درراه وطن

فریب خورده … تحمیق و برده شده

به سر زمین غریبه ها …کشانده شده

تا …

با دستانی که می کاشت

دانه های گندم های طلا

آدم بکشد

و حال…

نان آغشته به خون …

و بجای بوی گندم … بوی خون

تا به ابد … به ماند

در سرزمین غریبه ها…

این که نیست زندگی… دفن گردد

در سر زمین غریبه ها

 

پسر زحمتکش فریب خوردۀ جهود

که از دست داده… عشق و خانه و امید

زیر هجوم امواج نفرت

ز قلب مردمان جهان….

علیه کشتار مدام فلسطینیان

 

باور دروغ…

که خدا این سرزمین را… با آنان داده!

 

برده شدن… و تفنگ …بخشی از دست شدن

شغل کشتن…خون دیدن

و گسترش سرزمین مسخرۀ اسراییل هاهاها

 

برای حفظ فشنگ

شکستن جمجمۀ کودکان با قنداق تفنگ

تجاوز… به زنان و دختران  

قبل از آخرین نگاهشان

و بازی های تحقیر آمیز مرگ با مردان…

فریب برای نجاتشان

وادار به خوردن ادرارخود برای نجات

و سپس اجازه ندادن به فرار … و قتل شان

نمایش تهوع آور و غم انگیزی

که بیشتر از یک قرن جاری

جوانان عاصی و بیمار و دیوانه…

پرورانده شده …

در مکتب هیولا ساز صهیونیسم

حریصان باستانی… امپریالیست های امروزی

 

من… فرح نوتاش

در پیشگاه دادگاه انسانی تمام مردم جهان

با بلند ترین صداها…

فریاد می زنم برای عدالت

برای محاکمه و  پایان بخشیدن

به مکتب فاسد و بیمار صهیونیسم

شبکۀ جنایت کار … و مافیایی امپریالیسم

 

نه تنها برای یک قرن کشتار

و شکنجۀ مظلوم ترین ملت تاریخ…فلسطینیان

گناهشان… زندگی در خانه و کشورشان

همچنین … برای

فریب وانتقال تمام جهودان

از  خانه ها … و وطن هاشان

و تبدیل آنان… از انسان به هیولا…

برای روانی … و ربات کردنشان

 

و من خوب می دانم… که آنان  

چه عمیق رنج برده و می برند

از یاد صحنه های پایان زندگی به دستشان

آخرین نگاه و التماس

برای رفتن…

و خون گرم وسرخ آنان …

بر سرو رو … و دستشان

 

نه … نیستند این تصاویر زدودنی 

آرامش … رفته تا به ابد از درونشان

و در کوچه های زندگی

کشانده می شوند چون دیوانگانی

با تکرار صحنه های فریاد… اشگ و آه و خون

و جرات نگاه به آینه

رفته تا به ابد از وجودشان

و مدام… این جانیان مظلوم

دستو پا می زنند

در توحمات

این است روش پروردن انسان

توسط اراذل همه خواه صهیونیسم

 

رای دادگاه هر کشور

برای مجرمین قتل  

اشد مجازات است

لیک برای یک قرن کشتار ملتی

جزایی نیست!

و این سر زمین… مقدس خوانده می شود!

 

زمین باید بلرزد … و زیرو رو گردد

از این جنایت اقیانوس گونه

 

در زندان ها زیر زمینی

بی نهایت اعدامی

و شکنجه های وحشتناک

با ابزارهای نوین

در خرد کردن نیروی مقاومت توده های مردم

جاری ست

مردم ساده … نه فعالین سیاسی

از خیابان ها … ربوده می شوند

شکنجه و سپس کشتار

گناه بودن فلسطینی

 

قتل عام ها …

مردمان بی سلاح و بی سنگر

یک قرن… تمام فلسطین

غزه…

مردم دنیا بیزارند از صهیونیست ها

کریه ترین … امپر یالیست ها

 

محاصرۀ غزه…

برای چندین سال جاریست

برق نیست… آب تصفیه شده نیست

غذا و دارو نیست

هیچ چیز دیگر نیست

مرگ وخون و زخمی هست

این بزرگترین زندان خون ریز زمین

با بلند ترین و طولانی ترین دیوار

دارای  سوراخ هایی

به نام چک پوینت

که مردمی تحت ستم هر روز…

از لابلای سر نیزه … و تفنگ

باید سر کار و مدرسه بروند

 

بی تفاوت … ساکت و بی طرف بودن

اجازه به رشد این فاجعه و… بی عدالتی

تا گسترش یابد سلطه اش

بر روی زمین!

ما نیازمند انفجار آتشفشان های همزمان

سیال و مذاب سرخ

 که جاری گردند و پایان بدهند

به هستی صهیونیست های ضد مردم

بر روی زمین

 

ساکت و خیره… منفعل و فلج

آیا ما انسانیم؟

نگاه می کنیم …

بی هیچ اعتراض …جنبش و فریادی

بی هیچ تعجیلی… برای بلند کردن  دست

یک قرن سکوت مان در برابر ظلم

رسانه های صهیویستی با حقه وهمگی با طرفند

یک قرن… حمایت کرده اند این همه جنایت را

 

بیایید متوقف کنیم

این زندگی خفت بار و ننگین و دروغین را

با سکوت خود ما نیز

مسئول کشتاریم

با بی تفاوتی و بی طرفی

علیه سلطه گران صهیونیست  

نژاد پرست و همه خواه و مستبد

ما نیز مسئولیم

 

یک برزگر محترم…کارگر…تهیه کننده و سازنده

تبدیل به قاتلان حرفه ای شده اند

و به عنوان سپرو پناه…

توسط صهیونیست ها… استعمار گران  خدعه کار

سوء استفاده شده اند

 

در پشت یک کلمۀ … سامی

چه ها که نمی کنند … در جایی که

صهیونیست ها اصلا سامی نیستند

از نژادهای اروپائیان سفید

ضد زحمتکشان و مردمان فقیر

ضد عرب… و ضد تمام نژادهای دگر

آنتی سمتیست… و ضد سامیان واقعی

 

زشت ترین زن تاریخ بر روی زمین

صهیونیست بی ماسک مونث

گلدا مایر… نخست وزیر اسرائیل  1969

بلند … اعلان کرد

بکشید همه را

عرب ها بد تر از حیوان اند…

در جایی که…  

کشتن حیوانات نیز

 به گمان عده ای… جنایت است

 

وقتی که چرچیل امپریالیست … می گفت

ایجاد یک ملت… نیاز به چندین نسل زمان دارد

او اشاره به وقفه … بین قتل عام ها می کرد

پیشرفت آرام!

 

اگر تئودور هرتصل

می دید که نفرت انگیز ترین کشور  

بر اساس فکر احمقانۀ او

یک قرن …

به خاک و خون کشیده… یک ملت را

و همچنین …

پرورانده جماعتی جنایتکار تحت یک پرچم

تز مدرن صهیونیستم را

در 1896 می سوزاند

و از تمام جهودان می خواست که همگی

فورا ترک کنند …فلسطین را

و به فراموشی به سپارند

اسراییل … سر زمین مسخرۀ هاهاها

کشور نازی صهیونیست ها را

 

جهودیت یک ملت نیست. یک دین است.

مارکس: دین افیون توده هاست.

زمان ایستادن در مقابل تمام این تازیانه ها ست.

 

 

فرح نوتاش

وین   12.06.2018

کتاب شعر 5

اصل شعر به انگلیسی ، کتاب شعر 6، مارس 2009

http://www.farah-notash.com

 

*جهودان غیر جهودان را گویوم می خوانند .( اصطلاحی نه چندان مطبوع)

 

Zionist accusation

Dedicated to all the workers of the world

*Goyim and non-Goyim!

 

 

You don’t have to be a Jew…to be a Zionist

anywhere on the earth

a monopolist…brutal capitalist

can get consent

as a Zionist

 

nationality and religion

are not essential factors

if you are

a true supporter of the imperialists

 

we all saw…Hosni Mubarak opening the gates…

                                                                                                   a true ally…

also… is considered…as a Zionist

don’t be surprised when I say

Pinochet was a Zionist

he was trained in the dictators› academy of US Zionists

and he was in full service of US imperialists

a mass murderer…a brutal capitalist

what else could he be then …but a Zionist?

 

all the past and present, Arab leaders

the allies and servers of imperialists

all are defined…as the Zionists

 

Jews were misused by the Zionists

with the goal of occupying Palestinian lands

as colonies

they owned… and tied

the Jews free working hands

they made glorious dreams

to deceive Jews…

to displace and to enslave Jews

 

The question was… where?

Palestine…or Argentina?

then rose a deep…dominant rough voice

no no…not Argentina

Palestine…near black gold mines  

is the real golden choice

 

Zionists needing masses

to occupy… and to fill the land

began propaganda

“a land without people … for a people without a land”

with an excuse…a state for the Jew

mischievous was clear… only for the few

 

but was the Palestine

a land without people?!

 

a unique trap,

establishment of new colonies

cheating people…telling lies

as… God has given them the land

hoping…the truth

will never reach a hand

 

God…

has giving them…the land!

 

ah…

simple Jewish workers

were cheated

leaving their homes…leaving their lands

giving their children

as cheap free soldiers

to be trained as murderers 

giving their lives…as new slaves

for the greed of the Zionists

sly minded… dirty colonialists

 

pure…healthy and brave… a Jewish farmer’s son

from where

he planted golden wheat

was deceived and moved…

to be a killer…brutal bulldozer driver

dishonored harsh maniac

transformed in to robot monster

for the demands of the US colonialists  

spider network of the imperialists

 

the difference…

illness

destruction deep inside themselves

being misused as winded up … puppets and tools

the most awful crime of all

fooling men…misusing men

bringing up…a nation

acquainted…with blood

approving murderers

believing the killers

evidence…

the number of votes for killers

in the recent election

after the last massacre…

just look at the decline

and the true masses corruption

and think…

how deep…man can sink

brains washed out…by the Nazi Zionists

Sly mind of colonialist imperialists

 

young Jewish worker’s mother

witnessing changes…the most ugly deformation

drowned in deep blues  

nothing as such…dreaming land

the ha-ha land… Israel

living there is…a real fish bone

stuck in her throat…choking her

 

many worker Jews

in that trap…bitterly lived in anger

for being late

in grasping facts…

believing acts

no money to leave

no chance of getting out of this … deceitful land

the Ha-ha land… Israel

no chance of prosecution…condemning of Zionists

for dishonest displacements

for being misused

for… ruining and wasting their lives

 

blocked roads when returning home

blowing wind… brings their sorrows

enormous sighs with regrets

throughout each winter

the sadness of eternal leave

bitter… so remorseful and rueful

among snow drops of death

with two eyes…behind their heads

wide open

looking at far

dreams of home… looking at home

but no legs…for returning home

deceived and fooled…enslaved

were brought in strangers› land

to kill men… with their hand

bread… soaked in blood for good

to live as murderer…for good

to raise… the absurd gloomy lie

Israel…the Ha-ha land

to end in stranger’s land

buried… in strangers› soil

 

ah…

the Jewish laborer enslaved cheated son

lost hope …lost home…lost love

in full aggression

in strokes of hatred

against him…

raised from the hearts in the world

for killing people …in their home…in their land

no honor… no hope…. no respect

 

believing…the lie!

of a God- given land!

being slave…being part of machine of aggression

with guns…as parts of hands

to expand…spread…so long as one century

the Ha-ha land… Israel

by constantly killing people

 

to save patrons…breaking children’s skull

raping… Arab females

before their last look at life

disgusting killing games with men

to… rescue their lives

making men…drink their own urine

repulsive… humiliating men

in last minutes of life

then… finish their lives

not letting them go

looking for them… everywhere

killing them and killing them so

is near one century of this tragic show

registered history

maniacs…sick…murderers

brought up… by the selfish Zionist

the ancient avaricious…today imperialist

 

here by

I … Farah Notash

cry in my loudest voice for justice

in the public world’s human court

for prosecution and closing up

the corrupted sick … murderers› school of Zionists

the damned network of the imperialists

 

not only for killing and torturing

the most exploited…oppressed nation

of history…

Palestinians…in the recent century

With the only fault of living

in their own homes and land

but also…for deceiving…displacing

all Jews… from their homelands

enslaving… Jewish working-class children

and deforming them

from humans …to monsters

to maniacs… to horror killer robots

 

I am dead sure,

they suffered…in their bodies as cage

when …they relive in their minds

the pictures of last minutes of lives

finished…in their hands

the victims› last looks …in their eyes

and cry…for letting them go

the redness and warmness of their blood

on their murderer hands

never leaves their inside

never gives them peace

they were dragged in the alleys of life

with dreadful sickness

those slaved…poor…lonely maniacs

never dared          

looking at self…in a mirror

so lonely…in their illusions and horrors

suffered with pain…of what they had to do

and what … they had done

 

Just think…and look

at their inside

at one century long…

mixture of nations…

in common… an acquaintance with blood

 

for a single crime case

much punishment considered

in each land

but…for endless crimes in one…none!

one century…free killing of one nation  

in their land…in their homes

then…name this irrigated bloody land

a holy land!

 

quakes and shakes earth

with this enormous…ocean -like

Zionist Israeli criminal case

 

in the underground prisons

executions…endless

breath-taking in numbers

dreadful torturing

with advanced invented torturing tools

testing…to find the result of each

in breaking the resistance of masses

prisoners…are not political activists

normal living people

stolen in day-light from the streets…imprisoned

tortured and then killed

their fault…is living in Palestine

in their home and their land

 

massacres…in great numbers…in one century

Gaza…

masses of world… hate the Zionists

ugliest imperialists

 

blockade

running for years now

no light…no purified water…no…no…no nothing

is the earth’s largest…bleeding prison

with the longest…and highest wall … ever

with holes…called check points

going to work and school…

through the check points› guns

 

being indifferent…neutral…

and letting all this injustice

happen on earth?!

 

what we need is…

a united red volcanoes eruption

flowing in lines

to put an end to Nazi Zionists

and to the anti -masses imperialists

on earth

 

living still…and gazing

Passive…paralyzed

what are we?

human beings?

dumb… looking and not saying stop

no rush…to raise a hand

nearly gone one century…

with all tricks of medias…by Zionists

all united murderers…imperialists

  

who are we then?

let us stop

this flimsy…false life

we are responsible…for all the killings as well

by being indifferent…silent…neutral

against the despotic…racist Zionists

 

A respectable, farmer, worker…producer…constructer

have become… compound killers

misused… as shields… as shelters

by deceptive Zionist colonialists

behind… the word Semite

yet…Zionists are not Semites

          white skinned…European races

are anti masses…anti working class

Anti-Arab and all the other races

and they are… the real Anti-Semites

 

the ugliest woman of history…on earth

maskless…female Zionist

Golda Meir…Ha-ha land’s Prime minister 1969

announced it loud

kill them all

Arabs are worse than animals

though…

killing animals…is also deemed a crime  

 

when the imperialist Churchill

pointed raising a state

will take some generations

he gave the hint …give them breaks

in between…massacre of Arab races

slow progression!

 

if Theodor Herzl could see

the hateful…disgraced state

founded on his … crazy thinking

a nation century long…

 in blood sinking

also

brought up… murderer nation

in 1896…would had burned

the modern Zionist thesis

and…would have asked the Jews

to leave at once Palestine

and forget

the Israel…the Ha-ha land

the Nazi Zionist land

 

Judaism is not a nation. It is a religion.

MarxReligion is opium of the masses

Time we stood up… against all the lashes

 

 

Farah Notash

Vienna March 2009

Poem Book 6

http://www.farah-notash.com

 

In Hebrew the non-Jewish are called Goyim*

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 13 ژوئن 2018 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: