اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر و پیروزی حزبیّت – نشریه جدید توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 212 آبان ماه 1396

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر و پیروزی حزبیّت

لنینیسم به حزبیت تکیه می­کند و این تکیه اتفاقی نیست. در زمان حاکمیت و نفوذ بین­الملل دوم بر جنبش کارگری و کمونیستی، در دورانی که صلح و سازش بر همه جا حاکم و دوره اعتلاء جنبش انقلابی و کارگری فرا نرسیده بود، احزاب سوسیال دمکراتیک احزابی بودند که به دستگاه­های انتخاباتی تبدیل شده و کارگران را نه برای کسب قدرت سیاسی، بلکه برای شرکت در پارلمان بورژوائی بسیج می­کردند. به همین جهت در دوران رشد و اعتلاء جنبش کارگری که نیاز به عملیات انقلابی بود، آنها از رهبری این مبارزات عاجز بودند. لنین که مارکسیست بزرگی به حساب می­آمد، اعتقاد داشت در هر جنگی به ستاد فرماندهی نیاز است و بدون ستاد فرماندهی نمی­شود در جنگ طبقاتی برای کسب قدرت سیاسی پیروز شد. برای پیروزی در جنگ به انضباط و سازماندهی و بسیج توده­ها نیاز بوده و نیروی پیش­آهنگ طبقه کارگر که همان حزب وی است، باید با آگاهی و تحلیل مشخص طبقاتی، مبارزه کارگران و متحدان آنها را برای کسب قدرت سیاسی توسط حزب رهبری کند. لنین در سه اثر داهیانه خود «چه بایدکرد»، «دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک» و در کتاب «یک گام به پیش، دو گام به پس»، اصول تئوریک، سیاسی و سازمانی حزب طبقه کارگر را بیان داشت و بر این اساس حزب کمونیست بلشویک شوروی را بنا نهاد. لنین با نگارش و انتشار همین آثار گرانبها بود که با نارودنیکهای خرده بورژوآ که می­خواستند بدون حزب تنها با ترور و عملیات مسلحانه و قهرمانانه رژیم تزاری را سرنگون کرده و مناسبات اجتماعی را تغییر دهند به مبارزه پرداخت و نادرستی تئوری­های آنها را ثابت کرد. لنین در راس این حزب موفق شد با بین­الملل دوم  مبارزه کرده و انقلاب سوسیالیستی اکتبر را به نتیجه برساند. وی از جمله در اثر مشهورش «بیماری کودکی «چپ­روی» در کمونیسم»(آوریل- مه 1920) در اهمیت حزب طبقه کارگر نوشت: «نیروی عادت میلیونها و ده­ها میلیون نفر- دهشتناکترین نیروهاست. بدون حزب آهنینی که در مبارزه آبدیده شده باشد، بدون حزبی که از اعتماد تمام عناصر پاکدامن طبقه خود برخوردار باشد، بدون حزبیکه بتواند همواره مراقب روحیات توده باشد و در آن تاثیر نماید، انجام موفقیت­آمیز چنین مبارزه­ای محالست. غلبه بر بورژوازی بزرگ متمرکز هزاربار آسانتر از «غلبه» بر میلیونها خرده مالک و صاحبکار کوچک است، اینها با عملیات روزمره، معمولی، نامشهود، نا محسوس و متلاشی کننده همان نتایجی را حاصل می­آورند که بورژوازی بدان نیازمند است و بورژوازی را احیاء می­نماید. هر کس ولو اندکی انضباط آهنین حزب پرولتاریا را تضعیف نماید(به­ویژه در دوران دیکتاتوری پرولتاریا) عملا علیه پرولتاریا به بورژوازی کمک می­کند.».

رویزیونیستهای خروشچف بعد از درگذشت استالین که به رمز قدرت حزب و حزبیت آگاه بودند، دقیقا برای پیشرفت نیات شومشان به این نکته انگشت گذاردند و برای نابودی حزب در زیر لوای دلسوزی برای «خلق»  و مبارزه با «دیکتاتوری» و استقرار «دموکراسی عمومی» به میدان آمدند. نفی حزب و حزبیت که از دستآوردهای انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر بود در دستور کار رویزیونیستها قرار گرفت. این اقدام یک خطای گذرا و تاکتیکی نبود که بعد از چندی آنرا اصلاح کرد و مجددا به شیوه سابق به گذر عمر ادامه داد، بلکه یک اقدام راهبردی و تعیین کننده و دارای عواقب فاجعه­بار بود که شکست یا پیروزی سوسیالیسم را تعیین می­کرد.

«حزب تمام خلق» و «دولت تمام خلق» مقولاتی بودند که رویزیونیستهای شوروی به عنوان اصلاحات و تکامل مارکسیسم لنینیسم بعد از درگذشت استالین در زیر لوای تبلیغات مسموم کننده و گوشخراشِ مبارزه علیه «کیش شخصیت استالین» مطرح ساختند و کمونیستهائی را که با این مقولات ضد کمونیستی سرسازش نداشتند و آنها را تحریفِ مارکسیسم لنینیسم می­دانستند، به دگماتیک منتسب کرده که گویا قادر نیستند مارکسیسم لنینیسم پویا را درک کنند.

حزب توده ایران که دنباله رو حزب رویزیونیست شوروی بود، چاکرمنشانه و کورکورانه این تحریفات روشن در مارکسیسم را وظیفه خویش قرار داد و تا فروپاشی شوروی سوسیال امپریالیستی از این نظریات ضد کمونیستی با جان و دل و با پیگیری به دفاع برخاست و مارکسیست لنینیستها را به دگماتیسم و بعدا به «مائوئیسم» منتسب نمود. حزب توده ایران که در پی کتمان خیانتش به مارکسیسم لنینیسم بود، همه دشمنان خروشچف-برژنف-گورباچف-یلتسین را برای فریب اعضایش عمال آمریکا جا زد و مرتب و پیگیر در مورد ماهیت «سوسیالیستی» شورویِ خروشچف تا روز و ساعت آخر داد سخن داد، تا زیرپایش خالی شد و فرو غلتید. یکی از علل انشعاب در درون حزب توده ایران همین انحراف حزب توده ایران از کمونیسم بود و هست.

«حزب تمام خلق» به این مفهوم است که در جامعه، طبقات از بین رفته، مبارزه طبقاتی در جامعه­ی بدون طبقه به پایان رسیده و به جای طبقات، ما با «مردم»، با «خلق» سر و کار داریم که در جامعه بدون طبقه و بدون مبارزه طبقاتی حزبِ خود را تاسیس می­کنند. پرسش این جاست که «مردم» در جامعه بدون طبقات به چه مناسبت به «حزب» نیاز دارند تا به تاسیس «حزب تمام خلق» بپردازند؟

در جامعه­ایکه طبقات در آن حضور نداشته باشند و مبارزه طبقاتی نیز مالا از آن رخت بربسته باشد، عملا دولتی که بر سر کار است، دولتی غیر طبقاتی بوده و از منافع طبقه خاصی در جامعه حمایت نمی­کند. این دولت نیز مالا باید «دولت تمام خلق» باشد و «منافع تمام خلق» را مد نظر داشته باشد. وقتی حزب منضبط، کمونیستی با اراده آهنین، حتی به قول لنین یک ذره تضعیف شود، چه برسد به نابودی، آنگاه منطقا ایجاب می­کند که دولتی که تحت رهبری چنین حزبی قرار دارد نیز، تغییر ماهیت دهد. «دولت تمام خلق» نتیجه منطقی «حزب تمام خلق» و نفی کامل «دیکتاتوری پرولتاریا»ست.

البته از نظر مارکسیسم دولت محصول آشتی ناپذیری تضاد طبقاتی است و با از بین رفتن طبقات دولت زوال می­پذیرد. لنین در اثر برجسته­اش «دولت و انقلاب» به این امر و مسئله زوال دولت در جامعه بدون طبقه اشاره کرده است. از نظر مارکسیسم یا دولت طبقاتی وجود دارد و یا دولت زوال یافته است و فاز جدیدی به نام «دولت تمام خلق» هرگز وجود خارجی نداشته است. البته می­شود چنین دولتی را اختراع کرد تا به استناد به آن آشتی طبقاتی را دامن زد و به قلع و قمع کمونیستها به عنوان دگماتیک­ها پرداخت.

کار البته به همین جا ختم نمی­شود. وقتی حزب طبقاتی وجود ندارد، وقتی دولت طبقاتی هم وجود ندارد، آنوقت طبقه­ای به نام طبقه کارگر که بخواهد دیکتاتوری خویش را اعمال کند، نمی­تواند وجود داشته باشد. پس در کنار مقولات «حزب تمام خلق»، «دولت تمام خلق» باید نفی «دیکتاتوری پرولتاریا» را نیز قرار داد. زیرا این مقوله نیز کهنه شده محسوب می­شود و با مفهوم اختیاری «سوسیالیسم واقعا موجود» همخوانی ندارد. این اصطلاح رویزیونیستی و گمراه کننده به قدری موجب تمسخر است که می­شود هر ارتجاع حاکم و حتی سرمایه­داری امپریالیستی را به عنوان «سوسیالیسم واقعا موجود» جا زد. تفاوت «حکومت سوسیالیستی» با «سوسیالیستی واقعا موجود» در این است که در این مفهوم دوم می­شود گفت: «همین است که هست، چه بخوای و چه نخوای»، «آش کشک خالته»، می­شود گفت که در «سوسیالیسم واقعا موجود» نه حزب کمونیستی وجود دارد، نه دولت کمونیستی و نه دیکتاتوری پرولتاریا، ولی با وجود این سوسیالیسمی است که میبینی و واقعا موجود است. رویزیونیستها و از جمله رویزیونیستهای حزب توده ایران در مبارزه علیه «کیش شخصیت استالین» هوادار «دموکراسی سوسیالیستی» شدند، که هیچ چیز جز رویزیونیسم نیست و در کشورهای «سوسیالیستی واقعا موجود» حضور دارد. زیرا از دید دانش مارکسیسم لنینیسم مقوله دموکراسی یک مقوله طبقاتی است و روی دیگر سکه دیکتاتوری می­باشد. رویزیونیستها چون جنبه طبقاتی را از دموکراسی گرفتند و دموکراسی بورژوائی و دموکراسی پرولتری را نفی کردند، مجبور شدند از دموکراسی یک مقوله­ای بسازند که گویا در مقابل دیکتاتوری پرولتاریا قرار داشته و وظیفه رویزیونیستها این است که نشان دهند که تکامل آتی دموکراسی و تبدیل آن به به­اصطلاح «دموکراسی واقعی عموم خلق» فقط در شرایط تبدیل دولت دیکتاتور پرولتاریا به به­اصطلاح «دولت عموم خلقی» ممکن است.

روشن است وقتی «دولت عموم خلق» پیدا شد، آنوقت سر و کله «دمکراسی واقعی عموم خلق» نیز به جای «دیکتاتوری پرولتاریا» پیدا می­شود. آنوقت رویزیونیستها اینگونه القاء کردند که الغای دیکتاتوری پرولتاریا مبین مشی «تکامل همه جانبه دموکراسی» می­باشد و گویا «دموکراسی پرولتری به دموکراسی سوسیالیستی عموم خلق» تبدیل می­شود. ولی لنین که دیکتاتوری و دموکراسی را بر اساس دانش مارکسیسم طبقاتی می­دید از وجود دموکراسی در دوران جامعه بدون طبقه صحبت نمی­کرد، زیرا بر اساس دیالکتیک مارکسیستی مقولات طبقاتی «دموکراسی» و «آزادی» در دنیای بی­طبقه مفهوم خود را از دست می­دهند. زیرا در جامعه­ایکه به علت نابودی طبقات، در آن از ستم و سرکوب خبری نیست، دموکراسی نمی­تواند مفهومی داشته باشد. لنین می­گفت «دیالکتیک(سیر) تکامل چنین است: از حکومت مطلق به دموکراسی بورژوازی؛ از دموکراسی بورژوازی به دموکراسی پرولتری؛ از دموکراسی پرولتری به هیچ دموکراسی.»(نقل از کتاب لنین «مارکسیسم در باره دولت»). ولی رویزیونیستها به تکامل دموکراسی پرولتری بعد از زوال طبقات و دولت به «دموکراسی واقعی عموم خلق» اعتقاد دارند که مفهومی ضد مارکسیستی و عوامفریبانه است تا از چهره «کریه» سوسیالیسم «لنینی-استالینی»، سوسیالیسم با چهره «انسانی» خروشچفی و  دوبچکی(رویزیونیست معروف چکسلاواکی که دستپرورده خروشچف بود و با دخالت ارتش شوروی و پیمان ورشو به چکسلاواکی سرنگون شد و این رویداد در مطبوعات معروف به بهار پراک است-توفان) بسازند. همان چهره «سوسیالیسم واقعا موجود».

در برنامه حزب توده ایران مصوب کنگره ششم، در تمام این زمینه­ها تحریف صورت گرفته و از سیر واقعی بحث­ها و برخورد به تاریخچه آن طفره رفته است. حزب توده ایران نمی­گوید در این نزاع بزرگ تاریخی در عرصه جهانی، این حزب در کدام طرف قرار داشت و از کدام نظریات با جان و دل دفاع می­کرد و چه کسانی با این نظریات مخالف بودند و آماج حملات و دروغهای حزب توده ایران قرار داشتند. این روشِ عدم آموزش از گذشته، فقدان صمیمیت، فرار از بحث، تحریف تاریخ و ادامه سیاست رویزیونیستی گذشته است تا کار استحاله به یک حزب اپوزیسیون سوسیال دموکراتیک در ایران برای همکاری با طبقه حاکمه را به درجه کمال برساند.

امروز نیز که حزب توده این مفاهیم را رویزیونیستی می­داند و به تحلیل مستقل خودش در این زمینه استناد می­کند، دروغ محض می­گوید و در پی یک سندسازی توجیهی برای پرده پوشی این واقعیت است که سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان ماهیت این نظریات رویزیونیستی را در زمان خودش برملا کرد و دست حزب توده ایران را در قبول این نظریات رویزیونیستی رو نمود. حزب توده ایران بعد از فروپاشی شوروی در پی تحریف واقعیت و تاریخ واقعی خود است.

بر گرفته از توفان شـماره 212 آبان  ماه  1396ـ نوامبر سال 2017

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

***
صفحه حزب کار ایران(توفان) در شبکه جهانی اینترنت

http://www.toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

وبلاگ کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan

 

 نشریه جدید توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 212 آبان  ماه  1396 ومقالات

Toufan 212

آبان ماه  1396

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر و  پیروزی حزبیت
بیانیه حزب کارایران(توفان) پیرامون همه پرسی درکردستان عراق
شرارت خصلت جدا ناپذیر امپریالیسم است
امپریالیسم و صهیونیسم دوعامل اساسی نگرانی زا برای صلح جهان  

Toufan 211

مهرماه 1396

جنگ گاز بر سر تسلط بر تامین انرژی دراروپا
نفی دیکتاتوری پرولتاریا، دشمنی با انقلاب اکتبر است
به وصیت توعمل میکنیم، رفیق مهپاره
محیط زیست وانرژی جاگزین، مستخرجی ازگزارش سیاسی حزب کارایران به کنگره پنجم

Toufan 210

شهریورماه 1396

مبارزه با رویزیونیسم یک وظیفه کمونیستی است.درنقد برنامه سوسیال دمکراسی حزب توده ایران
پیروزی لنینیسم، پیروزی دیکتاتوری پرولتاریا در انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر
پیروزی مردم سوریه وتشدید تضادهای ارتجاع منطقه
صد سال انقلاب اکتبر، 50 سال «توفان» – بخش سوم

Toufan 209

مرداد ماه 1396

انقلاب کبیر اکتبر وتاثیر عمیق آن بر سرنوشت سیاسی ایران
شکست مفتضحانه نشست سران  20 کشور در هامبورگ آلمان
صد سال انقلاب کبیراکتبر،  50 سال «توفان»- گزارش  جشن صدسالگی بخش دوم
تجلیل از مبارزات جنبش کمونیستی  ایران  وپنجاه سال مبارزه ضد رویزیونیستی– پایان

Toufan 208

تیرماه 1396

تروریسم ابزار دسیسه های امپریالیستی
سخنرانی درجشن تجلیل از صد سالگی انقلاب کبیر اکتبر
تجلیل ازمبارزات جنبش کمونیستی ایران و50 سال مبارزه ضد رویزیونیستی- بخش اول
گزارش از جشن صدیمن سال انقلاب کبیر اکتبر و50 سال توفان

Toufan 207

خرداد ماه 1396

تجزیه طلبان ایرانی همدستان امپریالیسم وصهیونیسم  درمنطقه
دیکتاتوری پرولتاریا. دموکراسی برای اکثریت جامعه ، دستآورد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر
فاجعه گرسنگی از آسمان نازل نشده است
جنگ دریمن توسط عربستان سعودی  ر خدمت تسلط  مپریالیسم آمریکا در خاورمیانه
بروز نژاد پرستی وفاشیسم درغرب مستخرجی از گزارش سیاسی به کنگره پنجم حزب

Toufan 206

اردیبهشت ماه 1396

تجاوز به کشور مستقل سوریه نقض منشور سازمان ملل متحد است
انقلاب اکتبر و پیروزی لنینیسم
جنگ دریمن به دست عربستان سعودی درخدمت  تسلط گسترده آمریکا درخاورمیانه .بخش یکم
ابزارهای مبارزه امپریالیسم شرق با غرب. مستخرجی ازگزارش سیاسی  حزب کارایران(توفان) به کنگره پنجم

Toufan 205

فروردین ماه  1396

خانواده رفسنجانی در شبکه مافیای قدرت مالی
بیانیه کنفرانس جهانی احزاب وسازمانهای مارکسیستی لنینیستی به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر
پیام کارگران تونس به کنگره پنجم حزب کارایران(توفان) 22 آوریل 2016
سیاست اقتصادی امپریالیسم شرق وجبهه اش گزارش سیاسی به کنگره پنجم حزب کارایران
سانسور واختناق سازمانیافته مافیایی در شبکه مجازی

Toufan 204

اسفند  ماه 1395

دستان علی اکبر هاشمی رفسنجانی اصلاح طلب خون چکان بود
انقلاب اکتبر نخستین انقلاب سوسیالیستی  درجهان
اقدامات استعماری نئولیبرالی رفسنجانی درزمان ریاست جمهوری اش
سانسور واختناق» دمکراتیک «در فیسبوک
صهیونیسم یعنی تروریسم ونژاد پرستی – مسخرجی ازگزارش  سیاسی حزب کارایران(توفان) به کنگره پنجم

Toufan 203

بهمن ماه 1395

دوستان «تروریستهای خوب «در سوریه چه کسانی هستند؟
انقلاب اکتبر بلشویکها وحزب لنینی
پدرخوانده سیاهکار انقلاب ایران بگور رفت
اگر کوسه ماهیها آدم می بودند.توصیف برشت از علی اکبر هاشمی رفسنجانی

Toufan 202

دی ماه 1395

غائله آذربایجان یا سر کوب نهضت ملی ودمکراتیک مردم ایران در هفتاد سال پیش
پیروزی مردم سوریه درحلب، پیروزی مردم جهان  درنبرد بر ضد امپریالیسم، صهیونیسم وتروریسم جهانی است
مستقل شدن حکومتها ازمردم
دادگاه کیفری جهانی ابزاری استعماری وبی آبرو
ابزار های نفوذی استعماری امپریالیسم. گزارش سیاسی به کنگره پنجم حزب کارایران، اوضاع جهان بخش نخست

Toufan 201

آذرماه 1395

انتخابات آمریکا وپدیده ترامپ 
فساد جزء لاینفک جنا ح های مختلف نظام حاکم  درایران است
پیام حزب کمونیست اسپانیا(مارکسیست لنینیست) به کنگره پنجم حزب کارایران
انتخاب میان بدوبدتر، طاعون و یا وبا
ابزارهای نفوذی استعماری امپریالیسم  ، مستخرجی از گزارش سیاسی حزب کارایران (توفان) به کنگره پنجم

Toufan 200

آبان ماه 1395

درحاشیه سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران
حزب توده ایران دارای دو دوره متفاوت تاریخی است.از میراث انقلابی آن دفاع کنیم
جایزه صلح نوبل آخرین پرده کودتای دست راستی در کلمبیا
ابزارهای نفوذی استعماری امپریالیسم.مستخرجی از گزارش سیاسی حزب کارایران  به کنگره پنجم
پیمانهای مناطق آزاد تجاری

Toufan 199

مهرماه 1395

تخریب وغارت آثار باستانی توسط هر نیرویی تبهکاری است
شکست مبارزات خلق کرد ریشه درناتوانی شناخت از دشمن دارد
نزاع بر سر جایگزین رهبری درایران  وانتشار نوار صوتی آیت االله منتظری
مناطق آزاد تجاری ،ابزارهای نفوذی استعماری امپریالیسم. مستخرجی از کنگره پنجم  حزب. اوضاع جهان – بخش نخست

Toufan 198

شهریور ماه 1395

حضورهواپیما های جنگنده  روسیه درایران
المپیک صحنه ای برای رقابت های سیاسی غارتگران و فریب مردم
کمونیستها وارثان تکامل درجنبش کمونیستی اند
قطعنامه کنگره پنجم حزب کارایران(توفان) پیرامون مسئله ملی درایران
امید واری نسبت به مهلت تنفس
مستخرجی ازگزارش سیاسی به کنگره پنجم . سازمان تجارت جهانی ،ابزارهای نفوذی استعماری امپریالیسم 

Toufan 197

مرداد ماه  1395

درحاشیه کودتای نافرجام نظامیان. ترکیه  پدرخوانده داعش درمنجلاب آشوب وتشنج
تمهیدات نظامی ناتو برای تجاوز یا » عملیات پیشگیرانه دفاعی
نژاد پرستی جزء جدائی ناپذیر نظام سرمایه داری امپریالیستی آمریکاست
بیانیه مائوتسه دون درمورد جنبش سیاهان در آمریکا
تونی بلر یک جنایتکار جنگی است وامپریالیسم «دمکرات» بریتانیا درپی تبرئه وی است
ابزارهای نفوذی استعماری امپریالیسم.صندوق بین المللی پول .گزارش به کنگره پنجم .اضاع جهان-بخش نخست ایران 

Toufan 196

تیر ماه  1395

نئولیبرالیسم امپریالیسم وپیامدهای آن- مستخرجی از گزارش سیاسی به کنگره پنجم حزب کارایران(توفان)- اوضاع جهان
بیاد محمد علی قهرمان جاویدان مردم » کاکا سیاه» مورد نفرت امپریالیسم آمریکا
پیام  کنگره پنجم حزب کارایران(توفان) به زندانیان سیاسی
پیام دبیر کل کمیته همبستگی جهانی ضد امپریالیستی به کنگره پنجم حزب کارایران-توفان
 پیام کمیته سیاسی جنبش برای تجدید سازمان حزب کمونیست یونان به کنگره پنجم حزب کارایران- توفان
ثروت بر شانه های فقر
ابزار های نفوذی  استعماری امپریالیسم.  باک جهانی -مستخرجی از گزارش سیاسی  به کنگره پنجم

Toufan 195

خرداد ماه 1395
پنجمین کنگره حزب کارایران(توفان) با موفقیت برگزار شد
مستخرجی ازگزارش سیاسی  به کنگره.بخش نخست: اوضاع جهان
پیام به کارگران ایران
پیام رفقای  کمونیست ایتالیا به کنگره پنجم
پیام پنجمین کنگره حزب کارایران(توفان) به خانواده های جانباختگان توفانی
» اسناد پاناما» وبی آبروئی حزب » کمونیست» چین
خطراتی که مبارزه زنان را درجهان تهدید میکند

Toufan 194

اردیبهشت ماه 1395

کودتا های «دمکراتیک» در آمریکای لاتین، سیاست راهبردی نوین امپریالیسم آمریکا
اسناد» پاناما» اسنادی بر ضد رقیب ورقابتی مافیائی
نکات قابل تاملی درزندگی پر تلاش پرویز نعمان، دبیر سابق کنفدراسیون جهانی محصلین ودانشجویان ایران-اتحادیه ملی
تریبونال یوگسلاوی دروازه عبور تجاوزات»ناتو» وامپریالیسم است

Toufan 193

فروردین ماه 1395

تائید انتخابات فرمایشی وضد دمکراتیک، پذیرش تداوم اختناق درایران است
مسئولان گرسنگی درجهان. مهار تغذیه مردم را انحصارات امپریالیستی به کف گرفته اند
سفر آقای اوباما به کوبا وجنجال ساختگی حمایت از حقوق بشر
حل مسئله ملی دردوران کنونی، تنها برمتن مبارزه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی قابل پذیرش است
مدال افتخار به تروریسم، توسط تروریسم دولتی فرانسه

Toufan.192

1394 اسفند ماه

گفتگوی تمدنها یا ریاکاری جمهوری اسلامی درسفر به ایتالیا
محور ترکیه وعربستان سعودی هر روز بیشتر به منجلاب تروریسم فرومیروند
اقتصادی برای یک درصد سرمنشاء فقر، نظام سرمایه داری است
پوتین تزاریسم را می پسندد.درباره معاشقه پوتین با تزار
تهاجم تبلیغاتی بر ضد جمهوری دمکراتیک خلق کره زورگوئی و غیر قابل پذیرش است

Toufan.191

بهمن ماه 1394

قلب حق مسلم ایران دراستفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را درآوردند
ییرامون قطع روابط  عربستان سعودی وایران
جنایات پان ترکیستهای ترکیه بر ضد خلق کرد وهمدستی ناسیونال شونیستهای  کرد با آنها
تابعیت دوگانه ودوگانگی ارزش اصالتش
مستخرجی از بیانیه تحلیلی حزب کارایران(توفان) پیرامون توافقنامه هسته ای – بخش هفتم

Toufan.190

دی ماه 1394

نقاب حمایت از محیط زیست یک ابزار نوین استعمار امپریالیستی
ریشه های پناهندگی در استعمار نوین است، در توسعه مناطق نفوذ، نقض حقوق ملل، تجاوز وجنگ
مبارزه درونی امپریالیسم بر توافق آنان برتری دارد
مستخرجی از بیانیه تحلیلی حزب کارایران(توفان) پیرامون توافقنامه هسته ای – بخش ششم
درحاشیه اقدامات تروریستی ترکیه. اردوغان باید هزینه سیاستهای  توسعه طلبانه ونژادپرستانه خود را در منطقه بپردازد

Toufan.189

آذر ماه  1394

مستخرجی از بیانیه تحلیلی حزب کارایران(توفان) پیرامون توافقنامه هسته ای- بخش پنجم
ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار. پیرامون جنگتروریستهای داعش با تروریسم دولتی فرانسه
مارکسیسم کهنه نیست، نو است ونوآفرین
نظام مالی جهانی امپریالیستی غربی درحال فروپاشی- پایان
آن کس که باد می کارد، توفان درو خواهد کرد .پیرامون علل پناهندگی

Toufan.188

آبان ماه  1394

تدارکات جنگی اسرائیل علیه ایران وراه اندازی ستون پنجمش
بحران آب وسلاح آب وارزش جان انسانها برای امپریالیسم
کارگران بدون حزب طبقاتی خود وبدون رهبری انقلابی کمونیستی به پیروزی نمی رسند
مستخرجی ازبیانیه تحلیلی حزب کارایران(توفان) پیرامون توافقنامه هسته ای دروین- بخش چهارم
نظام مالی جهانی امپریالیستی غربی درحال فروپاشی -بخش ششم

Toufan.187

مهرماه  1394

راه برون رفت ازاین بن بست  هسته کدام  است؟
جااسوسی امپریالیسم و صهیونیسم درایران وپذیرش تحقیر مردم ایران
مستخرجی ازبیانیه تحلیلی  حزب کارایران(توفان) پیرامون توافقنامه هسته ای
خصلت طبقاتی فاشیسم
نظام مالی امپریالیستی غربی درحال فروپاشی- بخش ششم 

Toufan. 186

شهریور ماه 1394

مستخرجی از بیانیه تحلیلی حزب کارایران(توفان) پیرامون توافق هسته ای-بخش دوم
نقش سرمایه انحصاری درکمبود آب  درجهان
تغییر وتحولات اخیر ترکیه را چگونه باید ارزیابی کرد؟
نظام مالی جهانی امپریالیستی غربی درحال فروپاشی-بخش پنجم
آزادی بی قید و شرط ومرز آزادی بورژوائی

Toufan. 185

مرداد ماه 1394

بیانیه تحلیلی حزب کارایران(توفان) پیرامون توافقنامه هسته ای دروین
همتراز ساختن امپریالیسم آمریکا واروپا با امپریالیسم روسیه با واقعیات کنونی تطابق ندارد
خیانت» الکسیس سیپراس» و تشدید مبارزه طبقاتی دریونان
نظام مالی جهانی امپریالیستی غربی درحال فروپاشی- قسمت چهارم

Toufan.184

تیرماه 1394

داعش اهرم اعمال سیاستهای امپریالیسم درمنطقه است
درحاشیه رشوه خواری در فیفا
نظام مالی جهانی امپریالیستی غربی در حال فروپاشی- 3
رویزیونیسم درقدرت سیاسی، دیکتاتوری بورژوائی است و سوسیالیسم را فرومی پاشاند
صدای مقاومت دربرابر جنایات آمریکا وناتو
چشم وگوش امپریالیسم آ مریکا-وسیله دخالت بی شرمانه تجاوز به حریم خصوصی انسانها

Toufan.183

خرداد ماه 1394

روح بیانیه حزب رویزیونیستی حزب توده ایران درمورد حق قانونی ایران درمسئله هسته ای
هفتادمین سالگرد رهائی بشریت از بربریت نازیسم وفاشیسم
نظام مالی جهانی امپریالیستی غربی درحال فروپاشی -بخش دوم
چهلمین سالگرد شکست مفتضحانه امپریالیسم جنایتکار آمریکا درویتنام
محکومیت تروریسم تائیدی نظر قربانیان نیست

Toufan. 182

اردیبهشت ماه 1394

بیانیه خفت انگیز لوزان درفروش همه حقوق قانونی ایران
نظام مالی جهانی امپریالیستی غربی درحال فروپاشی
تجاهل ولی فقیه درباره مفاد توافقنامه ننگین لوزان
افسانه دمکراسی غیر طبقاتی
درسهایی ازانتخابات اسرائیل وپیامدهای آتی آن

Toufan. 181

فروردین ماه 1394

سومین پلنوم وسیع حزب کارایران(توفان) بعد از کنگره چهارم
داعش دست دراز شده امپریالیسم وصهیونیسم در تخریب دستآوردهای تمدن بشریت
امپریالیسم آمریکا درراه دخالت وتجاوز به ونزوئلا روان است
ارزشهای «غربی» ابزاری برای جنگ روانی
فراخوان به مناسبت بیستمین سالگرد کنفرانس بین المللی احزاب وسازمانهای مارکسیست لنینیست

Toufan.180

اسفند ماه 1393

فشار سیاسی وتحریم اقتصادی ابزار سلطه امپریالیستی اند
اخلاقیات دوگانه امپریالیسم یا دورویی آنها در برخورد به آزادی های دمکرایتک، ماهیت طبقاتی دارد
کشتار مردم اوکراین توسط رهبران کی یف جنایت علیه بشریت است
انتشار دوکتاب با ارزش
پناهندگان»کوزوو» قربانیان امپریالیسم، صهیونیسم وجمهوری سرمایه داری اسلامی ایران

Toufan.179

بهمن ماه 1393

درحاشیه اشک تمساح امپریالیسم فرانسه.امپریالیستها هم از توبره می خورند وهم ازآخور
کاریکاتوری بنام دفاع ازآزادی بیان واعاده حثیثیت برای سرکوبگران آزادی ودمکراسی
انتخابات آزاد واخلاق دوگانه امپریالیسم
نژاد پرستی و » انساندوستی»استعمار وامپریالیسم مکمل هم اند

Toufan. 178

دی ماه 1393

چرا احترام به حقوق ملل واستقلال کشورها یک وظیفه کمونیستی است
اعتراف به شکنجه گری، نعل وارونه امپریالیسم
بیستمین سالگرد کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیستی ولنینیستی
یکه تازی امپریالیسم غرب وناتوانی امپریالیسم شرق
رشد فاشیسم دراروپا به بهانه مبارزه علیه اسلامیزه شدن غرب

Toufan.177

آذر ماه 1393

پیروزی کوبانه پیروزی عین العرب وپیروزی سوریه دمکراتیک ومتحد است
کرسی خطابه سازمان ملل متحد دراختیار نماینده امپریالیسم آمریکا
امپریالیسم نه مبشر آزادی است ونه متحد مردم ایران برای رهائی از سلطه جمهوری اسلامی
تبرئه جنایت صهیونیسم به بهانه حضور شرکت سازمان حماس درراه آزادی فلسطین 
شکستن نئولیبرالی مرز بازارها با دستآویز مبارزه با «اسلام سیاسی

Toufan. 176

آبان ماه 1393

پشتیبانی ازمبارزات انقلابی کردهای کوبانی الزما مخالفت با داعش نیست
گردن زدن از حقایق مسلم تاریخ اسلام وسایر ادیان است
کمک امپریالیستی ونوکرانش بی طمع نیست
فلسطین دربرابر اسرائیل یا لنین علیه لنین
نبرد فرهنگها

Toufan. 175

مهر ماه  1393

درک نادرست ازمفهوم استقلال سیاسی سرمنشاء بسیاری کژرویها
لولوی جمهوری اسلامی بهانه ای برای خفه کردن اعتراضات
پیروزی های ایران دست آورد انقلاب مردمی ایران است
سرمایه داری و ژنتیک
دخالت در»کارخدا» ودخالت درکار خدایان سرمایه

Toufan.174

شهریور ماه 1393

فلسطین دربرابر اسرائیل؟ یا دفاع ازاستقلال وحق حاکمیت ملی دربرابر تجاوزگری
ارتش داعش ونقش وی در طرح های راهبردی امپریالیستی
امپریالیسم ریاکارخودرا به کوچه علی چپ می زند
تغییرساختار ژنیتیکی وفاجعه ای که درانتظار بشریت است
مبارزه با دوقطب ارتجاعی یک تئوری صهیونیستی- امپریالیستی است

Toufan 173

مرداد ماه 1393

سازمان فدائیان اقلیت وموضع شبهه انگیزبر ضد مبارزات مردم فلسطین
اوکراین درچنگال امپریالیسم غرب
به بهانه صدمین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول 
اتحادیه کارگری ابزار سرنگونی نظام سرمایه داری نیست

Toufan. 172

تیرماه 1393

نئولیبرالهای سلطنتی هوادار طبقه کارگر نیستند، دشمنان طبقه کارگر ومردم ایران هستند.درحاشیه جمع آوری کمک مالی برای کارگران ایران
پیرامون قرارداد «تجارت آزاد» میان امپریالیستهای آمریکاواروپا وپی آمدهای آن
جنگ مذهبی درعراق توطئه ای امپریالیستی
تحریف تاریخ وصحنه  سازی تبلیغاتی امپریالیست فرانسه ،به بهانه 70 سالگی گشایش جبهه دوم درجنگ جهانی دوم
بیاد رفیق دکترحسین نوروزی که گل نسرین را به ما تقدیم کرد

Toufan.171

خرداد ماه 1393

فساد نهادینه حاکمیت، ابزار تهدید استقلال ایران است
تسلیم طلبی درپس نظریه حمایت از»اکثریت» واحترام به «توده ها
امپریالیست آمریکا ولقمه چرب اوکراین
چشمهای «دمکراتیک» برادر بزرگتر، افراد را می پاید
حزب کار وحزب طبقه کارگر
سفری به کره شمالی- پایان

Toufan 170

اردیبهشت ماه 1393

بیانیه وحدت 
نقض مستمر وتروریستی حقو.ق بیناملل توسط امپریالیست آمریکا به بهانه مبارذزه با»تروریسم»
دخالت امپریالیستهای غرب درامورداخلی اوکراین عامل بی ثباتی دراروپاست
سفری به کره شمالی قسمت ششم
بیانیه وپیام، تشکل مارکسیستی لنینیستی توفان و راه آینده

Toufan.169

فروردین ماه 1393

به مرگ بگی تا به تب راضی شود
تجاربی آموختنی از رویدادهای اکراین
استفاده صلح آمیز ازانرژی هسته ای حق مسلم مردم و به نفع مصالح ملی ایران است
سرمایه داری وحفظ محیط زیست ناسازگارند
سفری به کره شمالی  بخش پنجم

Toufan.168

اسفند ماه 1392

خصوصی سازی صنایع نفت ملی شده ایران، خیانت به منافع ملی است
چوب حراج بر سر ثروتهای ایران
شیطان بزرگ یا فرشته نجات  
سفری به کره شمالی  بخش چهارم
سردرگمی اپوزیسیون واکنشگرای وارونه، در مسئله هسته ای ایران

Toufan.167

بهمن ماه 1392

دشمن اصلی مردم عراق نیروهای اشغالگر استعماری هستند
سفر به کره شمالی بخش سوم
کنفرانس ژنو وحق تعیین سرنوشت خلق کره
درعراق چه می گذرد وچه باید بگذرد
بیانیه نهایی نوزدهمین نشست کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست

اعاده شخصیت استالین تزویر رویزیونیستی

Toufan 166

دی ماه 1392

دررابطه با درگذشت نلسون ماندلا
جنایت ضد بشری بر ضد خلق کره درتجاوز به کره
سفری به کره شمالی  بخش دوم
اصلاحات اخیر رئیس جمهور با تکخوانی زنان شروع شد
در رابطه با غرق شدن پناهندگان. مسئول این جنایات بانک جهانی، صندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی هستند

Toufan.165

آذر ماه 1392

درپس پرده روابط ایران و آمریکا
سفری به کره شمالی
به مناسبت 65 سالگی استقلال کره شمالی
به فراموشکاران وفریب خوردگان.به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد جنایات امپریالیست آمریکا در دهکده مای لای
پاداش برای یابنده

Toufan.164

آبان ماه 1392

لبحند روحانی، لبخند به هجوم سرمایه های ابر شرکتهای آمریکائی است
اشک تمساح نهنگان زمینی وخوراک نهنگان دریائی
رویزویونیسم دشمن طبقه کارگر وبت عیار است
مرگ الزاما پایان زندگی نیست.یادی از رفیق دکتر بهمن سرائی مقدم
به مناسبت بیستمین سالگرد پیمان اسلو.عقربه ساعت را چگونه به پس می گردانند؟

Toufan.163

مهرماه 1392

تعیین سیاست راهبردی امپریالیسم به لبحند و لحن وابسته نیست
ریاکاری وبربرمنشی امپریالیسم، چون خط قرمزی درتمام تبلیغات آنها نمایان است
سردرگمی درسیاست خارجی رژیم دربرخورد به اسرائیل
تبلیغ وطنفروشی با استناد به اصطلاح به مارکسیسم

Toufan.162

شهریور ماه 1392

مورچه ها و زنبورها شاه دارند، چرا ما شاه نداشته باشیم
به مناسبت کودتای خائنانه 28 مرداد

پرداخت غرامت به عفریت کنسرسیوم بین المللی نفت وقبول منت بعد از کودتا
بازهم پیرامون انترناسیونالیسم پرولتری و میهنپرستی پرولتاریا
ادعای تحول فکری، بدون انتقاد ازخود، حرف بیهوده است
مذاکرات بیهوده برای توجیه ادامه اشغال سر زمینهای فلسطینی

Toufan.161

مرداد ماه 1392

مشروعیت بخشیدن به تفتیش عقاید توسط آمریکا و متحدانش و گسترش» وزارت  حقیقت  
راهزنی هوائی عبور از مرز بی شرمی و نقض مقررات جهانی
انقلاب در مصر، علیرغم کودتای نظامی تداوم دارد
هرکس درآمریکا رنگ پوست» غیر طبیعی» داشته باشد، زندگی اش پر خطر است
شکست ارتجاع امپریالیستی درکشور مستقل سوریه، مجلس سوگواری ارتجاع خودفروخته ایرانی نیز هست 

Toufan.160

تیر ماه  1392

سخنی درمورد انتخابات مهندسی شده بیست و چهارم خرداد ماه 1392
«مشروعیت مردمی» برای روحانی، به نفع جنبش دمکراتیک نیست

رای مردم میزان است، ولی نه برای جمهوری اسلامی  
گزینش مهندسی شده حسن فریدون روحانی به ریاست جمهوری اسلامی
استتار نزدیکی به آمریکا با اخذ جواز از مردم ایران است

چهارده میلیون نفر نمایش انتخابات را تحریم کردند
بنگالدش بهشت سرمایه داران و جهنم فقرا

Toufan.159

خرداد ماه 1392

حاجی، حاجی مکه یا حاجی زاده، حاجی زاده، فرنگ
مخالفان رژیم جمهوری اسلامی، مخالفانی مصلحت گرا
شکست امپریالیستها درسوریه وبن بست سیاست تجاوزکارانه آنها
زبان زورو گلوله تنها زبان قابل فهم برای صهیونیسم وامپریالیسم
فاجعه کنونی بشری درعراق، ترازنامه ده سال تجاوز ریاکارانه امپریالیستهاست

Toufan.158

اردیبهشت  ماه 1392

انتخابات تقلبی را تحریم کنیم و تحقق آزادیها و حقوق دمکراتیک را برای خلق ایران طلب نمائیم
حق نظارت بر تحویل تسلیحات به گروههای تروریستی، به امپریالیستها واگذار شد
حق تجارت تسلیحات، تهدیدیآشکار بر ضد حقوق ملل و حقوق بشر و اسلحه ای استعماری برای توسعه سلطه طلبی
تضادهای درونی و نه عوامل خارجی، تعیین کننده ی سرشت یک پدیده اند
شصتمین سالگرد درگذشت رفیق استالین و بروز رویزیونیسم خروشچفی

Toufan.157

فروردین ماه  1392

باند های مافیائی برای دریدن متقابل آماده می شوند
تجربه کمونیستهای تونس در پاسخ به دسیسه های ارتجاع و امپریالیسم
امید نمی میرد. مرگ دشمن شادکن انقلابی بولیواری
.کلوخ انداز را پاداش سنگ است
آمانو، عنتری که لوطیش اوباماست

Toufan.156

اسفند ماه 1391
هرج و مرج درنظام مافیائی سرمایه داری جمهوری اسلامی 
هواپیمای تروریست بی سرنشین و سرنشینان تروریست هواپیما
«اکثریت» مستبد» و اقلیت » دمکرات  
دمکراسی اقلیت تکثر گرا
تجربه کمون پاریس دربرخورد به روحانیت و دین
سخنی با خوانندگان درباره نشریه توفان

Toufan.155

بهمن ماه 1391
علل تحریمهای اقتصادی و تهدیدات نظامی به ایران توسط امپریالیست آمریکا و متحدینش چیست؟
متن سخنرانی رفیق نماینده حزب کارایران(توفان) دراجلاس وسیع سازمانها و احزاب انقلابی دراستانبول

موفقیت جشن سالگرد پایه گذاری کنفدراسیون جهانی و تاثیرات آن
تحلیلی بر نظریه سازمان فدائیان اقلیت درنفی مبارزه استقلال طلبانه ملت فلسطین و نتایج ارتجاعی آن- بخش 2
سپاسگزاری کمیته برگزاری یادمان پنجاهمین سالگرد پایه گذاری کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی-اتحادیه ملی
پیام همبستگی حزب کارایران(توفان) به برگزارکنندگان جشن پنجاهمین سالگرد کنفدراسیون جهانی
 ابن الوقت ، شعری از رفیق افراتشه 

Toufan.154

دی ماه 1391
خود ستائی تهوع آور. اعطای جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا شرم آوراست
تحلیلی بر نظریه سازمان فدائیان اقلیت درنفی مبارزه استقلال طلبانه ملت فلسطین و نتایج ارتجاعی آن- بخش 1
گزارشی از کنفرانس ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی در نشست استانبول
قطعنامه پایانی کنفرانس خاورمیانه در استانبول
قاتلان پاتریس لومومبا قهرمان آفریفا را محاکمه کنید

Toufan.153

آذر ماه 1391
درمورد جنایتکاری صهیونیستها و دفاع از ملت فلسطین همه نیروهای مترقی جهان هم نظرند
اما «جبهه موهومی سومی ها» در کجا ایستاده اند؟

شاهد از راه رسید .دادگاه کیفری جهانی یکی از ابزارهای استعمار جهانی است
کَل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمود 
اقتصاد بدون سیاست کوراست. سوسیالیسم خودبخود مستقر نمی شود
کمونیستهای ایران میهنپرستند و خودفروشان دشمنیار
نود پنج سالگی انقلاب اکتبر، افشاءگر دشمنان سوسیالیسم

Toufan.152

آبان ماه 1391
انتصاب اوباشان برای بقاء رژیم
انتر ناسیونالیسم پرولتری مکمل میهنپرستی پرولتاریاست
سخنانی پیرامون موعظه های وطنفروشانه، درقالب باصطلاح چپ

چرا باید ازحقوق دولتها درجامعه جهانی، صرفنظر ازماهیت دولتها دفاع کرد
تفرقه اندازی، تشنج آفرینی توسط اپوزیسیون خودفروخته ایران
درمورد بحران دردریای کارائیب، اثر رفیق احمد قاسمی به مناسبت پنجاهمین سالگرد بحران دریای کارائیب

Toufan.151

مهرماه 1391
از حقوق ملل درمقابل امپریالیسم دفاع کنیم
بوته را دیدن و جنگل را ندیدن به همدستی با امپریالیسم منجر میشود
نفس برگذاری شانزدهمین اجلاس سران ممالک غیر متعهد، تودهنی به امپریالیسم و صهیونیسم
تجلیل از جانباختگان راه راهائی ایران، مبنای خونی و خویشاوندی ندارد
سندی در تجزیه طلبی ناسیونال شونیستهای کرد و دشمنی با مردم ایران 

Toufan. 150

شهریورماه1391
کدام بلا بدتر است؟بلای آسمانی و یا بلای زمینی
جنگ نیابتی در سوریه
در حاشیه برگذاری راسم افتتاحیه المپیک لندن
سرزمین اشغال شده فلسطین توسط عزرائیل 
وحدت اصولی یا وحدت برسر اختلاف نظر
ورزش و سیاست

Toufan. 149

مرداد ماه 1391
درسی از تجربه تاریخ.ماهیت جنگ را چگونه تعیین می کنند
نفس ولایت فقیه و رژِیم  خودکامه مذهبی سرمنشاء مفاسد اقتصادی است
آزموده را آزمودن خطاست. درحاشیه نشست کلن
سیاست راهبردی امپریالیسم آمریکا، جنگ فرسایشی علیه ایران در منطقه است
همدستی» سازمان مجاهدین خلق» و نماینده انحصارات مالی درپاریس

Toufan. 148

تیر ماه 1391
عاملان جنگ داخلی ستون پنجم امپریالیست اند
مبارزات مردم بحرین و ارتجاع عربستان سعودی
ادامه تجهیز اتمی صهیونیسم با یاری امپریالیسم
درحاشیه کارزار تریبونال لندن
رویزیونیسم دشمن طبقه کارگر و همدست امپریالیسم است
گردن زنی شهروندان ایرانی درعربستان سعودی محکوم است
سراب آزادی

Toufan. 147

خرداد 1391
افسانه بمب اتمی ایران و ریاکاری امپریالیسم ،،صهیونیسم و اپوزیسیون خود فروخته ایران
آموزشهائی ازجنبش مردم در 15 خرداد 42 و در 22 خرداد 88 
سخنی پیرامون منافع ملی ایران و تحریکات امپریالیستی درمورد جزایر سه گانه
همه مشکلات گردانندگان رژیم، ظاهرا بر محور مسایل جنسی می گردد
بازهم درمورد جمهوری اسلامی ایران و فاجعه هولوکاست  

Toufan. 146

اردیبهشت 1391
فرخنده باد اول ماه مه، بشارت دهنده بهار رهائی بشریت
جمهوری اسلامی ایران و سیاست یهودی ستیزی
باید گفت آنچه گفتنی ست، آنچه باید گفت
تحریم اقتصادی ابران، توسط کنگره آمریکا، یک اقدام جنگی است
یادداشتی پیرامون مصاحبه احمدی نژاد با تلویزیون کانال 2 آلمان درمورد استفاده صلح آمیز، ازحق غنی سازی اورانیوم
بیانیه حزب کمونیست کارگران تونس پیرامون نوارغزه
برای جلو گیری ازحمام خون  در » اردوگاه اشرف» چه باید کرد؟

Toufan. 145

فروردین 1391
رای مردم درنظام جمهوری اسلامی بی ارزش است
چاقو دسته خودش را نمی برد. پیرامون اختلاسهای نجوی درنظام سرمایه داری جمهوری اسلامی
دخالت بیشرمانه امپریالیسم درامور داخلی سوریه با نقض آشکار همه موازین حقوق ملل
بمب اتمی، دردست رژیم افسار گسیخته اسرائیل
هردم ازاین باغ بری می رسد.پیرامون جنایات ارتشهای متجاوز درافغانستان

Toufan . 144

اسفند 1390
بیانیه پیرامون تحریمهای غیر قانونی علیه  ایران که یک اقدام جنایتکارانه ضد بشری و جنگ افروزانه است 
توفان به مناسب هفتاد سالگی حزب توده ایران  
به مناسبت فرارسیدن هشتم مارس روز جهانی زن
آموزشهای تجربه تجاوز به لیبی
صهیونیسم و حقوق زنان
به مناسبت پنجاه سالگی کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایران

Toufan. 143

بهمن 1390
جنگ فرسایشی بازدارنده، جایگزینی برای جنگ بیرحمانه بازدارنده
سیاست راهبردی استیلا جویانه امپریالیست آمریکا درمنطقه اقیانوس آرام و محاصره نظامی و اقتصادی چین
برگزاری کنفرانس بین المللی احزاب برادر برای پیروزی انترناسونالیسم پرولتری
جستجو گر گوگل درخدمت امپریالیسم و صهیونیسم
شبکه های اجتماعی، عرصه مهمی درنبرد طبقاتی  قسمت چهارم
مرگ پایان زندگی نیست

Toufan . 142

دی 1390
پیرامون حمله احتمالی به ایران.دشمنان مردم ایران را بهتربشناسیم
دلایل اشغال سفارت انگلستان و نقش خانواده لاریجانی
تجاوز امپریالیستی به حریم هوائی ایران و تجاوز به سفارت انگلستان دو روی یک سکه اند
زور طبقاتی، سر منشاء سیاست است
شبکه های اجتماعی، عرصه مهمی درنبرد طبقاتی بخش سوم  

Toufan. 141

آذر 1390
کمونیستها، دمکراتهای پیگیر
شستشوی مغزی افکار عمومی، توسط ماشین تبلیغاتی امپریالیسم و صهیونیسم 
شبکه های اجتماعی، عرصه مهمی درنبرد طبقاتی بخش دوم
کارزار برای الغا بدهکاریهای دولت تونس
کاید غول، عضو کمیته مرکزی جبهه خلق برای آزادی فلسطین درمورد شناسائی
دولت فلسطین ازطرف سازمان  ملل

http://toufan.org/Tofan_html.htm

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 21 اکتبر 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: