اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

حقایق دهگانه استراتژیک بعد از آزادی حلب و قبل از شروع کار ترامپ: دکتر عصام نعمان، مترجم: احمد مزارعی

ایران با نفوذ گسترده ای که در عراق وسوریه دارد، بویژه بعد از قرارداد آتش بس فعلی و گسترده شدن جبهه نیروهای مخالف داعش و نصره و همپیمانانشان  ضرورت از میان بردن آنها در منطقه، موقعیت استراتژیکیی ایران را برای رسیدن به ساحل شرقی دریای مدیترانه از طریق عراق وسوریه محکمتر ومطمئن تر خواهد کرد، این موقعیت تازه به ایران امکان خواهد داد که اسرائیل را تهدید کرده، بویژه اگر اسرائیل قصد داشته باشد تا به صنایع تآسیسات اتمی ایران آسیب وارد کند، به این معنا که اسرائیل چه از دور و یا نزدیک هدف آسانی برای موشکهای ایران خواهدبود و از این پس ابران در امتداد یک خط جغرافیائی مرتبط از ساحل دریای مازندران در شرق و تا سواحل دریای مدیترانه درغرب قدرت عملیاتی و مانور دارد…عربستان سعودی در وضعیت تازه ، احساس نموده است که که در جنگش برای سرنگون کردن دو دولت سوریه وعراق شکست خورده است واین شکست در نتیجه فرسوده شدن آمریکا در دخالت موثر در جنگ سوریهه ویمن است ، لذا عربستان سیاست تازه ای را برای محدود کردن خسارتهایش در دو میدان جنگی سوریه وعراق در پیش گرفت وآن اقدام در جهت ایجاد جبهه تازه ای   از کشورهای خلیج و اعراب بر علیه ایران بود و همچنین کوشش در جهت اقناع آمریکا در اهمیت وضرورت همکاری با عربستان  در جهت مقابله با ایران …اسرائیل پس از امضای این اتفاقیه سه گانه، نگرانیهایش بیشتر شده است .بویژه اینکه آمریکا بطور ضمنی با آخرین مصوبه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر محکوم نمودن شهرک سازی وضرورت آنرا تآیید نمود، از نظر رئیس اداره اطلاعات سابق اسرائیل ، عاموس یادلین، این اقدام اباما امری را تکمیل نمود که میتواند»میراثی سراسر اشکال  وشکست  برای اسرائیل در خاور میانه دربر داشته باشد از جمله اینکه آمریکا در برابر شکست داعش بتوسط سوریه موقعیت تماشاگر را داشت وعدم توانائی آمریکا در منع شکست داعش بتوسط دولت سوریه، این پیروزی دولت سوریه بر داعش، باعث خلآ ی گردید که ایران و روسیه آنرا پر کردند، وضعیتی که در سوریه  پیش آمد موجب بی اعتمادی همپیمانان آمریکا در منطقه نسبت به عدم توانائی آمریکا گردیده است»

aleppo-syria-celebration

حقایق دهگانه استراتژیک بعد از آزادی حلب و قبل از شروع کار ترامپ

نوشته: دکتر عصام نعمان وزیر ونماینده سابق پارلمان لبنان

ahmad-mazaree

مترجم: احمد مزارعی  

آزادی وپاکسازی حلب از تروریستها مرحله تازه ای از درگیریها را درسوریه وبرآن وهمچنین در منطقه  باز گشود. اغراق نگفته ایم اگرکه بگوئیم اعلان سراسری آتش بس درکشور سوریه ساعاتی قبل از شروع سال نو، بمثابه حلقه ای پیشرفته درتسریع جمع بندی کردن درگیریهائی است که نتایج وعملکردآن واقعیت های تازه ای را پیش از شروع عملی کار دونالد ترامپ در تاریخ بیستم ژانویه 2017، اعمال خواهد کرد.

این حقایق استراتژیک دهگانه بیانگر مراحل درگیریهای جدید آینده خواهد بود:

یکم : اعلان آتش بس در سوریه حاوی تفاهماتی استراتژیک میان روسیه، ایران وترکیه میباشد تا آنها مشترکا امور منطقه غرب آسیا که از جنوب ساحل دریای مازندران آغاز وبسوی ساحل مدیترانه امتدادمییابد، وسپس ترسیم سیاستگزاریها ،ومنافع خود واین کشورها را در خلال یک رقابت شدید با آمریکا ادامه داده که در حد یک نوع جنگ سرد پیش برده خواهد شد

دوم  : این اتفاقیه سه گانه در بر گیرنده شریک ضمنی چهارمی است وآن سوریه میباشد ، ایران بمثابه وکیل سوریه در امور وجزئیات مذاکراتی است که میان رهبران اصلی اتفاقیه جریان مییابد وروسیه نیزبه عنوان پشتیبان سوریه در این اتفاقیه به حساب میآید.

سوم : دکتر بشار اسد به عنوان اولین شخص دراعلام و پذیرش آتش بس وهمچنین متعهد به اجرای آن گردید، دکتر بشار اسد پذیرفته است که این آتش بس درعین حال مدخلی برشروع اصلاحات سیاسی ، تعدیل قانون اساسی وهمچنین تشکیل حکومت تازه ای باشد.اگر آزادی حلب حاصل نمیشد ، بشار اسد به اقدامات تازه دست نمیزد، آزادی پیروزمندانه حلب معادله ای قوی وتازه ای را درجهت مصلحت حکومت وی به وجود آورد وبه وی امکان داد که موقعیت خودرا مستحکمتر ساخته وبتواند شرایط خودرا در مذاکرات آینده با مخالفان خود چه در آستانه قزاقستان ویا ژنوبه با اطمینان ، به کرسی بنشاند .

چهارم : رجب طیب اردوخان ، با امضای این اتفاقیه با ایران وروسیه یک گام بزرگ در جهت بازگشت ودور شدن از آمریکا برداشت ، زیرا از نظر وی همپیمان سابقش ، یعنی آمریکا تآمین کننده اصلی مالی وجنگ افزاری دشمنانش یعنی کردهای سوریه شده که با پ. ک .ک ، یعنی حزب کارگران ترکیه همکاری میکنند وهمه اینها در نظر دارند تا یک کیان سیاسی کردی را در میان کردهای سوریه ، عراق وترکیه به وجودآورند.

پنجم : عربستان سعودی در وضعیت تازه ، احساس نموده است که که در جنگش برای سرنگون کردن دو دولت سوریه وعراق شکست خورده است واین شکست در نتیجه فرسوده شدن آمریکا در دخالت موثر در جنگ سوریه ویمن است ، لذا عربستان سیاست تازه ای را برای محدود کردن خسارتهایش در دو میدان جنگی سوریه وعراق در پیش گرفت وآن اقدام در جهت ایجاد جبهه تازه ای   از کشورهای خلیج و اعراب بر علیه ایران بود و همچنین کوشش در جهت اقناع آمریکا در اهمیت وضرورت همکاری با عربستان  در جهت مقابله با ایران .

ششم : آمریکا خطر امضای اتفاقیه سه گانه وانعکاسات منفی آنرا بر مصالح ونفوذ خود در غرب آسیا وهمچنین بر امنیت اسرائیل احساس نمود، اما در ظاهر امضای آتش بس را در سوریه تآییدنمود، ولی از سوی دیگر به مقابله پرداخته وتحریمهای سرسختانه ای را بر علیه روسیه اعمال نمود که اخراج سی وپنج دپلومات روسیه از آمریکا وهمچنین تعطیل نمودن دو مرکز دیگر روسیه در ایالت نیویورک ومریلاند بخشی از آن است ، دولت امریکا این ا قدامات خودرا تحت عنوان «فعالیتهای اطلاعاتی» روسیه بر علیه دو مرکز انتخاباتی ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا اعلام داشت  واینکه این اقدامات روسیه غیر قانونی بوده است .این اقدامات روسیه باعث شده است تا دونالد ترامپ در مبارزه اش با تروریسم وداعش، به پوتین نزدیک شود وهردو زبان مشترکی برای همکاریهای منطقه ای بدست آورند.

هفتم : اسرائیل پس از امضای این اتفاقیه سه گانه، نگرانیهایش بیشتر شده است .بویژه اینکه آمریکا بطور ضمنی با آخرین مصوبه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر محکوم نمودن شهرک سازی وضرورت آنرا تآیید نمود، از نظر رئیس اداره اطلاعات سابق اسرائیل ، عاموس یادلین، این اقدام اباما امری را تکمیل نمود که میتواند»میراثی سراسر اشکال  وشکست  برای اسرائیل در خاور میانه دربر داشته باشد از جمله اینکه آمریکا در برابر شکست داعش بتوسط سوریه موقعیت تماشاگر را داشت وعدم توانائی آمریکا در منع شکست داعش بتوسط دولت سوریه، این پیروزی دولت سوریه بر داعش، باعث خلآ ی گردید که ایران و روسیه آنرا پر کردند، وضعیتی که در سوریه  پیش آمد موجب بی اعتمادی همپیمانان آمریکا در منطقه نسبت به عدم توانائی آمریکا گردیده است»

تفسیرکلی مسئولان هیئت حاکمه اسرائیل این است که این اتفاقیه سه گانه موجب تحکیم وقدرت نظامی ایران در سوریه گردیده ، به اضافه حضور نظامی روسیه که از زمانهای دور وجود داشته است.همه اینها باعث میشود که اسرائیل برای حفظ خود بیشتراز پیش به آمریکا به عنوان تنها حامی خود، وابسته گردد ، از طرف دیگربا شرایط پیش آمده، نقش ترامپ که مایل است به مشکل فلسطین درمنطقه پایان دهد، اوضاع اسرائیل را بسیار پیچیده تر مینماید.

هشتم : مصوبه شورای امنیت مبنی بر تقبیح شهرک سازی دولت اسرائیل وضرورت متوقف ساختن آن ، در حقیقت، روند مذاکرات سیاسی را میان اسرائیل و فلسطینیها از میان برداشت، منظور گزینه مذاکراتی که تا کنون میان طرفین وجود داشت  از این پس اعتباری ندارد و فلسطینیها از این پس دیگر نمیتوانند به میز مذاکره برگردند وبرای حل مشکل خود باید به سازمان ملل مراجعه کنند و نه از طریق مذاکره با اسرائیل و بر اساس شرایط این کشور، وضعیت تازه به ایران فرصت میدهد که از این پس کمکهای خودرا به سازمانهای مقاومت فلسطینی افزایش دهد واین کمکها از این پس با مصوبات سازمان ملل و قراردادهای دیگر بین المللی مغایرتی ندارد.

نهم : ایران با نفوذ گسترده ای که در عراق وسوریه دارد، بویژه بعد از قرارداد آتش بس فعلی و گسترده شدن جبهه نیروهای مخالف داعش و نصره و همپیمانانشان  ضرورت از میان بردن آنها در منطقه، موقعیت استراتژیکی ایران را برای رسیدن به ساحل شرقی دریای مدیترانه از طریق عراق وسوریه محکمتر ومطمئن تر خواهد کرد، این موقعیت تازه به ایران امکان خواهد داد که اسرائیل را تهدید کرده، بویژه اگر اسرائیل قصد داشته باشد تا به صنایع تآسیسات اتمی ایران آسیب وارد کند، به این معنا که اسرائیل چه از دور و یا نزدیک هدف آسانی برای موشکهای ایران خواهدبود و از این پس ابران در امتداد یک خط جغرافیائی مرتبط از ساحل دریای مازندران در شرق و تا سواحل دریای مدیترانه درغرب قدرت عملیاتی و مانور دارد.

دهم : باید گفت که پیروزی محور مقاومت با همکاری روسیه وترکیه در مبارزه با دو تشکیلات داعش ونصره در مناطقی که تروریسم در عراق وسوریه قدرت دارند به تنهائی کافی نیست ونمیتواند تروریسم را ریشه کن کند زیرا این تشکلات میتوانند به شیوه قدیم تروریستی خود باز گشته وبا استفاده از سلولهای پنهان خود در میان مردم وآموزش «گرگهای فردی» که در میان مردم در شهرها وروستاها دارند، به مردم ، شهرها وروستاها واماکن مختلف حمله برده وعملیات تخریبی خودرا در همه جا ادامه دهند. از اینجا این حقیقت روشن آشکار میگردد که مبارزه با تروریسم مستلزم پیمودن مسیری طولانی بوده وتنها با تصمیمات عملی نخواهد شد ، بلکه این امر مهم به یک استراتژی همه جانبه وگسترده نیاز دارد که باید در میدانهای مختلفی به اجرا درآید ومبارزه با آن باید شامل ریشه ها وعلل اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی آن گردد واین مهم به زمانی طولانی نیاز دارد.

حقایق بالا دهها تهدید و درگیریها ی متعدد در خود پنهان دارد که مستلزم مبارزاتی سر سختانه و به زمانی طولانی نیاز دارد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 1 ژانویه 2017 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: