اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

پایان حاکمیت دوگانه «گاه‌شمار انقلاب، به پیشواز صدمین سالگشت انقلاب کبیر اکتبر»: سایت سوروس، برگردان: ا. م. شیری

پایان حاکمیت باصطلاح دوگانه (در فاصله ماه مارس تا ژوئیه سال ۱۹۱۷). شوراهای اس‌ار- منشویکی پس مذاکرات ناموفق، همه قدرت را بدست دولت موقت سپردند… استالین به نمایندگی از طرف بلشویکها، مذاکره با کمیته اجرایی مرکزی سراسری روسیه وابسته به منشویکها و اس‌ار‌ها را از سر گرفت. اما، بعقیده او، «کمیته اجرایی مرکزی سراسری روسیه به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد»… جوخه‌های شناسایی سواره نظام گئورگی و یونکرها به دستگیری بلشویکها پرداختند. یونکرها دفتر و چاپخانه روزنامه «پراودا» (حقیقت) را که، از قضا، لنین چند دقیقه پیش از آنجا خارج شده بود، اشغال کردند. یونکرها ساختمان را جستجو نمودند، چند تن از کارکنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند، دست به غارت زدند و شماره جدید روزنامه را به رخت‌شویی انداختند.لنین مجبور شد به زندگی مخفی روی آورد، که تا ۲۴ اکتبر (۶ نوامبر) ادامه یافت… بر اساس فرمان دولت موقت، لنین، لوناچارسکی، زینویف، کولونتای و دیگران تحت پیگرد قرار گرفتند. مجموعا در حدود ۸٠٠ نفر بلشویک دستگیر شد.

پایان حاکمیت دوگانه

«گاه‌شمار انقلاب، به پیشواز صدمین سالگشت انقلاب کبیر اکتبر»

http://www.sovross.ru/articles/1573/33978

برگردان: ا. م. شیری

https://eb1384.wordpress.com/2017/07/14/

۲٣ تير- سرطان ۱٣۹۶

دوم (۱۵) ژوئیه. به نشانه اعتراض علیه گذشت دولت موقت به خواست خودمختاری از سوی رادای مرکزی اوکراین، سه وزیر کادت- د. ای. شاهوسکی، آ. آ. مانوئیلوف و آ. ش. شینگاریف استعفاء کردند. از هم پاشیدن دولت ائتلافی که در نتیجه بحران آوریل تشکیل یافته بود، شروع شد.

سوم (۱۶) ژوئیه. در پطروگراد اعتراضات ضد دولتی آغاز شد، که بلشویکها فعالانه در آن شرکت کردند.

تظاهرات، که مسالمت‌آمیز اعلام شده بود، بسرعت به رویارویی مسلحانه فراروئید.

چهارم (۱۷) ژوئیه. ملوانان در کرونشتات تجمع نموده و از آنجا سوار بر کشتی‌های یدک‌کش و مسافری به سوی پطروگراد حرکت کردند. از ایوان عمارتکشه‌سینسکی، که به ستاد بلشویکها تبدیل شده بوذ، سوردلوف، لوناچارسکی و لنین خطاب به تظاهرکنندگان سنخرانی کردند. سوردلوف تظاهرکنندگان را به طرح تقاضای «اخراج وزیران سرمایه‌دار از دولت» و انتقال همه قدرت به شوراها فراخواند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنگ دوم مسلسل که تحت نفوذ بلشویکها بود، از آرانینبائوم به پطروگراد رفت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تظاهرات مسلحانه با عبور از پل ترویتسک و حیابان‌های سادوایا (باغ)، نوسکی و لیتینی بسوی کاخ تاواری حرکت می‌کرد. جوخه‌های ملوانان در تقاطع خیابانهای لیتینی و پانتلیمونوسکی با آتش مسلسل مواجه شدند، ۳ نفر از کرونشتاتی‌ها کشته و بیش از ۱٠ نفر مجروح گردید. درگیری مسلحانه شروع شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمیته اجرایی مرکزی سراسری روسیه هنگ ولنسکی را به دفاع از کاخ تاواری فراخواند، شب ۴ منتهی به ۵ ژوئیه کمیته اجرایی مرکزی سراسری روسیه حکومت نظامی اعلام نمود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تظاهرکنندگان ۵ نفر نماینده برای مذاکره با کمیته اجرایی مرکزی سراسری روسیه انتخاب کردند. کارگران از آن خواستند بیدرنگ همه قدرت را بدست خود بگیرد. منشویکها و اس‌ارها وعده دادند بعد از دو هفته کنگره سراسری شوراهای روسیه را فراخوانند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نیروهای وفادار به دولت موقت شب هنگام مرکز پطروگراد را به زیر کنترل خود درآوردند. همان شب اکثریت ملوانان به کرونشتات بازگشتند. فقط بخشی از آنها با مدیریت آنارشیستها در قعله پطروپاولوسکی پناه گرفت. واحدهای تحت فرماندهی سروان انقلابی آ. ای. کوزمین، معاون فرمانده نیروهای نظامی منطقه پطروگراد برای سرکوبی آنها بحرکت درآمد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

دولت موقت به تعقیب بلشویکها پرداخت، واحدهای نظامی شرکت‌کننده در تظاهرات را منحل نمود. در همان روز در متن شکست باصطلاح تهاجم ژوئیه حکم اعدام در جبهه اجرایی شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

پنجم (۱۸) ژوئیه. استالین به نمایندگی از طرف بلشویکها، مذاکره با کمیته اجرایی مرکزی سراسری روسیه وابسته به منشویکها و اس‌ار‌ها را از سر گرفت. اما، بعقیده او، «کمیته اجرایی مرکزی سراسری روسیه به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد».

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جوخه‌های شناسایی سواره نظام گئورگی و یونکرها به دستگیری بلشویکها پرداختند. یونکرها دفتر و چاپخانه روزنامه «پراودا» (حقیقت) را که، از قضا، لنین چند دقیقه پیش از آنجا خارج شده بود، اشغال کردند. یونکرها ساختمان را جستجو نمودند، چند تن از کارکنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند، دست به غارت زدند و شماره جدید روزنامه را به رخت‌شویی انداختند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنین مجبور شد به زندگی مخفی روی آورد، که تا ۲۴ اکتبر (۶ نوامبر) ادامه یافت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمیته مرکزی حزب سوسیال- دموکرات کارگری روسیه (بلشویک) فراخوانی دایر بر پایان دادن به تظاهرات‌ها منتشر نمود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ششم (۱۹) ژوئیه. ملوانان ناوگان بالتیک که در قلعه پطروپاولوسکی پناه گرفته بودند، مجبور به تحویل سلاح و عزیمت به کرونشتات شدند و بلشویکها عمارت کشه‌سینسکی را ترک نمودند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفتم (۲٠) ژوئیه. پرورزف، وزیر دادگستری استعفاء کرد. بدنبال او شاهزاده لوف، نخست وزیر دولت موقت هم استعفاء کرد.

نهم (۲۲) ژوئیه. یونکرها ستادهای بلشویکی واقع در مناظق لیتینی و پطروگراد را تاراج نمودند.

دهم (۲۳) ژوئیه. دومین دولت ائتلافی به رهبری کرنسکی با حفظ سمت وزارت جنگ و دریانوردی تشکیل گردید. اکثریت هیئت دولت را منشویکها و اس‌ار تشکیل می‌دادند. دولت موقت از کاخ مارینسکی به کاخ زمستانی منتقل شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

از چهارم تا چهاردهم ژوئیه در حدود ۴۵٠ هزار نفر، بطور عمده، کارگران و سربازان در تظاهرات‌ها، اعتراضات خودجوش و شورش‌های مسلحانه علیه دولت موقت در ۳۴ شهر کشور (بدون احتساب پطروگراد) شرکت کردند. گسترده‌ترین اعتراضات توده‌ایی اساسا در شهرهای مسکو، ایوانوا- وازنسنسکی، نیژنی نوگوراد، سامارا، تساریتسین، خارکوف، یوزوفکا، کراماتورسک، یکاتریناسلاو، لوگانسک، ریگا، یکاترینبورگ، کراسنایارسک برگزار گردید.

نتیجه رویدادهای ژوئیه:

ــ پایان حاکمیت باصطلاح دوگانه (در فاصله ماه مارس تا ژوئیه سال ۱۹۱۷). شوراهای اس‌ار- منشویکی پس مذاکرات ناموفق، همه قدرت را بدست دولت موقت سپردند.

ــ بر اساس فرمان دولت موقت، لنین، لوناچارسکی، زینویف، کولونتای و دیگران تحت پیگرد قرار گرفتند. مجموعا در حدود ۸٠٠ نفر بلشویک دستگیر شد. در روند گشت قزاق، ای. آ. واینوف، خبرنگار «پراودا» در خیابان شپالرنئی به قتل رسید.

ــ در نتیجه بحران، شاهزاده گ. ای. لوف رئیس اول دولت موقت به استعفاء رفت. وزیر جنگ، آ. ف. کرنسکی جای او را گرفت. شورای اس‌ار- منشویکی پطروگراد ترکیب هیئت دولت موقت جدید را بمثابه «دولت ناجی انقلاب» شناخت.

_ بلشویکها بالاجبار به مبارزه مخفی روی آوردند. آنها را به جاسوسی و خیانت متهم می‌کردند.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 14 ژوئیه 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: