اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

ﮔﺮامیﺑﺎد 8 ﻣﺎرس، روز ﺟﻬﺎنی زن!: ﭼﺮﻳﻜﻬﺎی ﻓﺪائی ﺧﻠﻖ اﻳﺮان

38 سال ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ددمنشانه ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ تنها ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدﯼ اﻳﻦ رژﻳﻢ زن ﺳﺘﻴﺰ ، رهائی زﻧﺎن دست یافتنی است. بکوشیم همه جویبار های اعتراضی مبارزات زنان را به مسیر سرنگونی رژیم دار و شکنجه و زن ستیز جمهوری اسلامی کانالیزه کنیم ، رژیمی که نابودیش شرطی برای نابودی نظام ظالمانه حاکم می باشد.

ﮔﺮامیﺑﺎد 8 ﻣﺎرس، روز ﺟﻬﺎنی زن!

مارس روز جهانی زن ، روزی است که زنان مبارز و انقلابی در همه کشور ها صرف نظر از رنگ پوست و نژاد و ملیت خود به اشکال مختلف و در سطوح گوناگون آن را پاس داشته و می کوشند ضمن بررسی و تجلیل از مبارزات گذشته خود و نگاه به دستاوردهای تاکنونی شان در جهت هموار کردن مسیری گام بردارند که باید به رهائی کامل آنان از قید همه زنجیرهائی که در دنیای مرد سالار کنونی بر دست و پای آن ها بسته شده منجر شود.

 

از سال 1910 که در دومین کنگره زنان سوسیالیست در کپنهاک ، زن کمونیست برجسته آلمانی – کلارا زتکین – 8 مارس را به مثابه روز جهانی زن اعلام کرد ، تا امروز که بیش از صد سال از آن زمان می گذرد ، هشت مارس همواره به عنوان روز جهانی زن و روز تشدید مبارزه زنان برای رسیدن به مطالبات بر حق شان پاس داشته شده است.

 

از دیر باز یکی از مطالبات اصلی مبارزات زنان ، تساوی کامل بین زن و مرد بوده است ، تساوی ای که در طول شکل گیری جوامع بشری وجود داشته ، با پیدایش مالکیت خصوصی و طبقات استثمارگر به تدریج پایمال آزمندی استثمارگران شده و بار دیگر با پیروزی انقلاب کارگران و ستمدیدگان علیه سرمایه داران و الغای مالکیت خصوصی در شرایطی نوین ، به شکلی نوین متحقق خواهد شد.  دیالکتیک تاریخ گریز نا پذیر است و تمامی تجارب تاریخی موید آن است که جهانی که ﺑﻨﻴﺎدش ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯼ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ، با مبارزه برای نابودی آن به جهانی رها از استثمار و نابرابری بدل خواهد شد.

 

اﻣﺮوز زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﻳﺮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن را در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ  زیر سلطه جمهوری اسلامی به مثابه یک رژیم زن ستیز ، حقوق شان در تمام عرصه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به وحشیانه ترین شکلی لگدمال قدرت حاکم گشته و ﺧﻮاﺳﺘ ﻬﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮ ﺣﻖ ﺷﺎن همواره بی شرمانه ﺳﺮﮐﻮب شده و ﻣﯽ شود. در زیر سلطه سیاه سرمایه داران زالو صفت و رژیم جمهوری اسلامی ، فقر و بیکاری و گرسنگی در میان زنان و به طور ویژه زنان طبقه کارگر و زحمتکش به درجه چشمگیری رشد کرده است. زنان زحمتکش علاوه بر تحمل تمامی استثمار و سرکوب کمرشکنی که مردان طبقات محروم و استثمار شده با آن مواجهند ، به خاطر صرف جنسیت خود در تمام عرصه های حیات اجتماعی با یک ستم مضاعف دست و پنجه نرم می کنند. عدم دریافت دستمزد و یا حقوق برابر با مردان در مقابل کار برابر یکی از جلوه های برجسته و اساسی این نابرابری ست. تا جایی که زنان در شغل های مشابه با مردان بین 23 تا 50 درصد کمتر از آن ها دستمزد دریافت می کنند. طبق آمار داده شده در سال 1393 ، میزان بیکاری زنان در گروه سنی 15 تا 24 سال دو برابر مردان بوده و تقریبا نیمی از کل جمعیت زنان ایران در این گروه سنی (یعنی 8/42) را شامل گشته است. نابرابری فاحش دستمزدها ، در شرایط  افزایش بسیار سریع تعداد زنان سرپرست خانواده در طول ده سال گذشته ، از یک میلیون و 600 هزار به دو میلیون و 500 هزار ، تاثیرات مرگبار خود را بر زندگی این زنان و خانواده های آنان گذارده و اقشار بیشتری از زنان محروم و خانواده های شان به زندگی در زیر خط فقر محکوم گشته اند. در توصیف وضع زندگی این زنان و خانواده های آن ها باید تاکید کرد که بنا به آمار رسمی حکومتی حقوق و دستمزد دریافتی این گروه از زنان ، مبلغ ناچیزی حدود 250 هزار تومان در ماه است.

 

با در نظر گرفتن همین آمار که البته تمام حقیقت را بیان نمی کند، معاون سازمان بهزیستی اعتراف می کند که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ، تعداد زنان کارتن خواب و زباله گرد در ایران «رشد» کرده و علاوه بر «تن‌فروشی، پناه بردن به زباله‌ها برای یافتن آذوقه و مانده غذای دیگران یکی از راه‌های تأمین معاش برای این زنان است.» این مقام رژیم با اشاره به سرعت گسترش این پدیده تاکید می کند «چندان دور از انتظار نیست که در شهرهای کوچک هم ، شاهد این پدیده باشیم».

 

در چنین شرایطی طبیعی است که زنانی که به زور سرنیزه  حتی از حق انتخاب پوشش خود هم محروم شده اند به هر شکلی به اعتراض برخاسته و بکوشند این ظلم و ستم آشکار را ریشه کن نمایند. درست در پاسخ به چنین اعتراضات و مبارزاتی است که زنان بخشی از طبقه حاکمه می کوشند با طرح شعار های انحرافی لبه تیز این مبارزات را به کج راه ببرند.  آن ها که خود را «اصلاح طلب» می خوانند همواره با ترفند های گوناگون کوشیده اند خواست های عمیق و اساسی زنان ستمدیده ایران را کنار زده و با اشاعه روش های سترون ﻣﺒﺎرزﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ اعتراضات آن ها را بی خطر سازند. آن ها زمانی زنان را به جمع آوری امضاء برای لغو و تغییر قوانین در چهار چوب همین نظام و با حفظ رژیم جمهوری اسلامی سرگرم می کردند و امروز به شعار «زنانه کردن چهره مجلس» روی آورده اند. واضح است که این شعار حتی اگر متحقق هم بشود ، هیچ نتیجه ای در جهت برقراری تساوی زن و مرد در بر نخواهد داشت و تبلیغ آن توسط بخش هایی از طبقه حاکمه و رسانه های شان که چهره تبهکار و زن ستیز خود را زیر نام «اصلاح طلب» استتار کرده اند تنها با هدف ﺗﻮهم ﭘﺮاﮐﻨﯽ در میان زنان مبارز و رادیکال و نفوذ در جنبش زنان برای تخریب آن می باشد.  زنان «اصلاح طلب» با شعار ها و روش های پیشنهادی خود نشان داده اند که همچون بقیه اصلاح طلبان نقش شان: «فرا رفتن از نظام و آسیب رساندن به آن نیست، بلکه فرو رفتن در نظام  و آسیب شناسی و آسیب زدائی از آن است» (نقل از سخنان یکی از اصلاح طلبان به نام شمس الواعظین»).

 

در ﺳﺎﻟﮕﺮد  ٨ مارس ، روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ، باید ﺑﺎ درس ﮔﻴﺮﯼ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎل ها ﻗﺪرﺗﻤﺪارﯼ ﻓﺮﻳﺒﮑﺎراﻧﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺁﻧ ﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد در عمل به نمایش گذاشته اند ، اﺟﺎزﻩ ﻧﺪاد ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﮑﺎرﯼ ، اﻧﺮژﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ زنان رزمنده را ﺑﻪ بیراهه ببرد. 38 سال ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ددمنشانه ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ تنها ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدﯼ اﻳﻦ رژﻳﻢ زن ﺳﺘﻴﺰ ، رهائی زﻧﺎن دست یافتنی است.

 

بکوشیم همه جویبار های اعتراضی مبارزات زنان را به مسیر سرنگونی رژیم دار و شکنجه و زن ستیز جمهوری اسلامی کانالیزه کنیم ، رژیمی که نابودیش شرطی برای نابودی نظام ظالمانه حاکم می باشد.

 

ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺮ ﺗﻮان ﺗﺮ ﺑﺎد ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن زﺣﻤﺘﻜﺶ در جهت رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آزادی!

ﭘﻴﺮوز ﺑﺎد اﻧﻘﻼب!    زﻧﺪه ﺑﺎد ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ!  

ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی راﻫﻤﺎن

 

ﭼﺮﻳﻜﻬﺎی ﻓﺪائی ﺧﻠﻖ اﻳﺮان 

17 اسفند 1395 – 7 مارس 2017

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این ویودی در 8 مارس 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: