اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بیش از آنچه مخالفان دوست دارند! – کنگرۀ ۳۱ حزب کمونیست اروگوئه از تراز فعاليت در دولت ائتلافی «جبهۀ وسيع» گزارش می‌دهد – کنگرۀ وحدت و تأييد دوباره: گونتر پل، عصر ما/تارنگاشت عدالت 

به نظر حزب کمونیست اروگوئه همکاری با محافظه‌کاران و سرمايه نه لحظه‌های جداگانه، بلکه جزيی از يک فرآیند کامل تاریخی در کل جامعه است، که هر روز جريان دارد: «این مبارزه‌ برای هژمونی و قدرت است.» حزب دارای یک نقشۀ و مسیر استراتژیک است، به صورتی که می‌خواهد یک بلوک ايجاد کند که به لحاظ شکل سیاسی و اجتماعی و از نظر مضمون و اهداف دمکراتیک و رادیکال باشد. در اینجا موضوع بر سر دمکراسی رشديابنده و مترقی است که از طريق دست‌آوردهای نوظهور در مسألۀ دمکراسی، و با هدف دستيابی به سوسیالیسم، پيشرفت می‌کند.
 کنگره، به نظر حزب کمونيست اروگوئه، در يک لحظۀ کليدی از تاريخ بشری برگزار گرديد، زمانی که «مخاطرات و چالش‌ها، اما هم‌چنين امکانات و فرصت‌ها، برای آنکه بتوان با مبارزه و ابتکار عمل سياسی تضادها و تناقصات را به نفع تودۀ مردم حل کرد، فراوان هستند.» سرمایه‌داری در بحران به سر می‌برد و سرکردگی او دو نیروی مولدۀ اصلی، طبیعت و مردم را، به نابودی تهدید می‌کند. بحران سرمایه‌داری و تهاجم امپریالیسم هم‌زمان با پاسخ پيکارگرانۀ خلق‌ها به آن در سرتاسر جهان، هم‌چنين در قاره و در اروگوئه به مفهوم تعمیق مبارزۀ طبقاتی است. هيچ‌گاه سرنگونی انقلابی سرمایه‌داری از نظر عينی ضروری‌تر نبوده است؛ اما ديرکرد بزرگ در ايجاد يک جايگزين نيز به همان اندازه لازم به يادآوری است. بنابراین به اعتقاد حزب کمونیست اروگوئه: «می‌بايست يک ارزيابی انتقادی از تجربه خود ما و مبارزه خلق‌های برادر انجام پذيرد. اما بی‌توجهی به نقش امپرياليسم در اينجا باعث از دست دادن دورنما و در پايان، تسليم می‌شود.»

 

بیش از آنچه مخالفان دوست دارند!

تارنگاشت عدالت 

 

منبع: عصر ما


نويسنده: گونتر پل

۹ ژوئن ۲۰۱۷

 

کنگرۀ ۳۱ حزب کمونیست اروگوئه از تراز فعاليت در دولت ائتلافی «جبهۀ وسيع» گزارش می‌دهد

کنگرۀ وحدت و تأييد دوباره

 

 

کنگرۀ ۳۱ حزب کمونیست اروگوئه (PCU) زير شعار «۱۰۰ سال انقلاب اکتبر» هفته گذشته در مونته‌ویدئو برگزار شد. بیش از ۹۰۰ نماینده در بحث‌ها شرکت داشتند. یکی دیگر از نکات برجسته در کنگره حضور هیأت‌های بین‌المللی بود: حزب کمونیست ویتنام، حزب کمونیست پرتغال، حزب کمونیست آرژانتین، حزب کمونیست شیلی، حزب کمونیست پاراگوئه، دو حزب کمونیست از برزیل، حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا، جبهه آزادی‌بخش ملی ساندینیستی و حزب کمونیست کوبا. علاوه بر آن پیام‌های تبریک بیش از ۴۰ حزب سیاسی و سازمان‌های چپ و انقلابی از همه قاره‌ها به کنگره رسيد. حزب کمونيست آلمان (DKP) يک پيام تبریک فرستاد که در «news.dkp.de» درج شده است.

 

حزب کمونیست اروگوئه از سال ۱۹۷۱ در ائتلاف احزاب «جبهۀ وسيع» « Frente Amplio» شرکت دارد، که در طی سال‌های دیکتاتوری، فروپاشی سوسیالیسم در شرق اروپا و تهاجم «اجماع واشنگتن» پابرجا ماند و توانست در سال ۲۰۰۴ با ريیس‌جمهور «تاباره واسکز» از حزب سوسیالیست برای نخستين بار دولت تشکیل بدهد. در انتخابات سال ۲۰۰۹ با خوزه موخیکا (جنبش مشارکت مردمی) و ۲۰۱۴ (دوباره با تاباره باسکز) از اين مواضع دفاع شد. حزب کمونيست اروگوئه کاملاً توجه دارد که موافقت و مشارکت در مقايسه با سال ۲۰۰۴ هر بار کم‌تر بوده است. اما مبارزه مردمی سازمان یافته و اقدامات دولت چپ توانستند از تأثیرات دهشتناک بحران سرمایه‌داری به ضرر مردم جلوگیری کنند.

امروز تا زمان انتخابات بعدی در کم‌تر از دو سال، موضوع از جمله بر سر تقویت سرمایه‌گذاری دولتی و مذاکرات دسته‌جمعی، افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی به مثابۀ ابزاری در جهت توزیع ثروت، اشکال مالکیت عمومی، خودگردانی سازنده، دمکراتیزه کردن نظام سیاسی، اصلاحات نظام بهداشت و درمان، آموزش و پرورش مردمی، یک سیستم اجتماعی غیرانتفاعی و هم‌چنین خانه‌سازی و مسکن است.

به نظر حزب کمونیست اروگوئه همکاری با محافظه‌کاران و سرمايه نه لحظه‌های جداگانه، بلکه جزيی از يک فرآیند کامل تاریخی در کل جامعه است، که هر روز جريان دارد: «این مبارزه‌ برای هژمونی و قدرت است.» حزب دارای یک نقشۀ و مسیر استراتژیک است، به صورتی که می‌خواهد یک بلوک ايجاد کند که به لحاظ شکل سیاسی و اجتماعی و از نظر مضمون و اهداف دمکراتیک و رادیکال باشد. در اینجا موضوع بر سر دمکراسی رشديابنده و مترقی است که از طريق دست‌آوردهای نوظهور در مسألۀ دمکراسی، و با هدف دستيابی به سوسیالیسم، پيشرفت می‌کند.

کنگره، به نظر حزب کمونيست اروگوئه، در يک لحظۀ کليدی از تاريخ بشری برگزار گرديد، زمانی که «مخاطرات و چالش‌ها، اما هم‌چنين امکانات و فرصت‌ها، برای آنکه بتوان با مبارزه و ابتکار عمل سياسی تضادها و تناقصات را به نفع تودۀ مردم حل کرد، فراوان هستند.» سرمایه‌داری در بحران به سر می‌برد و سرکردگی او دو نیروی مولدۀ اصلی، طبیعت و مردم را، به نابودی تهدید می‌کند. بحران سرمایه‌داری و تهاجم امپریالیسم هم‌زمان با پاسخ پيکارگرانۀ خلق‌ها به آن در سرتاسر جهان، هم‌چنين در قاره و در اروگوئه به مفهوم تعمیق مبارزۀ طبقاتی است. هيچ‌گاه سرنگونی انقلابی سرمایه‌داری از نظر عينی ضروری‌تر نبوده است؛ اما ديرکرد بزرگ در ايجاد يک جايگزين نيز به همان اندازه لازم به يادآوری است. بنابراین به اعتقاد حزب کمونیست اروگوئه: «می‌بايست يک ارزيابی انتقادی از تجربه خود ما و مبارزه خلق‌های برادر انجام پذيرد. اما بی‌توجهی به نقش امپرياليسم در اينجا باعث از دست دادن دورنما و در پايان، تسليم می‌شود.»

اگر کشور کوچکی مثل اروگوئه، بین برزیل و آرژانتین قرار گرفته باشد، باید به آنچه در این کشورهای بزرگ اتفاق می‌افتد، بیش‌تر توجه بکند. تغییر دولت در آنجا از «ترمیم نئولیبرالی» استفاده کرده تا با رؤسای جمهور جديد تِمِر (Temer) و ماکری (Macri) یک عقب‌گرد بزرگ را در عرصه برابری و آزادی به مثابۀ ویرانی اجتماعی و فرسايش دمکراتیک به اجرا درآورد. دقيقاً بدين خاطر که امپرياليسم با شدت خاصی در آمريکای لاتين تظاهر پيدا می‌کند می‌توان در نتيجه، بغرنج بودن فرآيندها را در منطقه درک کرد و بدين ترتيب در همبستگی با آن‌ها باقی ماند.

کنگره با کارزار کثيف رسانه‌ها عليه حزب کمونيست اروگوئه همراه بود؛ یک بار دیگر مشخص شد که در یک «دمکراسی» نيز ژنرال‌ها قادر به جاسوسی علیه چپ سیاسی هستند. با اين همه، حزب کمونیست در این کشور کوچک در دهانۀ ریو د لا پلاتا (Río de la Plata) کاملاً واقع‌بین است: «ما بسيار کوچک‌تر از آن چيزی هستيم که مردم نیاز دارند، و بسیار بزرگ‌تر از آن چيزی که راست‌ها و ارتجاع دوست دارند!»

 

http://www.pcu.org.uy/index.php/noticias/item/1682-un-congreso-de-unidad-y-reafirmacion

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این ویودی در 19 ژوئن 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: