اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

مقاومت وایستادگی جانفشا نان راه آزادی وبرابری را ارج می نهیم – جنایت نابخشودنی است، به یاری زندانیان اعتصابی  به پا خیزیم!: نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ـ خارج کشور، بیانیه ی خانواده ی «شاهرخ زمانی»  در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در آستانه ی دومین سالگرد جاودانه شدن شاهرخ زمانی  در زندان رجایی شهر، اعلامیه حزب کارایران(توفان) قتل کولبران زحمتکش را محکوم میکنیم، و جنایت جدید جمهوری اسلامی در کردستان و پاسخ دلاورانه مردم بانه: چریکهای فدائی خلق ایران

مقاومت وایستادگی جانفشا نان راه آزادی وبرابری را ارج می نهیم

جنایت نابخشودنی است

 

کارنامه رژیم جمهوری اسلامی ازهمان آغاز، سیاهه ای ازخیانت ، فساد وجنایت است . زندان ، شکنجه وقتل کمونیستها ودیگرمخالفان سیاسی ، بخشی ازبرنامه ی همیشگی رژیم سرمایه اسلامی  بوده وهست . کشتارانقلابیون درترکمن صحرا وکردستان ، آغازی ازجنایت اسلامی بود که درسالیان بعد ابعاد گسترده‌  تری یافت و همچنان به اشکال گوناگون ادامه دارد .

تابستان 60 و67 یادآور مبارزات درخشان ومقاومت حماسه ای هزاران انسان آزاده‌ای است که به رژیم جنایتکار اسلامی ایران ، نه گفتند وبرای آزادی وعدالت اجتماعی جان برکف نهاده وازستیزنابرابرتحمیل شده گریز نکردند. آن دوتابستان ، همچنین صفحه‌ای دیگرازتاریخ ننگین جنایات اسلامی است . شرح مبسوطی ازجنایاتی که به نام اسلام وتحت فرماندهی رهبران دینی ازجمله برایران رفته است کتاب‌ها خواهد شد وحتی اشاره‌ای مختصر دراین کوتاه نوشته ، امکان پذیرنیست . کشتارهزاران غیرمسلمان بهنگام هجوم مذهبی ٌمنجیان  ً صدراسلام ، کشتار ً کافران ً درسبزواربهنگام حاکمیت سربداران ، قتل عام سنی مذهبان درآذربایجان بدست  قزلباشان صفویان ، قتل عام بهائیان دردوران قاجارو… تنها چند نمونه اند که فراموش شدنی نیستند . تعجب‌آور نبایستی باشد که دینداران حاکم درایران ، مشابه همان جنایات را درقرن بیستم که جدائی دین  ازحکومت به عنوان یکی ازاصول مدنیت شناخته شده است ،  به نام اسلام وبرای تثبیت حکومت جنایتکاراسلامی  تکرارکرده اند وکماکان ازآن همه جنایت دردوتابستان 60 و67 دفاع می‌کنند ، آنرا به عنوان حفاظت ازاسلام می‌شمارند و جانباختگان آن دهه را سزاوارسرکوب وقتل می‌خوانند . چه بیشرمی کم مانندی که حتی ازهرزه گوئیهای گوبلزی فراتر است .

ازکوزه همان برون تراود که دراوست . ناشی ازماهیت ارتجاعی وضد بشری حاکمیت دینی ، جنایت وبربریت مجازشمرده می‌شود وانتظاردیگری ازحامیان وپیروان چنان حاکمیتی داشتن، بیهوده وناروا است .  خامنه ای  درمقام ریاست جمهوری ،  موسوی درمقام نخست وزیری ، کروبی درمقام نماینده ورئیس مجلس ، خاتمی وروحانی درمنصب های بالائی حکومتی وحتی اکثراپوزیسیون امروزی حکومتی که با کرشمه دل دردوران زیبای حیات امامشان دارند ، هریک به نحوی در کشتاردهه ی شصت ایفای نقش کرده اند.  تمامی دست اندرکاران حکومتی آن  دهه  درجنایات آن زمانی نقش داشته‌اند ومی بایست دردادگاهی که به اراده توده های کارگروسایرزحمتکشان برپا خواهد شد  پاسخگو باشند .

دررژیم جمهوری اسلامی ، تمامی سخنگویانِ تداوم حاکمیت دینی ازهرطیف وجرگه ای باشند ، چه اصولگرایا اصلاح طلب ، چه هم‌ اکنون برمصدرحکومت قرارداشته باشند ویا درمقام اپوزیسیون حکومتی ایفای نقش کنند، درماهیت امریکسانند وهمواره آماده اند برای  ًعظمت  ً  اسلام  ، حفظ نظام سرمایه داری وهموارساختن راه جلوس خود وحواریون شان  درکنارحوریان وجویباران شهد وشراب بهشت ، به هرگونه کشتارانسانهای دگراندیش دست یازند . اگرهم اکنون درهیأت وزیران دولت روحانی ، یکی ازبزرگترین جنایتکاران کشتاردهه شصت بنام آوائی ، شخصی که سالیانی چند درمقام دادستانی دزفول واهواز وهمچنین عضوی ازهیأت مرگ زندان یونسکو دزفول ، درکشتارصدها انسان آزادیخواه وانقلابی ، ایفای نقش کرده است، جانشین مصطفی پورمحمدی ، یکی ازعناصرپرنفوذ هیأت مرگ تهران درآن دوره ووزیردادگستری می‌شود ، نبایستی جای تعجب باشد . این جماعتِ مشتاقان حکومت دینی بهنگام سرکوب دگراندیشان وادامه ی استثماروستم زحمتکشان همدست وهم منافع هستند و هیچ‌گاه خودی را به غیرخودی  ارجح نخواهند داشت . برخی گفتاررنگ آمیزشده گه گاهی این یا آن طیف ازخودی ها برای فریب وتحمیق مردم است تا ناآگاهان جامعه ایران به این باوررسند که گویا انتخاب بد دربرابربدتر، می‌تواند مزایائی درپی داشته باشد . بارها به اثبات رسیده است که درجهنم اسلامی ، بد وبدتر یکسانند ونباید به چنان ژاژگوئیها باورآوردوبه امید سراب اسلامی نشست .

پرونده ی چند ماهه ی دوردوم ریاست جمهوری روحانی ، درس تلخی است برای آنانی که به امید سراب اسلامی ، بد را به بدترارجح دانستند وازانتخاب مجدد بد ، شادمانی وپایکوبی کردند . هیأت وزیران این دوره دوم ریاست جمهوری روحانی جولانگاه جلادان معروف اسلامی شده است . آوائی ، علی ربیعی ، جهرمی و… ازآن جمله اند که یا در کشتاردهه ی شصت یا درسرکوب وقتل سیاسی  پس ازاعتراضات سال 88 دست داشته‌اند . تشدید فشاربرکارگران ، دستگیری وزندان فعالین کارگری ، آموزگاران و دیگرفعالین اجتماعی وملیتی ، یکی دیگرازثمرات اسلامی دوردوم ریاست جمهوری روحانی است .

ندبه های آن بخش ازمنتظرالوکاله های اپوزیسیون دولتی مبنی براینکه جنایات اسلامی وکشتارزندانیان سیاسی را می باید فراموش نکرد ولی آمران وعاملان آنرا مورد بخشش قرارداد ، خوش خدمتی به قاتلان کمونیستها ، سایر آزادیخواهان وانقلابیون ونوعی هم پیمانی با ادامه دهندگان همان شیوه‌های حکومتی است . این جماعت ضدمردمی با طرح چنان گفتاری ، ازیکسو خواهان برائت خود ازننگ دست داشتن درکشتاردگراندیشان بوده وهستند وازدیگرسودر هم نوائی با ادامه ی سرکوب وکشتارتوسط قدرتمندان امروزی ، درصدد چاره اندیشی برای فردای احتمالی خود میباشند تا هرچند گاه که گذشته مورد بررسی قرارگیرد ،گوشزد کنند که عفو جنایتکاران اسلامی ـ هم عاملان وآمران جنایات پیشین ، هم جانیان کنونی وهم ادامه دهندگان جنایات اسلامی درآینده ـ نیزنبایستی فراموش شود . هرآزاد اندیشی می باید همراه با خانواده‌های جانباختگان دهه ی شصت وسایرکشتارهای اسلامی درایران وکسانی که دستگیری ، زندان وشکنجه وستم اسلامی را تحمل کرده‌اند ، درضمن بزرگداشت یاد جانفشانان دهه ی شصت ،  همچنان فریاد برآورد که  :  نه فراموش می‌کنیم ونه می‌بخشیم .

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ـ خارج کشور

***

به یاری زندانیان اعتصابی  به پا خیزیم!

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در راستای ادامه  سرکوب کارگران و آزادیخواهان، فعالین اجتماعی و زندانیان سیاسی در بند هر روزه دست به جنایت جدیدی می زند. همانگونه که اطلاع دارید در آخرین اقدام و در راستای تشکر از رای دهندگان سبز و بنفش در گرد و خاک قانون حقوق شهروندی  و گرفتن رای اعتماد برای دولت  بغایت جنایتکار حسن روحانی از مجلس ارتجاعی خویش، تعدادی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت ( رجایی شهر)  را تحت عنوان هواخوری از بقیه زندانیان جدا کرده و سپس آنان را به بند  10 این زندان که فاقد امکانات اولیه که اغلب با هزینه شخصی و توسط خود این زندانیان تهیه شده است منتقل می کند . این بند که پنجره های آن با ورقه های فولادی پوشیده شده  و هوای کافی برای تنفس در آن نیست. بندها و حتی حمام و توالت مجهز به دستگاههای شنود و دوربین است. جمعی از این زندانیان نزدیک به یک ماه در اعتراض به این عمل ضد انسانی  برای بازپس گیری حقوق اولیه انسانی خویش، دست به اعتصاب غذا زدند. این زندانیان بدلیل انواع شکنجه های جسمی و روحی در مراحل بازجویی و همچنین در طی دوران محکومیت اغلب با بیماری های مختلفی دست بگریبان هستند و هم اکنون در شرایطی بس دشوار بسر می برند و سلامتی آنها در خطر جدی قرار دارد.  

نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران ضمن محکوم کردن این اعمال وحشیانه و غیر انسانی رژیم جمهوری اسلامی، خواستار خاتمه این محدودیت ها و همچنین آزادی بی قید شرط کارگران زندانی، همه زندانیان سیاسی، فعالین مدنی و اجتماعی دربند می باشد.  

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

آگوست 2017

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

***

بیانیه ی خانواده ی «شاهرخ زمانی»  در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

در آستانه ی دومین سالگرد جاودانه شدن شاهرخ زمانی  در زندان رجایی شهر

 

 

آزادی‌خواهان ایران و آزادی‌خواهان جهان

 

نزدیک به یک ماه است که گروهی از زندانیان سیاسی، عقیدتی و فعالین جنبش کارگری ایران برای دفاع از حق آزادی صنفی وسیاسی خود دست به اعتصاب غذا زده اند و سلامتی آنها در خطر جدی هست. آنان که بعد از سال ها حبس برای بریدن زبان اعتراض جنبش کارگری  قصد جان شاهرخ را کردند و  امکان برگزاری هرگونه مراسم را از ما ستاندند اینک قصد جان رفقایش را دارند و هر آن ممکن است مثل شاهرخ عزیز ما با شگرد جدید جان رفقایش از جمله رضا شهابی را بستانند. ما خانواده ی شاهرخ زمانی در دومین سالگرد ایشان به نام شاهرخ ضمن اعلام همبستگی با همه ی این عزیزان دربند، خواهان آزادی بدون قید وشرط آنها بوده و از تمامی فعالین ملی و بین المللی می خواهیم تا دیر نشده به نام آزادی به طور یکپارچه از سلامتی و حق آزادی آنها دفاع نمایید.

 

خانواده شاهرخ زمانی ـ ۹۶/۰۶/۱۶

***

اعلامیه حزب کارایران(توفان)

قتل کولبران زحمتکش را محکوم میکنیم

بامداد روزدو شنبه ١٣ شهریور ١٣٩٦ دو کولبرکرد به نامهای «قادر بهرامی» و «حیدر فرجی» با شلیک نیروهای سرکوبگررژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی جان باختند و جنازه شان به بیمارستان صلاح الدین ایوبی شهر بانه تحویل داده شد.دراعتراض به این عمل جنایتکارانه پاسداران سرمایه ،مردم بانه روز سه شنبه دست به تظاهرات زده وشهر را به نیم تعطلیلی کشاندند.خبرها حاکیست گرازهای اسلامی رژیم به مردم یورش برده به ضرب وشتم اعتراض کنندگان پرداختند و شماری را بازداشت کردند.
آنچه باید دراین رابطه تاکید شود این است که مسئله کولبران زحمتکش فقط موضوع مردم کردستان نیست. نظامی که زحمتکشان کولبر را به گلوله می بندد همان نظام سرمایه داری است که بیش ازسه دهه است که کارگران معترض در اقصی نقاط کشوررا بخاطر اعتراض به بی حقوقی شان سرکوب کرده و به زندان افکنده است. همان نظامی است که کارتون خوابی وقبرخوابی وهزاران مصیبت اجتماعی را درسراسر ایران درکارنامه ننگین خود دارد.همان نظامی است که کارگران زحمتکش نظیر رضا شهابی را به بند کشیده و صدها کارگر درایران را به قتل رسانده است. دریک کلام رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی دشمن قسم خورده همه کارگرن وزحمتکشان سراسرایران است.

ازاین روی مبارزه مشترک همه کارگران وزحمتکشان وهمه خلقهای ایران علیه دشمن مشترک وبرای استقرار آزادی ، دمکراسی و عدالت اجتماعی امری حیاتی و تعیین کننده است. این مبارزه مشترک بدون خط کشی ومرز روشن با سایر دشمنان قسم خورده مردم ایران اعم از امپریالیسم و صهیونیسم بیراهه است به پیروزی نخواهد .

حزب کارایران(توفان) که ضد رژیم سرمایه داری و ضد امپریالیست و ضد صهیونیست است ضمن ابراز همدردی با خانواده این جانباختگان زحمتکش اقدامات بربرمنشانه جمهوری اسلامی را محکوم میکند وبراتحاد ویگانگی اپوزیسیون انقلابی علیه ارتجاع وامپریالیسم پای میفشارد.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!
زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهایی بشریت!

حزب کارایران(توفان)
۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶
www.toufan.org

***


جنایت جدید جمهوری اسلامی در کردستان  و پاسخ دلاورانه مردم بانه

 در تداوم عملکردهای جنایتکارانه نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی نسبت به رنجبران کولبر کردستان، روز دوشنبه 13 شهریور ماه نیز دو کولبر رنج کشیده منطقه بانه با شلیک نیرو های مرزی جمهوری اسلامی کشته شدند.  با توجه به اینکه تنها در 10 ماه گذشته  10 کولبر و کاسبکار کرد با شلیک مستقیم نیروهای جنایتکار رژیم کشته و حداقل 16 نفر نیز زخمی شده بودند این اقدام جنایتکارانه تنفر  و انزجار مردم آزاده شهر بانه را در سطحی وسیع برانگیخت و باعث شد که آنها در روز 14 شهریور مبادرت به یک اعتصاب عمومی کرده و مبادرت به تجمع در مقابل فرمانداری نمایند. اعتراضات و تظاهرات مردم بانه چنان ابعاد وسیعی به خود گرفت که شهر عملا به حالت تعطیل در آمد. مردم دلاور بانه در جریان اعتراضات و مبارزات خود خواهان پایان دادن به کشتار کولبران و همچنین محاکمه آمرین و عاملین این جنایت شدند.

در شرایطی که سرمایه داران و چپاولگران حاکم بر ایران قادر به ایجاد شغل و پایان دادن به بیکاری گسترده ای که سراسر ایران را فرا گرفته است نمی باشند، بسیاری از مردم زحمتکش کردستان در مناطق مرزی با روی آوری به شغل دشوار و خطرناک کولبری با مایه گذاشتن از جان خود می کوشند شکم خود و خانواده شان را سیر کنند. اما سرکوبگران رژیم دزد و فاسد جمهوری اسلامی به مردمی که از سر ناچاری به کولبری روی آورده اند حتی بدون اخطار شلیک کرده و خون آنها را بر زمین می ریزند.

 

اعتراضات و تظاهرات مردم دلاور بانه خیلی زود با عکس العمل همیشگی رژیم حاکم مواجه شد. رژیم سرکوبگر با آوردن نیروهای مسلح ضد شورش خود به خیابان ها به میلیتاریزه کردن این شهر پرداخت که منجر به درگیری جوانان مبارز بانه با آن نیروهای مزدور گردید. در جریان این درگیری، جوانان خشمگین و مبارز بانه ضمن پرتاب سنگ به سوی سرکوبگران خود، به گزارش خبرگزاری ها خودروهای فرمانداری بانه را به آتش کشیدند. مزدوران مسلح رژیم ، تعدادی از مردم که در برخی از گزارشات تعداد آنها را » دست کم ده تن» ذکر شده را بازداشت نمودند.رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی که کولبران ستمدیده را به گلوله می بندند این بار نیز نشان داد که در مقابل اعتراضات به حق مردم بانه تنها توانست نیروهای مسلح خود را به صحنه آورد تا مردم آزاده این شهر را سرکوب و پراکنده سازد.

 

واقعیت آنچه در دو روز اخیر در بانه گذشت یک بار دیگر همچون همیشه به مردم مبارز شهر بانه و همینطور به مردم سراسر ایران نشان داد که جمهوری اسلامی، این رژیم مستبد با هیچ زبانی جز زبان زود قادر به سخن گفتن با مردم ستمدیده نمی باشد. به همین دلیل هم پاسخ مردم تحت ستم ما به چنین رژیم دیکتاتور جز مبارزه ای قهر آمیز در راستای سرنگونی جنایتکاران حاکم نمی تواند باشد.

 

چریکهای فدائی خلق ایران ضمن پشتیبانی از مبارزات حق طلبانه مردم بانه و همدردی با خانواده هائی که عزیزانشان به دست رژیم حاکم کشته شده اند، سیاستهای سرکوبگرانه رژیم ددمنش جمهوری اسلامی علیه کولبران ستمدیده را قویا محکوم می نمایند.

پیروز باد مبارزات حق طلبانه کارگران و زحمتکشان

سرنگون باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی

چریکهای فدائی خلق ایران

15 شهریور 1396

 

 

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 9 سپتامبر 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: