اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

بازهم ناسيوناليستهای کور وبرتری طلب ايران و تحريک به «تجزيه طلبی»!: دکتر گلمراد مرادی!

بازهم ناسيوناليستهای کور وبرتری طلب ايران و تحريک به «تجزيه طلبی»!

دکتر گلمراد مرادی

khamenee,.,.karicator gorbeh

متأسفانه بايد مکررا گفته شود، تا زمانی که احساسات و تندروی و نا آگاهی بر جهان ما حاکم است، حرف برتری طلبان، ناسيوناليستهای کور و ديکتاتور معابان خريدار دارد. تعجب نبايد کرد اگر مردم به دنبال يک مشت آهنين می گردند و تعجب هم نبايد کرد، اگر فرمانده ومعلم بسيجی ها درملاء عام و دربرابر دوربين خبرنگار، می گويد: «اگر رئيس جمهور شود اولين کارش ريشه کن کردن فساد درميان جوانان و آن باتشکيل يک بريگارد آهنين است»! نقل بمعنی. يعنی برای ريشه کن کردن «فساد» حتما نيازبه سرکوب است تا آموزش!! من در اينجا بايد يک واقعيتی را بيان کنم که جنگ افروزان و تجزيه طلبان اصلی همين آدمهای عقده ای و قدرت طلب اند و بايد آنهارا به مردمان ملتهای ايران در سطح هر چند محدودی معرفی نمائيم. می گويم در سطح محدودي، زيرا اين حضرات مبلغ برتری طلبی و ناسيو- ناليست کور و جنگ افروز، بودجه و رسانه های 24 ساعته تلويزيونی هم در ايران در اختيار دارند و هم درخارج از کشور بعنوان بخشی از اپوزيسيون و هم پيمان با امپرياليسم هار در اختيار دارند و اين خارج نشينان اپوزيسيون هم به ما مدافعان حقيقت هيچ امکانی را نمی دهند که بتوانيم حرفهايمان را بزنيم و حد اقل از خود دفاع کنيم و به مردم پاک دل داخل مملکت بگوئيم که واقعيت چيز ديگری است نه آنچه که اين برتری طلبان اظهار می کنند. اينان يک جانبه می روند به قاضی و با تأسف بايد بگويم، اين حضرات در جامعه تا حدی نا آگاه ما، نيز تأثير گذار اند. بازهم متأسفانه بايد گفت: تا زمانی که وضع بدين منوال است، سرزمين ما روی آزادي، آرامش و دمکراسی را به چشم نخواهد ديد. اما ما اميد واريم و يقين داريم که بدون شک دنيا بدين شيوه نخواهد ماند. روزی حقيقت روی خواهد شد وما پيروزيم. درهرصورت آن کسانيکه به زندگی صلح آميز ملتها درکنار هم و به دوری از جنگ افروزی باور دارند، اگر چه دارای کمترين امکانات اند، نمی توانند ساکت بنشينند و تبليغات دروغين و هيستريک و جنگ طلبی اين ناسيوناليستها را تحمل کنند. ما با همين امکانات کم، اما شرافتمندانه که در اختيار داريم به پا می خيزيم و به مبارزه صلح آميز ادامه می دهيم. بگذاريد، هر نوع توجيه گری انجام دهند. به يقين ايمان داريم که طلا درزير انبوهی از خاک هم طلا می ماند و تغيير نمی کند. من واقعا نمی فهمم که اين آقايان چرا نمی خواهند قبول کنند که زمان سر سپردگی و برده داری سپری شده و پدر من نوعی اگر بردگی را پذيرفت و سکوت کرد، من ديگر نمی خواهم نوکری کنم. می خواهم حد اقل حقوق مساوی داشته باشم، نه کم و نه زياد. درهرحال از آنجا که ما بودجه باد آورده ای در اختيار نداريم، لذا با دست خالی و فقط با توان و نيروی خود می کوشيم واقعيت را حد اقل به بخش کوچکی از اذهان عمومی و قبل ازهمه به روشنفکران و متفکران سرزمينمان برسانيم و به افرادی رجوع کنيم که درکار روزنامه نگاری مدرن و در خبر رسانی تبحر دارند، اما به دنبال سود و در آمد هنگفت نبوده و نيستند و آن اکثرا کسانی هستند که سايتهای اينترنتی را می گردانند. پس اين نوشته و نظير آن در چنين سايتهائی منتشر می شوند. آن گونه که اشاره شد، خود اين سايتهای ارزنده که برای نمونه اين نوع مقالات را درج می کنند، امکانات محدودی دارند و هرکدام از آنها به احتمال قوی باهمت و نيروی يک يا دو نفر از همه چيز گذشته اداره می شوند. خوشبختانه دنيای دجيتال امروزی اين امکان را به ما می دهد که حد اقل فيلمها و اخبار تهيه شده از طرف خود اين ناسيونا ليستهارا با بيان و تفسير، مجددا پخش کنيم. برای نمونه، شما اگر بی طرفانه اين فيلم ويدئوئی زير را که خود اين رسانه های پشتوانه دار وبه اصطلاح بخشی از اپوزيسيون که همان موزيک وساز بسيجی های ناسيوناليست اسلامی را می زنند، با وصف طولانی بودن اش ملا حظه کنيد، خواهيد ديد با سر هم بندی کردن يک مشت مطالب تبليغ آميز و احساسات بر انگيز و حتا دروغ افکار عمومی را خدشه دار می کنند. دقيق پيروی از تز گوبلز که دروغ را هر چه بيشتر تبليغ کنيد خود دروغ گو به احتمال زياد باورش می شود! هدف اين آقايان در اصل، مليت ستيزي، مغلطه گری و در نهايت دشمن تراشی و جنگ افروزی بين مليت های يک سر زمين است. حالا می فرمائيد چرا؟ خيلی ساده، برای اين که مردم احساساتی شوند و به يک «مشت آهنين» بله بگويند! در واقع استفاده از سلاح کهنه و فرسوده تفرقه بيانداز و حکومت کن ابزار اين آقايان است. صلح و دمکراسی به زيان اينها است. چون می دانند صلح و آزادی و دمکراسی به مليتها امکان تفاهم ودرک بيشتر باهم زيستن را بدست می دهد و انسانها امکان می يابند که ياد بگيرند، آنچه برای خود خوب است برای ديگران هم خوب است و از اين طريق پی به مفهوم زندگی واقعا شرافتمندانه بردن است. پس برای ديکتاتور طلبان حتما بايد دشمنی و جدل باشد. زيرا خوب می دانند و خوب درک کرده اند که بيش ازاين ملتهای تحت ستم نمی خواهند برده باشند. درنتيجه با تحريک احساسات شهروندان ساده لوح خلق حاکم، جنگ به راه می افتد وتنها راه برای مدافعان حقوق اوليه که باقی گذاشته می شود، آن هم بسيار محدود دفاع از خود کردن و يا در نهايت، ساز جدائی زدن است. خوب، اين خود زمينه رابرای پياده کردن حکومتی مطلقه آماده می کند. در حقيقت ما می خواهيم به هر وسيله صلح آميز ممکن جلو اين تفرقه اندازان را بگيريم. حالا برای توجيه گری به بينندگان و شنوندگان خود می گويند: در زير اين شعار يک چيزی خوابيده است!! خوب اگر اين طور است، اين گوی اين ميدان چرا از تشکيل ميزگردی در برا بر بينندگان و شنوندگان عزيزتان می ترسيد؟! چرا فقط شعار می دهيد؟ بنده نوعی حتا حاضرم با محافظه کار ترين و ناسيوناليست ترين ها بر سر يک ميز گرد حاضر شوم و با سند بر سر حقوق انسانی دور از فحش و ناسزا به بحث بنشينيم. اگر واقعا ريگی در کفش نيست و قصد عوام فريبی نداريد، بفرمائيد.

در هر حال اگر از من پير که نه قدرت طلبم، نه از منبعی پول می گيرم، زيرا نياز ندارم و نه می خواهم ملتها توی سر هم بزنند، زيرا بمرض ساديسم دچار نشده ام، بپرسيد که اين جنگ افروزان و ناسيناليستهای دشمن تراش را معرفی کنم، حتما دوستانه به همه شما عزيزان خواهم گفت: که آقای فرامرز فروزنده، مجری برنامه تلويزيون انديشه و آقای روزبه فراهانی مجری برنامه تلويزيون و هومن و رئيس بسيجی های ايران و نظير اينها که بدون شک و ترديد به وسيله نيروهای راست برتری طلب و ديکتاتور معاب تغزيه می شوند، بايد نام برد که به جلو فرستاده شده اند و نقش سپر بلارا دارند. درواقع اينها و نظيرشان جيره بگيرند وکاره ای نيستند. در پشت سر اين افراد محافظه کاران پولدار ايستاده اند و آنها را بجلو جبهه رانده اند و آن طور که اشاره شد، آنها را سپر بلا کرده اند. با اطمينان بايد گفت که تجزيه طلب و جنگ افروز واقعی پشت پرده ای هائی هستند که به اين آقايان ياد می دهند چگونه طوطی وار بوظيفه خود، عمل کنند. ما بايد به اين آقايان بگوئيم، ملتی که نخواهد بيش از اين برده باشد و حقوق ابتدائی خودرا طلب کند؛ مانند کردها، تجزيه طلب نيستند، بلکه شما و اربابانتان هستيد که به تجزيه طلبی دامن می زنيد. در يک کلام بايد گفت: کسانی که تجزيه طلبی را لولوی سر خرمن کرده اند و مردمان خلق حاکم را از آن می ترسانند، بوئی از دمکراسی نبرده اند و همان مشت آهنين خواهند!!
من بارها گفته و نوشته ام. چه چيزی باعث تجزيه طلبی می شود؟ آيا اگر شمای حاکم، ابتدائی ترين حقوق مليتها و بقول خودتان اقوام را برسميت بشناسيد، باز هم بوی تجزيه خواهد آمد؟ من در اينجا با اطمينان می گويم، نه. پس تجزيه طلب واقعی آن کسانی اند که نمی خواهند هيچ کسی به حق خود برسد و همه تابع و گوسفند وار مطيع باشند.
نکاتی که دراين ويدئو نظرم را جلب نمود، ابتدائی ترين تعريف تاريخی درباره برخی واژه ها و افراد بود. هر انسانی از خود می پرسد که اين مجريان برنامه يا واقعا نمی دانند که بايد در اين صورت چيزی نگويند و مغلطه نکنند و دهانشان را گچ بگيرند و يا واقعا می دانند، اما نمی خواهند حقيقت را بگويند، زيرا به آنها دستور داده شده که چنين کنند و ما نام اين را عوام فريبی می گذاريم. برای نمون مفهوم واژه خيانت. زيرا اگر واقعا قصدی در کار نبود و مفهوم آن را می دانستند هر گز برای حتا دشمن خود که اصلا خيانت هم نکرده است، به کار نمی بردند. مانند زنده يادقاضی محمد که حتا سرهنگان دادگاه درباری ومحاکمه کننده او بخود اجازه نمی دادند اين واژه را نه فقط عليه او بلکه عليه هيچ کدام از متهمان، بکار گيرند. من دراينجا می گويم: آقای فراهانی شما واقعا بايدشرمتان بيايد به کسی که اصلا نمی شناسيد تهمت می زنيد و توهين می کنيد که اربابانت را به هدف خاصی برسانيد. شما اگر واقعا ژورناليست بی طرف و باشرفی هستيد، بايد ببيند دشمنان ملت کرد درباره او چه می گويند؟ احمد قوام نخست وزير شاه سابق و يکی از دشمنان سر سخت کردها در پشت پرده، می گويد: «اما قاضی محمد، مثل پيشه‌وری انسانی نبود که به چهار چوب ايران خيانت کند. مرد با شرفی بود که بايد جزو قهرمان‌های ملی ايران از او ياد شود …». اين جمله از دهان يک مرکزيتگرا خارج شده و نمی توانسته حقيقت را پنهان کند. بله آقای روزبه فراهاني، اربابان اين آقای نخست وزير به پاداش اين که او را قهرمان ملی نمايند، به جای آن، اعدامش کردند. خود اين آقايان از همه بهتر می دانستند، واقعا آنها کاری نکرده بودندکه بوی خيانت ازآن آيد. پس نه فقط آقای روزبه فراهاني، بلکه افراد پشت پرده که به او دستور می دهند، می بايستی شرمشان آيدکه اين گونه واژه هارا عليه نيکمردان تاريخ خاور ميانه بکار گيرند.

مسئله ديگر که در تلويزيون ديده شد. وجود پرچم کردستان به عنوان عامل تجزيه است!! اينجا شکی در آن نيست که آقای فراهانی اصلا تاريخچه پرچم ايران را نمی دانند. بهمين دليل وجود پرچم کردستان از نظر ايشان جرم نا بخشودنی است. در حالی که بنا به گفته فردوسی:

فرو هشت براو سرخ و زرد و بنفش / همی خواندش کاويانی درفش

بنا به اين گفته، پرچم کردستان در واقع همان پرچم ايران زمان ساسانيان است. مايلم که آقای فراهانی بروند و تاريخ پرچم ايران را مطالعه کنند. خجالت آور است که بينندگان محترم، به اين الگوی ناسيوناليست کور گوش زد کنند و ياد دهند که اين گونه نا آگاهانه برخورد نکند! علاوه بر اين ايران کشوری است چند مليتی و هر ملت و ايالت بايستی دارای پرچم خاص خود باشد، از جمله پرچم ولايتی آذربايجان و کردستان و غيره. برای آگاهی بيشتر، آقای روزبه فراهاني، از زمان حمله اعراب به ايران، پرچم ايران که همان پرچم امروزی کردستان است، عوض شد. يعنی رنگ بنفش را با سبز عوض کرده اند و آن را بالا آورده اند و معمولا رنگ سفيد به دليل تابش خورشيد دروسط آن، می بايستی زردباشد. همان کاريکه امروزه پ کا کا می کند و اين پرچم را سرخ و زرد و سبز تيره بکار می گيرد. مطلب زياد است که دراين باره بنويسم، اما در اينجا کوتاه می آيم و از صلح دوستان و انسانهای دمکرات تقاضا دارم، کمی با دقت مسايل را بررسی فرمايند وبا تماشای اين ويدئو خود به قضاوت عادلانه بنشينند که آيا اگر ابتدائی ترين حقوق مليتها در ايران به رسميت شناخته شود، حتا آن احزاب به اصطلاح راست جامعه کرد سلاح اش را بر زمين خواهد گذاشت يا نه؟ من ايمان دارم که همه اين کارا خواهند کرد و اگر انسان بی طرفانه برنامه احزاب مترقی کرد را بر رسی کند، خواهد ديد که بجز حقوق اوليه انسانی چيزی در آن نيست. پس بسيار خوب است اگر انسان به دنبال جنگ افروزان و ناسيوناليستها راه نيافتد. پيروز باشيد.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zye7cUWMnNg

هايدلبرگ، آلمان فدرال 21.2.2013 روز جهانی زبان مادری
دکتر گلمراد مرادی
Dr.g.moradi41@gmail.com

3 اسفند 1391  

برگرفته از روشنگری

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 27 فوریه 2013 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: