اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

ایران زندان بزرگ شهروندان ایران ست بیش از ۱۲۸ سال محکومیت زندان برای شش فعال سایت های اینترنتی: اطلاعیه انجمن قلم در تبعید

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE) http://www.iranianpen.com   اطلاعیهانجمنقلمایراندرتبعید ایرانزندانبزرگشهروندانایراناست بیشاز128سالمحکومیتزندانبرایششفعالسایت هایاینترنت بنابر گزارشارگانهایخبری،شعبه28«دادگاهانقلاب» بهریاستقاضیمقیسه،ششکنشگرسایبریراکهدرشبکه‌هایاجتماعی، دیدگاه‌هایخودرابیانکرده‌اند، درمجموعبهبیشاز128سالزندانمحکومکرد: اتهاماینافراداجتماعوتبانی،تبلیغعلیهنظام،توهینبهرهبریوتوهینبهمقدساتاعلامشدهاست. نامومدتمحکومیتاینافرادعبارتاست از:سیدمسعودطالبی15سال و یک روز حبس تعزیری،فریبرزکاردارفر18سال و نود و یک روز حبس تعزیری،امیناکرمی‌پور13سال … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مه 2014 · بیان دیدگاه

سردار جزایری که بیشتر از سیاستمداران نظر میدهد: تعرض به ایران یعنی نابودی تلاویو و ادامه جنگ درون آمریکا

سردار جزایری که بیشتر از سیاستمداران نظر میدهد: تعرض به ایران یعنی نابودی تلاویو و ادامه جنگ درون آمریکا معاون ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد: تعرض به جمهوری اسلامی ایران یعنی … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

30 مه 2014 · بیان دیدگاه

بن بست طرح «یارانه ها» و موقعیت جمهوری اسلامی!: پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران٬ شماره 178 ، فروردین ماه 1393

بن بست طرح «یارانه ها» و موقعیت جمهوری اسلامی!  : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران٬ شماره 178 ، فروردین ماه 1393 در ماه های اخیر، چگونگی اجرای فاز دوم «طرح … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مه 2014 · بیان دیدگاه

اگر مارکس زنده بود باز هم می گفت: «مذهب افیون توده هاست!» (بخش هفتم): بهرام رحمانی

مجازات خروج از دین اسلام مرگ است و بر اساس قانون حاکم در سودان، مجازات مرگ برای اتهام ارتداد به صورت های سنگسار، حلق آویز و یا مصلوب کردن شخص … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مه 2014 · بیان دیدگاه

اگر مارکس زنده بود باز هم می گفت: «مذهب افیون توده هاست(بخش هفتم): بهرام رحمانی

مجازات خروج از دین اسلام مرگ است و بر اساس قانون حاکم در سودان، مجازات مرگ برای اتهام ارتداد به صورت های سنگسار، حلق آویز و یا مصلوب کردن شخص … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مه 2014 · بیان دیدگاه

اطلاعیه پایانی هفتمین مجمع عمومی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج کشور

 اطلاعیه پایانی هفتمین مجمع عمومی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج کشور   مجمع عمومی حضوری هفتم نهادهای همبستگی در روزهای  24 تا 26 ماه مه 2014 در شهر … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مه 2014 · بیان دیدگاه

سور ی های داخل لبنان بسوی مرکز رای گیری: احمد مزارعی٬ شرکت گسترده آوارگان سوری در انتخابات ریاست جمهوری و موضع شرم‌آور «حقوق بشری»‌ها

 سور ی های داخل لبنان بسوی مرکز رای گیری: احمد مزارعی عکس سر ریز شدن سوریهای داخل لبنان بسوی مرکز رای گیری امروز سوریهای ساکن لبنان از سراسر این کشور … به خواندن ادامه دهید

امتیاز بدهید:

29 مه 2014 · بیان دیدگاه