اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

ایران زندان بزرگ شهروندان ایران ست بیش از ۱۲۸ سال محکومیت زندان برای شش فعال سایت های اینترنتی: اطلاعیه انجمن قلم در تبعید

iran,pen society of Iran in exile

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)

www.iranianpen.com

 

اطلاعیهانجمنقلمایراندرتبعید

ایرانزندانبزرگشهروندانایراناست

بیشاز128سالمحکومیتزندانبرایششفعالسایت هایاینترنت

بنابر گزارشارگانهایخبری،شعبه28«دادگاهانقلاب» بهریاستقاضیمقیسه،ششکنشگرسایبریراکهدرشبکههایاجتماعی، دیدگاههایخودرابیانکردهاند، درمجموعبهبیشاز128سالزندانمحکومکرد: اتهاماینافراداجتماعوتبانی،تبلیغعلیهنظام،توهینبهرهبریوتوهینبهمقدساتاعلامشدهاست.

نامومدتمحکومیتاینافرادعبارتاست از:سیدمسعودطالبی15سال و یک روز حبس تعزیری،فریبرزکاردارفر18سال و نود و یک روز حبس تعزیری،امیناکرمیپور13سال و یک روز حبس تعزیری،امیرگلستانی20سال و یک روز،مسعودقاسمخانی19سال و نود و یک روز حبس تعزیری،مهدیریشهریبه11سال حبس تعزیری، رویا صابری 20 سال و یک روز حبس تعزیری، نغمه شاهسوندی 7 سال و نود یک روز حبس تعزیری.

همچنین عثمانمصطفیپور، زندانیسیاسیزندانارومیهکهدرسال1370بهاتهامهمکاریبایکیازحزب هایکرداپوزیسیون،بازداشتوبه25سالزندانمحکومشد،اکنونپسازگذراندن23سالازمحکومیتزندانخودازسویدادگاهارومیهبهویاطلاعدادهشدهاستکهبهخاطرگمشدنپروندهاشدروزارتدادگستریباید10سالدیگردرزندانبماند.

یکشهرونددهدشتی(یکیازشهرهایاستانکهگیلویهوبویراحمد)نیزبه نامبهمنتفضلیبهدلیلفعالیتدرفیسبوکپسازاحضاربهستادخبریسپاه،توسطاطلاعاتسپاهبازداشتشد. اینفردکهبهگفتهنزدیکانشبهزندانگچسارانبردهشده است، هم اکنون،بلاتکلیفدرزندانبسرمیبرد.

همچنیندرشبکههایمجازی،خبربازداشتسهشهرونددیگردرشهردهدشتبه نامهایافشینضمانتی،رضاتجارهوداوودافروزمنتشرشدهاست. اینسهشهرونددهدشتیبهدلیلفعالیتسیاسیدرفضایمجازیبازداشتشدهاند.

آنچه در بالا تنها به عنوان نمونه آوردیم، در حکومت اسلامی ایران، عمومیت دارد و هر روزه خبرها و گزارش هایی تکان دهنده از این دست، در رسانه ها بازتاب می یابند.

انجمن قلم ایران در تبعید، در راستای منشور و اهداف خود، ازپنهایهموندِانجمنقلمجهانیودیگرسازمانهاوکانونهاینویسندگان،روزنامهنگارانهنرمندانونیز،نهادهایبینالمللیمدافعحقوقبشردرخواستمی کندکهبهجنایت های روزمرهحکومتاسلامیایرانواکنشنشاندهندتاشایدبافشارافکارهمگانی،بهویژه،نویسندگانوهنرمندانجهان،اینحکومتوادارشود،اعدامهارامتوقفکند،زندانیانسیاسیواجتماعیراآزادنماید،بهسانسوروسرکوبپایاندهدوحقآزادیبیانوقلمواندیشهرابهرسمیتبشناسد.

انجمنقلمایراندرتبعید

30 مه 2014

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 30 مِی 2014 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: