اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بیانیه مشترک احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست به مناسبت اول ماه مه۲۰۱۴(۱۱اردیبهشت ۱۳۹۳) روزجهانی کارگر

دریافتی:____________ ____________ ________1

 تاهنگامی که رژیم جمهوری اسلامی ایران پابرجاست و تا زمانی که مناسبات بهره جویانه سرمایه داری بر همه عرصه های نظام اقتصادی و اجتماعی ئی که در آن زندگی می کنیم حاکم است ما به مطالبات طبقاتی مان دست نخواهیم یافت. در برابر ارتجاع رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و طرح و برنامه های نیروهای اپوزیسیون بورژوایی و نقشه های امپریالیستی، راه واقعی وانقلابی برای رهایی مردم ایران وجود دارد. اول ماه مه فرصت دیگری است برای آن  که ما کمونیست ها بار دیگر اعلام کنیم که به میدان آمدن شما به مثابه طبقه کارگر متشکل و سازمانیافته و همراهی جنبش رهائی زنان و دانشجویان و جوانان و دیگر جنبش های ترقی خواه و پیشرو اجتماعی تحت پرچم آلترناتیو سوسیالیستی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و انهدام ماشین دولتی بورژوائی از طریق یک انقلاب اجتماعی تنها راه واقعبینانه برای رهائی از شر جمهوری اسلامی و مصائب نظام سرمایه داری   و دست یافتن به آزادی و برابری است.

بیانیه مشترک احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست

به مناسبت اول ماه مه۲۰۱۴(۱۱اردیبهشت ۱۳۹۳) روزجهانی کارگر

کارگران، زحمتکشان

مردم آزاده ایران!

یازدهم اردیبهشت، اول ماه مه، روز جهانی همبستگی طبقه کارگر در پیکار علیه سرمایه داری وبرای جهانی آزاد و برابر، جهانی عاری از استثمار، استبداد، ستم و تبعیض فرا می رسد. اول ماه مه روز اعلام دادخواست علیه سرمایه داری و طرح درخواست های طبقاتی اردوی کار و زحمت است. در روزاول ماه مه اردوی بی شمارکار پرچم رزم خود را برمی افرازد وبانگ بلند کارگران و زحمتکشان برای دست یابی به درخواست های طبقاتی خود و بنای جهانی شایسته شان وکرامت انسانی، در چهار گوشه جهان طنین می افکند.

سیاست های نئولیبرالی که از دوره رفسنجانی شروع و در دوره خاتمی ادامه یافت در دوره هشت ساله احمدی نژاد تحت نام شب «هدفمندی یارانه ها»،  که مورد تحسین نهادهای جهانی سرمایه داری نظیر «صندوق بین المللی پول» و» بانک جهانی» قرار گرفت، پی گرفته شد.درهمین دوره ماجراجوئی های هسته ای جمهوری اسلامی تحریم های فلج کننده ای را بر اقتصاد ایران حاکم کرد که هزینه خانمانسوز آن را اکثریت مردم و در درجه اول کارگران و زحمتکشان پرداخته و می پردازند. روحانی نیز اعلام کرده است که سیاست های نئولیبرالی اسلاف خود را البته با انسجام و پی گیری بیشتری ادامه خواهد داد.

 نباید فراموش کرد که رژیم جمهوری اسلامی ازهمان بدو به قدرت رسیدن خود تا به امروز معجونی بوده است از عقب مانده ترین ساختارها، سنت ها وقوانین به جای مانده از قرون وسطی، چپاول و تالانگری ثروت های عمومی توسط باندهای گوناگون حکومتی همراه با شدیدترین وبی رحمانه ترین اشکال استثمار سرمایه داری که توسط دستگاه های سرکوب جهنمی رژیم جمهوری اسلامی دربرابر هر نوع اعتراض و شورش محافظت می شود. از اینرو درمقابل حکومتی که مهم ترین مسئله اش سرکوب کارگران است دمی تعلل جایز نیست . تدارک انقلاب ازطرح خواسته های کارگری میگذرد. باید عاجل ترین درخواستها یمان را بر پرچم اول مه نوشته ومبارزه برای  آن رابه ابزار تشکل وهمکاری درپیکار طبقاتی مان مبدل سازیم.

آزادی فوری و بی قید وشرط فعالین کارگری رضا شهابی ( از هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد)، شاهرخ زمانی( عضو هیات موسسین بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان)، محمد جراحی ،بهنام ابراهیم زاده ، رسول بداقی معلم زندانی ، یوسف آبخرابات،محمد مولانایی، واحد سیده از اعضاء کمیته هماهنگی …. و همه فعالین کارگری و اجتماعی وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی بدون استثناء.

متوقف شدن پیگرد اعضای سندیکاها ،کمیته هماهنگی و سایر تشکل های کارگری و صنفی وسیاسی، تشکل های زنان و سایر تشکل های اجتماعی،مصون ماندن آن ها از هرگونه فشارهای امنیتی، قضائی و اقتصادی.

آزادی بی قیدوشرط تاسیس تشکل های کارگری خودسامان و حق اعتصاب به مثابه یکی از ارکان اصلی آزادی های بی قید وشرط سیاسی.انحلال خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و همه تشکل های وابسته به دولت درمحیط کار.

مطالبات بی پاسخ مانده کارگران از جمله : پرداخت حقوق های معوقه، تعیین نرخ واقعی دستمزد بر پایه سبد هزینه گذران زندگی کارگران و تورم موجود با توافق رای و نظرنمایندگان تشکل های واقعی کارگری. پوشش کامل وهمگانی خدمات عمومی، بیمه بیکاری، بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیماری، سوانح کار، بهداشت و درمان برای همه کارگران وزحمتکشان. همچنین تبدیل همه قراردادهای پیمانی، سفید امضاء و موقت به قراردادهای جمعی و استخدام کارگران با پوشش کامل بیمه های اجتماعی، غیرقانونی شدن و انحلال  همه شرکت های پیمانی.

پرداخت حقوق و دستمزد برابر زنان با مردان برای کار برابر. الغاء تبعیض و آپارتاید جنسیتی حقوقی و اجتماعی در همۀ سطوح ومنع قانونی و قابل تعقیب بودن تحمیل هرنوع سنت رسمی و عرفی مرد و پدرسالارانه بر زنان در محیط کار و زندگی، منع جداسازی جنسیتی درمحل کار ، تبعیض ویا اخراج به خاطر مواردی نظیررعایت پوشش، مرخصی زایمان و…

الغاء هر نوع تبعیض جنسیتی، ملی، قومی، مذهبی و فرهنگی در استخدام، مزایا و پوشش بیمه های اجتماعی ، بدون هیچ استثناء بر مبنای اصل حقوق برابر برای کار یکسان.

الغاء تبعیض دراستخدام میلیون ها کارگر مهاجر ساکن ایران، اعطای حق اقامت قانونی به آن ها و شمول بی اسثتثناء قانون کار و پوشش تامین اجتماعی بر آن ها، حق تحصیل برای کودکان و فرزندان آن ها در همه سطوح.

شمول قانون کاربرکارگاه های خانگی که میلیون ها زن، دختر و کودک را در شرایط کاربردگی مورد بهره کشی وحشیانه قرارمی دهد. نظارت براجرای شمول قانون کار برای کارگران زن و سایر کارگران کار خانگی و پوشش تامین اجتماعی برای همه آن ها.

منع کارکودکان ،ممنوعیت بهره کشی و اشکال گوناگون تبعیض و سواستفاده از کودکان درهرسطح، کاربست اکید اصل تحصیلات اجباری برای همه کودکان و نوجوانان، منع خشونت در خانواده و جامعه علیه آن ها، پایان دادن به پدیده کودکان خیابانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه کودکان در همه عرصه هائی که به رشد بدنی، فکری وفرهنگی آن ها مربوط است، تدوین قانون حمایت از کودکان با مشارکت تشکل های مدافع حقوق کودکان.

حداکثر هشت ساعت کار در روز، دو روز تعطیل در هفته و سی روز مرخصی سالیانه با پرداخت حقوق.

تعطیلی رسمی اول ماه مه هر سال با پرداخت حقوق و نیز حق همه کارگران برای برگزاری مراسم اول ماه مه در هر شکل( تجمعات، تظاهرات و …).

 پایان دادن به ماجراجوئی هسته ای رژیم جمهوری اسلامی و تحریم هائی که بیشترین صدمات و لطمات اقتصادی اجتماعی آن نصیب اکثریت جامعه ایران، کارگران و زحمتکشان شده است.

 برای موفقیت در مبارزه  پیشارو، وحدت و همکاری همه تشکل های کارگری ایران یک ضرورت حتمی و غیرقابل اجتناب است. ضرورتی که همه وجدان های آگاه جنبش کارگری به خوبی به آن واقف هستند. ما امیدواریم که اول ماه مه امسال سرآغاز مبارزه همبسته و متحد برای مطالبات عاجل طبقه کارگر ایران باشد. ما با همه توش و توان خود و ازهر طریق ممکن و موثر یاور و پشتیبان این مبارزات هستیم.

کارگران – زحمتکشان و مردم آزاده ایران!

 تاهنگامی که رژیم جمهوری اسلامی ایران پابرجاست و تا زمانی که مناسبات بهره جویانه سرمایه داری بر همه عرصه های نظام اقتصادی و اجتماعی ئی که در آن زندگی می کنیم حاکم است ما به مطالبات طبقاتی مان دست نخواهیم یافت. در برابر ارتجاع رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و طرح و برنامه های نیروهای اپوزیسیون بورژوایی و نقشه های امپریالیستی، راه واقعی وانقلابی برای رهایی مردم ایران وجود دارد. اول ماه مه فرصت دیگری است برای آن  که ما کمونیست ها بار دیگر اعلام کنیم که به میدان آمدن شما به مثابه طبقه کارگر متشکل و سازمانیافته و همراهی جنبش رهائی زنان و دانشجویان و جوانان و دیگر جنبش های ترقی خواه و پیشرو اجتماعی تحت پرچم آلترناتیو سوسیالیستی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و انهدام ماشین دولتی بورژوائی از طریق یک انقلاب اجتماعی تنها راه واقعبینانه برای رهائی از شر جمهوری اسلامی و مصائب نظام سرمایه داری   و دست یافتن به آزادی و برابری است.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر!

پیش بسوی همبستگی تشکل های کارگری در مبارزه مشترک و متحدعلیه سرمایه !

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

سه شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ برابر با ۲۹ آوريل ۲۰۱۴

امضاءکنندگان بترتیب حروف الفبا:

۱-اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

۲-اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

۳-اتحاد فدائیان کمونیست

۴-پیوند در خدمت کمونیست های ایران

۵-حزب رنجبران ایران

۶-حزب کمونیست ایران

۷– سازمان راه کارگر

۸-سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) 

۹-شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران-استکهلم

۱۰– شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه-هامبورگ

۱۱– کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

۱۲– کمیته جوانان بلژیک

۱۳-کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

۱۴-کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۵-کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه٦٠در ایران – مونترال ،کانادا

۱۶-نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-غرب آلمان

۱۷-هسته اقلیت

۱۸-کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران-دانمارک

 **********************

اطلاعیه کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ

به مناسبت اول ماه مه۲۰۱۴(۱۱اردیبهشت ۱۳۹۳)

 

 روز جهانی کارگربرگزاری «اول ماه مه» روز جهانی کارگران و زحمتکشان،بیش از یک قرن از یکسو نماد گرامی داشت مبارزات، پیروزی ها و اتحاد طبقاتی کارگران در اقصی نقاط جهان است وازسوی دیگرجزئی جدایی ناپذیر ازبرنامه مبارزاتی کارگران درتمامیت جهان، دربرابرسرمایه داری عنان گسیخته است تا جهانی بدون نابرابری و بدون طبقات متخاصم را فرا برویانند! دراین میان کارگران ایران، طی سال های سیاه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی ازپیگیرترین حلقه های طبقه کارگر جهانی،علیرغم اینکه سخت ترین شرایط امنیت شغلی اش رادرتمامیت رنج تاریخی اش تا به امروز با مقاومتی کم نظیر سپری کرده و همچنان ادامه می دهد،موفق به برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه دراعلان همبستگی با هم طبقه ای های شان طی سال های گذشته در ایران نشدند ولی توانستند ،علیرغم قدرت سرکوب تحرکات کم نظیرفراقانونی خود را در نمایشی کم نظر در جای جای کشور با سازماندهی تحرکات خیابانی ، تجمع درون کارخانه ها ،گلگشت ها ، درون بندهای زندان ها و صدوراعلامیه ها ، بیانیه های مشترک وقطعنامه ها ،هرچند با پرداخت هزینه احضار، دستگیری و زندانبا شایستگی بنمایش بگذارند. درمقطع جابجایی قدرت درایران وادعای حسن روحانی که به موقعیت طبقه کارگروخاصه مسئله دستمزد های آنان برابر رشد تورم و سبد هزینه های زندگی روزمره شان توجه خواهند داشت تا رای بخشی از این نیروی عظیم اجتماعی را صاحب گردند ، همه ما شاهد بودیم که امسال نیزهمچون دو سال گذشته ،حداقل دستمزد سال۹۳ کارگران و مشمولان قانون کار کشور را، تنها با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۲ که معادل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان بود ،به سطح زیر ۷۰۰ هزار تومان کشانده اند و این در حالیستکه خبرگزاری رسمی کشور وروزنامه های داخل کشور، خط فقر را برای یک خانوده چهارنفره بالای دو میلیون تومان مفروض داشته اند. تازه این خود درحالیستکه بخش قابل توجّهی از کارگران و زحمتکشان،خاصه زنان کشور دروجوه مشاغل سخت وکارخانگی وکارگاهی از دریافت همین حداقل حقوق نیز محرومند.در کناراین ها بحث دستمزدهای معوقه کارگران ،کارگران قراردادی سفید امضاء ،محروم بودن کارگران از هر گونه بیمه کارگری و درمانی و تامین اجتماعی در شرایطی که صندوق تامین اجتماعی را از طریق مدیریت این صندوق (سعید مرتضوی) در برابر چشمان سی میلیون عضو این صندوق ، غارت کردند ودولت روحانی همچون سلف خود احمدی نژاد از بزرگترین بدهکاران به صندوق تامین اجتماعی است. درکنارسونامی بیکاری خاصه در بین زنان و جوانان تحصیلکرده و از کار افتادن بخش وسیع صنایع تولیدی کشورو موضوع دشواری کارزنان وعدم برابر حقوقی آنان با مردان در بسیاری از مشاغل و نادیده گرفتن حقوق کودکان کار و به بیگاری کشاندن آنان در کارهای سخت کوره پزخانه ها وکارگاهها با واگذاری کمترین حقوق دربردگی کشاندن کودکان به نمایش می گذارند. در آستانه اول ماه مه امسال ما در دوره ای هستیم که موج تازه ای از فشار و محرومیت بر لایه های پائین جامعه تحمیل می گردد. گرانی قیمت های آب و برق و گاز در سال جدید مضمون این موج تازه است. حاکمیت سرمایه داری ایران ،مشغولسبک وسنگین کردن این میباشند که چگونه و به چه روش هایی یارانه های نقدی را جمع کنند. حاکمان جمهوری اسلامی می دانند که نارضایتی از سیاست های جدید چهاراسبه تاختن آنان درعرصه سیاست های نئولیبرالی ، چه تاثیرات مخربی از خود در میان لایه های محروم وتهیدست، کارگران و زحمتکشان به جای می گذارد که می تواند همواره خشم فروخفته آنان به جولان در آورد و به خیابان کشاند. بی دلیل نیست که آدمی با مشخصه محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه رسما تهدید می کند که حکومت در برابر پیشروی اعتراضی کارگران سکوت نکرده و معترضین را مجازات می نماید. با اینهمه امروزچهره های زیادی از فعالان کارگری شناخته شده در زندانند.رضا شهابی، محمد جراحی- شاهرخ زمانی ، بهنام ابراهیم زاده، رسول بداقی، شیت امانی ،خرابات ، مولانایی و مینا هیری، هادی تنومند، قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور، محمد کریمی و… دیگر فعالین سیاسی و اجتماعی و ملی در زندانند. فعالین کارگری در درون زندان دست به اعصاب می زنند ، مقاومت جانانه می ورزند.همواره علیه سرمایه داری اسلامی و ستمگری سازمانیافته اش مبارزه می کنند.خود و خانواده هایشان فشارهای مضاعف را تحمّل می نمایند تا رهایی خود و هم طبقه هایشان و خواسته مطالباتی آنان را متحقق سازند. اول ماه مه، روز تجدید خاطره مبارزاتیو یادآوری تمام تلاش ها و از خودگذشتگی های تمام مبارزات و قهرمانی های کارگران و زحمتکشان در گوشه گوشه جهان است. اول ماه مه، روزی است که انسان های آزادی خواه، خواستار برابری وتحقق زندگی انسانی در آن هم بستگی خود را درمقابلارتجاع سرمایه جهانی و متحدان آنان به رخ می کشند، خواسته ها و مطالبات خود را فریاد می کشند و مسیر صحیح مبارزه را آشکار می کنند

. در اول ماه مه امسال« فعالان کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ» در کنار دیگر مبارزان و باورمندان به برتری موقیعت طبقه کارگر در جهان و ایران ، در میدان یرن توریت – گوتنبرگدرکنار دیگر مبارزان راه ازادی ، این روز را گرامی می دارند و همگان را به حضور در این میدان فرا می خوانندزنده باد اول ماه مه! زنده باد طبقه کارگر جهانی! کارگر زندانی و زندانی سیاسی ازاد باید گرددزنده باد سوسیالیسم!

سه شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ برابر با ۲۹ آوريل ۲۰۱۴

******************************************************

اطلاعیه مشترک

بمناسبت اول ماه مه

 جهت برگزاری شب همبستگی با کارگران زندانی در ایران

درشهر گوتنبرگ سوئد

در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر هستیم. ضمن گرامیداشت و تبریک به همە کارگران و در پشتیبانی ازکارگران زندانی و امر آزادی بی قید وشرط فعالان کارگری که  در زندان بسر می برند و در دفاع از مطالبات واقعی آنان طی اقدامی مشترک درکنار هم جای می گیریم و بە اطلاع میرسانیم کە در شهر گوتنبرگ شبی را در کنار هم و برای کمک به این عزیزان بە پیش خواهیم برد .

ایرانیان آزادیخواه، سازمان ها واحزاب  مترقی  شهر گوتنبرگ!

 از شما دعوت میکنیم ما را در این شب همراهی کرده و با ما همگام باشید .

زمان :جمعه 02 ماه مه 2014 ساعت 18.00 تا 22.00

مکان :سالن اجتماعات هاگابیون واقع در پرینس گاتان ( نزدیک یرن توریت )

برنامه شامل: قرائت پیام برگزار کنندگان – اجرای موسیقی  و شعر خوانی توسط هنرمندان شهرمان .

مرگ بر رژیم سرمایەداری جمهوری اسلامی ایران!

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

   زنده باد سوسیالیسم!

برگزارکنندگان :

اتحاد فداییان کمونیست واحد گوتنبرگ

حزب کمونیست ایران واحد گوتنبرگ

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)- واحد گوتنبرگ

کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

 *****************************

 

                             اعلامیه  سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به مناسبت روز جهانی کارگر

             اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز همبستگی جهانی همه استثمار شده گان و قربانیان ستم ، جنایت و بهره کشی سرمایه، گرامی باد

           اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز اعلام همبستگی طبقاتی نیروی کار؛ برافراشتن پرچم مطالباتی و روز دادخواست عمومی علیه مظالم و مصائب گوناگون ناشی از نظام سرمایه داری است. در حالی که حداقل ابراز وجود مستقل کارگران در روز جهانی کارگر در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است، نظام جمهوری اسلامی که زندگی را برای کارگران و زحمتکشان به جهنمی تحمل ناپذیر تبدیل کرده با برپایی مجموعه ای از مراسم های فرمایشی، حکومتی و کنترل شده به نام «هفته کارگر» حق بدیهی گردهم آیی مستقل کارگران و زحمتکشان و بیان مطالبات و خواست های کارگری را از آنان سلب نموده و هر صدای حق خواهی را سرکوب می کند. حاکمیت از این طریق می کوشد چاشنی حرکت های اعتراضی سازمان یافته و حمایت از آن از سوی سایر جنبش های اجتماعی را خنثی سازد و مانع جاری شدن جنبش های مطالباتی و پیوند آنها با هم شود. این سیاست سرکوبگرانه رژیم را برپایی مراسم مستقل اول ماه مه، متناسب با شرایط، اقدامات و حرکت های مستقل کارگری در راستای طرح و بیان مطالبات گوناگون کارگران در روز جهانی کارگر می تواند تا حدودی عقیم سازد.

           روز جهانی کارگر امسال در حالی فرا می رسد که علیرغم همه وعده ها، دستمزد کارگران همچنان زیر خط فقر است، تولید احیا نشده و رکود تورمی و ورشکستگی واحدهای اقتصادی ادامه دارد، بیکاری همچنان رو به گسترش است، در شرایط کاهش نقش درآمدهای نفتی در تامین هزینه های حکومتی، و در حالی که غارت درآمدهای ملی از سوی بنیادها و نهادهای رنگارنگ حکومتی بی وقفه ادامه دارد و دائما موارد تکان دهنده جدیدی از دزدی و فساد و غارتگری باندهای حکومتی افشا می شود، تاکید بر «ارتقا بهره وری» از بلندگوهای تبلیغاتی حاکمیت به اسم رمز بهره کشی برده دارانه تر از نیروی کار ارزان، بویژه نیروی کار زنان تبدیل شده است. در حالی که چشم اندازی روشن و بلافصل برای خروج از بحران رکود و فشارهای کمرشکن تورم و گرانی وجود ندارد، موج دوم هدفمندسازی یارانه ها با افزایش مجدد قیمت های حامل های انرژی و زمینه چینی برای حذف یارانه ها، یورش به سفره های کارگران و زحمتکشان را وارد فاز جدیدی کرده است. تاثیرات افزایش مجدد قیمت های حامل های انرژی هم اکنون به شکل کاهش ارزش پول و افزایش نرخ برابری دلار، طلا و سکه در برابر ریال، گرانی قیمت برنج، آرد صنعتی و کالاهای زیر مجموعه آن؛ کمیابی برخی کالاها وافزایش هزینه حمل و نقل عمومی پدیدار شده است. قربانیان اصلی این موج گرانی ها نیز مانند موج اول،کارگران و زحمتکشان هستند و از این رو مقابله با این تهاجم و پیامدهای آن در حوزه های مختلف زندگی کارگران و زحمتکشان از کانون های مهم مبارزات کارگری در شرایط کنونی است.

          پرداخت دستمزد منطبق با نرخ واقعی تورم، برابری کامل زنان و مردان در دستمزد و برخورداری از فرصت های شغلی، لغو کار کودکان، حذف شرکت های پیمانی، آزادی کامل اعتصاب، اعتراض، راهپيمائي، تجمع، بيان و مطبوعات، آزادی  ایجاد تشکل های مستقل سندیکایی و کارگری، آزادی بی قید و شرط همه فعالان کارگری زندانی، برخورداری از بیمه کامل بیکاری در ایام بیکاری برای همه بیکاران، لغو همه قوانینی که عملا به خانه نشین کردن زنان و راندن زنان از بازار کار منجر می شود؛ همچنین به رسمیت شناختن اول ماه مه روز جهانی کارگر و تعطیل رسمی این روز بخش هایی از مطالبات کارگران هستند که تاکنون هیچ یک از جناح های حکومتی نه خواسته اند و نه توانسته اند آن ها را تامین کنند. مطالبات کارگران فقط به دست خود کارگران و با اتحاد و همبستگی همه نیروهای کارگری و جنبش های همسو و هم سرنوشت با کارگران و زحمتکشان ممکن است. در پیشروی مستقل در مسیر تحقق این مطالبات، تشدید فعالیت های سازمانگرانه در مراکز تولیدی و صنعتی، مهم و حیاتی است اما به خودی خود کافی نیست. علاوه بر آن سازماندهی بخش های هر چه بیشتری از نیروی کار، مستلزم تمرکز بر نیروی کار بخش خدمات، بهداشت و آموزش و پرورش، همچنین توجه به سازماندهی در محلات، از جمله بر محور زنان زحمتکش است. این پیشروی همچنین نیازمند فشرده تر کردن صفوف نیروهای جنبش کارگری و همسویی هر چه وسیع تر مبارزاتی همه نهادها و تشکل های مستقل کارگری است. بدون سازمان یابی بخش های هر چه بیشتری از کارگران و زحمتکشان، پایه مقاومت در برابر سیاست های مخرب ضد کارگری حاکمیت از استحکام لازم برخودار نخواهد بود و بدون اتحاد عمل و همبستگی مبارزاتی بخش های سازمان یافته، و شکل دادن به آرایش طبقاتی جبهه کار در برابر سرمایه، سنگر مبارزه طبقاتی بشدت آسیب پذیر و در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان ناکارا خواهد بود.

با برپایی راه پیمایی ها و گردهمایی های مستقل هر چه گسترده تر و پرشمارتر، سراسرکشوررا به روزپیوند اردوی کاردربرابربهره کشی و بیداد تبدیل کنیم

با بستن بازو بندها، رنگ ها و نشان های همبستگی کارگران، پیوندمان را با اول ماه مه نشان دهیم!

در همه محلات و محیط های کارگران و زحمتکشان اول ماه مه را به روز دید وبازدید و جشن همبستگی تبدیل کنیم

اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز همبستگی جهانی همه استثمار شده گان و قربانیان ستم و جنایت و بهره کشی سرمایه، گرامی باد

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

سه-شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ برابر با ۲۹ آوريل ۲۰۱۴

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ویودی در 30 آوریل 2014 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: