اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

جلد سوم کاپیتال مارکس برای اولین بار ادامه ترجمه فارسی ( فصل ۵۱ ) – مناسبات تولید و مناسبات توزیع: کمونیستهای انقلابی

جلد سوم کاپیتال مارکس

برای اولین بار ادامه ترجمه فارسی

فصل ۵۱

مناسبات تولید و مناسبات توزیع

======================================
کمونیستهای انقلابی
http://www.k-en.com

info@k-en.com


اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

جلد سوم کاپیتال مارکس
برای اولین بار ادامه ترجمه فارسی

فصل ۵۱

مناسبات تولید و مناسبات توزیع

جایگاه بحران در نظام سرمایه داری

در رابطه با نمو سرمایه ثابت و رشد بار آوری کاراز یک طرف و کاهش نسبی متزاید سرمایه متغیر در برابر سرمایه ثابت از طرف دیگر که نتیجه آن گرایش نزولی نرخ سود است، ما در گردش پیشرفته سرمایه داری به موانعی اساسی برخورد میکنیم که عبارتند از:
–  کار لازم به منزله حد ارزش مبادله ای برای کار زنده.
–  ارزش اضافی به منزله حد کار اضافی و رشد نیروهای تولیدی.
–  پول به منزله حد تولید.
–  محدودیت های تولید ارزش های مصرف بر پایه ارزش مبادله.

چه کسانی سایت‌ها را فیلتر می‌کنند

از اسناد کمینترن دربارۀ قیام مسلحانه

شورش هامبورگ

وضعیت عمومی در آلمان در ۱۹۲۳

از اسناد کمینترن دربارۀ قیام مسلحانه

قیام کانتون

 

محموعه اثار

سانسور و آزادی مطبوعات

کارل مارکس

ترجمه: حسن مرتضوی

کمون پاریس ۱۸ مارس ۱۸۷۱

در نخستین جلسه کمون که درعصر روز ۲۸ مارس ۱۸۷۱ تشکیل شد, از نخستین فرمانهای صادره این بود که
جمهوری ۱۸۷۱ کارگری است که مخصوصا نیاز به آزادی دارد تا صلح را بارور گرداند. صلح و کار تنها ثمرات آینده ما هستند, تضمین مسلم انتقام ما و احیای اجتماعی ما هستند,و با ایمان به این مسئله, جمهوری هنوز میتواند حامی و پشتیبان ضعفا و نگهدار کارگران و امید ستمدیگان در جهان و بنیان استواریبرای جمهوری جهانی باشد… ادامه

چهاردهم مارس ۱۸۸۳ سالروز درگذشت کارل مارکس

زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح مارکسيسم
نوشتۀ ولاديمير ايليچ لنين

جنگ داخلی در آمریکا

کارل مارکسفریدریش انگلس

بمناسبت ۱۴ مارس ۱۸۸۳ سالروز در گذشت مارکس

هشت مارس روز جهانی زن

کارل کوسیک

دیالکتیک انضمامی بودن – بررسی در مسئلۀ انسان و جهان

ترجمه محمد جعفر پوینده

تاریخ و آگاهی طبقاتی

جورج لوکاچ

تری ایگلتون

پرسشهایی از مارکس – چرا مارکس بر حق بود

هنر و زندگی اجتماعی

گ.و. پلخانف

لنین

دربارۀ رهایی زنان

فیلم ده روزی که دنیا را لرزاند -۱۹۲۸( زمان – ۱:۴۲:۴۱

کار بیگانه شده

بیگانگی کارگر از محصول خود در قوانین اقتصاد سیاسی به این شکل بیان میگردد,

هرچه کار گر بیشتر تولید میکند, باید کمتر مصرف کند, هر قدر ارزش بیشتری تولید میکند, خود بی بهاتر و بی ارزش تر میگردد, هر چه محصولاتش بهتر پرورانده شده باشد, خود کژدیسه تر میگردد, هر چه محصولاتش متمدن تر, خود وحشی تر, هرچه کار قدرتمند تر, خود ناتوان تر, هر چه کار هوشمندانه تر, خود کودن تر و بیشتر برده طبیعت(..دست نوشته های کارل مارکس ……………………ادامه
مارکسیسم ١٠ – کار بیگانه شده – رویکرد فلسفی
کارل مارکس

در بارۀ مسلۀ یهود

مذهب، دولت، آزادی
برای ما،
مسئلۀ رابطۀ رهایی سیاسی با مذهب،
تبدیل میشود به
مسئلۀ رابطۀ رهایی سیاسی با رهایی انسان

گروندریسۀ کارل مارکس

بکوشش :مارچلو ماستو
با پیشگفتار : اریک هابسبام
ترجمه : حسن مرتضوی


ترجمه: باقر پرهام

جنگ داخلی در فرانسه

در بیانیۀ ١٨ مارس کمبتۀ مرکزی چنین آمده بود :
پرولتر های پایتخت، که شاهد ناتوانی ها و خیانت های طبقات حاکم بودند، دریافتند که ساعت موعود، برای آن که آنان با به دست گرفتن زمان امور، کشور را از وصع فعلی برهانند، فرارسیده است … پرولتاریا دریافت که وظیفۀ اجتناب ناپذیر و حق مطلق اوست که سر نوشت خویش را خود به دست گیرد و با تملک قدرت پیروزی این سرنوشت را تضمین کند.
…..ادامه………


انتشارات درفک

خانوادۀ مقدس

تا به حال علم اقتصاد از ثروت،که حرکت مالکیت خصوصی به طور فرضی برای ملل بوجود می آورد، شروع و به ملاحظاتی، که توجیهی برای مالکیت خصوصی هستند ختم میگردید. پرودن از جهت مخالف ( که علم اقتصاد سفسطه جویانه لاپوشانی میکند ،)آغاز و به ملاحظاتی که نافی مالکیت است، ختم میکند. طبعاً، نخستین انتقاد از مالکیت خصوصی از واقعیتی آغاز میشود که در آن ماهیت متناقض به شکلی ظاهر میشود که قابل درک ترین و بارزترین شکل است و صادقانه ترین خشم انسان را از واقعیت فقر و بینوایی، بر می انگیزد. …………………. ادامه …………………ص ٦٢

جنبش کارگری در صد سال پیش

مارک یا تکامل جوامع دهقانی

انگلس

سیاست خارجی روسیۀ تزاری

مارکس – انگلس

امپریالیسم و سوسیالیسم در ایتالیا

محموعه اثار

لنين
توسعۀ سرمایه داری در روسیه

لنین

بمناسبت ٢٢ آپریل سالروز تولد لنین

Stefan Lindgren

لنین

نويسنده Mario Sousa

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا
از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰

تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى
مترجم: پيام پرتوى

نبرد روز اول ماه مه به وسیله پرولتاریای انقلابی

روز اول ماه مه، روز سازمانیابی طبقۀ کارگر بر علیه سرمایه

سرود انترناسیونال بزبانهای مختلف

اوژن پواتیه

استبداد و پرولتاریا

سال ١٣٨٨

اعتراضات و ناآرامیها در ایران
ویدئو مستند – عکس

مسائل کارگری

از مجموعه آثار کارل مارکس و فردریش انگلس

مسئله کارگران ………………………………مارکس
بدبختی کارگران در انگلستان……………….مارکس
وضع رقت بار کارگران نساجی……………..مارکس
جنبش کارگری در امریکا…………………….انگلس

 

انتشارات پروسه

مارکسیسمِ انگلس
جان ریز
ر.ا.کارین

پیشگفتار بر ترجمۀ روسی جزوۀ ک. کائوتسکی

نیروهای محرکه و چشم اندازهای انقلاب روسیه

لنین

پنج مارس ۱۸۷۱ سالروز تولد روزالوگزامبورگ

مناسبات تولیدی جامعه سرمایه داری دائما خود را بمناسبات تولیدی سوسیالیستی نزدیکتر میسازد. ولی مناسبات سیاسی و حقوقی آن بر عکس دائما دیوار بلند تری میان جامعه سرمایه داری و سوسیالیستی بنا میکند این دیوار بوسیله رفومهای اجتماعی و دموکراسی ویران نمیشود بلکه بر عکس مستحکم تر و استوارتر میگردد. فقط ضربه های پتک انقلاب یعنی قبضه کردن قدرت سیاسی بوسیله پرولتاریا ست که میتواند این دیوار را فرود آورد ………………………رفورم اجتماعی یا انقلاب صفحه ٣٠

روزشمارکارگری سه ماهه دوم( تیر- مرداد – شهریور) سال ۱٣۹۱شما هم نظر بدهیدپارس جنوبي گنجي خفته يا خوابی آشفته

عسلویه : اردوگاه کار اجباری

!این جا عسلویه است! آخر دنیاشرایط کار در عسلویه – شهریور ١٣٨٩

عکسهایی در رابطه با قیام سال ۱۳۵۷

فلسطین و اسراييل – تجزيه و تحليلى از نگاه چپ

نويسنده: استفان بکمان
مترجم: پيام پرتوى

 

مارکسیسم و حزب

جان مالینوکس

امپریالیسم و اقتصاد جهانی

بوخارین

مقدمه از لنین

کارل مارکس – فردریش انگلس

استعمار در آسیا

جنبش کارگری ایران – ۶

دو سند از فرقۀ کمونیست ایران

بیانیۀ فرقۀ کمونیست ایران – ١٣٠١کنگرۀ دوم فرقۀ کمونیست ایران – ١٣٠٨

بیداری آسیا

مجموعه مقالات

لنین

ثروت ملل

آدام اسمیت
ترجمه: سیروس ابراهیم زاده

:مارکس میگوید

آنچه که در اقتصاد ملّی سرمایه داری مال همه است، بدهی های عمومی است.
این بدهی ها مال همه است و بقیه چیزهامال یک عده ای خاص است.

برنامه عمل بین الملل سندیکاهای سرخ

نوامبر ۱۹۲۱ – ا . لوزوسکی

 

کارل لیبکنخت – فیلم سینمایی – شماره ١

کارل لیکنخت – فیلم سینماییشماره ٢

ارنست تلمن در گرامیداشت کمونیست و انقلابی‌ مبارز آلمانی ارنست تلمن
متولد ۱۶ آوریل ۱۸۸۶در گذشت ۱۸ اگوست ۱۹۴۴
وی در سال ۱۹۳۳ توسط نیروهای پلیس مخفی‌ هیتلر نازی(گشتاپو) دستگیر شد و پس از ۱۱ سال حبس انفرادی، شکنجه و..در سال ۱۹۴۴ به دستور مستقیم آدولف هیتلر رهبر جنایتکار و فاشیست آلمان تیرباران شد
درباره هسته های کارگری
ترجمه

«ناتوی جدید»

سلاح مدرنیزه  شده در دست متجاوزان امپریالیست

تجزیۀ لیبی:
طرح ایالات متحد
ۀ آمریکا و ناتو برای تغییر شکل بخشیدن به لیبی

فلسطین-اسرائیل -بررسی تاریخی خاور میانه

فلسطين و اسرائيل
مبارزه مردم فلسطين براى کشورشان

جنبش دانشجویی – دانش آموزی

شانزده آذر – سینزده آبان

مطالب تئوریک از مارکس و انگلس بزبان انگلیسی

چند اثر از لوئی آلتوسر فیلسوف مارکسیست فرانسوی

۱۹۱۸ – ۱۹۹۰
اندیشه و پیکار

درباره انقلاب اجتماعی

مارکس, انگلس, لنین

مارکس و دیکتاوری پرولتاری

هال دریپر

مارکس، انگلس و لنین
درباره دیکتاتوری پرولتاریا

حزب و طبقه

تزهائی درباره نقش حزب کمونیست در انقلاب پرولتری

اسنادی از حزب کمونیست ایتالیا مصوب ۱۹۲۰

المان درسال ١٩١٩ رو در روبا :
جنگ ،انقلاب کارگري و تجديد بناي همبستگي بين المللي
المان در سال ١٩١٨ قسمت دوم از جنگ تا انقلاب

پرولتاریا و متحدش در انقلاب روسیه

تئوریهای مارکسیستی پیرامون  سرمایه داری دولتی

بخش اول و دوم
نویسنده: فریدا آفاری

مارکس و خودکشی

 

... رابطۀ مستقیم، طبیعی و ضروری انسان با انسان همانا رابطۀ مرد با زن است

ماركسيسم و مسئله سوسياليسم در يك كشور( یا بهتر بگوئیم پیروزی انقلاب سوسیالیستی در یک کشور)
ف. فرخی

فلسفه و انقلاب

رایا دونایفسکایا

مترجمان: حسن مرتضوی، فریدا آفاری

رفورم اجتماعی یا انقلاب ؟

عنوان بالا – رفورم اجتماعی یا انقلاب؟ – میتواند در اولین برخورد موجب شگفتی گردد. آیا سوسیال دموکراسی مخالف رفورم است؟ و یا اینکه آیا میتواند انقلاب اجتماعی و دگرگونی نظام موجود را که هدف نهایی اوست – در برابر رقورم اجتماعی قرار بدهد؟ مسلماًَ نه….ادامه…روزا

پنجاه سال نفت در ایران

مصطفی فاتح

کارل مارکس
زندگی و دیدگاههای او

مرتضی محیط

ترجمۀ: ج نوائی

هو چی مین ،

گزیده آثار ۱۹۲۵-۱۹۶۹

دربارۀ  فاشیسم

 

آگوست  تالهایمر

تجربۀ شیلی
سه درس در یک درس

ویدئو

تاریخ عصر جدید

ترجمۀ : فریدون شایان

تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران

انقراض قاجاریه

ملک الشعرای بهار

فراسوی سرمایه
بحران ساختاری نظام سرمایه

نوشتۀ: استوان مزاروش

برنامه انترناسیونال کمونیستی اسناد کمینترن ، کنگره ششم

ماشینیسم

!تفاوت آنچه که باید باشد و آنچه که هست

در شیوه تولید سرمایه داری که اصل و مبنا حرکت سرمایه و کسب سود بیشتر مورد نظر است,انسان خود وسیله ای میگردد در خدمت به سرمایه و بنده آن
:سرچشمه این تضادها و تناقضات نه در خود ماشین بلکه در شیوه سرمایه داری استفاده از آن است. از این رو
ماشین بخودی خود زمان کار را کوتاه میکند در حالیکه استفاده سرمایه داری از آن موجب دراز شدن روزانه کار میشود
ماشین بخودی خود کار را آسان میکند در صورتیکه استفاده سرمایه داری از آن موجب تشدید آهنگ کار میگردد
ماشین بخودی خود پیروزی انسان بر نیروی طبیعت است ولی استفاده سرمایه داری از آن قدرت طبیعت را بر انسان چیره میکند
.ماشین بنفسه توانگری تولید کننده است در صورتی که استفاده سرمایه داری از آن موجب مستمندی اوست
نقل بمعنی از مارکس

در باره مذهب
هستی اجتماعی انسان, شعور اجتماعی او را تعیین میکند

انسان طی تولید اجتماعی خود بطور قطع پای در مناسبات معینی میگذارد که مستقل از اراده آنهاست. یعنی مناسبات تولیدی متناسب با مرحله معینی از رشد نیروهای تولیدی مادی خود. کل این مناسبات تولیدی تشکیل ساخت اقتصادی جامعه یعنی شالوده واقعی آن را میدهد که بر پایه آن روبنای حقوقی و سیاسی جامعه برپا میگردد و اشکال معین شعور اجتماعی در رابطه با آن قرار میگیرد شیوه تولید زندگی مادی تعیین کننده شرایط روند عام زندگی اجتماع, سیاسی, و فکری است. شعور انسانها وجود آنان را تعیین نکرده بلکه وجود اجتماعیشان شعور آنان را تعیین میکند…….( مارکس نقد اقتصاد سیاسی) ….ادامه

انقلاب پرولتاریائی و فرهنگ

ن. بوخارین

مسائل اساسی مارکسیسم
و مقالات دیگر

(اثر پلخانف)

تکامل نظر مونیستی تاریخ

(اثر پلخانف)

کتاب تاریخ انقلاب روسیه

(اثر لئون تروتسکی)

زندانی سیاسی

گل همین جاست

همین جا برقص

مارکس

یک دقیقه سکوت

بیاد تمامی کمونیستها و انقلابیون که در راه برابری و آزادی و لغو کار مزدوری پیکار کردند و اعدام شدند . بویژه اعدام شدگان کشتار سال۱۳۶۷
سخنی با شما
هدف اصلی انتشار آثار کلاسیک مارکسیستی
نشان دادن نحوه برخورد به مسائل است نه انطباق قالبی شرایط حال با زمان نگارش این اثار
کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

آمار لحظه به لحظه جهان دانلود فلاش پلیر
Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 20 ژوئن 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: