اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

75 سالگی عمر پرثمر: م . چابکی

 تجربه تاریخی نشان داد امپریالیسم نه به فکر منافع ملی مااست نه خواهان استقرار دمکراسی واقعی درجهان درچنین شرایطی سرنوشت مردم بلا کشیده ما ازچنگ حکومت استبدادی «ولایت فقیه» تنها با اتکا به مبارزه مردم درصف واحد نیروهای  سیاسی مترقی وملی و آزادیخواه کشوربدور از نفاق تعین می شود وتحقق می یابد شرط دستیابی گامهای ضروری درراه تداوم جنبش خلق دست یابی به آزادی وعدالت اجتماعی غلبه بر ضعف پراکندگی است… باید سخن زیبا و دلنشین رفیق جانباخته ما ف.م .جوانشیر را که  یاد ماندنی است یاد آور گردید که چنین بیان داشت : «اندیشه و هدف کچ اندیشان ارکستر ناسازگار برعلیه حزب توده ایران متفاوت است شاید گروه هائی باشند که فقط خود را می پسندند و با کوچک کردن دیگران خود را بزرگتر می بینند اما انگبزه دستگاه های جاسوسی امپریالیسم و ایدئولوک های بورژازی که آغاز کننده «تنفرنامه» خواهی و شکستن شخصیت توده ای ها است گرداننده اصلی تبلیغات در زمینه بزرگ کردن ضعف ها به مفهوم خرده کاری و خالی کردن عقده های روحی تشکیلاتی نیست بلکه انگیزه طبقاتی است»… 

tudeh

75 سالگی عمر پرثمر

chaboki-2

م . چابکی

می گویند ققنوس هزار سال عمر کند و چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر آید هیزم بسیار جمع سازد و بر بالای آن نشیند و سرودن آغاز کند و مست گردد و بال بر هم زند چنانکه آتشی از بال او بجهد و در هیزم افتد و خود با هیزم بسوزد وخاکستر شود  ازآن تخمکی پدید آید که دگر باره آواز رهائی سر دهد

حزب توده ایران با تاریخ پرافتخارش ققنوس وار بر فراز 75سالگی اش ،بار دگر تاثیرخود را در سپهر سیاسی میهن ما و منطقه با تجارب تاریخی نشان می دهد و کسانی هستند که با وارونه نشان دادن تاریخ  معاصرایران آنرا انکار می کنند. هرچند  با حسن نیت ، اماهمین که به نظرات  غیر واقعی ونادرست خویش پای می فشارند خواسته ونا خواسته  به تقویت نیروی های ارتجائی می پردازند

روشن است که جایگاه طبقاتی ، پایگاه اجتماعی، مبانی فکری و فلسفی حزب توده ایران مارکسیسم – لنینیسم  بوده ومی باشد؛ ایدئولوژی ای که پیرو انترنا سیونالیسم پرولتری وبا بینشی به مسائل جامعه بشری به مردم آگاهی می دهد . 

مخالفین چنین جهان بینی نیز به این حقیقت معترف اند که حزب توده ایران یگانه «چپ» ی است که درعرصه ملی مورد احترام ده ها حزب کمونیست وکارگری در جهان می باشد.

برنامه حزب با الهام از جهان بینی مارکسیست – لنینیستی و منطبق بربافت طبقاتی و واقعیت های جامعه  ما با در نظر گرفتن تناسب قوا و باورهای ملی ، مذهبی، اوضاع منطقه و جهان تدوین و تنظیم شده است. هرچند دربرنامه حزب از بدو بنیانگذاری همراه با شرایط زمانی وجهانی تا کنون تغیراتی  حاصل گردید ولی درمضمون آن  منافع توده های کار وزحمت در الویت قرار دارد .

حزب توده ایران برای رهایی بشر از یوغ استثمار انسان از انسان در یک جامعه دمکراتیک با در نظر گرفتن آزادی واقعی و جدا کردن دین از حکومت , مبتکر استفاده علمی از تجارب تاریخی است و به دنبال الگو برداری از مدل های روسی – چینی – آمریکای لاتینی و دیگر کشورها نمی باشد …رفیق محمد امید وار عضو هیئت سیاسی و سخنگوی حزب توده ایران درمصاحبه خود چنین می گوید:

«ما در ارزیابی شرایط بغرنج و حساس کشور همواره بر این اعتقاد بوده و هستیم که بدون درک و توجه به مبارزه طبقاتی حادی که در جامعه در جریان است، بدون توجه به ساختار طبقاتی حاکمیت و همچنین توان، سطح سازمان یافتگی و نیروی اجتماعی حاضر در صحنه مبارزه نمی توان به پای تحلیل حوادث کشور نشست و با تکیه بر این یا آن شخصیت سیاسی اجتماعی ارزیابی واقع بینانه ای را از وضعیت کنونی به دست داد»

امروز نزدیک به چهار دهه است که مردم میهن ما در شرایط بسیار حساس و دردناک به سر می برند.آزادی کشی،دستگیری، آزار، شکنجه و اعدام دگراندیشان همچنان در میهن ما بیداد می کند هر گونه صدای مخالفتی وحشیانه سرکوب می شود. استبداد «ولایت فقیه» با یدک کشیدن نامهای گوناگون در فضای تبلیغی حتی حاضر به نزدیکی با دگر اندیشان مذهبی نیست درچنین شرایطی با اتهامات ناروا بر نیروی مترقی واقعی و مبارزان صدیق  چه هدفی را دنبال می کند؟  

در کنار رویدادهای نگران کننده میهن ما تشنج در مرزهای کشور وسیاست های تهدید آمیز و تحریک کننده کشورهای سرمایه داری بر ضد میهن واحد از یک سو و سیاست های ماجراجویانه ارتجاع حاکم بر میهن از سوی دیگر خطرات جدی را برای کشورهای منطقه و جهان بوجود آورده است تجربه تاریخی نشان داد امپریالیسم نه به فکر منافع ملی مااست نه خواهان استقرار دمکراسی واقعی درجهان درچنین شرایطی سرنوشت مردم بلا کشیده ما ازچنگ حکومت استبدادی «ولایت فقیه» تنها با اتکا به مبارزه مردم درصف واحد نیروهای  سیاسی مترقی وملی و آزادیخواه کشوربدور از نفاق تعین می شود وتحقق می یابد شرط دستیابی گامهای ضروری درراه تداوم جنبش خلق دست یابی به آزادی وعدالت اجتماعی غلبه بر ضعف پراکندگی است.

مشی سیاسی و سازمانی حزب توده ایران  بر شرایط ویژه  جامعه ایران بر کسی پوشیده نیست. محتوای میهن پرستی حزب توده ایران خواست سعادت مردم و علاقه پرشور به فرهنگ انسان دوستانه و سرنوشت حال و آینده خلق های ایران است. حزب بنا بر ماهیت طبقاتی و جهان بینی و خصلت میهن پرستانه خود به انترناسیونالیسم پرولتری معتقد است و آن را شرط حیاتی پیروزی جنبش مردمی به شمار می آورد میهن پرستی و انتر ناسیونالیسم  پرولتری پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند.

تاریخ 75 ساله حزب توده ایران کهن‌ترین سازمان سیاسی میهن ما، و تاریخ پیکار پرشور ده‌ها هزار تن مبارزانی است که با ده مهر 1320آغاز می گردد و خواست و تقلای این حزب  از میان برداشتن استثمار، بی عدالتی، عقب‌ماندگی اجتماعی و اقتصادی، و همچنین نابودی استبداد و نیز راه گشایی به سمت برپایی ایرانی آزاد و آباد می باشد. اهمیت و میزان اثر گذاری حزب‌های سیاسی بر تاریخ و حیات اجتماعی هر کشوری را می‌توان از زوایه فعالیت‌های سیاسی، ارائه برنامه های نو و تحول برانگیز نقش و درجه  فعالیت در رویدادهای مهم تاریخی بررسی نمود.

اهمیت نقش حزب توده ایران درتاریخ معاصر ایران آنچنان واقع بینانه است که حتی مخالفان سرسخت اش هم نتوانستند نقش آنرا کتمان کنند هیچ واقعه تاریخی پر اهمیتی را در تمامی این سال‌ها نمی توان یافت که نقش و تأثیر حزب  بر آن آشکار نبوده باشد. به اعتراف سران رژیم ولایت فقیه بسیاری از اندیشه های مترقی قانون اساسی کنونی که در واقع کمتر اجرا می گردد از جمله  دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان، اصلاحات ارضی به نفع دهقانان بی زمین و کم زمین، محدود کردن سرمایه داری و پی ریزی نظری به منظور استقرار روابط و ساختار های اقتصادی در جهت دست یافتن به عدالت اجتماعی و مقابله با دست اندازی های اقتصادی و دخالت‌های کشورهای امپریالیستی از جمله نتیجه نقش حزب ما در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 می باشد.

حزب توده ایران  بخشی از تاریخ معاصر کشورایران می باشد.ارتجاع و امپریالیسم از همان نخستین سال‌های بنیان گذاری از پایه های فکری و سیاسی حزب  و از کاربرد خلاق پایه های علمی در ارائه راه کارهای موثر برای پیشبرد امر مبارزه جنبش مردمی و همچنین از توان  سازمان دهی کارگران و توده های محروم هراسان بوده و همچنان هستند  به همین سبب است که توده ای ها همواره در صف نخست یورش‌های ددمنشانه دشمنان میهن مان قرار دارند از مزدوران رژیم وابسته پهلوی گرفته که شمار بزرگی انسان‌های والا و رزمندگان قهرمان توده ای همچون روزبه، سیامک، مبشری، و کیوان… را به جوخه های اعدام سپردند، تا دژخیمان رژیم ولایت فقیه، که در بزرگ‌ترین کشتار سیاسی تاریخ میهن مان، هزاران مبارز راه عدالت اجتماعی و آزادی را از جمله شمار کثیری از زندانیان توده ای، از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی جهان واسطوره های پایداری در زندان‌های شاه و رژیم ولایت فقیه را قتل و عام کرده اند، خواست همه آنان یکی است نابودی حزب توده ایران و اندیشه های دوران ساز مارکسیستی  که تا به امروز به همت پیکار گران توده ای  و کارگران و زحمتکشان میهن ما ن  این تلاش ها با شکست رو به روگردید.

اکنون حزب توده ایران با واقعیت  75 ساله پرثمرخود ارگانیسمی است زنده که ققنوس وار باز سازی شد حضور یافت ,تشکیلاتی است درصحنه سیاسی که به سیر تاریخ حرکتی شتابان می دهد وپاسخگوی نیازامروز توده ها ی  محروم می باشد.

با وارونه نگاری این تار یخ نمی توان حزبی را که در انطباق خلاق مارکسیست – لنینیست و جهان بینی و اصول , راه رشد سوسیالیستی را برگزیدو دراین راه قربانی ها بجا گذاشت و این حزب همچنان راه دشوار را می پیماید ناروا متهم ساخت .به گفته رفیق اندشمند احسان طبری:

«خطاها،نقائص، خامی ها در کار بود, اما این خطاها به هیچوجه منافی صحت مطلب یعنی ضرورت توسل به جهان بینی علمی مارکسیستی- لنینیستی بعنوان اهرم نیرومند تحول اجتماعی نیست»

نباید کسانی را که در تاریخ کاری پر ثمر نموده اند شرمنده نشان داد و با مغلطه نویسی چپ ستیزانه بنام»شورشیان آرمانخواه » دردانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو آمریکا هزاران نسل جوانی را که سرچشمه مقدس ارانی ها را در «دفاع از منافع توده ها » انتخاب کرده اند از گذشته درخشان پشیمان ساخت.  باید سخن زیبا و دلنشین رفیق جانباخته ما ف.م .جوانشیر را که  یاد ماندنی است یاد آور گردید که چنین بیان داشت : «اندیشه و هدف کچ اندیشان ارکستر ناسازگار برعلیه حزب توده ایران متفاوت است شاید گروه هائی باشند که فقط خود را می پسندند و با کوچک کردن دیگران خود را بزرگتر می بینند اما انگبزه دستگاه های جاسوسی امپریالیسم و ایدئولوک های بورژازی که آغاز کننده «تنفرنامه» خواهی و شکستن شخصیت توده ای ها است گرداننده اصلی تبلیغات در زمینه بزرگ کردن ضعف ها به مفهوم خرده کاری و خالی کردن عقده های روحی تشکیلاتی نیست بلکه انگیزه طبقاتی است»

 

م . چابکی 2مهر1395 برابر با 23/09/2016

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 30 سپتامبر 2016 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: