اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

آنها مرگ را سرودی کردند!: چريکهای فدائی خلق ايران

دریافتی:

در سالگرد این جنایت بزرگ یاد و راه عزیزانمان، جانباختگان کشتار دهه 60 و قتل عام سال 67 را با ادامه راه و آرمانهای سترگشان پاس داریم . نگذاریم که دشمن و جماعت یأس پرستان با پخش بذرهای ناامیدی و تسلیم، پایداری در راه مبارزه و آرمانهای آن شیر زنان و کوه مردان را خدشه دار کنند.  کوشش و پیگیری در راه تحقق آرمانهای آن عزیزان و پاسداری از امر انقلاب بر علیه رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی و تمام دار و دسته های درونیش بزرگترین وظیفه ما در سالگرد این جنایت بزرگ است.  شهدای ما پرچم ما هستند بکوشیم با ادامه راهشان جهت نابودی نظام ظالمانه سرمایه داری حاکم بر ایران، این پرچم رهایی بخش را در اهتزاز نگاه داریم.

cherikha ba naghshehye iran

آنها مرگ را سرودی کردند!

هر تابستان خاطره کشتار زندانيان سياسی در سال 67 اذهان همه کمونيستها و آزاديخواهان و همه کسانی که قلبشان برای آزادی  می تپد و يا در جريان اين کشتارها عزيز یا عزیزانی را از دست داده اند  با برجستگی هر چه بیشتری به این امر مشغول می شود.  در جريان قتل عام زندانيان سياسی در سال 67 که در واقع نقطه اوج کشتار های دهه 60 بود هزاران کمونيست و آزاديخواه و کسانی که به خاطر اعتقاداتشان دستگير شده بودند به دست دژخيمان جمهوری اسلامی اعدام شدند. اعدام زندانيان سياسی که بسیاری شان قبلا در بيدادگاه های خود رژيم محکوم شده و دوران زندان خود را می گذراندند، يکی از آخرين ضربات بزرگ اين جنايتکاران به مبارزات مردم ما در آن دهه بود. با چنین جنایت مهلکی، ضد انقلاب حاکم کوشید تا در شرایط خاتمه جنگ با عراق و چشم انداز شورشهای توده ای، نسلی از کادرها و رهبران انقلابی توده ها را به طور فیزیکی نابود و از صحنه مبارزه خارج کند. در واقع دارو دسته خمينی از همان روز اول به قدرت رسيدنشان توسط امپریالیستها مأموریت و هدفی جز سرکوب انقلاب سال 57 نداشتند و اساسا به همين خاطر به قدرت رانده شده بودند. به همين دليل هم سردمداران مرتجع جمهوری اسلامی از روز اول گام به گام  در جهت رسيدن به اين هدف حرکت نمودند تا سرانجام قدرت و امکان آن را يافتند که جهت سرکوب قطعی باقی مانده دستاوردهای قيام بهمن حمله نهائی خود را به مردم انقلابی ایران سازمان دهند که کشتار دهه 60 نمودار بارز آن می باشد. يورش سراسری و سيستماتيک جمهوری اسلامی به توده ها با فجايعی که در  30 خرداد شکل دادند آغاز گشت و دستاوردهای قيام که يکی يکی در اينجا و آنجا پس گرفته شده بود بطور قطعی و سراسری در آن مقطع مورد هجوم قرار گرفت. کارگران و زحمتکشان و سازمانهای سياسی وحشيانه مورد تعرض نيروهای سرکوب قرار گرفتند؛ هزاران نفر دستگير شدند و زندانها از کمونيستها و آزاديخواهان پر شد. از همان 30 خرداد ماشين اعدام در زندانهای رژيم به راه افتاد و پير و جوان و نوجوان دسته دسته اعدام شدند و دستگاه تبليغاتی جمهوری اسلامی هر روز اسامی آنها را در روز نامه های خود درج نمودند. سران و دست اندکاران رژیم که بسیاری از آنها امروز نام اصلاح طلب و اصول گرا و غیره روی خود گذاشته اند در آن روزها برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم نه فقط جنایات خود را از مردم پنهان نکرده و آنها را به معرض نمایش عموم می گذاشتند بلکه علناً در مورد آنها و شدت دژخیمی خود نیز صحبت می کردند. در جریان کشتارهای دهه 60 جان به در بردگان از اين کشتار سراسری که به مثابه زندانیان سیاسی در سياهچالهای جمهوری اسلامی به سر می بردند اکثراً در قتل عام سال 67 به دار آويخته شدند.  کشتار های دهه 60 گرچه افشاگر چهره ددمنشان حاکم بود و هست اما زخمی بزرگ بر جان و روان بازماندگان اين جنايت و همه آزديخواهان اين سرزمين باقی گذارد که تا امروز هم عليرغم همه دسيسه ها و ترفندهای سرکوبگران حاکم  جهت پرده پوشی آن و پاشيدن گرد فراموشی بر آن، تداوم داشته و فراموش نشده و نخواهد شد.

 

تجليل از شهدا و تأکيد بر ادامه راهشان همواره جايگاهی بزرگ در جنبش انقلابی مردم ما داشته که همواره از طرف نیروهای چپ چه با برگزاری جلسات سخنرانی، نمایش عکس در خیابانها و غیره انجام می شود. در سالهای گذشته دشمن به شکل های گوناگون عليه اين رسم انقلابی لشکر کشی نموده و از طریق قلم به مزدانی که او را ياری می دادند سعی در بی اهمیت جلوه دادن مراسم نیروهای چپ داشتند تا به هر ترتیبی مانع از گرامی داشت خاطره آن عزیزان گردند.  يک روز مدعی می شدند که مراسم های بزرگداشت جانباختگان «تکراری» و «خسته کننده» شده است روز بعد آنها را به  مراسم «عزاداری» تشبيه کرده و گراميداشت شهدا  را الهام گرفته از «فرهنگ مذهبی» جار می زدند و يا می گفتند که اساسا مردم ما مردمی «مرده پرست» هستند،که خصوصيتی مذموم و غير متمدنانه!  وباقی مانده از عهد عتيق! می باشد؛و همه اين اراجيف گفته و پخش می شد تا راه فراموشی جنايات رژيم و سرانجام چشم پوشی از مجازات جلادان هموار گردد.

 

اما عليرغم همه اين سم پاشی ها و برغم همه ترفند های دشمن، نه خانواده آن عزيزان و نه ياران و دوستدارانشان لحظه ای از بزرگداشت آنها باز نماندند. و خاوران ها هرگز عليرغم همه سرکوبها و بگير و ببندها، از دسته های بیشمارِ گل، بر مزار گلها خالی نماند. به همین دلیل وابستگان به جبهه استثمارگران نا امید و ورشکسته از تلاش های خود برای پرده کشیدن بر جنایات جمهوری اسلامی در دهه 60 و از بین بردن خاطره مبارزات انقلابی و آزادیخواهانه زندانیان سیاسی شهید در آن دهه، امروز از در دیگری وارد شده و با کمک نیروهای سازشکار درون خلق (در ایران تریبونال) خود را حامی عزیزان ما جلوه می دهند. در این راه همه تلاش آنان این است که بتوانند ضمن ظاهراً دلسوزی نسبت به شهدای مردم مبارز ایران و برگزاری مراسم سالگرد برای آنان همراه با محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی در دهه 60 ( و البته فقط در آن دهه) آرمان ها و خواستهای مبارزاتی زندانیان سیاسی قتل عام شده را خدشه دار کنند. آنها به واقع با سوء استفاده از خون جان باختگان خلق ما می کوشند خود را مطرح و به ترویج ایده ها و نظرات ضد انقلابی – و یا در رابطه با نیروهای کمکی آنها در صف مردم به پخش نظرات سازشکارانه- خویش بپردازند.  

 

اما، يکی از دلائل شکست دشمن و همه کسانی که در جبهه او می سرودند و هيزم به آتش کارزار ضد مردمی او در رابطه با مراسم های نیروهای چپ می ريختند عدم درک اين واقعيت بود که اولا مردگان آن دهه «عا شق ترين زندگان بودند» که برایشان نفس مرگ مهم نبود بلکه مهم این بود که مرگ آنها چه تاثیری بر زندگی دیگران بگذارد؛ و در ثانی وقتيکه مردم ما خاطره آنها را پاس می دارند در واقع از زندگانی مملو از مبارزه انقلابی و آزادیخواهانه آن رزمندگان و استقامت و پايداريشان در مصاف با دشمن تجليل می کنند. برای نمونه وقتيکه چريکهای فدائی ياد و خاطره هادی کابلی ها، سيما دريائی ها، محمدحسين خادمی ها، مهناز نجاری ها، مهدی مسيحا ها، اسمر آذری ها، نوروز قاسمی ها، بهروز کتابی ها، فرشيد راجی ها، حميد فولادپور ها، موسی آباد ها، طاهره قاسمی ها، روح انگيز دهقانی ها و صدها فدائی ديگر را پاس می دارند در واقع از راه مبارزاتی و خصال انقلابی آنها، از گذشتها و فداکاری هایشان، از عشق و صميميت شان به توده ها ياد می کنند؛ از مقاومتشان در مقابل دشمن درس می گيرند و پيگيريشان در مبارزه با دشمن برای برقراری آزادی و برابری و سوسياليسم را پاس می دارند؛ و در حقيقت از زندگی آنها تجليل می کنند و از مبارزاتشان الهام می گيرند. از زندگی کسانی ياد می کنند که «به چرا مرگ خويش آگاهان» بودند. مبارزينی که شيوه مرگشان خود جلوه بارزی از زندگی شان بود. آنهائی که «مرگ را سرودی کردند» که سراسر اين«فلات خونين» را در نورديد و فريادی شد که هنوز هم در طنين است:»نه فراموش می کنيم و نه می بخشيم، به آتش می کشيم بساط دار و شکنجه را!»

 

در سالگرد این جنایت بزرگ یاد و راه عزیزانمان، جانباختگان کشتار دهه 60 و قتل عام سال 67 را با ادامه راه و آرمانهای سترگشان پاس داریم . نگذاریم که دشمن و جماعت یأس پرستان با پخش بذرهای ناامیدی و تسلیم، پایداری در راه مبارزه و آرمانهای آن شیر زنان و کوه مردان را خدشه دار کنند.  کوشش و پیگیری در راه تحقق آرمانهای آن عزیزان و پاسداری از امر انقلاب بر علیه رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی و تمام دار و دسته های درونیش بزرگترین وظیفه ما در سالگرد این جنایت بزرگ است.  شهدای ما پرچم ما هستند بکوشیم با ادامه راهشان جهت نابودی نظام ظالمانه سرمایه داری حاکم بر ایران، این پرچم رهایی بخش را در اهتزاز نگاه داریم.

 

جاودان باد خاطره تمامی کمونیستها و آزادیخواهانی که در کشتار دهه 60 و قتل عام سال 67 توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند!

نه فراموش می کنيم و نه می بخشيم، به آتش می کشيم بساط دار و شکنجه را!

جمهوری اسلامی با هر جناح دسته نابود باید گردد!

زنده باد انقلاب!

 

چريکهای فدائی خلق ايران

شهريور 1393

http://www.siahkal.com/index/right-col/IPFG-marg-ra-sorudi-kardand.pdf

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 30 سپتامبر 2014 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: