اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

 خودکشی علی نقدی باید به یک انفجار اجتماعی تبدیل شود!: بختیار پیرخضری، و کارفرمایان همیشه قاتل و زالو صفت جان علی نقدی را هم گرفتند: فرهاد شیخی

حتما میشود به جای خودکشی راه درست تر را انتخاب کرد که باعث تغییر زندگی خود و هم طبقه هایت شود، حتما میشود صندوق کارگری راه انداخت و بدهی را باهاش پرداخت کرد، حتما میشود با کارگران صنعت نفت و برق تماس گرفت و پل ارتباطی با هفت تپه برقرار کرد، حتما میشود انبارهای غذا و پوشاک را مصادره و بین خانواده های کارگری تقسیم کرد، حتما میشود برای اتحاد و همبستگی طبقه کارگر تلاش کرد و حتما میشود خیلی کارهای دیگر و مفید تر کرد که کارفرما و حکومت را به لرزه درآورد. … خودکشی علی نقدی نباید بی جواب بماند و باید به یک انفجار اجتماعی تبدیل شود. نباید اجازه داد کارگران دیگری بر اثر فشار زندگی از بین بروند. خود کارگران هفته تپه راه نشان دادند و واضح و روشن گفتند کنترل کارخانه راه حل است. کنترل کارخانه یعنی اعتماد به نفس صف میلیونی طبقه کارگر در برابر سرمایه و پایان دادن به بردگی مزدی و ساختن یک دنیای بهتر برای خود و خانواده و کل طبقه کارگر و محروم جامعه. این مهم فقط با اتحاد و همبستگی کارگران در کل ایران فارغ از ملیت و قومیت و زبان و نژاد، دین و مذهب و ایرانی و افغان است. هویت ما فقط هویت کارگری و انسانی است و با این دید میتوانیم به راحتی سرمایه داران و زالو صفتان را از میدان به در کنیم و کنترل جامعه را بدست بگیریم. 

 خودکشی علی نقدی باید به یک انفجار اجتماعی تبدیل شود!

بختیار پیرخضری

خودکشی علی نقدی کارگر هفت تپه بدون هیچ نقطه گنگی ناشی از عدم تامین ابتدایی ترین هزینه های زندگی خود و خانواده اش و قادر نبودن به پرداخت بدهی ش به طلبکار بود.
انتخاب مرگ از سر بیکاری، عدم پرداخت حقوق معوقه، گرانی و مشکلات ناشی از آن مثل تن فروشی همسر و دختر و دهها مشکلات جدی دیگر که نه فقط تا پای پاشیدن شیرازه خانواده بلکه تا پای خودکشی دسته جمعی کل خانواده میرود، فقط یک معنی دارد و آنهم ؛ پایان دادن به بردگی و حقارت؛ است.
۲۷ سال برده سرمایه داران در همین هفت تپه بود و از این بیشتر نمیخواست برده بماند و تحقیر شود. در سیستم سرمایه داری همه ما کارگران به مثابه برده هستیم، یه وقت توهین محسوب نشود!
میشد ها و میتوانست ها و آرزوهای خودمان را نمی توانیم بزاریم جای کارگری که چند سال است با همکارانش اعتراض و اعتصاب کرده اند، کتک خورده اند، زندان و شکنجه شده اند و روزانه تحقیر میشوند. همین سه هفته پیش با همکارانش تا اینجا پیش رفتند که علنا اعلام کردند کنترل کارخانه را خودشان در دست میگیرند که گارد ویژه ریخت رو سرشان و بدنشان را سرخ و کبود کرد و ۳۷ نفرشان را هم کشیدند روی زمین و بردنشان زندان و ازشان تعهد گرفتند و و تهدید به اخراجشان کردند. دیگر بماند در بازجویی های تک نفره چه تهدید هایی شدند! و یا با چاقو به جان اسماعیل بخشی افتادند!
حتما میشود به جای خودکشی راه درست تر را انتخاب کرد که باعث تغییر زندگی خود و هم طبقه هایت شود، حتما میشود صندوق کارگری راه انداخت و بدهی را باهاش پرداخت کرد، حتما میشود با کارگران صنعت نفت و برق تماس گرفت و پل ارتباطی با هفت تپه برقرار کرد، حتما میشود انبارهای غذا و پوشاک را مصادره و بین خانواده های کارگری تقسیم کرد، حتما میشود برای اتحاد و همبستگی طبقه کارگر تلاش کرد و حتما میشود خیلی کارهای دیگر و مفید تر کرد که کارفرما و حکومت را به لرزه درآورد. اما آگاهی و توان و تحمل انسانها به یک اندازه نیستند و تا در شرایط و موقعیت علی نقدی ها نبود نمیتوان به قاضی نشست. اما میتوان به وضعیتی وحشتناکی که علی نقدی را به خودکشی مجبور کرد پایان داد. صدهها فعال کارگری آگاه و روشن و هزاران کارگر که توان و تحمل و آگاهی شان نسبت به کارگری که در اثر فشار زندگی خودکشی میکند بیشتر است میتوانند محرک یک انفجار اجتماعی باشند و سیستمی را بنا بنهند که خود و فرزندان و نسلهای بعدی در رفاه و امنیت کامل زندگی کنند.
این اولین خودکشی کارگران در ایران نیست و تا وضع به این روال ادامه یابد متاسفانه باید گفت آخرین هم نخواهد بود. همین یک ماه پیش بود که کارگر کارخانه کاشی اصفهان اقدام به خود کشی کرد. ۴ ماه پیش بود که چند نفر از کارگران پالایشگاه نفت خلیج فارس رفتند بالای جرثقیل و اقدام به خود کشی کردند که با اقدام همکاران دیگرشان خوشبختانه نجات یافتند. خودکشی و مرگ در جای کارگر شیرازی، خودکشی کارگر تبریزی و خودسوزی کارگری در تهران به هنگام حسن روحال به وزارت نفت و بسیاری از خودکشی های خانوادگی که در رسانه ها هم انعکاسی ندارد. 
این خودکشی های کارگری در ایران شبیه خودکشی محمد بو عزیزی جوان دستفروش تونسی است که در اعتراض به برخورد تحقیر امیز ماموران شهرداری به خودش و بساطش خودش را سوزاند و انقلابی را راه انداخت. 

یا شبیه خودکشی کارگر چینی در کارخانه کامپیوتر و موبایل اپل در چین است که سریعا کارگران همان شرکت در یک قاره دیگر ( امریکا) دست به اعتراض زدند.
خودکشی علی نقدی نباید بی جواب بماند و باید به یک انفجار اجتماعی تبدیل شود. نباید اجازه داد کارگران دیگری بر اثر فشار زندگی از بین بروند.

خود کارگران هفته تپه راه نشان دادند و واضح و روشن گفتند کنترل کارخانه راه حل است. کنترل کارخانه یعنی اعتماد به نفس صف میلیونی طبقه کارگر در برابر سرمایه و پایان دادن به بردگی مزدی و ساختن یک دنیای بهتر برای خود و خانواده و کل طبقه کارگر و محروم جامعه. این مهم فقط با اتحاد و همبستگی کارگران در کل ایران فارغ از ملیت و قومیت و زبان و نژاد، دین و مذهب و ایرانی و افغان و ….است.
هویت ما فقط هویت کارگری و انسانی است و با این دید میتوانیم به راحتی سرمایه داران و زالو صفتان را از میدان به در کنیم و کنترل
جامعه را بدست بگیریم.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی
زنده باد هویت کارگری و انسانی
آزادی برابری حکومت کارگری

بختیار پیرخضری
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

در همین رابطه

فیلم صحنه دلخراش خودکشی نقدی

***

کارفرمایان همیشه قاتل و زالو صفت، جان علی نقدی را هم گرفتند

فرهاد شیخی

حاکمیت سرمایه همین است!

به بیگاری کشیدن انسانها و نپرداختن دستمزد محقرانه و وادار کردن آنها به مرگ!!

هنوز بیژن قلوزی را یادتان هست که دستمزد یکسال کارش را ندادند و در دفتر کارفرما خودش را به اتش کشید؟

علی نقدی و ده ها نفر در ایران وادار به خودکشی شده اند چرا که مطالبات بر حقشان را خواسته اند و نداده اند و در فقر کامل مرگ را بر این زندگی ناچیز و محقرانه ترجیح داده اند.

یاد دروغ پردازیهای نامزدهای ریاست جمهوری در دوره انتخابات میافتم که یکی از یکی پر رو تر بود که پشت کارگر قایم میشدند!

کنشگران تدبیر و امید جز میدان دادن به سرمایه داران برای گرفتن جان انسانها چه غلطی کرده اند؟!

هزاران انسان ماه هاست در گرسنگی دست به اعتصاب زده اند و تمامی مسئولین دروغگوی استان خوزستان سرکارگران شیره مالیده اند و نتیجه اش هم شد خود کشی علی نقدی کارگری که از اینکه برای ندادن دستمزدش به قدری به  کارفرما رجوع کرده کلافه شده و کارگران را از خودکشی اش مطلع ساخته و خودش را در کانال اب غرق کرده!

خودکشی علی نقدی باید اعتصابات  را گسترده تر،عمومی تر و محکمتر از قبل کند و آن را به سایر نقاط سرایت دهد چرا که ما کارگران جز اعتصاب ابزاری در دست نداریم.

خون علی نقدی نباید پایمال شود!

از وزیر و وکیل و دولت کاری ساخته نیست.

این مقابله ی مستقیم ما کارگران در اعتراضات و اعتصابات علیه کارفرمایان است که توازن قوا رو به نفعمان تغییر میدهد وگر نه دادگاه با ما نیست

دادگاه ما کف خیابان و اعتصابات است وگر نه علی نقدی دیگر یا بیژن قلوزی دیگری را میکشند و از ما کاری ساخته نیست.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 28 فوریه 2018 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: