اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

باند« اتحادیه بین المللی »! باید محاکمه شود، و انقلاب سوسیالیستی پاسخ جنگ امپریالیستی: دو مقاله از رضا خسروی/سایت هفته

حق با مارکس متریالیست بود. تاریخ تکرار نمی شود. انسان ها، حتی در لباس مرده ها، با شعارهای کهن و متروک، دوران تاریخی خود را زندگی می کنند. بکوشیم تا بازیگران  فضول و فعال دوران خود باشیم… هر که با خلق در افتاد ور افتاد. ظاهرا حکام نوبتی معاصر، مستبد و « منتخب »! از حقیقت غافلند، گوش شنوا ندارند، گروههای ممتاز، لشگر عالی رتبه ها، طفیلی ها، نظر کرده ها، همه از قبل کار غیر ارتزاق می کنند… باید حساب پس بدهند. متولیان دمکراسی توطئه و حقه بازی، دلالی و کارچاق کنی، اعضای دائم باند « اتحادیه بین المللی »! باید محاکمه شوند. چون دخالت در امور داخلی ممالک، تجاوز، اشغال، ویرانگری، چپاول و غارت، ترور و قتل و کشتار جمعی مردم، نقض موازین بین المللی… بموجب منشور ملل متحد جرم محسوب می شوند…

usa-presidents-with-their-crimes-wars usa-presidents-invaded-countries

باند« اتحادیه بین المللی »! باید محاکمه شود

رضا خسروی

usa_edalat

اتهامات: توطئه، تحریک، تهدید، تحریم، محاصره اقتصادی، لشگرکشی، تعرض، دخالت آشکار در امور داخلی ممالک، ماجراجويی در مناطق دور و نزدیک، سرکوب خلق ها، اختناق ملت ها، جو سازی، دروغ پردازی، دشمن تراشی، اشاعه نژاد پرستی، برتری طلبی، خصومت قومی و مذهبی، بیگانه ستیزی – اشغال یک سلسله از کشورهای مستقل: مانند یوگسلاوی و افغانستان و عراق و لیبی… ویرانگری، قتل و کشتار جمعی، غارت و چپاول، سرقت مسلحانه، مصادره دارايی و اموال دیگران، میلیتاریسم افسار گسیخته، نقض موازین بین المللی…

متهمان ردیف اول: امپریالیسم آمریکا و شرکاء، ناتوچی ها، میراث بران استعمار، متولیان دمکراسی توطئه و حقه بازی، دلالی و کارچاق کنی + دولت تقلبی و تروریست اسرائیل، رهبران موم – تاز غربی، از بیل کلینتون گرفته تا جورج بوش، پدر و پسر، اوباما و شرکاء، تونی بلر و کامرون و مای، سارکوزی و اولاند و مرکل…

متهمان ردیف دوم: گروه رژیم های سرسپرده و حرمسرائی،  اوباش زمخت سلفی، قداره بندان خرفت وهابی – سیف الهی، شیوخ نفتی و خر پول خلیج فارس، عربستانی و قطری و کویتی و اماراتی + دولت اسلامی – عثمانی اردوغان.

متهمان ردیف سوم: منابع خبر فروشی و نظر چپانی، مداحان استراتژی ناتو، میلیتاریسم افسار گسیخته. گزارشگران بدون مرز، قیود بشری. خبر نگاران ابله و « آزاد »! مفسران کله پوک و « صاحب نظر »! آمریکائی و انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و اسرائیلی…

گوش شیطان کر، شکست پیش بینی نشده هیلاری کلینتون، نامزد هواداران آشکار و نهان « اقتصاد سیاسی مسلحانه »! در انتخابات اخیر آمریکا حکایت از عقب نشینی آبرومندانه سلاطین بورس و تسلیحات دارد. می رساند که امپریالیسم آمریکا تنگ نفس گرفته، نمی تواند مثل سابق خطر کند، ضامن امنیت متحدان پراکنده خود در جهان باشد…

دیر یا زود ژنرال « داعش »! با کفش و کلاه آمریکايی، انگلیسی یا فرانسوی… از محل می گریزد، پنهان می شود. تحت الحفظ، تا اطلاع ثانوی، در ملاء عام، ظاهر نمی شود، سر نمی برد، تا ماموریت بعدی شلیک نمی کند…

پالمیرا آزاد خواهد شد. فتنه حلب… بدون حمایت فعال بزرگان، محافل « خوبان »! چندان نمی پاید. بان کی مون و شرکاء، رسواتر همیشه، چاره ای ندارند جز اینکه دولت قانونی، حاکمیت ملی سوریه را برسمیت بشاسند…

تردید ندارم که با شکست قطعی معارضان سفارشی در حلب، مهار ارتش غیر رسمی ناتو، جهادیست های حرفه ای، تروریست های بدون مرز… در جغرافیای سیاسی سوریه، بدنبال پیروزی بزرگ خلق سخت کوش، مردم کبیر و فهیم، ملت صبور و مغرور سوریه در قبال « اتحادیه بین المللی »! رژیم های حرمسرايی وحشت خواهند کرد، امرای سلفی، اشراف وهابی به دست و پا می افتند، شیوخ خر پول سراسیمه خواهند شد…

همین چندی پیش بود که امارات – شاید با فرمان « غیبی »! خرج خود را از عربستان سعودی و قطر… در یمن جدا کرد.  طغیان شفاهی مصر، بز رقصانی کتبی و شفاهی ترکیه، دعوای عربستان سعودی و قطر… بر کسی پوشیده نیست. قراين نشان می دهند که آرایش نیروهای تاکنونی در حوزه خلیج فارس در شرف تغییر قرار گرفته، راه برای قیام خلق ها، ظغیان ملت های خاورمیانه باز شده است…

هر که با خلق در افتاد ور افتاد. ظاهرا حکام نوبتی معاصر، مستبد و « منتخب »! از حقیقت غافلند، گوش شنوا ندارند، گروههای ممتاز، لشگر عالی رتبه ها، طفیلی ها، نظر کرده ها، همه از قبل کار غیر ارتزاق می کنند… باید حساب پس بدهند. متولیان دمکراسی توطئه و حقه بازی، دلالی و کارچاق کنی، اعضای دائم باند « اتحادیه بین المللی »! باید محاکمه شوند. چون دخالت در امور داخلی ممالک، تجاوز، اشغال، ویرانگری، چپاول و غارت، ترور و قتل و کشتار جمعی مردم، نقض موازین بین المللی… بموجب منشور ملل متحد جرم محسوب می شوند…

کافی نیست که این راهزنان، کشورهای اشغالی و سوخته، مناطق ویران کرده را – بدون هر قید و شرطی –  ترک کنند. باید غرامت بدهند، تمام خسارات وارده… ضایعات اقتصادی و اجتماعی را جبران نمایند…

منظورم از « محاکمه »! بسیج افکار عمومی در کشورهای جهان، مطبوعات خوشنام، حقوقدانان متعهد، جامعه شناسان آزادیخوه، متفکرین بی غل وغش، گروهها و انجمن ها، سازمان ها و احزاب، ملی و مترقی و کمونیست…  منظورم براه انداختن یک کارزار سیاسی و اجتماعی، تعرض ایدولوژیک در قبال نظم جنائی مستقر، مناسبات تروریستی – وال استریتی است.

حق با مارکس متریالیست بود. تاریخ تکرار نمی شود. انسان ها، حتی در لباس مرده ها، با شعارهای کهن و متروک، دوران تاریخی خود را زندگی می کنند. بکوشیم تا بازیگران  فضول و فعال دوران خود باشیم… 

رضا خسروی

برگرفته از سایت هفته

***

دیری است که رژیم کارمزدی با مولفه های ساختاری خود در تناقضی آشکار قرار گرفته، سرمایه داری خود خوری میکند، احتیاج به یک خانه تکانی انقلابی و تمام عیار دارد. دولتمداری بورژوآزی بوی مرگ می دهد. دمکراسی توطئه و حقه بازی، سوداگری پول، دلالی و کلاشی و کارچاق کنی… بسختی نفس می کشد — طبقه کارگر را می طلبد، پرولتاریای صنعتی و کمونیسم را فریاد می کند…

october revolution, vtoroj_sezd_sovetov_sssr-02  نقاشی انقلاب اکتبرlenin,revolution

انقلاب سوسیالیستی

engelab

انقلاب سوسیالیستی پاسخ جنگ امپریالیستی

قرائن نشان می دهند که آرایش نیروهای بین المللی با وزن مخصوص اقتصادی کشورهای ریز و درشت سرمایه داری در دوران معاصر هماهنگی ندارد. نظم مستقر، تروریستی — وال استریتی، به آخر خط رسیده، دیگر نمی تواند خود را بازآفرینی کند، پا در هوا، گرفتار تمرکز عمودی ثروت و توسعه عرضی فقر در بستر مالکیت خصوصی، رشد معکوس تولید و مصرف… در آستانه فروپاشی است.

نشان می دهند که چطور استمرار تسلط انحصاری غرب بر تولید و بازرگانی جهان، بدلیل یک جهش اقتصادی « ناگهانی »! بانی تغییر مرکز ثقل سنتی تمرکز سرمایه، باعث ظهور مراکز صنعتی و بازرگانیبزرگ در یک سلسله از کشورهای پیرامونی ( قانون رشد ناموزون سرمایه )، برآمد مدعیان جدید، حضور نسبتا نیرومند رقیبان تازه نفس در بازار بین المللی مختل شده، بدون استعمال قهر: ماجراجويی، خشونت و جنگ، بدون اشاعه بیگانه ستیزی، تهدید و تحریم و تجاوز، لشگرکشی برای سرکوب خلق ها، اختناق ملت ها، اشغال نوبتی کشورهای « مزاحم »! بدون ویرانگری، کشتار جمعی، مصادره دارايی و اموال دیگران… مقدور نیست.

سخن برسر نوعی ماجراجويی دنباله دار، ملیتاریسم کور و احمقانه و افسار گسیخته، تولید برای تعرض، بخاطر ویرانگری… است. اقتصاد سیاسی در خدمت اهداف نظامی. جنگ برای تملک بر منابع در همه کشورها، تصاحب مواد خام و انرژی در تمام مناطق، برای کنترل انحصاری تولید و بازرگانی جهان از راه زور، با سلاح های عجیب و غریب، برای سود و سود حداکثر بهر قیمتی، با حذف فیزیکی تمام مدعیان بنام « دمکراسی »! نابودی خلق ها و ملت ها بنام « آزادی و حقوق بشر »! یعنی فاشیسم در لباسی دیگر، نازیسم با کلاه گشادتر…

داد و قال ارزان « اهل فن »! مداحان بیشرم استراتژی ویرانگر سازمان تروریستی ناتو برسر رویدادهای جاری در خاور نزدیک و میانه… فقط برای خالی نبودن عریضه است. از شما چه پنهان، سوای عذر موجه خواجه شیراز، همه می بینند که که دنیای « آزاد »! اصلا بسامان نیست. میراث خواران استعمار کهن، گرفتار عدم تحرک اقتصادی مزمن، بحران همه جانبه و ساختاری، پولی و مالی و صنعتی و تجاری، حقوقی و ایدولوژیک، هرچه زور می زنند، نمی توانند، حداقل مثل دوران رقابت اردوگاهی، اشتغال ایجاد کنند، نمی دانند چطور مبادله کار و سرمایه برای ایجاد اضافه ارزش را سازمان دهند، بازآفرینی خویشتن خویش را تضمین نمایند.

دیری است که رژیم کارمزدی با مولفه های ساختاری خود در تناقضی آشکار قرار گرفته، سرمایه داری خود خوری میکند، احتیاج به یک خانه تکانی انقلابی و تمام عیار دارد. دولتمداری بورژوآزی بوی مرگ می دهد. دمکراسی توطئه و حقه بازی، سوداگری پول، دلالی و کلاشی و کارچاق کنی… بسختی نفس می کشد — طبقه کارگر را می طلبد، پرولتاریای صنعتی و کمونیسم را فریاد می کند…

رضا خسروی

برگرفته از سایت هفته

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این ویودی در 27 دسامبر 2016 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: