اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

ائتلاف ایران و روسیه جایگزینی برای اتحاد شوروی: دکتر وفیق ابراهیم، استاد دانشگاه لبنان – مترجم: احمد مزارعی

تا به امروز دو کشور روسیه وایران موفق شده اند در مقابله با تهاجمات آمریکا ، که دو کشور را مورد هدف خود قرارداده است ، ایستادگی کنند. درمورد ایران از سالهای 1980 ، وروسیه از سال 2005 ، دوکشور توانسته اند علیرغم تحریمهای آمریکا ، صنایع نظامی خودرا به پیش ببرند وهمچنین در زمینه مقاومت اقتصادی نیزبه موقعیتهای مهمی دست یابند. اما موفقیت دو کشور در سوریه ، بسیار روشن است که این منهدم شدن زنجیر ه ای تروریستها باعث شده است که کشورهائی که روی تروریستها سرمایه گذاری میکردند خودرا کتار بکشند وهم اکنون در صدد آنند که «ابزارها تروریستی تازه ای » خلق کنند تا همچنان بتوانند  بازی منهدم کردن دولتهای ملی منطقه را به اشکالی دیگر ادامه بدهند. با این حساب روشن است که ائتلاف روسیه وایران قدرت عظیمی را به وجود آورده اند که میتواند معادله ای را بر واشنگتن تحمیل کند که بودجه نظامیش به اندازه اروپا وروسیه است وتا هم اکنون این بودجه چهار هزار ملیارد دلار بیشتر از بودجه نظامی چین است ، ائتلاف روسیه وایران این قدرت را نیز دارد تا کشورهای سوریه ، عراق ، الجزایر ، حزب الله وانصار الله ومخالفان دولتهای مصر ،سودان وخلیج (فارس) را جذب کند وکشورهای اروپای شرقی را که در دامن غرب در غلطیده نیز بسوی خود بکشاند، این ائتلاف همچنین میتواند میدان را برای دهها کشورکه از عکس العمل واشنگتن بر علیه خودشان در وحشت بسر میبرند ، باز بگذارد ویا چین را که اینهمه مورد تهدید آمریکا است ومتهم است که از تمرد کره شمالی حمایت میکند نیز ، از بیطرفی درآورده وبه ائتلاف با خود تشویق کند. پس در حال حاضر مشروع  «تشکیل اتحاد شوراها» از تجمع قدرتهای روسیه ، ایران ، عراق وسوریه وجود دارد که بر اساس یک مشروع سیاسی  – اقتصادی عمل میکند وعنوانش باید»به شکست کشاندن سیاست دشمنانه وتجاوز کارانه تسلط اقتصادی آمریکا» باشد.

ائتلاف ایران و روسیه جایگزینی برای اتحاد شوروی

دکتر وفیق ابراهیم، استاد دانشگاه لبنان

مترجم: احمد مزارعی، سیزدهم مرداد 1396

سقوط اتحاد شوروی سوسیالیستی در سال 1989،باعث شد تا آمریکا سراسر جهانیان را تبدیل به ملک طلق خود کند، در پی این تهاجم تازه آمریکا، مجموعه زنجیره ای از سازمانهای منطقه ای وبین المللی وکشورهای موجود در پیمان ورشو، وهمچنین کشورهای دیگری در شرق وغرب اروپا که دردایره سیاستهای روسیه قرار داشتند ویا درخاورمیانه وآسیای شرقی قرار داشتند ، به دامان سیاستهای آمریکا سقوط کردند.

در این مرحله بحرانی تنها ایران مقاومت نمود…ایران همه کوششهای آمریکا را برای ساقط کردن نظام اسلامیش نقش بر آب نمود ،ایران همچنین سرسختانه در مقابل جنگ آمریکا – خلیج ، که ارتش صدام علمدارش بود واز سال 1980 تا 1990 ، بطول انجامید ، ایستادگی نمود (متاسفانه روسیه نیز در این جنگ در کنار آمریکا وصدام قرار گرفت ، مترجم) ، ایران در ایندوره بسیاری از توطئه ها وکوششهای نظامی آمریکا را در درون کشوربرای ساقط کردن دولت، با شکست روبروکرد، اما در مورد تحریمها ی وحشتناکی که آمریکا بر ایران تحمیل نمود نیز دولت ایران موفق شد آنها راخنثی نماید ، تحریمهائی که اگر بر هر کشور دیگری تحمیل میکردند نمیتوانست از آن نجات پیدا کند ، این تحریمها از طرف آمریکا وهمپیمانان اروپائی آمریکا وهمچنین روسیه اعمال میشد، روسیه ای که دیگر سوسیالیستی نبود، بلکه میتوان گفت که روسیه به کشور یلتسن دائم الخمرتبدیل شده بود که کم مانده بود تا در مقابل پیکی از ودکا، روسیه را بطور کامل تبدیل به یکی از ایالتهای آمریکا بنماید .

وبدین شکل آمریکائیها منهدم شدن رقیب بین المللی خودرا مورد سوء استفاده قرار داده وبا تهاجمات نظامی خود به اشغال وتخریب افغانستان ،عراق ، سوریه ، یمن ، صومالی ، ولیبی پرداخته وسایر کشورها ی جهان را هم در خفقان قرار دادند وهدفشان این بود تا همه این کشورها را به مستعمراتی سیاسی وکو چک خود تبدیل کنند که آثاری از دولتهای ملی در آنجا نبوده وتبدیل به کانتونهای ضعیفی شوند که در شرایط بین المللی تازه قادر نباشند در آینده با آمریکا رقابت کنند.

پایداری سرسختانه ایران فرصتی پیش آورد تا قدرتهائی که در منطقه مخالف تسلط آمریکا بودند سر بر آورند، حزب الله در لبنان، انصار الله در یمن ، حشد الشعبی در عراق …. وارتش سوریه که از میهن خود دفاع نمود ومانع گسترش تروریسم در سراسر جهان گردید.

در چنین فضای قهرمانانه ای بود که یلتسن دائم الخمر به نفع پوتین سقوط کرد، پوتینی که به اهمیت روسیه با آن گذشته پر افتخار ایمان داشت ، روسیه ای که در گذشته نیز پوتین به آن باور داشته وعضوسابق آن بود.

از هنگامی که پوتین به کرملین پیوست ، درک نمود که واشنگتن خواستار آن است که روسیه «جرمی کوچک» باشد با امکاناتی بسیار ضعیف ،که در دایره فلک آمریکا بچرخد واجازه نیابد که روسیه عظمت سابق دوره سوسیالیستی خودرا باز یابد. وچون از نظر اروپائیها وآمریکائیها ، روسیه همچون اسب سیاهی است که دائما میکوشد از رقیبان خود پیشی گیرد، لذا کوشیدند که وارد آنچنان قراردادهائی با روسیه شوند که به دشمنی منجر نشده ورابطه دوستانه ای هم برقرار نشود.از اینجهت آنها کوشیدند تا روسیه را در حیاط خلوتهای سابقش در اروپای شرقی ، بالکان ، وقفقاز محاصره کرده ونتواند به هیچگونه پیشرفت قابل توجهی  در زمینه نظامی واقتصادی دسترسی پیدا کند، در نتیجه آنها در قیمتهای نفت وگاز روسیه دائما اخلال کرده تا افزایش نیابد، در نتیجه موسکو از نظر صنعتی عقب افتاد وبطور عمده اعتماد اساسی خود را بر فروش مواد اولیه وانرژی قرارداد.

همین سیاست دشمنانه غرب وآمریکا ، ایران وروسیه را به گرد هم آورد، زیرا هردو آنها در یک زمان زیر فشار غرب وآمریکا بودند، امری که باعث شد روسیه برنامه ای را برای گسترش سلاحهای خود در دستور کار قرار داده ، زیرا رشد اقتصادی نیازمند این سیاست بود که بوسیله قدرت نظامی حمایت شده واز شدت فشارهیمنه آمریکا بر خود بکاهد.اما در مورد ایران باید گفت که تهران به مخالفت و جنگ خود با آمریکا ادامه داد تا توانست پیمانهائی توده ای از آسیای میانه تا لبنان وتا کشورهای مشرق عربی برای خود ایجاد کند که در ادامه دولتهائی بطور کامل به ایران پیوستند(مشرق عربی شامل سوریه ، لبنان ، عراق ، فلسطین واردن است، مترجم) . برای مثال اگر  آمریکا وریاض بر رئیس جمهوری منزوی یعنی عبد ربه منصور هادی در یمن تسلط دارند که هیچ تآثیری نداشته و در جلسات میخوابد ، ایران با انصارالله هم پیمان است که همه امور حل وفصل قضایای صنعا را در دستان خود دارند . اگر آمریکا موفق شد تا با بهره برداری از شرکای ترک، سعودی وقطریها ، بوسیله تروریسم عراق وسوریه را به خاک وخون کشانیده وتخریب کند ، اما از اینطرف موسکو با همپیمانی با ایران ، سوریه وحزب الله توانسته است ضرباتی بر تروریسم مورد حمایت آمریکا وارد کند که تقریبا کشنده بوده است .

واگر آمریکا به نفوذش در ترکیه افتخار میکند، باید گفت که هم اکنون ما شاهدیم که رابطه آندو بسیار تیره شده است ومهمتر اینکه روسیه از این پس به خط آبهای گرم ترکیه که از دریای سیاه ومرمره واژه میگذشت «احتیاج ضروری ومبرم» ندارد، به این اعتبار که تهران دو گزینه استراتزیک یکی از دریای خزر و خلیج فارس ودیگری از دریای خزر ، ایران ، عراق وسوریه، در اختیار روسیه قرار داده است .

وبدین شکل ایران بوسیله همپیمانانی که در عراق ، سوریه ولبنان دارد فرصتی را در اختیار روسیه قرار داده است تا بتواند خودرا از خط ترکیه که زیر نظر مراقبتهای پیمان ناتو قرار دارد ، رها کند .

از مرحله ای که پوتین بر سر کار آمده است ، پیشرفتهای چشمگیری در زمینه صنایع نظامی مدرن وعلوم فضائی روسیه حاصل شده است واین درهمزمانی با اصرار پوتین در دفاع از سوریه در مقابله با برنامه ـ آمریکا ، اروپا ، ترکیه وخلیج برای  سرنگونی سیاسی دولت سوریه میباشد، خود این وضعیت باعث همکاریهای بیشتری میان ایران وروسیه در مقابله با این جنگ جهانی در سوریه گردیده است، نظام سیاسی سوریه دوست هردو کشور است وموقعیت سیاسی وجغرافیائی سوریه ورود دوکشور روسیه وایران را بسوی همه کشورهای مشرق عربی هموار میسازد  زیرا تاریخ سوریه بمثابه قلب منطقه کشورهای عربی است، این موقیت باعث شده است تا روسیه دو پایگاه دریائی وهوائی در سوریه تاسیس نماید و به راحتی بتواند بوسیله نیروی هوائی خود مراکز تروریستها را منهدم کند، همین سیاست را ایران در سوریه دنبال میکند وبوسیله نیروهای خود در سوریه وکمک حزب الله وسایر نیروهای منطقه ای که در این مبارزات موثرند به تهاجمات کوبنده خود بر علیه تروریستها ادامه میدهند بطوریه این تهاجمات قلب آنها را هدف قرار داده است.(1)

این همکاری مشترک وپراهمیت ایران وروسیه هرچه بیشتر به تعمیق این همپیمانی منجر شده است، تا بدانجا که هواپیماهای سوخوی روسی از پایگاههای نظامی هوائی ایران مراکز تروریستها را در سوریه بمباران میکنند، ایران همچنین فضای کشور را بر روی موشکهای بالستیک روسیه باز گذاشته است تا بهتر بتوان به سرکوب تروریستها پرداخت .

در نتیجه میتوان اعتراف نمود که تا به امروز دو کشور روسیه وایران موفق شده اند در مقابله با تهاجمات آمریکا ، که دو کشور را مورد هدف خود قرارداده است ، ایستادگی کنند. درمورد ایران از سالهای 1980 ، وروسیه از سال 2005 ، دوکشور توانسته اند علیرغم تحریمهای آمریکا ، صنایع نظامی خودرا به پیش ببرند وهمچنین در زمینه مقاومت اقتصادی نیزبه موقعیتهای مهمی دست یابند.

اما موفقیت دو کشور در سوریه ، بسیار روشن است که این منهدم شدن زنجیر ه ای تروریستها باعث شده است که کشورهائی که روی تروریستها سرمایه گذاری میکردند خودرا کتار بکشند وهم اکنون در صدد آنند که «ابزارها تروریستی تازه ای » خلق کنند تا همچنان بتوانند  بازی منهدم کردن دولتهای ملی منطقه را به اشکالی دیگر ادامه بدهند.

با این حساب روشن است که ائتلاف روسیه وایران قدرت عظیمی را به وجود آورده اند که میتواند معادله ای را بر واشنگتن تحمیل کند که بودجه نظامیش به اندازه اروپا وروسیه است وتا هم اکنون این بودجه چهار هزار ملیارد دلار بیشتر از بودجه نظامی چین است ، ائتلاف روسیه وایران این قدرت را نیز دارد تا کشورهای سوریه ، عراق ، الجزایر ، حزب الله وانصار الله ومخالفان دولتهای مصر ،سودان وخلیج (فارس) را جذب کند وکشورهای اروپای شرقی را که در دامن غرب در غلطیده نیز بسوی خود بکشاند، این ائتلاف همچنین میتواند میدان را برای دهها کشورکه از عکس العمل واشنگتن بر علیه خودشان در وحشت بسر میبرند ، باز بگذارد ویا چین را که اینهمه مورد تهدید آمریکا است ومتهم است که از تمرد کره شمالی حمایت میکند نیز ، از بیطرفی درآورده وبه ائتلاف با خود تشویق کند.

پس در حال حاضر مشروع  «تشکیل اتحاد شوراها» از تجمع قدرتهای روسیه ، ایران ، عراق وسوریه وجود دارد که بر اساس یک مشروع سیاسی  – اقتصادی عمل میکند وعنوانش باید»به شکست کشاندن سیاست دشمنانه وتجاوز کارانه تسلط اقتصادی آمریکا» باشد. اما چین برای مدتی طولانی نمیتواند از این مشروع برکنار بماند، زیرا بطور دائم مورد هدفهای تجاوز کارانه آمریکا است با در نظر گرفتن نیازی که چین برای فروش کالاهایش در بازار جهانی دارد ، مناسب است که به این تشکل بپیوندد. آیا این انتلاف تولد خواهد شد ؟ . ماجراجوئیهای ترامپ وتحمیل تحریمهای گوناگون از طرف چپ وراست به همگان ودست زدن به سیاستهای دلالی وکلاهبرداری وهمچنین تهدید به جنگ اتمی همه اینها دستاویزهائی شویق کننده است تا ائتلافی بر ضد سیاستهای وی به وجود آید.

در اینجا ما شاهد اصرار آمریکا براعمال تک قطبی خود بوده که تظاهر آن بصورت توطئه ها ، تحریمها ، وحرکت در جهت تخریب روابط بین المللی وسوء استفاده از توانائیهای کشورهای دوست حرکت میکند، این وضعیت اینگونه مینمایاند که رئیس جمهور آمریکا «شخصیت پول پرستی»است که در بازار وبورس کار میکند ومیخواهد بیشترین سود را در مدت کوتاهی کسب کندآنهم با اسلوب استفاده از چماق ونان شیرینی تهدید و وعید وتوانائیهای اتمی ، راه انداختن جنگ وبه زیر سلطه در آوردن دیگران .ائتلافی که ما از آن صحبت میکنیم ، ایدئولوژیک نبوده بلکه تنها سیاسی میباشد، لذا قابلیت پیروزی دارد ، زیرا به دنبال آزادشدن از تسلط سیاستهای وحشیانه آمریکا است که میرود تا جهانیان را ببلعد و برایش انسان و درخت و سنگ هم فرقی ندارد.

پایان.

توضیح مترجم :

(1) – بنا به نوشته مطبوعات کشورهای عربی وروزنامه یدیعوت احرونوت اسرائیلی در تارخ 14/7 2017/، ایران یک پایگاه هوائی و یک پایگاه زمینی در سوریه تآسیس نموده است که با موافقت دولت سوریه انجام یافته است.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 4 اوت 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: