اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

مبارزه برای افزایش دستمزد، هم استرا تژی و هم تاکتیک: محسن رضوانی، یاد کارگران جان باخته خاتون آباد را گرامی می داریم!: نهادهای همبستگی باجنبش کارگری ایران – خارج کشور، و نماینده سازمان سراسری کارگران سوئد همراه با نخست وزیر این کشور به ایران سفر میکند!: پلاتفرم اتحادیه های کارگری سوئد- ایران

دستمزد  درد مشترک کارگران است . تنها منبع در آمد آنهاست و نقش تعیین کننده ای در وضع خانواده ها بعهده دارد.از این دیدگاه کمونیست های کارگر در مقایسه با رفقای کمونیستی که کارگر نیستند، بطور طبعیعی و قابل لمس سنگینی این مبارزه را بر دوش خود حس می کنند و زیاد احتیاج به مطالعه ی تئوریک ندارند که درک کنند مبارزه برای دستمزد یک امر روزمره  کارگران است. آنها با پیشتازی در این امر و از طریق سازماندهی توده های کارگر برای گرفتن حق مسلم خود  پیوند مبارزاتی خود را فشرده تر می سازند و در اینجاست که زمینه مناسب برای کار سیاسی و سازماندهی کمونیستی فراهم می شود. تجربه رفقای ما در کار میان زحمتکشان اینست که باید از مسئلیه نان و نمک آنها دفاع کرد و دستمزد عمده ترین فاکتور در ترکیب احتیاجات اساسی آنهاست.
dastmozd

مبارزه برای افزایش دستمزد، هم استرا تژی و هم تاکتیک

محسن رضوانی
چرا مبارزه برای دستمزد یک وظیفه ی تمام عمری است و تا هنگامی که جامعه ی بی طبقه  برقرار شود، فراوانی حاصل گردد   و فهم و شعور و آگاهی چنان بالا رود که انسان ها طبق توانائیشان به کار بپردازند و طبق احتیاج شان بردارند، این مبارزه ادامه خواهد یافت.
تجربه در کشور های سوسیالیستی بخوبی نشان داد که مبارزه طبقاتی هنوز در جامعه سوسیالیستی ادامه دارد . عمومی کردن مالکیت های بورژوازی و ملاکان بمعنی محو طبقات و مبارزه طبقاتی نمی باشد و دیدیم که چگونه نمایندگان خلع سلاح شده به درون حزب وارگان های بوروکراتیک دولت جدید خزیدند و بموقع با همیاری سرما یه ی جهانی و دخالت گری های آشکار کشورهای امپریالیستی سرمایه داری را از جمله در چین و شوروی  از طریق کودتا در درون حزب و دولت مستقر کردند. بنابراین مبارزه برای دستمزد همچنان در جامعه ی سوسیالیستی ادامه خواهد یافت و تشکل های کارگری همچنان باقی خواهند ماند و هنوز چون در قدرت سیاسی مسئله کی بر کی حل نشده است و در تمام دوران دیکتاتوری پرولتاریا مبارزه میان دو خط مشی پرولتاریائی و بورژوازی ادامه دارد، تشکیلات طبقه کارگر  همچون ستون استواری در عمل ناظر روند زوال دیکتاتوری پرولتاریا باقی می ماند . تنها در دوران زوال دیکتاتوری پرولتاریاست که  تشکلات کارگری هم ماهیت طبقاتی خود را از دست می دهند و جزئی از کل سازمان های نوین کمونیستی در خدمت کل مردم قرار می گیرند. چنین است نقش استراتژیکی مبارزه برای افزایش دست مزد.
اما این مبارزه از لحاظ تاکتیکی هم دارای اهمیت است و به امر سازماندهی کارگران و آگاهی یافتن برای ایجاد تشکل سیاسی طبقه کارگر یاری می رساند. دراین زمینه تکات بسیارند تنها به چند نکته اشاره می کنم :
یکم – طبق قانون عمومی ارزش اضافی  سرمایه دار برای انباشت بیشتر سرمایه، تلاش می کند سطح مزدها را پائین نگه دارد و به کارگر در سطح بخور ونمیری مزد  بدهد. هر چقدر که کارائی در تولید با لا می رود این کارگر نیست که سهم بیشتیری می برد بلکه این سرمایه دارست که آهنگ سودش صعود می کند و سرمایه اش بیشتر می شود. این گرایش برای همیشه در جامعه سرمایه داری باقی می ماند و درست بهمین دلیل مبارزه برای افزایش دستمزد ادامه می یابد
دوم – طبق تجربه ی تکامل اقتصاد سرمایه داری،  تورم بطور کلی بسود سرمایه و به ضرر کارگران ومردم عادی با در آمد پائین بوده است. مکانیسم تورم چنان توسط نمایندگان سرمایه –  بانک ها ی بزرگ و بنگاه های مالی انحصاری، کنترل می شود که همیشه موازنه بسود سرمایه و به ضرر مزدبگیران می چرخد، ودر نتیجه از این منظر هم مبارزه برای تطبیق دادن سطح دست مزدها با آهنگ افزایش تورم یک مبارزه ی حاد روزانه  است. در ایران ما این مبارزه بخاطر تورم لجام گسیخته تا سطح سی در صد سالیانه، برای مزد بگیران مبارزه ای میان مرگ وزندگی است.
سوم – دستمزد  درد مشترک کارگران است . تنها منبع در آمد آنهاست و نقش تعیین کننده ای در وضع خانواده ها بعهده دارد.از این دیدگاه کمونیست های کارگر در مقایسه با رفقای کمونیستی که کارگر نیستند، بطور طبعیعی و قابل لمس سنگینی این مبارزه را بر دوش خود حس می کنند و زیاد احتیاج به مطالعه ی تئوریک ندارند که درک کنند مبارزه برای دستمزد یک امر روزمره  کارگران است. آنها با پیشتازی در این امر و از طریق سازماندهی توده های کارگر برای گرفتن حق مسلم خود  پیوند مبارزاتی خود را فشرده تر می سازند و در اینجاست که زمینه مناسب برای کار سیاسی و سازماندهی کمونیستی فراهم می شود. تجربه رفقای ما در کار میان زحمتکشان اینست که باید از مسئلیه نان و نمک آنها دفاع کرد و دستمزد عمده ترین فاکتور در ترکیب احتیاجات اساسی آنهاست.
ما از لحاظ طرح استراتژی  کم نداریم و سالهاست بازار آن گرم  است.
پس از سر کوب کمونیستها در دهه ی شصت کار عمده  کمونیست هائی که جان سالم توانستند  بدر برند در پی  استراژی جنبش بوده اند: 
جمعی  به جمعبندی مشغول 
جمعی در مطالعه وبررسی متون اصلی بنایان گزاران کمو نیسم علمی در گیر
بعضی ها به نفی آنچه گذشته سرگرم .  
درست بدین خاطر هم نتوانسته اند در زمینه ی  تاکتیک کارموثری صورت دهند و اصول کمونیستی را با  شرائط مشخص کمترتلفیق داده  به میان کارگران برده اند. .عملن برنامه ها روی کاغذ باقی مانده ،در سطح دعوت عام باقی مانده و زمینه برای اجتماعی کردن آنها فراهم نشده است. 
 تنها نمونه های مشخص کمونیستهائی هستند که  در میان کارگران ماندند . شاهرخ زمانی نمونه خوبی دراین زمینه است بخصوص اینکه او توانست نسبتن جامع نظرات خود را برای کمونیستها ومردم انتشار دهد. بی شک کمیته دفاع از شاهرخ زمانی و  جمع قدم اول  خدمت بزرگی در انتشار نظرات شاهر خ کردند.در اینجا باید از کارگرانی که از سراسر ایران ، به هنگام خاکسپاری شاهرخ بی هراس از دستگیری خود را به مراسم رساندند و شعار شاهرخ معلم ماست – راه شاهرخ راه ماست را فریاد کردند ،سپاسگزاربود . امروزه طبقه کارگر ستاره  درخشان  راهنمائی جلوراهش دارد وهر روز کارگران جوان بیشتربه صحت رهنمود های شاهرخ پی میبرند.
محسن رضوانی
ژانویه بیست و چهارم 2017
***
تاریخ مبارزات طبقه کارگر همیشه و همه جا، از سوی سیستم سرمایه داری توام با توطئه، تهدید و فشار، سرکوب سیستماتیک، اخراج، زندان و شکنجه، کشتار، ترور و اعدام بوده و خواهد بود. اما پاسخ طبقه کارگربه رژیمهای سرمایه داری وسرمایه داران ، پافشاری بیشتربرادامه مبارزه برای رسیدن به زندگی بهترو انسانی میباشد. ستم دیدگان واستثمارشدگان امروزی ، گورکنان فردای سیستم سرمایه داری وسازندگان دنیائی بهترهستند.

kar.khatoonabad

یاد کارگران جان باخته خاتون آباد را گرامی می داریم!:

nahadhay-e-hambastegikharej1

نهادهای همبستگی باجنبش کارگری ایران – خارج کشور

  چهارم بهمن سالروز مبارزه کارگران مجتمع مس خاتون آباد از توابع شهربابک  ( کرمان) بر علیه نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی است. کارگران این مجتمع که با قراردادهای موقت و سفید امضاء و شرایط بسیارسخت کاری، نا امنی محیط، عدم تامین شغلی و… مجبور به کار بودند، ازاواخر دیماه سال۱۳۸۲ اقدام به اعتراض جمعی نمودند، و خواستار استخدام دائم و قطع اخراجها شدند. اما پاسخی از مسئولان مجتمع نگرفتند. کارگران دست به تحصن درمحیط کار زدند.  آنان دروازه های مجتمع و جاده منتهی به آن را بستند. فریاد اعتراض کارگران، درشهربابک طنین افکن گردید. درپی این حرکت همبستگی طبقاتی،همراهی و همگامی با کارگران درسطح وسیعتری آغازشد.

مبارزه درروز شنبه چهارم (۴) بهمن ماه به اوج خود رسید. مبارزه ازمحیط کار به خیابان کشیده شد. دراین روزچند صد کارگراعتصابی بهمراه خانواده های خود طی اعتراضات خیابانی، به سوی فرمانداری شهر حرکت نمودند و بر ضرورت تحقق خواستهای خود، در برابر مقامات دولتی جهل و سرمایه پا فشاری نمودند. بسیاری ازخانواده های کارگران و اهالی شهربابک ،همراه وهمگام با کارگران اعتصابی شدند. شهربابک تقریبا یک پارچه به حرکت درآمده بود.

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، کارگران را از زمین وهوا به گلوله بست. دهها تن ازتظاهرکنندگان زخمی شدند و چهارتن ازکارگران بنامهای: جاویدی، ریاحی، مؤمنی و مهدوی و همچنین یک دانش آموز بنام  پورامینی به ضرب گلوله های رژیم جهل و فساد اسلامی، جان باختند.

هرچند این جنایت، اولین کشتار در جمهوری اسلامی نبوده و نخواهد بود، و لیکن نشان داد که تمامی جناحهای حکومتی در سرکوب و کشتار کارگران و فعالین آن، همصدا وهم رأی هستند.

کارگران خاتون آباد در زمان ریاست جمهوری خاتمی به قتل رسیدند. خاتمی، کسی بود که با ادعای عدالت خواهی و رفاه و تحقق اصلاحات به ریاست جمهوری رسید.

اکنون که سیزده سال از جنایت کشتار کارگران خاتون آباد می گذرد، دولت مدعی » تدبیر و امید » حسن روحانی که با هزار فریب و نیرنگ، وعده وعید  به سر کار آمد، نه تنها نتوانسته » امیدی » در جامعه بیافریند وبه یکی ازدهها ادعاهای پوشالیش جامه عمل بپوشاند بلکه در دوران حکومتش و در پرتو سیاستهای جدید جهانی سرمایه، به استثمار و بی حقوقی مطلق بر کارگران ایران افزوده است. تورم و گرانی سر سام آور، اخراج و بیکارسازی و قراردادهای سفید، کاهش دستمزد و بالا کشیدن حقوق معوقه، لغو ابتدایی ترین بیمه های اجتماعی کارگری، تحمیل قوانین ضد کارگری در باز گذاشتن دست کارفرماها، بیش از پیش زندگی کارگران را به ورطه نابودی کشانده و در چنین شرایطی دامنه اعتراضات و اعتصابات کارگری در ایران ابعاد وسیعی به خود گرفته است.

برای مقابله با اعتراضات و اعتصابات کارگری، برای جلوگیری از گسترش و ارتقاء و سراسری شدن مبارزات، رژیم اسلامی سرمایه داری اسلامی  یک راه بیشتر نمی شناسد و آن سرکوب علنی این اعتراضات و دستگیری و زندانی نمودن فعالین کارگری و محکوم کردن آنها به احکام دراز مدت و به شلاق بستن شان می باشد. در دوران حکومت روحانی اعدامها همچنان افزایش داشته و بیحقوقی شهروندان هرچه بیشتر عریان گردیده است.

  جناحهای جمهوری اسلامی، چه درقدرت و چه خارج از قدرت که منافع بورژوازی ایران را نمایندگی می نمایند ازیک قماشند. آنان جزاستثمار بیشتر کارگران و دامن زدن به جو سرکوب و اختناق، هدف دیگری را دنبال نمی کنند.

توحش حکومت اسلامی سرمایه در سرکوب کارگران و اعتراضات آنها هر روز به قوت خودش باقی است، اما کشتار کارگران خاتون آباد و حمله به آنها از زمین وهوا به وحشیانه ترین شکل نه تنها در جنبش کارگری برای همیشه به ثبت رسید بلکه اذهان طبقه کارگر ایران و جهان را به این جنایت ضد بشری و کارگری معطوف نمود. چهارم بهمن، ایستادگی و مقاومت کارگران خاتون آباد نقطه عطفی در تاریخ جنبش کارگری ایران است و مقاومت و مبارزه کارگران خاتون آباد ثابت نمود  که فقط با اتکاء به نیروی طبقاتی خود کارگران است که می توان بر علیه دشمن به مبارزه بر خاست و بمراتبی که کارگران متشکل تر باشند قادر خواهند بود نیروهای مزدور سرمایه را به عقب برانند.

با گرامی داشت یاد جان باختگان کشتار کارگران مس خاتون آباد بدست دژخیمان رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، همبستگی طبقاتی با کارگران ایران را هر چه بیشتر گسترش دهیم، صدای حق طلبانه آنان را هر چه رساتر منعکس نمائیم و حاکمیت سرمایه را در ایران افشاء نمائیم.

ما نهادهای همبستگی باجنبش کارگری ایران – خارج کشور در روز ۴ بهمن روز کشتار کارگران خاتون آباد، همگام با جنبش کارگری ایران و همراه با خانواده های گرامیشان، یاد آن عزیزان و تمامی کارگران جانباخته در ایران را گرامی داشته و با همبستگی و همیاری در راه تحقق خواسته های طبقاتی کارگران متحدا علیه نظام گندیده سرمایه داری مبارزه را به پیش خواهیم برد.

تاریخ مبارزات طبقه کارگر همیشه و همه جا، از سوی سیستم سرمایه داری توام با توطئه، تهدید و فشار، سرکوب سیستماتیک، اخراج، زندان و شکنجه، کشتار، ترور و اعدام بوده و خواهد بود. اما پاسخ طبقه کارگربه رژیمهای سرمایه داری وسرمایه داران ، پافشاری بیشتربرادامه مبارزه برای رسیدن به زندگی بهترو انسانی میباشد. ستم دیدگان واستثمارشدگان امروزی ، گورکنان فردای سیستم سرمایه داری وسازندگان دنیائی بهترهستند.

 

دوشنبه۴ بهمن ۱۳۹۵ برابر با ۲۳ ژانويه ۲۰۱۷

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

***

kargari,syndica hagh e mosallam e maast!

 نماینده سازمان سراسری کارگران سوئد همراه با نخست وزیر این کشور  
به ایران سفر میکند!

 پلاتفرم اتحادیه های کارگری سوئد- ایران

پلاتفرم اتحادیه های کارگری سوئد- ایران: پس از برجام نمایندگان شرکت های مختلف سوئدی، همچنین وزرای تجارت و انرژی به طور متعدد به ایران سفر کرده اند. هدف اصلی از این سفرها گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و سوئد، سرمایه گذاری در ایران، افزایش مبادلات تجاری، عقد قراردادهای بانکی و اعتباری میباشد.
طی این مدت سازمان سراسری کارگران سوئد با تماس های مستقیم و متعدد با وزارت خارجه و وزارت تجارت سوئد و ارسال نامه های متعدد ضمن جلب توجه به شرایط کار در ایران، بویژه به خواست آزادی بی قید و شرط فعالیت اتحادیه های مستقل و آزاد و رعایت موازین بین المللی کار، خواستار ارسال نماینده به همراه هیئت های دولتی و اقتصادی به ایران به منظور نظارت بر چگونگی پیشبرد این موازنین بوده است.
قرار است استفان لوفون نخست وزیر سوئد در تاریخ ۱۱ و ۱۲ فوریه به همراه نمایدگان ۱۵ شرکت بزرگ سوئدی و بنیاد های مالی به ایران سفر کند. پس از تلاش های بی وفقه قرار است آندرش فربه، دبیر اتحادیه کارگران فلز، نیز این هیئت را همراهی کند.
پلاتفرم اتحادیه های کارگری سوئد-ایران که در سالهای اخیر در عرصه حمایت از جنبش کارگری ایران فعال بوده و نقش اصلی را در پذیرش ارسال نماینده ال.لو به ایران داشته است تلاش دارد امکان ملاقات فعالین و نماینده های تشکل های مستقل کارگری با نماینده ال.او در ایران را فراهم کند. هدف از این ملاقاتها این است که نماینده ال.او تصویر واقعی و جامعی از شرایط کار در ایران و مشکلات و موانع تشکل یابی مستقل و آزاد کارگری بدست آورد. ملاقات با فعالین و تشکل های مستقل در مراکز صنعتی بزرگ، بویژه صنایعی که شرکت های سوئدی در آنها فعالیت می کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
برای تماس و ملاقات با نماینده ال.او در این سفر با آدرس الکترونیکی زیر تماس بگیرید.

با احترام
۲۲ ژانویه ۲۰۱۷
پلاتفرم اتحادیه های کارگری سوئد- ایران
آدرس الکترونیکی: plattformsweden@gmail.com

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: