اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!،تیرماه 1390 ،:اميرجواھری لنگرودی !

 دریافتی:

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

روزشمار کارگری سه ماهه تیر، مرداد و شهریورسال ۱٣۹۰۲۰۱۱

 

 

    گردآورنده و تدوين:  

   اميرجواھری لنگرودی 

amirjavaheri@yahoo.com

 پنجشنبه ۵ آبان ۱۳۹۰ برابر با ۲۷اکتبر ۲۰۱۱

 

     

نگاه اجمالی به روز شمار کارگری

سه ماهه تیر- مرداد- شهریور

 مشکلات و معضلات و آسیب های برجای مانده ازقبل موجودیت نظام سیاسی و ارتجاعی اسلامی ایران طی بیش از سه دهه و آنچه را که در برشماری روز شمار کارگری در همین سه ماهه ( تیر – مرداد – شهریور) آورده ام. بیش ازهرچیز معرف ستم طبقاطی حکومت ضد کارگری اسلامی ایران برپیکره عظیم چند ده میلیونی طبقه کارگر،تهیدستان شهری،نیروی میلیونی زحمتکشان روستایی ايران است؛ستمی که فزون طلبی و شعاع عمل آن گاها در لابلای مطبوعات دولتی نیز بازتاب پیدا می کند و می رود که تمامی شیرازه و ارکان نظام رازیر گیرد. آنچه مربوط به زندگی کارگران وبی چیزان جامعه مااست ازجمله: فشارهای اقتصادی و نداري،فقر و گراني،بی کاري، سرکوب سيستماتيک زنان به ويزه زنان کارگر،کودکان خیابانی کار،فشازبر اقلیت های ملی،مذهبی ودگرباشان جنسی استثمارشديدوتهديدها وسرکوب گریهای پليسی – امنيتی ازیکطرف،دستبرد به حقوق قانونی کارگران و سرکوب اعتصابات واعتراضات کارگران وبازداشتن آنان درامربرخورداری ازبرپایی تشکل مستقل صنفی و اقتصادی وبرسمیت نشناختن هرنوع اقدام آزاد ومستقل کارگران وزحمتکشان ازسوی دیگر،همه همه درجوهره این نظام ضدکارگری نهفته است ومدام دربرابر وسعت عمل نبرد طبقاتی همین نیروی اجتماعی کار،درحال تولید وبازتولیدشدن است.

درنظام جمهوری اسلامی،همه عوامل به خاطر فساد اقتصادی دولت ها وچيرگی روابط رانت خواري،کاست حاکم شکم باره درپهنه تمامیت جغرافیای ایران،دلالی انگلی و فسادتجاري نهفته وآشکار بازار،مافیای آقازاده هاو حضور نیروی چپاولگرسپاه در معاملات بزرگ بورس و برنده شدن آنها دربزرگترین مناقصه های سال،کنترل همه گمرکات و اسکله ها بدست سپاه،بازشدن بازوی سرکوبگر بسیج وخاصه دست نیروهای رده بالای بسیج درراه اندازی سلسله فروشگاههای زنجیره ای،سایت آفتاب پیشترگزارش کرده ونوشت » بسيج با۳۰۰ فروشگاه زنجيره‌ای واردعرصه توزيع کالا مي‌شود»،رژیم حاکم درکنار تمامیت این نیروی سرکوب،دربیش ازسه دهه حاکمیت اش،جامعه ايران را به ورطه ورشکستگی اقتصادی کشانده ونابرابری های اقتصادي – اجتماعی را همچنان وسعت می بخشند، درمقابل بیکار ماندن کارگران ورشدبحران اقتصادی حاصل ازبیکاری فزاینده هر کارگری با تعطیلی محیط کارش،همچنان بی پاسخ می ماند، بدین ترتیب فقرومحروميت، هرچه بيش تردرجامعه شدت يافته وفساد همه ارکان و ارگانیزم جامعه ما را به تباهی و انحطاط می کشدوبا شتاب به جلو می رود..

مطالبات بی پاسخ مانده کارگران و اعتراضات آنان:

دراین میان همه عناصرمربوط به مطالبات بی پاسخ مانده کارگران ازجمله: بازپرداخت حقوق های معوقه،لغو قراردادهای موقت وسفید امضاء و انعقاد قرارداد های مستقیم ودسته جمعی در همه مراکز صنعتی،تولیدی و خدماتی،برچیده شدن شرکت های پیمانکاری وحذف پیمانکار،برابری حقوق،جلوگیری ازتعطیلی مراکزتولیدی واخراج کارگران،افزایش دستمزد،ازادی زندانیان کارگر،آزادی تجمع و داشتن تشکل مستقل،پایان بخشیدن به بی حقوقی زنان کارگر،اعتراف آشکاری به رابطه مستقیم میان تبعیض جنسیتی- طبقاتی ونابرابری، پایان بخشیدن به تبعیض جنسیتی در شکل دستمزد ناعادلانه و کمترازهمکاران مرد، اخراج ازمحیط کاربه دلیل زن بودن ،پایان بخشیدن به بهره گیری ازکارکودکان وممنوع اعلام داشتن کارکودکان وکوهی ازمطالبات بی پاسخ مانده را با خود یدک می کشد… وهمچنان دنبال می نمایند.

دراخبارروزشمارکارگری فراهم آمده،ماهمچنان شاهد دهها حرکت اعتراضی و تجمعات با مضمون برسرپاسخ نگرفتن مطالبات کارگران نظاره گرمی باشیم ازجمله؛خبرهای مربوط به معلمان،پرستاران وتجمعات اعتراضی آنان برای دریافت مطالبات یکایک شان روبرو هستیم.بطوری که در آستانه باز شدن مدارس اعتراضاتی از جانب نمایندگان معلمان منتظر خدمتی و پیمانی درتهران دربرابر مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش ومربیان مهد کودک دربرخی ازشهرستانها صورت گرفت،در این تجمعات صدها معلم تهرانی و همچنین نمایندگانی ازاستان کهگیلویه وبویراحمدی  دربرابر مجلس دست به اعتراض زدند.ازدیگر نمونه ها باید همچنین از تجمعات اعتراضی پرستاران در بیمارستانهای شریعتی و امام خمینی در تهران هم یاد کنیم. برپایه خبر های انعکاس یافته در روز شمار کارگری آمده است :در تیر ماه و دریک حرکت اعتراضی پرستاران پیامک های ردوبدل شده به زیبا ترین شکل وضعیت دشوار پرستاران را دربرابر مصوبات مجلس و عدم اجرایی دولت نشان می دهد . مثلادر یکی از پیامکهای اعتراضی پرستاران آمده است» قانون تعرفه گذاری که دفن شد،یک قبر هم برای قانون ارتقای بهره وری آماده کنید.» ویا «جسد مومیایی ٣ هزارسال پیش پرستاری پیدا شده که دردستش کاغذ پاپیروسی تحت عنوان به دنبال کاهش ساعت کاری، ضریب و تعرفه گذاری بوده است.» این طنزتلخ بیش ازهرچیزی واگویای دشواری زندگی پرستاران ایران را نشان می دهد.

مجموعه این اعتراضات در بخشی از نیروی کار جامعه به وقوع پیوسته است که به صورت پیمانی وقراردادی کار می کنند. این اعتراضات حاکی از نارضایتی شدید در تمامی این بخش های کارگری است که بر پایه آمار موجود، تقریبا بیش از ۸۵ درصد نیروی کارما به صورت پیمانی کار می کند و همین نیرو عظیم دیگر ادامه وضعیت فعلی را چندان ممکن نمی داند و درست به خاطراین ناممکن بودن در وضعیت فعلی چنین به نظر می رسد که این اعتراضات به سادگی فروکش کردنی نیست ودیریازود دوباره وبشکلی هزار تو،دهن باز می کند. برابر آمار ارائه شده در رابطه با وضعیت نیروی کارگران قراردادی و موضوع دستمزدها و رشد بیکاری ارائه شده در روز شمار کارگری شهریور ما بیش از هرچیز،نشانه فلاکت زندگی این طبقه رنج وکار است . بطوری که بنا به گزارش سایت دولتی خبرگزاری کار ایران – ايلنا، رييس اتحاديه كارگران قراردادوپيمانى سراسر كشور فتح الله بیات اعلام كرد:‌ در برخی از واحدهای توليدی،مزددريافتی كارگران قراردادی بين ۲۵۰ الی ٣۰۰ هزارتومان است.وی افزود: درحال حاضر، ۸۵ درصدازكارگران فعال در واحدهای توليدی كشور را كارگران قراردادی و پيمانی تشكيل می دهند. يک شنبه ۱٣ شهريور ۱٣۹۰معاون دبيرکل خانه کارگر هشدار داد: «درصورتی که منابع ايجاد اشتغال درست مديريت نشود طی دو سال آينده با بحران بیکاری يک ميليون و ۵۰۰ هزارکارگرمواجه خواهيم شد.» همين آمارها،به روشنی وضعيت دردناک طبقه کارگر ايران را نشان می دهد؛ وضعيتی که بيش از اين قابل تحمل نيست! ن هستیم. سقوط سطح زندگی کارگران و تمامی مزد حقوق بگیران سراسر کشور وزحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه جامعه هم فراگرفته ونگرانی جدی همه نیروهای مال اندیش جامعه ما را برانگیخته است. از پیامدهای برنامه آزاد سازی اقتصادی و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها،پیشبرد دستور عمل صندوق بین المللی پول وبانک جهانی گسترش پدیده فقر درابعادی دهشتناک وافزایش نرخ خط فقر است. 

خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا  ۱۸شهریور ماه در گزارشی اعلام نمود: عباس وطن پور (نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار) از افزایش ۲۰ درصدی نرخ خط فقر طی شش ماهه گذشته در کشور خبر داد و گفت: «نرخ خط فقر درکلان شهرهای کشور به۱میلیون و٦۰۰ هزار تومان برآورد شد…» در ادامه این گزارش وی تصریح نمود: «نابرابری ها در توزیع امکانات موجب افزایش نرخ خط فقر بوده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری(۱٣۹۰) نرخ خط فقر به نرخ۲ میلیون تومان افزایش یابد … نرخ تورم در سبد ارزاق عمومی خانوار طی شش ماهه نخست سال جاری به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است. همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دلیل افزایش نرخ سوخت، واحدهای تولیدی کشور با بحران مواجه شده اند.“.

پدیده فقر را همچنین می توان درعرصه هایی نظیر بهداشت،آموزش،حق تحصیل،گسترش فحشا واعتیادوبزهکاری های اجتماعی به وضوح مشاهده کرد. افزایش قیمت داروها و امکانات پزشکی، در کنار رشد معضل ترک تحصیل کودکان و نوجوانان طبقات محروم جامعه از دیگر جلوه های فقر و افزایش نرخ خط فقط در کشور است. میلیون ها زحمتکش با سطح دستمزدهای پایین تر از نرخ واقعی تورم نه تنها توان تامین غذای مناسب و کافی خود و خانواده هایشان را ندارند، بلکه قادر نیستند هزینه های سنگین تحصیل فرزندان خود را نیز بپردازنند. افزایش نرخ خط فقر به ۲ میلیون تومان در کلان شهرهای کشور به معنای ژرفش شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد ملی در رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده و در تحلیل نهایی عبارتست از گسترش فقر در جامعه به بهای ثروت اندوزی یک اقلیت کوچک صاحب قدرت معنی می یابد که سر انجام و و به ناگزیر همان پیکار۹۹ % را در پی خواهد داشت.

بحث قراردادهای  کارگری وسفید امضاء وشرکت های پیمانکاری وبیکاران:

می خواهم اشاره بدارم؛بهره کشی کارگران درچهارچوب تغییر وتحولاتی که طی سال های اخیر درامربکارگری کارگران در محیط های کارگری بخش های صنایع بزرگ،کارگاههای تولیدی وبخش خدماتی به اشکال کارگرقراردادی-کارگرقراردادسفیدامضاء- کارگرروزمزد- کارگربی قرارداد- کارگرساعتی-کارگرقراردادشفاهی وغیره …تعاریف بهره کشانه ای ازاشتغال است .جداازاین مشکل محوری،موجودیت شرکت های پیمانی نیزازدیروز تابه امروز،بدل به معضلی شده که درتیتراساسی مطالبات کارگران برای بی پایه اعلام داشتن آن در صدر خواسته های تا به امروزاعلام داشته کارگران جاگرفته است.صف آرایی دو نیروی کار و سرمایه به شکلی نابرابر درمقابل یکدیگر،آنچنان خود را به مصاف کشیده اند که چشم انداز برجسته این رودرویی را همه ما ، طی اعتراضات،اعتصابات،سالها،ماهها،هفته های پیشین وازجمله در مبارزات دوره اخیر کارگران پیتروشیمی های ماهشهر – بندر امام و آبادان دیده ایم .

بنا به گزارش سایت دولتی خبرگزاری کار ایران – ايلنا،ازقول رييس اتحاديه كارگران قراردادوپيمانى سراسر كشور فتح الله بیات اعلام كرد:‌»… درحال حاضر، ۸۵ درصد ازكارگران فعال درواحدهای توليدی كشور را كارگران قراردادی وپيمانی تشكيل می دهند» ویا معاون دبيرکل خانه کارگر هشدار داد: «در صورتی که منابع ايجاد اشتغال درست مديريت نشود طی دو سال آينده با بحران بیکاری يک ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر مواجه خواهيم شد.» (خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا، يکشنبه ۱٣ شهريور۱٣۹۰) همين آمارها،به روشنی وضعيت دردناک طبقه کارگر ايران را نشان می دهد؛ وضعيتی که بيش از اين قابل تحمل نيست!به این وضعیت باید افزود که در شرایط فعلی و با توجه به تغییرات صورت گرفته در قانون کارموجود،نسبت به اصلاح وضع موجود و حل مسئله قراردادهای کاری،هیچ توجه ای نشده بلکه به آن صراحت قانونی نیز بخشیده اند و این تنها کارفرما است که همچون گذشته،می تواند تعیین تکلیف قطعی کند.با این تفاوت که امروز قانون نیز پشت کارفرما برای به  بردگی کشاندن کارگران،یک صف شده اند. به این سند که عینا درروز شمارکارگری آمده است توجه کنید . در پیش نویس،»اصلاح قانون کار» هم نه تنها با آن هیچ گونه برخوردی نشده، بلکه زمینه های قانونی و کامل کردن آن را نیز مهیا گردیده است. از جمله؛اظهارات عطاردیان،دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی، را عیناآورده است. وی می گوید:“یکی ازمشکلات قانون کار فعلی بحث پایان قرارداد است. اگر کارفرمایی کارگر خود را نخواهد،دچار مشکلات بسیاری می شود این در حالی است که در این پیش نویس ارائه شده کارفرما می تواند به کار کارگری که آن را نمی خواهد، خاتمه دهد.“ وی در ادامه می گوید:“ به طور کلی یکی از نقاط مثبت این پیش نویس این است که خاتمه پایان کار را به خود کارگر و کارفرما واگذار کرده و حل این موضوع توافقی شده است.“ (روزنامه جهان صنعت، ۲۴ شهریور)،هدفِ این اقدامات ضدکارگری وضدانسانی براین مبنا استواراست که کارگر تا موقعی می تواند کارداشته باشد که کاری وجود داشته باشد. فعالان ضد کارگری وطرفداران چرخه اقتصاد سرمایه داری افسارگسیخته، با این توجیه به ظاهر قابل قبول، شیوه های سودجویانه خویش را در پشت این قوانین به نحو موذیانه ای پیش می برند. همچنین از قول اکبر قربانی،در این باره آمده است:» اگر آقایان مدعی اصلاح قانون کار هستند پس چرا راجع به قراردادهای موقت کار هیچ موضوعی را در اصلاحیه نیاورده اند.» وی همچنین گفت:» در اصلاحیه قانون کار،کاهش تولید وتغییرات ساختاری را بهانه ای برای اخراج کارگران قرار داده و به عبارتی دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز گذاشته اند.» (روزنامه جهان صنعت،۲۷ شهریور)، اما دربرابر حذف شرکت های پیمانکاری نیز توجه به مقاومت همه جانبه مقامات دولتی ومدعیان به اصطلاح مدافع حقوق کارگران هم تماشایی است . مثلا یکی ازهمدستان «احمد توکلی» به نام «عباس وطن پرور» که زمانی نماینده کارفرمایان درسازمان جهانی کار(آ.ال.او) بودو امروزهم رئيس اتحاديه کارگران پيمانی وقراردادی سراسرکشوراست . درامرپشتیبانی همه جانبه حتی درمخالفت با این تغییرات صورت گرفته درقانون کار می گوید: «به منظورلغو فعالیت شرکت های پیمان کاری طبق ماده ۱۳ پیش نویس قانون کار،پیمان دهنده مکلف است با پیمانکاران مورد تایید وزارت کارواموراجتماعی قرارداد منعقد کند. شرکت های پیمانکاری طبق قانون تجارت شکل می گیرند و وزارت کارحق دخل و تصرف برفعالیت آنها را ندارد.“ (ایلنا، ۲۷ شهریور). فکرمی کنید زاویه مخالفت آدمی با مشخصه «عباس وطن پروز» ازکدام مسیرمی گذرد؟تنها ابقاء شرکت های غارتگر پیمانی وعدم انعقاد قراردادهای دسته جمعی،به بیانی روشن تر،بحث اختلاف بین دولت وکسانی همچون وطن پروروهمفکرانش به عنوان نمایندگان تپیک کارفرمایان، تحت هیچ شرایطی درحذفِ شرکت های پیمانکاری نیست،بلکه به کنترل درآوردن آن ها و آنهم ازجانب خود پیمانکاران وشرکت های پیمانی وکارفرمایان نوکیسه و قانونیت بخشیدن به موجودیت آنان است و قربانی همه این سیاست های کلان و ضد انسانی،تنها نیروی توده میلیونی رنج و کارهستند که بنا به نقل قول پیشگفته،امروربیش از ۸۵درصد شان زیرتیغه انواع قرارداد ها و شرکت های پیمانی مورد مدافعه امثال عباس وطن پرورها، هرروزه له و زمین گیرمی شوند.دراین باب بازبشکل مستقل خواهم نوشت.در رابطه با نیروی بیکاران جامعه،ازجانب وزارت کار ودولت احدی نژادو همینطور موسسه آمار،تابه امروز آمارروشنی دررابطه با رشد ومیزان بیکاری وارتش میلیونی بیکاران انتشارپیدا نکرده است . تنها درمجلس اسلامی ودرمقابل رشد تضاد های درونی حاکمیت و نبرد قدرت،نماینده ای به نام داریوش قنبری، عضو فراکسیون کارگری مجلس،با اعلان بیرونی گزاره خبری خود،آنهم درصحن مجلس، رشد نرخ بیکاری درکشوررا سی درصد(٣۰%)،میزان بیکاران کشوررا بیش ازده میلیون(۰۰۰۰۰۰/۱۰) اعلام داشته است .آنچه ازقرائن برمی آیدو کارشناسان اقتصادی سوسیالیس و مستقل دردرون کشور،و به دفعات درادبیات خود تا به امروز،به امربیکاری اشاره داشته اند، این میزان آمار به واقعیت بحران ساختاری و ورشکستگی اقتصادی کشورنزدیک تراست. 

اصلاح قانون کار :

ازسلسله بحث های روزشمارکارگری سه ماهه دوم سال۱٣۹۰،فراهم آمدن پیشزمینه تغییرات پایه ای درقانون کار مصوبه «مصلحت نظام»به نام «اصلاحات» درقانون کار،بدون هیچ حدازدخالتگری کارگران ونمایندکان واقعی کارگران ایران بوده است .این حادثه ازلحظه شروع وبویژه ازتاریخ انتشار آن دررسانه های دولتی،کنش و واکنش های همه جانبه ای را اولا در نزد، کارگران خانه کارگری یعنی خودی ها و همینطور در مجامع و محافل کارگری ازجمله در نزد » جمعی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه » و یااز جانب » کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» و همینطور بعضی اشخاص در درون و برون کشورو احزاب و سازمان های چندی تا حال انتشار پیدا کرده است . آنچه که مهم می نماید جزئیات کامل پیش نویس اصلاح قانون کار ،ازسوی خبر گزاری دولتی مهر درشهریور ماه،انتشار بیرونی یافته است.عکس العمل وصف بندی گسترده ای حتی در درون خودی ها یعنی دردرون خانه کارگری ها و شورای اسلامی ها برانگیخته، و فعالین مستقل و تشکل ها و جریانات کارگری درون وبرون – که پیشتر آوردم – وهمنیطورمیزان پیشروی کارگران درسطح اعتراضات کارخانجات پتروشیمی ماهشهر و بندرامام و همینطور پتروسینا درپتروشیمی آبادان،همه و همه وسیله شد،وزارت کار ورئیس دولت،درعقب نشینی اعلام نشده، نسبت به مضمون نقدهای صورت گرفته،فعلا تغییرات صورت داده در قانون کار را در آب نمک بخواباند. بطوری که دولت در واگذاری آن به مجلس دچار تردید شده است.نکته مرکزی این تغییرات صورت گرفته در این است که کارگران هیج نقشی درتدوین،تغییر و اصلاح قانون نداشته و عمده تغییرات صورت گرفته درمفادقانون و تبصره ها و الحاقات آن،حاصل تراوشات ذهنی نمایندگان تیپیک سرمایه داری حاکم است . بحث تغییرات پایه ای پیرامون تعیین نرخ دستمزدها و حذف پاداش و عیدی و زیر گرفته شدن موقعیت و جایگاه کارگران و خاصه نادیده گرفته شدن ایجاد و احیاء تشکلات مستقل کارگری و تثبیت کارگران قراردادی و غیره همه در این تغییرات نادیده گرفته شده و اینبار از طرف دولت احمدی نژاد و مجلس اسلامی،جنبه قانونی پیدا خواهدکرد. این سطح از قانون کار مصوب شده-چنانچه تصویب آن صورت پذیرد- دراساس موقعیت کارگران را با دوران بردگی و بهره برداری فزون طلبانه سرمایه داری حاکم برابر می شمارد.

توجه به بازتاب های صورت گرفته دررسانه های رژیم بیش ازهرچیز بیانگر این استدلال ما است.در مطبوعات رژیم از قول؛ نظری جلالی،معاون وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی،درتوجیه بحث تعیین دستمزدها وتغییرات صورت گرفته درپیش نویس قانون کارآمده است:» اینکه مابندشرایط اقتصادی کشور را برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران به وظایف شورای عالی کار اضافه کردیم،این است که به هرحال شرایط اقتصادی کشورباید درهر تصمیم گیری اقتصادی لحاظ شود. » وی درپاسخ سوال خبرنگاری که پرسید ممکن است کارفرمایان شرایط اقتصادی کشور را بهانه ای برای عدم افزایش مناسب دستمزد و عیدی سالیانه کارگران قراردهند،تاکیدکرد:»درشورای عالی کار فقط کارفرمایان نیستند که تصمیم می گیرند و کارگران نیز نماینده هایی را خواهند داشت. هدف ما بهبود وضعیت معشیتی نیروی کار و رنگین شدن سفره خانوار کارگری است.»(خبرگزاری دولتی مهر،درتاریخ ۲۸ شهریور)،درقبال چنین دروغ پرانی اشکار «نظری جلالی»معاون وزیر تعاون ورفاه اجتماعی ، که پای حضور نمایندگان کارگران را دراین تغییرات صورت گرفته به میان می کشد.لازم به توضیح است که حمیدحاجی اسماعیلی در همان مصاحبه با خبرگزاری دولتی فارس اظهار داشت:»در شورای عالی کارتمرکز قدرت وجود دارد وکارگران در اقلیت هستند و درحال حاضر ترکیب شورا سه جانبه نیست» به این اظهارات باید این را هم اضافه نمایم که همان تعداد نماینده گان کارگران نیز کارگران مستقل و یا برگزیدگان کارگران و تشکل های مستقل آنان نیستند بلکه وابستگان به رژیم بوده و فقط عنوان «نماینده کارگران»را به دروغ با خود یدک می کشند.دراین رابطه اظهارات یکی ازفعالین سندیکای مستقل شرکت واحد تهران و حومه آقای «پیرهادی» خواندنی است . اودرسایت سندیکا ودرنقد ازاین » اصلاحات قانون کار » می نویسد: » … درسه سال گذشته دروزارت کارومجلس شورای اسلامی تحرکاتی جهت اصلاح قانون کارصورت گرفته و پیش نویس هایی جهت اصلاح قانون کارتهیه شده است.اما تعجب آوراست که تا به حال کارگران که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهند،دررابطه باقانون کارکه به حقوق و سرنوشتشان وابسته است وذینفع اصلی این ماجرا می باشند، هیچگونه اطلاعی ازتغییرات واصلاح قانون کارندارند.درگذشته هم تغییرات یا اصلاحاتی که صورت گرفته تا زمان ابلاغ واجرای آن قانون، کارگران بی اطلاع بودند و کسانی که آن قوانین را تایید کرده اند یا از مشکلات کارگران بی خبرند یا کارگران درتعیین وانتخاب آنها دخالتی نداشته اند. قائم مقام وزارت کارویکی ازمشاورین وزیردراین باره اعلام کردند :  طبق الزام قانون برنامه پنجم اصلاح قانون کار قطعی خواهد بود و بدون حضور صاحبان اصلی آن (کارگران) اصلاح قانون کارصورت نمی گیرد»(سایت سندیکای شرکت واحد،تاریخ  ۲۸ تیر ۱٣۹۰)همانطوری که تا به امروز و به دفعات نوشتم؛در سرمایه داری حاکم درایران اسلامی،بحث «سه جانبه گرایی»صرفنظرازهر موضعی که نسبت به آن داشته باشیم تا به امروزدرسلسله مباحث وحل معضلات کارگری وخاصه امرتعیین نرخ دستمزد های سالیانه کارگران، محلی ازاعراب نداشته است. درحالی که نمایندگان شورای عالی نیز به نام کارگران.همان مامورین حراستی وامنیتی نظام هستند ودرعوض نمایندگان مستقل کارگران ایران،هیچگاه طرف مذاکره دولت بمثابه بزرگترین کارفرماونمایندگان کارفریان بخش خودمانی شده اقتصاد کشور،پای مذاکرات حضورنداشته اند.تاسهم مستقل خویش وهم طبقه ی های خودرا در راستای دفاع از منافع طبقاتی خود ایفاء نمایند. 

 

تخریب محیط زیست و کمبود آب،خشکسالی ومرگ دریاچه ارومیه:

 

درادامه مباحث روز شمار کارگری سه ماهه فوق،ما باسلسله اخبارکمبود آب،خشکسالی،آتش سوزی جنگل ها، فاجعه زیست محیطی وخشک شدن دریاچه ارومیه ودیگردریاچه ها وخشک شدن تالاب ها ورودخانه ها روبروهستیم .خشک شدن رودخانه کارون،زاینده رود،دریاچه ارومیه،تالاب گاوخونی،دریاچه های بختگان،نی ریز،پریشان،هامون وتالاب انزلی ونظایرآنها،همه وهمه مساله وموضوع محلی و منطقه ای نیست. و این پرسش را همواره دربرابر ما می نهد که مرتب ازخود بپرسیم : ریشه فاجعه زیست محیطی کشور در چنین ابعاد گسترده ای در کجاست؟

کمبود آب و خشکسالی درعرصه ضرروزیان بجا مانده درزندگی روستائیان ایران،سطحی ازاخبارروزشمار کارگری را دررابطه با فعل و انفعالات زندگی و خانه خرابی و کوچ اجباری روستائیان کشوربه مراکزاستان وشهرستان های بزرگ  و تاثیرات مخرب و ویرانگرآن رامی توان دنبال کرد.ازجمله خبر سایت خبرآنلاين درتاریخ ٦ تیرنوشته است : «تعداد٦۲۴ روستای کرمان آب آشاميدنی ندارند و برای پروژه های آب رسانی برای آنها بايد ۲۰۰ ميليارد تومان هزينه شود. يکی از مقامات محلی دراستان کرمان می گويد:تعداد ٦۲۴ روستا در اين استان، دسترسی به آب آشاميدنی ندارند. به گفته قائم‌مقام شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان، اين روستاها دارای بالای  ۲۰خانوار، باشنده هستند و از سال گذشته تاکنون تنها برای ٣۱ روستا، آب آشاميدنی مهيا شده است….» همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی مهز از گسترش خشکسالی در استان یزد خبر می دهد و می نویسد : روستاهای استان یزد در حالی این روزها در اوج گرما از کمبود آب رنج می برند که خشکسالی یزد وارد یازدهمین سال خود شد و کوله باری از نگرانی نصیب مردم روستاها و مسئولان کرد.صرف نظر از خسارتهای متعدد و بی شمار در بخش کشاورزی و باغداری و دامداری و … بی آبی این روزها به تهدیدی برای روستاها تبدیل شده و حتی روستاهای ییلاقی نیز نتوانسته اند در جدال با خشکسالی پیروز شوند. اکنون از مجموع هزار و  ٣۹۲روستای استان یزد ٣۵۲ روستا درزمینه منابع آبی خسارتهای جدی دیده اند. تبعات خشکسالی در این روستاها تنها به تابستانها منحصر نمی شود بلکه زمستانها نیز اهالی روستاها آب سالم و بهداشتی برای شرب ندارند و مجبورند از تانکرهای آب برای مصرف روزانه و بهداشتی خود استفاده کنند.

 

وضعیت وخیم دریاچه ارومیه واعتراضات گسترده به این فاجعه جبران ناپذیر اینک به یکی از موضوع های مهم ملی درکشور ما بدل شده است. طی ماهها وهفته های گذشته هزاران تن ازمردم درشهرهای مختلف استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل در اعتراض به روند خشک شدن دریاچه ارومیه و عدم احساس مسئولیت رژیم اسلامی به خیابان ها آمده و خواستار ارایه برنامه و اقدام عملی از سوی مسئولان شدند. این اعتراضات به حق از سوی گزمگان مسلح مورد یورش وحمله قرار گرفت وهزاران تن نیز بازداشت شدند. از این میان صد ها تن از آنان بعد از تشکیل پرونده ی اولیه برای آنان آزاد و از بخش وسیع آنان در زندان های ایران هیچ خبری نیست. به این ترتیب حاکمان نشان دادند حتی گوش شنوایی برای پپاسخگویی به خواسته های بدیهی بهبودی زیست محیطی نداشته واصولا نسبت به سرنوشت حال وآینده کشورومردم درمناطق مختلف وخاصه آذربایجان،کمترین احساس مسئولیتی تابحال ازخودنشان نداده اند . خشکسالی،نابودی تعدادی ازمهمترین وزیبا ترین دریاچه های ایران،آش سوزی های مهیب در سطح جنگل های مناطق مختلف کشور،تخریب گسترده و بی نظیر محیط زیست منحصر به فرد کشور و مرگ زود هنگام دریاچه ارومیه،همه  همه مسایلی از این دست طی دو دهه اخیر به یکی از معضلات اصلی در کشور ما تبدیل گردیده وخرابی های عظیم ازخود بجا گذاشته است. در فاجعه زیست محیطی بی شک انگشت اتهام به سوی کل حاکمیت نشانه می رود. زیرا جمهوری اسلامی نه تنها از برنامه ای مدون و قابل قبول برای حفاظت از محیط زیست کشور برخوردار نیست، بلکه با برنامه ها و سیاست های ضد ملی خود عامل اصلی تخریب و نابودی جنگل ها، مراتع، رودها و دریاچه ها و نیز گونه های مختلف گیاهی و حیوانی در کشور است. اکنون با خشک شدن دریاچه ارومیه ونظر به جایگاه و اهمیت این دریاچه در چرخه اکوسیستم طبیعی و قدمت تاریخی و ملی آن فاجعه نابودی و تخریب محیط زیست برجسته و در برابر دیدگان عموم مردمان جهان قرار گرفته است.

بیگمان برای اینکه بتوان جلوی فاجعه مرگ وخشک شدن دریاچه ارومیه ودیگر رودها و دریاچه ها را گرفت. ضروری می نماید که همچنان اعتراضات را درابعاد ملی و سراسری وسعت داد.درعین حال مبارزه برای ادامه حیات دریاچه ارومیه جدای ازمبارزه علیه کلیت نظام ارتجاعی حاکم وسیاست های ویرانگر اقتصادی-اجتماعی وتخریب محیط زیست نمی تواند باشد.فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه ناشی از برنامه های اقتصادی،سد سازی های بی بو وخاصیت در طی این سال ها و بستن مجاری ورود آبهای رودخانه های آن مناطق به دریاچه ارومیه و امنیتی کردن کل منطقه با گماشتگان ارگان های امنیتی- نظامی در حیات اقتصادی و پاسخگو نبودن،تمامیت نهادهای ذیربط به این موضوع مهم است. بنابراین باید با یک اتحاد عمل گسترده علیه کل استبداد حاکم و برنامه های خانمانسوز آن برای نجات محیط زیست کشور وجلوگیری از برنامه هر دم فزاینده ومخرب آنان بویژه در لحظه کنونی برای جلوگیری از مرگ دریاچه ارومیه اقدام کرد

آمار ها سخن می گویند:

نباید دوررفت،دعوای رو شده در بین حکومتگران،به آن چنان سطحی رسیده که همه درازنای این چپاول را رو می کنند.بطوری که بحران اقتصادی و وضعيت اسفناک اقتصادی خود را درنوسان های شديددرحجم نقدينگی وتورم بالای ۲۰تا ۲۵درصدي،بحران بانکی آنگونه که سایت» الف» احمد توکلی می نویسد:»ميزان مطالبات معوقه بانکی بنابراطلاعات اخذ شده مبلغ ۵٦ هزار ميليون تومان است»، وچنانچه اختلاس های صورت گرفته وپول شویی ها را به این مبلغ بیافزایم،تازه متوجه چرایی ورشکستگی های هردم فزاینده بانک ها می شویم.برپایه آمار های اعلام شده خود رژیم،کارکردواحدهای توليدی به کم تر از ۰ ۴درصد رسيده و تنها در سال ۱٣۸٧بيش از ۵۰۰ واحد توليدی تعطيل گرديده است و هم اکنون به چهار برابر بالغ شده و صدها هزار نفر ازکارگران آن واحدها،بیکار شده اند.روز شمار کارگری سه ماهه اخیر،به نمونه های گوناگون اخراج ها وتعطیلی واحد های تولیدی اشاره می دارد. جدا از این،علاوه بر مناسبات ناعادلانه سرمايه داري وتاثیرمخرب آن در ویرانی و خانه خرابی توده عظیم رنج وکارسراسر جامعه مامشهود است. تنهاازهمین رو،می توان گفت:سرمايه داری انگلی وفسادپرورفقط به فکر پرکردن جيب خودبوده وازانسانيت بویی نبرده است وتنها ازاين روست،چنانچه سرمايه درکشوری احساس امنيت نکند به کشور امن تری می رود. بسياری ازسرمايه ها توسط پول شویان،همواره در حال فرار به خارج و به ويژه شيخ نشين های خليج فارس مثل دوبی انتقال داده شده اند.يا به چين رفته وبا گره خوردن با اندوخته های سرمايه داران چيني،حتی بنجل ترين کالاها و توليدات خود را به ايران صادر کرده ومی کنند.

در مجموع می توان گفت:شرايط زندگی برای کارگران وتوده های مردم بسيارطاقت فرسا شده است.بنابراين صنايع کلیدی کشور،به ويژه صنعت نفت وديگر صنايع مادر واز جمله پتروشيمی وفولاد سازی وخودروسازی وغيره همچون هزاران کارخانه تولیدی دربحران فزاینده ای بسرمی برند.درهمین رابطه،یکی از رسانه ها اینترنیتی از قول یک تحلیلگر اقتصادی نوشت:»در ايران،سياست‌های ارزی ما سياست‌های قابل توجه و قبولی نبوده است و اگر سياست‌های ارزی ما سياست‌های قوی بود قطعا توليد کنندگان مان مشکل نداشتند و الان ما چيزی حدود قريب به ۲۰هزارکارخانه توليدی درحال رکود نداشتيم. اينها تبعات واردات نظارت نشده يا مديريت نشده برپيکره اقتصاد کشور است «(سايت فرارو،چهارشنبه تاریخ۹شهريور ۱٣۹۰ )

درهمین زمینه ودرعرصه نادیده گرفتن تولید ملی،می توان،نقش وزارت خانه های مختلف در تنظیم آئین نامه های گوناگون ردیف کرد. ازجمله؛وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اولویت های خود را تدوین آیین نامه برای واردات گسترده خودروهای دست دوم اروپایی اعلام کرده است. با استناد به این انتشار این گزارش که می نویسد: «به گفته یکی از تولید کنندگان خودروهای تجاری، آیین نامه اجرایی واردات کامیون های دست دوم خارجی ودیگر خودروهای دست دوم اروپایی دروزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین است.» (خبرگزاری دولتی ایسنا ۱۵ شهریور ۱٣۹۰)، طرح واردات وسیع خودروهای دست دوم از اتحادیه اروپا مدت هاست دردولت و مجلس مورد بحث قراردارد واکثریت نمایندگان مجلس نیزمدافع واردات خودروها بویژه کامیون های دست دوم ازاروپا هستند.درمقابل کارگران ایران خودرو دیزل ،گزارش اعتراضی خود را که با مصوبه مجلس و آیین نامه دولت در خصوص واردات خودروهای دست دوم اروپایی، امنیت شغلی خودراازدست می دهند، منتشرساخت.»(خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا در تاریخ ۱٦ شهریور ۱٣۹۰)کارگران ایران خودرو دیزل بدون کوچکترین حمایت دولت با فقر و بیکاری دست به گریبان هستند.نکته جالب توجه این که، خودروهای سنگین نو و صفر کیلومتر در لیست تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران قراردارند. اما به رغم این تحریم، کشورهای اروپایی خوروهای دست دوم خود را با قیمت های بالا به جمهوری اسلامی صادر می کنند. علاوه براین، خروج میلیاردها دلارارزازکشوربرای خرید خودروهای دست دوم ازاروپا،خود بیش ازهرچیزوارائه هرسندی، افشاگر ماهیت رژیم سرمایه داری اسلامی ایران و بیان سرنوشت دردناک کشورما در چنگال دیکتاتوری قرون وسطایی مشتی نوکیسه های غارتگر است

دراین باره بازهم طی گزارشی پیشتر آمده بود: «تبدیل بازارایران به قبرستان خودروهای دست دوم اروپایی، نوسازی ناوگان تجاری با خودروهای دست دوم اروپایی تنها به معنای خروج ارزازکشوراست که حاصلی به همراه ندارد … نمایندگان مجلس پس ازمشکلات ایجاد شده ناشی ازورود کامیون ازچین به کشور به منظور محدود کردن بازاراین خودروهای سنگین، مصوبه ای مبنی بر ورود کامیون های دست دوم از اروپا به تصویب رساندند.» (خبرگزاری دولتی کار ایران- ایلنا در ٣۰خرداد ۱٣۹۰) در واقع نمایندگان مجلس با این مصوبه، بازار ایران را به قبرستان خودروهای دست دوم اروپایی تبدیل کردند.

 

پایان سخن :

امروزبحث اساسی دراین نیست که خود کارگران به موقعیت خویش وستمی که از جانب سیستم سرمایه داری حاکم برآنان روا می گردد، بیگانه وبی باورند. نه بالعکس، باید گفت:آنچه که مربوط به منافع طبقاتی خود کارگران است،نه توده کارگران، بلکه بخش وسیع نیروی آگاه ومتاسفانه پراکنده کارگران ،به درستی به سطح عمومی نارسایی ها وبرجستگی بخشیدن به سطوح گوناگون مطالبات بی پاسخ مانده،تا حد زیادی خود آگاهند وبرنا کارآمدی گذران زندگی خویش، آشنایی تام دارند.

همین امروزبعد ازبیش ازسی سال بُود این نظام ضد کارگری،عموم کارگران موقعیت ومنافع ،شرایط نابهنگام ومصالح طبقه خویش راتا حد زیادی بازیافته اند و یک لیست طولانی ازمطالبات بی پاسخ مانده دربرابر خود دارند.  

امروزچه کسی بهترازخود کارگران ازمیزان دستمزدها دربرابرگرانی وتورم فزاینده،ومشکلات گذران ویران زندگی خویش درمقابل عوامل استثمارموجود، برموجودیت طبقاتی خود، بی خبرمانده است؟

کدام کارگرقراردادی ازخیل عظیم این هشتاد و پنج درصدی (۸۵ %)ها، بارگ و پی شان،معنی ومفهوم وموقعیت انواع کارگرروزمزد- کارگربی قرارداد- کارگرساعتی- کارگرقراردادشفاهی ، قراردادهای سفید امضا وغیره … را درنیافته باشد؟

 کدام کارگراست که ازفقدان تشکل های مستقل و طبقاتی کارگری، کیفیت بدونازل ،بیماری ومریضی ،عدم وجود بهداشت ودرمان،نبود بیمه،تامین اجتماعی وبیخانه مانی،کارتون خوابی وغیره … وسرانجام خلاصی ازموقعیتی که درآن کاروزندگی می کنند، شدیدا ناراضی نباشد وبرای رفع آن حاضر به اقدام معین نباشد؟

پرسش اساسی این استکه؛ آیا این دانسته ها دراشل سراسری ودرخود ویژه گی وقوف درهم تنیده مبارزه ضد استبدادی وعلیه سرمایه داری حاکم درموقعیت پیشرونده است یا اینکه همچنان درپراکندگی وسراسیمگی و درجا زنی محض است؟ دروضعیت تعرضی است یا همچنان درموقعیت دفاعی بسر می برد؟

باید بپذیریم ،علیرغم روشن بودن مطالبات بیواسطه وبی پاسخ مانده طبقه مان ،ما با جنبش سراسری کارگر،متشکل ویک پارچه،خود آگاه، برای سازمانیابی این مطالبات روبرو نیستیم. همانگونه که دربالا یادآورشدم؛ دلیلش این نیست که کارگران آگاه نیستند و باید آگاهی درباره یکایک محورهای مطالباتی آنان رابا برشمردن الزام امر مبارزه شان را به میان شان برد،بلکه اساسی ترین مسئله یافتن شیوه ها و راههای مبارزاتی متکی برقدرت طبقاتی خود است.دقت در تلفیق مبارزه علنی ومخفی دربرابرشعاع العمل قدرقدرتی وسرکوب همه جانبه حکومتگران است تا با اتکاء به آن بتوانند به مطالبات دست نایافته خود دست یابند.

امروزهمه مدافعان به حقوق کارگران،سازمان ها و احزاب گوناگون چپ،غیراز آندسته ازاحزاب و سازمان هایی که آگاهانه تا به امروز،با سیاست های مماشات طلبانه خویش، کارگران را به مسلخ کشانده اندوآنان را قربانی سیاست های رفرمیستی وجانبدارانه خود،هم دربرابرحاکمیت هاروضدکارگری وهم در مقابل اغواگری های ملتمسانه وزبون دوران اصلاحات کشانده ،تا به حساب خود،قوای پیاده تحویل جناح دیگری ازهمین حاکمیت دهند وشاهد بودیم که چگونه برسرشان کوبیده شدوهمه چیز به ضدش بدل گردید. منظورم آن دسته ازاحزاب ونیروهای ایست که به تقویت قطب چپ می اندیشند،اتحاد چپ و کارگری ماندن راازسنت های وجودی خود اعلان می دارند وبنوعی با آن معنی ومضمون می یابند.گروههای که ازاستراتژی مناسب درامررودررویی کارگران با سیستم سرمایه داری هارو گزنده صحبت به میان می آورند. همواره ازرهانیده شدن » طبقه درخود «، وعبورآن به سطح «طبقه برای خود» صحبت می کنند.ولی حاضر نیستند یک گام عملی روی اساسی ترین مسئله با مضمون اتحاد عمل کارگری برسرمضامین موقت، موردی، دائمی آن و بویژه به رسمیت شناختن تعدد نگاهها وگرایشات در درون گرایشات موجود طبقه کارگرمان وبرسمیت شناختن اختلافات وتاکید برروی اشتراکات ازخود پایبندی نشان دهند.گرایشاتی که همواره تنها و تنها برخود وبرای خود فکرمی کنند وهیچ انعطاف والزامی، غیرکارکرد سازمان وگروه خود، حتی برسرمدافعه ازرهانیدن کارگرزندانی نیز،حاضربه اقدام مشترک باغیرخود نیستند. 

درشرایطی که نظام به برهنه ترین شکل،به کارگران هجوم می برد و با سرکوبگری لجام گسیخته،شمشیرازنیام برمی کشد،سازمان ها،احزاب،مدافعان حقوق کارگران حتی برسربرجسته کردن مانیفست اعلام شده کارگران مثلا پتروشیمی ماهشهروبندرامام،پیرامون ظرف متشکل شدن آنان دخل و تصرف می کنند،چرا که آنرا با ارزیابی و مختصات ذهنی خود، همراه نمی بینند. کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر، دربیانیه ای که با عنوان «بيانيه آغازبه كاركميته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشيمى ماهشهر» با صدایی رسا اعلام داشته اند «سلام ما برکارگران و جنبش مطالباتی آنها»، دربخش پایانی این بیانیه آورده اند:»  دست همه را براى همكارى ميفشاريم وانتظار داريم كه همه به جاى اعلام حمايت فقط روى كاغذ بطورعملى مارا براى تشكيل سنديكاى كارگران ماهشهر يارى كنند زيرا هدف نهايى ما تشكيل سنديكاى مستقل كارگران ماهشهراست» گرایشی با خدشه دارکردن چنین بیان روشن وشفاف کارگران اعتصابی مجتمع پتروشیمی ماهشهر،ظرف تشکل مستقل اعلام شده آنانرا، به سایه می برند تا گرایش ذهنی و خود ویژه خویش را، به جای خواست اعلام شده کارگرانی که دراعتصابند و درمقابل شمشیرسرکوب نظام، ظرف متشکل شدن خود رااعلام داشته وهراسی به خود راه نمی برند، مدعیانی که تنها با خواست های انحصاری خود تعریف می شوند، خواست کارگران اعتصابی را وارونه تحویل داده واستقلال عمل کارگران ماهشهری واعتصابی را که ازپیش با صراحت نوشته اند که «هدف نهایی ما» تبیین » تشکیل سندیکای مستقل کارگران ماهشهراست «، به هیچ می انگارند،آنهم نه دردرون کشوربلکه ازهزاران فرسخ فاصله،تاانگاره گروهی،تشکیلاتی،سازمانی وفرقه خود رابه نام وبجای طبقه کارگراعلام دارند. اینجاست که حتی برسرمدافعه درامرآزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی واعتصابی نیزهمراهی ،هم عهدی ،هم پیمانی ، واتحاد عمل موردی و موقت هم شکل نمی گیرد . همه درخواست ها و دعوت ها ی وحدت طلبانه غیرخود را، بی پاسخ می گذارند وبه آن بسنده می کنند که ما خود به نام سازمان وحزب خویش اعلامیه داده وازپیش اعلان نظر کرده ایم ،همین !

من برآنم که طبقه کارگردرپرتو آگاهی خویش،دربرابردرک رایج این نیروها،که جزمحدود نگری وسرفرود نیاوردن به خواست طبقاتی خود طبقه است،درحد شعارباقی می مانند وتنهادرحد «علام حمایت روی کاغذ» بسنده می کنند.اما کارگران ما، راه خود در پیش می گیرد. می رزمند. ازیگدیگر می آموزند. اعتراض می کنند . اعتصاب سازمان می دهند . ظرف متشکل ومستقل خود را ایجاد می کنند. سندیکا سازمان می دهند.به دادگاههای ضد کارگری احضارمی گردند یا دستگیرمی شوند ومیلیون ها تومان وثیقه را به گردن می گیرند تا درمتن مبارزه وافت وخیزهای پیرامون خویش،نیازهای خود رابرشمرده و حول آن تاکتیک های مبارزاتی شان را از قوه به فعل درآورند.  

جا دارد که ما فعالان سیاسی برسراین مهم اندیشه کنیم وبرای مدافعه ازحق وحقوق تمامیت کارگران، صرفنظرازباوروعقیده آنان ،با رسمیت دادن به استقلال عمل هراعتصاب واعتراض و خواستی که دربرابرکلیت نظام سرمایه داری اسلامی ایران تعریف می گردد. دفاع ازخواست ها و مطالبات بی پاسخ مانده کارگران را به متحدانه ترین شکل پاسخ گوییم . سرمایه داران تنها ازپراکندگی و جدا سری ما و طبقه مان سود می برند. بیاییم ،تلاش دشمن را درهم بریزیم . این کارواین عمل ازما بر می اید.

دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری های دولتی ایران (ایلنا – ایسنا – مهر– سایت آفتاب،وسایت سفیر…) وسایت ها ی اصلاح طلب ( کلمه – جرس – اعتماد وسحام نیوز….) وتشکل ها،نهادها وسایت های مستقل مانند : (کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعالان کارگری ایران خودرو،کانون مدافعان حقوق کارگر، وبلاگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری، خبرنامه امیرکبیر،خبرنامه مازندران،سایت ميدان زنان، کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ،کانون صنفی معلمان تهران،کردستان میدیا، ساوالان سسی، آسمان دیلی نیوز وغیره) درداخل وخارج وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشور( تارنمای چشم انداز کارگری- سایت روشنگری –پیام ،افق روشن،وبلاگ کارگری راه کارگروغیره …) وخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آمده و به نظرتان می رسد.

جا دارد که اخبارمربوط به زحمتکشان روستاهای ایران وخبرهای زیست محیطی ارسالی دوست عزیزم» مهرداد مهرپور محمدی» کارشناس مسائل کشاورزی تشکر کنم .

اضافه نمایم ؛ علاقمندان به روزشمارکارگری وخبرهای سه ماهه اول (فروردین – اردیبهشت – خرداد سال۱٣۹۰ )می توانید جهت دست یافتن به اخبار کارگری سه ماهه اول سال نیز به لینک زیر مراجعه نمایند :

 

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110702_196_RS-mah123sal1390.pdf

 

خوشحال می گردم که فعالان کارگری،مدافعان حقوق کارگران وهرآنکس که روزشماربه دستش می رسد، بتواند نکته نظرها وانتقادات سازنده وموثرخود رابرسراین مجموعه کاربا من درمیان نهد .

بیش ازهرچیزازدریافت ایمیل های شما خرسند گشته وخواهم آموخت .

با دوستی و رفاقت

 

امیرجواهری لنگرودی

 

روز شمار اخبار کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و اعتراضی ایران تیرماه 1390

 

 

قنبری: نرخ بيکاری ۳۰ درصد است و هشت ميليون نفر بيکارند 

سایت رهانا در اول تیر 90 می نویسد :وقتی برای اولين بار از سوی دولت مطرح شد که در سال ۸۹ بيش از ۱٫۵ ميليون شغل ايجاد شده است و در سال ۹۰ بيش از ۲٫۵ ميليون شغل ايجاد خواهد شد دولتمردان بی شک انتظاری جزء تحسين شدن نداشتند. 
به گزارش سايت آفتاب، حال اما واکنشی که آن ها با آن مواجه شده اند شک و ترديد در آمارهای آن هاست که بی شک بيش از هرچيزی ارائه توضيحات آن ها در مورد اين آمار را می طلبد. 
جلسه روز يکشنبه هفته جاری مجلس نيز نشان داد که نماينده های مردم نمی توانند بپذيرند بيش از ۱٫۵ ميليون شغل ايجاد شده و نرخ بيکاری به ۱۱ درصد در حالی کاهش يافته که اطلاعات و شاخص های اقتصادی ديگر کشور اين موضوع را تاييد نمی کنند. 
داريوش قنبري، از اعضای فراکسيون کارگری مجلس هم هرچند در روز يکشنبه در مورد نرخ بيکاری چندان سخن نگفت اما وقتی فرصت سخن گفتن برايش فراهم می شود، از برآوردهای عجيبی درباره نرخ بيکاری کشور سخن می گويد. 
شايد مهم ترين آمار اين نماينده مجلس بيکاری بيش از هشت ميليون نفر ايرانی است که وی به آن اشاره مي‌کند. 
داريوش قنبری مي‌گويد: من نرخ بيکاری موجود را در کشور همين ۳۰ درصد می دانم. البته آمارهای رسمی نرخ بيکاری را بيش از ۱۴ درصد و تعداد بيکاران را بيش از سه ميليون بيکار اعلام می کند، اما در اين آمارها زنان و دانشجويان را محاسبه نمی کنند در صورتی که دانشجويان بعد از مدتی به خيل بيکاران می پيوندند و بايد برای آن ها اشتغال ايجاد شود. از سوی ديگر سربازان هم در اين آمارها شاغل محسوب می شوند، در حالی که اين قشر نيز بعد از مدتی بيکار خواهند شد. با محاسبه سربازان و دانشجويان جميعت بيکاران کشور به هشت ميليون نفر می رسد. 

 

ستاد هدفمندی یارانه ها، پرداخت یارانه به دامداران به اجماع اعضای این ستاد نرسیده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایانا در تاریخ 1 تیر آمده است : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: در جلسه ای که روز گذشته در ستاد هدفمندی یارانه ها با حضور وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی برگزار شده، پرداخت یارانه شیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

حجت الله رحمانی افزود: بر اساس اخبار رسیده، پرداخت یارانه شیر به دامداران که پیش از این در ستاد هدفمندی، کمیسیون کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی در اولویت قرار داشت، در این جلسه منتفی شده است.وی خاطرنشان کرد: اجماع کافی برای پرداخت یارانه شیر به تولیدکنندگان در این جلسه صورت نگرفته است. رحمانی تصریح کرد: هرچند عدم پرداخت یارانه به تولیدکنندگان و دامداران مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود خواهد آورد، اما در صورتی که تامین علوفه ارزان با قیمت ثابت و به وفور در اختیار دامداران قرار گیرد، شاید بتواند به بخشی از مشکلات تولید شیر پاسخ دهد.وی یادآور شد: استدلال اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها برای تامین علوفه ارزان، فرمول ارائه شده دامداران در تعیین قیمت شیر بوده است.

افزايش 30 درصدی کرايه‌ها در 6 ماه 

به نوشته سایت خبرگزاری دولتی مهرنوشت : سرانجام کش و قوس دولت و شهرداری در مورد کرايه‌های حمل و نقل عمومی پيشنهاد شهرداری و شورای شهر به کرسی نشست و از امروز 15 درصد به کرايه‌ها اضافه شد. اين در حالی است که افزايش 30 درصدی طی 6 ماهه اخير فشار اقتصادی مضاعفی را به مردم تحميل کرده است. 
به گزارش خبرنگار مهر، درگيری فرمانداری و شورای شهر پس از دو ماه کشمکش به نفع شورا به نتيجه رسيد و از امروز کرايه تاکسی ها و بليت مترو و اتوبوس افزايش پيدا می کند. پيش از اين قرار براين بود که ارديبهشت ماه شاهد رشد کرايه ها باشيم که با مقاومت فرمانداری اين مصوبه اجرايی نشد. 
گرانی سوخت و افزايش هزينه ها دليل اصرار شورا براين مصوبه بود اما فرمانداری نيز تحمل دوبار افزايش کرايه يکبار در ديماه سال گذشته و بار ديگر در سال جديد را برای شهروندان سخت می دانست. 
دامنه دار شدن اين اعتراض ها پای رئيس جمهور را نيز به ميان کشيد و نتيجه آن ديدار رئيس شورای شهر با احمدی نژاد بود که پس از آن چمران وعده افزايش کرايه ها را در تابستان داد. هرچند باز هم وزارت کشور زير بار مصوبه شورا نرفت اما به گفته رئيس کميسيون عمران شورا اين مصوبه در شورای حل اختلاف بررسی شد و در نهايت اختيار افزايش کرايه ها به شورا واگذار شد. 

مصوبه افزايش کرايه‌ها يکشنبه 29 خرداد ماه در شورا دوباره بررسی و نرخ های جديد برای اجرايی شدن تعيين شد. 

گران شدن کرايه‌ها از زبان چمران 

مهدی چمران، رئيس شورای اسلامی شهر تهران در اين جلسه در مورد روند تعيين نرخ کرايه ها می گويد: پس از تصويب، نرخ کرايه‌ها بر منوال سالهای گذشته برای فرماندار و وزير کشور ارسال شد که مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفت و اجرايی نشد ولی با برگزاری جلساتی متعدد و در نهايت در ستاد هدفمندسازی يارانه ها نرخ های جديد مورد توافق قرارگرفت. 
او ادامه می دهد: برای تصميم گيری نهايی مسئولان مترو، اتوبوسرانی و تاکسيرانی به همراه مسئولان وزارت کشور محاسبات خود در خصوص هزينه ها و نرخ های حمل و نقل عمومی را ارائه کردند که مشخص شد هزينه های محاسبه شده بسيار نزديک به هم بودند. 

حمايت به اندازه ای بوده که کرايه های افزايش نيابد 

اما دولت همچنان مخالف کرايه ها است. مجتبی شفيعي، دبير شورای عالی ترافيک شهرهای کشور پس از اعلام قطعی شدن افزايش کرايه ها در اظهار نظری می گويد: افزايش بهای بليت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، خلاف نظر دولت است و حمايت از شهرداری ها به گونه ای بوده که هيچ افزايش قيمتی در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور صورت نگيرد. 
وی با اشاره به يارانه های دولت در سال 89 و 90 به شهرداری تهران می گويد: در سال 89 يارانه پرداختی دولت به شهرداری تهران شش برابر شد و از 8/15 ميليارد تومان به 8/91 ميليارد تومان رسيد. همچنين يارانه های پرداختی دولت در سال 90 نيز به حمل و نقل عمومی کشور (مترو و اتوبوسرانی های سراسر کشور) از 260 ميليارد تومان در سال 89 به 400 ميليارد تومان رسيده يعنی حدود دو برابر افزايش يافته است. 

شورا اصرار بر گرانی داشت 

محمد رضا محمودی ،معاون عمرانی استاندار تهران نيز از مخالفان افزايش کرايه های تاکسی است. او در اين رابطه به مهر می گويد: استانداری هنوز هم مخالف افزايش نرخ کرايه تاکسی و مترو است. 
او توضيح می دهد: شورا بر افزايش کرايه ها تاکيد دارد و از امروز نيز نرخ های مصوب شورا اجرا شده است. اين در حالی است که دولت سهم خود از يارانه های بليت مترو و اتوبوس را پرداخت اما شورای شهر اصرار دارد به دليل تورم ساليانه قيمت کرايه ها افزايش يابد. 

گرانی ها متناسب با افزايش نرخ سوخت است 

اما معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران معتقد است: افزايش کرايه ها متناسب با افزايش نرخ سوخت است و رقمی جزئی به کرايه ها افزوده می شود. 
او توضيح می دهد: تغييرات نرخ کرايه ها بايد در آذرماه 89 همزمان با افزايش قيمت سوخت صورت می گرفت اما به منظور مشارکت و همراهی مديريت شهری با سياست هدفمند سازی يارانه ها در بخش اتوبوسرانی و مترو هيچ افزايشی صورت نگرفت و در بخش تاکسيرانی نيز علی رغم اينکه با افزايش قيمت سوخت بايد نرخ کرايه ها حداقل 30 درصد افزايش می يافت اما افزايش 15 درصدی کرايه ها اعمال شد. 
وی تصريح کرد: از ابتدای تيرماه بر اين اساس نرخ کرايه تاکسی ها 15 درصد افزايش می يابد تا به ميزان افزايشی که برای آذرماه 89 براساس هدفمند سازی يارانه ها پيش بينی شده بود، برسيم و با توجه به افزايش قيمت برق مصرفی مترو قيمت بليت مترو نيز به طور ميانگين 157 ريال افزايش خواهد يافت. 
به گفته تشکری هاشمي، بليت تک سفر بين بليتهای مترو بيشترين ميزان افزايش را خواهد داشت و از فردا 50 تومان اين نوع بليت گران تر می شود اما در مقابل، بعضی از انواع بليت های مترو نيز هيچ افزايش قيمتی ندارند. 
معاون شهردار تهران در مورد نرخ بليت اتوبوس نيز اظهار کرد: نرخ پايه بليت اتوبوس از 25 تومان به 42 تومان افزايش داشته است و با توجه به اينکه نظام بليت الکترونيک را داريم اين افزايش مبلغ از کارت بليت های الکترونيک کسر می شود. 
وی افزود: در بخش اتوبوس های خصوصی نيز با توجه به طول پيمايش و طول مسير بر مبنای هر واحد جابه جايی 25 تومان هزينه سفر افزايش می يابد که براين اساس متناسب با طول خطوط افزايش 50، 75 و 100 تومانی را در خطوط اتوبوس های خصوصی خواهيم داشت. 

تشکری هاشمی تاکيد کرد: البته بيشترين فراوانی خطوط اتوبوس های خصوصی در خطوط است که 50 تومان افزايش هزينه سفر را دارند. 

رانندگان از ميزان افزايش اطلاعی ندارند 

با وجود آن که از امروز نرخ کرايه تاکسی ها افزايش پيدا می کند هنوز بسياری از تاکسيرانان از اين افزايش اطلاعی ندارند. يکی از رانندگان گردشی در ميدان فردوسی در خصوص افزايش کرايه ها به خبرنگار مهر می گويد: دقيقا نمی دانم چقدر کرايه افزايش پيدا کرده بايد برای به روز کردن تاکسی متر به سازمان تاکسيرانی مراجعه کنم. 
او بر اساس اخبار شنيده حدس می زند 10 تا 15 درصد کرايه ها افزايش يابد. يکی ديگر از رانندگان تاکسيهای گردشی می گويد: از امروز 30 در صد کرايه ها گران می شود اما رقم قطعی آن را نمی دانم. 
او ادامه می دهد: تاکسی ها خطی به طور دقيق از افزايش کرايه ها مطلع هستند. مسافران ما رقم تاکسيمتر را قبول ندارند در مسيرهايی نيز اين رقم برای راننده نمی ارزد بنابراين مانند گذشته توافقی کرايه ها را می گيريم . 

نصب نرخ های جديد طی 20 روز آينده 

فضل الله اسلامي،مديرعامل سازمان مديريت و نظارت برتاکسيرانی شهر تهران نيز درباره افزايش کرايه ها به مهرمی گويد: اين افزايش نرخ از نظر ريالی بسيار کم است و به طور ميانيگن 50 تا 100 تومان به نرخ کرايه‌های تاکسی اضافه مي‌شود. 
اسلامی توضيح می دهد: نرخ کرايه ‌تاکسي‌های دارای تاکسي‌‌متر نيز 15درصد افزايش می يابد که به روز رسانی تاکسيمتر اين نوع تاکسي‌ها يک ‌ماه زمان مي‌برد. 
اسلامی با اشاره به نحوه به روز رسانی و اطلاع رانندگان از نرخ های جديد می گويد: هم‌اکنون 16‌هزار تاکسي‌ دارای تاکسيمتر در ناوگان فعال هستند، که به‌روز رسانی از اول تير آغاز شود. هزينه اين به‌روزرسانی توسط سازمان تاکسيرانی پرداخت مي‌شود. 
او ادامه می دهد:اطلاع‌رسانی در مورد نرخ‌کرايه‌های جديد نيز در حال انجام است و از اول تير، نرخ‌کرايه‌ها در ايستگاه‌های مبدا و مقصد تاکسی نصب مي‌شود. برچسب قيمت بر روی شيشه تاکسي‌ها نيز به مرور در طی 20روز آينده به روز می شود. 

 

 

جدال نابرابر خشکسالی با روستاهای یزد/ 523 روستا در عطش آب

 

یزد – خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ اول تیر نوشت : نقل خشکسالی حکایتی است که این روزها به سوژه تکراری رسانه ها تبدیل شده اما عمق فجایع حاصل از جدال نابرابر خشکسالی با روستاها به حدی است که هر مطلب تنها گوشه کوچکی از آن را به نمایش می گذارد و در این میان 523 روستای یزد نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، روستاهای استان یزد در حالی این روزها در اوج گرما از کمبود آب رنج می برند که خشکسالی یزد وارد یازدهمین سال خود شد و کوله باری از نگرانی نصیب مردم روستاها و مسئولان کرد.صرف نظر از خسارتهای متعدد و بی شمار در بخش کشاورزی و باغداری و دامداری و … بی آبی این روزها به تهدیدی برای روستاها تبدیل شده و حتی روستاهای ییلاقی نیز نتوانسته اند در جدال با خشکسالی پیروز شوند.

اکنون از مجموع هزار و 392 روستای استان یزد 523 روستا در زمینه منابع آبی خسارتهای جدی دیده اند. تبعات خشکسالی در این روستاها تنها به تابستانها منحصر نمی شود بلکه زمستانها نیز اهالی روستاها آب سالم و بهداشتی برای شرب ندارند و مجبورند از تانکرهای آب برای مصرف روزانه و بهداشتی خود استفاده کنند.

320 روستا در تابستان و زمستان آبرسانی سیار می شوند

در سالهای ترسالی آبرسانی سیار تنها در ایام تابستان انجام می ‌شد اما به دلیل خشکسالی های پی در پی، اکنون 320 روستا در تابستان و زمستان باید چشم انتظار تانکرهای آب باشند.

خشکسالی دندان تیز خود را به منابع آبی نشان داده و منابعی که روزگاری 13 لیتر در ثانبه آبدهی داشته اند اکنون با به کار گیری تمام توان و تجهیزات تنها دو لیتر در ثانیه آبدهی دارند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد در این زمینه اظهار داشت: هم ‌اکنون 400 منبع آبی برای تامین آب روستاهای استان یزد وجود دارد که میزان آبدهی آنها به شدت کاهش پیدا کرده است.محمدرضا حاتمی با اشاره به میزان برداشت از منابع آبی عنوان کرد: سالانه تنها 30 درصد منابع جایگزین می‌ شود.حاتمی همچنین بیان داشت: سالانه بین 70 تا 90 درصد منابع آبی روستاهای استان یزد کف ‌شکنی و لایروبی می ‌شود و این امر کاهش کیفیت آب استحصالی را به دنبال دارد.

کیفیت آب روستاهای یزد سالانه بین 10 تا 15 درصد افت می کند

وی یادآور شد: به همین دلیل کیفیت آب منابع آبی روستاهای استان یزد یا همان EC آب سالانه بین 10 تا 15 درصد افت می ‌کند.حاتمی هزینه‌ های نگهداری و تعمیرات منابع آبی و تجهیزات آبفار را بسیار زیاد اعلام کرد و بیان داشت: این هزینه ‌ها سالانه 400 میلیون تومان افزایش پیدا می ‌کند.وی همچنین هزینه ‌های آبرسانی سیار به روستاهای استان یزد را دو میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با اجرای مصوبات سفر رهبری به استان یزد تا حدی از فشار بار خشکسالی در برخی روستاها کاسته شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد افزود: در سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد در سال 86، آبفار 13 مصوبه با اعتبار 22.5 میلیارد ریال داشت که این پروژه ‌ها به طور کامل اجرا شده و پیشرفت 98 درصدی دارد.حاتمی یادآور شد: در سال گذشته نیز آبفار 104 پروژه داشت که با اجرای این پروژه‌ ها توانسته تا حدی بار خشکسالی را کاهش دهد اما مشکلات و بحران خشکسالی همچنان باقی است.

حاتمی همچنین با اشاره به پروژه ‌های اجرا شده یا در دست اجرای آب و فاضلاب روستایی در روستاهای مختلف استان افزود: از محل منابع استانی 127 پروژه با 42 میلیارد و 400 میلیون تومان، از محل منابع خشکسالی 92 پروژه با اعتبار 40 میلیارد تومان و از محل اعتبارات و منابع ملی 35 پروژه با 38 میلیارد تومان در دست اجراست.

43 روستای یزد از آب انتقالی بهره مند شدند

بسیاری از روستاییان چشم امید خط آب انتقالی داشتند که البته تاکنون انتظار 43 روستا در این زمینه محقق شده اما این 43 روستا نیز تنها بخشی از آب شرب مورد نیاز خود را از این خط تامین می کنند.به هر حال به نظر می رسد اکتفا به منابع داخلی استان و روستاها، صرفه جویی و قناعت که پیشه اصلی و دیرینه مردمان یزد است بیش از همه بتواند در این بحران یاری رسان مردم صبور کویر باشد.

 

30 درصد چاههای آب منوجان خشک شد

 

منوجان – خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 2 تیر نوشت : مدیرجهاد کشاورزی منوجان با اشاره به خشکسالی شدید در این منطقه گفت: سطح آبهای زیر زمینی منوجان کاهش یافته و 30 درصد از چاههای شهرستان خشک شده است.

جواد شهریاری در گفتگو با مهر اظهارداشت: کشاورزان منوجانی متقاضی استفاده از تسهیلات آبیاری تحت فشار برای ثبت مشخصات جغرافیایی و ملکی خود به مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

مدیر جهاد کشاورزی منوجان با اشاره به روند رو به رشد کاهش سطح آبهای زیر زمینی در منوجان و خشک شدن 30 درصد آب چاه های کشاورزی گفت: با مراجعه کشاورزان به مراکز خدمات جهاد کشاورزی و تکمیل پرونده کارشناسان آب و خاک با حضور در باغها و مزارع نسبت به ثبت مشخصات جغرافیایی و ملکی از طرق جی پی اس اقدام و متقاضیان جهت دریافت تسهیلات معرفی خواهند شد.

شهریاری افزود: با تمهیدات خوب دولت در مناطق جنوبی استان و پرداخت 2.5 میلیون تومان بلاعوض به ازای تجهیز هرهکتار به آبیاری نوین بهترین فرصت نجات کشاورزی از خشکسالی و کم آبی برای کشاورزان منوجانی است.

مدیر جهاد کشاورزی منوجان از تحویل و تکمیل 80 طرح آبیاری تحت فشار با سطح زیرکشت هزار و 200 هکتار توسط بخش خصوصی و شرکتهای آبیاری به کشاورزان منوجانی خبر داد و گفت: با وارد شدن 80 طرح جدید به سطح سه هزار و 700 هکتاری آبیاری تحت فشار، راندمان آبیاری در منوجان 10 درصد افزایش یافت.شهریاری یاد آور شد: در صورت تخصیص به موقع اعتبارات امسال این مدیریت قابلیت جذب بیش از هزار هکتار دیگر را نیز دارا است.

ده هزار کارگر کوره های آجرپزی بیکار شدند

 

به گزارش سایت دولتی ایسنا در 2 تیر آمده است : افزایش قیمت سوخت، کوره های آجرپزی را در رشتخوار تعطیل کرد و باعث بیکاری ده هزار نفر شد. حکیمی عضو اتحادیه مصالح فروشان و کوره داران رشتخوار گفت: ۴۰ واحد تولید آجرپزی در شهرستان رشتخوار با هدفمندی یارانه ها و گرانی نفت کوره صد در صد تعطیل شدند و بیش از ۱۰ هزار نفر کارگر در این کوره ها اکنون بیکار و سرگردان شده اند و امرار معاش خانواده آنان دچار مشکل شده است.

حکیمی با ذکر اینکه دولت باید هرچه سریعتر کوره داران رشتخوار را از بسته های حمایتی خود برخوردار کند، افزود: اکثر کوره های این شهرستان که دستی و سنتی است و سال هاست در این شهرستان فعال است که متاسفانه بعد از ۴۰ سال کار این حرفه با اجرای هدفمندی یارانه ها در آستانه نابودی قرارگرفته است.وی افزود: با توجه به گران شدن سوخت، در گذشته قیمت یک تانکر سوخت ۴۵۰ هزار تومان بود اما در حال حاضر این قیمت پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. اگر به این قیمت، دیگر هزینه ها از قبیل حمل و مزد کارگر را اضافه کنیم، هزینه تولید یک تن آجر به ۴۵ هزار تومان می رسد و این سوال پیش می آید که دیگر چه کسی قادر به خرید آجر با این قیمت است.

حکیمی به بحث صنعتی کردن کوره پزی ها و تولید مصالح صنعتی اشاره کرد و بیان داشت: میانگین متراژ زمینی که کوره ها در آن احداث شده در نهایت ۳۰۰۰ متر است در حالی که برای صنعتی کردن به زمینی به متراژ ۱۰۰ هزار متر نیاز است و علاوه بر آن تغییرکاربری نیازمند اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان است که پرداخت چنین هزینه ای از توان کوره پزان خارج است.

یکی از آجرپزان نیز درباره مشکلات به وجود آمده اظهارداشت: در حال حاضر هیچ یک از کوره های آجرپزی کارگر نگرفته اند و علت آن افزایش قیمت گاز است.وی درباره کارگران مشغول به کار در این حرفه، گفت: این کارگران کار فنی دیگری یاد ندارند و بیکاری، سبب ایجاد مشکلات دیگری در جامعه خواهد شد.

علی اصغر احمدی، رییس اداره بازرگانی رشتخوار در این خصوص گفت: گرانی نفت کوره موجب تعطیل شدن کار این صنف در رشتخوار شده است. وی افزود: برای تامین سوخت این قشر مکاتباتی انجام شده است.

 

14 سال خشکسالی کشاورزی تایباد را با چالش مواجه کرد

 

تایباد – به گزارش خبرگزاری دولتی مهر درتاریخ 2تیر آمده است : فرماندار تایباد گفت: 14سال خشکسالی کشاورزی و دامداری شهرستان را با چالش جدی مواجه ساخته بطوری که روزانه جمع زیادی از دامداران برای فروش دامهای خود به جهاد کشاورزی مراجعه می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عارف عارفی شامگاه چهارشنبه در جمع مدیران ادارات این شهرستان با اشاره به اینکه هشتاد درصد از مردم در بخش کشاورزی و دامداری مشغول هستند، افزود: امید است با بازگشایی بازارچه مرزی دوغارون و به منظور کمک به معیشت خانواده های شهرستان و همچنین باعث حل معضل بیکاری جوانان این شهرستان خواهد شد.

وی افزود: شهرستانی با این وسعت و حوزه جغرافیایی، دارای سه کارخانه تولیدی ورشکسته است که باید در جهت توسعه صنعت و راه اندازی کارخانجات، چاره اندیشی شود. 

این مسئول تصریح کرد: منطقه ویژه معدنی که در سفر سوم دولت به استان به تصویب رسیده بود برای ایجاد زیرساختهای آن سه میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است که با ایجاد زیرساختها در معادن زمینه اشتغال بسیاری از جوانان جویای کار را فراهم خواهد ساخت.

وی گفت: تصویب منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بارقه امیدی در دل مردم ایجاد کرده که اگر بشود از آن استفاده درست کرد وضیعت منطقه ارتقاء پیدا می کند.

ذخیره آبخوانهای گلستان ته کشید

 

گرگان – خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 2 تیر می نویسد : برداشتهای بی رویه، کمبود منابع آبی، کاهش بارندگی و کمبود منابع تامین آب سبب شده تا وضعیت آبی گلستان در خط قرمز قرار گیرد و ذخیره آبخوانهای استان در معرض خشکی باشد.به گزارش خبرنگار مهر، میزان پتانسیل آبهای سطحی و زیرزمینی استان دو هزار و 485 میلیون متر مکعب است که از این میزان هزار و 250 میلیون متر مکعب زیرزمینی و بقیه سطحی است.

استان از نظر سیمای منابع آب زیر زمینی به سه نوار تقسیم می شود که در نوار شمالی آن سفره های زیر زمینی بسیار فقیر است و در نوار میانی که از نظر کمی دارای ذخایر مناسبی است اما به لحاظ کیفی به دلیل استقرار صنایع و تاسیسات آلاینده در این ناحیه اکثر چاه ها دارای آلودگی میکزوبی و شیمیایی است و استفاده شرب ندارد.
 
تنها در نوار جنوبی استان سفره های غنی آب زیر زمینی وجود دارد که البته برداشت بی رویه و کاهش بارندگی در این ناحیه موجب شده است این منطقه هم دستخوش تغییرات شود و با افت آب های زیر زمینی در این ناحیه نیز مواجه هستیم.متوسط بارندگی استان در سال، حدود 450 میلیمتر است که 70 درصد آن در فصول غیر آبیاری(مهر تا فروردین ماه) اتفاق می افتد.میزان بارندگی در مناطق جنوب و جنوب غربی استان، حدود 700 میلیمتر و در نواحی شمال و نوار مرزی حدود 200 میلیمتر در سال است.

 

108 روستای گلستان آب آشامیدنی سالم ندارند

 

108 روستای گلستان از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند که از این تعداد 86 روستا دارای کد و 22 روستا بدون کد هستند. مدیرعامل آب منطقه ای گلستان از برداشتهای غیرمجاز و بی رویه منابع آب زیرزمینی به عنوان خطراتی که منابع آبی استان را تهدید می کند، یاد کرد.

 

ایرج حیدریان مقدار بارش سطح استان را 9 میلیارد متر مکعب اعلام کرد و افزود: وضعیت آب در کشور به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و بیابانی بحرانی است و به علت نوع اقلیم شاهد 70 درصد تبخیر در این بخش هستیم و تنها 30 درصد به آب تجدیدپذیر تبدیل می شود.مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: زمانی که استفاده از منابع آب زیرزمینی به بیش از 60 درصد می رسد وارد مرحله بحرانی می‌شویم و این در حالی است که هم اکنون شاهد استحصال 90 درصدی از منابع آب زیرزمینی هستیم.

 

حیدریان افزود: سرعت در مهار و تنظیم آبهای سطحی و علاج بخشی سد و شبکه وشمگیر از جمله تمهیدات استراتژیکی است که در خصوص خروج از بحران در حال اجرایی شدن است.

 

وضعیت منابع آب زیرزمینی گلستان بحرانی است

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: منابع آب استان بویژه منابع آب زیرزمینی در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد و 87 درصد منابع آب گلستان در بخش کشاورزی با راندمان 31 درصد مصرف می شود.وی افزود: وضعیت منابع آبی استان، بویژه منابع آب زیرزمینی به دلیل اضافه برداشت ها و عدم رعایت الگوی کشت مناسب در وضعیت نامساعدی قرار گرفته است.

 

حیدریان افزود: ‌وقتی ما در بخش کشاورزی الگوی مناسبی برای مصرف نداریم، ‌در بقیه قسمت ها دچار مشکل می شویم.وی اظهار داشت: در افق 1420 هفت هزار میلیون  متر مکعب در استان گلستان نیاز آب داریم و پتانسیل آب استان تنها دو هزار و 450 میلیون متر مکعب است و در استان چهار هزار و 500 میلیون متر مکعب کمبود آب داریم .وی افزود: ‌اگر برنامه مدونی برای اصلاح الگوی مصرف نداشته باشیم در تأمین آب دچار مشکلات اساسی خواهیم شد.مدیر عامل شرکت آبفای گلستان گفت: آب یکی از بزرگترین چالش های قرن حاضر است که می تواند در آینده بسیار نزدیک سرمنشا بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار گیرد.
 
علی اکبر علیمرادی، با بیان اینکه در گذشته مشکلات و مسائل آب در مقیاس محلی مطرح بود، اما اکنون این مشکلات در مقیاس های ملی، منطقه ای و حتی جهانی بروز می کند افزود: مقدار سرانه مصرف آب، به شدت در جهان در حال افزایش است.به گفته وی، از 510 میلیون کیلومتر مربع سطح کره زمین حدود 360 میلیون کیلومتر مربع آن (حدود 70 درصد) پوشیده از آب است به گونه ای که بسیاری آن را کره آب می نامند ولی در عمل آب قابل استفاده برای شرب بسیار اندک است.وی عنوان کرد: بر اساس مطالعات اقلیم شناسی 97.5 درصد آبهای جهان شور و غیر قابل آشامیدن بوده و تنها 2.5 درصد از منابع آبی جهان شیرین ماست که 68.9 درصد آن به صورت توده یخ و یخبندان در یخچالهای قطبی و پوشش دائمی برفها در مناطق کوهستانی انباشته شده و 30.8 درصد آن به صورت آب های زیرزمینی بسیار عمیق و کمتر از 0.3 درصد آن در دریاچه های آب شیرین رودخانه ها نهرها و یا در زیر سطح زمین جریان دارد.
 
وی در ادامه، با اشاره به محدودیت منابع آب و کم آبی در استان گفت: متوسط بارندگی استان در سال، حدود 450 میلیمتر است که 70 درصد آن در فصول غیر آبیاری(مهر تا فروردین ماه) اتفاق می افتد.علیمرادی بیان کرد: میزان بارندگی در مناطق جنوب و جنوب غربی استان، حدود 700 میلیمتر و در نواحی شمال و نوار مرزی حدود 200 میلیمتر در سال است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان عنوان کرد: ‌آلودگی منابع آب در استان به دلیل دفع نامناسب فاضلاب های شهری و صنعتی ‌استفاده بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی و کشاورزی روز به روز بیشتر شده و این امر تأمین آب مناسب و کافی را در بخش های مختلف با چالش مواجه کرده است.

 

علی اکبر علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر توجه مردم به کاهش جدی سرانه منابع آب و بهره مندی از قابلیت های مذهبی و فرهنگی در فرهنگ سازی در این بخش تاکید کرد.وی کمک برای گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب با توجه به منابع غنی اسلامی، بیان و ارزش نهادن به تلاش های صورت گرفته در بخش تامین، انتقال و توزیع آب و اطلاع رسانی در خصوص لزوم مصرف بهینه آب را ضروری دانست.

 

معاون طرح و توسعه شرکت آب وفاضلاب روستایی استان اضافه کرد: در حال حاضر 85 تا 90 درصد از آب چاه ها وسفره های زیر زمینی برای تامین آب روستاهای استان استفاده می شود که این امر موجب شده است ذخیره آبخوان های آزاد استان در سال 89 نسبت به 88 به مقدار 117میلیون متر مکعب کاهش پیدا کند.قاسم محمد نژاد عنوان کرد: این کاهش در مقایسه با 13 سال قبل 205 میلیون مترمکعب را نشان می دهد.
 
محمد نژاد سرانه مصرف آب استان را بین 75 تا 150 لیتر برای هر نفر در شبانه روز عنوان کرد  ودر ادامه از افت 132 سانتی متری آب های زیر زمینی در روستاهای استان خبر داد.وی  با اشاره به این که کیفیت آب استان به علت برداشت بیش از اندازه دچار مشکل شده است، افزود: اگر از آب های زیرزمینی بیش از 60 درصد برداشت شود، آب های زیرزمینی با بحران روبه رو می شود و این آمار در استان ما بیش از90 درصد است.

 

معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان گفت: 108 روستای گلستان از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند که از این تعداد 86 روستا دارای کد و 22 روستا بدون کد هستند با توجه به مشکل کم آبی بر ضرورت مصرف بهینه آب در بخشهای شرب و کشاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.همچنین باید با پرداختن به موضوعات صرفه جویی و مدیریت مصرف آب ، مردم را نسبت به وضعیت کمبود آب آگاه کرد تا به تغییر رفتارهای صحیح و مصرف درست آب در بخشهای مختلف ترغیب شوند.

 

قاچاق کالا به ايران به‌طور رسمی انجام مي‌شود 

دويچه ‌وله در تاریخ 2 تیر گزارش می دهد:علي‌ اکبر اوليا، رئيس کميته مجلس درتحقيق و تفحص از قاچاق، در گفت‌وگو با سايت «تابناک»، با اشاره به آمار ۱۹ ميليارد دلاری قاچاق گفت که اين حجم نمي‌تواند غيررسمی وارد کشور شود. وی با تأکيد بر اين که بخش عمده‌ای از قاچاق از راه‌های رسمی يا نيمه‌رسمی وارد مي‌شود، تصريح کرد: «برخی از ظرفيت‌های قانونی موجود، برای ورود غيرمجاز کالا به کشور استفاده کرده‌اند و در واقع هنرمندی جريان‌های اصلی قاچاق است که از اين ظرفيت به سود خود و با کمترين هزينه بهره گرفته و ريسک قاچاق کالا را برای خود بسيار پايين آورده‌اند.» اوليا در ادامه با بيان اين که عوامل متعددی در قاچاق کالا نقش دارند، ثابت ماندن نرخ ارز را يکی از اين عوامل خواند که «به افزايش حجم واردات کمک کرده و باعث لطمه ديدن توليد داخلی شده است.» 

 

به متحصنین میدان رودولف در کلن بپیوندیم

دراعلام همبستگی و ادامه حرکتها و اشغال میدان ها که از خاورمیانه آغاز شد وبه اسپانیا،یونان و فرانسه و… کشید،اکنون به متحصنین میدان رودولف در کلن بپیوندیم. 
از تاریخ ٢٠١١.٠٦.١٩ تعدادی از جوانان و فعالین متعرض به سیاستهای ریاضت طلبانه دولت سرمایه داری حاکم،اقدام به اشغال میدان رودولف و حضور شبانه روزی در آنجا گرفتند که این حرکت همچنان ادامه دارد. 
با توجه به حرکت صورت گرفته و حضور جوانان در میدان رودولف،طبیعی است که اکنون فرصت بسیار مناسبی برای حضور تمامی معترضین و معتقد به چنین حرکتهایی می باشد. 
حضور ما در میدان رودولف همبستگی با متحصنین در یونان، اسپانیا و فرانسه است و هم اعتراض به سرکوبهایی که از سوی دولتهای مزبور در طی چند هفته گذشته صورت گرفته است. 
ما در همان جا با بحث و گفتگو ها برای آکسیونهایی که ضد استثمار است تصمیم می گیریم و بر ضد آنها مبارزه می کنیم این حرکت مردمی از گرایشات ضد اتوریته، ضد اقتدار، ضد سلطه وضد سرمایه داری و به شکل افقی از پایین در حال شکل گیری است و به هیچ حزب خاصی وابستگی ندارد. در صورت پیوستن به این حرکت اعتراضی به اشکال زیر میتوان از این حرکت حمایت کرد. 
١-حضور خودتان در میدان و بردن وسایل لازم برای خواب جهت اقامت درازمدت 
٢- در اختیار گذاشتن وسایل لازم همچون چادرکیسه خواب و…. به متحصنین در صورت نیازآنان 
٣-حضور چند ساعته در میدان در طول روز 
۴-بردن مواد غذایی و آب جهت حمایت از متحصنین در میدان. 
۵-حضور کوتاه مدت صرفاً جهت اعلام حمایت از متحصنین. 
٦- بازتاب دادن خبر تحصن در رسانه های مختلف و پوشش خبری آن 
٧-اعلام خبر ازطرق گوناگون به دوستان و رفقا ( ایمیل، فیس بوک، تلفن، تویتر، فریند فید، وبلاگ و…) 
٨- و به هر طریقی که می توانید به متحصنین اعلام کنید که تنها نیستند. 
٩- از بردن شمع, موزیک، پلاکارد، لگن پلاستیکی برای شستن، زیرانداز، میز صندلی، پتو، نیمکت و ایده های جدید استقبال می کنند

Rudolfplatz in Köln

جوانان و فعالین – شهر کلن آلمان

 

صدور حکم دستگیر شدگان گلگشت حمایتی سال 88

 

بر اساس گزارش رسیده، شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج پس از مدت 8 روز از زمان دادگاهی ، برای دستگیر شدگان گلگشت سال 88 حکم صادر کرد.

بر اساس این گزارش ، 10 نفر از دستگیر شدگان تبرئه و صدیق سبحانی و وفا قادری به یک سال حکم زندان محکوم شدند که حکم صادره به جزای نقدی یک میلیون تومانی تبدیل شد .

این حکم در تاریخ 29/3/90 به وکیل مدافع نامبردگان تحویل داده شد و به مدت 20 روز از زمان صدور حکم در دادگاه تجدید نظر ،قابل اعتراض می باشد .

لازم به ذکر است که نامبردگان در تاریخ 13 آذر ماه 1388 در جریان برگزاری گلگشت در حمایت از کارگران زندانی که توسط فعالین کارگری و اعضا کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در شهر سنندج برگزار شد، دستگیر و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند .

ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ضمن محکوم کردن احضار و دادگاهی کردن کارگران و فعالین کارگری، از همه کارگران، تشکل ها و نهاد های کارگری و مدافعان حقوق بشر داخلی و بین المللی می‌خواهیم که از هر طریق ممکن برای لغو احضار و دادگاهی و دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری، اعتراض کنند و برای آزادی کارگران زندانی، بکوشند.

افزايش شديد قيمت اتوبوسهای شركت واحد ومترو همزمان با شرايط بحرانی هوای تهران در اين فصل سال 

به گزارش سایت آينده آمده است : در حالی كه اخبار رسمی از افزايش تنها 15 درصدی كرايه اتوبوسهای شركت واحد حكايت دارد گزارشهای بينندگان آينده از گرانی چندين برابری اين مقدار خبر می دهد و اين از صداقت رسانه هايی خبر می دهد كه بيش از اندازه «مستقل» در پوشش اخبار مرتبط با شهرداری پايتخت هستند. 
به گزارش سرويس اقتصادی «آينده»؛ از روز اول تيرماه كرايه اتوبوسهای تندرو مسير راه آهن از 100تومان با 100درصد افزايش به 200تومان رسيده است. كرايه اتوبوسهای BRT نيز از 100 تومان به 168 در خط يك و دو افزايش يافته است. 
اين در شرايطی است كه استفاده كننده از اتوبوسهای شركت واحد معمولا اقشار ضعيف جامعه بوده كه بايستی بيشترين تسهيلات در اختيار آنها قرار گيرد. 
افزايش شديد قيمت اتوبوسهای شركت واحد ومترو همزمان با شرايط بحرانی هوای تهران در اين فصل سال وقبل از رخ دادن پديده وارونگی هواست كه بجای تشويق مردم به استفاده از وسايل حمل ونقل عمومی بر هزينه آن افزوده است. 
اين درحاليست كه نماينده دولت از 6 برابر شدن يارانه حمل ونقل پس از هدفمندی يارانه ها خبر داده اما مسئولين شهرداری نسبت به تاييد يا تكذيب اين ادعا واكنشی نشان نداده اند. 
اما بنابر بررسی «آينده» بودجه يارانه حمل ونقل اتوبوسرانی و مترو كل كشور نشان می دهند كه اين بودجه از 260 ميليارد مصوب در سال گذشته به 400 ميليارد تومان در سال جاری يعنی حدود 70 درصد افزايش يافته است. 

با اين حال اقدام شورای شهر تهران در افزايش 68 درصدی بليط اتوبوسهای متعلق به شهرداری از 25 تومان به 42 تومان وافزايش 100درصدی بليط اتوبوسهای بخش خصوصی جای سئوال جدی دارد. 
اگرچه اين وظيفه دولت است كه پس از اجرای طرح هدفمندی و با دريافت حدود 50هزار ميليارد تومان از مردم تفاوت هزينه سيستم حمل ونقل عمومی را تامين كند اما حتی در صورت كوتاهی دولت نيز شهرداری تهران نبايد سنگينی اين بار را يكباره بردوش مردم بياندازد. 
با توجه به بودجه 7هزار ميليارد تومانی شهرداری تهران در صورتيكه فقط يك درصد از بودجه شهرداری برای جبران هزينه افزايش سوخت صرف می گرديد نيازی به تحميل هزينه به مردم وجود نداشت. 
تشويق دولت و شهرداری به استفاده مردم از سيستم حمل ونقل عمومی تنها با تسهيلات واقعی ونه فقط تبليغات تلويزيونی ممكن است و زمانيكه بدليل بحران آلودگی هواع ترافيك، تصادفات ومصرف واتلاف سوخت شهرداری از مردم انتظار دارد بجای استفاده از خودرو شخصی از وسايل حمل ونقل عمومی بويژه مترو واتوبوس استفاده كند بايد تسهيلات آن در عمل مشاهده شود. 
از سوی ديگر بررسی خبرنگار «آينده» نشان می دهد كه با افزايش 100درصدی بليط اتوبوسهای بخش خصوصی شهر تهران سود هنگفتی عايد صاحبان اتوبوس می شود چرا كه هزينه كل اين اتوبوسها با فازايش سوخت تنها 30 تا 40 درصد افزايش يافته اما درآمد آنها صد در صد از جيب مردم افزايش يافته است. 
به دليل التهابات فعلی سياسی كشور و تمركز توجهات رسانه‌ای به حوادث رخ داده در دولت، افزايش شديد كرايه اتوبوس و مترو با سكوت رسانه‌ای مواجه شده است و البته سهم رسانه های «مستقل» كه ترجيح می دهند جز اتفاقات مثبت رخ داده در تهران، به پوشش مسئله ديگری نپردازند، در رقم خوردن اين جو بی تاثير نيست. 

 

احضار یداله قطبی از دستگیر شدگان اول ماه مه 1390 سنندج

 

یدالله قطبی از فعالین کارگری سرشناس و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و یکی از چهره های مورد اعتماد در سنندج که 40 سال از عمر 60 ساله خود را در راه تلاش برای احقاق حقوق کارگران و هم طبقه ای هایش صرف کرده، طی احضاریه ای که از طرف دادگاه انقلاب سنندج برای وی ارسال شده ،باید در تاریخ 22 تیر 1390 خود را به شعبه 2 این دادگاه معرفی نماید.

لازم به ذکر است ک نامبرده چند روز قبل از مراسم اول ماه مه به همراه سه تن دیگر از اعضای این کمیته به اداره اطلاعات احضار شدند و و پس از 12 روز بازداشت با قرار وثیقه های 50 و 30 میلیون تومانی از اداره اطلاعات آزاد شدند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن این اقدام دستگاه قضایی ،خواهان توقف بی چون و چرای پیگرد های امنیتی و قضایی علیه کارگران و فعالان کارگری و آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران دربند می باشد.

 

صدور حکم دستگیر شدگان گلگشت حمایتی سال 88

 

بر اساس گزارش رسیده، شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج پس از مدت 8 روز از زمان دادگاهی ، برای دستگیر شدگان گلگشت سال 88 حکم صادر کرد.

بر اساس این گزارش ، 10 نفر از دستگیر شدگان تبرئه و صدیق سبحانی و وفا قادری به یک سال حکم زندان محکوم شدند که حکم صادره به جزای نقدی یک میلیون تومانی تبدیل شد .

این حکم در تاریخ 29/3/90 به وکیل مدافع نامبردگان تحویل داده شد و به مدت 20 روز از زمان صدور حکم در دادگاه تجدید نظر ،قابل اعتراض می باشد .

لازم به ذکر است که نامبردگان در تاریخ 13 آذر ماه 1388 در جریان برگزاری گلگشت در حمایت از کارگران زندانی که توسط فعالین کارگری و اعضا کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در شهر سنندج برگزار شد، دستگیر و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند .

ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ضمن محکوم کردن احضار و دادگاهی کردن کارگران و فعالین کارگری، از همه کارگران، تشکل ها و نهاد های کارگری و مدافعان حقوق بشر داخلی و بین المللی می‌خواهیم که از هر طریق ممکن برای لغو احضار و دادگاهی و دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری، اعتراض کنند و برای آزادی کارگران زندانی، بکوشند.

 

آخرین خبر از وضعیت شاهرخ زمانی

 

بر پایه خبر رسیده به روز شمار کارگری ، آمده است : شاهرخ زمانی در ساختمان وزارت اطلاعات زندان تبریز تحت بازجوییهای مداوم و شدید همراه با اذیت و آزار و شکنجه  قرار دارد. پرونده او به شعبه 4 «دادگاه انقلاب » تبریز به ریاست قاضی هاشمی ارجاع شده است.

ضمن اینکه غیر از یک بار تلفن در روز 19/3/1390 زده است دیگر به او اجازه تلفن و ملاقات نمی دهند و در حالی که خانواده اش از طرف مسئولین دادگاه و بازوجوها تهدید می شوند و به انها گفته می شود که از دست ما کاری ساخته نیست چون شاهرخ در بازجویها با ماموران همکاری نمی کند و حتی برای ما گردن کلفتثی می کند .

ماموران و مسئولین دادگاه به خانواده شاهرخ می گویند ما اجازه تلفن می دهیم ولی او خودش زنگ نمی زند.

تمامی کسانی که به نوعی در زندان بودند یا با این ماموران و مسئولین زندانها و دادگاه ها سرو کاری داشتند می دانند که این افراد هرگز حرف راست نمی زنند .و برای پرونده سازی و دروغ پردازی چنین جملاتی را در مورد زندانی ها به کار می برند.

 

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

 

3/4/1390

 

تلف شدن يک ميليون ماهی در رودخانه زرينه رود بوکان 

آژانس خبری موکريان در 3 تیر می نویسد : يک ميليون قطعه ماهی در رودخانه زرينه رود شهر بوکان در آذربايجان غربی تلف شد. 
به گزارش آژانس خبری موکريان و به نقل از منابع آگاه محلي، در پی بسته شدن دريچه های سر ريز آب سد بوکان، به دليل بالا آمدن آب و کمبود اکسيژن موجود درآن حدود يک ميليون قطعه از انواع ماهی تلف شده است. 
گفتنی است اداره آبياری بوکان به منظور ذخيره سازی آب رودخانه زرينه رود برای ماه های آتي، دريچه های سر ريز سد را مسدود نموده است. 
گفتنی است وجود هزاران قطعه ماهی تلف شده در بستر اين رودخانه به لحاظ بهداشتی و ايجاد بوی نامطبوع، باعث بروز مشکلاتی برای شهروندان و ساكنان اطراف رودخانه شده است. 

 

فعال حقوق بشر و کودکان و عضو روابط عمومی جمعیت کار و خیابان دستگیر شد

کمیته گزارشگران حقوق بشر- دکتر محمدحسن یوسف پورسیفی، فعال حقوق بشر و از اعضای جمعیت کودکان کار و خیابان، پس از دریافت احضاریه کتبی در تاریخ یکم تیرماه و مراجعه به دادسرای اوین، بازداشت و به زندان منتقل شد.

بنا بر گزارش دریافتی، این فعال حقوق بشر روز بیست و نهم خردادماه نیز، طی تماس تلفنی مقامات امنیتی، «جهت ادای پاره‌ای از توضیحات» احضار شده بود که در این جلسه ضمن اعلام ممنوع الخروج بودن، از وی برای عدم انجام کار رسانه‌ای، تعهد کتبی اخذ شد. او پس از دو روز برای بار دوم و در پی دریافت احضاریه کتبی که تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ صادر شده است، به دادسرای اوین احضار و بازداشت شد.

پورسیفی، عضو روابط عمومی جمعیت کار و خیابان، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده برنامه‌های رادیو و تلویزیون است که در اردی‌بهشت ماه سال گذشته، به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، از کار در صدا و سیما منع شده بود.

 

کارگر جان باخته در ريزش ساختمان در شهرک گلبار مشهد 

به نوشته سایت روشنگری در 3 تیر آمده است:  در ريزش ساختمان پنج طبقه در شهرک گلبار کرج هفت کارگر زير آوار ماندند. رسانه ها خبر دادند دو تن از آنها خود را از زير آوار بيرون کشيدند، سه تن مجروح شدند و يک تن جان داد. و يکی زير آوار مانده است. 
در ماه قبل هشت کارگر در آتش سوزی در بلوار سرفراز مشهد جان باختند.

 

استعفای جمعی در یک خبرگزاری حکومتی

 

سایت  دولتی فردانیوز در4 تیر می نویسد: تعداد زیادی از خبرنگاران و دبیران سرویس های مختلف خبرگزاری دولتی برنا که وابسته به سازمان منحل‌شده‌ی ملی جوانان است از حدود دو هفته پیش به دلیل فعالیت مشکلات مالی پیش آمده و عدم دریافت سه ماه حقوق از این خبرگزاری استعفا داده اند.

 

بنابراین گزارش، شنیده ها حاکی از آن است که هم اکنون در حدود ۵۰ نفر از کارکنان این خبرگزاری از دو هفته پیش استعفا داده و سردبیر و مدیرمسوول این خبرگزاری بلافاصله با استعفای آنها موافقت می کنند.

روز گذشته نیز دبیر سرویس فرهنگی این خبرگزاری به همراه گروهش استعفای دسته جمعی داده اند.

 

همچنین مدیر مالی این خبرگزاری نیزاستعفای خود را تقدیم امیرحسین انبارداران مدیر مسوول خبرگزاری کرد که بلافاصله با استعفای آنها نیز موافقت شد. شنیده ها حاکی از آن است که صبح چهارشنبه نیز نامه ای مبنی بر عدم دریافت حقوق سه ماهه خبرنگاران به همایون حمیدی رئیس سازمان ملی جوانان از سوی مدیرمسوول این خبرگزاری نوشته شده است. خبرگزاری دولتی برنا از سال ۱۳۸۶ و ابتدا با عنوان شبکه خبری برنا فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد و در روز جوان توسط محمود احمدی‌نژاد افتتاح شد. این شبکه خبری با رویکرد جوانان بر عرصه خبری کشور وارد شد و در سال ۱۳۸۸ این شبکه خبری با مصوبه دولت و دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از خبرگزاری های رسمی کشور به فعالیت خود ادامه داد.

 

دو کارگر قربانی ریزش ساختمان پروژه مسکن مهر در مشهد شدند 

 

 

بر پایه گزارش منتشره از جانب خبرگزاری دولتی ایسنا ، آمده است : ریزش ساختمان ۵طبقه پروژه مسکن مهر درمنطقه گل بهار مشهد ۵مجروح و۲کشته برجای گذاشت 
مهدی رضایی در گفت‌وگو با ایسنا در درباره این حادثه گفت: در ساعت ۱۲:٣۰ روز پنجشنبه آتش‌نشانان مشهد از طریق تماس آتش‌نشانان منطقه گل‌بهار در جریان وقوع ریزش‌آواری در منطقه محل احداث پروژه مسکن مهر در گل‌بهار قرار گرفتند. 
وی افزود: امدادگران با حضور در صحنه حادثه دریافتند یکی از ساختمان‌های پنج طبقه پروژه مسکن مهر که بیش از ۶۰ واحدی داشته است بنا به دلایلی دچار ریزش شده است. 
رضایی با بیان اینکه این ساختمان اسکلت‌بندی شده و آماده بتن‌ریزی بود گفت: شدت حادثه به گونه‌ای بود که آرماتوربندی ساختمان کاملا تخریب شده بود. 
وی با بیان اینکه این ساختمان آماده بتن‌ریزی بوده گفت: بنا به دلایلی نامشخص این ساختمان در هنگام بتن‌ریزی دچار ریزش می‌شود. 
رضایی با بیان اینکه این حادثه در زمان استراحت کارگران ساختمانی اتفاق افتاده گفت: در این حادثه ۷ نفر گرفتار شدند که متاسفانه دو نفر از آنان که مردی ۴۰ ساله و پسری ۲٣ ساله در زیرآوار گرفتار و جان خود را از دست دادند. 
به گفته وی، حجم‌آوار به گونه‌ای بود که علاوه بر آتش‌نشانان گل‌بهار، مشهد و چناران نیروهای امدادی هلال احمر به همراه سگ‌های زنده‌یاب و دستگاه‌های حس‌گر حرارتی به منطقه اعزام شدند. 
رضایی با بیان اینکه عملیات آواربرداری و امداد و نجات تا ساعت ۴ بامداد جمعه ادامه داشت گفت: کارشناسان آتش‌نشانی در حال حاضر در محل حادثه حضور دارند و تحقیقات آنان در خصوص علت ریزش ۶۴ واحد ساختمان و نحوه ریزش ساختمان در هنگام بتن‌ریزی ادامه دارد. 
دکتر رضا وفایی نژاد رییس مرکز فوریت‌ها و حوادث غیرمترقبه خراسان رضوی، درباره ریزش آوار ساختمان ۵ طبقه منطقه گلبهار مشهد به ایسنا گفت: امدادگران پس از دریافت وقوع این حادثه در منطقه گل‌بهار به منطقه اعزام شدند و در دقایق ابتدایی پنج تن از مصدومان این حادثه را به بیمارستان منتقل کردند. 
وی افزود: متاسفانه دو کارگر که مشغول استراحت بودند در زیرآوار گرفتار شده که در ساعت ۲۰:۱۵ شب پنجشنبه جسد یکی از آنان از زیر آوار بیرون کشیده شد. 
به گفته وفایی‌نژاد، در ساعت ٣ بامداد نیز امدادگران و آتش‌نشانان، جسد یکی دیگر از کارگران محبوس شده در زیر خاک را بیرون کشیدند.

 

 

نمايندگان كارگري در مجامع عالي انتخاب شدند

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 4 تیر آمده است : رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشوراز تعيين وانتخاب نمايندگان اين كانون درمجامع عالي كارگري خبرداد. 
اوليا علي بيگي درگفت‌وگوبا خبرنگارايلنا افزود: اين مهم دردومين جلسه هيات مديره كانون عالي شوارهاي اسلامي كارانجام شد و تفاوت آن با دوره هاي پيشين دراين است كه درمعرفي نمايندگان كارگري تامل ودقت نظرصورت گرفت به گونه اي كه حدودچندهفته‌ كارانجام شد تا كانون به نتيجه رسيد تا نمايندگان خودرا معرفي كند. 
وي گفت: احمدرضا معيني ومحمداحمدي به عنوان نمايندگان كانون عالي شوراهاي اسلامي كاردرشوراي عالي كارمعرفي شدند. 
علي بيگي افزود: د رشوراي عالي اشتغال هم داودقادري و محمد روحي به عنوان برگزيدگان كانون عالي شوراهاي اسلامي كارهستند. 
رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار تصريح كرد: ابوالفضل پوروفايي وگل محمدبامري نيزبه عنوان اعضاي شوراي عالي حفاظت فني انتخاب شدند. 
علي بيگي گفت: درستاد بن هم علي اكبر دهقان، حميدرضا بهرادومهرزاد مويدي بعنوان نمايندگان كانون عالي شوارهاي اسلامي كار دركشورانتخاب شدند. 
وي با اشاره به اينكه صورتجلسه‌اي تنظيم واسامي مذكور به وزارت كار ابلاغ شد، گفت: سه نفراز نمايندگان كانون عالي شوراهاي اسلامي كاردرمجامع عالي، خارج از هيئت مديره كانون عالي هستند به گونه اي كه اين افراد دركانون شوراهاي اسلامي كاراستانها فعال هستندكه اين موضوع خودمويد دقت نظر كانون عالي ورعايت عدالت وكارشناسي درانتخاب افراد است. 
پايان پيام

 

محاکمه فعال کارگری در سنندج

 

آژانس خبری موکریان در 4 تیر نوشت : براساس اخبار رسیده طی روزهای اخیر یک فعال کارگری اهل سنندج به دادگاه انقلاب اسلامی این شهر احضار شد.

 

به گزارش آژانس خبری موکریان، این فعال کارگری که یدالله قطبی نام دارد روز 22 تیرماه سال جاری بایستی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج حاضر شود.

 

یادآور می گردد که این شهروند در آستانه روز جهانی کارگر در سنندج، احضار، بازداشت و پس از چند روز با قرار وثیقه آزاد شده بود.

 

 

رئیس کل بانک مرکزی:

برخی شعب بانک ها به بخشنامه حل مشکلات کشاورزان عمل نكرده‌اند

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 4 تیر آمده است : محمود بهمنی گفت: به طور کلی اراضی کشاورزی به ویژه اراضی فاقد سند رسمی و مشاع سهل البیع نیست اما برای رفع مشکل کشاورزان به منظور دریافت تسهیلات بانکی راهکارهایی در نظر گرفته شده است.
به گزارش فوق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف پذیرش زمین های مشاع کشاورزان به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی اظهار داشت: این موضوع بخشنامه شد که اراضی مشاع کشاورزان را بانک ها به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بپذیرند. ولی اگر برخی شعب بانک ها تاکنون به این ابلاغیه عمل نکرده اند، بخاطر این بوده که اراضی مشاع سهل البیع نیست.
بهمنی افزود: به طور کلی اراضی کشاورزی به ویژه زمین های فاقد سند رسمی و مشاع سهل البیع نیست. و این موضوع با اصول بانکداری و برگشت سرمایه مطابقت ندارد اما برای این قضیه و برطرف شدن مشکلات کشاورزان راهکارهایی در نظر گرفته شده است.
پايان پيام

مشكلات كارگران فرنخ ، مه نخ و نازنخ حل نشده است

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 4 تیر آمده است :  دبيراجرايي خانه‌كارگر استان قزوين‌گفت: با وجود مصوبه هيات دولت مبني بر حل مشكل كارگران فرنخ ، مه نخ و نازنخ هنوز مشكلات به قوت خود باقي است. 
عيد علي‌كريمي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: در سفر استاني سال 85، دولت مصوب كردكه بخشي ازكارگران اين شركت ها مشمول قانون سخت و زيان آور شده و بازنشسته شوندكه اين مهم تاكنون اجرايي نشده است. 
دبيراجرايي خانه كارگر استان قزوين با اشاره به مالكيت خصوصي شركت هاي فرنخ و مه نخ ، فرناز اظهار داشت: دراين شركت ها حدود 700 كارگر اشتغال دارند . 
وي تاكيد كرد: كارگران اين شركت ها بارها در مقال استانداري قزوين ، رياست جمهوري و وزارت صنايع تجمع كرده‌اند اما تاكنون موفق به حل مشكلات خود نشده‌اند. 
پايان پيام

جزییات مصوبه دولت درباره ضریب حقوق سال90

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 4 تیر آمده است :  هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1390 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین تصویب نمود. 
جزییات این مصوبه مجلس که براساس آن ضریب حقوق سال 1390تعیین شده است به این شرح است: 

1ـ ضریب حقوق سال 1390 اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار و نهصد و شصت و پنج (9965) ریال تعیین می‌شود. 

2ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می‌شود. 

3ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می‌شود. 

4ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می‌‌شود. 

5 ـ سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های موضوع بند (79) ماده واحده قانون بودجه 1390 کل کشور از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به میزان ده درصد (10%) تعیین می‌شود. 

6 ـ عیدی پایان سال غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1390 به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یادشده تعیین می‌گردد. 

7ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (9) این تصویب‌نامه در سال 1390 به میزان سه میلیون و چهارصد و ده هزار (3.410.000) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود. 

8 ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان سه میلیون و چهارصد و ده هزار (3.410.000) ریال تعیین می‌شود. 

9ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3) این تصویب‌نامه) و سایر دستگاه‌های موضوع بند (3) این تصویب‌نامه در سال 1390 به میزان دو میلیون و سیصد و ده هزار (2.310.000) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود. 

10ـ حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه اجرایی در سال 1390 به میزان 10درصد نسبت به سال 1389 افزایش می‌یابد. 

11ـ پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم حداکثر تا میزان سقف عملکرد سال 1388 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه به شرح زیر مجاز می‌باشد. 

سقف قابل پرداخت برای هر یک از کمک‌هزینه‌های مستقیم و یا غیرمستقیم شامل غذای روزانه تا بیست و دو هزار (22.000) ریال، ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه تا پانصد و پنجاه هزار (550.000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه تا سیصد و شصت هزار (360.000) ریال، مهدکودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک (حداکثر سه فرزند) ماهانه تا سیصد و شصت هزار (360.000) ریال و سایر کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی (موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی) اعم از نقدی یا غیرنقدی در چارچوب موافقت‌نامه مبادله‌شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجاز می‌باشد. 

12ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا میزان تعیین‌شده در بند (11) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 3/9/1389 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظورشده در موافقتنامه مبادله‌شده می‌باشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه‌کار بیشتری از سقف مندرج در بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می‌دهند صرفاً در سقف (20درصد) مقرر در ذیل تبصره یادشده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی خواهدبود. 

13ـ فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این مصوبه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد آن به مأخذ یک صدم حداکثر تا میزان تعیین‌شده در بند (12) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب موافقت‌نامه مبادله‌شده قابل پرداخت می‌باشد. 

سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند « ث» ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهدبود

!فعالین کارگری زندانی را فورا آزاد کنید

آقای رئیس جمهور احمدی نژاد 
من این نامه را از طرف اعضای اتحادیه کارگران د گ ب منطقه ساکسونی پایین در آلمان می نویسم و خواستار آزادی فوری همه فعالین کارگری زندانی که در حال حاضر در زندان های مختلف در ایران زندانی می باشند هستم. 
ما مطلع هستیم که قبل از روز جهانی کارگر ٢٠١١، فعالان کارگری ، در شهرستانها ی مختلف از جمله شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ما از ادامه سرکوب علیه فعالان اتحادیه ای که جرات صحبت کردن از انصاف و عدالت را دارند وحشت زده ایم. 
ما از شما متوقف کردن سرکوب کارگران و فعالان حقوق بشر و احترام به حقوق مردم ایران را مطالبه می کنیم. 
ما دوباره بر این مطلب که انجام فعالیت های اتحادیه ای در تحت هیچ شرایطی دلیلی برای دستگیری و اِعمال مجازات نیست تاکید می نمائیم. 
ما هدف بنیادی کارگران ایران را برای ایجاد و تشکیل تشکل های مستقل کارگری تایید کرده و بر آن تاکید می ورزیم. 
ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط منصور اسانلو و رضا شهابی، که سلامتی شان در شرایط بحرانی است و هم چنین بسیاری دیگر از فعالان کارگری که در زندان هستند می باشیم. 
ما بار دیگر خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمام فعالان کارگری بوده و از دولت شما می خواهیم که به حق تشکل و آزادی تشکل احترام بگذارید.

از واکنش مثبت شما خوشحال خواهیم شد. 
آندریاس گِرکه 
رئیس منطقه ای اتحادیه د گ ب – آلمان

ترجمه توسط کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر/ آلمان


يک کارگر در سنندج خود را حلق آويز کرد 

آژانس خبری موکريان در 4 یر می نویسد : روز دوشنبه يك کارگر اهل سنندج در اين شهر اقدام به خودكشی كرد. 
به گزارش آژانس خبری موکريان، علت احتمالی خودكشی اين کارگر که بهزاد نام داشت مشکلات مالی و اختلافات خانوادگی گزارش شده است. 
طبق آخرين خبر وی که برای خودكشی خود را حلق آويز نموده بر اثر اين اقدام جان خود را از دست داده است . 
به گفته برخی کارشناسان، بيشترين آمار خودکشی در ايران مربوط به استان‌های ايلام، کرمانشاه، کردستان و تا حدودی گلستان می باشد. 

«اگر تحصيل دختران برای اشتغال باشد يک تهديد است»!؟ 

خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 4 تیر می نویسد: يک شرط برای اينکه تحصيل دختران تهديد نباشد/ بازار کار رشته‌ها مد نظر باشد 
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تحصيل به عنوان يک نقطه کمال برای دختران در نظر گرفته شود، اين ايرادی ندارد اما نکته اينجاست که همزمان با ادامه تحصيل زنان ميل به اشتغال در آنان ايجاد می شود و به جايگاه خانواده آسيب می زند. 
نورالله حيدری دستنايی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکيد بر اينکه حضور دختران در دانشگاهها از جهتی نوعی تهديد به شمار می آيد، گفت: در شرايطی می توان از تحصيل دختران به عنوان يک تهديد ياد کرد که موقعيت تحصيل برای مردان فراهم نشود و بخشی از اين امر ناشی از سياست وزارت علوم است که بايد در جهت نيازسنجی جنسيتی و بازار کار برخی رشته های مورد نياز را تصويب کند. 
وی افزود: از سوی ديگر، جامعه بايد شرايطی متناسب با جنسيت دختران فراهم کند که تنها راه رسيدن به مطلوب را در دانشگاه نبينند و اگر ورود به دانشگاه را انتخاب می کنند در رشته هايی تحصيل کنند که مورد نياز جامعه زنان باشد. 
به باور اين عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، اگر تحصيل به عنوان يک نقطه کمال برای دختران در نظر گرفته شود، اين ايرادی ندارد اما نکته اينجاست که همزمان با ادامه تحصيل زنان ميل به اشتغال در آنان ايجاد می شود و به جايگاه خانواده آسيب می زند. 
حيدری تاکيد کرد: چه اشکال دارد يک زن تحصيلات عاليه داشته باشد اما در خانه وظيفه مادری خود را به عنوان يک مادر نمونه و با کمال در قبال فرزندش انجام دهد. اينجاست که می توان گفت تحصيلات را اگر کمال بدانيم تهديد به شمار نمی آيد. 
نماينده مردم اردل و کيارنگ در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: زن ابتدا بايد بنيان خانواده را تا آنجا که وظيفه اوست، استوار نگه دارد. 

 

با پرداخت نكردن مطالبات پيمانكاران برقي؛

خطر بيكاري 900 هزار نيروي كار وجود دارد

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 4 تیر آمده است :  حدود سه سال است كه از جريان مطالبات پيمانكاران برقي از وزارت نيرو مي گذرد اما به نظر مي رسد گذشت زمان نه تنها باعث كهنگي قضيه نشده كه داغ تر هم شده است حرارتي به اندازه 6 تا 7 ميليارد دلار.جاي تامل دارد كه با وجود اين بدهي كه به نظر هر سال بيشتر از پيش مي شود پيمانكاران هنوز خاكستر نشده اند. 
دبير سنديكاي صنعت برق ايران در همين رابطه گفت: متاسفانه امسال نه تنها مبلغي به ما تعلق نگرفته است بلكه كوچكترين حرفي هم در اين رابطه از سوي مسئولان نيرويي مطرح نشده گويي كه امري جدي در ميان نيست. 
حميدرضا صالحي در گفت و گو با ايلنا با بيان اينكه بدهي ها در سال 88 حدود 5 ميليارد دلار بود،افزود: با پرداخت نكردن مطالبات توسط مسئولان نيرويي ،شركت ها براي اينكه از صحنه حذف وخارج نشوند مجبور به دريافت وام هاي با سود بالا هستندوهم اكنون برخي از شركت هاي زير مجموعه ناچار به تعديل نيرو شده اند. 
900 هزارنفر در دايره تهديد بيكاري 
وعده وزیر نیرو برای رفع مشکل بدهی دولت به سازندگان تجهیزات برق در حالی است که در این‌باره رئیس هیات ‌مدیره سندیکای صنعت برق درباره مشکل مطالبات معوق تولیدکنندگان صنعت برق گفت: حجم مطالبات سندیکای صنعت برق به رقم نگران‌کننده 6تا5/6 میلیارد دلار رسیده است. 
محمد پارسا به ايلنا افزود: مشکلات بی‌شمار واحدهای تولیدکننده تجهیزات برقی را تهدید می‌کند بطوري كه هم اكنون بسیاری از تولیدکنندگان یا تعطیل هستند یا با بخش اندکی از ظرفیت تولیدشان کار می‌کنند. 
وی گفت: متاسفانه رقم بدهی‌های وزارت نیرو به ما آنقدر سنگین شده که در صورت عدم چاره‌جویی واحدهای تولیدکننده مجبور به تعطیلی خواهند بود و بیش از 900 هزار نیروی کار که مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بیکاری قرار دارند. 
وي در توضیح این مطلب اظهارداشت: به‌دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات، صنعتگران دچار مشکلات بسیاری شده‌اند به‌طوری که بین اعضا دعوای حقوقی در جریان است. 
پارسا سرآغاز مشکل را از زمان تثبیت قیمت‌ها می‌داند و معتقد است :از زمانی که وزارت نیرو نتوانست بدهی‌های خود را بپردازد، صنعت برق آهسته آهسته درگیر بحران شد كه این جریان متاسفانه کماکان ادامه دارد. 
وي در پاسخ به این سوال که سیستم بانکی چقدر از شما طلبکار است؟ گفت: رقم مطالبات بانک‌ها از ما بیش از 6هزار میلیارد تومان است. 
اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد:با برخی از بانک‌ها در حال مذاکره هستیم تا بدهی ما را استمهال کنند. برخی بانک‌ها برای وصول مطالباتشان دست به اقدامات حقوقی و قضایی زده‌اند. 
پارسا با بيان اينكه خریدار 99 درصد از تولیدات ما دولت است،افزود: وزارت نفت و نیرو عمده‌ترین مشتریان ما هستند اما وقتی کالا را می‌خرند و پولی پرداخت نمی‌شود، تعادل ما بر هم می‌خورد. این مشکل سبب شده بازار صادراتی ما نیز در معرض خطر قرار گیرد.هرچند سعی کرده‌ایم خطوط تولید را کامل تعطیل نکنیم اما در برخی واحدها با اعتراضات کارگران مواجه‌ایم. مثلا در شرکت آونگان برنامه‌ای برای صادرات به پاکستان طرح‌ریزی شده بود اما این شرکت هر روز شاهد اعتراضات کارگران است و دچار رکود شده است. 
رئیس هیات ‌مدیره سندیکای صنعت برق تاکید کرد: تداوم این روند بدون تردید صادرات ما را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. صنعت برق حدود 5/1 تا دو میلیارد دلار قرارداد صادراتی دارد، اما اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد نمی‌توانیم از پس تعهداتمان برآییم و بازارهای خارجی را نیز از دست می‌دهیم. 
این در حالی است که صنعت برق بیشترین سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی را داراست. اما آیا دولت برای حل این مشکل تدبیری اندیشیده است؟ 
واردات، بلاي ديگر برجان پيمانكاران 
شايد اگر در ماه تنها دو خبر عمومي را از رسانه هاي گروهي بخوانيم ويا بشنويم به اين امر آگاهي كامل داشته باشيم كه ايران علاوه براينكه در ساخت تجهيزات نيروگاهي بطور صد در صد خودكفا است بلكه بسياري از بازارهاي منطقه واروپايي را نيز در اختيار دارد،همين امر با عث گلايه سنديكاي صنعت برق ايران است كه چرا با وجودي كه به روز ترين تجهيزات نيروگاهي در كشور ساخته مي شود واردات اين كالاها به ايران صورت مي گيرد. 
براساس اين گزارش،چند روز پيش شركت هندي بي هل اعلام كرد قصد دارد تجهيزات و امكانات مورد نياز يك نيروگاه برق آبي ايران را به ارزش 180 ميليون دلار تامين كند ،اين شركت قصد داردبه زودي اين قرارداد را با مقامهاي ايراني امضا كنند . 
پايان پيام

 

کنفدراسيون عمومی کارگران ايتاليا خواستار آزادی زندانيان سياسی در ايران شد

 

 

کنفدراسيون عمومی کارگران ايتاليا با محکوميت موارد نقض حقوق بشر در ايران، خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و نيز شناسايی و محاکمه عاملان مرگ هاله سحابی و هدی صابر شد.

 

کنفدراسيون عمومی کارگران ايتاليا روز جمعه اطلاعیه ای در این زیمنه منتشر کرد.

 

۲۸ مورد از مفاد حمايتی قانون کار محو شد 

سایت رهانادر تاریخ 5 تیر می نیسد  :۲۸ مورد از مفاد حمايتی قانون کار، از جمله مرخصی تشويقی برای فوت اقوام درجه يک کارگر حذف شده و موارد ديگر مرخصی ها کاهش يافته است. 
عضو هيات مديره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره اصلاح قانون کار گفت: پيش نويسی از وزارت کار به ما رسيده است که اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحيه قانون‌کار اما ما هر چه نگاه کرديم جز تنگ شدن عرصه برکارگران چيزی نديديم . 
در گزارشی از ايلنا، خبرگزاری کار ايران، وی با تاکيد بر اينکه فلسفه وجودی قانون کار حمايت از نيروی کار است، تصريح کرد: دراصلاحيه ای که وزارت کار نوشته است ۲۸ بند از مفاد قانونی تغييرداده‌ و به عبارت بهتر تمامی مزايای کارگران در اين ۲۸ مورد قطع شده است. 
علی اکبرعيوضي، با بيان اينکه نقطه نظرات شوراهای اسلامی کار به وزارت کار ، کميسيون اجتماعی و کميسيون صنايع مجلس ارسال خواهد شد، گفت: از همه دلسوزان و فعالان کارگری و نمايندگان مجلس می خواهيم که مانع تضييع حقوق کارگران شده وکاری کنند تا قانون کار خدشه دار نشود. 
نماينده پيشين کارگران در شورای عالی حفاظت فنی تصريح کرد: آقايانی که پيش نويس اصلاحيه قانون کار را نوشته‌اند با چه تفکری آن را نگاشتندمگر نه اين است که قانون کار قانونی حمايتی است. 
عيوضی گفت: در پيش نويس اصلاحيه قانون کار مرخصی کارگران کم شده و به ۲۰ روزکاهش پيدا کرده است، تشکلات کارگری در اخراج کارگران هيچ کاره شده اند، مرخصی تشويقی برای فوت اقوام درجه يک کارگر حذف شده و افزايش ۴۰ درصدی مزد کارگران در نوبت کاری و شيفت کاری حذف شده است . 
اين مقام کارگری با هشدار به کارگران گفت: اگر از حقوق صنفی خود دفاع نکنيد در آينده نزديک تمامی قانون کار به مسلخ خواهد رفت. 

 

 

پرداخت یارانه نقدی متوقف می شود 

 

 

سایت اخبار روز درتاریخ 6 تیر می نویسد: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس روز دوشبنه خبر داد، پرداخت یارانه های نقدی از مرداد ماه متوقف خواهد شد و به جای آن کارت انژژی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.                    
یه گزارش شبکه خبر سیدعماد حسینی گفت: کارت های انرژی با هدف رفع مشکلات مردم در پرداخت قبوض آب، گاز و برق در میان مردم از اول شهریور توزیع می شود. 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح استفاده از کارت های انرژی از شهریور در کشور اجرا خواهد شد، اظهار داشت: جایگزین شدن کارت های انرژی به جای یارانه نقدی از تورم موجود در کشور جلوگیری خواهد کرد و اجرای این طرح موجب مدیریت مصرف انرژی توسط مردم نیز خواهد شد. 
وی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح رفع مشکل مردم در پرداخت قبوض است و خانواده هایی که بتوانند مصرف خود را مدیریت کنند سود خواهند برد و مازاد یارانه های خود را پس از زمانی که دولت معین می کند برداشت خواهند کرد. 
حسینی اظهار داشت: براساس این طرح کارت های انرژی علاوه بر آب، برق و گاز خانگی در پمپ های بنزین نیز کاربرد داشته و با تجهیز پمپ های بنزین به این سامانه به هنگام سوخت گیری مبلغ مورد نظر از کارت انرژی فرد کم خواهد شد. 
در ادامه ی گزارش شبکه ی خبر آمده است: اجرای این طرح هرچند ممکن است از لحاظ تورم و ورود نقدینگی به بازار جلوگیری کند اما مشکلات دیگری از جمله وضعیت پرداخت قبوض «آب، برق و گاز» برای آپارتمان ها و مجتمع ها را با مشکلات عدیده روبرو خواهد کرد به گونه ای که مدیر یک ساختمان برای پرداخت هر کدام از قبوض باید کارت های همه ساکنان را جمع کند و پرداخت را انجام دهد که امکان انجام این کار هم به دلیل اینکه هر کارت یک مبلغی اعتبار دارد نمی توان پرداخت را انجام داد.

 

اعتراض پرستاران به چهار سال انتظار و به «قوانین کاغذی»

 

با گذشت 4 سال از تصویب دو فانون در مجلس رژیم مبنی بر کاهش ساعات کاری طولانی پرستاران و پرداخت حقوق از دست رفته آنها، هنوز نشانه ای از اجرا و به عمل در آمدن این قوانین که با عنوان «تعرفه گذاری خدمات پرستاری» و «قانون ارتقا بهره وری نیروی بالینی» مطرح شده اند، نیست. همین امر موجب اعتراض پرستاران شده است.

به گزارش شهرزاد نیوز، در روز 6 تیر که چهارمین سالگرد تصویب دو قانون فوق است، پرستاران به ارسال پیامک های اعتراضی درست زدند. خبرگزاری مهر متن چهار پیامک را درج کرده که عبارتند از:

» فرا رسیدن 6 تیر چهارمین سالمرگ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بر عموم پرستاران تسلیت باد»»

«چهارمین سالمرگ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بر پرستاران تسلیت و بر وزارت بهداشت تهنیت باد»»

در یکی از پیامکهای اعتراضی پرستاران آمده است» قانون تعرفه گذاری که دفن شد، یک قبر هم برای قانون ارتقای بهره وری آماده کنید.»

«جسد مومیایی 3 هزار سال پیش پرستاری پیدا شده که در دستش کاغذ پاپیروسی تحت عنوان به دنبال کاهش ساعت کاری، ضریب و تعرفه گذاری بوده است.»

عدم استخدام تعداد مورد نیاز پرستار برای ارائه خدمات بالینی درخور، طولانی بودن ساعات کار، شرایط سخت سنگین کاری طی سال های گذشته به اعتراضات متعدد جامعه پرستاری انجامیده است. 4 سال پیش با تصویب دو قانون فوق در مجلس، دولت وعده داده بود ظرف 4 ماه آن را به اجرا بگذارد. چنانچه این قوانین عملی می شد، حقوق و پرداخت مزایای عقب مانده ، در آمد پرستارا را به 1.5 تا 3 میلیون تومان افزایش می داد.

 

استفاده از سموم منسوخ و سرطان زا در کشاورزی 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در 6 تیر امده است : استفاده بی رويه از سموم منسوخ شده و ارزان قيمت در يک سوم باغهای کشور و مزارع کشاورزی کرمان علاوه بر به خطر انداختن منابع طبيعی احتمال بروز سرطان معده را افزايش داده است. 
به گزارش خبرنگار مهر، استفاده بی رويه از سموم کشاورزی استاندارد و غير استاندارد طی سالهای اخير به يکی از مهمترين دغدغه های بهداشتی و کشاورزی استان کرمان تبديل شده است و اين درحالی است که يک سوم باغهای کشور در اين استان وجود دارد و سهم بالايی در تامين محصولات کشاورزی به خصوص جاليزی بازارهای مصرف کشور برعهده دارد. 
تا چندی پيش يکی از مهمترين شاخصه های محصولات کشاورزی کرمان ارگانيک بودن اين محصولات بود اما عدم نظارت دقيق و عدم وجود سيستم نظارتی در راستای فروش سم به کشاورزان موجب استفاده بی رويه از سم شده است. 
هر چند با حذف يارانه ها بر روی کود و سم کشاورزان برای تامين اين مواد با محدوديتهايی مواجه شدند اما متاسفانه دلالان با وارد کردن سموم غير استاندارد چينی به بازار سياه و فروش آنها با قيمت بسيار اندک به کشاورزان زمينه را برای افزايش استفاده از سموم مهيا کرده اند. 
استفاده بی رويه از سمها موجب مقاوم شدن گياهان و آفات در مقابل سمها شده اند و از سوی ديگر نيز منابع طبيعی همچون آب و خاک نيز در معرض آلودگی قرار گرفته اند و اين مسئله در حالی است که شاهد کاهش منابع طبيعی نيز در منطقه به خصوص کاهش شديد منابع آبی نيز هستيم. 

کرمان در صد بيشترين استفاده کنندگان از سم 

طبق آمار هم اکنون بيشترين موارد استفاده از سموم کشاورزی در استان کرمان روی می دهد و همين مسئله موجب کاهش اثر بخشی سموم نيز شده است که به همين دليل کشاورزان به سموم قوی تر و در عين حال غير استاندارد روی آورده اند که با ماندگاری بالا موجب می شوند وقتی محصول به دست مصرف کننده برسد همچنان آلوده به سم باشد. 
اين روند درحالی ادامه داد که عملا استفاده از سموم منسوخ شده ای همچون د.د.ت و اندوسولفان در مزارع کشاورزی متداول شده است. 
مديرحفاظت نباتات سازمان جهاد کشاورزی در اين خصوص در گفتگو با مهر اظهارداشت: با توجه به اثرات مخرب اين سموم به ويژه اندوسولفان واردات، توزيع و توصيه و مصرف اين سم ممنوع است. 
ناصر طاهری افزود: طبق دستور العملی که سازمان حفظ نباتات داده است استفاده از اين سم عملا از ابتدای مهر ماه سال گذشته پيگرد قانونی دارد. 
وی ادامه داد: مشاهده اين سم با نام کارخانه های مختلف يا نام کشورهای مختلف در بازار سم تخلف محسوب می شود. 

سموم به صورت قاچاق وارد کشور می شوند 

اين مسئول هشدار داد: ورود اين سم به کشور از مجاری غير قانونی و قاچاق انجام می شود و بعضا اين سم تقلبی است و از سوی مراجع قضايی به شدت پيگيری می شود. 
نماينده سازمان حفظ نباتات کشور نيز به مهر در اين خصوص گفت: بايد در راستای استفاده از سموم در بين کشاورزان فرهنگ سازی لازم صورت گيرد اين کار به صورت علمی انجام شود. 
محمد عصار افزود: طبق بررسی صورت گرفته استفاده از سموم در باغهای کرمان از ساير استانها بيشتر است و نياز به بررسی دارد. 

لزوم برنامه ريزی برای کنترل فروش سموم در بازار 

در اين ميان استاندار کرمان نيز که با حساسيت اين مسئله را طی ماههای اخير پيگيری می کند در کارگروه سلامت استان کرمان که عصر يکشنبه برگزار شد نسبت به استفاده بی رويه از سموم در مزارع و باغهای کشاورزی استان کرمان هشدار دارد و خواستار برنامه ريزی توسط مسئولان بخش کشاورزی برای کنترل روند کنونی شد. 
اسماعيل نجار ادامه داد: بايد به گونه ای کشاورزان را با مضررات استفاده از اين سموم آشنا کرد. 
وی تاکيد کرد که اگر کشاورزان با مضرات اين سموم آشنا شوند حتما از ادامه مصرف آنها در مزارع خودداری خواهند کرد و در اين راستا کارشناسان کشاورزی بايد فعال شوند. 
نماينده عالی دولت در استان کرمان افزود: استفاده بی رويه از سموم کشاورزی عوارض بهداشتی گسترده ای از جمله سرطانها به خصوص سرطان معده را به همراه دارد و به همين دليل است که دنيا به سمت توليد محصولات ارگانيک حرکت می کند و در اين راستا بايد حتی جامعه مصرف کننده را در خصوص عوارض اين سموم آشنا کرد و در اين خصوص رسانه ها بايد مردم را با عوارض استفاده از محصولاتی که سم در آنها باقيمانده است آشنا کنند. 
وی چاره انديشی مسئولان را در اين زمينه ضروری دانست و گفت: بايد از مبداء فروش محصولات در سم فروشی ها اقدامات لازم صورت گيرد و سم بدون نسخه لازم به کشاورزان فروخته نشود. 
يکی از مهمترين مصرف کنندگان سم در استان کرمان پسته کاران به خصوص در دشت رفسنجان و انار هستند، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در اين خصوص در کارگروه سلامت کرمان گفت: يکی از مشکلات هم اکنون عدم وجود سيستم مشخص برای فروش سم است و برای مقابله با اين مسئله بايد ضمانت اجرايی لازم داده شود. 
رضا علی سلطانخواه افزود: در حاليکه بسياری از گياه پزشکان بيکار هستند می توان با برنامه ريزی از وجود اين افراد برای کنترل استفاده از سم استفاده کرد. 

خشکسالی موجب افزايش آفات کشاورزی شده است

اين مسئول گفت: طرحی با نام برچسب سبز سال گذشته در رفسنجان اجرا شد و کشاورزان در ازای توليد محصول ارگانيک و سالم می توانستند محصول را تا 30 درصد بيشتر از قيمت بازار استفاده کنند که بايد مورد حمايت قرار گيرد. 
وی خشکسالي، کاهش کيفيت آب و کاهش اثر دهی سموم را از دلايل عمده استفاده بی رويه سم در باغهای پسته و مزارع کشاورزی عنوان کرد. 

سم با هر کيفيتی به کشاورز عرضه می شود 

رئيس جهاد کشاورزی کرمان نيز در خصوص استفاده از سموم گفت: کنترل بر عرضه سموم در بازار صورت نمی گيرد و ايجاد زمينه برای نظارت دقيق بر اين مسئله بسيار ضروری است. 
عباس مولايی ادامه داد: هم اکنون هر نوع سم با هر کيفيتی در مراکز عرضه سم در اختيار کشاورزان قرار می گيرد که بايد اين مبادی را کنترل کرد. 
وی فروش با نسخه سم در کرمان را ضروری دانست و خواستار همکاری در اين خصوص شد. 
مدير جهاد کشاورزی انار با اشاره به وجود 30 هزار هکتار باغ پسته در اين شهرستان به مهر گفت: روند استفاده از سموم در مزارع کشاورزی نگران کننده است. 
محمد گرجی اظهارداشت: شهرستان انار يکی از قطبهای توليد پسته استان کرمان محسوب می شود و بخش زيادی از توليد پسته کشور در اين شهرستان انجام می شود. 
وی افزود: هم اکنون 30 هزار هکتار باغ پسته در دشتهای اين شهرستان وجود دارد و هشت هزار نفر در اين باغها به کشت اين محصول اشتغال دارند. 
وی در خصوص وضعيت استفاده از سموم در باغهای گفت: هم اکنون استفاده بيش از حد مجاز از سموم در کشاورزی انجام می شود. 
گرجی ادامه داد: کم اثر بودن سموم موجب شده است استفاده از سم در مزارع افزايش يابد که اين امر به يکی از مشکلات در اين بخش تبديل شده است. 

 

تکمیل توطئه حذف یاران ها؛ یارانه نقدی تا دو ماه دیگر قطع می شود

خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ 6 تیر می نویسد: سخنگوي كميسيون انرژي مجلس گفت: دولت قصد دارد پس از ماه رمضان كارت انرژي را بين مردم توزيع كنند. سيدعماد حسيني سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جايگزيني كارت انرژي به جاي يارانه نقدي اظهار داشت: نمايندگان دولت در آخرين جلسه كميسيون انرژي با سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام كردند كه دولت قصد دارد، پس از ماه رمضان كارت انرژي را بين مردم توزيع كنند.
وي با بيان اينكه جايگزيني كارت‌هاي انرژي پيشنهاد دولت بود و اكنون قرار است شكل اجرايي به خود بگيرد، گفت: با اين اقدام پرداخت نقدي يارانه‌ها جاي خود را به كارت‌هاي انرژي مي‌دهند كه با اين كارت‌ها علاوه بر اينكه مي‌توان قبض‌هاي آب، برق و گاز را پرداخت كرد، در پمپ‌هاي بنزين نيز مي‌توان از آن استفاده كرد.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس همچنين يادآور شد: هدف از اجراي اين طرح رفع مشكل مردم در پرداخت قبوض است و خانواده‌ها مي‌توانند مازاد يارانه‌هاي خود را پس از زماني كه دولت معين مي‌كند، از كارت‌هاي خود برداشت كنند.

احتمال افزايش 25 تا 30 درصدی آب بها 

شبکه خبر در 6 تیر می نویسد : مهدی ثمره هاشمی با بيان اينکه پارسال 62 هزار کنتور مشترک تفکيک شده است، افزود: متقاضيان جداسازی کنتور آب می توانند با مراجعه به امور مشترکين درخواست دهند و در صورت امکان تفکيک، به سرعت انجام می شود. 
وی افزود: تاکنون 15 پيمانکار به شرکت آب و فاضلاب مراجعه و اعلام کردند امکان قرائت از راه دور و تفکيک کنتورهای مشترکی که موتور آب گرم يا شوفاژخانه دارند، وجود دارد که در حال بررسی هستيم و در صورت تاييد و بررسی اقتصادي، اين پيمانکاران می توانند در اين زمينه به امور مشترکين کمک کنند اما در حال حاضر چنين شرايطی فراهم نيست. 
ثمره هاشمی در مورد سامانه آب کارتی نيز گفت: اين کارت به صورت آزمايشی در تهران توزيع شده است و مثلا مشترک برای کنترل مصرف خود کارت شارژ 5 هزار تومانی دريافت می کند و بر اساس آن آب مصرف می کند و زمانی که شارژ کارت تمام شود ، امکان مصرف از آب وجود نخواهد داشت. 
وی افزود: متقاضيان می توانند برای دريافت آن به امور مشترکين مراجعه کنند. 
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور از پيشنهاد افزايش 25 تا 30 درصد قيمت آب در امسال به وزارت نيرو خبر داد و گفت: اين موضوع بايد در کارگروه طرح تحول اقتصادی مطرح شود و در صورت تاييد قيمت آب افزايش يابد. 
ثمره هاشمی با اشاره به اينکه قيمت تمام شده آب با سه گزينه به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارسال شده است، افزود: اين کارگروه نيز طرح پيشنهادی را به سازمان حسابرسی ارسال کرده و جمع بندی آن به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارسال شده اما هنوز قيمت تمام شده آب در اين کارگروه تصويب نشده است. 
وی تاکيد کرد: شرکت آب و فاضلاب کشور نيز منتظر نظر کارگروه طرح تحول اقتصادی و ابلاغ قيمت تمام شده آب است. 
ثمره هاشمی گفت: در حال حاضر 25 تا 30 درصد يارانه آب بر مبنای قيمت های جديد حذف شده و قرار است در 4 سال آينده به قيمت تمام شده برسد. 
وی درباره سه گزينه پيشنهادی وزارت نيرو افزود: قيمت تمام شده براساس دفاتر، طرح های آبرسانی اجرا شده در 10 سال اخير با محاسبه هزينه آبرسانی به يک شهر فرضی با جمعيت 50 يا 100 هزار نفر و محاسبه قيمت روز در استفاده از تاسيسات جديد؛ مدل های پيشنهادی اين شرکت به کارگروه طرح تحول اقتصادی است. 
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور همچنين درباره درآمد فروش آب بعد از هدفمندی يارانه ها گفت: حدود 50 درصد واريزی به خزانه به ما برگردانده نشده است. 
ثمره هاشمی در مورد شرکت های آب و فاضلاب افزود: همه اين شرکت ها زيان ده هستند اما بعد از هدفمندی يارانه ها وضع شرکت ها بهبود يافته و با محاسبه و دريافت قيمت تمام شده آب در پايان پنج سال ، وضع اين شرکتها نيز بهتر خواهد شد. 

 

چاي‌هايی كه روی دست چايكاران گيلان و مازندران باد كرده‌اند 

سایت آفتاب در 6 تیر می نویسد : در حالی كه كار برداشت دوم برگ سبز چای در استان‌های گيلان و مازندران در چند روز اخير آغاز شده و معاون بهبود توليدات سازمان چای كشور خبر از آمادگی كارخانه‌های چای خشك‌كنی اين دو استان برای دريافت برگ سبز چای از چايكاران داده، اما نگرانی از به فروش نرفتن چای خشك و برگ سبز چای همچون سنوات گذشته در بين چايكاران و كارخانه‌دارها شدت يافته است ؛ به گونه‌ای كه بسياری از چايكاران در سال جاري، باغات چای را بدون توليد برگ چای به حال خود رها كرده يا در حال تبديل آن به باغات و مزارع ديگر هستند. 

سال گذشته با احيای سازمان چای كشور و خريد برگ سبز چای و چای خشك از چايكاران و كارخانه‌های چای خشك‌كني،‌ اين دو صنف سال خوبی را پس از سال‌ها ضرر و بي‌توجهی به اين صنعت تجربه كردند، اما گويی اين اقدام دولت در حمايت از اين دو قشر تنها يك سال بيشتر دوام نياورد، چراكه به ‌رغم مكلف بودن كارخانجات به خريد برگ سبز چای از چايكاران در سال جاري،‌ چای خشك انبار شده در اين كارخانه‌ها مشتري‌ای ندارد. به همين خاطر كارخانه‌داران امسال تمايلی به خريد برگ سبز چای از چايكاران ندارند. 

رها شدن مزارع چای 

مديرعامل يكی از كارخانه‌های چای استان گيلان كه خود نيز مزرعه چای دارد، با بيان اين‌كه به دليل نداشتن صرفه اقتصادي، مزرعه‌اش را به حال خود رها كرده و اين مزرعه اكنون به علفزار و مزرعه تمشك خودرو تبديل شده است به «جام‌جم» گفت: امسال در چين اول كه از اوايل ارديبهشت تا اواسط خرداد بود موفق به خريد برگ سبز چای از چايكاران و تبديل آن به چای خشك شديم، اما اين چای هم‌اكنون در انبارهای ما بدون مشتری مانده و به فروش نرفته است.بهمن امام‌قلی افزود: در چين دوم هم كه برداشت آن آغاز شده است، اقدام به خريد برگ چای از چايكاران خواهيم كرد، اما در چين‌های سوم و چهارم كه اواسط مرداد و اوايل مهر خواهد بود،‌ مطمئنا به دليل فروش نرفتن چای خشك خودمان، توان خريد از چايكاران را نخواهيم داشت و احتمالا چای آنها نيز روی دستشان باقی خواهد ماند و بشدت متضرر خواهند شد. 

اين نگرانی از عدم فروش برگ سبز در چين‌های بعدی در حالی است كه چايكاران در سال جاری و بابت فروش محصول چين اولشان در نيمه ارديبهشت، هنوز هيچ پولی از دولت دريافت نكرده‌اند. هر چند همان نرخ 600 تومان برای خريد تضمينی چای درجه يك و 320 تومان برای خريد چای درجه 2 نيز در صورت پرداخت برای كشاورزان به صرفه نيست و كفاف هزينه‌ها و زحمت آنها را هم نمي‌دهد. 

اين عضو سازمان چای كشور به مقايسه وضعيت چای در سال گذشته و امسال پرداخت و گفت: با احيای سازمان چای در سال گذشته،‌ اقدامات بسيار خوبی از طرف اين سازمان در راستای حمايت از كشاورز،‌ صنعت چای و توليد داخلی صورت گرفت كه يكی از اين اقدامات تحويل 2 كيلو حواله واردات به كارخانه‌دار در ازای توليد يك كيلو توليد چای خشك بود. از طرفی تجار كه پيش از اين مستقيم از دولت حواله واردات دريافت مي‌كردند، تشويق و مكلف به دريافت اين حواله‌ها از كارخانجات و آن هم به شرط خريد توليد داخلی از آنها شدند. اين اقدام هم باعث خريد برگ سبز چای از كشاورز توسط كارخانه‌دار و هم فروش چای خشك توليدی اين كارخانجات مي‌شد كه اين هم به نفع كشاورز، هم كارخانجات و هم توليد داخلی بود. وی افزود: در سال جاری شركت طرف قرارداد دولت كه اقدام به خريد چای و دريافت حواله از ما مي‌كرد عملا كنار كشيد و امسال برخی شركت‌ها و تجار تنها به قصد دريافت حواله به سراغ ما مي‌آيند. ولی چای خشك ما را نمي‌خواهند و برخلاف سال گذشته هيچ اجبار و توجه و نظارتی برای اين معامله وجود ندارد. 

انبارسازی چای 

به گفته امام‌قلي، تجار هم دليل موجهی برای نخريدن چای خشك كارخانجات دارند، چراكه دولت در انبارهای خود را امسال به روی آنها گشوده و چای خشك انبار شده خود را كه مربوط به سال‌های گذشته است با كيلويی 200 تومان به خريداران عرضه مي‌كند و طبيعی است كه آنها چای 200 تومانی را از دولت دريافت كنند تا چای 5 هزار تومانی را از كارخانه‌دار.اين كارخانه‌دار خاطرنشان كرد: اين تجار چای خشك ارزان قيمت و بعضا تاريخ مصرف گذشته را از دولت خريداری و آن را با چای خارجي، مخلوط و روانه بازار داخلی يا خارجی مي‌كنند و با ورود اين نوع چای به بازار، عملا بازار اشباع شده و جايی برای عرضه و فروش محصول ما نمي‌ماند. 

يكی از چايكاران صومعه‌سرايی كه در سال‌جاری اقدام به تخريب مزرعه چای خود و تبديل آن به باغ صنوبر كرده است نيز در اين خصوص به «جام‌جم» گفت: در سال‌های اخير به دليل حضور بخش خصوصی در اين بخش و تعيين نرخ پايين خريد برگ سبز چای از يك سو و واردات بي‌رويه چای و اشباع بازار از سوی ديگر، اين زراعت نه‌تنها سودی برای ما نداشت كه هزينه و زحمت آن روی دوشمان سنگينی مي‌كرد و عملا متحمل ضرر و زيان زيادی در اين سال‌ها شده بوديم.تبديل 40 درصد از باغات چای گيلان و مازندران در سال‌های اخير به باغات كيوی و ديگر محصولات يا تخريب آنها به قصد ويلاسازي، گواه و تاييدی است بر گفته‌های اين چايكار، هرچند اين تخريب و تبديل‌ها به گفته امام‌قلي، در پنج شش سال گذشته روند كندتری داشته؛ اما همچنان وجود دارد و با وضعيت سال جاری شايد دوباره شدت گيرد. 

 

وضعيت درياچه اروميه روز به روز بدتر مي‌شود 

به نوشته سایت ايرن در تاریخ 6 تیر 90 آمده است : هماهنگ کننده دبيرخانه شوراى منطقه‌اى درياچه اروميه با اشاره به اين‌که تا يک ماه آينده وضعيت درياچه وخيم‌تر مي‌شود، گفت: به دليل افزايش تبخير آب،‌ وضعيت درياچه اروميه روز به روز بدتر مي‌شود. 
حجت جبارى در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به افزايش سطح آب درياچه اروميه، گفت: با توجه به اين‌که فصل تبخير آب است، از اين پس شاهد کاهش سطح آب درياچه هستيم. 
وى افزود: تاکنون راهکارى براى جلوگيرى از تبخير آب نداشتيم، چون امرى طبيعى است؛ در برنامه مديريت درياچه اروميه نيز راهى براى اين مشکل در نظر گرفته نشده است. 
وى درباره امکان استفاده از آب‌هاى جارى در حوزه‌هاى مختلف براى نجات درياچه اروميه، گفت: وقتى که آب کم است و بارندگى کاهش يافته آبى وجود ندارد که سرريز آن روانه درياچه اروميه شود. 
هماهنگ‌کننده دبيرخانه شوراى منطقه‌اى درياچه اروميه تصريح کرد: با شرايط فعلي، آب موجود نيز براى کشاورزى و ساير مصارف برداشت مي‌شود، بنابراين نمي‌توان خشکسالى درياچه اروميه را جبران کرد. 
جبارى بيان کرد: البته در حال حاضر ميزان آبى که وارد درياچه مي‌شود به طور دقيق اندازه‌گيرى نمي‌شود. 
وى درباره اندازه‌گيرى ميزان دقيق آبى که از ساير حوزه‌ها وارد درياچه اروميه مي‌شود، اظهار داشت: يکى از پروژه‌هاى اجرايى که قرار است در آينده نزديک اجرايى شود تهيه دستگاه‌هاى هيدرومترى است. 
هماهنگ‌کننده دبيرخانه شوراى منطقه‌اى درياچه اروميه با بيان اين‌که سازمان محيط زيست متولى اين مسئله است، گفت: اين دستگاه‌ها آبى که وارد درياچه مي‌شود را اندازه‌گيرى مي‌کنند و پارامترهاى هيدرولوژى و اين‌که چه ميزان آب وارد درياچه اروميه مي‌شود را مشخص مي‌کنند. 
*دستگاه‌هاى هيدرومترى هنوز خريدارى نشده است 
هماهنگ کننده دبيرخانه شوراى منطقه‌اى درياچه اروميه تصريح کرد: اين دستگاه‌ها هنوز خريدارى نشده و در انتظار تأمين اعتبار است. اين دستگاه‌ها اگر نصب شود ميزان آب ورودى به درياچه اندازه‌گيرى مي‌شود. 
وى اعلام کرد: با توجه به اين‌که تا يک ماه آينده آب درياچه کم کم تبخير مي‌گردد وضعيت بدتر مي‌شود. 
جبارى با اشاره به اين‌که ورودى آب از سوى رودخانه‌ها به درياچه اروميه کمتر شده است، بيان کرد: وارد فاز کاهش تراز آب درياچه اروميه شده‌ايم؛ ميزان تبخير آب افزايش يافته است. 
وى گفت: ميزان ورودى آب و ميزان خروجى آب(تبخير) درياچه اروميه زياد است و همين امر تراز آبى را نيز کاهش داده است. 
*پيش‌بينى کاهش 40 سانتي‌مترى آب درياچه اروميه در سال جارى 
هماهنگ کننده دبيرخانه شوراى منطقه‌اى درياچه اروميه تصريح کرد: امسال نسبت به سال گذشته 30 تا 40 سانتي‌متر سطح آب درياچه اروميه کاهش مي‌يابد. 
وى گفت: همچنان در انتظار تأمين اعتبارات هستيم تا شرايط را کمى بهتر کنيم؛ درياچه اروميه با اين گونه اقدامات احيا نمي‌شود. بايد ميزان بارش‌هاى افزايش يابد و پروژه‌ها زودتر اجرايى شود تا بلکه شاهد بهبود وضعيت درياچه باشيم. 
*سيل‌هاى وحشتناک؛ راه نجات کم آبى درياچه اروميه 
هماهنگ کننده دبيرخانه شوراى منطقه‌اى درياچه اروميه گفت: اين‌که يکباره در عرض 2 سال درياچه اروميه به حالت طبيعى برگردد امکان‌پذير نيست. 10 تا 15 سال طول کشيد تا درياچه به اين روز دچار شد؛ بدون شک بهبود شرايط نيز زمان مي‌برد. يکباره نمي‌شود درياچه را به حالت طبيعى آن بازگرداند. 
جبارى تصريح کرد: اثرات خشکسالى سال‌هاى پيش در درياچه اروميه در حال حاضر نمود پيدا کرده است. 
وى درباره نجات درياچه اروميه از خشکسالى گفت: مگر اين‌که بارندگي‌ها زياد و سيل‌هاى وحشتناکى اتفاق بيافتد تا آب کافى وارد درياچه اروميه شود که به نظر من با توجه به شرايط اقليمى بعيد است چنين اتفاقى رخ دهد. 
جبارى تأکيد کرد: براى بهبود وضعيت درياچه اروميه بايد توسعه اراضى کشاورزى متوقف، راندمان آبيارى کشاورزى بهبود يابد، همچنين سدسازى متوقف شود تا بلکه کم کم شرايط بهتر شود. 

اعتراضات کارگران کارخانه‌های مخابرات راه دور شیراز، نساجی مازندران، ایرانیت شهر ری

 

۳۵۰ کارگر کارخانه مخابرات راه دور شیراز، روز یکشنبه با حضور در تهران و تجمع در برابر مجلس اسلامی به شرایط خود و عدم دریافت ۲۴ ماه حقوق اعتراض کردند. کارگران در تجمع خود شعارهایی چون “حق و حقوق کارگر پرداخت باید گردد”، “زندگی، معیشت، حق مسلم ماست” سردادند. یکی از کارگران در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی مهر با اشاره به مشکل خدمات بیمه‌ای کارگران گفت: “از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۸۸ با مصوبه دولت کارخانه تحت پوشش هیات حمایت از صنایع قرار گرفت، اما تاکنون حق بیمه ما توسط دولت به تامین اجتماعی پرداخت نشده و تامین اجتماعی از ارائه خدمات بیمه‌ای، رفاهی و تامین اجتماعی امتناع می‌کند”. حل مشکل کارگران مخابرات راه دور جزو مصوبات استانی دولت احمدی‌نژاد بود که بعد از ۲۶ ماه، مانند هزاران مصوبه‌ی دیگر تاکنون به اجرا درنیامده است و مقامات دولتی جز وعده‌های دروغین مطاعی برای عرضه به کارگران نداشته‌اند.

کارگران کارخانه نساجی مازندران نیز در این هفته، بار دیگر در برابر استانداری مازندران تجمع کردند. کارگران نساجی نیز ۱۳ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند. در تجمع هفته گذشته کارگران، معاون استاندار به کارگران قول رسیده‌گی داده بود، اما این وعده نیز مانند دیگر وعده‌های‌شان پوچ و توخالی بود.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا و به نقل از کارگران، هفته‌ی گذشته استاندار مازندران و نماینده‌ی خامنه‌ای در استان، دیداری از کارخانه داشتند و به جای رسیده‌گی به مشکلات کارگران، وقیحانه از آن‌ها خواستند تا در برابر این ظلم آشکار و گرسنگی خانواده‌های‌شان، صبر پیشه کنند. این در حالی است که مقامات حکومتی امروز از مجلل‌ترین زنده‌گی برخوردار می‌باشند.

۳۰۰ کارگر کارخانه ایرانیت شهر ری نیز از جمله کارگرانی بودند که هفته گذشته با تجمع در برابر فرمانداری شهر ری به احتمال تعطیلی کارخانه و بیکارشدن‌شان اعتراض کردند.

 

معاون شهرداری اهواز عدم پرداخت دستمزدهای کارگران را طبیعی دانست

 

در پی تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز منطقه ۴ شهرداری اهواز در برابر استانداری خوزستان، عالی‌پور سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز در مصاحبه با خبرگزاری دولتی فارس، عدم پرداخت دستمزدهای کارگران را طبیعی دانست. وی گفت: ” در حال حاضر مرسوم است که مقداری از مطالبات پیمانکار نزد شهرداری و مقداری از مطالبات کارگران نزد پیمانکار باقی بماند”.

براساس گزارشات منتشره، عدم پرداخت دستمزد کارگران ناشی از کمبود اعتبار شهرداری اهواز می‌باشد و به همین دلیل از اسفندماه سال گذشته دستمزد کارگران فضای سبز منطقه ۴ پرداخت نشده است. این در حالی است که مدیران شهرداری از نظر دریافت حقوق با هیچ مشکلی روبرو نیستند. تعداد کارگران بخش خدمات شهری، رفت و روب و فضای سبز اهواز ۴ هزار نفر اعلام شده است.

 

نرخ بیکاری در خرمشهر، ۲ تا ۳ برابر میانگین کشور

 

به گفته‌ی “مطورزاده” نماینده مجلس اسلامی از خرمشهر، نرخ بیکاری در خرمشهر، دو تا سه برابر نرخ آن در کشور است. به گفته‌ی وی در راستای کاهش نرخ بیکاری در این شهر، قرار بوده است تا پروزه کارخانه فولاد خرمشهر که در سفر اول هیات دولت به استان خوزستان تصویب شده بود، اجرایی شود؛ اما بعد از ۵سال هنوز هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است.

براساس برخی از اخبار، جمعیت بیکاران کشور هم اکنون از مرز ۷ میلیون فراتر رفته و هر ساله بر تعداد بیکاران به دلیل رکود اقتصادی افزوده می‌شود. به گفته‌ی اقتصاددانان برای کنترل جمعیت بیکاران و جلوگیری از افزایش آن، ایران به رشد اقتصادی ۱۰ درصدی نیاز دارد و این در حالی است که براساس پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی ایران چیزی در حدود صفر درصد می‌باشد. رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر نیز رقمی بین یک تا صفر درصد برآورد شده است.

 

وزارت نفت در قبضه‌ی کامل سپاه پاسداران

 

محمود احمدی‌نژاد با ارسال نامه‌ای به مجلس، ۴ وزیر پیشنهادی خود برای وزارت‌خانه‌های کار و رفاه و  تعاون، صنعت و معدن و تجارت، ورزش و جوانان، و نفت را معرفی کرد.

در نامه‌ی فوق، و در حالی که در ابتدا از علی‌آبادی سرپرست کنونی وزارت نفت و از همراهان نزدیک احمدی‌نژاد، به عنوان وزیر پیشنهادی برای این وزارت‌خانه سخن به میان آمده بود، رستم قاسمی از فرماندهان سپاه و فرمانده قرارگاه “خاتم الانبیا” بازوی اقتصادی سپاه، به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی شده است. با طرح شایعه‌ی وزارت علی‌آبادی، نماینده‌گان مجلس خواستار معرفی فتاح وزیر سابق نیرو و مدیرعامل فعلی تعاون سپاه به عنوان وزیر نفت شده و اعلام کرده بودند که در صورت معرفی وی، سایر وزرا رای اعتماد خواهند گرفت.

با معرفی رستم قاسمی برای وزارت نفت، وزارت نفت به‌طور کامل در اختیار سپاه پاسداران قرار می‌گیرد. وزارت نفت یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور است که در طول حاکمیت اسلامی، تعیین وزیر برای آن همواره محل مناقشه بوده است.

رستم قاسمی به عنوان فرمانده قرارگاه “خاتم‌الانبیا” در لیست تحریمی شورای امنیت و آمریکا قرار دارد و وزیر نفت شدن او احتمال گسترش تحریم‌های بین‌المللی در صنعت نفت را تقویت خواهد کرد.

قرارگاه “خاتم الانبیا” هم اکنون بزرگترین پیمانکار طرف قرارداد با وزارت نفت می‌باشد. این قرارگاه با در اختیار داشتن اسکله‌های مخصوص، از پرداخت هر گونه عوارض گمرگی معاف بوده و هیچ ارگانی نیز برای حسابرسی این کارتل بزرگ مالی وجود ندارد.

غیر از قرارگاه “خاتم الانبیا”، به عنوان بازوی اصلی اقتصادی سپاه، بخش اطلاعات و سرکوب سپاه از دیگر واحدهای با اهمیت سپاه پاسداران می‌باشند.

50 هزار کرماني، آب خوردن ندارند 

سایت خبر آنلاين در تاریخ 6 تیر نوشته است :
624 روستای کرمان آب آشاميدنی ندارند و برای پروژه های آب رسانی برای آنها بايد 200 ميليارد تومان هزينه شود. 
يکی از مقامات محلی در استان کرمان می گويد 624 روستا در اين استان، دسترسی به آب آشاميدنی ندارند. به گفته قائم‌مقام شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان، اين روستاها دارای بالای 20 خانوار، باشنده هستند و از سال گذشته تاکنون تنها برای 31 روستا، آب آشاميدنی مهيا شده است. 
اکنون روستائيان کرمانی با بحرانی به نام «تشنگی» روبرو هستند که با احتساب حداقلی هر خانواده، 4 نفر، می توان گفت در کرمان، نزديک به 50 هزار نفر، تشنه مانده اند. 
اکنون عليرضا عبديان تشنگی 50 هزار کرمانی را به خاطر پديده خشکسالي، طبيعی می داند و می گويد: «از برنامه پيش بينی شده در برنامه چهارم توسعه برای تامين آب آشاميدنی روستائيان، عقب هستيم و دليل اين عقب‌ماندگی مقابله با پديده خشکسالی بود که بيشتر اعتبارات در نظر گرفته شده در اين زمينه هزينه شد.» 
بر ‌اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود که شاخص بهره‌مندی روستاهای بالای 20 خانوار از آب آشاميدنی به 81.5 درصد برسد که اين ميزان در کرمان، هم اکنون64 درصد است. ميانگين دسترسی روستائيان کشور به آب آشاميدنی سالم، 74 درصد است. به بيان ديگر، قرار بوده تا پايان سال 89 به عنوان آخرين سال اجرای برنامه توسعه چهارم، 1807 روستا در اين استان، دارای آب آشاميدنی سالم شوند، ولی هم اکنون تنها 1594 روستا، آب خوردن دارند. 
اکنون معاون آبفای روستايی کرمان می گويد برای جبران اين عقب ماندگی بايد نزديک به 200 ميليارد تومان هزينه شود. هزينه ای که قبلا، برای جبران خشکسالي، خرج شده و مردم، همچنان تشنه مانده اند. اکنون اين مقام دولتی می گويد سالانه تنها 40 ميليارد تومان اعتبار برای اجرای اين طرح‌ها در برنامه پنجم توسعه پيش بينی شده که اميدوار است اين اعتبارات تخصيص يابد. 
عبديان همچنين توضيح می دهد ميزان مصرف آب روستائيان، کاهش يافته، چون هنوز استان در بحران خشکسالی به سر می برد: «در سه ماه نخست سال جاری در مقايسه با مدت مشابه سال 89 به ميزان هفت درصد در آب مصرفی روستايی کاهش داريم.» در روزهای اخير، گزارشهای مختلفی از برداشت آب ناسالم از چشمه ها و قناتهای قديمی توسط مردم گرما زده و تشنه استانهای کرمان و سيستان و بلوچستان منتشر شده است. 

تجمع اعتراضي بيش از 200 نفر از كارگران ريسندگي قزوين به مدت 4 روز در تهران

يك فعال كارگري گفت كه , بيش از 200 نفر از كارگران شجاع كارخانه هاي نازنخ ,مه نخ . و پوشينه بافت قزوين از روز يكشنبه 29 خرداد تا چهارشنبه 1تيرماه , به مدت 4 روز در مقابل اماكن دولتي تهران دست به تجمع اعتراضي زده وخواستار مطالبات وحقوق معوقه خود شدند .
اين فعال كارگري افزود كه اين كارگران روز يكشنبه در مقابل دفتر رياست جمعوري, روز دوشنبه درمقابل مجلس رژيم و روز سه شنبه در مقابل سازمان رفاه تجمع اعتراضي نمودند در هر مكان با اعتراض خود خواستار مطالبات به حق خود گرديدند . 
بر اساس همين گزارش اين كارگران روز چهارشنبه در مقابل سازمان تامين اجمتاعي تجمع نموده و در اين جا نيز خواستار حقوق معوقه و ساير مطالبات خود شدند.
بر اثر پيگيري شجاعانه اين كارگران , رئيس سازمان تامين اجمتاعي نهايتا با نوشتن نامه اي به كارگران قول حل وفصل مطالبات كارگران و واريزي 36 ميليارد تومان براي راه اندازي كارخانه هاي پوشينه بافت و نازنخ و مه نخ را داد
كارگران در اين تجمع تا روز يكشنبه 5 تيرماه مهلت داده اند كه اين خواسته ها عملي شود اين كارگران گفتند در صورت عدم حل فصل مشكلات كارگران وعدم انجام قولهاي داده شده دست به تجمعات بزرگتري خواهند زد

 

انتقاد ايران از آزادسازی ذخاير استراتژيک نفت 

به گزارش رادیو  دويچه ‌وله – آلمان در 6 تیر آمده است :ايران از اقدام جديد کشورهای مصرف‌کننده نفت شديداَ ناخشنود و خشمگين است. در هفته گذشته مهمترين کشورهای مصرف‌کننده نفت تصميم گرفتند که ذخيره‌های استراتژيک نفت خود را آزاد کرده و به بازار وارد کنند. به گفته محمدعلی خطيبي، نماينده ايران در اوپک، اين اقدام تصميمی سياسی است که بر مکانيزم بازار تاثيری منفی مي‌گذارد. خطيبی گفت: «آمريکا و اروپا پس از آنکه در اجلاس اخير اوپک برای افزايش توليد نفت اين سازمان ناکام ماندند، تمام تلاش خود را به کار بردند تا قيمت‌های جهانی نفت کاهش يايد.» آژانس بين‌المللی انرژی دليل اقدام خود را تثبيت رونق و رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی ذکر کرده است. به گفته آژانس انرژی قيمت بالای نفت خام مانعی اساسی برای حل بحران اقتصادی در جهان است.

افزايش رسمی قيمت لبنيات 

به نوشته خبرگزاری  دولتی مهر در 7 تیر آمده است : بعد از کش و قوس فراوان برای تغيير قيمت محصولات لبنی ميان توليدکنندگان و دولت، بالاخره افزايش قيمت رسمی شير و محصولات لبنی تاييد شد. 
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه اين اولين باری نيست که توليدکنندگان لبنيات در سالجاري،‌ دست به افزايش قيمت محصولات و فرآورده‌های لبنی مي‌کنند؛ اما اين افزايش قيمت با تغيير نرخی که در هفته‌های گذشته صورت داده بود، يک تفاوت دارد و آن اينکه افزايش قيمتی که هم‌اکنون در بازار مواد لبنی صورت گرفته، نتيجه مذاکره با دولت و کارگروه کنترل بازار برای اصلاح نرخ‌ها است در حالی که آنچه در خردادماه رخ داد، ناشی از اقدام خودسرانه برخی برندها برای افزايش قيمت بود. 
در عين حال، خبرها از دولت حاکی از آن است که کارگروه کنترل بازار با افزايش نرخ لبنيات موافقت کرده؛ اما ميزان اين افزايش را منوط به اعمال نظر سازمان‌های بازرگانی استانها کرده است؛ به نحوی که هر سازمان بازرگانی در استان مربوطه، مستندات و آناليز قيمتی توليدکنندگان را دريافت کرده و مطابق با آن، درصد تغييرات نرخ را تعيين کند. 
بر اين اساس، البته نرخ‌ها در مورد برندهای مختلف با هم متفاوت است اما آنچه به نظر مي‌رسد در اين ميان مورد عمل قرار گرفته است، بخشنامه‌ای است که در ماه گذشته دولت به سازمانهای بازرگانی ابلاغ کرد که بر مبنای آن، ميانگين تغييرات قيمتی بيش از 10 درصد نباشد. 
به اين ترتيب، قيمت شير غير يارانه‌ای يکی از برندها که در گذشته 850 تومان به فروش مي‌رسيد، هم‌اکنون با اصلاح نرخ‌ها به 950 تومان رسيده، اين درحالی است که قيمت خامه ساده که در گذشته از همين برند به نرخ 400 تومان به فروش مي‌رسيد، هم اکنون در بازار به نرخ 500 تومان عرضه مي‌شود. 
در اين ميان، بستنی هم از اين تغييرات نرخ بي‌نصيب نمانده و اگرچه برخی از برندها به صورت خودسرانه قيمت را افزايش داده و از 400 تومان در مورد بستنی مگنوم به 700 تومان رسانده بودند، به نظر مي‌رسد همين قيمت را تاکنون هم حفظ کرده‌اند و قصد ندارند تا مطابق با ميزان مصوب، نرخ‌ها را اصلاح کنند. 
در عين حال، قيمت شير غير يارانه‌ای يکی ديگر از برندها که در گذشته 850 تومان بوده است، اکنون به 920 تومان رسيده است و خامه توليدی همين برند نيز که در گذشته 400 تومان بوده،‌ اکنون به 550 تومان رسيده است. 
البته شايد اين تنوع قيمتی در بازار محصولات لبنی که هم اکنون مشاهده مي‌شود، به دليل همين تعيين قيمت‌های استانی باشد؛ به اين معنا که محصولات هر شرکت لبنی که از هر شهری وارد پايتخت شود، قيمت آن ممکن است متفاوت با قيمت ساير محصولات در برندهای مختلف باشد. بنابراين همين امر سردرگمی در بازار را بوجود خواهد آورد؛ چراکه مردم قيمتهای مشخصی را ندارند و بنابراين نمي‌توانند تشخيص دهند کدام برند، کالا را با قيمت مصوب به فروش مي‌رساند. 
در اين ميان بايد توجه داشت که بازرسي‌ها نيز از محصولات لبنی انجام خواهد شد و مردم هم مي‌توانند مسائل و مشکلات خود را با شماره تلفن 124 در ميان بگذارند. 

 

افزايش كودكان كار با تعطيلي مدارس در تابستان

نوجوانان ایرانی اوقات فراغتشان را صرف بدست آوردن لقمه اي نان می کنند.رسم براین است که با از ره رسیدن تابستان وتعطیلات مدارس ومراکز آموزشی دانش آموزان به تفریح وبازی ،مسافرت کلاس های ویژه ی تابستان بروند ویا به انجام کارهای عقب افتاده خود در طول سال تحصیلی بپردازند. اما این روزها در هوای گرم وسمی تهران تعداد زیادی از دختران وپسران نوجوان ودانش آموز به جالی تفریح واستراحت مجبور به کار کردن هستند.هرچه از بدبختی وفلاکت این روزهای مردم ایران به دلیل فقرو گرانی وبیکاری وبی پولی گفته شود کم گفته شده است. زیرا گشتی در سطح شهر نشان می دهد که چقدر اوضاع مردم نا به سامان است.با تعطیلی مدارس به جای آنکه دانش آموزان روانه ی مسافرت استراحت و کلاس های فرابرنامه شوند راهی خیابان ها شده اند تا در کنار پدر ومادر لقمه نانی برای سیر کردن شکم شان بدست بیاورند

ورود بی رويه پسابهای آلاينده به دريای خزر 

به نوشته خبرگزاری  دولتی مهر در 7 تیر آمده است : ورود بی رويه پسابهای آلاينده به دريای خزر، به معضل اساسی شمال کشور بدل شده و کارشناسان بر لزوم اتخاذ راهکار اساسی از سوی مسئولان و همکاری مردم برای نجات سواحل اين منطقه از بحران زيست محيطی تاکيد دارند. 
به گزارش خبرنگار مهر، برخی پسماندها و زباله هايی که در حاشيه رودخانه ها تلمبار و به وسيله جريان تبخير آب به دريا منتقل می شود سبب ايجاد نگرانی در بستر دريا خواهد شد. 
بيشترين ضايعات و آلودگی دريای خزر نفتی بوده و علاوه بر اين اکنون فاضلاب هايی که وارد آبهای سطحی و دريا می شوند بسيار روند رو به رشد و خطرناکی دارند و در اين راستا، مقرر شد از طريق وزارت نيرو و ظرف زمانی پنج سال آينده، تصفيه خانه های فاضلاب در نواحی و شهرکهای صنعتی استانها ايجاد تا عمليات پاکسازی قبل از رهاسازی شکل گيرد. 
راههای پيششگيری و مقابله با آلاينده های دريايي، اجرای طرح طبيعت گردی ساحلی و دريای تعيين مناطق مستعد حفاظت، تدوين برنامه مديريت يکپارچه زيست بومی و تدوين برنامه عملياتی حفاظت و بهره بردرای پايدر از تنوع زيستی دريايی کشور از موضوعاتی است که در حوزه دريايی بايد مورد توجه قرار گيرد.
اين درحاليست که بازنگری و به روز کردن قوانين و مقرارت حوزه دريا، اصلاح وقانون شکار و صيد، ساماندهی وظايفت دستگاههای مرتبط، تدوين استانداردهای و دستورااللملی زيست محيطي، ساماندهی سامانه پايش درلحظه و آمايش مناطق ساحلی دريا به عنوان ضرورتهای اصلی حفاظت از محيط زيست دريايی کشور مطرح شد. 
گلستان با داشتن 100 کيلومتر خط ساحلی و برخوردای از خليج گرگان و آشوارده بخشی مهمی از حفاظت محيط زيست کشور را برعهده دارد. 

راه اندازی ايستگاههای پايش در خزر 

معاون محيط زيست دريايی سازمان حفاظت محيط زيست کشور از راه اندازی ايستگاههای پالايش برای بررسی وضعيت محيط زيست دريايی در استانهای ساحلی خبر داد. 
محمدباقر نبوی افزود: ايستگاههای پايش يکی از مهمترين فعاليتهايی است که در سالجاری در استانهای ساحلی اجرا می شود. 
وی اظهار داشت: اين ايستگاهها تغييرات محيط را اعلام می کند و بررسی می شود که در کدام مناطق بيشتر مشکل داريم و در 

چه قسمت هايی شرايط مطلوبتر شده است. 

نبوی بيان داشت: باتوجه به ضرورت توسعه در کشور، محيط زيست و توسعه بايد در کنار هم حرکت کنند تا بتوانيم علاوه بر استفاده مطلوب از منابع، محيط زيستی پايدار نيز داشته باشيم. 
معاون محيط زيست دريايی محيط زيست کشور، فعاليتهای انسانی ناهمخوان با محيط زيست را از علت های تهديد حيات دريايی بيان کرد. 
نبوی گفت: در حوزه دريا هفت استان در سطح کشور درايم که سه استان در حوزه دريای خزر است 
وی اظهار داشت: بخشی ازفعاليت اين استان در حوزه دريا است و معاونت دريايی متولی اصلی آن است و تاکنون سه جلسه کارشناسی داشتيم و چهارمين جلسه نيز در گلستان در حال برگزاری است. 
وی عنوان کرد: با توجه به مباحث که با استانهای ساحلی داشتيم و مواد برنامه هايی که در قانون برنامه پنجم در نظر گرفته شد درصدديم برای حفظ محيط زيست دريايی برنامه ريزی شود. 
اين مسئول در سازمان حفاظت محيط زيست بيان داشت: مباحثی در زمينه مديريت سواحل، اکو سيستم هايی که صدمه ديدند و آلودگيهايی دريايی بين کارشناسان بحث بررسی شد. 
نبوی يادآورشد: يکی از موارد ايستگاههای پايش است تا بتوانيم بصورت روزانه تغييراتی که در محيط اتفاق می افتد را در مکان و زمان رصد کنيم. 
معاون محيط زيست کشور گفت: همچنين از سواحل جنوب کشور نيز بازديدهايی داشتيم و قرار شد در بخشی از اين سواحل اين ايستگاههای مستقر شود و در حوزه دريای خزر نيز اميدواريم در سالجاری در هر يک از استانهای ساحلی اين ايستگاهها راه اندازی شود. 

اجرای طرح فاضلاب شهرهای ساحلی 

وی افزود: برای جلوگيری از ورود پسابها به دريای و حفظ محيط زيست خزر، مصوبه ای در خرداد 88 از سوی هيئت وزيران مصوب شد و سازمانهای نظير وزارت نفت، محيط زيست، نفت و .. ملکف شدند بخشی از وظايف را در حوزه خزر انجام دهند.
نبوی ياداورشد: وزارت نيرو ملکف شد شهرهای در حد 20 هزار نفر را در طول دو سال و رهای بيشتر از 30 هزار نفر را در طول پنج سال مجهز به سيستم فاضلاب بهداشتی کند. 

خزر شکننده برابر آلاينده 

اين مسئول عنوان کرد: اين مصوبه خوبی است برای کاهش بار آلودگی دريای خزر، زيرا آلاينده ای که وارد می شود، خسارتهايی به بار می آورد و خزر برابر آلودگی ها شکننده است و سعی می کنيم در حوزه سواحل اين طرح اجرا شود. 
وی عنوان کرد: محيط زيست يک سازمان حفاظنی و مديريتی و ناظر بر بخشی از فعاليتها است و درصديم تا يکسری وظايف طبيعت گردی و اکو سيستم هايی که می تواند محل تفرج قرار گيرد به بخش خصوصی واگذار می شود و نظارت می کنيم صدمه ای وارد نشود. 
نبوی عنوان کرد: اعتقاد داريم هم بحث اقتصادی بايد در سواحل انجام شود و هم بحث پايداری محيط زيست بايد مورد توجه قرار گيرد و در اين زمينه به عنوان نمونه سازه های همخوان با محيط بايد بکار گرفته شود و بجای انکه خاک ريزی کنيم و دريا را خشک کنيم از سازه هايی که الگوهای شناور دارند احداث کنيم. 
حدود 700 کيلومتر از نوار ساحلی خزر در استانهای شمالی ايران واقع شده است. 

«استفاده حداکثری از حضور روحانيون در صنعت نفت»: پرداخت حق الزحمه ، استفاده از امکانات رفاهی صنعت نفت، پرداخت وام، حقوق ماهانه 

سایت عصر ايران در 7 تیر نوشته است : به گزارش شانا، سيد عليرضا ميرمحمد صادقی در اولين همايش سراسری روسا و دبيران شوراهای اقامه نماز صنعت نفت با بيان اين که کشورهای غربی به تبعيت از شعار «انسان سالم، محور توسعه پايدار است» به دنبال سلامت روحی کارکنان خود هستند، افزود: اگر ما نيز به نماز به عنوان سپری در برابر بدی ها و مشکلات اعتقاد داريم، بايد از اين مقوله معنوی برای سلامت روحی کارکنان صنعت نفت بهره مند شويم. 
رئيس ستاد اقامه نماز وزارت نفت با بيان اين که در جبهه فرهنگ غرب، ائمه جماعت به عنوان سربازان اين جنگ نابرابر، وظيفه سنگينی دارند، افزود: برای رسيدن به محيط سالم، بايد از روحانيان حمايت کرد که البته اين حمايت، بايد هدفمند شود. 
ميرمحمد صادقی درباره نخستين همايش ائمه جماعات صنعت نفت گفت: پرداخت حق الزحمه ، استفاده از امکانات رفاهی صنعت نفت، پرداخت وام، حقوق ماهانه و دخيل بودن در مسائل فرهنگي، از جمله خواسته های روحانيون است. 

 

خراج اشکان یزدچی از بازداشت شدگان وقایع ۶ دی از محل کار

 

اشکان یزدچی در پی تائید محکومیتش از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران بر اساس حکم صادره از محل کار خود اخراج شد. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، وی که از بازداشت شدگان وقایع ششم دی ماه سال ۸۸ (عاشورا) است، پیش‌تر از سوی قاضی صلواتی به سه سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از شغل دولتی محکوم شده بود از سوی دادگاه تجدید نظر به پنج سال حبس تعلیقی و محرومیت دائمی از داشتن شغل دولتی محکوم شد.
در پی اجرای حکم صادره وی که در یک شرکت وابسته به شهرداری تهران مشغول به کار بود به دستور نهادهای امنیتی از محل کار خود اخراج شد.
اشکان یزدچی پس از پنج هفته بازداشت در بند ۲۴۰ زندان اوین و دو هفته در بند عمومی با تودیع وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شده بود.

 

زاگرس كوير مي‌شود، جنگل‌هاى شمال زاگرسى می شوند، مرگ و مير دسته‌جمعى درختان، كوچ حيوانات و رفتارهاى عجيب و غريب آنها 

به نوشته خبرگزاری دولتی ايلنا در تاریخ 7 تیر آمده است : سيل‌هاى سهمناك و مخرب شمال كشور در سال‌هاى اخير تنها يكى از مشهودترين و ملموس‌ترين اثرات نابودى جنگل‌هاى كشور است. جنگل‌هاى ارزشمندى كه تنها نمونه‌ى باقي‌مانده از جنگل‌هاى هيركانى مربوط به دوران ژوراسيك است. 
اين جنگل‌ها كه زمانى وسعت‌شان به 3.7 ميليون هكتار مي‌رسيد، امروز در خوشبينانه‌‌ترين حالت 1.7 ميليون هكتار وسعت دارند. حال و روز جنگل‌هاى بلوط در غرب زاگرس نيز از جنگل‌هاى شمال چندان بهتر نيست. 
بسيارى از كارشناسان با روند فعلى تخريب پيش‌بينى مي‌كنند كه تا چند سال ديگر جنگل‌هاى زاگرس در غرب كشور؛ جاى خود را به بيابان بدهند.
به راستى چه بر سر جنگل‌هاى ما آمد؟ چه عامل يا عواملى موجب شد تا وداع هميشگى ما با جنگل‌هاى بي‌نظيرمان اين‌قدر زود فرا برسد؟! 
اسدالله كريمى(محقق و كارشناس مركز تحقيقات جنگل‌هاى گرگان) در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در اين رابطه مي‌گويد: هر كدام از انواع بهره‌بردارى از جنگل‌ها مدنظر باشد؛ چه صنعتى چه توريستى چه فقط زيباشناسى يا حتى اكولوژيكي؛ بستگى به سياست كلان يك كشور دارد. در واقع مديران ارشد يك كشور براساس توانشان براى اين كار برنامه‌ريزى مي‌كنند. 
او ادامه داد: جنگل‌هاى ما به‌صورت بالقوه توان بهره‌بردارى صنعتى را نيز دارند كه در آن شكى نيست. البته همه‌ى جنگل‌هاى كشور چنين ظرفيتى ندارند. به اين معنا كه؛ اگر كل جنگل‌هاى شمال 1 ميليون و نهصد هزار هكتار باشد، كمتر از نصف آن توان بهره‌بردارى صنعتى را دارند. اما موضوع اينجاست كه ما در بهره‌برداري‌‌هايمان افراط مي‌كنيم. 
وى افزود: اگر يك درخت از جنگل‌هاى ما حذف شود بايد به‌جاى آن چندين نهال كاشته شود تا آينده‌ى اكوسيستم را تامين كند. ضمن اينكه در مناطقى كه توان و پتانسيل جنگل كم است، بايستى جنگل را به سمت بهره‌برداري‌هاى حفاظتي، توريستى و اكوتوريسمى سوق داد و بحث تفرج را نيز در آن مدنظر قرار داد. 
او با ابراز تاسف از درهم شدن مسايل اصلى و زيربنايى با سياست حتى در حوزه‌ى جنگلدارى اظهار داشت: متاسفانه در بهره‌بردارى از جنگل‌ها تنها ديدگاه اقتصادى درنظر گرفته مي‌شود و تنها به بهره‌بردارى چوب از اين منبع طبيعى انديشيده مي‌شود. 
اين كارشناس امور جنگل‌ها؛ در واكنش به گفته‌ى برخى مسوولان مبنى بر اينكه 10 سال به جنگل‌ها استراحت بدهيم نيز گفت: به فرض هم كه 10 سال استراحت بدهيم؛ بعد چه مي‌شود؟ بعداز آن دوباره بهره‌بردارى اقتصادى از اين منابع را ادامه بدهيم؟! 
او ادامه داد: جنگل به‌طور مستمر توليد خود را دارد، اگر طورى برنامه‌ريزى كنيم كه ميزان برداشت‌مان از ميزان توليد جنگل كمتر باشد ضمن آنكه مسايل زيست‌محيطى و استفاده از جاده‌هاى جنگلى مناسب و كم كردن دام در جنگل را مدنظر قرار دهيم، به اعتقاد بسيارى از كارشناسان؛ جنگل‌هاى ما مجدد اين توان را دارد كه دوباره خود را بازيابى كنند. 
كريمى درعين‌ حال اذعان كرد كه؛ بحث بهره‌بردارى اقتصادى از جنگل مي‌تواند مطرح باشد. ما جنگل صنعتى هم داريم اما اينكه ما در بهره‌بردارى يا بهره‌بردارى نكردن از جنگل افراط كنيم؛ به كلى غلط است. 
او افزود: اگر بهره‌برداري‌هاى ما كاملا فنى و علمى باشد؛ استفاده از جنگل‌ها مي‌تواند ادامه پيدا كند ضمن اينكه درآمدزايى و اشتغالى كه ايجاد مي‌شود، مي‌تواند در حفاظت از ساير جنگل‌ها به ما كمك كند. 
اما هادى چپادليرى(رييس انجمن جنگل‌بانى) نظر ديگرى در اين زمينه دارد و معتقد است؛ جنگل‌هاى ما ديگر توان بهره‌بردارى را ندارد. 
او در گفت وگو با ايلنا، ضمن انتقاد از روند بهره‌بردارى از جنگل‌ها در كشور مي‌گويد: بهره‌بردارى بي‌رويه؛ اين اكوسيستم بي‌نظير را درمعرض خطر جدى نابودى قرار داده است. 
چيادليرى در واكنش به گفته‌ى برخى مسوولان در دادن فرصت استراحت 10 ساله به جنگل‌ها و عدم بهره‌بردارى از آنها گفت: استراحت 10 و 20 ساله براى بازسازى جنگل‌ها كافى نسبت بلكه اگر بخواهيم به‌صورت موثر اقدامى در جهت بازسازى اين منابع انجام دهيم بايد 150 سال از جنگل‌هايمان برداشت نكنيم تا دوباره توان قبل را بازيابند. حتى اين پروسه‌ى زماني؛ حداقل زمان لازم براى احياى دوباره‌ى اين منابع است. 
او توضيح داد: توان رويشى جنگل‌هاى ما در اكثر نقاط حدود دو مترمكعب است اما درحال حاضر نزديك به 8 متر مكعب از جنگل‌هايمان برداشت كرده‌ايم، يعنى 4 برابر توان رويش جنگل‌هايمان. 
رييس انجمن جنگل‌بانى بازهم اين فرصت 150 ساله را براى بازسازى جنگل‌ها كافى نمي‌داند و تصريح مي‌كند: متاسفانه عمق فاجعه و خسارت‌هاى وارده فراتر از اين بحث‌هاست. براى نمونه قطع يك درخت با عمر 500 سال چگونه قابل جبران است؟! 
او از روند فعلى مديريت در حفاظت و بهره‌بردارى از جنگل‌ها انتقاد و تاكيد مي‌كند: حتى اگر بهره‌بردارى نيز صورت نگيرد؛ مديريت بر جنگل‌ها حتما بايد وجود داشته باشد يعنى دخالت‌ها و بهره‌برداري‌هاى ما از اين منابع نبايد منجر به توليد چوب در جنگل شود و هدف مديريتى ما در اين حوزه بايد پرورش جنگل باشد. 
چيادليرى با اعلام اخبار تاسف‌بار از وضعيت جنگل‌هاى غرب كشور يادآور مي‌شود: بهره‌بردارى از جنگل‌هاى غرب به هيچ عنوان نبايد صورت گيرد. با روند فعلى تخريب در اين جنگل‌ها؛ شك نكنيد كه اين منابع خداداد تا چند سال ديگر به بيابان تبديل مي‌شود. درحال حاضر جنگل‌هاى غرب درگير روندى شده‌اند كه به سمت استپى و علفزارى شدن پيش مي‌رود. زاگرس نيز به تدريج كويرى و بيابانى مي‌شود. جنگل‌هاى شمالى كه از نوع جنگل‌هاى هيركانى هستند نيز دارند به سمت زاگرسى شدن پيش مي‌روند و روزبه‌روز زوال آنها نزديك‌تر مي‌شود. 
او شاهد اين مدعا را مرگ و مير دسته‌جمعى درختان، كوچ دسته‌جمعى حيوانات و رفتارهاى عجيب و غريب در حيوانات دانست و توضيح مي‌دهد: خشك شدن هزار هكتار درخت در غرب كشور نشان مي‌دهد جنگل‌هاى ما به سرعت به سمت نابودى پيش مي‌روند. 
چيپادليرى دوباره تاكيد مي‌كند: بهره‌بردارى از جنگل‌هاى شمالى كشور نيز به هيچ عنوان نبايد حتى براى توليد چوب اتفاق بيافتد چون اين منابع به هيچ‌وجه توان توليد چوب را ندارند. 
او مي‌گويد: برداشت‌هاى بي‌رويه‌ى چندين برابر ظرفيت جنگل‌ها در سال‌هاى گذشته بدون مديريت و وارد كردن تكنولوژي‌هاى بهره‌بردارى كه با اقليم كشورمان سازگار باشد، باعث شده تا صدمات شديد و جبران‌ناپذير به منابع طبيعى وارد شود. 
رئيس انجمن جنگل‌بانى درمورد ارزش جنگل‌هاى شمال نيز چنين مي‌گويد: جنگل‌هاى شمال كشور ازنظر سطح در برابر ساير جنگل‌‌هاى دنيا وسعت قابل توجهى ندارد حتى شايد از نشنال پارك كانادا نيز كوچكتر باشد. اما آنچه جنگل‌هاى كشور ما را ارزشمند ساخته، قدمت اين جنگل‌ و كهنسالى درختان آن است كه متاسفانه ما با بهره‌برداري‌هاى بدون ملاحظه‌؛ اين قدمت را نيز از بين برده‌ايم. 
گزارش از: حسين جمشيديان 

 

دولت بدهی‌ خود به کارگران را پرداخت کند

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با تاکید بر ضرورت پرداخت حقوق عقب‌افتاده کارگران گفت: دولت باید بدهی‌های خود به کارگران و واحدهای تولیدی را هر چه سریع‌تر پرداخت کند تا واحدهای تولیدی بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، “شکور اکبرنژاد” در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی اظهار داشت: برنامه دولت برای تولید ۲.۵ میلیون شغل، برنامه مثبت و قابل توجهی است اما پرداخت بدهی‌های واحدهای تولیدی و کارگران بر این برنامه اولویت دارد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با اشاره به بررسی تخلفات دولت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از هیئت رئیسه درخواست کرد بررسی این تخلفات را در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دهد.
“سیدشهاب‌الدین صدر” نایب‌رئیس مجلس، که ریاست جلسه را برعهده داشت، از هیئت رئیسه خواست، خواسته نماینده تبریز را پیگیری کند.

 

تنها 2 ميليون از 10 ميليون کارگر استخدام رسمی هستند 

به گزارش سایت خبرآنلاين در 7 تیر آمده است
مريم فکری: 

در حالی 10 ميليون کارگر در اقتصاد ايران مشغول به فعاليت هستند که تنها 20 درصد آنها از قردادهای دائمی و رسمی برخوردار هستند و بقيه به دليل شرايط کنونی بازار، هر لحظه در آستانه اخراج قرار دارند. 
قرارداد کار را مي‌توان حلقه ارتباطی ميان کارگر و کارفرما دانست و در واقع اثباث وجود روابط کارگری و کارفرمايی و اشتغال به کار کارگر و دريافت دستمزد در قبال کار، به‌وسيله قرارداد کار امکان‌پذير است. 
در گذشته‌های نه‌چندان دور، قراردادهای کاری به‌صورت شفاهی بود و دو طرف کارگر و کارفرما با يکديگر به‌طور ضمنی به تفاهم مي‌رسيدند. اما امروز، روابط کار پيچيده‌تر شده و البته سرمنشا مشکلات کنوني، به همين پيچيدگی روابط کار مربوط مي‌شود. 
در حال حاضر قراردادهای کار به‌صورت کتبی تنظيم مي‌شود تا شايد زمينه‌ای را برای منظم‌تر و شفاف‌تر تعهدات ناشی از آن فراهم کند، اما در عمل اتفاق ديگری مي‌افتد؛ چراکه وصله‌ای ناجور در حدود ۲۰ سال پيش به نام قرارداد موقت به قانون کار چسبانده شده و وجهه‌ای قانونی به خود گرفته است. 
گرچه وزير کار و امور اجتماعی تقريبا موضعی دفاع‌گونه نسبت به قراردادهای موقت دارد و حدود يک‌سال پيش در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «در اصلاح قانون کار، تامين شغل را دنبال مي‌کنيم. اگر قرار باشد يک کارگر موقت دائم شود، يک معنای آن، اين است که اين کارگر اگر امروز با ۶۰۰ هزار تومان مشعول کار است و فردا پيشنهاد کاری بهتری به او شود، او ديگر حق ندارد به آن کار ديگر برود. آيا از مولفه‌های بازار کار سالم و معنطف و پويا اين نيست که هم کارگر و هم کارفرما قابليت انتخاب داشته باشد؟» 
به اعتقاد او، «يکی از مولفه‌های موفقيت بازار کار، قراردادهای موقت است؛ چراکه با اين شرايط، همه تلاش مي‌کنند به دنبال وضعيت بهتری باشند.» 
با اين حال، امروزه قراردادهای موقت کار يکی از مهم‌ترين حربه‌های کارفرمايان برای سلطه بر کارگران است؛ به‌طوری که صنوف و کارگاه‌های کوچک، رکوددار تشکيل پرونده‌های اختلاف کارگری و کارفرمايی در هيات حل اختلاف هستند و تمايلی به تمديد قرارداد کاری پس از يک دوره همکاری ندارند و اگر هم قراردادی بسته شود، هيچ‌گونه شفافيتی در آن ديده نمي‌شود. 
در واقع کارفرمايانی ديده مي‌شوند که قرادادهای ۸۹ روزه با کارگران موقت مي‌بندند تا از قيد و بندهای قانون کار خارج باشند و مزايای ديگری غير از حق بيمه و حقوق روزانه نپردازند. 

حضور بيش از ۱۰ ميليون کارگر در کشور 
در حال حاضر نزديک به ۱۰ ميليون کارگر مشمول قانون کار در کشور وجود دارد که ۸۰ درصد قراردادهای آنها به صورت موقت و ۲۰ درصد دائمی و رسمی تنظيم مي‌شود. گرچه حميد حاج‌اسماعيلي، فعال کارگری با تکيه بر آمار تامين اجتماعي، تعداد کارگران کشور را بيش از اين ميزان مي‌داند. 
به اعتقاد او، حدود ۷ تا ۵/ ۷ ميليون نفر کارگر در سازمان تامين اجتماعی ثبت شده است و به همين تعداد هم کارگرانی وجود دارند که به صورت فصلی فعاليت مي‌کنند که در مجموع ۱۴ ميليون کارگر در کشور مشغول به فعاليت هستند. 

قرارداد موقت برای چه؟ 
نکته مهمی که در اين‌جا مطرح مي‌شود، اين‌که چرا در کشور ما کارفرمايان بيشتر علاقه‌مند به انعقاد قرارداد کار موقت و تمديد يا تجديد آن هستند؟ مساله‌ای که باعث شده تشکل‌های کارگری تحت عناوين مختلف به اين نوع قراردادها اعتراض داشته باشند. 
به گفته ولي‌اله صالحي، نماينده کارگری در شورای عالی کار، چند سالی است که اکثر نيروها در قالب قراردادی جذب بازار کار مي‌شوند و وقتی قرارداد آنها مبهم و خارج از چارچوب قوانين و مقررات و تامين اجتماعی باشد، نمي‌توانند نسبت به قرارداد اعتراضی داشته باشند، چون هنگام تنظيم قرارداد، به تفاهم رسيده و آن را پذيرفته‌اند. 
وی با ذکر عوامل موثر در تمايل کارفرمايان در تنظيم قراردادهای موقت، مي‌گويد: وقتی تقاضا برای کار در کشور بالا باشد و در مقابل، عرضه در حد پايينی قرار داشته باشد، کافرما به‌نوعی از اين موقعيت استفاده کرده و به سمت تنظيم قراردادهای موقت با کارگران مي‌رود تا در پايان سال بتواند کارگر را جواب کند و نيروی جديد بياورد. اين در حالی است که اين اقدام، ماهيتا درست نيست. 
صالحی با اشاره به تغييرات فاحشی که روند مسايل توليد و صنعت ايجاد مي‌شود، مثالی مي‌زند: صنعت همواره با آمدن تکنولوژي‌های جديد روبه‌رو است. يک خط توليد در کارگاهی راه مي‌افتد و سال‌های بعد تکنولوژي‌های جديد مي‌آيد. اين تکنولوژی جديد نيروی جديد مي‌طلبد و قراردادی باب مي‌شود که موقت است تا بتوان پس از مدتي، نيروی کار را تغيير داد. 
البته اين عضو شوراي‌عالی معتقد است: وقتی کارگری رسمی جذب مي‌شود، مي‌تواند تشکل‌هايی ايجاد و حقوقی را مطالبه کند، اما يک کارگر قراردادی فرصتی برای اين کار ندارد. 

ضعف قانون کار 
ضعف قانون کار را شايد بتوان يکی از مهم‌ترين عوامل موثر در افزايش قراردادهای موقت و تمايل کارفرمايان به سمت تهيه و تنظيم اين قراردادها دانست. با نگاهی گذرا به برخی مواد قانون کار، به راحتی مي‌توان اين موضوع را درک کرد که وجود نقاط کور در قانون کار، به قراردادهای موقت دامن زده است. 
نکته‌ای که عباس وطن‌پرور، نماينده سابق کارفرمايان در اجلاس جهانی کار هم به آن اشاره مي‌کند و مي‌گويد: قانون کار فعلی از ناپختگی و غيرفراگير بودن رنج مي‌برد. در حال حاضر قرارداد کار موقت، قانونی نيست و چيزی تحت اين عنوان در ۲۰۳ ماده قانون کار وجود ندارد، ولی قرارداد کار موقت را به قانون کار ايران چسبانده‌اند و به آن وجهه قانونی دادند؛ در حالی که بند «ز» ذيل ماده ۲۱، ناقض قانون کار است. 
حميد حاج‌اسماعيلي، فعال کارگری هم به يکی از نقاط مبهم قانون کار اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در حال حاضر بيش از دو ميليون و ۵۰۰ هزار کارگاه در کشور وجود دارد که زير ۱۰ نفر و از داشتن نماينده کارگری و نهادهای کارگری محروم هستند. اين در حالی است که بيش از ۵۰ درصد کارگران در اين کارگاه‌ها مشغول به فعاليت هستند. 
وی متذکر مي‌شود: در حال حاضر هيچ‌گونه نظارت عاليه‌ای روی اين کارگاه‌ها وجود ندارد و از سوی ديگر، براساس ماده ۱۹۱ قانون کار، مي‌توان کارگاه‌های زير ۱۰ نفر را از بخشی از قانون کار معاف کرد. اين مساله باعث شده که کارگران آنها يا قرارداد نداشته باشند يا قراردادهای غيرقانونی و سفيد امضا تنظيم شود. 
از نگاه حاج‌اسماعيلي، کارگاه‌ها برای اين‌که به بقای خود ادامه دهند، دست به تهيه چنين قراردادهايی مي‌زنند که اين مساله، لطمه جدی به بازار کار و اقتصاد وارد مي‌کند. 

راه نجات 
با توجه به آنچه گفته شد، شايد ساماندهی نيروی کار در قالب نهادهای کارگري، اصلاح قانون کار و نظارت بيشتر روی قراردادها، راه نجات مشکلات بخش کارگری در رابطه با قراردادهای موقت باشد. 
به اعتقاد صالحي، ممکن است چارچوب‌ها و تاکيدها و راهکارهای نظارتی بتواند در زمينه قراردادها موثر باشد. اگر قانون در باب قراردادها اصلاح شود، در شرايط کنونی که بازار کار و عرضه و تقاضا در تعادل نيست، جا دارد که در بخش نظارتی و حمايتی توجهاتی صورت گيرد تا حق و حقوق کارگر صورت نگيرد. 
البته حاج‌اسماعيلی معتقد است که دولت ظرفيت لازم را برای نظارت ندارد و کمتر روی قراردادها نطارت مي‌کند. 
وی مي‌گويد: ما اگر بتوانيم ساماندهی نيروی کار را در قالب نهادهای کارگری انجام دهيم و در عين حال، اصلاحاتی در زمينه قانون کار متناسب با شرايط کار داشته باشيم، مشکلات تا حدی رفع مي‌شود. 

 

 

پرداخت دستمزدهای حداقلی به دریانوردان

رئیس انجمن کانون دریانوردان خبره گفت: حقوق دریانوردان در کشورمان در بخش دستمزدها و حقوق مندرج در قوانین کار رعایت نمی شود و دریانوردان کشورمان به آنچه که باید، نمی رسند.

محمد وافری، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا افزود: ادای حقوق دریانوردان در ایران با خلا قانونی مواجه است و متاسفانه بعد از گذشت ۵۰ سال از ورود دریانوردی مدرن در دنیا، نبود قوانین کار در دریا غفلت بزرگی از سوی دولت است.
وی با بیان اینکه عدم وجود قوانین کار در دریا باعث به خطر افتادن توسعه منابع انسانی این حرفه می شود، تاکید کرد: با این روند که حقوق دریانوردان نادیده گرفته شود، به زودی شاهد کاهش نیروی انسانی در حرفه دریانوردی می شویم، این در حالی است که حضور دریانوردان باعث ارتقا امنیت و بهداشت جامعه جهانی می شود.

رئیس انجمن کانون دریانوردان گفت: درکشورمان به تبع عدم وجود قوانین کار در دریا، قوانین حمایتی و تشویقی هم وضع و به تصویب نمی رسد، این در حالی است که کاهش نیروی انسانی در حوزه دریانوردی سبب نگرانی ها جوامع بین المللی شده و کشورهای دارای مرزهای دریایی قوانینی را در راستای تشویق دریانوردان وضع کرده اند.

وافری با بیان اینکه پرداخت دستمزدهای دریانوردان مشغول به کار در ایران حداقل دستمزدهای سطح جهانی را رعایت می کند، گفت: دریانوردان رسمی و دارای گواهی نامه های بین المللی دستمزدهای بهتری نسبت به دریانوردان سنتی دریافت می کنند.

وی ادامه داد:دریانوردان سنتی به دریانوردانی می گویند که در شناورهاب کوچک و زیر ۳ هزار تن کار می کنند. این دریانوردان در ایران شرایط بحرانی تر دارند. با این قیمت بالای سوخت حتی قاچاق هم برای آنها صرف اقتصادی ندارد و به بازار سیاه و فروش سوخت روی آورده اند.

رئیس انجمن کانون دریانوردان اذعان داشت: متاسفانه فضای ناامن بنادر جنوبی کشور رو به افزایش است و دزدان دریایی تا چابهار هم رسیده اند، به طوری که سال گذشته ۲۰ نفر از دریانوردان ایرانی در بنادر چابهار به اسارت دزدان دریایی گرفته شدند که تا کنون هم برخی از آنها در اسارت دزدان دریایی هستند.

وی گفت: با این شرایط میل جوانان برای گرایش به این حرفه بسیار کم است. در حال حاضر برخی از کارکنان حوزه دریایی بعد از یک ماه کار بر روی کشتی با حقوق ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان، چندین ماه بیکار می مانند و بسیاری از دریانوردان هم خط دریایی کشورهای دیگر را ادامه کار انتخاب می کنند که این نشانگر احمال شدید دولت در زمینه احقاق حق دریانوردان است.

وافری افزود: اگر این شرایط برای دریانوردان ادامه داشته باشد، دولت اقتدار خود را در حوزه دریانوردی از دست خواهد داد.

رئیس انجمن کانون دریانوردان کاهش هزینه های آموزش، تبلیغ این حرفه و معرفی دریانوردان از طریق رسانه ها را راهکارهای بهبود شرایط دریانوردان دانست و گفت: حرفه دریانوردی باید به کتب مدارس راه پیدا کند. انباشت سرمایه و سرمایه گذار در بنادر جنوب کشور و اصلاح قوانین گمرکات می تواند راهی برای تضمین نیروی انسانی دریانورد باشد.

وی با بیان اینکه دولت باید رویکرد خود را تغییر دهد، تصریح کرد: با وجود اینکه بنادر جنوب کشور می تواند موقعیت خوبی برای سرمایه گذاران و منبع درآمد قوی ای برای کشور باشد، از این فرصت ها استفاده نمی شود و در این بنادر با توجه اهمیتشان در کشور زیر ساخت های لازم وجود ندارد. در حالی سال گذشته بنادر امارات در بدترین شرایط اقتصادی ۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار درآمد برای کشور تولید کرد.

وافری با بیان این که شعار دریا محور، دولت محور است، تاکید کرد: شعارهای دولت در زمینه دریایی،دولت محور است و به همین علت مردم دولت زده هستند. متاسفانه دولت برای دریانوردان و مردم در شعارهایشان هیچ نقشی قائل نشده اند.

بدون شرح

نرخ بيكاري كشور 17 درصد است

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 7 تیر 1390 آمده است : معاون امور استان هاي خانه كارگر گفت: در موضوع اشتغال بايد ديدگاه اقتصادي داشته باشيم و از منظر سياسي و تبليغي به آن نگاه نكنيم. 
حسن صادقي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: علم اقتصاد مي گويد هر چه سرمايه گذاري در بخش صنعت و خدمات بيشتر باشد اشتغالزايي بيشتر است و هر چقدر رشد اقتصادي كشور نيز بالاتر رود اين مهم بيانگر اشتغالزايي دركشورهاست. 
رييس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري تاكيد كرد: البته رشد اقتصادي بايد رشد صنعتي را نشان دهد وگرنه رشد اقتصادي ناشي از نفت آن گونه كه بايد اشتغالزا نيست. 
رييس پيشين كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشورگفت: آقايان اعلام كردند در سال گذشته يك ميليون و 600 هزار شغل ايجاد كرده‌اند اما اگر به نرخ رشد اقتصادي 4 درصدي اعلامي از سوي مراكز آماري غير رسمي و يا نرخ 2 درصدي بانك جهاني نگاه كنيم متوجه مي شويم كه در بهترين حالت سال گذشته بين 300 تا 400 هزار شغل ايجاد شده است. 
صادقي تصريح كرد: يكي ديگر از شاخصه هاي اندازه گيري و راست آزمايي ايجاد اشتغال آمار افزايش بيمه شدگان تامين اجتماعي است كه بايد مورد توجه كارشناسان واصحاب رسانه قرار گيرد. 
معاون امور استان هاي خانه كارگر تصريح كرد: اشتغالزايي يك ميليون و 600 هزار نفري در سال 89 غير واقعي و توهمي است. 
اين فعال كارگري اظهار داشت: البته اين راهم بايد بگويم كه سال گذشته حدود 300 هزار نفر نيز شغل خود را از دست داده‌اند. 
صادقي با اشاره به اظهارات دولتي ها مبني بر ايجاد 2.5 ميليون شغل در سال جاري گفت: منابع غير رسمي آماري رشد اقتصادي سال جاري ايران را 2 درصد پيش بيني كرده‌اند حال چگونه مي توان اين تعداد شغل ايجاد كرد مشخص نيست. 
وي با اعلام اين كه نرخ بيكاري كشور در حال حاضر17 درصد است، اظهار داشت: اگر برنامه هاي اشتغالزايي دولت محقق مي شد ما بايد نيروي كار از خارج وارد مي‌كرديم. 
صادقي تاكيد كرد: متوليان مربوطه بايد از وزيركار دولت نهم توضيح بخواهند كه نتيجه پخش 70 هزار ميليارد تومان تحت عنوان اشتغالزايي در بنگاههاي زودبازده چه شد. 
معاون امور استان هاي خانه كارگر از وزير فعلي كار به عنوان فردي منطقي و دانشگاهي ياد كرد وگفت: وزير كار از اقدامات گذشتگان خود درس بگيرد و مسير غلط و اشتباه آنها را تكرار نكند. 
پايان پيام

 

حادثه منجر به مرگ در پالایشگاه شهید تندگویان تهران 

 

 

به نوشته خبرگزاری  دولتی ایسنا در 7تیر آمده است : سقوط بار جرثقیل حین انجام آزمایش‌های فنی در عملیات اجرایی طرح بهینه‌سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه شهید تندگویان تهران، به کشته و مجروح شدن چهار نفر از کارکنان شاغل در این طرح انجامید. 
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این حادثه که عصر روز سه‌شنبه در پالایشگاه شهید تندگویان تهران اتفاق افتاد، مهندس نجات طولابی و مهندس سید محمد حسین رحمانیان کشته شده و دو نفر دیگر مجروح شدند. 
طبق اعلام روابط عمومی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران جزییات حادثه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

آتش سوزی شديد در پتروشيمی کرمانشاه 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در 7 تیر آمده است : دوشنبه شب در اثر نقص در يکی از کمپرسورهای پتروشيمی کرمانشاه آتش سوزی نسبتاً شديدی رخ داد که با تلاش نيروهای آتش نشانی کرمانشاه، هرسين و بيستون اين حريق در ساعت يک و 30 دقيقه بامداد مهار شد. 
معاون سياسی امنيتی استانداری کرمانشاه با تاييد اين خبر اظهار داشت: بر اساس گزارشات رسيده اين آتش سوزی بر اثر بالا بودن فشار روغن و در پی آن نشت آن از اپراتور سايت آمونياک و خارج شدن کمپرسور از مدار بوده که در نهايت با اتصال کابل های برق منجر به آتش سوزی شده است. 
جلال منکرسی تصريح کرد: اين آتش سوزی با همکاری و تلاش به موقع و سريع نيروهای آتش نشانی کرمانشاه، هرسين و بيستون و پرسنل اين پتروشيمی در ساعت يک و 30 دقيقه به طور کامل مهار شده است. 
وی در خصوص ميزان خسارات وارده نيز گفت: گروهی از کارشناسان اين سايت در حال بررسی خسارات وارده هستند ولی تاکنون هيچ اخباری در اين خصوص اعلام نشده است. 
اين حادثه تلفات جانی نداشت 
معاون سياسي، امنيتی استانداری کرمانشاه در خصوص تلفات جانی اين حريق نيز گفت: خوشبختانه بر اساس اعلام مسئولان، اين اتفاق هيچگونه خسارات جانی دربر نداشت. 
معاون سياسی امنيتی استانداری کرمانشاه تصريح کرد: خوشبختانه به دليل حضور سريع نيروهای آتش نشانی از توسعه آتش سوزی به بخشهای ديگر اين واحد توليدی جلوگيری بعمل آمده، لذا اين آش سوزی در محدوده ای کوچک و با کمترين خسارات مهار شده است. 
شرکت صنايع پتروشيمی کرمانشاه بزرگترين واحد خصوصی توليد کود اوره در ايران است که انواع کود شيميايی برای مصارف کشاورزی را توليد می کند و عمده سهامداران آن را بخش خصوصی است. 
متاسفانه تلاش خبرنگار مهر در کرمانشاه جهت برقراری ارتباط با مسئولين اين پتروشيمی تاکنون به نتيجه نرسيده است. 

 

باز هم حادثه مرگبار، این بار در پالایشگاه نفت تهران

 

با گذشت چند هفته از حادثۀ مرگبار پالایشگاه آبادان، این بار در پالایشگاه نفت تهران نیز، حادثه ای دیگر بوقوع پیوست، که در نتیجه گروهی کشته و زخمی شدند.
به گزارش خبرگاری دولتی مهر در 7 تیر آمد است : سخنگوی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با تشریح جزئیات حادثه سه شنبه در پالایشگاه نفت تهران، اعلام کرد: متاسفانه در این حادثه دو نفر از مهندسان این مجموعه کشته شده‌اند.
سید علی اصغر حسینی با تاکید بر اینکه حادثه سه شنبه پالایشگاه نفت تهران (شهید تندگویان) بر اثر سقوط بار چرثقیل در حین انجام آزمایشهای فنی به وقوع پیوسته است، گفت: این حادثه در طرح بهینه سازی و بهبود کیفیت فرآورده های نفتی در پالایشگاه نفت تهران ایجاد شده است.
سخنگوی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با بیان اینکه متاسفانه در این حادثه که ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه عصر امروز سه شنبه به وقوع پیوست، دو نفر از کارکنان حاضر در محل حادثه به رحمت خدا رفتند، تصریح کرد: بر این اساس، آقایان مهندس نجات طولانی و مهندس سید محمد حسین رحمانیان کشته شده‌اند، ضمن آنکه دو نفر از مجروحان به بیمارستان منتقل شده‌اند.
این مقام مسئول در پایان با تاکید بر اینکه هم اکنون با ایجاد یک کارگروه دلایل ایجاد این حادثه در حال بررسی است، تاکید کرد: در حال حاضر مداوای مجروحان در بیمارستان در حال انجام است.
گفتنی است سوم خرداد ماه نیز، انفجار و آتش سوزی مرگباری در پالایشگاه آبادان که در جریان برگزاری مراسم افتتاح طرح بنزین سازی توسط محمود احمدی نژاد رخ داد، گروهی کشته و زخمی شدند.
بعد از آن حادثه نمایندگان مجلس خاطرنشان کردند نسبت به عدم افتتاح زودهنگام این بخش از پالایشگاه هشدار داده بودند، اما دولت این افتتاح را در برنامه سفر محمود احمدی نژاد قرارداده بود که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی با وجود تمام این هشدارها، هنوز قصد دولت از این افتتاح زودهنگام مشخص نیست.

 

محمد جراحي عضو كميته پيگيري آزاد  بايد گردد

 

محمد جراحي عضو كميته پيگيري و كارگر  اخراجي عسلويه كه در سال ۱۳۸۶ نيز به جرم فعاليت كارگري زندان شده بود .و در پي ان از كارش اخراج گرديده بود. مجددا در اوايل تير ماه جاري دستگير شد.كه از ان روز خانوادهاش هيچ خبري از وي در دست ندارند .او كارگري بيكار بود كه امرار معاش خانوادهاش را از طريق مسافر كشي  تامين ميكرد. به اتهام هاي واهي تحت تعقيب قرار گرفته و سپس  دستگير گرديد. ما كميته پيگيري ضمن محكوم كردن دستگيري وي و ديگرفعالان كارگري  خواهان آزادي بلاقيدوشرط وي و تمام زندانيان سياسي هستيم.و معتقد هستيم كه ايجاد فضاي رعب و وحشت در جامعه بر مطالبات كارگري و ديگر اقشار مردم زحمتكش بي اثر بوده و علاوه بر ان نه تنها مردم وكارگران از مطالباتشان عقب نشيني نخواهند كرد. بلكه هر روز اصرار بيشتري براي تامين يك زندگي شايسته انساني را خواهان هستند.

 

ما كميته پيگيري  از مردم ازادي خواه و برابرطلب ميخواهيم كه زندانيان سياسي را فراموش ننمايند . و در جهت ازادي اين عزيزان با فعاليتهاي سازمان هاي مدافع حقوق بشر و ديگر سازمان هاي كارگري و اتحاديه ها  همراه شوند.

 

ما همچنين از تماي اتحاديه هاي كارگري جهان مي خواهيم كه براي ازادي كارگران زنداني و ديگر زندانيان سياسي از هر تلاشي فروگزاري نكنند. سكوت در برابر اين سيل دستگيري ها  عواقب جبران ناپذيري براي كل طبقه كارگر جهاني دارد.همچنين براي سركوب تمامي مطالبات مردم  دولتهاي سرمايه  داري كه از هيچ تلاش ضد انساني براي دستيابي به منافع سرشارشان دست بردار نيستند.  در اين جهان وارونه ضد انساني دولت ها براي تامين مقاصد خود علاوه بر تحميل زندگي برده وار جوامع چون ايران هر روز براختناق فضاي موجود  مي افزايند.اما تلاش انسان هايي چون كارگران زنداني و ديگر زندانيان سياسي به همراه اعتراضات جاري جنبش هاي اجتماعي ديگر  تعطيل نمي شود. تامين زندگي انساني حق مسلم تمامي انسان هاست.محمد جراحي كارگر زنداني آزاد بايد گردد تلاش براي زندگي شايسته انساني هميشه و همواره جاري است .

كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري ايران

هفتم تيرماه سال نود.

 

دلايل حادثه جانی در پالايشگاه نفت تهران/ اسامی کشته شدگان 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در 7 تیر آمده است :.سخنگوی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ايران با تشريح جزئيات حادثه امروز سه شنبه در پالايشگاه نفت تهران، اعلام کرد: متاسفانه در اين حادثه دو نفر از مهندسان اين مجموعه کشته شده‌اند. 
سيد علی اصغر حسينی لحظاتی قبل در گفتگو با مهر با تاکيد بر اينکه حادثه امروز سه شنبه پالايشگاه نفت تهران (شهيد تندگويان) بر اثر سقوط بار چرثقيل در حين انجام آزمايشهای فنی به وقوع پيوسته است، گفت: اين حادثه در طرح بهينه سازی و بهبود کيفيت فرآورده های نفتی در پالايشگاه نفت تهران ايجاد شده است. 
سخنگوی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ايران با بيان اينکه متاسفانه در اين حادثه که ساعت 15 و 30 دقيقه عصر امروز سه شنبه به وقوع پيوست، دو نفر از کارکنان حاضر در محل حادثه به رحمت خدا رفتند، تصريح کرد: بر اين اساس، آقايان مهندس نجات طولانی و مهندس سيد محمد حسين رحمانيان کشته شده‌اند، ضمن آنکه دو نفر از مجروحان به بيمارستان منتقل شده‌اند. 
اين مقام مسئول در پايان با تاکيد بر اينکه هم اکنون با ايجاد يک کارگروه دلايل ايجاد اين حادثه در حال بررسی است، تاکيد کرد: در حال حاضر مداوای مجروحان در بيمارستان در حال انجام است. 

قطع گاز 15 نيروگاه برق کشور

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در 7 تیر آمده است : معاون وزير نيرو با تاکيد بر اينکه رفتار شرکت ملی گاز در قطع گاز نيروگاه‌ها نگران‌کننده است، گفت: در حال حاضر 15 نيروگاه کشور بدون گاز به کار خود ادامه مي‌دهند و حجم مخازن سوخت آنها نيز به حداقل رسيده است. 
محمد بهزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکيد بر اينکه عليرغم قطع گاز نيروگاهها، مردم نبايد نگران تامين برق باشند، گفت: وزارت نيرو با ورود 5 هزار مگاوات نيروگاه جديد تا قبل از پيک مصرف و انجام تعميرات نيروگاهی دو ماه قبل از موعد مقرر در فروردين ماه سال جاري، تا اين لحظه مشکلی در تامين برق مردم نداشته است؛ ضمن اينکه هدفمندی يارانه ها نيز منجر به کاهش مصرف شده است. 
معاون وزير نيرو درباره سوخت رسانی به نيروگاههای کشور از سوی شرکت ملی گاز افزود: اگرچه ساير مجموعه های وزارت نفت همکاری خوبی با وزارت نيرو دارند، اما متاسفانه نگران رفتارهای شرکت ملی گاز ايران هستيم، چراکه سوخت رسانی به نيروگاههای کشور وظيفه وزارت نفت و شرکت ملی گاز است. 
در تعداد زيادی از نيروگاهها گاز قطع است 
وی تصريح کرد: هم اکنون در تعداد زيادی از نيروگاهها کشور گاز قطع است و اگرچه تاکنون وزارت نيرو توانسته کمبودهای شرکت ملی گاز در گازرسانی به نيروگاهها را مديريت کند تا خاموشی بروز نکند، اما در حال حاضر 15 نيروگاه کشور بدون گاز هستند. 
به گفته بهزاد، نيروگاههای کاشان، اردبيل، اصفهان از جمله شاخص‌ترين نيروگاههايی هستند که گاز آنها هم اکنون قطع است و سوخت مايع آنها نيز به حداقل رسيده است؛ بر اين اساس لازم است وزارت نفت به ويژه شرکت ملی گاز ايران وظيفه خود را به درستی انجام دهد. 
وی با انتقاد از انجام تعميرات پالايشگاهی در پيک مصرف برق و زمان حساس گازرسانی به نيروگاهها، گفت: اين برخورد تاکنون سابقه نداشته است؛ چراکه شرکت ملی گاز تعميرات اساسی پالايشگاههای کشور را درست در زمان اوج توليد و مصرف برق انجام داده است که بر اين اساس از ابتدای خردادماه تا اين لحظه، ميزان گاز دريافتی نيروگاههای کشور 25 درصد کاهش يافته است. 
معاون وزير نيرو خاطرنشان کرد: گاز خوراک اصلی تامين نيروگاههای برق کشور است و متاسفانه عليرغم اينکه شرکت ملی گاز ايران تامين گاز نيروگاهها را متوقف کرده است، عنوان مي‌شود که وزارت نيرو مقصر است. 
قلعه بانی پايه ميز مذاکره با نيرو آمد 
وی اظهار داشت: بر اساس تصميم مسئولان، در حال حاضر قلعه‌بانی مديرعامل شرکت ملی نفت ايران پای ميز مذاکره با وزارت نيرو آمده است و روز گذشته نيز جلسه ای برای تامين سوخت مورد نياز نيروگاهها با اين مجموعه انجام شده که البته مديرعامل شرکت ملی گاز ايران نيز حضور يافته است. 
بهزاد گفت: شرکت ملی نفت ايران قول داده است که همکاری لازم را با وزارت نيرو برای تامين سوخت نيروگاهها داشته باشد. 

 

 

مشكلات كارگران فرنخ ، مه نخ و نازنخ حل نشده است

نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 8 تیر 1390 آمده است : دبيراجرايي خانه‌كارگر استان قزوين‌گفت: با وجود مصوبه هيات دولت مبني بر حل مشكل كارگران فرنخ ، مه نخ و نازنخ هنوز مشكلات به قوت خود باقي است.
عيد علي‌كريمي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: در سفر استاني سال 85، دولت مصوب كردكه بخشي ازكارگران اين شركت ها مشمول قانون سخت و زيان آور شده و بازنشسته شوندكه اين مهم تاكنون اجرايي نشده است.
دبيراجرايي خانه كارگر استان قزوين با اشاره به مالكيت خصوصي شركت هاي فرنخ و مه نخ ، فرناز اظهار داشت: دراين شركت ها حدود 700 كارگر اشتغال دارند .
وي تاكيد كرد: كارگران اين شركت ها بارها در مقال استانداري قزوين ، رياست جمهوري و وزارت صنايع تجمع كرده‌اند اما تاكنون موفق به حل مشكلات خود نشده‌اند.

بزرگترين پتروشيمی غرب ايران خوابيد 

به نوشته سایت آفتاب  در 7 تیر آمده است : عمليات ساخت پتروشيمی ايلام به عنوان بزرگترين پتروشيمی در دست ساخت ايران در غرب کشور به دليل مشکلات مالي، کمبود پول و عدم مشارکت سهامداران بخش خصوصی به حالت نيمه کار رها شده است. 
عمليات اجرايی مجتمع پتروشيمی ايلام به دليل بدهی های مالی برخی از سهامداران خصوصی و مشکلات مالی به حالت نيمه کاره به حال خود رها شده است. 
در حال حاضر مجتمع پتروشيمی ايلام از دو واحد پلی اتيلن سنگين و اتيلن تشکيل شده است که عمليات اجرايی واحد پلی اتيلن در سال 1386 و واحد اتيلن در سال 1386 آغاز شده است. 
هم اکنون ميزان پيشرفت ساخت واحد پلی اتيلن سنگين حدود 90 درصد و عمليات اجرايی واحد اتيلن اين مجتمع پتروشيميايی حدود 30 درصد پيشرفت دارد که به دليل عدم پايبندی به تعهدات توسط سهامداران خصوصي، ساخت آن به طور کامل متوقف و کارگران بومی تا اطلاع ثانوی از کار خود بيکار شده اند. 
در حال حاضر 49 درصد سهام اين 
“ در همين حال شرکت ملی صنايع پتروشيمی و وزارت نفت يک شکوائيه عليه سازمان خصوی سازی تهيه کرده اند که در متن اين نامه از نحوه واگذاری سهام پتروشيمی ايلام به بخش خصوصی به شدت انتقاد شده است. ” 
مجتمع پتروشيمی در اختيار شرکت ملی صنايع پتروشيمی به عنوان نماينده دولت بوده ضمن آنکه سرمايه گذاری غدير با 17 درصد، صندوق بازنشستگی کشوری با 17 درصد و سرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی با 17 درصد از مهمترين سهامداران اين مجموعه به شمار می روند که اخيرا با موافقت سازمان خصوی سازی بخشی از اين سهام به شرکتهايی تحت عنوان بخش خصوصی واگذار شده است. 
پيگيری خبرنگار مهر از شرکت ملی صنايع پتروشيمی نشان می دهد که تاکنون سهامداران جديد پتروشيمی ايلام نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده اند بلکه منجر به افزايش بدهی های اين واحد در دست ساخت پتروشيمی هم شده اند. 
از سوی ديگر اخيرا شرکت سرمايه گذاری غدير به دلايل نامشخصی با مسکوت نگه داشتن اجرای پتروشيمی ايلام، برای ساخت يک واحد جديد اوره و آمونياک در منطقه عسلويه اقدام کرده که شرکت ملی صنايع پتروشيمی فعلا با ساخت اين واحد جديد توسط غدير به دليل وضعيت نامشخص پتروشيمی ايلام مخالفت کرده است. 
در بخشی از اين نامه آمده است: بخش خصوصی که از سوی سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام پتروشيمی ايلام تائيد صلاحيت شناخته شده، تاکنون نه تنها به تعهدات خود در قبال اين طرح ملی عمل نکرده بلکه زمينه تاخيرهای بيشتر را فراهم کرده است. 
هدف از ساخت مجتمع پتروشيمی ايلام توليد سالانه 738 هزار تن انواع محصولات پتروشيمی همچون اتيلن، پلی اتيلن سنگين، پروپيلن، بنزين پيروليز و سوخت مايع است. 
مطابق با برنامه زمان بندی ساخت اين واحدهای پتروشيمی بايد تا سال 1389 به طور رسمی تکميل و بهره برداری از آن آغاز می شد. 

 

بدون شرح

بازگشت بخش درمان تامين اجتماعي به وزارت بهداشت سياستي شكست خورده است

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 8 تیر 1390 آمده است : معاون امور استان‌هاي خانه كارگر با اشاره به ماه‌هاي پاياني مجلس هشتم گفت: تاكيد برخي از نمايندگان در مجلس برادغام بخش درمان سازمان تامين اجتماعي در وزارت بهداشت بيانگر اين است كه آنها شمشير را از رو بر كارگران بسته‌اند. 
به گزارش خبرنگار ايلنا، حسن صادقي در جمع‌ كارگران، بازنشستگان،‌اعضاي خانه كارگر، كانون‌هاي كارگري بازنشستگي و كانون شوراهاي اسلامي كار كه در مقابل مجلس شوراي اسلامي دراعتراض به طرحي دو فوريتي مبني بر ادغام بخش درمان سازمان تامين اجتماعي در وزارت بهداشت تجمع‌كرده بودند، گفت: نمايندگان مجلس فراموش‌ كرده‌اند كه كارگران 30 ميليون از جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهند و شايد هم توجهي به منافع اين قشر محروم ندارند. 
رييس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري با بيان اينكه كارگران منتظر عيدي نمايندگان در ماه‌هاي پاياني مجلس هشتم بودند، گفت: در كمال ناباوري شاهديم كه عده‌اي محدودي از نمايندگان قصد دست‌اندازي به اموال كارگران را دارند. اموالي كه دولتي نيست و متعلق به قشركارگر است. 
صادقي با توصيه به دولت و مجلس براي رعايت حقوق كارگران اظهار داشت: هرگونه تصميم گيري در مورد سازمان تامين اجتماعي بدون رعايت سه جانبه گرايي فاقد وجاهت قانوني است. 
وي با اشاره به اصل 44 ، احكام سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه پنجم توسعه گفت: آقايان مي‌خواهند حجم دولت كم شود اما اقدامات برخي از نمايندگان و مسوولان وزارت بهداشت برخلاف اين خواسته است. 
معاون امور استانهاي خانه كارگر تاكيد كرد: اگر قرار است پول درمان سازمان تامين اجتماعي توسط دولت پرداخت شود؛ حتما دولت مي‌خواهد اين رقم به مبلغ بدهي 24 هزار ميليارد توماني دولت به تامين اجتماعي افزوده شود. 
صادقي با توصيه به تشكل‌ها و نهادهاي كارگري و بازنشستگي گفت: كارگران حقوق و مطالبات قانوني و شرعي خود را از نمايندگان خود پيگيري كنند و اسامي نمايندگان موافق الحاق درمان تامين اجتماعي را هرگز از ياد نبرند تا جواب آنها را در انتخابات اسفندماه مجلس بدهند. …با آن مبارزه خواهيم كرد و مانع تضييع حقوق كارگران خواهيم شد. 
پايان پيام

 

بايد مصوبه انتقال آب بين حوضه‌اي از كارون به جراحي اجرا شود
نخلداران با مشكل كم‌آبي روبه‌رو هستند

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 8 تیر آمده است : ناصری نژاد نماينده مردم شادگان در مجلس شواري اسلامي با بيان اين‌كه توزيع آب بايد عادلانه باشد، گفت: هنوز كار اساسي براي حل مشكل آب نخلستانهاي شادگان انجام نشده و همچنان كشاورزان با مشكل كم‌آبي در نخلستانها روبه‌رو هستند. شهرستان شادگان در پايين‌دست رودخانه «جراحي» قرار دارد و به همين دليل شهرهاي بالادست ميزان آب بيشتري از اين رودخانه را به صورت غيرمنظم و غيرمجاز برداشت مي‌كنند. وي افزود: بنابراين ضروري است استانداري خوزستان در اين قضيه وارد عمل شود و با جديت نسبت به برداشتهاي بي‌اندازه و بالاتر از سهميه برخورد كند.

ناصري‌نژاد تصريح‌ كرد: در حال حاضر كشاورزان براي آبياري نخلها مشكل دارند و با توجه به اين‌كه هم‌اكنون فصل آبياري نخلستانها است اگر آب به نخل نرسد، بار نمي‌دهد و ميزان باردهي آن كاهش مي‌يابد.

نماينده مردم شادگان در مجلس شواري اسلامي عنوان‌كرد:‌ آب نخلستانها از رودخانه‌ جراحي تامين مي‌شود كه ميزان آن كم است؛ حتي اين مسئله موجب مي‌شود بسياري از نخلداران موفق به آبياري مزارع خود نشوند و نخل‌ها خشك شوند. وي گفت: در صورت حل اين مشكل به صورت اساسي، بايد مصوبه انتقال آب بين حوضه‌اي از رودخانه كارون به جراحي اجرايي شود. ناصري‌نژاد افزود: اين موضوع، مصوبه دولت و تمام اقدامات اجراي آن فراهم شده اما به دليل نبود اعتبار اجراي آن متوقف شده است.

انتهاي پيام

كاهش500 هزار تني توليد گندم
برآورد 38 هزار ميليارد ريالي خسارت خشكسالي به كشاورزي فارس

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ایران در تاریخ 8 تیر خبر میدهد : كاظمي اظهار كرد: خسارات خشكسالي بخش كشاورزي استان فارس در سال 1387 بيش از 14 هزار ميليارد ريال برآورد شده، اين در حالي است كه استان فارس با وجود دريافت بيشترين اعتبار خشكسالي نسبت به ساير استان‌ها، تنها 1932 ميليارد ريال اعتبار داشته كه اين 13.8درصد كل خسارات وارده است.

وي افزود: در سال 1388 ميزان خسارات وارده قريب به 25 هزار ميليارد ريا ل برآورد شده كه استان فارس با وجود داشتن رتبه بالا در بين استان‌هاي كشور از نظر سقف اعتبارات دريافتي، تنها مبلغ 1075 ميليارد ريال اعتبار دريافت كرده كه اين رقم 4.3درصد كل خسارات خشكسالي را شامل مي‌شود.

كاظمي اظهار كرد: خسارات خشكسالي سال 1389 نيز قريب به 39 هزار ميليارد ريال برآورد شد كه مبلغ 219 ميليارد ريال اعتبار دريافت كرديم و امسال تاكنون نزديك به 38 هزار ميليارد ريال خسارت بخش كشاورزي استان برآورد شده است.

معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي سازمان جهاد كشاورزي فارس با بيان اينكه اعتبارات خشكسالي امسال ابلاغ نشده است، تاكيد كرد: برخي تصور مي‌كنند در سال زراعي جاري بارندگي در حد نرمال يا نزديك به نرمال بوده است، حال آنكه بارندگي سال جاري با 14 در صد كاهش همراه بوده و بارندگي مناسب فقط در بعضي از مناطق يا فصولي از سال داشته‌ايم و نبايد تصور كنيم كه مشكلات خشكسالي كاهش يافته است.

كاظمي افزود: بر اساس گزارش‌هاي اداره كل هواشناسي استان، شروع بارندگي‌هاي سال زراعي 90- 89 در دي‌ماه سال 89 رخ داده است و اين در حالي است كه در اين زمان ريشه گياه در خواب بوده و احتياج كمتري به آب دارد.

 

دسترنج کشاورزان گندمكار زیر چرخ ماشین آلات بی کیفیت؛ برکتی که هدر می رود

 

به نوشته سایت بشیر نیوز در تاریخ 8 تیر آمده است : به دلیل فرسودگی ماشین آلات، سالانه بین پنج تا درصد گندم گلستان در فرایندهای مختلف برداشت و حمل و نقل محصول به ضایعات تبدیل شده و خسارتهای میلیاردی به اقتصاد کشاورزی استان وارد می شود.

فرسودگی 79 درصد کمباین های گلستان
در حال حاضر حدود سه هزار دستگاه کمباین در امر برداشت محصولات زراعی بویزه گندم در گلستان فعالند که 79 درصد این دستگاههای قدیمی و از رده خارج هستند.
علاوه بر آن فرسودگی و قدیمی بودن ناوگان حمل و نقل نظیر کامیون و تراکتور موجبب می شود تا بخشی از دسترنج سالانه کشاورزان در فرآیند انتقال به کارخانه به هدر رود.
نوسازی و تجهیز ناوگان برداشت و حمل و نقل، کلاسهای آموزشی و تعریف استانداردها  از جمله راهکارها برای کاهش میزان ضایعات محصولات زراعی عنوان می شود. فرسودگی تجهیزات کشاورزی درحالی است که ماشینهای کشاورزی نقش تعیین کننده ای در توسعه بخش کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی دارد، به نحوی که در شرایط فعلی، تولید انبوه محصول در سطوح بالا بدون استفاده از ماشین تقریبا غیر قابل تصور است. به گفته برخی گندمکاران به دلیل سنتی بودن و فرسودگی ماشین آلات کشاورزی نظیر کمباین و ترکتور، درصد قابل توجهی از دسترنجمان به هدر می رود.
خوشه های طلایی روی زمین
در حال حاضر در بسیاری از مناطق گلستان و فاصله بین مزارع و کارخانه بر روی زمین و مسیر انتقال می توان خوشه های طلایی و یا دانه های محصولات زراعی را مشاهده کرده که به دلیل فرسودگی دستگاهها روی زمین ریخته شده اند. در سال زراعی جاری، مطابق گزارشات ارسال سطح کشت و سبز شده گندم بالغ بر 398 هزار و 160 هکتار است که 163 هزار و 450 هکتار آن آبی و بقیه گندم دیم در استان کشت شده است. پیش بینی می شود که از این میزان مزارع در سال زراعی جاری حدود 650 هزار تن گندم برداشت شود که نصف میزان سال قبل است.
کاهش تولید گندم در گلستان
خشکسالی، بارشهای کم و پراکنش نامناسب بارندگی موجب شد تا تولید غلات و محصولات کشاورزی در گلستان که به قطب غلات کشور معروف است کاهش چشمگیری داشته باشد. در سال زراعی جاری 80 مرکز خرید گندم در گلستان دایر شد و برای کاهش میزان ضایعات گندم در فرآیند حمل و انتقال، 40 مرکز در روستاها فعالیت دارند.
 رئیس اداره فناوریهای مکانیزه جهادکشاورزی گلستان گفت: همه ساله حدود سه هزار دستگاه کمباین در امر برداشت غلات استان با کشاورزان گلستان همکاری دارند و یکی از دلایل مهم صدور برگه معاینه فنی، کاهش ضایعات در موقع برداشت است تا کشاورزان بتوانند محصول بیشتری را در پایان یک فصل کار و تلاش در سبد درآمدی خود داشته باشند. غلامرضا عسگری گفت: سازمان جهادکشاورزی استان گلستان قبل از شروع عملیات برداشت غلات همه ساله یکسری تمهیدات برای تسهیل کار کشاورزان در نظر می گیرد و معاینه فنی کمباین ها در سطح منطقه از جمله آن است که پس از بررسی و صدور برگه معاینه فنی بمنظور سلامت دستگاه و تأمین سوخت مورد نیاز آن از اهمیت خاص برخوردار است.
 بازسازی 300 دستگاه کمباین
 وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای نوسازی ناوگان کشاورزی گفت: در سالهای 84 تا 86 حدود 300 دستگاه کمابین بازسازی کردیم.   رئیس اداره فناوریهای مکانیزه جهادکشاورزی گلستان اظهار داشت: در سال 84 حدود 20 میلیون ریال و 86 حدود سه میلیون تومان تسهیلات داده می شد. وی عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی لایحه جایگزینی ادوات فرسوده کشاورزی را به دولت ارایه داد و در دولت تایید شد. عسگری بیان داشت: قرار شد کمباین ها و تراکتورهای فرسوده با استفاده از تسهیلات بانکی و یارانه دولتی جایگزین و نوسازی شوند. وی افزود: همچنین مقرر شد 20 درصد قیمت کمباین و تراکتور را دولت پرداخت کند، 15 درصد سهم متقاضی و 65 درصد از طریق تسهیلات بانکی کم بهره پرداخت شود این مسئول در جهاد کشاورزی گلستان افزود: همچنین قرار بود در سال گذشته برای اجرای این طرح اعتبارات تخصیص یابد که محقق نشد. رئیس اداره فناوریهای مکانیزه جهادکشاورزی گلستان گفت: سهم استان گلستان در برنامه پنجساله هزار و 290 دستگاه کمباین و دو هزار و 700 دستگاه تراکتور جایگزین شود. وی عنوان کرد: اگر تسهیلات و اعتبارات تخصیص یابد روند نوسازی ناوگان کشاورزی شتاب بیشتری می گیرد.
 افت محصولات زراعی در گلستان
 به گزارش مهر، فرسودگی ادوات کشاورزی و شرایط اقلیمی و طبیعی، خشکسالی و کمی بارندگی در سال زراعی جاری دست به دست هم دادند تا میزان تولید گندم در استان کاهش چشمگیری یابد. به گفته کارشناسان، به دلیل نبود بارندگی مناسب در زمان مناسب کشت و پراکنش نامناسب بارندگیهای بعدی، کشت غلات استان با تاخیر 52 روزه ای مواجه کرده است. همچنین کاهش شدید بارندگی و افزایش محسوس دما موجب شد تا پیش بینی تولید گندم در سال زراعی جاری از  800 هزار تن فراتر نرود میانگین بارندگی در فصل زارعی قبل در استان گلستان بیش از 500 میلی متر بود که این میزان در فصل زراعی جاری به بیش از 300 میلی متر رسید اکنون بر اثر عوامل طبیعی و خشکسالی حدود 70 درصد مزارع نوار شمالی و 30 درصد محصولات مزارع نوار جنوبی با افت مواجه شده است. از سوی دیگر با گشت حدود 22 روز از زمان خرید تضمینی گندم در استان گلستان حدود 500 هزار تن محصول مازاد بر نیاز کشاورزی خریداری شد که این میزان خرید نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه شده است.

 

تجمع‌ اعتراضی كارگران پاکدشتی در تهران

به نوشته سایت دولتی جام جم اونلاین در8 تیر نوشت: جمعي از كارگران سازمان تامين اجتماعي كه عمدتا از شهرستان پاكدشت مي باشند در اعتراض به وضعيت نامناسب بهداشتي و درماني خود و عدم دريافت حقوق كافي از صبح امروز مقابل مجلس تجمع كردند.
به گزارش جام جم آنلاين، تجمع كنندگان كه به صورت آرام مقابل درب شمال مجلس حضور دارند از نمايندگان مجلس جهت رفع مشكل خود استمداد مي طلبند.
تجمع كنندگان كه نسبت به جدايي درمان از سازمان تامين اجتماعي هم اعتراض دارند با خود پارچه نوشته هايي همچون:«تامين اجتماعي بدون درمان مستقيم مانند پيكر بي سر است»، «نمايندگان مجلس بدانند انتخابات در پيش است به كارگران خيانت نكنند»، «با جدا شدن درمان از تامين اجتماعي مخالف بوده و براي دفاع از آن از جان خود مي گذريم»

 

نبود آب شرب در گرماى خرمشهر 

به نوشته سایت دادنا در 8 تیر آمده است : گفتم شايد هنوز معتقد باشى كه «بنى آدم اعضاى يك پيكرند/ كه در آفرينش ز يك گوهرند»؛ به خاطر همين است كه در روزهاى اخير عنوان *«خرم»شهر يا خرمشهر؟* را مي‌بينى. حكايت از آنجا شروع شد كه در سالگرد آزادسازى خرمشهر يكى از دلسوزان خرمشهر با اشاره به وضع نابسامان اين شهر كه حتى آب شرب ندارد اين سوال را مطرح كرد كه چرا مسوولان كشور فقط در يك روز به ياد شهر مي‌افتند و آن هم فقط در قالب صحبت و صدور بيانيه؟ 
به گزارش فاش نيوز، اين روزها كه بر شدت گرماى هوا افزوده شده شايد بتوانى حس كنى كه در گرماى خرمشهر نبود آب شرب يعنى چه! 
مهدى كشوري، جانشين سابق سپاه خرمشهر و از نيروهاى مقاومت اين شهر در دوران دفاع مقدس در گفت‌وگو با ايسنا گفت: پس از 29 سال كه از آزادسازى خرمشهر مي‌گذرد فقط 20 درصد از ساخت زيرساخت‌هاى شهر انجام شده است. 
مهدى كشورى گفت: آب شهر خرمشهر نياز به تصفيه اساسى دارد؛ اين آب كه مسوولان ادعا مي‌كنند از سد گتوند به اينجا منتقل مي‌شود هنوز شور است و اگر مردم خودشان دوباره آن را با دستگاه‌هاى تصفيه آب شخصي،‌ تصفيه نكنند در مقاطعى از روز كه حجم استفاده مردم از آن بالا مي‌رود به علت شورى زياد قابل شرب نيست. 
وى از مسوولان سازمان آب خواست بحث آب آشاميدنى اين شهرستان را به صورت جدى پيگيرى كنند؛ چرا كه هنوز اين موضوع براى مردم شهر خرمشهر حل نشده است و تنها مقاطعى مانند آمدن كاروان‌هاى راهيان نور به اين شهر تصفيه آب بهتر مي‌شود. 
وى همچنين در خصوص گازكشى در اين شهر گفت: آقاى احمدى نژاد در سال اول رياست جمهورى زمانى كه به اين شهر آمد در سخنرانيش در حضور مردم گفت نمي‌توان ديد كه مردمى كه اينقدر در دوران دفاع مقدس زجر كشيده‌اند امروز نيز از آب آشاميدنى و عدم استفاده از نعمت گاز در رنج باشند، ولى متاسفانه پس از شش سال هنوز براى بسيارى از خانه‌هاى مردم خرمشهر حتى علمك گاز هم كشيده نشده است. البته گاز به شهر آمده است ولى هنوز به خانه‌هاى مردم راه پيدا نكرده است. 
كشورى عدم رسيدگى و توجه به زيرساخت‌هاى خرمشهر را ناشى از ضعف مديريتى در اين شهر خواند و اظهار كرد:‌ پس از 29 سال كه از آزادسازى خرمشهر مي‌گذرد كسى غير از رزمنده‌ها حاضر نيست نظافت گلزار شهداى خرمشهر را برعهده بگيرد و شهردارى و بنياد شهيد اين شهر مسووليت اين كار را برعهده ديگرى مي‌اندازد؛ به طورى كه هر چهارشنبه رزمندگان خرمشهرى كه اكنون پا به سن گذاشته‌اند مجبور مي‌شوند اين كار را انجام دهند. 
وى افزود: متاسفانه به دليل عدم رسيدگى اين نهادها به مزار شهداى خرمشهر اين محل فضايى عقب افتاده و بدون سبزه و درخت دارد؛ در حالى كه به مزار شهداى روستاها از اين محل بيشتر رسيدگى شده است. 
كشورى با اشاره به مشكلات ساخت و ساز در اين شهر نيز گفت: اگر مسوولان اين شهر واقعا مي‌خواهند اين شهر ساخته شود و مردم خانه‌هاى خود را كه در دوران جنگ آسيب ديده‌اند بازسازى كنند بايد عوارضى و ماليات اين مردم را كمتر كنند و براى مردمى كه خانه‌شان در جنگ خراب شده تفاوتى قائل شوند تا مردم بتوانند خانه‌هايشان را بازسازى كنند. 
اين رزمنده دوران دفاع مقدس گفت:‌ مردم خرمشهر احساس مي‌كنند مسوولين و مديران خرمشهر در طول سال‌ها پس از آزادسازى براى ساخت اين شهر ضعيف عمل مي‌كنند؛ چرا كه اگر در طول سال‌ها اين مديريت قوى بود الان نبايد چنين وضعى در خرمشهر به وجود مي‌آمد. اميدواريم مسوولان از تنگ نظرى دست بردارند و ما پس از 29 سال از آزادسازى اين شهر شاهد آباد شدنش هم باشيم. 

تجمع‌ كارگران‌ ‌مقابل مجلس 

در خبر ها در 8 تیر آمده است : جمعى از كارگران سازمان تامين اجتماعى كه عمدتا از شهرستان پاكدشت مى باشند در اعتراض به وضعيت نامناسب بهداشتى و درمانى خود و عدم دريافت حقوق كافى از صبح امروز مقابل مجلس تجمع كردند. 
به گزارش آتی نيوز به نقل از جام جم آنلاين، تجمع كنندگان كه به صورت آرام مقابل درب شمال مجلس حضور دارند از نمايندگان مجلس جهت رفع مشكل خود استمداد مى طلبند. 
تجمع كنندگان كه نسبت به جدايى درمان از سازمان تامين اجتماعى هم اعتراض دارند با خود پارچه نوشته هايى همچون:«تامين اجتماعى بدون درمان مستقيم مانند پيكر بى سر است»، «نمايندگان مجلس بدانند انتخابات در پيش است به كارگران خيانت نكنند»، «با جدا شدن درمان از تامين اجتماعى مخالف بوده و براى دفاع از آن از جان خود مى گذريم»
تعداد تجمع كنندگان به بيش از 60 نفر مى رسد. 

 

کارخانه هود، اخراج کارگران و مطالبات معوقه

این کارخانه در کیلومتر ١٢ جاده رشت – فومن و در نزدیکی سه راه جمعه بازار قرار دارد. کارخانه وابسته به بخش خصوصی و کارفرمای آن فردی به نام باباعلیان است. در حال حاضر در این کارخانه حدود ٤٠ کارگر مشغول به کار هستند، در حالی که سال گذشته حدود ٨٠ کارگر در این کارخانه به شکل قراردادی و کارمزدی (کنترات قطعه سازی) کار می کردند که حدود ٤٠ نفر از آن ها به مرور از کارخانه اخراج شدند. کارفرما(باباعلیان) به بهانه عدم دریافت مطالبات خود از کارفرمایان و پیمانکاران دست به اخراج کارگران زده است. ساعت کار کارگران از ٨ صبح تا ۴ بعدازظهر است، البته کارگران تا ٦ بعدازظهر اجبارا اضافه کاری می کنند. دستمزد کارگران همان حداقل دستمزد مصوب وزارت کار (بخوان وزارت سرمایه) است. 
محصولات کارخانه سازه های فلزی برای سوله و پل سازی است. کارگران همگی با قرارداد موقت کار می کنند و قراردادهایشان سه ماه یکبار تمدید می شود و این بهانه ای برای به تعویق انداختن دستمزد و حقوق کارگران هر سه ماه یکبار شده است.
بیشتر کارگران بومی و از اهالی رودپیش ، کلاشم ، صومعه سرا و فومن هستند. کارگران سرویس ایاب و ذهاب ندارند. البته در گذشته سرویس ایاب و ذهاب داشتند که قطع شد. کارخانه علیرغم داشتن سالن غذاخوری از دادن غذا امتناع می کند و کارگران باید صبحانه خورده و نهارشان را با خود به کارخانه بیاورند.
خواست های کارگران هود اعم از شاغل و اخراجی :
١- بازگشت به کار ٤٠ نفر کارگر اخراجی
٢- تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دایم
٣- افزایش دستمزد در حد یک زندگی متعارف و تامین مایحتاج اولیه رفاهی- معیشتی و دریافت اضافه کاری و سایر مزایا
۴- برقراری مجدد سرویس ایاب و ذهاب و راه اندازی سالن نهارخوری

فعالان ضدسرمایه داری گیلان – ٨ تیر ۱۳۹۰

استعفاها در وزارت صنايع 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در 8 تیر آمده است : معاون پارلمانی و امور استانها و دو مشاور وزارت صنايع و معادن از سمتهای خود استعفا کردند. 
ايرج نديمی معاون پارلمانی و امور استانهای وزارت صنايع و معادن برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از اين سمت استعفا کرد که بلافاصله با موافقت مهدی غضنفری سرپرست وزارت صنايع و معادن مواجه شد. 
در همين حال، در پی استعفای محمود ابطحی و رجبعلی صادقی از مشاورت وزارت صنايع و معادن، غضنفری با اين دو استعفا هم موافقت کرده است. 
در روزهای گذشته نيز حسين طلا مديرعامل دخانيات ايران برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا کرد که مورد موافقت غضنفری قرار گرفت. 

 

تجمع اعتراضی در مقابل سازمان مسکن و شهرسازی

 

به گزارش کرمانشاه پست چهارشنبه در 8 تیر نوشت : دهها فارغ التحصیل رشته معماری کرمانشاه در اعتراض به طرح اخیر سازمان مسکن و شهرسازی مقابل ساختمان این سازمان در کرمانشاه تجمع کردند .

بنابر این گزارش در طرح ابلاغ شده اختیارات طراحی و نقشه کشی شغلی از این فارغ التحصیلان سلب و تنها به حق نظارت آنها اشاره شده است . تجمع کنندگان با طرح این سئوال که چرا این طرح فقط در استان کرمانشاه اجرایی شده ؛ خواستار پاسخگویی مسئولان به کاهش شدید درآمدی و خالی شدن هر چه بیشتر سبد اقتصادی خود بدلیل اجرا شدن این طرح شدند .

در زمان برگزاری این تجمع مسئولان سازمان یادشده با حضور در میان جمع قول پیگیری خواست های اعتراضی آنان را دادند اما معترضان بر عزم خود بر ادامه تجمعات در صورت عدم پیگیری خواست خود تأکید کردند .

برنامه اعتراضی مهندسین معماری استان کرمانشاه بدون هیچ درگیری حوالی ساعت 12 ظهر پایان یافت .

 

 

 خاموشى 13 ساعته ‌برق ‌در گرماى ‌بالاى 40 درجه

به نوشته سایت دادنا در 8 تیر آمده است : شبكه برق نيمى از مشتركان شهر جيرفت و تعداد زيادى از روستاهاى اطراف آن، بعد از ظهر سه‌شنبه، 7 تير، از ساعت 17:30 قطع شد و تا ساعت 6 بامداد روز چهارشنبه، 8 تير ادامه داشت كه بعد از 13 ساعت خاموشي، به صورت موقت وصل شد. 
مهندس «رضا رشيدى»، رييس اداره برق شهرستان جيرفت در گفت‌وگو با ايسنا، با تاييد اين مطلب، گفت: متاسفانه بر اثر اتصالى در پست فوق توزيع نيروگاه برق شهرستان جيرفت، شاهد قطع برق و خاموشى بيش از 13 ساعته در بافت قديم شهر – که بيش از نيمى از محلات شهر را شامل مي‌شود – و بسيارى از روستاهاى اين شهرستان بوديم. 
وى تصريح کرد: بر اثر خسارات به وجود آمده در پست فوق توزيع نيروگاه 30 مگاواتى جيرفت، برق شهرستان قطع شد که اين امر عامل اصلى بحران روز گذشته در شهرستان جيرفت بود. 
رييس اداره برق شهرستان جيرفت افزود: با توجه به وسعت خسارت و حساسيت موضوع به دليل گرماى شديد و نياز مردم به برق، تمام توان خود را به کار بستيم تا اين معضل رفع شود ولى متاسفانه به خاطر اينکه تجهيزات پست فوق توزيع نيروگاه، به شدت آسيب ديده بود عملاً کارى از دست ما ساخته نبود. 
رشيدى بيان کرد: با اين اوصاف اقدام به عمليات مانور خطوط کرديم که از ساير پستهاى برق شهرستان قسمتهايى از شهر را به صورت موقت برق‌دار کنيم. 
وى در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، مبنى بر عدم پاسخگويى بخش اتفاقات اداره برق شهرستان، گفت: وقتى بحرانى به اين وسعت اتفاق مي‌افتد قطعاً بسيارى از مشترکان با تلفن 3000 تماس مي‌گيرند و اين ازدحام ارتباط باعث مي‌شود که هميشه تلفن اتفاقات مشغول باشد. 
رشيدى افزود: در اتفاقى که ديروز رخ داد بيش از 10 هزار مشترک داراى قطعى برق بودند و اين طبيعى است که تلفن اتفاقات مشغول باشد. 
قطع شدن 13 ساعته برق در گرماى بالاى 40 درجه تابستان جيرفت، در حالى اتفاق افتاد که محله‌هاى زيادى از قبيل ميدان معلم، کلينيک، دانشگاه آزاد، صاحب‌آباد، محله برق، اداره راه، ايستگاه کهنوج، مالک‌اشتر، سرجاز و چندين محله پرجمعيت شهر دچار معضل شده بودند. 
«بهادر»، يكى از شهروندان محله کلينيک، در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: چرا قطعى برق 13 ساعت بايد رخ دهد؟ آيا مسئولان پيش‌بينى وضعيتهاى بحرانى را نکرده‌اند؟ 
«سليمانى» از ديگر شهروندان جيرفتى گفت: اين انصاف نيست که ما چون در بافت قديم شهر زندگى مي‌کنيم هميشه ايام سال بايد مشکل داشته باشيم. 
«مقبلى» از شهروندان جيرفت محله اداره راه مي‌گويد: مسئولان امر بايد پيش‌بينى چنين وضعيتى را داشته باشند. آيا قطعى 13 ساعته برق آن هم در گرماى 50 درجه توجيه دارد؟ 
«ابراهيمى»، از شهروندان جيرفتى گفت: اين معضل ما را با بحران جدى مواجه کرد. بچه‌هاى خردسال ما چه مي‌شوند؟ آيا مسئولان خود را به جاى ما گذاشته‌اند که بفهمند چه وضعيتى داريم؟ 
خاموشى و قطعي‌هاى طولاني، چندساعته و بعضاً بيش از 13 ساعت در شبكه برق، در حالى در شهرستان جيرفت اتفاق مي‌افتد که همه ساله شاهد اين اتفاقات هستيم و افت شديد ولتاژ و خاموشيهاى مکرر، موضوعى است که هر ساله مردم با آن روبه‌رو هستند. از مسئولان شهرستان جيرفت، استان كرمان و وزارت نيرو انتظار است در صدد رفع اين مشکل باشند. 

 

محکوميت يک معلم به ده سال حبس 

به نوشته سایت هرانا در 9 تیر آمده است : اسماعيل عبدي، آموزگار رياضی دبيرستان و کنشگر صنفی فرهنگيان به ده سال زندان تعليقی محکوم شد. 
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، اين حکم امروز چهارشنبه هشتم تيرماه، به عليزاده طباطبايی وکيل عبدی اعلام گرديد. 
قاضی پرونده، پيرعباسي، با استناد به ماده ۵۰۰ (تبليغ عليه نظام) و ۵۰۵ (ارتباط با دول متخاصم) حکم را صادر نموده است. اين حکم، حکم اوليه است و تا يک ماه فرصت اعتراض دارد 

 

تجمع اعتراضی مقابل سازمان مسکن و شهرسازی کرمانشاه

 

کرمانشاه پست در تاریخ 9 تیر نوشت :  به گزارش کرمانشاه پست صبح امروز چهارشنبه دهها فارغ التحصیل رشته معماری کرمانشاه در اعتراض به طرح اخیر سازمان مسکن و شهرسازی مقابل ساختمان این سازمان در کرمانشاه تجمع کردند .
بنابر این گزارش در طرح ابلاغ شده اختیارات طراحی و نقشه کشی شغلی از این فارغ التحصیلان سلب و تنها به حق نظارت آنها اشاره شده است . تجمع کنندگان با طرح این سئوال که چرا این طرح فقط در استان کرمانشاه اجرایی شده ؛ خواستار پاسخگویی مسئولان به کاهش شدید درآمدی و خالی شدن هر چه بیشتر سبد اقتصادی خود بدلیل اجرا شدن این طرح شدند .
در زمان برگزاری این تجمع مسئولان سازمان یادشده با حضور در میان جمع قول پیگیری خواست های اعتراضی آنان را دادند اما معترضان بر عزم خود بر ادامه تجمعات در صورت عدم پیگیری خواست خود تأکید کردند .
برنامه اعتراضی مهندسین معماری استان کرمانشاه بدون هیچ درگیری حوالی ساعت 12 ظهر پایان یافت .
http://kermanshahpost.blogspot.com/2011/06/blog-post_29.html

اعتراضات کارگری در تهران و استان فارس

 

کارگران کارخانه آزمایش مرودشت واقع در استان فارس، برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم دریافت دستمزدهای ۶ ماه خود و نیز در اعتراض به اخراج ۶نفر از کارگران با برپایی اعتصاب در برابر کارخانه دست به تجمع زدند.

براساس گزارشات منتشره در پی تجمع کارگران در برابر استانداری فارس در تاریخ ‎‍٣١ خرداد ماه، ۶ نفر از کارگران در برخورد با نیروهای انتظامی دستگیر شدند که با پافشاری کارگران، نیروی انتظامی مجبور به آزادی کارگران شد، اما کارفرما ۶ کارگر فوق را از کارخانه اخراج نمود. در پی این اقدام کارفرما، خواست بازگشت به کار ۶ کارگر اخراجی به خواست‌های کارگران اعتصابی افزوده گردید.

هم‌چنین گروهی از کارگران مجتمع گوشت فارس نیز که ١٨ ماه حقوق عقب افتاده‌ی خود را از کارفرما طلبکار هستند،  با سفر به تهران در برابر وزارت جهاد کشاورزی دست به اعتراض زدند. کارگران خواستار بازگشت به کار و پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده‌ی خود هستند.

بیش از ۶٠ تن از کارگران شهرستان پاکدشت نیز روز هشتم تیرماه، با تجمع در برابر مجلس به وضعیت نامناسب بیمه‌های اجتماعی و دستمزدهای پایین خود اعتراض کردند.

افزایش دستمزدها، بازگشت به کار، پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده، حل مشکلات بیمه‌‌ای کارگران و لغو قراردادهای موقت و پیمانی از جمله مهم‌ترین خواست‌های کارگران در اعتراضات ماه‌های اخیر بوده است.

 

محکومیت یک معلم به ده سال زندان

به گزارش هرانا در تاریخ 9 تیر آمده است :اسماعیل عبدی، آموزگار ریاضی دبیرستان و کنشگر صنفی فرهنگیان به ده سال زندان تعلیقی محکوم شد. هرانامی نویسد؛ این حکم امروز چهارشنبه هشتم تیرماه، به علیزاده طباطبایی وکیل عبدی اعلام گردید.
قاضی پرونده، پیرعباسی، با استناد به ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام) و ۵۰۵(ارتباط با دول متخاصم) حکم را صادر نموده است. این حکم، حکم اولیه است و تا یک ماه فرصت اعتراض دارد.
گفتنی است عبدی در تابستان ۸۸ با یکی از رسانه‌های خارجی، دربارهٔ وضعیت آموزش و پرورش و برخی فرهنگیان زندانی گفت‌و‌گو کرد که پس از آن دستگیر شد و مدت ۴۴ روز را در زندان اوین گذراند.

قطع همکاری بزرگترين شرکت جهانی حمل ونقل کانتينر با ايران 

به گزارش رادیو دويچه ‌وله آلمان در 9 یر آمده است :شرکت «مرسک» که بزرگ‌ترين شرکت حمل و نقل کانتينر در سطح جهان است، به دليل تحريم‌های بين‌المللی به کليه‌ی معاملات خود با سه بندر ايران خاتمه داد. به گزارش خبرگزاری رويترز، توماس ريبر کنودسن، رئيس بخش آسيايی اين شرکت بزرگ دانمارکی پس از گفت‌وگوهای همه‌جانبه‌ای که داشت، اين تصميم شرکت خود را اعلام کرد. بندر عباس يکی از اين سه بندر بزرگ ايران است که مشمول تحريم مرسک شده است. 

جريمه 3200 ميلياردی برای اجرای طرح حذف يارانه ها 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهردر 10 تیر نوشت : معاون وزير بازرگانی از نزديک شدن تعداد بازرسي‌های اجرای طرح نظارتی ويژه هدفمندی يارانه‌ها به مرز 6 ميليون مورد خبرداد و گفت: متخلفان در مجموع 3 هزار و 225 ميليارد ريال جريمه شدند. 
محمدحسن نکويي‌مهر در گفتگو با مهر گفت: اکنون که بيش از 6 ماه از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها مي‌گذرد، طرح نظارتی ويژه اين قانون توانسته کنترل مناسبی بر بازار داشته باشد؛ به نحوی که تاکنون 5 ميليون و815 هزار و 717 مورد بازرسی از واحدهای توليدي، توزيعی و خدماتی کل کشور به عمل آمده که در نتيجه آن، 531 هزار و 488 پرونده به ارزش ريالی 3 هزار و 225 ميليارد و 790 ميليون و 424 هزار و 744 ريال تشکيل شده که از اين ميان، 515 هزار و 608 مورد پرونده به تعزيرات حکومتی ارسال شده است. 
معاون وزير بازرگانی افزود: در اين ميان بازرسی از 22 گروه کالايی که در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها در مرکز توجه دولت برای کنترل بازار قرار گرفت، نشانگر اين است که 457 هزار و 776 مورد بازرسی از مواد لبنی شامل شير، ماست، کره و پنير صورت گرفته است؛ ضمن اينکه بازرسي‌ها از مواد پروتئينی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ نيز به مرز 483 هزار و 564 مورد رسيده است. 
وی تصريح کرد: در ميان اين گروه‌های کالايي، بيشترين بازرسي‌های صورت گرفته مربوط به سيب‌زميني، پياز، گوجه فرنگی و رب ‌گوجه فرنگی با 968 هزار و 217 مورد بازرسی بوده است؛ ضمن اينکه بازرسی از ميوه نيز به 569 هزار و 856 مورد رسيده است. 
به گفته نکويي‌مهر، بازرسي‌ها از غلات و حبوبات شامل نان، برنج، ماکاروني، عدس، لوبيا، نخود و لپه نيز به 493 هزار و 792 مورد، چای و خرما به 307 هزار و 684 مورد، قند و شکر و روغن‌نباتی به 405 هزار و 567 مورد، پودرشوينده دستی و ماشينی به 310 هزار و 473 مورد و کاغذ و لاستيک خودرو نيز به 225 هزار و 237 مورد رسيده است. 
معاون وزير بازرگانی خاطرنشان کرد: بازرسی از نهاده‌های دامی و کشاورزي، مصالح ساختمانی و خدمات عمومی نيز به ترتيب 125 هزار و 528 مورد، 267 هزار و 565 مورد و 609 هزار و 203 مورد رسيده است. 

 

اعتراض پرستاران به چهار سال انتظار و به «قوانین کاغذی»

 

بر پایه گزارش دریافتی در 10 تیر آمده است :با گذشت 4 سال از تصویب دو فانون در مجلس رژیم مبنی بر کاهش ساعات کاری طولانی پرستاران و پرداخت حقوق از دست رفته آنها، هنوز نشانه ای از اجرا و به عمل در آمدن این قوانین که با عنوان «تعرفه گذاری خدمات پرستاری» و «قانون ارتقا بهره وری نیروی بالینی» مطرح شده اند، نیست. همین امر موجب اعتراض پرستاران شده است.

 

به گزارش رسیده در روز 6 تیر که چهارمین سالگرد تصویب دو قانون فوق است، پرستاران به ارسال پیامک های اعتراضی درست زدند. خبرگزاری مهر متن چهار پیامک را درج کرده که عبارتند از:

 

» فرا رسیدن 6 تیر چهارمین سالمرگ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بر عموم پرستاران تسلیت باد»»

«چهارمین سالمرگ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بر پرستاران تسلیت و بر وزارت بهداشت تهنیت باد»»

در یکی از پیامکهای اعتراضی پرستاران آمده است» قانون تعرفه گذاری که دفن شد، یک قبر هم برای قانون ارتقای بهره وری آماده کنید.»

 

«جسد مومیایی 3 هزار سال پیش پرستاری پیدا شده که در دستش کاغذ پاپیروسی تحت عنوان به دنبال کاهش ساعت کاری، ضریب و تعرفه گذاری بوده است.»

 

عدم استخدام تعداد مورد نیاز پرستار برای ارائه خدمات بالینی درخور، طولانی بودن ساعات کار، شرایط سخت سنگین کاری طی سال های گذشته به اعتراضات متعدد جامعه پرستاری انجامیده است. 4 سال پیش با تصویب دو قانون فوق در مجلی، دولت وعده داده بود ظرف 4 ماه آن را به اجرا بگذارد. چنانچه این قوانین عملی می شد، حقوق و پرداخت مزایای عقب مانده ، در آد پرستارا را به 1.5 تا 3 میلیون تومان افزایش می داد.

اطلاعيه درباره برگزاری نشست هيأت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه 

به اين وسيله برگزاری نشست هيأت مديره سنديکای هفت تپه را به اطلاع عموم می رسانيم. اين نشست با شرکت کليه اعضاء هيأت مديره برگزار شد. موضوع نشست بررسی وضعيت کنونی سنديکا و همچنين انتخابات هيأت مديره آن بود. 
پس از بحث و بررسی وضعيت کنونی سنديکا و مشکلات فوری موجود، از جمله مسأله بازگشت به کار اعضای اخراجی هيأت مديره، جلسه وارد مبحث انتخابات هيأت مديره شد. لازم به يادآوری است که دوره رياست يکساله رضا رخشان بر هيأت مديره به پايان رسيده است و هيأت مديره سنديکا بايد طی انتخاباتی جديد رئيس هيأت مديره را انتخاب می کرد. 
در جريان مباحث مربوط به انتخابات پيشنهادی مبنی بر تغيير رويکرد هيأت مديره و جايگزين کردن کار جمعی به جای انتخاب رئيس هيأت مديره طرح شد. روش پيشنهادی جديد به هيآت مديره سنديکا امکان می دهد که با وحدت و همدلی بيشتری به امور پرداخته و امکان مشارکت و مسئوليت پذيری را به طور يکسان برای کليه اعضاء هيأت مديره فراهم نمايد. اين پيشنهاد به اتفاق آرا به تصويب هيأت مديره سنديکای هفت تپه رسيد. 
هيأت مديره سنديکای هفت تپه ضمن تشکر از زحمات رؤسای تاکنونی هيأت مديره، علی نجاتی و رضا رخشان، اميدوار است که بتواند در شکل جديد مؤثرتر و نيرومند تر در جهت تأمين منافع کارگران شرکت نيشکر هفت تپه گام بردارد و همچنين با توان بيشتری به وظايف خود در قبال جامعه کارگری ايران عمل کند. 

هيأت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه 
تاريخ : تيرماه/1390 

کودکان جامانده از دوران کودکی

  

کودکان خیابانی همچنان در چنبره مشكلات دست و پا مي زنند

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا آمده است : در بين كودكاني كه به پشتوانه خانواده هايشان تحصيل مي‌كنند و كار والدين و درآمد آنها به ويژه پدر تامين كننده مخارج تحصيل، تفريح و خوراك و پوشاك شان است، هستند كودكاني كه خودشان كار مي كنند، لقمه اي نان مي خورند، تحصيل نمي كنند و تفريح و خوراك و پوشاك مناسبي هم ندارند و تاكنون به رغم تمامي اقدامات موقتي كه از سوي برخي نهادها انجام شده، تغيير محسوس و موثري در وضعيت اين كودكان ايجاد نشده است… 

این یک داستان واقعی است! 
– حمید، پسرک دوازده ساله را در حالی گل فروشی می کرد در چهارراه تهران پارس دیدم. از او می پرسم اوضاع کاسبی خوبه؟ خیلی صمیمانه جواب می دهد» بد نیست. روزی 10 هزار تومان کار می کنم.» 
– سعید،برادرکوچک ترحمید 8 سال دارد،او هم درکناربرادرش فال می فروشد درچهارراه تهران پارس.وقتی از او هم می پرسم مدرسه رفتی؟جواب می دهد: نه.درادامه می‌گوید دوست دارد مدرسه برود و آرزو دارد دکتر شود. 
– یاور10سال دارد و در ایستگاه آیت سیگار می فروشد. مي‌پرسم چراکار میکنی؟با بی حوصلگی می‌گوید که دوست دارم کمک خرج خانواده ام باشم . پرسیدم: پدرومادرت کجایند؟جواب نمی دهد ،کمی عصبانی می شود وسریع فرار می کند. 
– این بار سراغ مراد،17ساله درحالی که چسب زخم می فروخت در ایستگاه امام حسین رفتم، پرسیدم پدرومادرت کجایند؟ درجواب گفت من پدرومادر ندارم! چرا شما مشغول کارهستید؟ خنده کنان گفت: این که جواب نمی‌خواد چون پول ندارم… بعد هم به سرعت برق و باد د ناپدید شد. 
– یك دختر5 ساله ،که هر چه التماس کردیم اسمش را نگفت، باظاهری کثیف شاید می ترسید، شاید هم گرسنه بود و حوصله حرف زدن نداشت … اما یك چیز را خوب متوجه شده بود ، آن هم بی پولی را… داشت فال می فروخت ،تنها حرفی که به ما زد ،گفت: دلم می خواهد به مادرم کمک کرده باشم ،دلم می خواهد خوشحالش کرده باشم… 
«آخه مادرم خیلی مریض احواله،خیلی هم ضعیف شده …ای کاش وضع زندگیمون از این بهتر بود…» گفتم یعنی چی؟وضعمون بهتربود یعنی چی ؟گفت یعنی پول زیاد داشتیم تا مادرم رو می بردم دکترتاحالش خوب بشه… 
ازش پرسيديم پدرت چي كار ميكنه ؟كمي مكث كرد بعدگفت هرچي من ومادرم كار مي كرديم خرج اعتيادش مي‌كرد .مي‌گفت پدرش براي سلامتي مادرش كاري نكرده رنگ صورتش پريده بود نفس نفس مي زد و بريده بريده گفت شايد مامان رو دوست ندارد … 

چه کسی مقصر است؟ 
فاطمه قاسم زاده، عضو هیات علمى دانشگاه تهران، تحقیقى درخصوص كودكان كار وخیابانى انجام داده است وبه این نتیجه رسیده که ۹۲درصد كودكان خیابانى بین ۱۴ تا ۱۸ سال، در هرچهار زمینه رشد جسمى، ذهنى، عاطفى واجتماعى دچار مشكلات زیادی هستند. همچنین، درخصوص درآمد و ساعت کاری این کودکان متوجه شده که چون كودكان نیروی كار ارزان هستند واز قوانین و مقررات بی اطلاع و قدرت اعتراض و یا مراجعه به مراكز قانونی را ندارند ، دستمزد بسیار ناچیز دریافت می كنند ، در كارگاه‌هاى مخفى و زیر زمینى و به دور از نظارت مراجع قانونی به كار مشغول اند، به همین دلیل از سوی كارفرمایان سودجو به فراوانی مورد سوءاستفاده و استثمار قرار می گیرند. و این مزیتها باعث رونق بازار كار كودك مى شود و همیشه متقاضى كار كودك وجود دارد. 
قاسم زاده مي گويد: دربیشتر تحقیقات ، متوجه شدیم کودکان کار در14ساعت کار کردن فقط یک سوم حقوق را طبق وزارت کاردریافت می کنند. اما با پیشرفت تکنولوژِی و در نتيجه ذهن این کودکان و سرپرستانشان، اين افراد متوجه شدند از راه‌هاي ديگري هم مي توان درآمد بيشتري كسب كرد و يكي از راه ها اين بود كه مذهب مردم را در کارشان دخیل بدانند و به عنوان مثال با ناميدن اسامي متبركه و قسم دادن، اوضاع کاریشان را بهبود بخشند ، طوری که همین چند روز پیش یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد که کودکان خیابانی درماه 800 هزارتومان درآمد دارند. درزمینه جمع آوری این کودکان تصويب نامه ای داریم که معتقد است به غيراز بهزيستي، 11 نهاد و سازمان ديگر از جمله نيروي انتظامي، دادگستري، شهرداري، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان تامين اجتماعي، صدا و سيما، جمعيت هلال احمر، وزارت آموزش و پرورش و كميته امداد وظايفي در قبال ساماندهي وضعيت كودكان خياباني دارند. اما متاسفانه مردم اغلب جمع آوری این کودکان را وظیفه شهرداری می بینند واطلاع کافی از وظیفه سایر نهادها ندارند اما چندی پیش در جلسه شورای شهر، رئيس شورا اعلام کرد که شهرداری وظیفه خودش را بابت جمع آوری کودکان خیابانی خوب اجرا کرده است اما با فعاليت یک نهاد این معضل حل نمی شود سایر نهادها هم باید به کمک هم ،این مشکل را ریشه کن کنند. 

چه باید كرد ؟ 

بسیاری از افراد ، هموطنان و همشهری های ما وقتی سخن از كودكان خیابانی و كودكان كار به میان می آید با ذكر جملاتی از این دست » اكثر آنها افغان هستند » یا » پدر و مادر درستی ندارند » یا » این بچه ها خیلی بی ادب هستند » و با جملاتی از این دست از خود رفع مسئولیت می كنند . اگر این كودكان افغان یا شهرستانی، بی بهره از تربیت درست ( چندان دور از انتظار نیست ) و یا كثیف و بد لباس باشند و اگرهای دیگر بازهم جزیی از جامعه بشری هستند به راستی چه شده است كه به رغم نصایح مشفقانه و انسان دوستانه » چو عضوی به درد آورد روزگار ، دگر عضوها را نماند قرار» این چنین ، افراد بشری آسیب پذیر بی پناه و دردمند را به این بهانه ها از خود می رانيم و از كنار آنان بی اعتنا می گذريم . كودكانی كه به ندرت كسی آنان را به نام صدا كرده است و بیشتر آنان با واژه «آهای» یا «بچه» مورد خطاب قرار گرفته اند .این كودكان جزیی از جامعه ما هستند فرزندان این مرز ، كودكانی كه در خردسالی همتی به مراتب بلندتر از بسیاری بزرگسالان دارند ، «كودكان كار، نان آوران كوچكى هستند كه در بسیارى مواقع مانع فساد و فحشاى خانواده شده اند؛ آنان دلاوران بزرگى هستند و در مقابل آسیب دیدگان اجتماعى هستند كه متاسفانه خودشان به راحتى آسیب پذیرند » آنان برای آنكه خانواده خود را از فقری مهلك و مرگبار رهایی بخشند در خیابان ها به دنبال روزی خود می گردند و آن را از دستان ما طلب می كنند. شاید برخی بر این باور باشند كه رسیدگی به وضعیت این كودكان به مانند بسیاری دیگر از مسئولیت ها بر دوش دولت و دولتمردان است ولی به راستی آیا با این خیال مسئولیت از دوش ما به زمین نهاده خواهد شد ؟ 

گزارش از اکرم عادلخانی

 

مرگ كارگران در پی حوادث ناشی از کار

 

سایت ملت آنلاین: حوادث كار سالانه تعداد زيادي از كارگران را به كام مرگ كشانده و خانواده‌هاي زيادي را بي‌سرپرست مي‌كند. در اين بين آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي تنها تعداد كساني را در بر مي‌گيرد كه مشمول بيمه تامين اجتماعي هستند و تعداد زياد ديگري از اين كارگران كه در كارگاه‌هاي خصوصي كار مي‌كنند و مشمول هيچ بيمه و قانون كاري نيستند در خاموشي و سكوت جان مي‌بازند.

اينكه بسياري از كارفرمايان در بنگاه‌هاي خصوصي از اعلام حوادث ناشي از كار و تلفات آن سر باز مي‌زنند در ايرا ن به امري عادي بدل شده و متاسفانه بخش نظارت بر كارگاه‌هاي وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعي هم با كمبود نيرو مواجه است و در اين آشفته بازار آنچه كه اتفاق مي‌افتد، مرگ كارگران و بي‌توجهي كارفرمايان است.

قوانين موجود كار همچون ديگر قوانين نيازمند ضمانت اجرايي و نظارت مستقيم سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط است. اما به دليل آنچه در بالا عنوان شد، اين نظارت آنگونه كه شايسته جامعه كارگري ايران است، تحقق نمي‌يابد و همين امر باعث شده كه مرگ و مير ناشي از حوادث كارگري در ايران همچون آمار مرگ و مير بر اثر تصادفات رانندگي بيش از استانداردهاي جهاني باشد.

هنگامي كه نهادهاي ناظر بر سلامت و ايمني كار به ميان مي‌آيند، قدرت چانه‌زني كارفرمايان خصوصي و كارفرمايان دولتي با آنها به مراتب بيشتر از قدرت چانه‌زني كارگران با آنها است.

قدمت حوادث حين كار

كارگران؛ داراي تاريخي به قدمت پيشينه شروع كار انسان در سراسر جهان درباره آسيب‌هاي رواني و جسمي ناشي از بروز حوادث خطرناك و خطرساز در حين انجام كار خود هستند.

پيامدهاي غيرانساني، عواقب مخرب و حوادث جانگداز ناشي از محيط كار، پديده‌هايي جديد و ناآشنا نيستند، كارگران همواره به دليل عدم رعايت ايمني و محافظت‌هاي لازم از سوي كارفرمايان و همچنين آلوده بودن محيط كاري كارگاه‌هايي كه در آن كار مي‌كنند دچار حوادث كاري زيان بار، شديد و گاه جبران‌ناپذير مي‌شوند.

 

در اين ميان كارگران ايراني سال‌هاست كه در معرض خطرات و حوادث كاري هستند و بسياري از آنها در اين راه يا جان خود را از دست داده يا از كار افتاده شده‌اند.

 

از درآتش سوختن كارگران شازندي تا مرگ معدنچيان كرمان

 

اخبار حوادث كار و مرگ كارگران بي‌گناه حين انجام كار شايد از جمله اخباري باشد كه خيلي از ما براحتي از كنار آن مي‌گذريم، اما وقتي اين اتفاق در نزديكي ما يا حتي در ميان دوستان و آشنايان رخ مي‌دهد شكل ديگري به خود مي‌گيرد.

مثل تمام حوادث و اتفاقاتي كه تا خودمان در آن دخيل نباشيم، چندان اهميتي برايمان پيدا نمي‌كند. اما خبر سوختن 35 كارگر شازندي در آتش، يا مرگ 9 معدنچي در معدن باب نيزو اتفاقي كه در طول 4 سال سه بار رخ داد، نمي‌تواند اخباري باشد كه هر شنونده‌يي را متاسف نكند.

اما اينكه اين اخبار چقدر باعث مي‌شود تا مسوولان فكري به حال وضع ايمني كارگران در محيط‌هاي كاري بكنند، سوالي است كه بايد از آنها پرسيد.

كارگران شازند بخاطر رعايت نكردن استاندارد فاصله ميان كارگاه و انبار مواد منفجره به كام مرگ فرستاده شدند و ديگر كسي حتي از آنها يادي هم نكرد و كارگران معدن باب نيزو تنها به دليل نبود دستگاه «گاز سنج» براي مطلع ساختن كارگران از ميزان گاز متان در هواي تونل جان خود را از دست دادند.

نظارت، حلقه مفقوده سلامت و ايمني كارگاه ها

 

بهداشت و ايمني كار يكي از رشته‌هايي است كه در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي‌شود و هر ساله تعداد زيادي دانشجو از اين رشته فارغ‌التحصيل مي‌شوند اما متاسفانه كمتر فارغ‌التحصيلي را مي‌بيني كه در رشته تخصصي خودش مشغول به كار شود، اين در حالي است كه سازمان تامين اجتماعي،

وزارت كار، وزارت بهداشت و درمان اغلب دليل غير استاندارد بودن محيط‌هاي كاري و رخ دادن حوادثي كه منجر به مرگ يا از كار افتادگي كارگران مي‌شود را به كمبود تعداد بازرسان كارگاه‌ها و مسوولان ايمني بهداشت نسبت مي‌دهند.

اين در حالي است كه در قانون كار ايران يك فصل به مقوله حفاظت فني و بهداشت كار اختصاص داده شده است. لذا به نظر مي‌رسد به لحاظ مباني قانوني هيچ‌گونه كاستي وجود نداشته باشد، اما از نظر ضمانت اجرايي قوانين هنوز هم ما اندر خم يك كوچه به سر مي‌بريم.

به همين خاطر بر اساس آمارهاي اعلام شده حوادث ناشي از كار در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي همتراز از افزايش غيرقابل قبولي برخوردار است، بويژه آنكه برابر گزارشات رسمي دستگاه‌هاي مسوول بيش از 90 درصد حوادث ناشي از كار بر اثر خطاهاي انساني رخ مي‌دهد كه از اين رقم هفتاد درصد به دليل عدم رعايت اصول ايمني توسط كارفرما و بيست درصد نيز مربوط به كارگران است.

همچنين بررسي‌ها نشان داده است كه بخش صنعت 47 درصد بيشترين فراواني و بخش ساختمان با متوسط 30 درصد از كل حوادث بالاترين حادثه را به خود اختصاص داده‌اند كه بالاترين مرگ و مير نيز در اين دو بخش رخ د اده است.

 

هميشه پيشگيري بهتر از درمان است

 

متاسفانه هيچ كس نمي‌خواهد به اين مساله كه هميشه پيشگيري بهتر و كم هزينه‌تر از درمان است توجهي داشته باشد. به گفته يك جامعه شناس، تجهيز كردن كارگاه‌ها، آموزش رعايت اصول ايمني به كارگران و وادار كردن آنها به رعايت اين اصول، تجهيز كارگاه‌ها به وسايل امدادي و حضور متخصصان ايمني و بهداشت، هزينه بسيار كمتري براي جامعه در بر خواهد داشت،

در حالي كه مرگ و مير ناشي از حوادث كار نه تنها به چرخه اقتصادي كشور لطمه وارد مي‌كند كه باعث افزايش هزينه‌هاي جامعه نيز مي‌شود، مرگ هر كارگر برابر است با بي‌سر پرست شدن يك خانواده كه اغلب هم خانواده‌هاي پر جمعيتي هستند.

علي معتمدي معتقد است، توجه به عواقب مرگ و مير كارگران به دليل حوادث كار از منظر جامعه‌شناسي متاسفانه ناديده گرفته شده است، تا به حال كسي به پيامدهاي اينگونه فجايع در جامعه آنگونه كه بايد توجه نكرده است.

در حالي كه اگر مطالعه دقيق و ميداني درباره جوانان و نوجوان بزهكار و پيشينه خانوادگي آنها انجام شود، حتما درصد قابل توجهي از آنها پدر خود را بر اثر حوادث كار از دست داده يا پدر خانواده بر اثر اين حوادث از كار افتاده شده است.

البته اين مساله كه بعد از مرگ سرپرست خانوار نهادها و سازمان‌هاي دولتي چنين خانواده‌هايي را تحت پوشش خود قرار مي‌دهند، امري بديهي است اما آيا ميزان مستمري كه به خانواده‌ها پرداخت مي‌شود، با توجه به شرايط اقتصادي و تورم موجود براي گذران زندگي آنها كافي است، قطعا چنين امكاني وجود ندارد،

پس فقر و فقدان سرپرست خانوار و بروز شرايط نامساعد براي زندگي هر كدام مي‌تواند تهديدي باشد براي سلامتي افراد چنين خانواده‌هايي، حال حتي اگر يكي از افراد اين خانواده هم به بزه‌هاي اجتماعي روي بياورد، هزينه‌يي چندين برابر پيشگيري از حوادث كار براي جامعه به بار خواهد آورد.

 

حرف آخر

 

اينكه در برخي از جدول‌هاي آماري جايگاه نخست را اشغال كنيم نه تنها باعث خوشحالي نيست، كه نااميدي را به همراه مي‌آورد. اينكه ايران در زمينه مرگ و مير ناشي از تصادفات مقام اول را در دنيا دارد، اينكه ما در مصرف مواد مخدر رده نخست را در دنيا داريم و اينكه حوادث كارگري در ايران بيشتر از استانداردهاي بين‌المللي است همه و همه باعث مي‌شود كه باور كنيم حل بحران‌هايي اينچنين به نظارتي دلسوزانه، عزمي راسخ و البته قوانيني همراه با ضمانت اجرايي نياز دارد.

 

 

نبود امنیت شغلی برای ۲۷۰ هزار کارگر در آذربایجان غربی

آژانس خبری موکریان در تاریخ یکشنبه 12 تیر آمده است : ۲۷۰ هزار کارگر در بخشهای مختلف در استان آذربایجان غربی فعالیت دارند که اغلب این افراد از امنیت شغلی لازم برخوردار نیستند.
به گزارش آژانس خبری موکریان، دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی در جریان یک نشست خبری ضمن اعلام این مطلب گفت: هم اکنون بیش از ۲۷۰ هزار کارگر در واحدهای تولیدی، صنعتی،خدمات و تعاون مناطق مختلف استان در حال فعالیت بوده که اغلب این افراد از امنیت شغلی لازم برخوردار نیستند.
شیری در ادامه با اشاره به این که با تصویب دولت و شورای عالی کار حقوق کارگران سالانه ۹ درصد افزایش می یابد افزود:این در حالی است که بر اساس مصوبه سابق دولت حقوق کارگران باید به میزان ۳۰ درصد افزایش می یافت
وی در پایان انعقاد قرارداد موقت کار را معضل اصلی جامعه کارگری آذربایجان غربی و سراسر کشور دانست.

 

شاهرخ زمانی عضو هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش تحت شکنجه های جسمی و روحی 

بر پایه خبر دریافیت در تاریخ 13 تیر آمده است : شاهرخ زمانی کارگر نقاش ساختمانی ، عضو هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان و همچنين عضو شورای نمايندگان کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری که در تاريخ هفدهم خرداد دستگير و به زندان تبريز انتقال يافته ظهر امروز يکشنبه دوازدهم تير ماه طی يک تماس تلفنی به خانواده خود اطلاع داده که از روزدستگيری تا کنون بدون تفهيم اتهام در سلول انفرادی وتحت شد يدترين شکنجه های جسمی و روحی بوده. همچنين وی به خانواده خود گفته که آلان بيست روز است که اعتصاب غذا نموده.به گفته يکی از اعضای خانواده شاهرخ زمانی به علت ضعف شديد در اثر اعتصاب غذای بيست روزه شاهرخ نای صحبت کردن نداشت. 

12 تیر 1390   

 

کارگران شهرداری خرمشهر دست به اعتصاب زدند

به نوشتهسایت دولتی اعتدال در تاریخ 12 تیر آمده است : بیش از 120 نفر از کارکنان شهرداری خرمشهر به دلیل دریافت نکردن حقوق معوقه خود مقابل شهرداری خرمشهر تجمع کردند.
این افراد با گذشت بیش از سه ماه از سال، حقوقی دریافت نکرده اند و برخی از آنان هم 15 روز حقوق دریافت کرده اند. دیروز هم برخی از کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به تعویق در پرداخت حقوق و مزایای خود؛ مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده و از مسولان خواستند به مشکلاتشان رسیدگی کنند.
این تجمع با وعده شهردار خرمشهر مبنی بر پرداخت حقوق معوقه تا پایان این ماه پایان یافت. این کارگران شهرداری خرمشهر، عمدتا کارگران فضای سبز و خدمات شهری هستند.
یکی از مسولان شهرداری خرمشهر در این خصوص گفت: به سبب اینکه شمار کارکنان شاغل در شهرداری خرمشهر بیش از حد استاندارد است با مشکل نقدینگی مواجه شده‌ایم که در صورت تامین اعتبار حقوق معوقه کارکنان پرداخت خواهد شد.
حدود هزار و 200 نفر به صورت رسمی، قراردادی، حق الزحمه‌ای و روزمزد در شهرداری خرمشهر شاغل هستند

خشكسالى 76 درصد از مساحت كشور را فراگرفت 

به نوشته خبرگزاری دولتی ايلنا در 13 تیر آمده است : رئيس پايگاه مديريت خشكسالى کشاورزی مرکز تحقيقات کشاورزی و منايع طبيعی استان اصفهان گفت: متاسفانه وسعت و شدت خشکسالی در نقاطى از كشور به ويژه در بخش مرکزی در مقايسه با ماه گذشته فزونی يافته و حدود 76 درصد خشکسالی در گستره ايران شرايط بحرانی و خطرات جدی را به ويژه در ناحيه مرکزی هشدار مي‌دهد. 
«مرتضى خداقلى»، رئيس پايگاه مديريت خشكسالى کشاورزی مرکز تحقيقات کشاورزی و منايع طبيعی استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ايلنا در مورد آخرين وضعيت فعلى خشكسالى در كشور گفت: بررسي‌هاى انجام گرفته در آخرين ماه از فصل بهار، و تجزيه و تحليل نقشه‌هاى خشكسالى از ابتدای سال آبی 90-89 تا کنون نشان مي‌دهد که ايران در شرايطی نامطلوب از لحاظ بارندگی قرار گرفته است. 
او ادامه داد: پس از سپری شدن 9 ماه از سال آبی جاری کماکان شاهد غلبه خشکسالی بر بخش عظيمی از کشور هستيم، به طورى كه در حدود 76 درصد از مساحت كشور خشكسالى حاكم است و در مقايسه با ماه گذشته كاهش اندكى (در حدود 1 درصد) را نشان مي‌دهد. 
خداقلى از قرار گرفتن 7/13 درصد از مساحت كشور در ناحيه خشکسالی بسيار شديد خبر داد و گفت: خشكسالى بسيار شديد نيز به‌صورت دو لكه، مناطقى از كشور را فرا گرفته است، نخستين لكه از ناحيه شرقى نايين شروع مي‌شود و پس از دربرگرفتن بافق، خور و رباط پشت بادام به طبس مي‌رسد. 
به گفته وى لكه ديگر در بخش جنوب غربى كشور در استان خوزستان و نيز به صورت يك ناحيه باريك در منطقه چابهار و جاسك ديده مي‌شود. 
او در مورد نواحى دچار خشکسالی شديد نيز توضيح داد: اين نواحى نيز با مساحتی برابر 6/20 درصد به صورت نوارى از نواحى شرقى كشور (جنوب استان خراسان رضوى و شمال استان خراسان جنوبى) با دربر گرفتن بخش‌هايى از استان سمنان به سمت مركز و سپس جنوب غرب كشور امتداد پيدا مي‌كند، همچنين شاخه ديگر اين کلاس خشکسالی نيز از ناحيه غرب در امتداد کرانه‌های دريای عمان و خليج فارس به نواحى جنوبى استان سيستان و بلوچستان ختم مي‌شود. 
رئيس پايگاه مديريت خشكسالى کشاورزی مرکز تحقيقات کشاورزی و منايع طبيعی استان اصفهان تصريح كرد: مساحتى در حدود 6/19 از مساحت كشور نيز دچار خشکسالی متوسط است كه به صورت دو نوار که خشکسالی شديد و بسيار شديد را در بر گرفته ديده مي‌شود. 
او در مورد نواحى كه دچار خشكسالى متوسط شده اند نيز گفت: يکی از نوارها از سمت غرب به شمال- شمال شرقی کشيده شده و نوار ديگر از جنوبي‌ترين ناحيه شروع شده و بخش اعظم استان فارس را در برگرفته و به شرق کشور (جنوب خراسان جنوبى) مي‌رسد. 
او ادامه داد: خشکسالی خفيف نيز با دربر گرفتن بالاترين مساحت (1/22 درصد) چندين ناحيه از كشور را در برگرفته است. يكى از اين نواحى از غرب كشور شروع شده و با گذر از خرم‌آباد، اليگودرز و استان قم به شمال كشور و به استان گيلان مي‌رسد. 
خداقلى منطقه ديگر را كه تحت تاثير خشكسالى خفيف است به صورت يك نوار از استان اردبيل (اردبيل و خلخال)، به سمت استان آذربايجان شرقى (ميانه، اهر و مراغه) توصيف كرد كه به سمت غرب كشور ادامه مي‌يابد. 
او تصريح كرد: با ادامه روند وقوع بارش‌هاى مناسب در قسمت‌هاى جنوب و جنوب شرقی کشور به مانند چند ماه گذشته سبب شده است که اين نواحی همچنان وضعيت ترسالی خود را حفظ كرده و تا حدودی بر مساحت خود بيافزايند. به طوری که در مجموع در کل ايران شاهد 24 درصد ترسالی هستيم كه 5/15 درصد به ترسالی خفيف، 2/6 درصد ترسالی متوسط و 3/2 درصد ترسالی شديد اختصاص يافته است. 
اين كارشناس تصريح كرد: وضعيت ترسالی بيشتر در مناطق جنوب شرق (استان‌های سيستان و بلوچستان و کرمان) و بخش‌های محدودی از شمال غرب کشور (قسمت‌هايی از آذربايجان غربي، شرقی) ديده مي‌شود. 
او ادامه داد: مطالعات تغييرات بارندگی تجمعی نشان مي‌دهد که در کل ايران از مهر تا آذرماه مقدار بارش به تدريج کاهش و درآذر تا اسفندماه با شيب زيادی روند بارش افزايش يافته و با وجود کاهشی که در فروردين ماه در مقدار بارندگی مشاهده مي‌شود، در ارديبهشت ماه مقدار بارش روند افزايشی را نشان می-دهد و در خرداد ماه نيز اين روند ادامه يافته است. 
اين كارشناس هوا و اقيم شناسى تصريح كرد:اگرچه بر شدت و وسعت ترسالی در گوشه شمال غربی و در ناحيه جنوب شرقی كشور نسبت به ماه گذشته (ارديبهشت ماه) افزوده شده است، ولی متاسفانه وسعت و شدت خشکسالی در ديگر نقاط ايران خصوصا در بخش مرکزی کشور در مقايسه با ماه گذشته فزونی يافته و حدود 76 درصد خشکسالی در گستره ايران شرايط بحرانی و خطرات جدی را به ويژه در ناحيه مرکزی هشدار مي‌دهد. 
وى در پايان هشدار داد: ادامه يافتن چنين شرايطی در ماه‌های گرم تابستان مي‌تواند تاثيرات غير قابل جبرانی را در کل ايران به جای گذارد. بنابراين توجه مسئولين امر در چنين شرايط بحرانی که بر ايران حاکم شده، در جهت جلوگيری از اثرات غير قابل جبران خشکسالی به ويژه در بخش‌های مختلف کشاورزی لازم و مثمر ثمر است.
گزارش حسين جمشيديان

 

کارشکنی در روند آزادی رضا شهابی – وخامت وضعيت جسمی وی 

بر اساس خبر موثقی که در تاریخ 13 تیر دریافت شد ، آمده است : به تاييد يکی از اعضای خانواده ی رضا شهابی کارگر زندانی در بند 209 زندان اوين رسيده است اوضاع جسمی رضا برای چندمين بار رو به وخامت گذاشته است.خارش های مداوم و زخم شدن پوست بدن رضا که در نتيجه ی آزمايش معين شده مربوط به چربی کبد است اکنون از نظر جسمی رضا را تحت فشار گذاشته است.در پاسخ به اين وضعيت، مسوولان زندان تنها به انجام سونوگرافی در بهداری زندان وعده داده اند که به هيچ وجه پاسخگوی نياز پزشکی رضا نيست. 
شهابی چندی پيش نيز دچار خونريزی های مداوم از بينی ميشد که نهايتا هم هيچ درمانی برای اين مشکل دريافت نکرد.همچنين رضا دچار درد کمر و درد و گرفتگی شديد در نواحی گردن ميباشد. 
وضعيت قضايی رضا شهابی نيز در بلاتکليفی قرار دارد و مسوولان قضايی و امنيتی در بررسی پرونده ی وی تعللی آشکار به خرج ميدهند.با وجود پيگيری های مکرر خانواده ی شهابی و نيز درخواست های رضا از درون زندان برای بازديد با دادستان تهران جهت اعتراض به وضيعت او، تنها نماينده ی دادستان به مدت چند دقيقه در زندان رضا را ملاقات کرده اما هيچ پاسخ مشخصی به رضا نداده است.وی (آقای جعفری) حتا اظهار بی اطلاعی از علت طولانی شدن بازداشت شهابی کرده است! 
با وجود اعلام خانواده ی رضا و نيز خود او به امکان توديع وثيقه،مقامات قضايی و مشخصا قاضی صلواتی(شعبه ی 15 دادگاه انقلاب ) در اعلام رسمی اين مورد به خانواده جهت آزادی رضا شهابی تعلل و کارشکنی ميکنند و هيچ کدام از مقامات قضايی با وجود اطلاع از اين اقدام غير قانونی برای آزادی شهابی اقدامی نمی کنند. 

خبر شماره 15 / 13 تيرماه 90 

 

اعتصاب کارگران شرکت فولادسازان به دلیل عدم پرداخت حقوق

به نوشته سایت «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» در تاریخ 13 تیر آمده است : شركت فولاد سازان در شهرك صنعتي صفادشت كرج واقع شده كه بيش از 150 نفرپرسنل دارد. اين شركت بزرگ صنعتي ،سازنده انواع مخزنها و سازه هاي پتروشيمي ونفت مي‌باشدکه متعلق به بخش خصوصي است و سهامدار آن شخصي با نام مهدي زاده مي‌باشد. به گفته مسئولان بيش از چهار سال است كه اين شركت با بحران روبرو ست اما نكته جالب اين است كه اين شركت همواره بخش توليد فعالي داشته و سالن هاي آن مملو از سفارشات كاري و توليد بوده است ،اما همواره بر سر پرداخت حقوق كارگران با مشكل روبرو است و تا کنون نیز کارگران این شرکت 4 ماه حقوق معوقه دارند .
اخيرا كارگران اين شركت با پرداخته نشدن حقوق ارديبهشت ماه دست به اعتصاب زده‌اند. اين اعتصاب بيش از بيست روز است كه ادامه دارد، توليد متوقف شده است و كارگران با سرويس صبح بر سركار حاضر شده و بدون اينكه كار كنند بعدازظهر با سرويس به خانه هايشان برمي‌گردند. كارگران اين شركت چهار نفر نماينده از بين خود تعيين كرده اند و به هر ارگان و اداره اي مشكلات خود را منعكس داده اند ولي متاسفانه نتيجه‌اي حاصل نشده . بجاي پاسخگويي از طرف ادارات مرتبط، به عناوين مختلف با تهديد روبرو بوده‌اند كه دسته جمعي اعتراض و تجمع راه اندازي ننمايند. كارفرما قول داده است حقوق معوقه كارگران را روز 13 تير پرداخت خواهد كرد و اگر اين مهم عملي شود كارگران بر سر كارهاي خود باز خواهند گشت.

یک فعال کارگرى در تبریز دستگیر شد

 

به گزارش آوخ در 13 تیر آمده است : محمد جراحى فعال کارگرى اهل تبریز، ۴٨ ساله، و عضو کمیته پیگیرى ایجاد تشکلهاى آزاد کارگرى، روز ٣٠خرداد بدنبال احضاریه شعبه ١١ اجراى احکام بیدادگاه رژیم دستگیر و روانه زندان شد.

به گزارش آذوح، این فعال کارگرى سال گذشته بدلیل فعالیت در میان کارگران و دفاع از حقوق پایمال شده آنان و همچین مطالعه نشریات علنى کارگرى، دستگیر و مدت چهار روز در بازداشت بود که بعدا با قرار وثیقه آزاد شد. او پس از مدتی توسط بیدادگاه رژیم در تبریز به ۴ ماه زندان محکوم شد.
گفتنی است خانواده ایشان علیرغم مراجعات مکرر موفق به دیدار و کسب خبرى از وى نشده‌اند.

 

 زمين برای واگذاری نداريم مگر اينکه دشت لوت را واگذار کنيم 

به نوشته سایت عصر ايران در 13 تیر نوشته است :ايده رئيس جمهور برای واگذاری 1000 متر زمين به هر خانواده ايرانی برای ساخت خانه و باغ پس از طرح مسکن مهر دومين پيشنهاد جدی و مهمی است که در خصوص حل معضل مسکن در کشور داده می شود. 
رئيس جمهور ديروز اعلام کرده است که تلاش می کنيم تا پايان سال در ۱۰ يا ۱۵ نقطه کشور طرح جديد مسکن را راه بيندازيم و به هر خانواده زمينی هزار متری برای ساخت خانه و احداث باغ می دهيم. اما محمد حسين مقيمی رئيس کميسيون شهری معتقد است که اين طرح اجرايی نمی شود چون زمين اماده برای واگذاری نداريم مگر قرار باشد در دشت لوت اين کار انجام شود. 
همانطور که می دانيد قرار است به هرخانواده ايرانی از سوی رئيس جمهور هزار متر زمين واگذار شود. آيا اين امکان وجود دارد؟ 
کار نشد ندارد اما بايد ديد منظور ايشان دقيقا چيست چون آنقدر زمين وجود ندارد مگر اينکه قرار باشد دشت لوت را به مردم واگذار کنيم. بنابراين نبايد وعده بی خودی به مردم داد. 
شما به عنوان رييس فراکسيون شهری طرح را چطور ارزيابی می کنيد ؟ 
اگر واگذاری زمين باعث بهره وری شود و احيای اين زمين ها شود طرح خوبی است چون فضای سبز ايجاد می شود اما اگر به محيط زيست و اکوسيستم خسارت وارد کند طبيعی است که نبايد اين کار را انجام داد. 
آيا نمونه اين طرح قبلا انجام شده است؟ 
بله در شيراز اما موفقيت آميز نبود.البته با توجه به شرايط آب و هوايی در بيشتر نقاط ايران اجرايی نمی شود. 
پس کلا اصل طرح مشکل دارد؟ 
به نظرم همين طور است و بهتر است دولت به جای اين کار به وضعيت کشاورزان رسيدگی کند که به ويژه بعد از هدفمند سازی يارانه ها دچار مشکل شده اند. 

زنان کارگر، قربانیان خاموش حوادث شغلی 

 

سایت ملت آنلاین گزارش می دهد : همیشه رسم بر این بوده که وقتی درباره حوادث شغلی و امنیت کارگران صحبت به میان می‌آید، همه بی‌اختیار به یاد کارگران مرد می‌افتند، آنها که از روی داربست سقوط می‌کنند یا کارگرانی که در کارخانه‌های بزرگ با دستگاه‌های سنگین پرس و اره برقی کار می‌کنند و یک روز حین کار دستشان میان دستگاه پرس می‌ماند یا بر اثر یک غفلت زیر اره برقی می‌رود. هیچ‌وقت کسی یاد زنان کارگر نمی‌افتد و کسی از آنها سخنی به میان نمی‌آورد. به همین خاطر است که زنان کارگر را قربانیان خاموش حوادث شغلی می‌نامند. 
زنانی که حالا تعدادشان هم اندک نیست و وزنه سنگینی در جامعه کارگری ایران به حساب می‌آیند. اما همچنان حقوق این زنان در سایه نگاه مرد سالارانه کارفرمایان نادیده گرفته می‌شود و فریاد اعتراضشان در گلو می‌ماند. 
سال‌هاست که زنان قالیباف سرزمین من به دور از نور خورشید و در کارگاه‌های نمناک و تاریک قالی بافی تار و پود فرش‌ها و قالی‌ها را به هم گره می‌زنند و بی‌آنکه کسی متوجه شود، شمع وجودشان در تاریکی این کارگاه‌ها قطره قطره آب می‌شود و در نهایت آنها هستند که سال‌های پیری خود را باید با هزاران درد و رنج به جا مانده از کار طاقت فرسا در این کارگاه‌ها بگذرانند، کسی هم سراغی از آنها نمی‌گیرد. 

زنان کارگر بافنده قالی‌ و گلیم‌ 
بخش بیماری‌های پوستی دانشگاه شهید صدوقی در یزد، گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد ۹۲ درصد گلیم بافان و قالی بافان زن هستند. نیمی از این کارگران زن، دختران جوان و نوجوان زیر ۱۶ سال هستند که بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار می‌کنند. در این مرکز پزشکی پس از تحقیقات آسیب‌شناسی بیش از ۱۰ نوع بیماری‌های پوستی، عضلانی و استخوانی در میان زنان کارگر شناسایی شده است. عکسبرداری‌های داخلی از استخوان انگشت‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد استخوان انگشت بافندگان تغییر شکل داده‌اند. در پژوهشی دیگر که از ۲۸۳ کارگاه قالی بافی در اصفهان انجام شده است، موارد زیر شناسایی شده‌اند، بیماری‌های تنفسی، سردرد شدید، ناراحتی‌های چشمی، امراض پوستی و بویژه ناراحتی‌های عصبی و روانی درمیان زنان کارگر همه‌گیر است. 
آزار جنسی زنان کارگر در محیط‌های کار 
اما با گسترش شهر‌های بزرگ و افزایش آمار زنان کارگر ضرر و زیانی که متوجه این زنان می‌شود، دیگر به همان کارگاه‌های نمناک قالی بافی ختم نمی‌شود. حالا زنان در چرخه اقتصادی این سرزمین سهم به سزایی دارند، اما همچنان حقوقشان به عنوان عضو تاثیرگذار این چرخه نادیده گرفته می‌شود. بسیاری از آنها علاوه بر صدمه‌های جسمی ناشی از حوادث کار، دچار خسارت‌های جبران‌ناپذیر روحی هم می‌شوند. 
طبق کنوانسیون ۱۱۱ سازمان جهانی کار، آزار و ا‌ذیت جنسی و اعمال خشونت در محیط‌های کار جزو شرایط «غیرایمنی کار» طبقه‌بندی شده است. زنان کارگر جدا از اینکه مثل همکاران مرد خود قربانی حوادث گوناگون شغلی می‌شوند، لیکن بخاطر زن بودن قربانی آزار و اذیت جنسی در محیط کار قرار می‌گیرند. 
در گزارشی می‌خوانیم: زنان بخاطر فشار مالی یا مجبورند که به درخواست برخی از کارفرمایان تن در دهند یا فشار مالی را با تمام عوارض روحی و روانی‌اش تحمل کنند. 
همچنین طی سال‌های اخیر به تدریج با مصوبه‌های مجلس بیش از ۷۰ درصد از نیروی کار از مشمول قانون و پوشش‌های حمایتی خارج شده‌اند. 
این اخراج‌سازی‌ها طبعا ضربه مهلک و جبران‌ناپذیری به خانوارهای کارگری بویژه به زنان سرپرست خانوار، وارد می‌کند. از سوی دیگر، می‌دانیم که آمارهای دولتی حوادث کاری فقط مربوط به کسانی است که دارای بیمه هستند. 
نکته بعدی اینکه در این گزارش به آمار کارگران ـ بویژه زنان کارگر ـ که بخاطر مشاغل سخت و زیان‌آور به تدریج دچار بیماری‌های خطرناک ـ و از کارافتادگی ـ شده‌اند هیچ اشاره‌یی نشده است. وانگهی، ۵۱ درصد از کل جمعیت کارگری کشور در کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر مشغول به کارند که از بسیاری قوانین حمایتی و امکانات وزارت کار معافند و حوادث شغلی این کارگاه‌ها هیچگاه به درستی ثبت و پیگیری نمی‌شود. 

نگاهی به آگهی‌های استخدام در روزنامه‌ها بیندازید 
کافی است ساعتی از وقت خود را به ورق زدن صفحات آگهی در روزنامه‌ها اختصاص دهید. به صفحه آگهی‌های استخدام مراجعه کنید. به جرات می‌توان گفت که بیش از ۹۰ درصد آگهی‌دهندگان خواستار استخدام زنان هستند. تا به حال شده به این فکر کنید، که دلیل اینکه در بسیاری از آگهی‌ها واژگانی چون «کارمند خانم تمام وقت با همه مزایا» یا «ترجیحا کارمند خانم»، «خانمی جوان و خوش برخورد» به چشم می‌خورد، چیست؟ 
شرایط اقتصادی کنونی کشور باعث شده تا زنان هم مجبور به کار در بیرون از خانه باشند، آنها مجبورند برای گذران زندگی خود و خانواده شان علاوه بر پذیرفتن نقش زن و مادر در خانواده، نقش کمک رسان را هم برای همسر خود ایفا کنند، همین مساله باعث شده تا بسیاری از زنان تنها به دلیل نیازهای مالی با هر شرایطی راضی به کار در شرکت‌های خصوصی، کارخانه‌ها و دیگر کارگاه‌هایی شوند که اصولا دولتی نیستند و طبعا از قوانین وزارت کار هم آنطور که باید و شاید پیروی نمی‌کنند. 
بسیاری از زنان هم به دلیل اینکه نمی‌خواهند شغل خود را از دست بدهند، مجبورند تمام شرایط را پذیرفته و اعتراضی هم به وضع موجود نداشته باشند. البته در این بین زنان سرپرست خانوار بیش از همه تحت فشار هستند. 
در بسیاری از موارد آنها بخاطر نداشتن امنیت شغلی دچار انواع و اقسام بیماری‌های روحی و روانی می‌شوند که حتی تا زمان مرگ هم درمان نمی‌شوند. این در حالی است که به گفته مسوولان تامین اجتماعی بسیاری از کارگاه‌های خصوصی از اعلام حوادث کار امتناع کرده و در این بین زنان بیش از همه آسیب می‌بینند. علاوه بر اینکه متاسفانه بسیاری از کارفرمایان مرد با استخدام زنان و دختران جوان آنها را تحت فشار قرار داده و مجبورشان می‌کنند، برای حفظ شغل و درآمدی که به آن احتیاج دارند، تسلیم خواسته‌های شوم آنها شوند. 
حال سوال این است که مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی چقدر به این موضوع اهمیت داده و با نظارت بر کارگاه‌های خصوصی و شرکت‌هایی که در گوشه و کنار کلان‌شهر تهران با مجوز و بی‌مجوز مشغول به کار هستند، مانع از وقع چنین اتفاقاتی برای زنان کارگر می‌شوند؟

 

کودکان خیابانی همچنان در چنبره مشكلات دست و پا می زنند

 

به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران –  ایلنا در تاریخ 13 تیر آمده است : تاكنون به رغم تمامي اقدامات موقتي كه از سوي برخي نهادها براي كودكان خياباني انجام شده، تغيير محسوس و موثري در وضعيت ايجاد نشده است.در بين كودكاني كه به پشتوانه خانواده هايشان تحصيل مي‌كنند و كار والدين و درآمد آنها به ويژه پدر تامين كننده مخارج تحصيل، تفريح و خوراك و پوشاك شان است، هستند كودكاني كه خودشان كار مي كنند، لقمه اي نان مي خورند، تحصيل نمي كنند و تفريح و خوراك و پوشاك مناسبي هم ندارند و تاكنون به رغم تمامي اقدامات موقتي كه از سوي برخي نهادها انجام شده، تغيير محسوس و موثري در وضعيت اين كودكان ايجاد نشده است…

این یک داستان واقعی است!

– حمید، پسرک دوازده ساله را در حالی گل فروشی می کرد در چهارراه تهران پارس دیدم. از او می پرسم اوضاع کاسبی خوبه؟ خیلی صمیمانه جواب می دهد» بد نیست. روزی 10 هزار تومان کار می کنم.»
– سعید،برادرکوچک ترحمید 8 سال دارد،او هم درکناربرادرش فال می فروشد درچهارراه تهران پارس.وقتی از او هم می پرسم مدرسه رفتی؟جواب می دهد: نه.درادامه می‌گوید دوست دارد مدرسه برود و آرزو دارد دکتر شود.

– یاور10سال دارد و در ایستگاه آیت سیگار می فروشد. مي‌پرسم چراکار میکنی؟با بی حوصلگی می‌گوید که دوست دارم کمک خرج خانواده ام باشم . پرسیدم: پدرومادرت کجایند؟جواب نمی دهد ،کمی عصبانی می شود وسریع فرار می کند.

– این بار سراغ مراد،17ساله درحالی که چسب زخم می فروخت در ایستگاه امام حسین رفتم، پرسیدم پدرومادرت کجایند؟ درجواب گفت من پدرومادر ندارم! چرا شما مشغول کارهستید؟ خنده کنان گفت: این که جواب نمی‌خواد چون پول ندارم… بعد هم به سرعت برق و باد د ناپدید شد.
– یك دختر5 ساله ،که هر چه التماس کردیم اسمش را نگفت، باظاهری کثیف شاید می ترسید، شاید هم گرسنه بود و حوصله حرف زدن نداشت … اما یك چیز را خوب متوجه شده بود ، آن هم بی پولی را… داشت فال می فروخت ،تنها حرفی که به ما زد ،گفت: دلم می خواهد به مادرم کمک کرده باشم ،دلم می خواهد خوشحالش کرده باشم…

«آخه مادرم خیلی مریض احواله،خیلی هم ضعیف شده …ای کاش وضع زندگیمون از این بهتر بود…»

گفتم یعنی چی؟وضعمون بهتربود یعنی چی ؟گفت یعنی پول زیاد داشتیم تا مادرم رو می بردم دکترتاحالش خوب بشه…

ازش پرسيديم پدرت چي كار ميكنه ؟كمي مكث كرد بعدگفت هرچي من ومادرم كار مي كرديم خرج اعتيادش مي‌كرد .مي‌گفت پدرش براي سلامتي مادرش كاري نكرده رنگ صورتش پريده بود نفس نفس مي زد و بريده بريده گفت شايد مامان رو دوست ندارد …

چه کسی مقصر است؟

فاطمه قاسم زاده، عضو هیات علمى دانشگاه تهران، تحقیقى درخصوص كودكان كار وخیابانى انجام داده است وبه این نتیجه رسیده که ۹۲درصد كودكان خیابانى بین ۱۴ تا ۱۸ سال، در هرچهار زمینه رشد جسمى، ذهنى، عاطفى واجتماعى دچار مشكلات زیادی هستند. همچنین، درخصوص درآمد و ساعت کاری این کودکان متوجه شده که چون كودكان نیروی كار ارزان هستند واز قوانین و مقررات بی اطلاع و قدرت اعتراض و یا مراجعه به مراكز قانونی را ندارند ، دستمزد بسیار ناچیز دریافت می كنند ، در كارگاه‌هاى مخفى و زیر زمینى و به دور از نظارت مراجع قانونی به كار مشغول اند، به همین دلیل از سوی كارفرمایان سودجو به فراوانی مورد سوءاستفاده و استثمار قرار می گیرند. و این مزیتها باعث رونق بازار كار كودك مى شود و همیشه متقاضى كار كودك وجود دارد.

قاسم زاده مي گويد: دربیشتر تحقیقات ، متوجه شدیم کودکان کار در14ساعت کار کردن فقط یک سوم حقوق را طبق وزارت کاردریافت می کنند. اما با پیشرفت تکنولوژِی و در نتيجه ذهن این کودکان و سرپرستانشان، اين افراد متوجه شدند از راه‌هاي ديگري هم مي توان درآمد بيشتري كسب كرد و يكي از راه ها اين بود كه مذهب مردم را در کارشان دخیل بدانند و به عنوان مثال با ناميدن اسامي متبركه و قسم دادن، اوضاع کاریشان را بهبود بخشند ، طوری که همین چند روز پیش یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد که کودکان خیابانی درماه 800 هزارتومان درآمد دارند. درزمینه جمع آوری این کودکان تصويب نامه ای داریم که معتقد است به غيراز بهزيستي، 11 نهاد و سازمان ديگر از جمله نيروي انتظامي، دادگستري، شهرداري، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان تامين اجتماعي، صدا و سيما، جمعيت هلال احمر، وزارت آموزش و پرورش و كميته امداد وظايفي در قبال ساماندهي وضعيت كودكان خياباني دارند. اما متاسفانه مردم اغلب جمع آوری این کودکان را وظیفه شهرداری می بینند واطلاع کافی از وظیفه سایر نهادها ندارند اما چندی پیش در جلسه شورای شهر، رئيس شورا اعلام کرد که شهرداری وظیفه خودش را بابت جمع آوری کودکان خیابانی خوب اجرا کرده است اما با فعاليت یک نهاد این معضل حل نمی شود سایر نهادها هم باید به کمک هم ،این مشکل را ریشه کن کنند.

 

چه باید كرد ؟

 

بسیاری از افراد ، هموطنان و همشهری های ما وقتی سخن از كودكان خیابانی و كودكان كار به میان می آید با ذكر جملاتی از این دست » اكثر آنها افغان هستند » یا » پدر و مادر درستی ندارند » یا » این بچه ها خیلی بی ادب هستند » و با جملاتی از این دست از خود رفع مسئولیت می كنند . اگر این كودكان افغان یا شهرستانی، بی بهره از تربیت درست ( چندان دور از انتظار نیست ) و یا كثیف و بد لباس باشند و اگرهای دیگر بازهم جزیی از جامعه بشری هستند به راستی چه شده است كه به رغم نصایح مشفقانه و انسان دوستانه » چو عضوی به درد آورد روزگار ، دگر عضوها را نماند قرار» این چنین ، افراد بشری آسیب پذیر بی پناه و دردمند را به این بهانه ها از خود می رانيم و از كنار آنان بی اعتنا می گذريم . كودكانی كه به ندرت كسی آنان را به نام صدا كرده است و بیشتر آنان با واژه «آهای» یا «بچه» مورد خطاب قرار گرفته اند .این كودكان جزیی از جامعه ما هستند فرزندان این مرز ، كودكانی كه در خردسالی همتی به مراتب بلندتر از بسیاری بزرگسالان دارند ، «كودكان كار، نان آوران كوچكى هستند كه در بسیارى مواقع مانع فساد و فحشاى خانواده شده اند؛ آنان دلاوران بزرگى هستند و در مقابل آسیب دیدگان اجتماعى هستند كه متاسفانه خودشان به راحتى آسیب پذیرند » آنان برای آنكه خانواده خود را از فقری مهلك و مرگبار رهایی بخشند در خیابان ها به دنبال روزی خود می گردند و آن را از دستان ما طلب می كنند. شاید برخی بر این باور باشند كه رسیدگی به وضعیت این كودكان به مانند بسیاری دیگر از مسئولیت ها بر دوش دولت و دولتمردان است ولی به راستی آیا با این خیال مسئولیت از دوش ما به زمین نهاده خواهد شد ؟

 

 

مرگ كارگران در پی حوادث ناشی از کار

 

سایت ملت آنلاین گزارش میدهد : حوادث كار سالانه تعداد زيادي از كارگران را به كام مرگ كشانده و خانواده‌هاي زيادي را بي‌سرپرست مي‌كند. در اين بين آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي تنها تعداد كساني را در بر مي‌گيرد كه مشمول بيمه تامين اجتماعي هستند و تعداد زياد ديگري از اين كارگران كه در كارگاه‌هاي خصوصي كار مي‌كنند و مشمول هيچ بيمه و قانون كاري نيستند در خاموشي و سكوت جان مي‌بازند.

اينكه بسياري از كارفرمايان در بنگاه‌هاي خصوصي از اعلام حوادث ناشي از كار و تلفات آن سر باز مي‌زنند در ايرا ن به امري عادي بدل شده و متاسفانه بخش نظارت بر كارگاه‌هاي وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعي هم با كمبود نيرو مواجه است و در اين آشفته بازار آنچه كه اتفاق مي‌افتد، مرگ كارگران و بي‌توجهي كارفرمايان است.

قوانين موجود كار همچون ديگر قوانين نيازمند ضمانت اجرايي و نظارت مستقيم سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط است. اما به دليل آنچه در بالا عنوان شد، اين نظارت آنگونه كه شايسته جامعه كارگري ايران است، تحقق نمي‌يابد و همين امر باعث شده كه مرگ و مير ناشي از حوادث كارگري در ايران همچون آمار مرگ و مير بر اثر تصادفات رانندگي بيش از استانداردهاي جهاني باشد.

هنگامي كه نهادهاي ناظر بر سلامت و ايمني كار به ميان مي‌آيند، قدرت چانه‌زني كارفرمايان خصوصي و كارفرمايان دولتي با آنها به مراتب بيشتر از قدرت چانه‌زني كارگران با آنها است.

قدمت حوادث حين كار

كارگران؛ داراي تاريخي به قدمت پيشينه شروع كار انسان در سراسر جهان درباره آسيب‌هاي رواني و جسمي ناشي از بروز حوادث خطرناك و خطرساز در حين انجام كار خود هستند.

پيامدهاي غيرانساني، عواقب مخرب و حوادث جانگداز ناشي از محيط كار، پديده‌هايي جديد و ناآشنا نيستند، كارگران همواره به دليل عدم رعايت ايمني و محافظت‌هاي لازم از سوي كارفرمايان و همچنين آلوده بودن محيط كاري كارگاه‌هايي كه در آن كار مي‌كنند دچار حوادث كاري زيان بار، شديد و گاه جبران‌ناپذير مي‌شوند.

در اين ميان كارگران ايراني سال‌هاست كه در معرض خطرات و حوادث كاري هستند و بسياري از آنها در اين راه يا جان خود را از دست داده يا از كار افتاده شده‌اند.

از درآتش سوختن كارگران شازندي تا مرگ معدنچيان كرمان

اخبار حوادث كار و مرگ كارگران بي‌گناه حين انجام كار شايد از جمله اخباري باشد كه خيلي از ما براحتي از كنار آن مي‌گذريم، اما وقتي اين اتفاق در نزديكي ما يا حتي در ميان دوستان و آشنايان رخ مي‌دهد شكل ديگري به خود مي‌گيرد.

مثل تمام حوادث و اتفاقاتي كه تا خودمان در آن دخيل نباشيم، چندان اهميتي برايمان پيدا نمي‌كند. اما خبر سوختن 35 كارگر شازندي در آتش، يا مرگ 9 معدنچي در معدن باب نيزو اتفاقي كه در طول 4 سال سه بار رخ داد، نمي‌تواند اخباري باشد كه هر شنونده‌يي را متاسف نكند.

اما اينكه اين اخبار چقدر باعث مي‌شود تا مسوولان فكري به حال وضع ايمني كارگران در محيط‌هاي كاري بكنند، سوالي است كه بايد از آنها پرسيد.

كارگران شازند بخاطر رعايت نكردن استاندارد فاصله ميان كارگاه و انبار مواد منفجره به كام مرگ فرستاده شدند و ديگر كسي حتي از آنها يادي هم نكرد و كارگران معدن باب نيزو تنها به دليل نبود دستگاه «گاز سنج» براي مطلع ساختن كارگران از ميزان گاز متان در هواي تونل جان خود را از دست دادند.
نظارت، حلقه مفقوده سلامت و ايمني كارگاه ها

بهداشت و ايمني كار يكي از رشته‌هايي است كه در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي‌شود و هر ساله تعداد زيادي دانشجو از اين رشته فارغ‌التحصيل مي‌شوند اما متاسفانه كمتر فارغ‌التحصيلي را مي‌بيني كه در رشته تخصصي خودش مشغول به كار شود، اين در حالي است كه سازمان تامين اجتماعي،

وزارت كار، وزارت بهداشت و درمان اغلب دليل غير استاندارد بودن محيط‌هاي كاري و رخ دادن حوادثي كه منجر به مرگ يا از كار افتادگي كارگران مي‌شود را به كمبود تعداد بازرسان كارگاه‌ها و مسوولان ايمني بهداشت نسبت مي‌دهند.

اين در حالي است كه در قانون كار ايران يك فصل به مقوله حفاظت فني و بهداشت كار اختصاص داده شده است. لذا به نظر مي‌رسد به لحاظ مباني قانوني هيچ‌گونه كاستي وجود نداشته باشد، اما از نظر ضمانت اجرايي قوانين هنوز هم ما اندر خم يك كوچه به سر مي‌بريم.

به همين خاطر بر اساس آمارهاي اعلام شده حوادث ناشي از كار در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي همتراز از افزايش غيرقابل قبولي برخوردار است، بويژه آنكه برابر گزارشات رسمي دستگاه‌هاي مسوول بيش از 90 درصد حوادث ناشي از كار بر اثر خطاهاي انساني رخ مي‌دهد كه از اين رقم هفتاد درصد به دليل عدم رعايت اصول ايمني توسط كارفرما و بيست درصد نيز مربوط به كارگران است.

همچنين بررسي‌ها نشان داده است كه بخش صنعت 47 درصد بيشترين فراواني و بخش ساختمان با متوسط 30 درصد از كل حوادث بالاترين حادثه را به خود اختصاص داده‌اند كه بالاترين مرگ و مير نيز در اين دو بخش رخ د اده است.

هميشه پيشگيري بهتر از درمان است

متاسفانه هيچ كس نمي‌خواهد به اين مساله كه هميشه پيشگيري بهتر و كم هزينه‌تر از درمان است توجهي داشته باشد. به گفته يك جامعه شناس، تجهيز كردن كارگاه‌ها، آموزش رعايت اصول ايمني به كارگران و وادار كردن آنها به رعايت اين اصول، تجهيز كارگاه‌ها به وسايل امدادي و حضور متخصصان ايمني و بهداشت، هزينه بسيار كمتري براي جامعه در بر خواهد داشت،

در حالي كه مرگ و مير ناشي از حوادث كار نه تنها به چرخه اقتصادي كشور لطمه وارد مي‌كند كه باعث افزايش هزينه‌هاي جامعه نيز مي‌شود، مرگ هر كارگر برابر است با بي‌سر پرست شدن يك خانواده كه اغلب هم خانواده‌هاي پر جمعيتي هستند.

علي معتمدي معتقد است، توجه به عواقب مرگ و مير كارگران به دليل حوادث كار از منظر جامعه‌شناسي متاسفانه ناديده گرفته شده است، تا به حال كسي به پيامدهاي اينگونه فجايع در جامعه آنگونه كه بايد توجه نكرده است.

در حالي كه اگر مطالعه دقيق و ميداني درباره جوانان و نوجوان بزهكار و پيشينه خانوادگي آنها انجام شود، حتما درصد قابل توجهي از آنها پدر خود را بر اثر حوادث كار از دست داده يا پدر خانواده بر اثر اين حوادث از كار افتاده شده است.

البته اين مساله كه بعد از مرگ سرپرست خانوار نهادها و سازمان‌هاي دولتي چنين خانواده‌هايي را تحت پوشش خود قرار مي‌دهند، امري بديهي است اما آيا ميزان مستمري كه به خانواده‌ها پرداخت مي‌شود، با توجه به شرايط اقتصادي و تورم موجود براي گذران زندگي آنها كافي است، قطعا چنين امكاني وجود ندارد،

پس فقر و فقدان سرپرست خانوار و بروز شرايط نامساعد براي زندگي هر كدام مي‌تواند تهديدي باشد براي سلامتي افراد چنين خانواده‌هايي، حال حتي اگر يكي از افراد اين خانواده هم به بزه‌هاي اجتماعي روي بياورد، هزينه‌يي چندين برابر پيشگيري از حوادث كار براي جامعه به بار خواهد آورد.

حرف آخر

اينكه در برخي از جدول‌هاي آماري جايگاه نخست را اشغال كنيم نه تنها باعث خوشحالي نيست، كه نااميدي را به همراه مي‌آورد. اينكه ايران در زمينه مرگ و مير ناشي از تصادفات مقام اول را در دنيا دارد، اينكه ما در مصرف مواد مخدر رده نخست را در دنيا داريم و اينكه حوادث كارگري در ايران بيشتر از استانداردهاي بين‌المللي است همه و همه باعث مي‌شود كه باور كنيم حل بحران‌هايي اينچنين به نظارتي دلسوزانه، عزمي راسخ و البته قوانيني همراه با ضمانت اجرايي نياز دارد.

 

اعتراضات مستمر كارگران كارخانه ريسندگي خاور رشت

 

به گزارش ايران كارگر آمده است :بنا به گزارش دريافتي كارخانه خاور رشت كه در کیلو متر 6 جاده رشت فومن واقع شده واز جمله کار خانه هايي ميباشد که قبل از انقلاب 57 توسط بخش خصوصی تاسیس شده و .پس از مصادره تا سال 82 توسط دولت اداره گردید.بعد از واگذاری به بخش خصوصي تاکنون چندین بار اين كارخانه به تناوب به تعطیلی کشیده شده واخرین بار درمرداد 89 تعطیل شده است.در اذر ماه 89کارگران این کارخانه درمقابل سازمان صنایع استان تجمع اعتراضی نموده و خواهان حقوق معوقه خود شدند. دران هنگام کارگران رسمی9 ماه حقوق وعیدی سال89 وکارگران قراردادی نیز چند ماه بیشتر از اینها طلبکار بودند.بر اثر مقاومت شجاعانه كارگران درهمین روز 7میلیارد تومان وام توسط ستاد ویژه ای که در سازمان صنایع مستقر بود برای این شرکت تصویب شد كه حقوق معوقه كارگران پرداخت گردد كه 2میلیارد تومان بعد از چند روز پرداخت شد که بااین مبلغ قسمتی از مطالبات معوقه کارگران رسمی پرداخت گردیده ومطالبات پرسنل قراردادی کاملا تسویه شد و 180 كارگر قرار دادي كه بعضي از آنها 14 سال سابقه خدمت داشتند از كارخانه اخراج گرديدند . 
بعد از تجمع 13اذر89 کارگران این کارخانه چندین تجمع اعتراضی دیگر جهت دریافت حقوق معوثه خود بر گزار نمودند .این تجمعات درمقابل شرکت سرمایه گذاری اتیه دماوند وابسته به بانک صنعت ومعدن در خیابان اين اعتراضيات به ترتيب درتاریخ 10اسفند89 و17خرداد90و12تیر90 انجام گرفت كه هر بار با دخالت نيروهاي امنيتي و با تهديد و دادن قول و قرار كارگران به تجمع اعتراضي خود پايان ميدادند در تاريخ 12 تير ماه 90بر اثر اعتراض گسترده و شجاعانه كارگران توافق كردند كه حقوق معوقه كارگران را بپردازند و کارگران به تجمع خود پایان داده وبه رشت باز گشتند
درحال حاضر 51نفر کارگران رسمی تنها یک ماه حقوق معوقه طلبکار هستند وقسمتی از مطالبات کارگران قراردادی دوره های گذشته نیز پرداخت نشده است. سازمان تامین اجتماعی بعلت عدم پرداخت دیون کارفرما از باز نشسته کردن کارگرانی که دارای شرایط لازم برای باز نشستگی هستند امتناع میکند.لازم به یاد اوریست که این کارخانه همچنان تعطیل است.

 

کارگران سوسياليست کردستان 
پيش به سوی رهايی کارگران زندانی با مبارزه ای متحد و سراسری

کارگران ايران در هر نقطه از اين جامعه و با هر زبان و تکلم و با هر شيوه استخدامي، چه موقت و چه پيمانی وچه بيکار از هر جنس چه زن و چه مرد کارگر، قربانی سياست های بورژوازی رژيم برای برون رفت از بحران پيش رو هستند. اين هميشه سنت تاريخی سرمايه داری بوده است که در رونق و بحران هميشه کارگران بوده اند که به درجات مختلف استثمار شده و تحت فشار بوده اند. 
به دهه بعد از انقلاب بهمن باز گرديم تا ببنيم که چگونه تلاش برای تثبيت اين رژيم ازمسير سرکوب کارگران و فعالين سياسی آنان گذشت و به دنبال خود هزاران نفر از عزيزان اين طبقه به جوخه های اعدام سپرده شدند ويا تن به تبعيد ناخواسته و اجباری دادند. در دوره بعد از جنگ 8 ساله هم و با شروع دوره بازسازی و يک دوره انباشت سرمايه، باز قرار بود که طبقه کارگر و زحمتکش اين جامعه با شکل ديگری اين بار تحت عنوان خصوصی سازی وبازسازی اقتصادی قربانی شود. بيکارسازيها و دستمزدهای پايين و يک قانون کار ارتجاعی و زندان نتيجه روشن اين دوره تاريخی بود. با شروع دهه 80 و با گسترده شدن تلاش دولت و تشکلهای دست ساختش برای نمايندگی نمودن طبقه کارگر ايران در دوره اصلاحات سياسی و زمامداری دوم خردادی ها و به تبع آن موج وسيع خصوصی سازی و بيکارسازيها و دستمزدهای معوقه و نبودن هيچ گونه حقی در زمينه حقوق بيکاری و بيمه بهداشتی و درمانی و خارج شدن بخش وسيعی از کارگران از شمول همان قانون ارتجاعی تحت عنوان کارگاههای زير 10 نفر، جنبش کارگری هم وارد فاز جديدی از مبارزه خود گشت که همگان شاهد مبارزات پيگير اين طبقه و فعالينش در اين دوره بودند که از نتايج آن می توان به ايجاد تشکلهای فعالين کارگری و نيز دو تشکل کارگری شرکت واحد و هفت تپه و نيز برگزاری اول ماه می ها در خيابان و گسترده شدن و تثبيت خواست حق ايجاد تشکلهای کارگری واقعی و نيز تثبيت برگزاری اول ماه می ها و سربرآوردن محافل و کميته های مخفی و… اشاره نمود. اما در اين دوره خيزش توده های مردم ايران در سال 88 برای کسب مطالبه آزاديهای دموکراتيک و رهايی از شر استبداد و ديکتاتوری رژيم حاکم و موقعيت حساس طبقه کارگر و نقشی که می توانست در اين اعتراضات ايفا نمايد، فاز بالاتری از جنبش کارگری را رقم زد تا جاييکه همه به نقش محوری طبقه کارگر هم در ايجاد تحول بنيادی و اساسی و هم در فردای اين تحولات واقف بودند و شدند از سلطنت طلب پرچمی تا جمهوريخواه و دموکرات، جبهه ملی و اصلاح طلب و سوسيال دموکرات، همگی کارت تهنيت و شادباش برای روز کارگر فرستادند و التماس پيوستن کارگران به جنبش سبز يا جنبش سبز به کارگران را فرموله و تجويز نمودند. در اين ميان خود رژيم هم از اين اهميت و نقش و موقعيت حساس طبقه کارگر بی خبر نيست و تجربه انقلاب 57 را هنوز هم در کيسه دارد بنابراين تمامی فشار خود را با نيروی نظامی و اطلاعاتی خود بر طبقه کارگر در قالب انواع طرحها چه هدفمند سازی يارانه ها برای بريدن نفس اين طبقه و چه در قالب دستگيری و بازداشت و احضار فعالين کارگری آورد و می آورد. رژيم به خوبی خطر را درک نموده است می داند پياده نمودن برنامه های اقتصادی و حتی سياسی اش برای برون رفت از بحران پيش رو، خيزش های توده ای زحمتکشان را به دنبال خواهد داشت و در اين ميان نقش طبقه کارگر در قالب اعتصاباتش می تواند حياتی باشد. 
تمامی فشاری که در قالب دستگيريها و احضاريه های امروز بر طبقه کارگر می آيد در همين راستای خفه نمودن در نطفه اين حرکات است. رژيم سرمايه می خواهد اين طبقه را برای بار دوم از تمامی فعالين و پيشروان واقعی اش محروم سازد اما اينبار خيال خامی است اين تفکر. اکنون فعالين کارگری زيادی چه در کردستان و چه در سطح سراسری در بند های مخوف اين رژيم به سر می برند بهنام ابراهيم زاده، رضا شهابي، ابراهيم مددی و … و هستند کارگرانی که به دادگاههای رژيم فراخوانده می شوند و يا به قيد وثيقه و مشروط آزاد شده اند و يا هر بار به بهانه واهی آنها را به بيدادگاهای رژيم می کشانند تا بهانه ای برای به بند کشيدنشان پيدا کنند. نمونه آنها را می توان وفا قادري، غالب و خالد حسيني، منصور اسانلو، علی نجاتی و… نام برد. اکنون نيز شاهرخ زمانی از تاريخ 18 خرداد در بازداشتگاهای اطلاعات زير شکنجه و آزار قرار دارد و با اين کار برگ ديگری بر کارنامه ننگين اين رژيم در طول بيش از سی سال حاکميت و تهاجم به حقوق پايه ای کارگران افزود، اما دربند کردن فعالين کارگری و پيشروان اين طبقه، حتی يک درجه از مبارزه طلبی و ستيز طبقاتی کارگران و زحمتکشان اين جامعه را به نفع رژيم سرمايه داری کم نخواهد کرد بلکه هر روز پيشروان تازه نفس و جوان است که از دل اين جنبش بيرون می آيد. 
ما معتقد هستيم که نه تنها رهايی رفقای کارگر دربندمان بلکه رهايی تمامی زندانيان سياسی در بند، امر کارگران است و برايش مبارزه می کنند، و رهايی آنها تنها با يک مبارزه متحد و سراسری کارگران امکان پذير می باشد. مبارزه برای سرنگونی کليت رژيم سرمايه داری ايران و ايجاد و استقرار جامعه ای آزاد و برابر، مبارزه ای متحد و يکپارچه با ابزار های مناسب سازماندهی همچون تشکل های توده ای و تشکل سياسی کارگران امکان پذير است. تمامی خواست و مطالبه رفاهی و سياسی کارگران کردستان و ايران به صورت يکپارچه از مسير سرنگونی اين رژيم می گذرد. جمع نمودن هر چه بيشتر توده های مردم زحمتکش کردستان و ايران حول مطالباتی که در اول ماه می مطرح شد آن وظيفه اصلی و مبرم سوسياليست های کردستان و ايران است. 
پرتوان باد ستيز طبقاتی برای رهايی کارگران دربند! 
پرتوان باد جنبش سوسياليستی کارگران کردستان و ايران 
وبلاگ کارگران سوسياليست کردستان 
http://www.kworkersocialism.blogspot.com 
ksocialist8@gmail.com 
تير 1390 

تعطيلی 60 دامداری در گلستان

به گزارش خبرگزاری دولتی مهرآمده است: طی سال‌های گذشته به دليل مشکلات و حمايت نشدن از واحد‌های دامپروری بيش از 60 دامداری در استان گلستان تعطيل شده است.
اين وضعيت درحاليست که گلستان قطب توليد دامی بوده و بيش از سه ميليون و 800 هزار واحد دامی در استان شمارش شده است.
بالا بودن هزينه‌های توليد، نرخ بالای بانکي، حمايت نشدن، کمبود اعتبار و بوروکراسي‌های اداری کارآفرينان برتر گلستان را با مشکلات عديده‌ای مواجه کرده است.
برخی از کارآفرينان گلستان در حاشيه همايش تجليل از کارآفرينان برتر استان با اشاره به مشکلات فراروی خواهان توجه مسئولان برای رفع نيازمندي‌ها شدند.
جمعی از کارآفرينان از مشکلات پيش‌روی خود در بخش‌های مختلف صنعت، دام و کشاورزی وخدمات گله‌مند بودند.
نرخ بهره بانک‌ها برای بخش توليد کاهش يابد
يک کارآفرين بخش صنعت گلستان گفت: اگر توليد بخواهد در کشور رکن اصلی فعاليت باشد بايد برای توليد کننده جذابيت ايجاد شود و نرخ بهره بانک‌ها برای بخش توليد کاهش يابد.
دکتر حسين رحمانی مدير عامل شرکت کيميا رشد گلستان که به مدت هفت سال از توليدکنندگان برتر استان و از جمله توليدکنندگان نمونه کشور در سال 87 نيز بوده در ادامه گفت: در بسياری از کشورها نرخ بهره برای توليد بسيار پايين و حداکثر چهار درصد است.
اين توليدکننده افزود: پايين بودن اعتبار بانک‌های استان وبروکراسی اداری برای اخذ تسهيلات از ديگر مشکلات توليدکنندگان گلستانی است.
وی با اشاره به اينکه تنها راه برون رفت از مشکلات کشور صنعتی شدن آن است افزود: بايد از توليد کننده داخلی حمايت شود اما بايد از کسانی که در اين عرصه دخيل هستند نيز در سياست‌گذاری ونوشتن برنامه استفاده شود.
کارآفرين نمونه بخش صنعت استان در ادامه تاکيد کرد: بسياری از قوانين در بخش توليد بايد عوض شود ودر حوزه کار و ماليات نيز قوانين نياز به تغيير دارد.
رحمانی افزود: در دنيا ماليات برمصرف است نه در توليد و بايد از مصرف کننده در راستای قانون‌مند کردن مصرف ماليات اخذ شود.
وی با اشاره به برنامه‌های آينده اين شرکت برای توسعه اظهار داشت: ايجاد مرغداری با ظرفيت 20 هزار قطعه و کشتارگاه به ظرفيت 8 هزار قطعه وايجاد کارخانه خوراک دام از جمله برنامه‌های ما در شهريور است.
رحمانی در ادامه افزايش تعرفه مواد اوليه توليد را راهی برای قاچاق کالا ذکر کرد وافزود: با افزايش تعرفه هم راه برای قاچاق کالا وهم توليد غيرمجاز وافزايش قيمت توليدات داخلی باز مي‌شود و ورود کالای بی کيفيت از خارج نيز از تبعات افزايش تعرفه است.
مدير عامل شرکت کيميا رشد گلستان که زمينه توليدات شرکتش خوراک دام وطيور است گفت: با توجه به افزايش قيمت جهانی ذرت بسياری از پرورش دهندگان دام از جايگزين گندم دامی استفاده کنند اما با توجه به افزايش تعرفه گندم از چهار به 50 درصد مشکلات زيادی را برای دامپروران ايجاد کرده است.
وی افزود: اگر بخواهيم گندم دامی از کشورهای همسايه وارد کنيم قيمت تمام شده ما در داخل کشور بالا مي‌رود وافزايش قيمت مرغ را موجب مي‌شود و در نتيجه دولت به واردات مرغ روی مي‌آورد که اين پروسه معيوب در نهايت ضربه به توليد داخل است.
رحمانی يادآور شد: اگر بخواهيم از توليد حمايت کنيم بايد جلوی قاچاق و واردات بي‌رويه کالا گرفته شود و به نيروی توليد کننده داخل اطمينان شود.
تعطيلی 60 دامداری در گلستان
کارآفرين نمونه بخش کشاورزی و دامپروری استان گفت: عليرغم شرايط نامطلوب اقتصادی توانسته ايم واحددامپروری خود حفظ کنيم.
حسينعلی کبير افزود: طی سال‌های گذشته و حمايت نشدن از واحد‌های دامپروری متجاوز از 60 دامپروری در استان تعطيل شد.
وی تصريح کرد: ما توانستيم با تلاقی نژادی وزن دام‌ها را به 500 کيلو برسانيم.
وی افزود: متاسفانه برخی ناهماهنگي‌ها در سياست‌های کلی ديده مي‌شود که دامپروري‌ها را به ورطه ورشکستگی مي‌کشاند و ما انتظار داريم در تدوين برنامه‌ها علاوه بر نظر توليد‌کنندگان اشتغال پايدار را نيز در نظر داشته باشند.
اين کارآفرين نمونه بخش کشاورزی و دامپروری استان ادامه داد: اگر واحد ما نيز حرکت‌های ابتکاری و تغذيه درست برای دام‌ها نداشت تا کنون از جمله دادمپروري‌های تعطيل شده بود.
وی با اشاره به افزايش قيمت خوراک دام وطيور گفت: قيمت برخی اقلام از جمله ذرت از چهار به 40 در صد وگندم به 50 در صد افزايش داشته است.
کبير افزود: اين در حالی است که ما شير توليدی را به قيمت سال 88 يعنی سه برابر زير قيمت به فروش مي‌رسانيم يعنی روز به روز مواد اوليه را گران تر ومحصول را ارزان‌تر مي‌فروشيم.
وی عنوان کرد: از کارآفرينان انتظار خلاقيت و نوآوری است ولی آنها نيز نياز به حمايت را دارند.
کارآفرين برتربخش خدمات استان از حرکت کند برخی ادارات انتقاد کرد و گفت: کلمه جهاد اقتصادی برای برخی دستگاه‌ها معنايی ندارد.
حجت مقسم مسئول موسسه خود باوران کوثر، تاسيس مراکز مشاوره اطلاع‌رساني‌، تهيه نقشه جامع توسعه کارآفرينی استان و تاسيس اتاق فکر برای نهاد‌های کار آفرين از خواسته‌های ما از مسئولان است.
اين جوان کارآفرين اظهار داشت: شعار موسسه ما کارآفرينی و مهارت‌آموزی است و تاکنون از 48 جوان کارآفرين حمايت کرده وبا راه‌اندازی صندوق سرمايه‌گذاري، واحد‌های کسب و کار برای جوانان راه‌اندازی کرديم و نيازمند حمايت مسئولان هستيم.

کارگران تبد قزوین ۶ ماه حقوق دریافت نکرده اند

به نوشته سایت خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 13 تیر نوشت: عباس کشاورز معتمدی، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین اظهارکرد: فعالیت این کارخانه به دلیل آنچه که مشکل کمبود نقدینگی نامیده می‌شود، تعطیل شده است و متعاقب آن بیش از ۲۰۰ کارگر بیکار شده این شرکت با احتساب عیدی و پاداش سال ۸۹ شش ماه حقوق معوقه دارند.
به گزارش ایلنا، کشاورز افزود: با توجه به شرایط تورمی و خاص کشور و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، بیکار شدن کارگران کارخانه تبد قزوین، آنان را دچار فشار مالی مضاعف می‌شوند که این امر می‌تواند مشکلات اسفناکی دیگری ایجاد کند.
وی اظهارکرد: با توجه به اینکه شرکت تبد وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان است در صورت مساعدت مالی شرکت از بحران خارج می‌شود.
عضو هیأت اجرایی خانه کارگر استان قزوین اعلام کرد: اکثر کارگران این شرکت داری سوابق کاری زیادی هستند بسیاری از آنان می‌توانند تاپایان سال ۹۱ در قالب ماده ۹ و۱۰ بازنسشته شوند.
کشاورز با بیان اینکه کتمان و حل نشدن مشکل با گذشت زمان مانند آن گلوله برفی می‌ماند که از بالای قله به طرف زمین و پایین می‌غلطد که به مرور زمان به حجم آن افزوده می‌شود، افزود: بنابراین عقل حکم می‌کند قبلا از بروز مشکل جدی مسئولین برای حل آن تلاش کنند.

نامه یک زن خانه‌دار به احمدی‌نژاد :

قیمت گوشت آنقدر زیاد شده که باید به طور کلی از صفحه زندگی مان حذف کنیم باید به بچه هایمان آموزش دهیم که دیگر از ما میوه نخواهند

روزنامه خراسان در سرمقاله خود نامه یک زن خانه ­دار به رئیس جمهور را منتشر کرده است.

در بخشی از این نامه آمده است:

*من یک زن ایرانی ام. یک زن مسلمان ایرانی. نه معنی راست و چپ را می فهمم و نه کاری به آبی و سبز و قرمز دارم. اصلا اهل سیاست نیستم. من یک زن و یک مادرم که مانند همه زن ها و مادرهای دیگر باید چرخ زندگی ام را بچرخانم.

*روزی که حرف از هدفمندی یارانه ها شد و بر این تصمیم خود اصرار می کردید زیرا معتقد بودید که با نقدی شدن یارانه ها این پول به طور مساوی و بین همه تقسیم خواهد شد. با خود گفتیم ما که خانه های چند هزارمتری ، ویلا ، استخر و جکوزی نداریم که پول مصرف انرژی مان سر از ناکجاآباد درآورد. مانند آدم های پولدار چند تا، چندتا، ماشین چند صدمیلیونی هم نداریم که غصه بنزین آن را بخوریم پس حتما از پول یارانه ها چیزی برایمان می ماند تا اندکی از چاله های زندگی مان را با آن پرکنیم و چه نقشه هایی که برای این یارانه ها نکشیدیم. اما با برداشتن یارانه ها و آزاد شدن قیمت ها آن قدر همه چیز گران شد که وجود این پول اصلا در زندگی ما احساس نمی شود حتی اگر آن مبلغی را که بر کالاها و اجناس افزوده شده حساب کنیم می بینیم که از پول یارانه ها نیز بیشتر است.

* من اقتصاددان نیستم و معنی رشد اقتصادی و تورم تک رقمی را هم نمی فهمم اما می بینم که قیمت گوشت آنقدر زیاد شده که باید به طور کلی از صفحه زندگی مان حذف کنیم باید به بچه هایمان آموزش دهیم که دیگر از ما میوه نخواهند زیرا قیمت آن با پول جیب ما جور در نمی آید و در بعضی موارد اجناس حتی تا صددرصد هم گران شده اند.

آقای رئیس جمهور گرانی های بی حد و حصر کمر مردم را شکسته است. اجاره های بالا داد مردم را درآورده است. قبل از هدفمندی یارانه ها بارها گفتید که با اجرای این قانون سفره های قشر محروم جامعه رنگین تر خواهد شد اما چیزی که ما امروز می بینیم سفره هایی است که هر روز خالی تر می شود. دیگر نمی توانیم سر سفره گوشت بگذاریم زیرا توان خرید آن را نداریم حتی نان خالی را با قناعت باید بخوریم و حالا باید کم کم یادبگیریم که شیر هم نخوریم.

*وقتی مجری برنامه تلویزیون از یک مسئول می پرسد اگر شیر گران شود ممکن است مردم نتوانند آن را بخرند و این موجب می شود شیرها بمانند و دامدار ضرر کند این مسئول می فرمایند اگر چنین شد ما شیرها را تبدیل به شیرخشک می کنیم و آن را صادر می کنیم. این یعنی این که برای ما مهم نیست مردم نتوانند از شیر استفاده کنند برای ما مهم نیست کودکان فقر آهن بگیرند، دچار کمبود کلسیم شوند و یا حتی بمیرند.

* آقای رئیس جمهور درآمد کم و مخارج بالای زندگی هر پدری را نزد فرزندش شرمنده می کند و هزینه های بالای زندگی انسان را به زانو در می آورد. باور کنید همه واقعیت آن چیزی نیست که شما در تلویزیون می گویید و همه چیز را خوب و زیبا جلوه می دهید، واقعیت آن چیزی است که ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم.

*من می دانم شما تمام توان و تلاش خود را به کار می برید تا ما بتوانیم راحت تر زندگی کنیم و به عنوان کسی که به شما رای داده هنوز هم شما را حامی قشر محروم و مستضعف جامعه می دانم اما خواهش می کنم هر تصمیمی که می گیرید تمام جوانب آن را بسنجید زیرا عمر ما کفاف آزمون و خطا را به ما نمی دهد و مردم ما به اندازه کافی امتحان خود را پس داده اند.

تصميم هييت مديره سنديكاى نيشكر هفت تپه ستودنى است … شاهرخ زمانى و سيد كارگر زندانى آزاد بايد گردد

 

 

كميته پيگيرى ايجاد تشكل هاى مستقل كارگرى

تصميم هييت مديره سنديكاى نيشكر هفت تپه ستودنى است

در شرايطي كه كارگران در وضعيت بسيار اسفناك وغير انساني  به سر ميبرند . هر روز شاهد گسترش خط فقر مطلق بر زندگي مردم به ويژه كارگران هستيم. علاوه بر اين فشار اقتصادي  ايجاد فضاي پليسي بر كارخانه ها و مراكز توليدي  اتحاد كارگران امر حياتي مان به شمار ميرود بخصوص تشكل كارگري كه قرار است ساماندهي مطالبات كارگاران را به عهده داشته باشد.

تصميم اخير سنديكاي نيشكر هفت تپه  مبني بر تصميم جمعي در ان سنديكا علاوه بر اينكه راه هرگونه شايبه را در باره ان تشكل بست تجربه عملي را نيز براي رهبري شورايي به روي خود باز گذاشت.

ما اين تغيير وتحول را در جهت دستيابي به كسب موفقيت  طبقاتي  ميدانيم و ان را براي سنديكاي نيشكر هفت تپه گامي بلند در عرصه مبارزات

شان ميدانيم

كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري

http://www.comitehpeygiri.com

شاهرخ زماني كارگر زنداني فورا ازاد بايد گردد

شاهرخ زماني كه در خرداد ماه سال جاري دستگير وزنداني شده است.در وضعيت جسماني بسيار بدي به سر ميبرد.

چنانكه در ملاقات با خانواده اش  توانايي حرف زدن را نداشته است.

شاهرخ زماني عضو كميته پيگيري و كارگر نقاش  جرمش  تنها فعاليت براي تامين رفاه زندگي كارگران بوده است

اينك ما تمامي كارگران و تشكل هاي كارگري  بايد تلاش وسيعي را به كار بگيريم كه ضمن  قطع فشارهاي روحي و جسمي به او بلكه خواهان ازادي فوري ايشان شويم.

شاهرخ زماني كارگر نقاش ازاد بايد گردد    زنداني سياسي ازاد بايد گردد

كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي كارگري

www. comitehpeygiri.cim

سيد كارگر زندانى آزاد بايد گردد

سيد كارگر راه اهن تبريز مدتي پيش دستگير و روانه زندان شداو كارگر است..وتنها اتهامي كه به وي مي توانند بزنندفعاليت كارگري و اگاهگري ميان همكارانش

وديگر كارگران است.البته در نظام سرمايداري و ان هم در ايران اين جرم بسيار بزرگي از نظر كارفرمايانو حاميانشان دولت به شمار ميرود.

در شرايطي كه بر كسي پوشيده نيست زندگي جهنمي كه به كارگران تحميل كردند كافي نيست.بلكه فشار پليسي بر زندگي كارگران سايه انداخته است.

طي روزهاي گذشته سيد تنها كارگر زنداني نيست .شاهرخ زمانيكارگر نقاش و محمد جراحي كارگر اخراجي عسلويه از جمله كارگران زنداني هستند.

ودر سال جاري دستگيرو زنداني شدند..

محاكمه فعالان كارگري در سراسر ايران بويژه در كردستان اعضاي كميته هماهنگيوهمچنين محاكمه مجدد علي نجاتي عضو هييت مديره نيشكر هفت تپه و  محاكمهو تعقيب ديگر فعالان جنبشهاي اجتماعي از جمله زنانو دانشجويان نيز بيش از هر زماني شدت يافته است.

علاوه بر اين تعقيبو دستگيري و محاكمه وضع اسفناك زندانها كه بر محوريت شكنجه  قرار دارد .

ما ضمن محكوم كردن تعقيب و محاكمه و زنداني كردن مردم ازاديخواه و برابري طلب  خواهان ازادي بدون قيدو شرط تمامي زندانيان كارگري و سياسي هستيم.

      سيد كارگر راه اهن تبريز ازاد بايد گردد.

كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري 12/تيرماه سال نود

http://www.comitehpeygiri.com

 

کانون مدافعان حقوق کارگر 
پيش نويس اصلاحيه قانون کار، تهاجم جديدی به کارگران است 

کانون مدافعان حقوق کارگر- به گزارش ايلنا، على اكبر عيوضي، عضو هيات مديره كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى كار استان تهران، گفت: پيش نويسى از وزارت كار به ما رسيده است كه اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحيه قانون ‌كار، اما ما هرچه نگاه كرديم جز تنگ شدن عرصه بر كارگران چيزى نديديم. در اصلاحيه اى كه وزارت كار نوشته است 28 بند از مفاد قانونى تغيير را داده‌ و به عبارت بهتر، تمامى مزاياى كارگران در اين 28 مورد قطع شده است. 
عيوضى گفت: در پيش نويس اصلاحيه قانون كار، مرخصى كارگران كم شده و به 20 روز كاهش پيدا كرده است، تشكلات كارگرى در اخراج كارگران هيچ كاره شده اند، مرخصى تشويقى براى فوت اقوام درجه يك كارگر حذف شده و افزايش 40 درصدى مزد كارگران در نوبت كارى و شيفت كارى حذف شده است. 
قانون کار موجود، که در سال 1369 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، دست کارفرما را برای قرارداد موقت باز گذاشت. قرارداد های موقت کار، که تا آن سال، بسيار محدود بود و درصد اندکی از کارگران را شامل می شد، به سرعت گسترش يافت. هم اکنون حدود نود درصد نيروی کار، مشمول قرارداد موقت هستند و امنيت شغلی ندارند. 
در زمان دولت اصلاحات، تغيير ديگری در قانون کار داده شد و کارگاه های زير ده نفر، از شمول قانون کار، خارج شدند. بدين ترتيب، بخش وسيعی از نيروی کار، از هرگونه پوشش بيمه ای و حداقل دستمزد، محروم شدند. 
تغييرات جديد مورد نظر وزارت کار نيز، در صورت تصويب شدن، محدوديت ها و محروميت های جديدی به کارگران تحميل خواهد کرد. 
قانون کار مصوب سال 1369 کاستی های بسياری دارد. کارگران در تصويب و تغييرات اين قانون، هيچ نقشی نداشته اند. در نتيجه، فقط منافع کارفرما و دولت در آن لحاظ شده است. اما سير تغييرات به گونه ای بوده است که همان حداقل ها نيز، مدام در معرض کاهش بوده است. از همان ابتدای تصويب اين قانون نيز، بخش وسيعی از نيروی کار، به بهانه های گوناگون، از همان حداقل های قانون کار، محروم بوده اند. 
قابل ذکر است که شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و انجمن های اسلامی هم، به عنوان بازوهای کنترلی کارفرما و دولت، همواره مانع تشکل يابی مستقل کارگران برای پی گيری مطالبات شان شده اند. پس از رانده شدن حاميان خانه کارگر از حکومت، هر از گاهي، اعتراضات موردی و محدودی از سوی برخی اعضای شوراهای اسلامی به گوش می رسد.ـ

 

تعطيلی 60 دامداری در گلستان 

 خبرگزاری به نوشته سایت دولتی مهردر 14 تیر آمده است : طی سال‌های گذشته به دليل مشکلات و حمايت نشدن از واحد‌های دامپروری بيش از 60 دامداری در استان گلستان تعطيل شده است. 
اين وضعيت درحاليست که گلستان قطب توليد دامی بوده و بيش از سه ميليون و 800 هزار واحد دامی در استان شمارش شده است. 
بالا بودن هزينه‌های توليد، نرخ بالای بانکي، حمايت نشدن، کمبود اعتبار و بوروکراسي‌های اداری کارآفرينان برتر گلستان را با مشکلات عديده‌ای مواجه کرده است. 
برخی از کارآفرينان گلستان در حاشيه همايش تجليل از کارآفرينان برتر استان با اشاره به مشکلات فراروی خواهان توجه مسئولان برای رفع نيازمندي‌ها شدند. 
جمعی از کارآفرينان از مشکلات پيش‌روی خود در بخش‌های مختلف صنعت، دام و کشاورزی وخدمات گله‌مند بودند. 
نرخ بهره بانک‌ها برای بخش توليد کاهش يابد 
يک کارآفرين بخش صنعت گلستان گفت: اگر توليد بخواهد در کشور رکن اصلی فعاليت باشد بايد برای توليد کننده جذابيت ايجاد شود و نرخ بهره بانک‌ها برای بخش توليد کاهش يابد. 
دکتر حسين رحمانی مدير عامل شرکت کيميا رشد گلستان که به مدت هفت سال از توليدکنندگان برتر استان و از جمله توليدکنندگان نمونه کشور در سال 87 نيز بوده در ادامه گفت: در بسياری از کشورها نرخ بهره برای توليد بسيار پايين و حداکثر چهار درصد است. 
اين توليدکننده افزود: پايين بودن اعتبار بانک‌های استان وبروکراسی اداری برای اخذ تسهيلات از ديگر مشکلات توليدکنندگان گلستانی است. 
وی با اشاره به اينکه تنها راه برون رفت از مشکلات کشور صنعتی شدن آن است افزود: بايد از توليد کننده داخلی حمايت شود اما بايد از کسانی که در اين عرصه دخيل هستند نيز در سياست‌گذاری ونوشتن برنامه استفاده شود. 
کارآفرين نمونه بخش صنعت استان در ادامه تاکيد کرد: بسياری از قوانين در بخش توليد بايد عوض شود ودر حوزه کار و ماليات نيز قوانين نياز به تغيير دارد. 
رحمانی افزود: در دنيا ماليات برمصرف است نه در توليد و بايد از مصرف کننده در راستای قانون‌مند کردن مصرف ماليات اخذ شود. 
وی با اشاره به برنامه‌های آينده اين شرکت برای توسعه اظهار داشت: ايجاد مرغداری با ظرفيت 20 هزار قطعه و کشتارگاه به ظرفيت 8 هزار قطعه وايجاد کارخانه خوراک دام از جمله برنامه‌های ما در شهريور است. 
رحمانی در ادامه افزايش تعرفه مواد اوليه توليد را راهی برای قاچاق کالا ذکر کرد وافزود: با افزايش تعرفه هم راه برای قاچاق کالا وهم توليد غيرمجاز وافزايش قيمت توليدات داخلی باز مي‌شود و ورود کالای بی کيفيت از خارج نيز از تبعات افزايش تعرفه است. 
مدير عامل شرکت کيميا رشد گلستان که زمينه توليدات شرکتش خوراک دام وطيور است گفت: با توجه به افزايش قيمت جهانی ذرت بسياری از پرورش دهندگان دام از جايگزين گندم دامی استفاده کنند اما با توجه به افزايش تعرفه گندم از چهار به 50 درصد مشکلات زيادی را برای دامپروران ايجاد کرده است. 
وی افزود: اگر بخواهيم گندم دامی از کشورهای همسايه وارد کنيم قيمت تمام شده ما در داخل کشور بالا مي‌رود وافزايش قيمت مرغ را موجب مي‌شود و در نتيجه دولت به واردات مرغ روی مي‌آورد که اين پروسه معيوب در نهايت ضربه به توليد داخل است. 
رحمانی يادآور شد: اگر بخواهيم از توليد حمايت کنيم بايد جلوی قاچاق و واردات بي‌رويه کالا گرفته شود و به نيروی توليد کننده داخل اطمينان شود. 
تعطيلی 60 دامداری در گلستان 
کارآفرين نمونه بخش کشاورزی و دامپروری استان گفت: عليرغم شرايط نامطلوب اقتصادی توانسته ايم واحددامپروری خود حفظ کنيم. 
حسينعلی کبير افزود: طی سال‌های گذشته و حمايت نشدن از واحد‌های دامپروری متجاوز از 60 دامپروری در استان تعطيل شد. 
وی تصريح کرد: ما توانستيم با تلاقی نژادی وزن دام‌ها را به 500 کيلو برسانيم. 
وی افزود: متاسفانه برخی ناهماهنگي‌ها در سياست‌های کلی ديده مي‌شود که دامپروري‌ها را به ورطه ورشکستگی مي‌کشاند و ما انتظار داريم در تدوين برنامه‌ها علاوه بر نظر توليد‌کنندگان اشتغال پايدار را نيز در نظر داشته باشند. 
اين کارآفرين نمونه بخش کشاورزی و دامپروری استان ادامه داد: اگر واحد ما نيز حرکت‌های ابتکاری و تغذيه درست برای دام‌ها نداشت تا کنون از جمله دادمپروري‌های تعطيل شده بود. 
وی با اشاره به افزايش قيمت خوراک دام وطيور گفت: قيمت برخی اقلام از جمله ذرت از چهار به 40 در صد وگندم به 50 در صد افزايش داشته است. 
کبير افزود: اين در حالی است که ما شير توليدی را به قيمت سال 88 يعنی سه برابر زير قيمت به فروش مي‌رسانيم يعنی روز به روز مواد اوليه را گران تر ومحصول را ارزان‌تر مي‌فروشيم. 
وی عنوان کرد: از کارآفرينان انتظار خلاقيت و نوآوری است ولی آنها نيز نياز به حمايت را دارند. 
کارآفرين برتربخش خدمات استان از حرکت کند برخی ادارات انتقاد کرد و گفت: کلمه جهاد اقتصادی برای برخی دستگاه‌ها معنايی ندارد. 
حجت مقسم مسئول موسسه خود باوران کوثر، تاسيس مراکز مشاوره اطلاع‌رساني‌، تهيه نقشه جامع توسعه کارآفرينی استان و تاسيس اتاق فکر برای نهاد‌های کار آفرين از خواسته‌های ما از مسئولان است. 
اين جوان کارآفرين اظهار داشت: شعار موسسه ما کارآفرينی و مهارت‌آموزی است و تاکنون از 48 جوان کارآفرين حمايت کرده وبا راه‌اندازی صندوق سرمايه‌گذاري، واحد‌های کسب و کار برای جوانان راه‌اندازی کرديم و نيازمند حمايت مسئولان هستيم. 

نامه دبیر اتحادیه های کارگری 

ایالت نیوساوث ویلز استرالیا به سفیر جمهوری اسلامی ایران

 

اتحادیه های نیوساوث ویلز 
(www.unionsnsw.org.au) 
١٧ ژوئن ٢٠١١ 
عالیجناب محمود بابائی 
سفیر 
سفارت جمهوری اسلامی ایران 
صندوق پستی ٧٧۵ 
ماسون کانبرا ٢٦٧٧ 
سفیر گرامی،

اتحادیه های نیوساوث ویلز بدینوسیله نگرانی شدید خویش نسبت به امتناع کردن رژیم ایران از آزاد نمودن و معالجه فوری دو فعال اتحادیه کارگری آقای منصور اسانلو و آقای رضا شهابی، که بطور ناعادلانه ای زندانی شده اند را به شما ابراز میدارند. 
اتحادیه های نیوساوث ویلز میدانند که آقای اسانلو بار دیگر از ناراحتی جدی قلبی که به جراحی فوری نیاز دارد رنج میبرد و اینکه آقای شهابی مکررا و بی دلیل دچار خونریزی بینی شده و معالجه پزشکی مناسبی دریافت نکرده است. مضافا، علیرغم تضمین هایی از جانب دولت ایران مبنی بر بخشودگی آقای اسانلو در سال گذشته، ایشان همچنان در زندان بسر میبرد. 
همچنین، ایران یکی از امضا کننده های اولیه اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد و عضو سازمان جهانی کار بوده و ملزم به پیروی از تعهداتی است که در جهت رعایت حقوق بنیادین بشر پذیرفته است. 
اتحادیه های نیوساوث ویلز دولت ایران را جهت آزادی فوری و بی قید وشرط آقای اسانلو و آقای شهابی و نیز فراهم آوردن معالجات پزشکی مناسب و بدون تاخیر برای هردوی ایشان فرا میخوانند.

ارادتمند، مارک لنون – دبیر

ترجمه و تکثیر از:

 

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا

proletarianunite@gmail.com

 

 

بهنام ابراهیم زاده به 5 سال زندان محکوم شد

 

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ،بهنام ابراهیم زاده را به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد ه است ؛ بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و نیز از فعالین عرصه ی لغو کار کودک و عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان است و  پس از ماه ها بازداشت،پیشتر در شعبه ی 15 دادگاه انقلاب به 20 سال حبس محکوم شده بود و با اعتراض خانواده و وکیل اش پرونده ی وی به شعبه ی هم ارز احاله گردید.دادگاه وی در روز 22 خرداد برگزار شد ودر نهایت روزدوشنبه 13 تیرماه حکم بدوی 5 سال زندان به وکیل مدافع وی،خانم محمدی ابلاغ گردیده است.این حکم قابل اعتراض و ارسال به شعبه ی تجدید نظر میباشد.

ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری تعیین پنج سال زندان برای بهنام ابراهیم زاده را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان لغو آن و آزادی بی قید و شرطوی و تمامی کارگران و فعالین کارگری در بند هستیم.

 

تعطیلی ۷۰ درصد واحدهای تولیدی شهرک صنعتی ارومیه

یک عضو اتاق بازرگانی ارومیه از تعطیلی ۷۰ درصد از ۲۳۰ واحد تولیدی موجود در شهرک صنعتی فاز دو این شهرستان خبر داد.
به گزارش مهر، مهرداد سعادت پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی از واحد صنعتی مارال صنعت جاوید ارومیه با اشاره به اینکه آمار قبل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ ها استخراج شده، ادامه داد: متاسفانه حمایتهای مناسبی از واحدهای صنعتی استان انجام نمی‌شود به طوری که در حال حاضر ۷۰ درصد از ۲۳۰ واحد تولیدی و صنعتی فاز دو شهرک صنعتی ارومیه تعطیل است.
وی با بیان اینکه مسئولان آذربایجان غربی باید راهکار مناسبی در زمینه برون ‌رفت این واحدها از مشکلات موجود ارائه و عملیاتی کنند، بیان داشت: این در حالی است که متاسفانه نتایج جلسات بررسی مشکلات این واحدها که به مدیریت ارشد استان ارائه می شود، مشکلات موجود رد بخشهای صنعتی را رفع نمی کند.
این عضو هیئت علمی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، ادامه داد: همچنین بوروکراسی اداری در اداره امور مالیات و دارایی گریبانگیر واحدهای صنعتی است.
وی مشکل مدیریتی، کمبود تسهیلات، مشکلاتی در زمینه کسب مجوز استاندارد و گمرک را از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی برشمرد و افزود: در شرایط بحرانی حاضر اگر واحدها به فکر صادرات نباشند محکوم به فنا هستند.

فشارهای امنیتی برای جلوگیری از بازگشت به کار کارگران هفت تپه

به این کارگران گفته شده است که به دو شرط آنها را به کار بازخواهند گرداند: اول اینکه دست از هر گونه فعالیت بردارند; دوم اینکه از کار خود استعفا دهند،تسویه حساب کنند و سپس به صورت موقت به کار بازگردند.

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، کارگران اخراجی و نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و از اعضای هیات مدیره ی این سندیکا پس از مدت ها پیگیری برای بازگشت به کارشان سرانجام برای تعیین تکلیف وضعیت بازگشت به کار خود هفته ی گذشته ، در جلسه ای در محل اداره ی کار شهرستان شوش شرکت کردند. به این کارگران گفته شده است که به دو شرط آنها را به کار بازخواهند گرداند: اول اینکه دست از هر گونه فعالیت بردارند زیرا بنا به ادعای مقامات اداری انها پیشتر با عناصر و سازمان های معاند نظام در ارتباط بوده اند و از اکنون به بعد نباید باشند ؛ دوم اینکه از کار خود استعفا دهند،تسویه حساب کنند و سپس به صورت موقت به کار بازگردند. به این کارگران گفته شده که این دو شرط توسط شورای تامین شهرستان طرح و اعلام شده است.
این کارگران پاسخ داده اند که هرگز ارتباطی با هیچ سازمان سیاسی نداشته اند و تنها به عنوان نمایندگان کارگران هفت تپه به استیفای حق و حقوق و مطالبات کارگران مشغول بوده اند.همچنین این کارگران شرط استعفا و تسویه حساب با شرکت نیشکر را نپذیرفته اند. زیرا پیشتر نیز این پیشنهاد بدانها اعلام شده بوده است و انها به هیچ عنوان به آن تن نداده اند.
بدین ترتیب با فشار مشخص مقامات امنیتی بر اداره ی کار – که خود هیچ گونه اختیار و توانی در اخذ تصمیم برای بازگرداندن این کارگران به کار ندارد – برای بار چندم از بازگشت به کار این کارگران اخراج شده ،ممانعت به عمل آمده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن این اقدام، خواهان بازگشت به کار کارگران اخراجی شرکت نیشکر هفت تپه و سایر کارگران اخراجی و پایان دادن به اخراج و تعقیب قضایی و امنیتی علیه تمامی کارگران و فعالین کارگری می باشد.

 

زمزم خوزستان درآستانه تعطيلي قراردارد

 

به نوشته خبرگزاری دولتی ايلنادر 14 تیر آمده است :  دبيراجرايي خانه كارگر استان خوزستان گفت: شركت زمزم خوزستان با دارا بودن حدود 90 نفركارگر درآستانه تعطيلي قرار دارد. 
آقايار حسيني درگفت وگو باخبرنگار ايلنا افزود: اين شركت سابقه اي درحدود 50 سال دارد و متعلق به بنياد مستضعفان مي باشد. 
وي نبود بازار فروش را بهانه اي براي تعطيلي زمزم خوزستان اعلام كرد واظهار داشت: بازار فروش وجود دارد اما مديران شركت يا نمي توانند و يا نمي خواهند در بازار رقابتي فعاليت كنند. 
دبيراجرايي خانه كارگر استان خوزستان تصريح كرد: پيش از اين هم شركت هاي خرم نوش و آرسو خرمشهردر اين استان تعطيل شده‌اند. 
حسيني تاكيدكرد: مسوولان استانداري خوزستان بايد به مسوولان بنياد مستضعفان تذكر بدهند.
پايان پيام

 

مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان کشور خبر داد:

کارشکنی سازمان میادین در ارائه غرفه به پرورش دهندگان ماهی

بر پایه خبرگزاری دولتی کشاورزی ایران (ایانا) در 14 تیر آمده است : در حالی که سازمان میادین می تواند به عنوان یکی از ارگانهای موثر در اشاعه فرهنگ مصرف خرما در رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه و سبد غذایی مطلوب باشد، از ارائه غرفه به پرورش دهندگان ماهی خودداری می کنند.
مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعلام این مطلب گفت: هرچند از دو سال گذشته تفاهمنامه ای بین سازمان میادین شهرداری با تشکلهای آبزیان منعقد شده که بر اساس آن غرفه هایی در اختیار تشکلهای آبزی قرار گیرد، تاکنون غرفه ها در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است.بهروز کاکاوند افزود: تولیدکنندگان آمادگی دارند تا محصولات تولیدی خود را با یکهزار تومان کاهش قیمت و پایین تر از قیمت عرضه در بازارهای آزاد در غرفه های سازمان میادین عرضه کنند، اما به دلایلی که باید آن را در رانتهای سازمان میادین جستجو کرد، تاکنون موفق به اخذ غرفه نشدند.وی خاطرنشان کرد: به رغم موافقت سازمان شیلات و مدیران ارشد سازمان میادین، بدنه میانی و مدیران میانی این سازمان حاضر به ارائه غرفه نیستند، چرا که با برگزاری مزایده هایی که در آن میلیاردها تومان اعتبار وجود دارد، منافع برخی تامین می شود.

 

بازاری برای خرما در کشور نیست

دبیر انجمن خرما در گفتگو با خبرنگار ایانا دز تاریخ 14 تیر با اعلام این مطلب گفت: هرچند ایران بیشترین سطح زیر کشت خرمای دنیا را به خود اختصاص داده، اما در طول سالهای گذشته هیچگاه حجم تولید خرمای کشور از 900 هزار تا یک میلیون تن تجاوز پیدا نکرده است.علی اصغر موسوی افزود: از آنجا که خرمای تولیدی کشور بازار ندارد و همواره مشکلات عرضه آن پابرجاست، تولیدکنندگان داخلی نیز گرایشی به افزایش تولید و افزایش سطح زیر کشت نخلستانهای خود ندارند. 

مصوبه مجلس جنبه تشریفاتی دارد

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد یکسان اعمال کردن قیمت نهاده های کشاورزی و تعرفه های آب و برق و حتی نیروی کارگر باعث شده، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی به شکل غیر رقابتی افزایش پیدا کند.

موسوی ادامه داد: در حالی که وضعیت اقلیم تهران و استانهای همجوار آن به گونه ایست که امکان تولید و درآمد نسبتا معقول وجود دارد، تعرفه اعمال شده آب، برق و نهاده های کشاورزی در تهران و استان سیستان و بلوچستان یکسان محاسبه می شود. این در حالیست که به علت گرمای بیش از 50 درجه، کشاورزان ناگزیر به استفاده بیشتر از برق و آب هستند، لذا در مقایسه با کشاورز تهرانی 10 برابر بیشتر پول برق می پردازند و 20 برابر بیشتر آب مصرف می کنند.وی تصریح کرد: علاوه بر هزینه های تولید، تعرفه بیمه های اجتماعی کشاورزان و محصولات آنان نیز در کلانشهرها با استانهای محروم یکسان محاسبه می شود، این در حالیست که میزان درآمد و هزینه های سرباری یکسان نیست.

دبیر انجمن خرما با تشریفاتی خواندن مصوبه مجلس یادآور شد: مصوبه ای که در ماههای نخست سال جاری به منظور قرار گرفتن خرما در اداره ها و سازمانهای دولتی از مجلس گذشت، هرچند توانست در آن مقطع بازار خرما را اندکی ترمیم کند، اما صرفا جنبه تشریفاتی داشته و الزامی در کار نیست.موسوی تاکید کرد: هیچکدام از سازمانها و ارگانهای دولتی موظف به خرید خرما در حجم مشخص نیستند که بتوان برای خروج آن از چرخه تولید و بازرگانی برنامه ای داشت.

قیمت نهاده های کشاورزی نباید در سراسر کشور یکسان باشد

وی اظهار داشت: زمانی تولید و عرضه یک کالا می تواند منجر به اقتصادی شدن آن شود که بدون فشارهای خارجی و بر اساس تقاضای واقعی در بازار عرضه شود. عدم اشاعه فرهنگ مصرف خرما و ناشناخته بودن آن در سفره غذایی ایرانیان باعث شده، خرما فقط در یک ماهه ماه رمضان و در مراسم سوگواری مورد استفاده قرار گیرد.موسوی همچنین گفت: صنایع تبدیلی خرما بسیا محدودند و به علت نوپا بودن بسیاری از آنها، نیازمند حمایتهای دولت در اختصاص تسهیلات ارزان قیمت هستند. با این وجود محصولات ثانویه عرضه شده نیز چندان در صدر خرید مردم قرار ندارند.

وی در ادامه افزود: ایران رقبای بزرگی در عرضه خرما در بازارهای بین المللی دارد که باید در قیمت تمام شده، کیفیت و بسته بندی با آنها رقابت کند.فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: عربستان به عنوان یکی از کشورهای پیشتازی که در سالهای اخیر توانسته، با عرضه خرماهای جدید از واریته های مرغوب و با بسته بندیهای نو در بازار جایگاه معتبری برای خود دست و پا کند، از مهمترین رقبای ایران است.

300 هزار تن خرمای انباری باقی مانده است

موسوی ادامه داد: از 500 هزار تن خرمای موجود در کشور، 200 هزار تن آن به تناوب به فروش رفته، اما هنوز 300 هزار تن از خرمای استان بوشهر و کرمان در انبارها باقی مانده است.وی تصریح کرد: خرمای باقیمانده به علت خاص بودن واریته و قابلیت عرضه در بازار داخلی و بالا بودن قیمت، هنوز به فروش نرفته است. چرا که خرمای مضافتی بم که از نوع خرماهای مرغوب به شمار می رود، با قیمت نسبتا بالاتری نسبت به سایر ارقام عرضه می شود که به همین نسبت از خریداران کمتری برخوردار است.

موسوی با اشاره به شروع ماه مبارک رمضان یادآور شد: این نگرانی وجود دارد که 300 هزار تن خرمای موجود در کشور در ماه رمضان که پیک مصرف خرما در کشور محسوب می شود، از چرخه خارج شود و در عوض همه خرمای تولیدی سال جاری در انبارها محبوس شود.وی اظهار امیدواری کرد، پیش از شروع بحرانی به مراتب جدی تر از بحران سال گذشته، برای عرضه خرما چاره ای اندیشیده شود./

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

خشك شدن درياچه اروميه و زندگى شش ميليون نفر در منطقه در خطر 

به نوشته خبرگزاری دولتی ايلنادر 14 تیر آمده است : معاون محيط طبيعى سازمان حفاظت محيط زيست درباره خطرات ناشى از خشك شدن درياچه اروميه هشدار داد: با كاغذبازى و مصوبه به جايى نمى رسيم و با روند فعلى درياچه خشك مي‌شود. 
«محمد باقر صدوق»، معاون محيط طبيعى سازمان حفاظت محيط زيست در نشست خبرى بررسى آخرين وضعيت درياچه اروميه در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا كه تا چه حد به نجات درياچه اروميه اميدوارهستيد گفت: واقعيت اين است كه طبيعت با كسى شوخى ندارد و درياچه اروميه در صورتى كه اقدام جدى براى نجان آن صورت نگيرد خشك مى شود. 
او ادامه داد: با خشك شدن درياچه اروميه زندگى شش ميليون نفر در منطقه به خطر مي‌افتد و ريزگردهايى كه اكنون از كشورهاى همسايه مي‌آيند و كشورما را دچار بحران كرده اين بار به صورت ريزگرد نمك قسمت اعظمى از كشور ما را تحت تاثير قرار مي‌دهد و زندگى را در اين نواحى نابود مى كند. 
بارش نمك بر سر مردم 
معاون محيط طبيعى سازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد: با خشك شدن درياچه اروميه بيش از 10 ميليارد تن نمك به صورت گردوغبار و طوفان بر سر مردم اين ناحيه خواهد ريخت و اين بحران تنها گريبان آذربايجان را نمى گيرد بلكه تمامى مناطق كشور را تحت تاثير خود قرار خواهدداد. 
صدوق تاكيد كرد: پديده‌هاى زيست محيطى پديدهايى تدريجى است و 10 سال است كه روند خشك‌شدن درياچه اروميه آن آغاز شده است و امروز هم كم‌آبى آن بيش از پيش مشاهده مي‌شود. 
او با انتقاد از عملكرد دستگاه هاى اجرايى در نجات درياچه اروميه تصريح كرد: با كاغذبازى و مصوبه به جايى نمى رسيم و با شرايط فعلى اگر عزمى جدى صورت نگيرد و مصوبات ما اجرايى نشود شرايط روز به روز بحرانى تر مى شود. 
صدوق تاكيد كرد: كارى نكنيم كه درياچه اروميه خشك شود و آيندگان ما را به خاطر اين كم كارى نفرين كنند.

 

پيش نويس اصلاحيه قانون کار، تهاجم جديدی به کارگران است 

به نوشته سایت جــرس15تیرآمده است : يک عضو هيات مديره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران می گويد «پيش نويسی از وزارت كار به ما رسيده است كه اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحيه قانون ‌كار، اما ما هرچه نگاه كرديم جز تنگ شدن عرصه بر كارگران چيزی نديديم. در اصلاحيه ای كه وزارت كار نوشته است، ٢٨ بند از مفاد قانونی تغيير را داده‌ و به عبارت بهتر، تمامی مزايای كارگران در اين ٢٨ مورد قطع شده است.» 
به گزارش ايلنا، علی اكبر عيوضي، همچنين گفت: در پيش نويس اصلاحيه قانون كار، مرخصی كارگران كم شده و به بيست روز كاهش پيدا كرده است، تشكلات كارگری در اخراج كارگران هيچ كاره شده اند، مرخصی ت برای فوت اقوام درجه يك كارگر حذف شده و افزايش چهل درصدی مزد كارگران در نوبت كاری و شيفت كاری حذف شده است. 
اين فعال کارگری / سنديکايی افزود «قانون کار موجود، که در سال ۶٩ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، دست کارفرما را برای قرارداد موقت باز گذاشت. قرارداد های موقت کار، که تا آن سال، بسيار محدود بود و درصد اندکی از کارگران را شامل می شد، به سرعت گسترش يافت. هم اکنون حدود نود درصد نيروی کار، مشمول قرارداد موقت هستند و امنيت شغلی ندارند.» 
عيوضی خاطرنشان کرد «چند سال پيش، تغيير ديگری در قانون کار داده شد و کارگاه های زير ده نفر، از شمول قانون کار، خارج شدند. بدين ترتيب، بخش وسيعی از نيروی کار، از هرگونه پوشش بيمه ای و حداقل دستمزد، محروم شدند .تغييرات جديد مورد نظر وزارت کار نيز، در صورت تصويب شدن، محدوديت ها و محروميت های جديدی به کارگران تحميل خواهد کرد.» 

 

توقف موقتی توزيع شير يارانه ای 

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در15 تیر امده است :رئيس سازمان بازرگانی استان تهران از بی نتيجه ماندن جلسه امروز تعيين قيمت شير يارانه ای در استان تهران خبر داد و گفت: جلسه بعدی برای تعيين تکليف اين کالا به شنبه موکول شد. 
عباس قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کميته‌ای متشکل از اداره کل استاندارد، نماينده سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان بازرگانی استان تهران و استانداری تهران برای تعيين تکليف قيمت جديد شير يارانه‌ای در تهران امروز جلسه ای برگزار کردند که لحظاتی پيش اين جلسه به اتمام رسيد. 
وی با اشاره به اينکه در اين جلسه تصميم قطعی درباره شير يارانه ای اتخاذ نشد، گفت: با توجه به حساسيت موضوع، جمع بندی از سوی کميته صورت نگرفت و قرار بر اين شد تا جلسه ديگری عصر شنبه برگزار شود. 
رئيس سازمان بازرگانی استان تهران افزود: تا زمان تعيين تکليف نهايی قيمت شير، شير يارانه ای به قيمت 350 تومان توزيع نخواهد شد. 

 

 

خبرتکمیلی

مردم از امروز با شير يارانه‌اي خداحافظي كردند

به گزارش خبرگزار دولتی ایسنا در تاریخ 15 تیر آمده است :رييس اتحاديه مركزي دامداران از قطع توزيع شير يارانه‌اي از امروز خبر داد و گفت: روزانه حدود هشت هزار تن شير توليدي واحد‌هاي دامداري براي توليد شير يارانه‌اي از دامداران خريداري مي‌شد كه درپي قطع توزيع شير يارانه‌اي از امروز اين ميزان شير به عنوان مازاد توليد روي دست دامداران مي‌ماند كه به دليل فساد‌پذير‌بودن محصول مجبورند شير را به هر قيمتي و حتي مجاني به بازار عرضه كنند.

سيروس روستا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: شير يارانه‌اي در بسياري از استان‌ها قطع شده بود و يا از ميزان توزيع آن كاسته شده بود و امروز نيز در بقيه استان‌ها و تهران توزيع نمي‌شود.

وي افزود: از امروز ميزان خريد شير از دامداران كاهش مي‌يابد، در صورتي كه خط توليد كاهش يافتني نيست و دامدران به دليل فساد‌پذيري محصول مجبورند شير توليدي را به هر قيمتي يا حتي مجاني به بازار عرضه كنند.

روستا تصريح كرد: در اين ميان تنظيم بازار برهم مي‌ريزد و عده‌اي سودجو وارد بازار خريد و باعث آشفته‌شدن قيمت شير در بازار مي‌شوند. وي تصريح كرد: اين ميزان توليد كه تاكنون به عنوان شير يارانه‌اي از دامدار خريداري مي‌شد و هم‌اكنون در پي تصميم‌گيري بخش دولتي قطع شده است، بايد تحت حمايت قرار گيرد و به عنوان مازاد توليد خريداري شود تا قيمت شير كنترل و از آشفتگي در بازار جلوگيري شود.

رييس اتحاديه‌ي مركزي دامداران با بيان اين‌كه قرار است در روزهاي آتي وضعيت پرداخت يارانه به شير و هم‌چنين قيمت خريد شير از دامدار مشخص شود، گفت: قيمت تمام‌شده‌ي هر كيلو شير بدون هيچ‌گونه سودي 575 تومان است، در حالي كه نهايتا 450 تومان از دامدار خريداري مي‌شود و از امروز نيز با كاهش قيمت شير به دليل مازاد توليد قيمت‌ها نيز بسيار كاهش مي‌يابد.

روستا تصريح كرد: در حالي كه خريد تضميني شير مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي در سال 1368 است، اما تاكنون اجرا نشده و ضروري است با توجه به وضعيت به وجود آمده و به منظور حمايت از توليد اين قانون حداقل در اين برهه‌ي زمان اجرا شود. به گفته‌ي وي، با توجه به اين‌كه 70 درصد هزينه‌هاي واحد‌هاي دامداري خوراك و علوفه است، در پي افزايش قيمت علوفه و پايين‌بودن قيمت شير تعدادي از دامداري‌ها تعطيل شده و تعدادي از گاو‌هاي شيري خود را كشتار كرده‌اند كه باعث كاهش 38 درصدي توليد شير در سال جاري شده است.

انتهاي پيام

 

اظهارات نمايندگان‌كارگران ساختماني كذب است

 

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در 15 تیر آمده است : رييس سازمان كار وامور اجتماعي استان تهران اظهارات برخي از نمايندگان‌كارگران ساختماني اين استان مبني بر دستور وزيركار براي تهيه مكاني براي اين تشكلات در جنوب تهران را كذب دانست. 
مهدي رفيعي درگفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود: اين كه برخي فعالان كارگري اخبار كذب را دررسانه ها منتشركنند صحيح نيست. 
وي با بيان اينكه در سال جاري مبلغ 111 ميليون تومان درجهت رهن و اجاره مكان براي نهادهاي مدني (تشكلات صنفي) دراستان تهران هزينه شده است، گفت: اين مبلغ درپاكدشت، اسلامشهر، شهرري و شرق تهران هزينه شده است. 
رييس سازمان كار استان تهران با گله از تشكلات كارگران ساختماني استان تهران اظهارداشت: اين كه تشكلي با سابقه چند ماهه مي خواهد مانند تشكلات چندده ساله باشد كمي غير منطقي است. 
وي تاكيدكرد: تشكلات كارگران ساختماني استان تهران مي توانند از مكان هايي كه براي نهادهاي مدني تهيه شده استفاده كنند و محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد. 
پايان پيام

 

10 وزارتخانه نيز ادغام شوند اشغال زايي صورت نخواهد گرفت

 

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در 15 تیر آمده است :  بازرس علي البدل كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران ادغام وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي را غيركارشناسي دانست وگفت: نتيجه اين ادغام نمي تواند رضايت بخش باشد. 
حسن كوه خواهي درگفت‌ وگو با خبرنگار ايلنا افزود: تعاون وزارتخانه اي اقتصادي است در صورتي كه كار و رفاه وزارتخانه هايي اجتماعي و حمايتي هستند بنابراين جنس‌كار اين ها با يكديگر متفاوت است. 
عضو هيات رييسه‌كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار محور جاده قديم كرج تصريح كرد: البته اگر مديران توانمند و آشنا به كار و به قول معروف هم جنس انتخاب شوند مي توان به بهبود شرايط اميدوار بود در غير اين صورت وضعيت بهتر نخواهد شد. 
كوه خواهي در پاسخ به اين سوال كه علت ادغام وزارت تعاون با كار و رفاه اجتماعي اين بوده كه اين وزارتخانه متولي اشتغال شود، اظهار داشت: اگر 10 وزارتخانه نيز ادغام شوند اشغال زايي صورت نخواهد گرفت چرا كه مشكل بيكاري ناشي از شرايط بد صنعت داخلي و نبود سرمايه گذاري است. 
نماينده كارگران در هيات هاي حل اختلاف ادارات كار با بيان اينكه قيمت بيشتر شركت هاي بوس ار قيمت اسمي آنها نيزكمتر است،گفت : اين مهم بيانگر زيان ده بودن شركت هاست كه اقدام متناسب مسوولان را مي طلبد. 
پايان پيام

 

اصلاح قانون كار بدون منافع كارگر ، ممكن نيست

 

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در 15 تیر آمده است :  سخنگوي كميسيون اجتماعي گفت:اصلاح قانون كار بدون در نظر گرفتن منافع كارگر و حل مشكلات كارفرما ، كاري بي فايده است. 
سيد جوادزماني در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب افزود: طبق آخرين اخبار اصلاح قانون كار، مراحل نهايي خود را پشت سر مي گذراند و به زودي درباره كار در قالب لايحه اي از سوي دولت به مجلس تقديم خواهد شد. 
وي با اشاره به مشكلات فراوان بخش كارگري و روابط كارگر و كارفرما تصريح كرد: در حال حاضر عدم وجود امنيت شغلي و نيز چالش هاي مربوط به وضعيت معيشتي كارگران از مهمترين مشكلات اين قشر به شمار مي رود كه بايد در لايحه جديد بدان پرداخت. 
نماينده مردم كنگاور در مجلس هشتم خاطرنشان ساخت :به طور قطع ، با تقديم اين لايحه به مجلس ، كميسيون اجتماعي با دعوت از كارشناسان ، نمايندگان بخش كارگري و بخش خصوصي و همچنين برخورداري از نظرات مركز پژوهش هاي مجلس در صدد تصويب بهترين قانون براي رفع مشكلات جامعه كارگري بر مي آيد. 
وي همچنين از همت و اراده مجلس براي برطرف كردن چالشهاي موجود در زمينه اشتغال و رفع بيكاري خبر داد و افزود: چندي پيش رييس مجلس شوراي اسلامي نيز مسايل مربوط به اشتغال و بيكاري به خصوص در ميان قشر جوان را از مهمترين اولويت هاي كشور بر شمرد كه بايد نسبت به رفع آن اقدام كرد لذا نه تنها كميسيون اجتماعي بلكه ديگر كميسيون ها نيز درصدد ارايه راهكاري مطلوب و مناسب براي غلبه برچالش هاي موجود هستند.كه بدون شك اصلاح قانون كار نيز در اين راستا صورت مي پذيرد . 
پايان پيام

تا پايان امسال ۴۰ شرکت نفتی به بخش خصوصی واگذار مي‌شود

به نوشته سایت مردمک در 15 تیر آمده است :محمد علي‌آبادي، سرپرست وزارت نفت گفت که تا پايان امسال ۴۰ شرکت نفتی به بخش خصوصی واگذار مي‌شود. 
آقای علي‌آبادی شب گذشته، ۱۴ تيرماه در حاشيه نشست با استاندار و مديران مرتبط با صنعت نفت و گاز مازندران گفت که اين واگذاري‌ها در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک‌ کردن و چابک‌سازی دولت انجام خواهد پذيرفت. 
سرپرست وزارت نفت در شرايطی از واگذاری شرکت‌های نفتی به بخش خصوصی سخن مي‌گويد که حرف و حديث‌های فراوانی درباره خصوصي‌سازی در سال‌های اخير وجود داشته است. 
دی ماه گذشته کميسيون ويژه مجلس برای نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسي، بار ديگر از روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت انتقاد کرد و اعلام کرد که فقط ۱۳.۵ درصد از خصوصي‌سازي‌ها واقعی بوده و مابقی به شرکت‌های «شبه دولتی» واگذار شده که نيمی از آن مربوط به «واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران» بوده است. 
شرکت‌های شبه دولتي، شرکت‌هايی هستند که در قالب شركت خصوصی وارد بازار سرمايه و خريد سهام از بورس مي‌شوند ولی ماهيت دولتی و يا وابسته به نهادهای حكومتی دارند و باعث عدم حضور حقيقی بخش خصوصی مي‌شوند. 
شرکت‌های شبه‌ دولتي، نه تحت حاكميت و نظارت دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت پذيری بخش خصوصی را رعايت مي‌كنند. 
به عنوان نمونه، فروردين ماه سال ۸۹ با وجود انتقادها از افزايش حضور نيروهای نظامی و سازمان‌های وابسته به آن‌ها در عرصه اقتصادی ايران، دولت تصويب کرد که سهام شش نيروگاه و پتروشيمی برای تسويه بدهي‌های قبلي‌اش با سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح، به اين سازمان واگذار شود. 
شرکت مخابرات ايران و شرکت سايپا، ديگر بنگاه‌های اقتصادی بودند که شک و شبهه‌های فراوانی درباره واگذاري‌شان به‌وجود آمد. 
آنچه دولت‌های نهم و دهم ايران خصوصي‌سازی مي‌نامند از سال ۱۳۸۴ و با دستور آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر جمهوری اسلامی در ايران مطرح و سياست‌های کلی اصل ۴۴ توسط وی به مسئولان ابلاغ شد. 

تجمع كارگران شهرداری خرمشهر مقابل فرمانداری این شهر

یك فعال كارگری گفت كه بیش از ١٢٠ نفر از كارگران شهرداری خرمشهر كه از واحد های مختلف بویژه واحد خدمات شهری ، واحد فضای سبز و … بودند روز دو شنبه ۴.١٣ بخاطر عدم دریافت ۴ ماه حقوق معوقه و همچنین عدم دریافت مزایای خود در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. 
به گزارش ایران كارگر , یكی از كارگران معترض در این خصوص گفت شهرداری خرمشهر حدود هزار و ۲۰۰ نفر پرسنل دارد كه به صورت رسمی، قراردادی، حق الزحمه‌ای و روزمزد در حال خدمات دهی به شهروندان میباشند ولی همیشه با مشكل جدی در زمینه دریافت حقوق خود روبرو بوده اند. 
وی افزود در نتیجه اعتراضات روز گذشته ،فرماندار وعده حل مشكلات كارگران را تا آخر ماه جاری به ما داده است . وی گفت كه در صورتی كه این وعده ها عملی نشود مجددا دست به اعتراض خواهیم زد.

قطع كلیه مزایای كارگران نوشابه سازی ساسان از طرف كارفرمای این شركت

یك فعال كارگری گفت كه به كارگران نوشابه سازی ساسان بیش از یك ماه است حقوق پرداخت نشده، اما مهمترین مشكل كارگران این شركت قطع شدن همه مزایا ی كارگران از جانب مدیریت این شركت میباشد از جمله حق مسكن ، حق اولاد ، غذا و … 
او افزود كه نوشابه سازی ساسان بعد از واگذاری به بخش خصوصی ، در سال ۸۹ حدود ٦٠٠ نفر از کارگران قراردادی خود را اخراج کرد و از سال گذشته با تمام شدن دوره شورای کارخانه اجازه تشکیل شورا در این کارخانه به کارگران داده نشد . در طول این مدت کارفرمای این کارخانه بدون پرداخت هزینه ایاب و ذهاب کارگران , سرویسهای رفت و آمد آنان را قطع کرده است، همچنین هزینه نهار كارگران نیز قطع گردیده است و در رابطه با پرداخت سنوات کارگرانی که بازنشسته می‌شوند فقط میزان حقوق آنان را مبنای پرداخت سنوات قرار داده است، این در حالی است که قبلاً سنوات کارگران بازنشسته با احتساب کل دریافتی کارگران محاسبه و پرداخت می‌شد. 
بنا به گزارش تارنمای ایران كارگر نوشابه سازی ساسان در حال حاضر دارای ٧٠ كارگر رسمی، ٢٠٠ كارگر قراردادی میباشد ، علاوه بر این دارای ۵٠ تا ٦٠ كارگر افغانی میباشد كه بدون مجوز و غیر قانونی در حال اشتغال دراین كارخانه میباشند.

كارگران كارخانه صابون سازی خرمشهر 

نه تنها حقوقی در سال ٩٠ نگرفته اند بلكه آب یخ هم برای خوردن ندارند

به كارگران كارخانه صابون سازی خرمشهر از شروع سال ٩٠ تا كنون هیچ فیش حقوقی پرداخت نشده است. 
بنا به گزارش ایران كارگر، كارگران كارخانه صابون سازی خرمشهر كه تعداد آنها به ١٤٠ نفر میرسد همه مزایایشان قطع شده است . 
به گفته یكی از كارگران ، از شروع سال ٩٠ تا كنون هیچ فیش حقوقی دریافت نكرده اند، كارگران از همه مزایا محروم بوده و در هوای به شدت گرم خرمشهر،اكنون كارگران حتی آب آشامیدنی و یخ ندارند. بر اساس همین گزارش مدیر شركت از آبان ماه گذشته لیست بیمه كارگران شركت را به سازمان تامین اجتماعی تحویل نداده است و در اقدامی غیر قانونی اقدام به اخراج نمایندگان كارگران و بستن درب شورای اسلامی كار این شركت كرده است.

 

در پی اعتراض شجاعانه ١٠ روزه كارگران مرودشت ،٦ كارگر اخراجی به كار خود برگشتند

آژانس ایران خبر : بدنبال اعتراضات یازده روزه كارگران دررابطه با حقوقهای معوقه و بازگشت به كار كارگران اخراجی از شركت آمایش همه ٦ كارگر اخراج شده به سر كار برگشتند و پیگیری پرونده این نفرات از دادگاه وقضائیه خارج گردید و از روز یكشنبه ٩٠.۴.١٢ كارگران به سر كار برگشتند. 
یكی از كارگران گفت كه لازم به یادآوری است كه چهارشنبه اول تیرماه وقتی كارگران كارخانه آزمایش برای پیگیری ٦ ماه حقوقهای معوقه خود دست به تجمع زده بودند ، مدیریت آزمایش كارگران را مورد ضرب و شتم قرارداده و ٦ نفر از كارگران معترض را به بهانه دامن زدن به اعتراضات در بین كارگران وایجاد اغتشاش در كارخانه آزمایش ، از كار اخراج كرده بود ند. 
به گزارش تارنمای ایران كارگر این امر با مخالفت جمعی همكاران و راه افتادن تحصن كارگران معترض در كارخانه ادامه پیدا كرد . كه نهایتا اعتراض وتحصن و اعتصاب شجاعانه یازده روزه كارگران با موفقیت به نتیجه رسید و تمامی ٦ كارگر اخراج شده به سر كار برگشتند. یكی از كارگران این كارخانه گفت كه اگرچه به خواسته كارگران در رابطه با بازنشستگی و حقوقهای معوقه هنوز پاسخ كامل داده نشده، اما اگر این حقوق بر اساس قولهایی كه داده شده پرداخت نگردد ، مجددا كارگران دست به تجمع و اعتراض خواهند زد.

عدم پرداخت چهارماه حقوق معوقه كارگران كارخانه كفش مهدی

بیش از ٣٠ نفر ازكارگران كارخانه كفش مهدی شهر سمنان كه سابقه كاری هر كدام ازآنها بالای ٢٠ سال است چهارماه است كه حقوق آنها پرداخت نشده است . به گزارش ایران كارگر، كارگران ضمن پركردن طوماری برای استانداری و دفترریاست جمهوری درتهران شكایت خود را دراعتراض به این وضعیت اعلام كرده اند ولی تا به حال هیچ جوابی دریافت نكرده اند. كارگران در حال حاضر در وضعیت بلاتكلیفی بسربرده و دروضعیت بسیار بد معیشتی به سر میبرند.

كارگران كارخانه سازمایه ٢٧ماه است كه حقوق خود را دریافت نكرده اند

آژانس ایران خبر : بیش از١۵٠نفرازكارگران كارخانه سازمایه ٢٧ ماه است كه حقوق خود را دریافت نكرده اند. بنا به گزارش تارنمای ایران كارگر بیش از ١۵٠ نفر از كارگران كارخانه سازمایه بیش از ٢٧ماه است كه حقوق معوقه دارند وعلیرغم پیگیریهای مستمری كه طی این مدت داشته اند، به نتیجه ای نرسیده، و كماكان دربلاتكلیفی هستند وهیچ پولی بابت بدهی های ٢٧ ماهه به آنها پرداخت نشده است .

كارگران كارخانه سعادت نساجان، دوماه است كه حقوق خود را نگرفته اند

به گزارش تارنمای ایران كارگر، كارگران كارخانه سعاد ت نساجان دوماه است كه حقوق دریافت نكرده اند. كارخانه سعادت نساجان یك كارخانه تولید كننده نساجی است كه كارگران آن حدود دوماه است كه حقوق دریافت نكرده اند. این كارگران دردریافت حقوق مستمرا با مشكل مواجه هستند وبا تاخیریك الی دوماهه حقوق كارگران داده میشود. این كارخانه در یزد واقع است.

زمزم خوزستان درآستانه تعطیلی قراردارد

بر پایه خبر سایت دولتی ایلنا آمده است : دبیراجرایی خانه كارگر استان خوزستان گفت، شركت زمزم خوزستان با دارا بودن حدود ٩٠ نفركارگر درآستانه تعطیلی قرار دارد. 
آقایار حسینی درگفت وگو باخبرنگار ایلنا افزود: این شركت سابقه ای درحدود ۵٠ سال دارد و متعلق به بنیاد مستضعفان می باشد. 
وی نبود بازار فروش را بهانه ای برای تعطیلی زمزم خوزستان اعلام كرد واظهار داشت: بازار فروش وجود دارد اما مدیران شركت یا نمی توانند و یا نمی خواهند در بازار رقابتی فعالیت كنند. 
دبیراجرایی خانه كارگر استان خوزستان تصریح كرد: پیش از این هم شركت های خرم نوش و آرسو خرمشهردر این استان تعطیل شده‌اند. حسینی تاكیدكرد: مسوولان استانداری خوزستان باید به مسوولان بنیاد مستضعفان تذكر بدهند.

عدم حقوق کارگران شرکت ساختمان نصب در پالایشگاه آبادان

حدود ۷۰۰ نفراز کارمندان و کارگران شرکت ساختمانی نصب مربوط به پالایشگاه آبادان، از شروع سال ۹۰ تا کنون هیچ حقوقی دریافت نکرده اند. به گزارش ایران کارگر، کارگران شرکت ساختمانی نصب که عموما قراردادی بوده و توسط پیمانکار به کارهای سخت وفشرده و سنگین بکار گرفته میشوند، بلحاظ سطح دستمزد بسیار کمتراز میزان حقوق همکاران رسمی پایه حقوق دارند، و همین میزان اندک نیز به مدت ۴ ماه است که پرداخت نشده است. این وضعیت موجب اعتراض کارگران گردیده است. یکی از کارگران این شرکت گفت:” چنانچه این وضعیت ادامه پیدا کند و حقوق ما پرداخت نشود ما کارگران تجمع اعتراضی خواهیم داشت.”

کارگران مجتمع گوشت فارس دست به اعتراض زد

مطابق گزارشات دریافتی از مرودشت ، کارگران مجتمع گوشت فارس که ۱۸ ماه حقوق معوقه خود را طلب دارند و وضعیت بازگشت به کار آنها نیز تعیین تکلیف نشده در اعتراض به سرمیبرند وخواهان حقوق خود و بازگشت به کار میباشند. 
به گزارش ایران کارگر یکی از کارگران این شرکت گفت: ”متاسفانه هدف مقامات ، حل مشکل کارگران نیست ، آنها فقط با وعده و وعید هایی که میدهند میخواهند که زمان بیشتری از ما بگیرند و کارگران را با گذشت زمان خسته و منفعل کنند. البته این سیاست لورفته ای هست وما کارگران از حق طلبی خود خسته نمیشویم . ما چاره ای جز پیگیری و اعتراض نداریم. به همین خاطر اگر این بار هم وعده های مقامات جهاد کشاورزی به کارگران مجتمع گوشت حل نشود، ما با زن و بچه هایمان تجمع بعدی را شکل خواهیم داد و اگرباز هم جوابی ندهند، لاجرم برای ادامه اعتراضات و پیگیری حقوقمان وکارمان، به تهران خواهیم رفت. 
بر اساس همین گزارش گروهی از کارگران مجتمع گوشت در هفته گذشته سه روز متوالی در تهران تجمع اعتراضی داشته و در نهایت به آنها وعده حل وفصل مشکلاتشان داده میشود.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت آبادان

روز شنبه ١١ تیر ماه و در آستانه ی ورود وزیر جدید نفت آقای علی آبادی به آبادان کارگران شرکت نفت آبادان با تجمع گسترده نسبت به آن چه که آن را فشار بیش از حد به کارگران برای تولید بیش از حد توانشان خواندند اعتراض کردند همچنین با سر دادن شعار کارگر بیدار است از استثمار بیزار است وی را بدرقه کردند که باعث در گیری جزیی میان کارگران و ماموران امنیتی گردید.همچنین کارگران خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.

اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان

 

دستگیری كارگران و متخصصین كارخانه سیمان سازی ایلام

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها:طی ماههای گذشته كارخانه سیمان سازی ایلام دچار بحرانهای خاص كارگری بوده است و درگیری و اعتصاب در كارخانه روی داده بود و تعدادی از كارگران قراردادی با مدیریت كارخانه درگیر شده بودند.اخیراً طی دو هفته اخیر در اوائل تیرماه دستگاههای امنیتی ایلام شبانه به منزل تعدادی از كارگران و متخصصین فعال كارگری و افراد شناخته شده در بین كارگران حمله كرده و تعدادی از مهندسین ارشد كارخانه توسط ارگانهای امنیتی بازداشت شده اند.گفته میشود كه این وضعیت ادامه دارد و فعالین كارگری این كارخانه در معرض و تهدید بازداشت و دستگیری قرار دارند

تجمع کارگران شهرداری خرمشهر مقابل شهرداری

خبرگزاری هرانا – بیش از ١٢٠ نفر از کارکنان شهرداری خرمشهر به دلیل دریافت نکردن حقوق معوقه خود مقابل شهرداری خرمشهر تجمع کردند. 
این افراد با گذشت بیش از سه ماه از سال، حقوقی دریافت نکرده اند و برخی از آنان هم ١۵ روز حقوق دریافت کرده اند. دیروز هم برخی از کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به تعویق در پرداخت حقوق و مزایای خود؛ مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده و از مسولان خواستند به مشکلاتشان رسیدگی کنند. این تجمع با وعده شهردار خرمشهر مبنی بر پرداخت حقوق معوقه تا پایان این ماه پایان یافت. این کارگران شهرداری خرمشهر، عمدتا کارگران فضای سبز و خدمات شهری هستند. 
یکی از مسولان شهرداری خرمشهر در این خصوص گفت: به سبب اینکه شمار کارکنان شاغل در شهرداری خرمشهر بیش از حد استاندارد است با مشکل نقدینگی مواجه شده‌ایم که در صورت تامین اعتبار حقوق معوقه کارکنان پرداخت خواهد شد. 
حدود هزار و ٢٠٠ نفر به صورت رسمی، قراردادی، حق الزحمه‌ای و روزمزد در شهرداری خرمشهر شاغل هستند.

كارگران تبد قزوین ٦ ماه حقوق معوقه دارند

خبرگزاری هرانا – فعالیت این كارخانه به دلیل آنچه كه مشكل كمبود نقدینگی نامیده می‌شود، تعطیل شده است و متعاقب آن بیش از ٢٠٠ كارگر بیكار شده این شركت با احتساب عیدی و پاداش سال ٨٩ شش ماه حقوق معوقه دارند. عباس كشاورز معتمدی، عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان قزوین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایلنا اظهاركرد: فعالیت این كارخانه به دلیل آنچه كه مشكل كمبود نقدینگی نامیده می‌شود، تعطیل شده است و متعاقب آن بیش از ٢٠٠ كارگر بیكار شده این شركت با احتساب عیدی و پاداش سال ٨٩ شش ماه حقوق معوقه دارند. 
كشاورز افزود: با توجه به شرایط تورمی و خاص كشور و هزینه های سرسام آور زندگی، بیكار شدن كارگران كارخانه تبد قزوین ، آنان را دچار فشار مالی مضاعف می شوند كه این امر می تواند مشكلات اسفناكی دیگری ایجاد كند. 
وی اظهاركرد:با توجه به اینكه شركت تبد وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان است در صورت مساعدت مالی شركت از بحران خارج می شود. عضو هیات اجرایی خانه كارگر استان قزوین اعلام كرد: اكثر كارگران این شركت داری سوابق كاری زیادی هستند بسیاری از آنان می توانند تاپایان سال ٩١ در قالب ماده ٩ و١٠ بازنسشته شوند. 
كشاورز با بیان اینكه كتمان و حل نشدن مشكل با گذشت زمان مانند آن گلوله برفی می ماند كه از بالای قله به طرف زمین و پایین می غلطد كه به مرور زمان به حجم آن افزوده می شود ، افزود: بنابراین عقل حكم می كند قبلا از بروز مشكل جدی مسئولین برای حل آن تلاش كنند.

انتشار ليستی از اسکله ها و بندرگاههای کشور 

به نوشته سایت اصلاح طلب جــرس در 15 تیر آمده است : در حاليکه محمود احمدی نژاد بعد از انتشار سخنان خود که در واکنش اظهارات فرمانده کل سپاه پيرامون «ورود كالای نظامی و دفاعی از طريق اسلكه‌های رسمی»، به عقب نشينی دست زده و نحوه انعکاس سخنان خود را «نادرست» خوانده بود، و درحاليکه گمانه زنی ها پيرامون وجود اسکله ها و لنگرگاههای مخفی و خارج از دسترس گمرکات (و تحت امر نهادهای امنيتی و نظامی و محفلی) همچنان ادامه دارد، برخی منابع خبری ليست بندرها و اسکله های موجود و اعلام شدۀ کشور را منتشر ساختند. 
بعد از آنكه محمود احمدی نژاد در همايش علمی تخصصی «راهبردهای نوين پيشگيری و مبارزه با قاچاق كالا و ارز» با بيان اينكه «هيچ وزارتخانه‌ای خارج از كنترل گمرك نبايد اسكله‌ داشته باشد»، تاكيد كرد:»كالاهای نظامی و دفاعی نيز مي‌تواند از گمركات رسمی كشور وارد شود»، اين گمانه‌زنی از سوی رسانه‌ها مطرح شد كه رئيس دولت مدعی وجود اسكله‌ها و گمركات غيررسمی و مخفی است كه از طريق آنها قاچاق كالا انجام مي‌شود» و همزمان با گمانه‌زني‌ها بود، که ناگهان محمدعلی جعفري، فرمانده کل سپاه در اين خصوص گفت:»اين بحثی انحرافی است كه توسط افرادی كه به نظر ما، ذينفع هستند، مطرح مي‌شود.» 
اما با وجود اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اينکه ديگر اسکله غيرقانونی نداريم، اما مراجعه به ليست اسکله‌های غيرقانونی اعلام شده و مبادی ورودی و خروجی گمرک نشان مي‌دهد هنوز عمده آن اسکله‌های غيرقانونی جزو مبادی رسمی تجارت ايران نشده‌اند که بررسی دو ليست اسکله‌های غيرمجازی اعلام شده در گذشته و گمرک‌های امروز کشور اين را نشان مي‌دهد. 
به گزارش ايسنا، از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابويي، معاون اين ستاد به مانند رييس آن همچنان تصريح مي‌کند: «هيچ دستگاهی حق ندارد خارج از ديد گمرک اقدام کند و هرچند که ما اسکله غيرقانونی نداريم، اما رييس‌جمهور خواستند تاکيد کنند که حتما دستگاه‌ها به اين موضوع توجه کنند. وگرنه اسکله‌های تجاری ما قطعا بايد نظارت گمرک را داشته باشند.» 
چهارم آبان ماه سال گذشته نيز حميدرضا تقي‌زاده، دبير وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از بسته شدن پرونده قاچاق کالا در اسکله‌های غيرمجاز خبر داده و گفته بود: پرونده اسکله‌ها از فهرست قرمز قاچاق خارج شده است. 
حتی پيش از آن، علی طاهری مطلق، به عنوان رييس سازمان بنادر و کشتيرانی در سال 86 از ارائه لايحه‌ای به مجلس برای مختومه کردن فعاليت بنادر خبر داده بود که اين لايحه هم در مجلس تصويب شد. 
با وجود اين، آنچه همچنان ابهام برانگيز است اين که احمدي‌نژاد در هفته جاری حتی رييس ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز را موظف کرد که به همراه وزير کشور و استانداران مرزی در اين مورد اقدامی انجام دهد. محمود احمدي‌نژاد در اين مورد گفته است: «اينها را تنظيم کنيد و وزير کشور، استانداران مرزی و رييس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هم بنشينند، نظمی به اين کار بدهند و آن را مستمر کنند. اينها نيز بايد ثبت شوند تا معلوم شود چه کالاهايی چه موقع و از کدام مرز وارد کشور شده است؟ در واقع بايد کد‌دار، ثبت و مشخص شود تا وقتی کالا وارد بازار شد، معلوم شود که اين کالا مجاز است.» 

سهم بخش‌ها از اسکله‌های کشور 
در حال حاضر اسکله‌های بازرگانی در کنترل گمرک و سازمان بنادر و دريانوردی قرار دارند و کمتر وزارت‌خانه‌ای صاحب اسکله است. به جز اسکله‌های صيادی که در اختيار سازمان شيلات و تعدادی اسکله در اختيار وزارت نفت است، بقيه يا اسکله‌های بازرگانی تحت کنترل سازمان بنادر و گمرک کشور يا اسکله‌های نظامی و دفاعی هستند. 
آخرين بار که تعداد اسکله‌های ايران اعلام شده 201 اسکله بوده که طبق اعلام ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز از اين تعداد 43 اسکله تجاري، 69 اسکله صادراتي، 20 اسکله صنعتي، 23 اسکله چند منظوره، هفت اسکله مسافري، 15 اسکله نظامی و 13 اسکله متروک بوده‌اند. هرچند مجموع اين تعداد اسکله 190 مورد مي‌شود اما دبير وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 86 ميزان اسکله‌های کشور را 201 اسکله اعلام کرده بود که به نظر مي‌رسد در تعيين نوع آنها 11 اسکله اعلام نشده است. 
همچنين پيش از آن رييس اين ستاد در سال 83 اعلام کرده بود که از مجموع 201 اسکله در کشور 20 درصد دارای مرز گمرکی و 80 درصد ديگر دارای مرز مجاز گمرکی نيستند. اين آمار به منزله قانونی بودن تنها 40 اسکله است. چرا که با در نظر گرفتن سخنان چند روز پيش احمدي‌نژاد تنها اسکله‌هايی قانونی هستند که تحت نظارت گمرک کشور باشند. 
با وجود اين، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی ساماندهی 160 اسکله غيرقانونی است که با مراجعه به ليست اسکله‌های غيرمجاز شناخته و اعلام شده اين ستاد و حضور نداشتن آن اسامی در گمرکات ايران مشخص مي‌شود همچنان آن اسکله‌های غيرقانونی تحت نظارت گمرک نيستند، حال در حال فعاليت هستند يا نه؟ را هم احتمالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون پيگيری و بررسی نمي‌تواند پاسخی بدهد. 

ليست اسکله‌های مجاز و غيرمجاز 
هم‌اکنون 167 گمرک در کشور وجود دارد که اين گمرک‌ها براساس مفاد بند 1 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 80 و باستناد مفاد ماده 26 قانون امور گمرکی و مصوبه هيات وزيران در مورد استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی کشور است. همچنين بر اساس قانون يکسان‌سازی تشرفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17 فروردين 83 مجلس شورای اسلامي، کليه واردکنندگان و صادرکنندگان اعم از وزارتخانه‌ها و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و غيردولتی و نهادهای عمومی غيردولتی و کليه اشخاص حقيقی و حقوقی و موسسات خيريه موظف هستند کالاهای وارداتی و صادراتی خود را با تسليم اظهارنامه گمرکی و انجام تشريفات لازم از اسکله‌ها، فرودگاه‌ها و مرزهای مجاز فوق مطابق با دستورالعمل‌های گمرک ايران وارد و يا صادر کنند و در غير اين صورت مشمول مقررات قاچاق کالا خواهد بود. 
جدای از اينکه اين موضوع همان بحث مطرح شده احمدي‌نژاد است، بايد به اين نکته توجه کرد که در همان سال 83 هم به نوعی اعلام شده بود که اسکله‌هايی که تحت نظارت گمرک نيستند، مبادی رسمی تجاری کشور محسوب نمي‌شوند. 
در دی ماه سال 83 ليستی از اسکله‌های بدون مجوز اعلام شد که از پنج استان هرمزگان، بوشهر، سيستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران بود که ابتدا به اسامی آنها اشاره مي‌شود و سپس به اسامی گمرکات حال حاضر اين استان‌ها. 

اسکله‌های بدون مجوز استان هرمزگان 
بستانو(غرب بندر لنگه) ـ کشتی سازی خليج فارس(بندرعباس بستانو) ـ درگهان (جزيره قشم) ـ سوزا (جزيره قشم) ـ لافت(جزيره قشم) ـ رمچاه(جزيره قشم) ـ گوگسر(غرب آبکوهی) ـ دولاب (جزيره قشم) ـ لارک(جزيره لارک) ـ ابوموسی(جزيره ابوموسی) ـ سيری(جزيره سيری) ـ کيش(جزيره کيش) ـ هنگام(جزيره هنگام) ـ تنب بزرگ(جزيره) ـ تنب کوچک(جزيره) ـ هندورابی(جزيره هندورابی) ـ فارور(جزيره فارور) ـ آبکوهی(غرب درک) ـ خمير(حدفاصل لنگه و بندر عباس) ـ اسکله شهر بندرعباس، شهيد حقانی (مرکز شهر) ـ کوه مبارک(غرب خليج جاسک) ـ گرکوشکی(جنوب شرقی سيريک) ـ سيريک(جنوب شرقی استان) ـ بحل (شرق يک بنی) ـ يک بنی (شرق بندر جاسک) ـ جگين(شرق جاسک) ـ جهلا(شرق جاسک) ـ يونجی(شمال کوه مبارک) ـ طاهرونی(شمال سيريک) ـ کوهستک(جنوب شرقی گرگان) ـ معلم(شرق بندر لنگه) ـ مغويه( غرب بندر ديوان)ـ ديوان(غرب بستانو) ـ چارک(شمال غرب بندر لنگه) ـ چيرويه(غرب چارک) ـ شيو(غرب مقام) ـ مقام(شمال غربی چارک) ـ اسکله فولاد بندرعباس(شرق بندر شهيد رجايی) ـ بياهی ـ کافرغان 

گمرک‌های حال حاضر استان هرمزگان 
شهيد رجايی ـ پهل ـ خمير ـ تياب ـ کرگان ـ سيريک ـ جاسک ـ ابوموسی ـ هرمز ـ منطقه ويژه اقتصادی معدنی و فلزی ـ منطقه ويژه کشتی سازی ـ بندر لنگه ـ چارک ـ شيو ـ بازارچه مرزی کنگ ـ لاوان ـ سيری ـ بندر آفتاب ـ گمرک شهيد باهنر ـ گمرک فرودگاه ـ گمرک قشم ـ درگهان ـ لافت ـ گمرک کيش 

اسکله‌هايی که در استان هرمزگان تحت نظارت گمرک درآمد
گمرک‌های حال حاضر استان بوشهر 
بوشهر ـ بازارچه بوشهر ـ منطقه ويژه اقتصادی بوشهر 1 ـ منطقه ويژه اقتصادی بوشهر 2 ـ خارک ـ دلوار ـ بوالخير ـ کنگان و بازارچه ـ دير ـ منطقه ويژه اقتصادی پارس ـ عسلويه ـ نخل تقی ـ گناوه و بازارچه ـ ريگ ـ ديلم 
اسکله‌هايی که در استان بوشهر تحت نظارت گمرک درآمده‌اند 
خارک ـ بوالخير ـ کنگان ـ عسلويه ـ ريگ 
اسکله‌های بدون مجوز استان سيستان و بلوچستان 
پسابندر(جنوب غربی خليج گواتر) ـ اسکله کيسونی(شمال شهيد بهشتی) ـ آبدلان بندر(شرق خليج پزم) ـ کنارک(غرب خليج چابهار) ـ تيس(شمال غرب خليج فارس) ـ درک(غرب کلات) ـ گواتر(غرب خليج گواتر) ـ کلات(غرب تنگ) ـ هومدان(غرب تنگ) ـ گورديم(غرب خليج پزم) 
گمرک‌های حال حاضر استان سيستان و بلوچستان 
زاهدان ـ ايرانشهر ـ سراوان ـ بازارچه کوهک ـ بازارچه مرزی جالق ـ زابل ـ ميلک و بازارچه ـ ميرجاوه ـ بازارچه ميرجاوه ـ چابهار ـ منطقه آزادچابهار ـ پيشين و بازارچه 
هيچ اسکله‌ای بدون مجوزی در استان سيستان و بلوچستان تحت نظارت گمرک در نيامده است. 
عقب نشينی در برابر برادران قاچاقچی 
گفتنی است بدنبال واکنش فرمانده سپاه و هشدار رهبري، احمدی نژاد با يک گام عقب نشينی سخنانش در مورد قاچاق را تحريف شده خواند و اين بخش از سخنان را از سايت دولت حذف کرد. 
در بيانيه ای که به اين مناسبت منتشر شد آمده است: به دنبال انتشار خبر ناقص و تحريف شده از سخنان رييس‌ محترم جمهور در «همايش راهبردهای نوين در پيشگيری و مبارزه با قاچاق كالا و ارز» (شنبه 11 تيرماه جاری) كه بعضا با واكنش برخی از مسئولين همراه بوده است. ضمن اظهار تاسف از اقدام غيراخلاقی و غيرحرفه‌ای برخی خبرگزاري‌ها و سايت‌های خبری در انتشار چنين اخباری بار ديگر تاكيد مي‌شود كه تنها مرجع موثق و معتبر انتشار اخبار رييس محترم جمهور، سايت رياست جمهور و مركز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات دفتر رييس‌جمهور است. 
هر چند اين بيانيه تصريح دارد که تنها منبع پايگاه اطلاع رسانی دولت است اما با رجوعی به اين سايت مشاهده می شود که اصل سخنان احمدی نژاد که اشاره مستقيم به » نهادهای امنيتی» دارد، حذف شده است. 
وی گفته بود: » تمام مرزهای غيرقانونی بايد بسته بشود؛ فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه، هر کس يک جا را سوراخ کرده و برای خودش مي‌برد، مي‌آورد، اين غلط است، هيچ کس نبايد مصونيت داشته باشد.» 
رييس دولت دهم همچنين به عنوان نمونه‌ای از گسترده بودن قاچاق کالا در ايران به ارقام کلان حاصل از قاچاق سيگار اشاره کرد و گفت: «بين ۵۵ تا ۶۰ ميليارد نخ سيگار در ايران مصرف می شود که معادل ۲ هزار ميليارد تومان است. اين رقم همه قاچاقچيان درجه يک دنيا را به طمع می اندازد، چه رسد به «برادران قاچاقچی» خودمان!» 
احمدی نژاد از «برادران قاچاقچی» ياد کرد که با واکنش شديد سردار جعفری رو به رو شد. فرمانده سپاه اتهام زنی به سپاه درباره قاچاق کالا را برنامه ای از سوی افراد ذينفع در قاچاق خوانده و گفته :» اين افراد با مطرح کردن چنين بحث‌هايی قصد دارند توجه دولت و دستگاه‌های ديگر را از جايی که قاچاق اصلی کالا اتفاق مي‌افتد، منحرف کنند.» 
لازم به يادآوری است فرمانده كل سپاه دو روز پيش مدعی شد «نيروهای مسلح به طور طبيعی به دليل وضعيت نظامی كه دارند، اسكله‌هايی نظامی در اختيارشان است كه در آنها هيچوقت بحث تبادل كالا صورت نمي‌گيرد و اين مسايل صحبتهای انحرافی است كه مطرح مي‌كنند.» 

 

18 روستای شهرستان قروه با تانکر آبرسانی می شود

 

قروه – به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 15 تیر نوشت : فرماندار شهرستان قروه از آبرسانی سیار و به وسیله تانکر 18روستای این شهرستان به دلیل مشکل کمبود آب آشامیدنی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار دولتی مهر نادر فخری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: به دلیل مشکلات کمبود آب آشامیدنی در مناطق روستایی شهرستان قروه، هم اکنون 18 روستای این شهرستان به وسیله تانکر آبرسانی می شود. وی گفت: در حال حاضر 44 روستای شهرستان قروه تحت پوشش شبکه آبرسانی نیستند و تنها 83 روستا از شبکه آبرسانی مطلوب برخوردار هستند.

فرماندار شهرستان قروه بیان کرد: روند اجرای پروژه های آبرسانی در مناطق روستایی شهرستان با کندی پیش می رود و به عنوان مثال از هفت ماه قبل تاکنون پروژه آبرسانی در روستای قوچ آباد آغاز شده است ولی متاسفانه تاکنون اقدامی برای بهره برداری و تسریع در ساخت این پروژه صورت نگرفته است.

فخری در ادامه با اشاره به مشکل کمبود آب در بخش کشاورزی و آشامیدنی در شهرستان قروه گفت: متاسفانه بخش جنوبی این شهرستان به ویژه شهرهای دلبران و سریش آباد با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند که انتظار می رود با پیگیری و جدیت مسئولان این مشکلات برطرف شود. وی به برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی در قروه اشاره کرد و افزود: متاسفانه در حال حاضر بیش از 350 چاه غیرمجاز در این شهرستان مورد بهره برداری قرار می گیرد که این برداشت های بی رویه باعث کاهش آب های زیر زمینی در دشت های قروه شده است.

فرماندار شهرستان قروه بیان کرد: در حالی برداشت بی رویه از چاه های آب این شهرستان ادامه دارد که قروه از 10 سال قبل تاکنون و به دلیل افت سطح آب های زیرزمینی به عنوان دشت های ممنوعه اعلام شده است.

فخری در پایان خواستار تسریع در ساخت و بهره برداری از سامانه انتقال آب سدهای آزاد و ژاوه به شهرستان قروه شد و افزود: این طرح باید هرچه سریعتر به بهره برداری برسد تا آب مورد نیاز برای کشاورزی و آشامیدنی این شهرستان تامین شود.

دو گارگر در اثر ریزش معدن در کرمان کشته و زخمی شدند

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در 15 تیر آمده است: در ادامه بروز حوادث معادن در استان کرمان در اولین حادثه سال جاری معدن کروم صوغان فرو ریخت و موجب کشته و زخمی شدن کارگران این معدن شد.
در حالی طی سال گذشته بارها شاهد ریزش معادن زغالسنگ شمال کرمان بودیم که این بار در نخستین حادثه معادن استان کرمان در سال جاری بر اثر ریزش معدن کروم صوغان در شهرستان تازه تاسیس ارزوئیه تعدادی از کارگران معدن کشته و زخمی شدند.
فرماندار ارزوئیه در خصوص حادثه معدن صوغان گفت: عصر چهارشنبه تونل معدن کروم صوغان دچار ریزش شد و بر اثر این حادثه دو نفر از کارگان این معدن دچار جراحت شدند که به بیمارستان منتقل شدند.
محمد برآوردی افزود: متاسفانه یکی از افراد آسیب دیده در این سانحه به دلیل جراحت حاصل از ریزش معدن جان باخته است.
وی با تاکید بر پیگیری دلایل این حادثه گفت: علت ریزش این معدن هم اکنون توسط کارشناسان درحال بررسی است و به زودی اعلام می شود.
فرماندار ارزوئیه اضافه کرد: این معدن دارای 350 کارگر رسمی و پیمانی است و رعایت نکات ایمنی در معدن صوغان برای سلامت کارگران ضروری است.
معادن کرمان یکی از بیشترین فراوانی حوادث را به خود اختصاص داده است و یکی از دلخراش ترین حوادث معادن کرمان پس از حادثه معدن بانیزوئیه و کشته شدن 11 نفر اواخر سال گذشته در معدن هجدک روی داد که چهار معدنچی جان خود را از دست دادند و جسد سه نفر از آنها پس از سه ماه تلاش از عمق 600 متری زمین خارج شد.

خانواده ها همچنان در انتظار پرداخت دیه

در این حادثه دادستان راور اعلام کرد شرکت زغالسنگ کرمان مقصر بروز سانحه بوده است و در نهایت برای سرپرست وقت این شرکت قرار وثیقه سه میلیارد ریالی صادر شد.
این درحالی است که بسیاری از خانواده های قربانیان حوادث گذشته معادن کرمان به خصوص در معدن بانیزوئیه همچنان در انتظار پرداخت دیه و خسارات وارده هستند.

 

اقتصاد ايران ميان بدترينهای جهان آخر شد 

به نوشته سایت انتخاب  در 15 تیر آمده است  :نشريه اقتصادی فوربس طی گزارشی به بررسی عملكرد اقتصادی 177 كشور جهان طی سه سال گذشته پرداخت و بر اين اساس 10 كشور را به عنوان بدترين اقتصادهای جهان معرفی كرد. 
به گزارش فارس، بدترين اقتصادهای جهان در اين گزارش بر اساس ميانگين آمارهای سه ساله در خصوص رشد توليد ناخالص داخلی ،تورم و توليد ناخالص داخلی سرانه به اضافه تراز حساب های جاری تعيين شده اند . اين فهرست نسبت به سال گذشته تغييرات زيادی داشته است. 
ماداگاسكار در رتبه نخست از اين نظر قرار گرفته است. فوربس در مورد اين كشور نوشت: آمارهای اقتصادی سازمان ملل نشان می دهد طی سالهای 1970 تا 2009 سرانه توليد ناخالص داخلی در كشور ماداگاسكار سه برابر شده و به رقم ناچيز 448 دلاری رسيده است. اما سرانه توليد ناخالص داخلی در آفريقای جنوبی كشوری در نزديكی ماداگاسكار با هفت برابر رشد به بيش از 5700 دلار رسيده است . وقوع جنگهای داخلي، سوء مديريت اقتصادی و رشد فزاينده جمعيت موجب شده تا ماداگاسكار از ساير كشورهای در حال توسعه و نوظهور مثل آفريقای جنوبي، هند و برزيل فاصله زيادی داشته باشد . 
بر اساس اين گزارش امضای قرارداد تجارت آزاد با آمريكا موجب شد تا تعداد زيادی از كارگران بخش نساجی ماداگاسكار بيكار شوند . بيش از 77 درصد مردم اين كشور هم اكنون زير خط فقر زندگی می كنند. اين مساله موجب شده تا ماداگاسكار در صدر فهرست بدترين اقتصادهای جهان قرار بگيرد . صندوق بين المللی پول نيز ماداگاسكار را به علت پايين بودن رشد اقتصادي، سوء مديريت اقتصادي، مفاسد مالی و فقر قاره هشتم ناميده است . 
ماداگاسكار پس از كسب استقلال از فرانسه در سال 1960 ميلادی تنها چند سال توانست اقتدار و قدرت سياسی و اقتصادی خود را حفظ كند . گرچه توليد ناخالص داخلی اين كشور نيز مانند ساير كشورهای جهان از سال 1970 ميلادی رشد داشته ولی نرخ رشد جمعيت اين كشور از رشد اقتصادی ان فراتر بوده است . بحران اقتصادی و سياسی اين كشور از سال 2009 و زمانی آغاز شد كه رييس جمهور منتخب ماداگاسكار مجبور شد با فشارهای ارتش قدرت را به رقيب و مخالف اصلی يعنی آندری راجوئلينا واگذار كند . 
برخی كشورها مثل غنا و زيمبابوه به علت عملكرد ضعيف اقتصادی به طور كلی از اين فهرست حذف شده‌اند و برخی كشورها نيز مثل ارمنستان و جاماييكا به علت تاثيرات منفی بحران مالی اخير با كاهش رتبه در اين فهرست روبه‌رو شدند. جای تعجب نيست كه هشت اقتصاد بدتر جهان در بين ده كشور نخست اين فهرست كشورهايی هستند كه از ديدگاه سازمان بين المللی شفافيت بدترين عمكلرد را در زمينه مقابله با مفساد مالی و اقتصادی داشته اند. كشورهايی مثل گينه، قرقيزستان و ونزوئلا از اين جمله هستند. 
پس از ماداگاسكار ارمنستان در رتبه دوم اين فهرست قرار دارد. رشد اقتصادی اين كشور در سال 2009 بيش از 15 درصد كاهش داشته است . ارمنستان برای تامين نيازهای انرژی خود به شدت به روسيه و ايران وابسته است. درآمد سرانه ارمنستان به 3 هزار دلار می رسد كه اين رقم يك سوم كشور همسايه‌اش يعنی تركيه است . نرخ تورم اين كشور نيز به بالای 7 درصد رسيده است. 
گينه كشوری در غرب آفريقا در رتبه سوم قرار گرفته است. اين كشور گرچه نيمی از ذخاير قابل استخراج بوكسيت جهان را در اختيار دارد ولی با معضلات و چالشهای اقتصادی زيادی روبرو است . 
ادامه درگيريهای خونين داخلی تاثير منفی زيادی بر رشد و رونق اقتصادی اين كشور داشته است . 
اوكراين با در اختيار داشتن ذخاير غنی معدنی و زمينهای حاصل خيز كشاورزی در رتبه چهارم اين فهرست است . اين كشور كه قصد دارد به اتحاديه اروپا بپيوندد از نظر درامد سرانه از كشورهايی مثل صربستان و بلغارستان عقب افتاده است. گسترش مفاسد مالي، قوانين پيچيده و دست و پا گير، ضعف شركتهای دولتی و ضعف دستگاه قضايی در اعمال قانون مهمترين علل تضعيف قدرت اقتصادی اوكراين به شمار می روند. 
جاماييكا در رتبه پنجم اين فهرست قرار دارد . بحران مالی جهان تاثير منفی زيادی بر بخش گردشگری اين كشور داشته است. طی سال‌های اخير نرخ فقر در اين كشور 10 درصد كاهش داشته است . بر اساس آمارهای بانك جهانی نرخ باسوادی در اين كشور به 88 درصد افزايش يافته است. 
ونزوئلا در اين فهرست در جايگاه ششم است. اين كشور علی رغم در اختيار داشتن ذخاير انرژی فراوان و شعارهای تبليغاتی هوگو چاوز با مشكلات و چالشهای عديده اقتصادی روبرو است . تنها نكته مثبت اقتصاد ونزوئلا افزايش درامدهای نفتی به لطف افزايش قيمت جهانی انرژی است. ونزوئلا با نرخ تورم 32 درصدی روبه‌رو است. 
قرقيزستان، سوازيلند، نيكاراگوئه و ايران نيز در رتبه های هفتم تا دهم بدترين اقتصادهای جهان قرار گرفته اند. 
بر اساس اين گزارش ايران در جايگاه دهم فهرست بدترين اقتصادهای جهان طی سه سال گذشته قرار گرفته است. بر اساس آمارهای سازمان بين المللی انرژی ايران 10 درصد ذخاير كشف شده نفت جهان را در اختيار دارد. اقتصاد ايران با سوء مديريت، افزايش نقش دولت در فعاليتهای بزرگ صنعتی و اقتصادی و تحريم ها روبرو است. درآمد سرانه در ايران به 5493 دلار می رسد. گرچه دولت ايران سعی كرده با حذف 60 ميليارد دلار از يارانه های پرداختی به بخش انرژی اصلاحات وسيعی را در اقتصاد اين كشور آغاز كند ولی اجرای اين طرح موجب رشد 20 برابری قيمت برخی كالاها شده است. صندوق بين المللی پول بر اين باور است كه ايران برای حفظ نرخ تورم در سطح كمتر از 14 درصد با مشكلات زيادی روبرو است. 

محاکمه ۱۹فعال آذربایجانی در تبریز

به گزارش هرانا در 15 تیر آمده است : روز چهارشنبه  ۱۹ محاکمه 19 تن از فعالان آذربایجانی که دهم مرداد سال گذشته در تبریز دستگیر شده بودند در شعبه اول بیدادگاه رژیم در تبریز برگزار شد.

 هرانا در این باره نوشت: عده‌ای از این افراد با وثیقه آزاد شده و چندین نفر دیگر مدت دو تا سه هفته در بازداشت به سر برده بودند. از میان این ۱۹ نفر صرفا اسامی هفت نفر (محمد تاجدهی – داریوش عبادپور – جعفر یاوری – اکبر یاوری – بابک حسینی – بهروز فتاحی و حسن باقری) در دست است.
از میان این هفت نفر تنها آفایان بهروز فتاحی ومحمد تاجدهی با وکیل خود آقای محمودی در دادگاه حاضر شده‌اند.اتهاماتی ایشان عبارت است از: تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی – اجتماع و تبانی – تشکیل گروه غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی.

 

سيد كارگر راه اهن تبريز ازاد بايد گردد‏

 

سيد كارگر راه اهن تبريز مدتي پيش دستگير و روانه زندان شد او كارگر است..و تنها اتهامي كه به وي مي توانند بزنندفعاليت كارگري و اگاه گري ميان همكارانش

و ديگر كارگران است.البته در نظام سرمايه داري و ان هم در ايران اين جرم بسيار بزرگي از نظر كارفرمايان و حاميانشان دولت به شمار مي رود.

در شرايطي كه بر كسي پوشيده نيست زندگي جهنمي كه به كارگران تحميل كردند كافي نيست. بلكه فشار پليسي بر زندگي كارگران سايه انداخته است.

طي روزهاي گذشته سيد تنها كارگر زنداني نيست .شاهرخ زماني كارگر نقاش و محمد جراحي كارگر اخراجي عسلويه از جمله كارگران زنداني هستند.

ودر سال جاري دستگيرو زنداني شدند..

محاكمه فعالان كارگري در سراسر ايران بويژه در كردستان اعضاي كميته هماهنگي و همچنين محاكمه مجدد علي نجاتي عضو هييت مديره نيشكر هفت تپه و محاكمه و تعقيب ديگر فعالان جنبش هاي اجتماعي از جمله زنان و دانشجويان نيز بيش از هر زماني شدت يافته است.

علاوه بر اين تعقيب و دستگيري و محاكمه وضع اسفناك زندانها كه بر محوريت شكنجه قرار دارد .

.

ما ضمن محكوم كردن تعقيب و محاكمه و زنداني كردن مردم ازاديخواه و برابري طلب خواهان ازادي بدون قيد و شرط تمامي زندانيان كارگري و سياسي هستيم.

سيد كارگر راه اهن تبريز ازاد بايد گردد .

كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري 12/تيرماه سال نود

www.comitehpeygiri.com

gmail: komite.peygiri.com ..


بودجه پارس جنوبی خرج پرداخت يارانه نقدی شده است 

به گزارش سایت بى بى سى در تاریخ 16 تیر آمده است :حميدرضا کاتوزيان، رئيس کميسيون انرژی مجلس ايران گفته است که توليد روزانه نفت اين کشور ۷۲ هزار بشکه کاهش خواهد يافت و بخشی از بودجه ای که قرار بود وزارت نفت در پارس جنوبی هزينه کند، «متاسفانه در قالب يارانه به مردم پرداخت شده است». 
آقای کاتوزيان در گفت و گو با خبر آنلاين ضمن اشاره به آماده بودن گزارش کميسيون انرژی برای ارائه به صحن علنی مجلس، تائيد کرد که بخشی از منابع مالی پروژه های عمرانی وزارت‌خانه ها، از جمله وزارت نفت، به پرداخت يارانه به مردم اختصاص يافته است. 
رئيس کميسيون انرژی مجلس ايران در مورد صرف بودجه پروژه های مختلف برای پرداخت نقدی گفت: «اين ايراد به دولت وارد است و ديوان محاسبات هم گزارشی در اين باره برای ما ارسال کرده است.» 
آقای کاتوزيان اين کار دولت، يعنی اختصاص بخشی از منابع مالی وزارت‌خانه ها به پرداخت يارانه نقدی را «تخلف» توصيف کرد و گفت که مجلس بايد به آن رسيدگی کند.

 

بازداشت محمد جراحي، فعال کارگری با وجود تعليق حکم حبس 

به گزارش راديو کوچه در 16 تیر آمده است :محمد جراحي، فعال کارگری روز سي‌ام خرداد ماه سال نود و در پی دريافت احضاريه از شعبه 11 اجرای احکام دادگاه انقلاب تبريز بازداشت و به مکان نا‌معلومی انتقال يافته است‌. 
بر اساس گزارش رسيده به راديو کوچه، پيش‌تر، آقای جراحی در سال 86 به دليل فعاليت در ميان کارگران، در دست داشتن و مطالعه نشريات اتحاديه کارگری و عضويت در «انجمن سلامت اجتماعی آذربايجان» بازداشت و بدون حق استفاده از وکيل و به اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی و به نفع گروه‌های ضد‌انقلاب» به چهارده ماه حبس محکوم شده بود. 

پس از اعتراض نقی محمودی وکيل وی که جهت پي‌گيری پرونده، وکالت آقای جراحی را برعهده گرفته بود به رای صادره، مجازات حبس را به حالت تعليق در‌آمد. 

اين در حالی است که با وجود تعليق مجازات حبس، محمد جراحی هم‌چنان در زندان به‌سر مي‌برد. 

 کشتار کولبران و کاسبکاران در مناطق غربی کشور در طی ۱۵ روز 

خبرگزاری هرانا در تاریخ 16 تیر نوشت :کشتار کولبران در راستای اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و سوخت همواره در مناطق مرزی در غرب کشور بخصوص استان کردستان و آذربايجان غربی قربانيانی به همراه دارد. 
به طوريکه که تنها در طول ۱۵ روز گذشته نيروهای انتظامی حداقل ۷ نفر از شهروندان را در اين مناطق به قتل رسانده و ۷ نفر ديگر را هم زخمی و تعدادی را هم بازداشت کرده‌اند. 
مشروح آمار فوق به شرح زير است: 
روز سه شنبه ۳۱ خرداد ماه نيروهای انتظامی در منطقه مرزی «قولقوله» تعدادی از شهروندان مرزنشين را به ظن داشتن کالای قاچاق به رگبار مي‌بندند که در نتيجه آن يک شهروند کرد به نام «سوارن» کشته و يک شهروند ديگر زخمی مي‌شود. 
در همين روز در جاده ساوه- تهران نيروهای يگان ويژه يک ماشين سواری را به دليل گزارش حمل کالای قاچاق مورد تعقيب و گريز قرار مي‌دهند و چندين بار به سوی اين ماشين تيراندازی مي‌کنند و بر اثر آن راننده اين ماشين که يک شهروند سقزی به نام «اسماعيل کريم‌پور» به دليل اصابت گلوله به قتل مي‌رسد. 
در اوايل تيرماه در جاده ايلام-انديمشک نيروهای انتظامی اقدام به کمين گذاری جهت توقف يک اتومبيل از نوع سواری «روا» که مشکوک به حمل کالای قاچاق هست، مي‌شوند، راننده اين سواری که يک شهروند کرد به نام «شريف شفيعی» اهل کامياران است اقدام به توقف اتومبيل و فرار به سمت زمينهای اطراف مي‌کند. نيروهای انتظامی وی را مورد هدف گلوله قرار مي‌دهند. 
که بر اثر آن اين شهروند کرد از ناحيه هر دو پا به شدت زخمی مي‌شود. اين نيروهای با برخورد غير انسانی وی را بازداشت و به بيمارستان انتقال داده مي‌دهند. 
همچنين در همين اوايل در منطقه مرزی کوهستان قنديل از توابع شهر سردشت نيروهای انتظامی يکی از شهروندان کرد به نام «عبدالله» را به دليل حمل کالای قاچاق مورد هدف قرار مي‌دهند و به قتل مي‌رسانند. 
شب جمعه مورخ ۳ تيرماه در اطراف روستای «گولينی» از توابع شهر سردشت يک جوان کرد به نام «مالمال صالحيان» اهل روستای «ماره غان» توسط نيروهای انتظامی کشته مي‌شود. 
شب شنبه مورخ ۴ تيرماه در مرز «کيله شين» از توابع شهر اشنويه بر اثر تيراندازی نيروهای انتظامی يک شهروند کرد به نام «جمال فاتحی» کشته و يک شهروند ديگر به نام «ابراهيم تلاقان» زخمی مي‌شود. 
روز سه شنبه ۷ تيرماه نيروهای انتظامی مستقر در پاسگاه «بله سن» از توابع شهر بانه يک شهروند کرد به نام «سردار» که دارای سه فرزند بوده به اتهام حمل کالای قاچاق مورد هدف قرار داده و وی را به قتل مي‌رسانند. 
روز پنج شنبه مورخ ۹ تيرماه نيروهای انتظامی جهت بازداشت چندين شهر به روستای «ابارز» از توابع شهر سلماس يورش برده که با مقاومت اهالی اين روستا مواجه مي‌شوند. نيروهای انتظامی اقدام به تيراندازی به سوی مردم اين روستا مي‌کنند که بر اثر آن سه شهروند به نامهای «عصمت آلخانی»،»سجاد مامدی»و»پروانه ايوری «توسط تيراندازی اين نيرو‌ها به شدت زخمی مي‌شوند. همچنين چند نفر هم توسط اين نيرو‌ها بازداشت شده‌اند. 
روز يکشنبه مورخ ۱۱ تيرماه، در منطقه مرزی» چادرگا «از توابع نوسود نيروهای انتظامی تعدادی از کولبران اين منطقه مرزی را در کمين انداخته و به سوی آن‌ها تيراندازی مي‌کنند که بر اثر يک شهروند کرد به نام» والی «اهل روستای» رزاو «از توابع شهر سروآباد زخمی مي‌شود. 
در يکی ديگر از مناطق مرزی سردشت همچنين يک شهروند کرد ديگر به نام «صالحی» توسط نيروهای انتظامی به قتل مي‌رسد. 
لازم به ذکر است عدم پيگيری قضايی نيروهای انتظامی در مناطق مرزی سبب شده است که کشتار افزايش چشمگيری يابد. 

اطلاعیه کانون همبستگی با کارگران ایران برای اقدام به برگزاری تظاهرات

 

قداره بندان جمهوری اسلامی، از وحشت خیزش جنبش کارگری،  هر روزه تعدادی از فعالین کارگری را به اسارت می­برند،

هنوز بسیاری از فعالین مانند رضا شهابی، ابراهیم مددی، بهنام ابراهیم زاده، سعید ترابیان، غلامرضا غلامحسینی و …

در بدترین وضع جسمی در اسارت بسر می برند که باز فعالین کارگری دیگری را به بند کشیده­اند.

شاهرخ زمانی کارگر نقاش ساختمان و عضو هیئت مدیرۀ کمیتۀ پیگیری حمایت از کارگران

محمد جراحی، کارگر اخراجی عسلویه

سید، کارگر شرکت قطارهای مسافرتی صبا

و دو کارگر دیگر که هنوز نامشان اعلام نشده

قربانیان جدید رژیم ضدکارگری و کارگر کش جمهوری اسلامی هستند که حدود یک ماه است در اسارت بسر می برند

«کانون همبستگی با کارگران ایران – ایالت نورد راین وستفالن» در اعتراض به این سرکوب­ها و تجاوزات به حقوق کارگران

و برای آزادی تمامی کارگران و تمامی زندانیان سیاسی

 اقدام به برگزاری یک سری تظاهرات ایستاده و میز اطلاعاتی در شهر کلن می­نماید:

شنبه 9/7/2011 از ساعت 12 الی 14

 

 Neumarkt, Schildergasse Ecke Zeppelinstrasse

شنبه 16/7/2011 از ساعت 12 الی 14

 

Neumarkt, Schildergasse (an der Antoniterkirche – Ostseite)

شنبه 23/7/2011 از ساعت 12 الی 14

 

Neumarkt, Schildergasse Ecke Zeppelinstrasse

شنبه 30/7/2011 از ساعت 12 الی 14

 

Neumarkt, Schildergasse Ecke Zeppelinstrasse

ما از همۀ آزادی­خواهان، نیروهای چپ و مترقی و فعالین و علاقمندان جنبش کارگری دعوت می­کنیم که با حضور خود در این اکسیون­ها

به امر آزادی کارگران زندانی یاری رسانند.

«کانون همبستگی با کارگران ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان)»


 گفتگو با دختر ۵ ساله کارگـر ساختمان!

 

به نوشته سایت عصر ايران در 16 تیر آمده است : يکی از خوانندگان روزنامه دنيای اقتصاد روز گذشته در تماس با خبرنگار ما از فعاليت يک دختر‌بچه 5 ساله در قالب يک کارگر ساختمانی در سطح شهر تهران خبر داد. 
خبرنگار دنيای اقتصاد برای پيگيری ماجرا به محل فعاليت اين کودک مراجعه کرد و مشخص شد که به علت فقر مالی اين دختر بچه روزانه 8 ساعت به همراه پدرش در ساختمان‌های در حال ساخت در نقش يک کارگر ساختمانی فعاليت مي‌کند. 
پدر اين دختر بچه «يگانه » مي‌گويد: چون کسى را ندارم مجبورم دخترم را روزانه به سر ساختمان بياورم که با توجه به اينکه زمان رفت و آمدم به شهر مامازن 6 ساعت است به شدت دخترم خسته و اذيت می شود. 
او مي‌گويد: در مامازن يک اتاق اجاره کرده که ماهانه 100 هزار تومان اجاره مي‌دهد. 
پدر يگانه مي‌گويد: به دليل اينكه يگانه را روزها سر ساختمان مي‌آورم، او نيز پا به پاى من كار مي‌كند و فعاليت‌هاى سبكى همچون حمل‌ كيسه‌هاى مصالح ساختمانى را انجام مي‌دهد. او مي‌گويد: يگانه چند روز پيش به خاطر گرد و خاک ناشی از گچ و سيمان مريض شده و يک شب تمام تب کرده است. 
اين کارگر كوچك ساختمانی اميدوار است که مسوولان و شرکت‌های ساختمانی برای استخدام پدرش به عنوان يک سرايه‌دار از خانواده‌اش حمايت مالى كنند. 
متن زيرگفت‌وگو با اين کودک 5 ساله است، دختری که اگر چه فقير است، اما پدرش برای تربيت او نهايت تلاش خود را کرده است. 
يگانه! چرا اينجا کار مي‌کني؟ 
پدرم مريض است و پول نداريم. من هر روز با او مي‌آيم که در خانه تنها نباشم. پدرم پايش درد مي‌کند هر وقت کيسه‌های سيمان را بلند مي‌کند اذيت مي‌شود و شب‌ها از شدت درد خوابش نمي‌برد. من زور ندارم، اما کمکش مي‌کنم که کمتر اذيت شود. 
خانه‌تان کجاست؟ 
خيلی دور است ما در خانه‌مان يخچال و تلويزيون و تلفن نداريم. 
چرا پيش مادربزرگ يا خاله‌ات نمي‌روي؟ 
مادرم مرده است. تازه مادربزرگم هم مرده و خاله و عمه هم ندارم. 
چه درخواستى از مسوولان داري؟ 
پدرم نمي‌تواند کار کند، اما اگر کار نکند پول نداريم. هيچ‌ کس کمکمان نمي‌کند. پدرم مي‌گويد اگر سرايدار يک ساختمان شود زندگي‌مان خوب مي‌شود.

 

بازگشت به‌کار کارگران اخراجی کارخانه آزمایش مرودشت در پی اعتراضات کارگران

 

۶ کارگر اخراجی کارخانه آزمایش مرودشت در پی ادامه‌ی اعتراضات کارگران که یازده روز به طول انجامید، بر سر کار خود بازگشتند.

در پی اعتراض کارگران به عدم دریافت ۶ ماه از دستمزدهای خود در برابر استانداری فارس در تاریخ ٣١ خرداد و حمله نیروهای انتظامی به کارگران و ضرب و شتم آن‌ها، ۶ تن از کارگران بازداشت شده بودند که در پی مقاومت کارگران، نیروی انتظامی مجبور به آزادی آن‌ها شد. اما کارفرما با اخراج این ۶ نفر به عنوان اغتشاشگر، تلاش کرد تا بدین ترتیب اقدام اعتراضی کارگران را تلافی کند.

اما کارگران کارخانه با حمایت از رفقای خود، به اعتصاب و اعتراض خود در محوطه کارخانه ادامه دادند تا این که در روز یکشنبه ١٢ تیرماه، کارگران اخراجی بر سر کار خود بازگشتند.

با بازگشت کارگران اخراجی، کارگران به اعتراض خود پایان داده، اما در عین حال اعلام کردند که در صورت عدم پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده براساس وعده‌های داده شده بار دیگر دست به اعتصاب و تجمع خواهند زد.

اعتصاب کارگران کارخانه آزمایش نمونه‌ای موفق از حمایت کارگران از یکدیگر در برابر اخراج و زورگویی‌های سرمایه‌داران می‌باشد.

 

کارگران شرکت نفت آبادان با شعار “کارگر بیدار است از استثمار بیزار است” از سرپرست وزارت نفت استقبال کردند

 

به‌گزارش اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان، روز شنبه ١١ تیرماه و در آستانه‌ی ورود سرپرست وزارت نفت به آبادان، کارگران شرکت نفت با تجمع گسترده‌ای به فشار بیش از اندازه به کارگران برای افزایش تولید بیش از توان‌شان، اعتراض کردند. کارگران با شعار “کارگر بیدار است از استثمار بیزار است” سرپرست وزارت نفت را بدرقه کردند که این موضوع باعث بروز درگیری بین کارگران و ماموران امنیتی رژیم گردید. کارگران در این اعتراض، هم‌چنین خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.

کارگران از جمله کارگران شرکت نفت در حالی که ثروت‌های بسیاری را تولید می‌کنند خود در فقر مطلق بسر می‌برند و هنگامی که خواستار شرایط بهتری می‌شوند، مورد تهاجم نیروهای سرکوب قرار می‌گیرند. اما سرمایه‌داران و مدیران حکومتی با بهره‌وری از دسترنج کارگران و در امنیت کامل از بهترین امکانات و شرایط برخوردارند.

 

اعتصاب کارگران شرکت فولاد سازان

 

بیش از ١۵٠ کارگر کارخانه فولادسازان واقع در شهرک صنعتی صفادشت کرج، در اعتراض به عقب‌افتادن دستمزدهای خود دست به اعتصاب زده‌اند. براساس گزارش منتشره از سوی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، بیش از بیست روز است که کارگران در اعتصاب بسر می‌برند.

با آغاز اعتصاب، کارگران ۴ نماینده از میان خود برای پیشبرد امور و تماس با ارگان‌ها و ادارات مربوطه انتخاب کردند، اما نهادهای دولتی به جای رسیده‌گی به خواست کارگران، آن‌ها را به خاطر اعتراض و اعتصاب دسته‌جمعی تهدید نمودند.

کارگران هم اکنون ۴ ماه حقوق خود را از کارفرمای کارخانه که فردی به نام مهدی‌زاده می‌باشد طلب‌کار هستند و این در حالی‌ست که کارخانه همواره فعال بوده و شرکت مملو از سفارشات کاری برای تولید می‌باشد.

براساس آخرین اخبار کارفرما متعهد شده است تا دستمزدهای کارگران را پرداخت کند که در صورت تحقق این امر کارگران به اعتصاب خود پایان خواهند داد.

عقب‌انداختن دستمزدهای کارگران یکی از حیله‌های سرمایه‌داران برای جلوگیری از بالارفتن سطح درخواست‌های کارگران می‌باشد. اکثر کارگران ایران در حالی از دریافت به موقع دستمزدهای خود محروم هستند که این دستمزدها بسیار پایین‌تر از خط فقر می‌باشد و جوابگوی هزینه‌های یک خانواده کارگری نیست.

 

 

کاهش ٢٠ درصدی ارزش یارانه نقدی و تشدید فاصله‌ی طبقاتی

 

وبسایت خبرآنلاین وابسته به لاریجانی رئیس مجلس اسلامی در تاریخ 16 تیر می نویسد : با انتشار گزارشی اعتراف نمود که ارزش یارانه نقدی طی ۶ ماه از آغاز آن ٢٠ درصد کاهش داشته است. نویسنده‌ی این گزارش با بررسی برخی از اقلام غذایی و با اعتراف به این که از قدرت خرید یارانه نقدی به دلیل تورم از شروع این طرح تاکنون ٢٠ درصد کاهش یافته است، نوشت: ” شرایط تورمی در اقتصاد کشور به آرامی در حال کاهش ارزش واقعی یارانه‌ای است که قرار بود هدفمند پرداخت شود و صد البته کاهش توان خرید یارانه پرداختی برای خانوارهایی که درآمد کافی دارند مشکل ساز نیست، بل‌که باز این مساله به مشکلی برای اقشار کم درآمد جامعه تبدیل شده است”. وی در ادامه می‌نویسد: “اگر دولت نتواند همراه با توزیع یارانه نقدی، برنامه‌های حمایتی خود را از بخش‌های مولد پیش ببرد در نهایت هدفمندسازی تنها طرحی عقیم خواهد بود که هیچ نتیجه‌ای به جز افزایش فاصله فقیر و غنی در پی نخواهد داشت”.

اعتراف این رسانه‌ی حکومتی به عوارض ناشی از حذف یارانه‌ها که فاصله طبقاتی را در جامعه افزایش می‌دهد، در حالی‌ست که تمامی احزاب رادیکال و چپ و نیز اقتصاددانان مستقل و متعهد از قبل چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی کرده بودند.

در زمان تصویب و اجرای این طرح، تمامی جناح‌های حکومتی از طرح فوق به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی با افتخار سخن می‌گفتند.

 

اعتراف آخوندهای حکومتی به فقر به عنوان عامل گسترش دزدی و تن‌فروشی

 

آخوند “نقویان” که یکی از شرکت‌کننده‌گان ثابت در برنامه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی است در آخرین برنامه‌ای که از وی در روزهای اخیر پخش شد با رد سخنان احمدی‌نژاد در مورد این که در ایران هیچ گرسنه‌ای وجود ندارد، به وضعیت وحشتناک فقر در جامعه اعتراف کرده و آن را عامل گسترش تن‌فروشی و دزدی در جامعه دانست. وی گفت: “کسی که به خود فروشی تن می دهد… من می دانم فقط فقر آن را به اینجا رسانده است، فقط فقر”. وی در ادامه این برنامه می‌گوید: “یک عده از سیری دارند می ترکند و نمی‌دانند پول‌هایشان را در کدام کشور و کدام جزیره خرج کنند. بعد همین کارمندهای معمولی، آمار دادند زیر یک میلیون تومان خط فقر است. حالا ببینیم کارمندهای دولت همه می شوند فقیر دیگر” در این رابطه وی به بازدیدش از کارخانه هواپیماسازی در شاهین‌شهر اصفهان اشاره کرد که دستمزد یک مهندس الکترونیک با اضافه‌کاری، سختی‌کار و کارانه و تخصص در این کارخانه نزدیک به پانصدهزار تومان می‌باشد.

وی در ادامه با اشاره به گسترش آمار سرقت می‌گوید: ” آمار سرقتی که دارند می دهند، بخشی برای فقر است”.

اعترافات اخیر مقامات حکومتی و افشای یکدیگر، نتیجه‌ی گسترش بحران‌های همه جانبه‌ی کنونی و تاثیر آن در عمق‌یابی تضادهای درونی حاکمیت است.

اگر در جریان انتخابات ٨٨، کاندیداهای اصلاح‌طلب و اصول‌گرا دست به افشاگری علیه یکدیگر زده بودند، اکنون و با حذف کامل اصلاح‌طلبان از قدرت، این افشاگری‌ها به درون اصول‌گرایان کشیده شده است.

 

 

واحدهای صنعتی خراسان شمالی دچار فقدان سرمایه گذار هستند

 

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در 16 تیر آمده است :نماینده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس با انتقاد از عدم سرمایه‌گذاری در بحث صنعت استان، گفت: بسیاری از پروژه‌های عمرانی به دلیل عدم جذب سرمایه‌گذار به کندی پیش می‌رود. 
به گزارش ايلنا به نقل از خانه ملت،»محمد مهدی شهریاری» ، در مورد وضعیت صنعت و پروژه‌های صنعتی در دست احداث در حوزه انتخابیه‌اش و استان خراسان شمالی، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل عدم جذب سرمایه‌گذار مناسب بسیاری از پروژه‌های صنعتی در خراسان شمالی یا به حال خود رها شده و یا ساخت آن به کندی صورت می‌گیرد. 
نماینده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تسهیلات بانکی در بخش صنعت به واحدهای در حال ساخت تعلق نگرفته است، افزود: واحدهای صنعتی در خراسان شمالی دچار فقدان سرمایه گذار هستند. 
وی وضعیت واحدهای صنعتی مشغول به کار را هم در حوزه انتخابیه‌اش مساعد ارزیابی نکرد و تأکید کرد: پس از راه اندازی واحدهای تولیدی نیز باید از آنها حمایت شود. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به اظهارات یکی از مقامات استانی خراسان شمالی که گفته بود ۳ هزر شغل با ایجاد ۶۷ واحد صنعتی در استان ایجاد خواهد شد، گفت: در حوزه انتخابیه من چنین ظرفیتی برای افتتاح واحدهای صنعتی وجود ندارد. 
چندی پیش معاون برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی گفته بود ۶۷ واحد صنعتی در استان خراسان شمالی در حال راه اندازی است که با بهره‌برداری این تعداد واحد صنعتی سه هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می‌شود. 
پايان پيام

سيمان از امروز 12 درصد گران شدد 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در 16 تیر آمده است :  به گزارش خبرگزاری مهر، يدالله صادقی با اعلام جديدترين تصميمات تنظيم بازاری با اشاره به کاهش تعرفه واردات شکر به 4 درصد، اظهارداشت: بخش بيشتری از نياز مصرفی شکر از طريق واردات تامين می شود، ضمن اينکه قيمت شکر در بازارهای جهانی افزايش يافته است و در بازار ايران هم تاثيرگذر خواهد بود. 

وی گفت: برهمين اساس، دولت به منظور تعادل قيمت شکر در داخل مصوب کرد که تعرفه واردات شکر تا ابتدای مهرماه 90 از 20 به 4 درصد کاهش يابد. 
صادقی در ادامه تصريح کرد: با توجه به اصلاح قيمت حاملهای انرژی و تاثير آن بر هزينه تمام شده توليد ، بررسی تاثير قيمت حاملهای انرژی در قيمت تمام شده سيمان در دستور کار قرار گرفت. 
مديرکل تامين و توزيع کالای وزارت بازرگانی اعلام کرد: برهمين اساس، افزايش قيمت سيمان به ميزان 12 تا 13.5 درصد تاييد و ابلاغ شده است. 
وی تصريح کرد: معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی اين مجوز را به عنوان مسئول کميته سيمان صادر کرده، ضمن اينکه واحدهای توليدی از ديروز چهارشنبه مجوز افزايش قيمت را براساس درصدهای اعلام شده دريافت کردند. 
توليد کنندگان از امروز پنجشنبه قيمت هر تن سيمان فله و پاکتی را شش هزار و 800 تومان افزايش دادند. تا پيش از اين قيمت هر تن سيمان فله در بازار حدود 50 هزار تومان بود که به 56 هزار و 800 تومان رسيد، همچنين قيمت هر تن سيمان پاکتی تاکنون 56 هزار و 500 تومان بود که به 63 هزار و 300 تومان بالغ شده است

 

کشته و زخمی شدن کارگران در اثر ريزش معدن صومغان 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 16 تیر آمده است : در ادامه بروز حوادث معادن در استان کرمان در اولين حادثه سال جاری معدن کروم صوغان فرو ريخت و موجب کشته و زخمی شدن کارگران اين معدن شد. 
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی طی سال گذشته بارها شاهد ريزش معادن زغالسنگ شمال کرمان بوديم که اين بار در نخستين حادثه معادن استان کرمان در سال جاری بر اثر ريزش معدن کروم صوغان در شهرستان تازه تاسيس ارزوئيه تعدادی از کارگران معدن کشته و زخمی شدند. 
بروز حوادث ريزش معدن در استان کرمان که به بهشت معادن ايران شهرت يافته است طی سالهای اخير به تراژدی تبديل شده است اما نکته قابل توجه در خصوص اين حوادث تمرکز آنها در معادن شمال کرمان و مختص معادن قديمی زغالسنگ کرمان بود. 
بروز حوادث ريزش معدن در استان کرمان که به بهشت معادن ايران شهرت يافته است طی سالهای اخير به تراژدی تبديل شده است اما نکته قابل توجه در خصوص اين حوادث تمرکز آنها در معادن شمال کرمان و مختص معادن قديمی زغالسنگ کرمان بود 
علت وقوع اين حوادث توسط کارشناسان قدمت و استفاده از روشهای سنتی در معادنی اعلام شده است که در بخش خصوصی فعاليت می کنند. 
اما بروز سانحه در معدن کروم صوغان بار ديگر اين مطلب را يادآوری می کند که متاسفانه استاندارد ايمنی در معادن استان کرمان از وضعيت مطلوبی برخوردار نيست. 
فرماندار ارزوئيه در خصوص حادثه معدن صوغان گفت: عصر چهارشنبه تونل معدن کروم صوغان دچار ريزش شد و بر اثر اين حادثه دو نفر از کارگان اين معدن دچار جراحت شدند که به بيمارستان منتقل شدند. 
يک نفر در حادثه ريزش معدن جان باخت 
محمد برآوردی افزود: متاسفانه يکی از افراد آسيب ديده در اين سانحه به دليل جراحت حاصل از ريزش معدن جان باخته است. 
وی با تاکيد بر پيگيری دلايل اين حادثه گفت: علت ريزش اين معدن هم اکنون توسط کارشناسان درحال بررسی است و به زودی اعلام می شود. 
فرماندار ارزوئيه اضافه کرد: اين معدن دارای 350 کارگر رسمی و پيمانی است و رعايت نکات ايمنی در معدن صوغان برای سلامت کارگران ضروری است.
مديرعامل صنايع و معادن استان کرمان در خصوص معادن کرمان به خبرنگار مهر گفت: استان کرمان دارای بيشترين حجم معادن کشور است. 
استاندارد معادن کرمان بايد افزايش يابد/ زغالسنگ جور بخش خصوصی را می کشد 
محمد عابدی نژاد در خصوص حوادث معادن گفت: بايد با رعايت نکات استاندارد ميزان وقوع اين حوادث را کاهش داد. 
اين مسئول بيشترين حوادث معدن استان را در معادن زغالسنگ کرمان اعلام کرد و يکی از مهمترين دلايل را برداشت سنتی به دليل نوع معادن دانست. 
وی در مورد وضعيت صنعت زغال سنگ استان کرمان نيز گفت: خود شرکت زغال سنگ کرمان مشکلاتی دارد هر چند که در بحث توليد زغال در استان و به ويژه کک وضعيت خوبی داريم اما مشکلات بزرگ شرکت زغالسنگ ناشی از خودشان هم نيست بلکه به دليل رويکردی است که اين شرکت دارد و در حال واگذاری بخش هايی از شرکت به خصوصی است و بايد گفت زغالسنگ جور بخش خصوصی را می کشد. 
معادن کرمان يکی از بيشترين فراوانی حوادث را به خود اختصاص داده است و يکی از دلخراش ترين حوادث معادن کرمان پس از حادثه معدن بانيزوئيه و کشته شدن 11 نفر اواخر سال گذشته در معدن هجدک روی داد که چهار معدنچی جان خود را از دست دادند و جسد سه نفر از آنها پس از سه ماه تلاش از عمق 600 متری زمين خارج شد. 
خانواده ها همچنان در انتظار پرداخت ديه 
در اين حادثه دادستان راور اعلام کرد شرکت زغالسنگ کرمان مقصر بروز سانحه بوده است و در نهايت برای سرپرست وقت اين شرکت قرار وثيقه سه ميليارد ريالی صادر شد. 
اين درحالی است که بسياری از خانواده های قربانيان حوادث گذشته معادن کرمان به خصوص در معدن بانيزوئيه همچنان در انتظار پرداخت ديه و خسارات وارده هستند. 

 

علیه تهاجم به فعالین کارگری قاطعانه بایستیم!

 

 فعالین کارگری در ایران همچنان برای کسب ابتدایی ترین حقوق کارگری هزینه های سنگین می پردازند. تهدید و ارعاب با صدور احکام معلق، گروگان گیری، بازداشت های طولانی مدت و بدون محاکمه، محکوم کردن کارگران به زندان های طولانی و نقض حقوق اولیه زندانیان سیاسی، همواره بخشی جدایی ناپذیر از سیاست رژیم ضد کارگری ایران بوده است. جمهوری اسلامی اکنون بیش از پیش می کوشد این اقدامات ضد انسانی را به امر عادی و روزمره تبدیل کند. بر بستر این سیاست است که هر هفته و هر ماه خبری تازه از سرکوب، اذیت و آزار و دستگیری فعالین کارگری منتشر می شود. به آخرین اخبار در این مورد توجه کنید:

  به گزارش کمیته حمایت از شاهرخ زمانی، این فعال کارگری که  عضو شورای نمایندگان » کمیته پیگیری ایجاد تشکل های  کارگری » و نیز عضو «هیئت موسس سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان» است،  در نیمه های شب 18 / 3 / 1390 در حالی که از تهران به تبریز می رفت در میانه راه توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. شاهرخ بعد از 26 روز باز داشت در تماس با خانواده خویش به آنها اطلاع داده است که در انفرادی است و بیست روز است که در اعتراض به دستگیری خود در اعتصاب غذا بسر می برد.

 همچنین به گزارش کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، محمد جراحی کارگر اخراجی عسلویه در اوایل تیر ماه 1390 توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. محمد جراحی عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری است . محمد پیش از این نیز یک بار در سال 1386 دستگیر شده بود.  او در آن زمان  به دنبال  مبارزه و کوشش فعالین کارگری تبریز پیش از اتمام محکومیت اش از زندان آزاد شد.

نام کارگران بازداشتی فوق، به لیست بلند اسامی فعالین شناخته شده کارگری اضافه شده است که یا بعد از سپری کردن دوران محکومیت از زندان آزاد شده اند و یا همچنان در زندان بسر برند: 

منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد بعد از چهار سال  زندانی بودن در 19 خرداد  1390 به دنبال کمپین گسترده جهانی با قرار کفالت آزاد شد.  اسالو در تمام مدت زندان از ناراحتی های قلبی و چشم  رنح می برد. اسانلو پیش از این هم از دی ماه 1384 تا مرداد 1385 در زندان بسر برده  بود.

ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد از 7 دی ماه 1387 در حال گذراندن  سه وسال نیم حکم زندان است.       

رضا شهابی خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد، بیش از یک سال است که در حالت بازداشت «موقت» در زندان اوین بسر می برد. شهابی در 22 خرداد سال 89 دستگیر شد، بی آنکه اتهام اش مشخص باشد. او یک سال بعد یعنی در خرداد ماه سال 1390 به اتهام «تبلیغ علیه نظام اسلامی» و «تبانی علیه امنیت ملی» که اتهام کلیشه ای و عمومی توسط  دستگاه قضایی ایران برای محاکمه فعالین کارگری و سیاسی است، به دادگاه برده شد. دادستان اما در دادگاه خواستار شد که شهابی به اتهام محاربه محاکمه شود. حکم محارب در دستگاه قضایی ایران اعدام است. شهابی همچنان در بلا تکلیفی در زندان  بسر می برد.  بنا بر آخرین گزارش، اوضا ع جسمی او اخیرا به وخامت گرائیده است؛ او تا چندی پیش بطور مرتب دچار خون ریزی بینی می شد. او همچنین از درد کمر و گرفتگی شدید در ناحیه گردن  رنج می برد. شهابی نیز مانند همه زندانیان سیاسی از دسترسی به معاینه و درمان درست پزشکی محروم است.

بهنام ابراهیم زاده  کارگر کارخانه پلی اتیلین در شهرک صنعتی شور آباد شهر ری، بعد از دستگیری و  محاکمه  به بیست سال زندان محکوم شد. به دنبال اعتراض خانواده و وکیل ایشان، شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، وی را به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده است.  او هم اکنون در  زندان اوین محبوس می باشد. بهنام را در 22 خرداد سال 89 هنگامی که سوار بر اتوبوس شرکت واحد بود، دستگیر کردند و  دادگاه رژیم اسلامی او را  به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویش اذهان عمومی» محاکمه نمود.  بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری است.

احکام تعلیقی، جرایم نقدی و  پرونده های باز برای صدها کارگر و فعال کارگری را نیز باید  به فهرست احکام دادگاه های اسلامی علیه  فعالین کارگری افزود.

اضافه بر همه اینها ا خراج از کار ابزار دیگری است  که رژیم برای سرکوب فعالین کارگری از آن استفاده می کند. برای نمونه اعضای هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از کار اخراج شده و تعدادی از آنان به خاطر فعالیت های کارگری در زمان های متفاوت در زندان بسر برده اند. علاوه بر اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد، بسیاری دیگر از فعالین این سندیکا از کار اخراج شده اند.

جمهوری اسلامی می کوشد با این اقدامات سرکوب گرانه و با افزایش هزینه برای فعالیت های کارگری مانع از تلاش کارگران برای  کسب حقوق پایه ای خود، بویژه حق  تشکل یابی، گردد. در عین حال حاکمیت در حال اجرای سیاستهای بغایت ضدکارگری و نئولیبرالیستی است که تنها با مبارزه کارگران در سطح گسترده به عقب رانده خواهند شد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران ضمن محکوم کردن اقدامات ضد کارگری رژیم اسلامی، با همه توان به کارزارهای خود در دفاع از فعالین کارگری به ویژه برای آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی در ایران ادامه خواهد داد. ما از همه تشکلات کارگری، نهادهای حقوق بشری، واحزاب و سازمان های مترقی و آزادی خواه در جهان می خواهیم که به  نقض آشکار و گسترده حقوق پایه ای کارگران ایران توسط رژیم سرکوب گر اسلامی فعالانه اعتراض کنند. ما بویژه از تشکل ها و نهادی های کارگری در کشورهای مختلف در خواست می کنیم که در این راه پیش قدم شوند و به ابتکار خود دست به اقدامات و حرکتهای اعتراضی در حمایت از کارگران ایران بزنند.

 

زنده باد هبستگی جهانی کارگران

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۶ جولای ۲۰۱۱

 

info@workers-iran.org

http://www.etehadbinalmelali.com

 

گزارشی از چند کارخانه بحران زده در شهر صنعتی قزوین

بر پایه اخبار منتشره در سایت کمیه هماهنگی برای ایجاد تشکل گارگری در تاریخ 16 تیر آمده است :

پاژنگ

این کارخانه در شهر صنعتی لیای قزوین قرار دارد. کارخانه متعلق به بخش خصوصی و مالک آن فردی به نام حاج مهدی میری است. گفته می شود از عوامل اطلاعات است. کارخانه، موتورسیکلت های 250 و 150 تولید می کند. البته قطعات این موتورسیکلت ها از چین وارد و در اینجا مونتاژ می شود. در حال حاضر 28 کارگر در کارخانه مشغول کارند، که سال گذشته 250 نفر بودند و ابتدا به 70 و اکنون به 28 نفر رسیده اند. سطح تولید کارخانه پایین آمده است. کارفرما می گوید لوازم و قطعات وارداتی گران شده و در نتیجه سطح تولید کارخانه را پائین آورده است. به همین دلیل، تعداد زیادی از کارگران در طول سال گذشته (1389 ) اخراج شده اند. بیش از 8 ماه است که کارگران مطالبات معوقه شامل دستمزد و مزایا و پاداش پایان سال را طلبکار هستند. به تازگی در اواخر خرداد ماه کارفرما به هریک از کارگران مبلغ 2 میلیون تومان پرداخت کرده که فقط بخشی از مطالبات معوقه کارگران است، زیرا هر یک از کارگران در حدود 5 الی 6 میلیون تومان طلبکارند. کارخانه سرویس ایاب و ذهاب دارد اما از سرویس نهارخوری خبری نیست. لازم به ذکر است که کارگران در طول این 8 ماه جهت دریافت مطالبات معوقه به نهادهای دولتی مانند استانداری، فرمانداری، صنایع و معادن و حتی بانک طرف حساب با حاج میری مراجعه کرده اما نتیجه نگرفته اند. حاج مهدی میری از بانک های مختلف وام های چند صد میلیونی و حتی 30 میلیاردی گرفته که تا کنون بازپرداخت وامها را به تعویق انداخته است. وی جزء لیست بدهکاران بزرگ وام در ایران است. او با دریافت این وام ها و سرمایه گذاری آن در بخش ساخت و ساز و برج سازی چه در ایران و چه در فرانسه و راه اندازی کارخانه تولید موتورسیکلت در مراکش توانسته به ثروت هنگفتی برسد و با حاصل دسترنج کارگران برای خود اعتبار مالی عظیمی به وجود آورده است. (راستی چه نظامی چنین حاشیه امنی برای این نوع از چپاول برایش فراهم کرده است؟) کارگران دارای سابقه کار از یک تا یازده سال هستند. همگی با قرارداد موقت کار می کنند و قراردادهایشان هر سه ماه یکبار تمدید می شود.

تاژ

کارخانه تاژ که در شهر صنعتی البرز قزوین قراردارد و مواد شوینده تولید می کند همچنان در بحران به سر می برد. در سال گذشته (1389) 2000 کارگر قرارداد موقت در آن مشغول به کار بودند که 1200 نفرشان اخراج شده و در حدود 800 کارگر باقی مانده اند. به طور متوالی در مقابل نهادهای دولتی از قبیل استانداری تجمع می کنند و خواستار رسیدگی به وضعیت شان هستند. کارفرما و مالک کارخانه تاژ فردی به نام عابدی است.

پارس

این کارخانه در شهر صنعتی البرز قرار دارد و تولید کننده وسایل و لوازم خانگی است. با بحران روبروست و در حال تعطیل کامل است . کارخانه متعلق به بخش خصوصی است. کارگران کارخانه در بحران بیکار شدن به سر می برند.

سس مهرام

این کارخانه متعلق به بخش خصوصی است و در شهر صنعتی قزوین قرار دارد. کاملاً تعطیل شده و کارگران آن اخراج شده اند.

نقش ایران

این کارخانه در شهر صنعتی قزوین قرار دارد. فرش ماشینی تولید می کرد اما تعطیل شد . کارخانه وابسته به بخش خصوصی است و کارگران بیکارشده برای پیگیری وضعیت شان به اداره صنایع و معادن و استانداری مراجعه می کنند.

کوک تم

کارخانه در شهر صنعتی قزوین قرار دارد. در بحران به سر می برد و کارگرانش در معرض اخراج و تعطیل شدن کارخانه قرار دارند. این کارخانه نیز به بخش خصوصی تعلق دارد. 

گروهی از کارگران شهر صنعتی قزوین

16 تیر 1390

 

سيمان از امروز 12 درصد گران شد 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 16 تیر آمده است : به گزارش خبرگزاری مهر، يدالله صادقی با اعلام جديدترين تصميمات تنظيم بازاری با اشاره به کاهش تعرفه واردات شکر به 4 درصد، اظهارداشت: بخش بيشتری از نياز مصرفی شکر از طريق واردات تامين می شود، ضمن اينکه قيمت شکر در بازارهای جهانی افزايش يافته است و در بازار ايران هم تاثيرگذر خواهد بود. 
وی گفت: برهمين اساس، دولت به منظور تعادل قيمت شکر در داخل مصوب کرد که تعرفه واردات شکر تا ابتدای مهرماه 90 از 20 به 4 درصد کاهش يابد. 
صادقی در ادامه تصريح کرد: با توجه به اصلاح قيمت حاملهای انرژی و تاثير آن بر هزينه تمام شده توليد ، بررسی تاثير قيمت حاملهای انرژی در قيمت تمام شده سيمان در دستور کار قرار گرفت. 
مديرکل تامين و توزيع کالای وزارت بازرگانی اعلام کرد: برهمين اساس، افزايش قيمت سيمان به ميزان 12 تا 13.5 درصد تاييد و ابلاغ شده است. 
وی تصريح کرد: معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی اين مجوز را به عنوان مسئول کميته سيمان صادر کرده، ضمن اينکه واحدهای توليدی از ديروز چهارشنبه مجوز افزايش قيمت را براساس درصدهای اعلام شده دريافت کردند. 
توليد کنندگان از امروز پنجشنبه قيمت هر تن سيمان فله و پاکتی را شش هزار و 800 تومان افزايش دادند. تا پيش از اين قيمت هر تن سيمان فله در بازار حدود 50 هزار تومان بود که به 56 هزار و 800 تومان رسيد، همچنين قيمت هر تن سيمان پاکتی تاکنون 56 هزار و 500 تومان بود که به 63 هزار و 300 تومان بالغ شده است. 

تصمیم هیئت مدیره سندیكای نیشكر هفت تپه ستودنی است

 

در شرایطی كه كارگران در وضعیت بسیار اسفناك وغیر انسانی به سر میبرند. هر روز شاهد گسترش خط فقر مطلق بر زندگی مردم به ویژه كارگران هستیم. علاوه بر این فشار اقتصادی ایجاد فضای پلیسی بر كارخانه ها و مراكز تولیدی اتحاد كارگران امر حیاتی مان به شمار میرود بخصوص تشكل كارگری كه قرار است ساماندهی مطالبات كارگاران را به عهده داشته باشد. 
تصمیم اخیر سندیكای نیشكر هفت تپه مبنی بر تصمیم جمعی در آن سندیكا علاوه بر اینكه راه هرگونه شائبه را در باره آن تشكل بست تجربه عملی را نیز برای رهبری شورایی به روی خود باز گذاشت. 
ما این تغییر وتحول را در جهت دستیابی به كسب موفقیت طبقاتی میدانیم و آن را برای سندیكای نیشكر هفت تپه گامی بلند در عرصه مبارزات شان میدانیم.

كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری

http://www.comitehpeygiri.com
gmail:komite.peygir

 

سندیکای هفت تپه و رویکرد کار جمعی

 

هفته گذشته هيأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار اطلاعیه ای خبر برگزاری نشست خود را به اطلاع عموم رساند. بر اساس این خبر، اعضای هيأت مدیره، موضوع های مختلفی از جمله وضعیت سندیکا و بازگشت به کار اعضای اخراجی را مورد بررسی قرار دادند. اطلاعیه این تشکل کارگری ادامه داده که یکی دیگر از مباحث، انتخابات هيأت مدیره بوده که » در جريان مباحث مربوط به انتخابات پيشنهادی مبنی بر تغيير رويکرد هيأت مديره و جايگزين کردن کار جمعی به جای انتخاب رئيس هيأت مديره طرح شد. » و اين پيشنهاد به اتفاق آرا به تصويب هيأت مديره سنديکای هفت تپه می رسد. 
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، از جمله تشکل های مستقل کارگری است که در سال های اخیر، علی رغم مشکلات و موانع مختلف، توانسته ضمن تلاش برای دفاع و پیگیری مطالبات کارگران مجتمع هفت تپه، در کنار تشکل های موجود جنبش کارگری قرار گرفته و از خواسته های دیگر کارگران ایران حمایت کند. بی تردید تصمیم جایگزین کردن کار جمعی به جای انتخاب رئیس هيأت مديره و تصویب آن به اتفاق آرا، تشخیصی درست بوده و به تقویت هر چه بیشتر روحیه کار جمعی در تشکل های کارگری می انجامد. امری که همان طوری که در اطلاعیه این تشکل آمده » به هيآت مديره سنديکا امکان می دهد که با وحدت و همدلی بيشتری به امور پرداخته و امکان مشارکت و مسئوليت پذيری را به طور يکسان برای کليه اعضاء هيأت مديره فراهم نمايد. » 
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، تصویب این پیشنهاد مثبت را از سوی هيأت مديره سندیکای نیشکر هفت تپه را به تمامی اعضای این تشکل تبریک گفته و آرزوی موفقیت های هر چه بیشتر را برای این دوستان کارگر داریم. کمیته هماهنگی که همواره از شکل گیری و ایجاد هر گونه تشکل مستقل کارگری و به خصوص سندیکای نیشکر هفت تپه، حمایت کرده، بر این باور است که این اقدام، گامی موثر در راستای تقویت اراده کار جمعی و رویکرد شورایی در جنبش کارگری می باشد. رویکردی که با انتقال و گسترش آن به بدنه تشکل های کارگری، ضامن دخالت گری هر چه وسیع تر کارگران در تصمیم گیری ها و حضور و شرکت فعالانه در سرنوشت خود آنهاست.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ١٧ تیر ١٣٩٠

 

بحران اقتصادی تعداد خودکشي‌ها را افزايش داده است 

در سایت بى بى سى در 17 تیر آمده است :نشريه پزشکی لانست، چاپ بريتانيا، نتيجه تحقيقاتی را منتشر کرده که نشان می دهد از زمان آغاز بحران اقتصادی در سال 2008 ميلادي، موارد خودکشی در کشورهای اروپايی به طرز قابل توجهی افزايش يافته است. 
اين تحقيقات نشان می دهد که موارد خودکشی به خصوص در کشورهای اروپايی که بيشترين آسيب مالی را ديده اند افزايش بيشتری داشته و به عنوان مثال، نسبت به سال 2008، تعداد خودکشی ها در يونان 18 درصد و در ايرلند 13 در صد بيشتر بوده است. 
مسئولان اين تحقيقات در عين حال گفته اند که به دليل کافی نبودن جمعيت آماري، امکان آن را نداشته اند تخمين بزنند چه تعدادی از خودکشی ها با بحران اقتصادی مرتبط بوده است. 

 

درتيرماه امسال صورت گرفت؛ بيش از60 درصد قراردادهاي آتي بورس کالا در اختيار10 کارگزار

 

به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز در 17 تیر 90 آمده است : بيش از60 درصد قراردادهاي آتي بورس کالاي ايران را10 شرکت کارگزاري در تيرماه سال90 انجام دادند.
شرکت بورس کالاي ايران رتبه بندي کارگزاران قراردادهاي آتي در ماه گذشته را اعلام کرد که کارگزاري مفيد با 9.79 درصد همچنان درصدر اين فهرست جاي دارد.
شرکت‌هاي کارگزاري نهايت نگر با 8.09 درصد، آگاه با 6.58 درصد، بانک کشاورزي با 6.17 درصد و رضوي با 5.69 درصد درمکان هاي دوم تا پنجم بيشترين تعداد عقد قراردادهاي آتي بورس کالا در تيرماه سال90 ايستاده‌اند.
كارگزاري بانک ملي ايران، آبان، پارس ايده بنيان، تامين سرمايه نوين و سهام آشنا نيز در رتبه هاي ششم تا دهم اين فهرست قرار دارند.
بر اساس اين گزارش، 45 شرکت کارگزاري مجوز فعاليت قراردادهاي آتي بورس کالاي ايران را دريافت کرده‌اند که در ماه گذشته آرمون هيچ معامله اي را در اين بازار انجام نداد.

تعطيلی ۷۰ درصد واحدهای توليدی شهرک صنعتی اروميه 

در سایت خبرگزاری دولتی مهردر تاریخ 17 تیر آمده است :  يک عضو اتاق بازرگانی اروميه از تعطيلی ۷۰ درصد از ۲۳۰ واحد توليدی موجود در شهرک صنعتی فاز دو اين شهرستان خبر داد. 
به گزارش مهر، مهرداد سعادت پيش از ظهر سه شنبه در جريان بازديد رئيس سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربی از واحد صنعتی مارال صنعت جاويد اروميه با اشاره به اينکه آمار قبل از اجرای قانون هدفمند سازی يارانه‌ ها استخراج شده، ادامه داد: «متاسفانه حمايتهای مناسبی از واحدهای صنعتی استان انجام نمي‌شود به طوری که در حال حاضر ۷۰ درصد از ۲۳۰ واحد توليدی و صنعتی فاز دو شهرک صنعتی اروميه تعطيل است.» 
وی با بيان اينکه مسئولان آذربايجان غربی بايد راهکار مناسبی در زمينه برون ‌رفت اين واحدها از مشکلات موجود ارائه و عملياتی کنند، بيان داشت: «اين در حالی است که متاسفانه نتايج جلسات بررسی مشکلات اين واحدها که به مديريت ارشد استان ارائه می شود، مشکلات موجود رد بخشهای صنعتی را رفع نمی کند.» 
اين عضو هيئت علمی اتاق بازرگانی و صنايع و معادن اروميه با اشاره به اينکه واحدهای صنعتی با کمبود سرمايه در گردش مواجه هستند، ادامه داد: «همچنين بوروکراسی اداری در اداره امور ماليات و دارايی گريبانگير واحدهای صنعتی است.» 
وی مشکل مديريتي، کمبود تسهيلات، مشکلاتی در زمينه کسب مجوز استاندارد و گمرک را از ديگر مشکلات واحدهای صنعتی برشمرد و افزود: «در شرايط بحرانی حاضر اگر واحدها به فکر صادرات نباشند محکوم به فنا هستند.» 

 

سلب امنيت از شهروندان توسط نيروی انتظامی:پلمب 70 عمده فروشی لباس در يک خيابان

در سایت دادنا در تاریخ 18 تیر امده است :
پليس‌وجمع‌آوري‌لباس‌هاي‌نامتعارف‌درتهران 
ماموران پليس تهران در ادامه اجراى طرح تشديد امنيت اخلاقى روز پنجشنبه 70 واردكننده و توليدكننده عمده لباسهاى نامتعارف، مبتذل و مستهجن را در خيابان جمهورى پلمپ كردند. 
دادنا: فرمانده انتظامى تهران بزرگ از پلمپ 70 عمده فروشى لباس‌هاى مبتذل و مستهجن در عمليات روز پنجشنبه پليس پايتخت خبر داد. 
سردار حسين ساجدي‌نيا در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه پليس در تلاش است تا با ريشه بدپوششى به صورت گسترده برخورد كند گفت: ماموران پليس تهران در ادامه اجراى طرح تشديد امنيت اخلاقى روز پنجشنبه 70 واردكننده و توليدكننده عمده لباسهاى نامتعارف، مبتذل و مستهجن را در خيابان جمهورى پلمپ كردند. 
وى با اشاره به اينكه اين فروشگاه‌ها اقدام به فروش لباس‌هايى با تصاوير مستهجن مي‌كردند افزود: از اين مراكز تعداد بسيار زيادى لباس‌هاى قاچاق زنانه و مردانه با علائم خاص و مستهجن كشف و ضبط شده است. 
فرمانده انتظامى تهران بزرگ با اشاره به اينكه بازديد پليس از صنوف توليدكننده و واردكننده لباس در پايتخت همچنان ادامه دارد به ايسنا گفت: قطعا فروشگاه‌هايى كه نسبت به عرضه لباس‌هاى نامتعارف اقدام كنند توسط پليس مورد برخورد قرار گرفته و به مراجع قضايى معرفى مي‌شوند. 
وى با تاكيد بر اين كه طرح تشديد امنيت اخلاقى ابعاد گسترده‌اى دارد گفت: در اين طرح از واردكنندگان و توليدكنندگان گرفته تا استفاده‌كنندگان از لباس‌هاى نامتعارف و همچنين مزاحمين نواميس مورد برخورد قرار مي‌گيرند. 
فرمانده انتظامى تهران بزرگ در عين حال از تمامى شهروندان تهرانى خواست تا درصورت مشاهده فروشگاه‌هايى كه نسبت به عرضه لباس‌هاى نامتعارف اقدام مي‌كنند مراتب را از طريق تلفن 110 به اطلاع پليس تهران برسانند. 

 

بیانیه شماره ٣ شورای برگزاری روز جهانی كارگر – سال90

 

شنبه ١٨ تیرماه ١٣٩٠

 سال گسترش ستیز طبقاتی به جای جهاد اقتصادی در حدود دو ماه از اول ماه سال ٩٠ – یازده اردیبهشت، روز جهانی كارگر – می گذرد.شورای برگزاری مراسم روز جهانی كارگر سال ٩٠، طی دو بیانیه به تشریح و اعلام مواضع رادیكال جنبش كارگری ایران پرداخت.در این دو بیانیه ضمن تشریح وضعیت جاری و معیشتی طبقه ی كارگر ایران ٨ مطالبه ی اساسی كارگران نیز اعلام شد.

ما ضمن هشدار به كارگران و پیشروان كارگری برای در نغلتیدن به مواضع جناح های مختلف داخلی (از اصلاح طلب در انواع آن گرفته تا اصول گرا و با اقسامش) و نیز جناح های مختلف سرمایه داری خارجی و دولت های سرمایه داری ایران و جهان(اعم از آمریكا و چین و روسیه و آلمان و فرانسه و انگلیس و …)، تمامی كارگران،پیشروان كارگری و نهاد ها و تشكل هایشان را دعوت به دخالت حداكثری برای پیشبردن منافع و مطالبات و مواضع طبقه ی كارگر کردیم.

شورای برگزاری، در راس همه ی موارد، صریحا سازمانیابی طبقاتی و تشكل یابی توده ای،طبقاتی،خودساخته و مستقل كارگری را به مثابه یگانه راه اساسی و بنیادین و رادیكال جنبش كارگری برای كسب منافع آنی و دراز مدت طبقاتی مورد تاكید قرار داده و میدهد.از منظر ما تمامی خواسته های اقتصادی – سیاسی-اجتماعی و دموكراتیك طبقه ی كارگر تنها با تقویت توازن قوای طبقاتی به نفع جنبش كارگری و آن هم از طریق تقویت افزاینده ی سازمانیابی و تشكل یابی طبقاتی قابل دستیابی و تثبیت است و در غیر اینصورت حركات صرفا آكسیونی و یا هر گونه رویكرد اتحادگرایانه درهمراهی با منافع هر كدام از جناح های سرمایه و یا نیروها و آحاد طبقه ی فرادست بدین توجیه كه ممكن است فضایی دموكراتیك برای طبقه ی كارگر نیز ایجاد كند، همه و همه تنها بهره برداری سرمایه داری جایگزین ِ سیستم كنونی را برای دستیابی به قدرت سیاسی تقویت خواهد كرد.فضای دموكراتیكی كه با توازن قوای طبقاتی كارگران و به شكل سازمانیافته ایجاد نشود،ضمن اینكه طبقه ی كارگر را برای به كرسی نشاندنش مورد سو استفاده قرار داده، اولین قربانی اش نیز همین كارگران خواهند بود؛نتیجتا كارگران و تشكل ها و نهاد ها و سازمان هایی كه امر مبارزه ی طبقاتی را تا سر حد استیلای سیاسی طبقه ی كارگر و در انكشاف این وضعیت، الغای نظام طبقاتی و لغو كار مزدوری و پایان دادن به استثمار انسان بر انسان را مد نظر و در افق مبارزه ی خود قرار داده اند باید ضمن دقت به خطری كه در بالا هشدار داده شده با رویكرد ِ تقویت سازمانیابی و تشكل یابی طبقاتی با دخالت در اوضاع جاری، هر چه بیشتر در تاثیر گذاری و رادیكالیزه كردن شرایط به نفع طبقه ی كارگر بکوشند

بیانیه های شماره یك و دو این شورا ضمن اینكه، تایید ها و تاكید ها و حمایت های بسیاری را در میان كارگران و مبارزان و تشكل ها و نهاد ها و سازمان های مختلف برانگیخت با برخی نقد ها نیز مواجه شد.

دسته ای از نقد ها ی منطقی و صحیح باعث تغییراتی در دو بند مطالبات ٨ گانه (بندهای ٦ و ٨ ) شد؛بخشی از نقد ها متوجه فراخوان های ما و یا درخواست تغییراتی در زمان و مكان بود.البته كه ما پیشترتصریح كرده بودیم زمان و مكان فراخوان به مراسم و همچنین درخواست ۵ دقیقه اعتصاب موقت سراسری به شیوه ای دو طرفه هم از تحلیل ما از اوضاع و نیز، هم بر اساس پیشنهادات و پیام هایی بود كه از سوی فعالین و كارگران در سراسر كشوربه شورا واصل شده بود؛ پاره ای از نقد ها ناظر بر «سیاسی بودن» لحن و گفتار و موضع گیری بیانیه ها و اعلام نگرانی از این بود كه مبادا به این دلیل كارگران مرعوب شده و در مراسم ها شركت نكنند.سوال ما این است كه در میان این همه بیانیه و اظهار نظر و قطعنامه ها (از جمله قطعنامه ی مشترك چند تشكل و نیز قطعنامه های چند گروه و تشكل كارگری در جنوب و غرب و دیگر جاهای ایران) آیا هیچ نوشته و اعلام موضعی نمی بایست و از این پس نیز نباید مثلا و از جمله به ماهیت ضد كارگری «جهاد اقتصادی» اعلام شده توسط رهبر ایران و یا » ریاضت اقتصادی» مورد تاكید كشورهای دیگر بپردازد؟ ما این امر را وظیفه ی خود میدانیم و سكوت در این باره را سكوت در برابر وظیفه ی تاریخی و طبقاتی خود میدانیم؛ما وظیفه میدانیم كه برای پیشروان و فعالین و عموم كارگران و تشكل های موجود به افشای تمامی جناح های سرمایه و پشتك وارو زدن هایشان برای جلب اعتماد كارگران بپردازیم؛ما وظیفه ی خود میدانسته و میدانیم كه كارگران و فعالین و پیشروان را دعوت به دخالت حداكثری در عرصه ی مبارزه ی طبقاتی كنیم و بیش از پیش و موكدا اعلام كنیم هر گونه درخواست برای كسب منافع روزمره و بهبود وضعیت معیشتی و نیز هرگونه گشایش در فضای سیاسی و اجتماعی و دموكراتیك و هرگونه فضای نسبتا آزاد تر برای ایجاد تشكل ها و سازمان های كارگری ضمن اینكه در حكم هوایی برای تنفس طبقه ی كارگر است اما و حكما و قطعا و لزومن باید از خلال قوای طبقاتی هر دم بیشتر و افزون یابنده ی متشكل و سازمانیافته ی كارگران حاصل شود.

باری، در این میانه ی هیابانگ و تسلط صداهای جورواجور كه منافع سرمایه داری را بازگو و تبلیغ میكنند و شبانه روز حتا با نام منافع كارگران به خورد جامعه میدهند،در شرایطی كه برخی از تشكل ها و نهاد ها یا به دلیل مواضع راست،رفرمیستی و آشتی طلبانه با سرمایه داری و یا برخی از تشكل ها و نهاد ها ی علنی به جهت عدم امكان برای بیان صریح مواضع خود و عدم امكان برای افشای صریح سیاست های ضد كارگری در ایران،نمیتوانند مواضعی رادیكال و صریح و با ذكر نام افراد و جناح ها و تیتر سیاست ها اتخاذ كنند چرا ما نباید به بیانی صریح،كارگری و مطابق با اوضاع همین روزها اما بازتاب دهنده ی توامان ِ منافع آنی و دراز مدت طبقه ی كارگر باشیم ؟! ما صریحا و صادقانه اعلام كرده ایم كه مواضع اعلام شده از سوی ما نه تنها مواضع تمام كارگران ایران نیست بلكه حتا لزومن مواضع تمامی فعالین و تشكل های موجود نیز نمی باشد اما این مواضع، درست با همین محتوی و لحن، منطبق بر ضرورتی تاریخی در تبیین باید ها و نباید های جنبش كارگری است و كمتر و یا بیشتر از این لحن و مواضع و یا سكوت در اعلام آنها بر اساس تحلیلی كه ما از شرایط جاری داریم خطایی است نابخشودنی. زمان قاضی خوبی خواهد بود!

مراسم های اول ماه مه امسال از حیث پراكندگی و گستردگی قابل قیاس با هیچ كدام از سال های گذشته نبوده است.افزایش چشمگیر مشاركت كارگران در جاهای مختلف در برگزاری مراسم هایی به انحا گوناگون، نشان از دخالتگری بیشتر كارگران برای تغییر اوضاع جاری دارد؛كارگران كه از اوضاع شكننده ی معیشتی به تنگ آمده اند در مراسم اول ماه مه امسال نه به سیاق سال ها ی پیش و اكثرا تنها به مثابه روزی ممكن برای تعطیل بودن،بلكه به عنوان یك فرصت اعتراض، دست به اعتراض و تجمع و یا اقدامات متناسب با محیط های خود زدند.

طبعا نقش شورای برگزاری در تبلیغ لزوم اعتراض در روز جهانی كارگر و نیز اعلام سرخط های رادیكال در جنبش كارگری در به ثمر رسیدن این اعتراض های گسترده قابل تاكید و بررسی است، اما ما خود را آفریننده و واضع این اعتراضات نمیدانیم، بلكه شرایط عینی و وضعیت معیشتی كارگران را ریشه ی این حجم از اعتراضات میدانیم و نقش خود را به عنوان یك نهاد غیر علنی در ترویج و تاكید بر خواسته های كارگران و دعوت از آنان برای اعتراض را، نقش هر سازمان، نهاد و یا تشكل پیشرو با سبك كار اینچنینی میدانیم. ما بیش از هر چیز و به جای ارائه بیلان كاری و بررسی نقش خود در عملی شدن اعتراضات در روز جهانی كارگر سال ٩٠ ،لازم میدانیم در شرایط حساس كنونی و آمادگی طبقه ی كارگر برای دست زدن به اعتراضات بیشتر و بیشتر، از فرصت محدود این بیانیه استفاده كنیم و پیشروان طبقه ی كارگر را به دخالت هر چه بیشتر برای تقویت سازمانیابی طبقاتی كارگران بر اساس و در زمینه ی عینی مسائل جاری كارگران دعوت کنیم.

گزارشات ِ مختلف، اخبار و تصاویر گوناگونی در خلال این دو ماه منتشر شده است كه بازگو كننده ی گستردگی بیشتر اعتراضات مستقل کارگری در روز جهانی كارگر امسال در میان اقشار متنوع تری از كارگران بوده است؛گستردگی مراسم ها و نیاز به تحلیل دقیق از وضعیت جاری علت اصلی در تاخیر ما برای انتشار بیانیه ی سوم بوده است؛اگر چه هر روز با گذشت زمان دوستانی از مراسم ها یا اقداماتی در شهرهایی ،اخباری برای این شورا ارسال میکنند که تا کنون هیچ گزارش مکتوبی در آنمورد منتشر نشده است و مرور زمان، ابعاد تازه تری از مراسم و اعتراضات در روز جهانی کارگر را نشان خواهد داد، اما ما به گزارش موارد ارسالی تا کنون خواهیم پرداخت.ما تنها در ذیل به بیان اشاره وار برخی از این اقدامات و مراسم های كارگران میكنیم.و سپس تحلیلی نیز از اوضاع جاری ارائه خواهیم داد. در شهر تهران و در سال های اخیر و مشخصن بعد از اعتراض های پس از انتخابات سال ٨٨ و به ترتیب در سال ٨٩ و سپس ٩٠ اعتراض های خیابانی كمتروكمتر شد و نهایتا در ٢٢ خرداد ٩٠ به كمترین مقدار خود رسید و به همین نسبت در روز ١١ اردیبهشت و به مناسبت روز جهانی كارگر نیز همین وضعیت مشاهده شد.

اگر چه بر اساس اوضاع عمومی اجتماعی، تحلیل شورای برگزاری برای حضور خیابانی كارگران و بخش هایی از مردم به مناسبت روز جهانی كارگر در تهران و با توجه به شرایط سركوب و وضعیت امنیتی، همین وضعیت را پیش بینی میكرد اما ما در پاسخ به درخواست ها و پیشنهادات واصله از سوی فعالین و چند جریان كارگری در تهران و نیز همگام با فراخوان زمان و مكان در سایر شهرها اعلام تجمع خیابانی كردیم. اگرچه ما بیشترین ضرورت را در انجام 5 دقیقه اعتصاب موقت در محیط های كار میدانستیم. در روز جهانی کارگر سال ٩٠ درسایر شهرها روز جهانی كارگر همراه با اعتراضات متنوع تر و با پراكندگی بیشتری نسبت به سال های قبل صورت گرفت.

در شهر سنندج با توجه به پیش زمینه ی تاریخی و بستر سیاسی-اجتماعی این شهر، مراسم روز جهانی كارگر به شكلی با شكوه تر از هر سال برگزار شد و گزارش و شرح این مراسم پیشتر و مكرر به اطلاع عموم رسانیده شده است؛ تنها بخشی از گزارشات مراسم ها كه به این شورا واصل شده ،حاكی از آن است که:

در چند كارخانه در استان فارس كارگران با انتشار كاغذ های كوچكی فراخوان سراسری این شورا را منتشر كرده اند و راس ساعت مقرر دست به اعتصاب ۵ دقیقه ای و گفتگو درباره ی مشكلاتشان و راه های برون رفت از آن پرداخته اند (مطابق خواسته ی كارگرانی كه گزارش ارسال كرده اند و خواستار شده اند كه نام محل كارشان اعلام نشود در این گزارش فشرده، نام كارخانجات ذكر نمی شود).

در استان خراسان و در چند كارخانه و مجتمع تولیدی و از جمله چند كارخانه ی سیمان و یك كارخانه ی آرد بیانیه های شورای برگزاری در بین كارگران منتشر شده است؛ در یك كارخانه در قزوین راس ساعت مقرر ۵ دقیقه اعتصاب موقت و با احترام به یاد مبارزین كارگری و همچنین مراسم های در شهرک صنعتی البرز توسط كارگران برگزار شده است؛ در ماهشهر راس ساعت مقرر كارگران در محلی كه خود تعیین كرده بودند تجمع كرده اند؛ در عسلویه در ساعت ۵ عصر جمعی از كارگران در مكان تعیین شده توسط خودشان تجمع میكنند كه نیروهای سپاه با لباس شخصی به صورت گسترده محل را در محاصره ی خود درآورده اند و با رفت و آمد مكرر خودروهای نظامی قصد ایجاد رعب و وحشت در بین كارگران را داشته اند؛ در اصفهان و در صنایع فولاد، در شاهین شهر، در شهر‌كرد به همت جمعی از كارگران مراسم هایی متناسب با شرایط امنیتی به توسط كارگران برگزار شده است؛ در شهرهای مهاباد،پاوه، کامیاران، اراك ،بندر امام، بانه، دماوند،تبریز(از جمله با با پخش تراکت در شهر)،اهواز(در مرکز شهر)،رامهرمز،ایذه، اندیمشک، رشت، تهران(پخش تراکت و برچسب در شهر و چند مراسم در داخل و خارج شهر و درجمع های کارگری)،كرج،نقده به توسط كارگران و به ابتكار خودشان مراسم‌هایی در محیط های مختلف از جمله در شهر ها و یا بیرون شهر و یا در خانه ها برگزار شده است؛ در شهر شیراز تعدادی از كارگران در مقابل اداره ی كار این شهر تجمع كرده اند كه نیرو های امنیتی با لباس شخصی به طور گسترده در میان جمعیت حاضر بوده اند؛در شهره ایی فعالین کارگری و کارگرانی چند دستگیر و زندانی شده اند و در برخی شهرها پرتاب گاز اشک آور در میان حاضرین در مراسم ها و یا ضرب و شتم و برخورد فیزیکی با آنها نیز گزارش شده است.

به طور عمومی در سال ٩٠ مراسم ها به طور گسترده تری نسبت به سال های قبل و به توسط كارگران و با اعتراض به وضعیت كارگران برگزار شده است و مشخصا در سال ٩٠ ابعاد اعتراض در محل های كار و در نقاطی كه پیشتر كارگران كمتر دست به اعتراض میزده اند در روز جهانی كارگر امسال افزایش عینی داشته است؛ تاكید شورای برگزاری بر این است كه سنت اعتصاب در محل های كار باید توسط فعالین و پیشروان در میان كارگران بیشتر و بیشتر تشریح گردد تا از خلال این تمرین عملی اتحاد كارگران و در بسط و گسترش مدت زمان و سازمان‌یافتگی و برنامه دار بودن اعتصاب ها روند تشكل یابی و سازمانیابی نیز در میان كارگران به طور گسترده تری بسط و ترویج گردد.

شورای برگزاری مراسم اول ماه مه سال ٩٠ ضمن دعوت از كارگران، فعالین كارگری و هر نهاد، تشكل، سازمان، رسانه و گروهی كه در امر مبارزه ی طبقاتی برای خود قائل به ایفای نقش است دعوت میكند تا با گستردگی و عمق بیشتر به تعمیق مبارزات كارگران یاری رسانند؛ به زعم ما مطالبات ٨ گانه‌ی اعلام شده توسط این شورا اهم مواضع و مطالبات طبقه ی كارگر ایران است كه البته ماهیتن و با استناد به بند هایی از همین مطالبات ٨ گانه ربط ارگانیك مبارزات جنبش كارگری ایران به مبارزات كارگران دیگر كشور ها را نیز معین مینماید.

همانگونه كه در بیانیه های یك و دو نیز اعلام كرده ایم برای فعالین و پیشروان طبقه ی كارگر در شرایط جاری افشای هر چه بیشتر سیاست های اقتصادی دولت سرمایه داری ایران باید در دستور كار قرار گیرد و در مقابل شعار » سال ٩٠ سال جهاد اقتصادی» باید امر گسترش و تقویت » ستیز طبقاتی در سال٩٠ » را در دستور كار خود قرار داد؛ مایلیم بار دیگر این نکته را به پیشروان طبقه ی کارگر باز- یادآوری کنیم كه ضمن این كه دستاوردها و شیوه های مبارزات و تشكل ها و فعالیت های علنی باید بیشتر و بیشتر تقویت گردد اما تمامی عرصه ها و اشكال مبارزه نباید به شكل علنی و در دسترس سرمایه داری قرار گیرد و نیاز است تا بخشی از كارگران پیشرو در قالب كمیته ها و هسته های غیر علنی به پیشبرد جنبه هایی از مبارزه بپردازند. واما اساسی ترین نکته ی مد نظر ما که محوریتی اساسی در مبارزه و ستیز طبقاتی دارد تاکید بر مبارزه با روند افزایش سازمانیابی و تشکل یابی است:هرگز و هیچ گاه این تایید و تكرار خالی از فایده نیست كه برای دستیابی به مطالبات و خواسته ای طبقاتی خود (و از جمله مطالبات 8 گانه ی اعلام شده توسط این شورا ) جز تقویت روند تشكل یابی و سازمانیابی طبقاتی وتقویت توازن قوا به نفع كارگران چاره ای دیگر وجود ندارد. برای درك علت این تاكید، همگان را به مقایسه ی رویكرد مستتر در مواضع و مطالبات 8 گانه ی این شورا با سایر مطالبات منتشر شده ای كه برای طبقه ی كارگر تجویز میشود دعوت میكنیم. آنجا‌ها‌یی كه برای كسب این یا آن مطالبه به جای تاكید بر كسب آن به شیوه ی سازمانیافته و با توازن قوای طبقاتی به نفع کارگران، خواسته ی مورد نظر تنها و تنها اعلام میشود و پیدا نیست كه آیا سرمایه داری قرار است این خواسته را اعطا كند یا چاره ای جز این نیست كه دست كم به حیث عناصر پیشرو طبقه ی كارگر و در مقام تبلیغ رویكرد صحیح تر علاوه بر تاكید بر این مطالبه و خواسته همزمان یگانه شیوه ی دستیابی بدان را نیز اعلام نمود؟ میبینیم كه مثلا برای لغو قرارداد موقت گفته میشود «ما خواهان لغو قرارداد موقت هستیم» و این رویكرد در اول ماه مه توسط بخشی از فعالین و پیشروان صدور و ترویج میشود در حالی كه پیشتر از این زمان ، كارگران پتروشیمی ماهشهر و تبریز نه در بعد تبلیغ و ترویج، بلكه عملن برای لغو قراردادهای موقت از مرحله ی خواستن و آرزو كردن و چشم انتظاری از ترحم سرمایه داران عبور كرده اند و با اعتصاب و اعمال قدرت طبقاتی قراردادهای موقت را به كنار میگذارند. اكنون با داشتن مثال پیش گفته به رویكرد نهفته در اولین مطالبه از مطالبات ٨ گانه ی شورای برگزاری كه در باره ی لغو قرار داد موقت است دقت كنید؛ درست به همین دلیل است كه ما تمامی كارگران و فعالین و پیشروان كارگری را به ترویج و تثبیت رویكرد های رادیكال ،آنهم در شرایط بسیار حساس كنونی دعوت میكنیم.حذف یارانه ها،قراردادهای موقت،شرکت های پیمانکاری،دستمزد های فلاکت بار،بیکاری های گسترده،کاستن امکانات بیمه ای و درمانی،سرکوب هرگونه بیان و اعتراض و تجمع وسرکوب فعالین و تشکل های کارگری،گسترش فقر،فشارهای مضاعف بر زنان،افزایش کودکان کار،تخریب و نابودی منابع طبیعی و بحران های زیست-محیطی و …به دلیل حملات گسترده تر نظام سرمایه داری هر روز بیش از پیش در افزایش است. ما تلاش خواهیم كرد در مقاطع گوناگون در حد توان خود در ارتباط با موضوعات مختلف مرتبط با مبارزه ی طبقاتی اعلام نظر كنیم زیرا كه برای كارگران، هر روز باید روز تقویت ستیز طبقاتی و افزایش و تقویت سازمانیابی طبقاتی باشد؛ از منظر ما هر روز باید برای كارگران جهان روز جهانی كارگر و تقویت و همبستگی داخلی و بین المللی طبقه ی كارگر باشد.

 ۵- کارگران و فعالان کارگری زندانی باید آزاد شوند و ما هر گونه دستگیری، اخراج و تحت فشار قرار دادن کارگران را محکوم نموده و به صورت گسترده برای آزادی آنان مبارزه خواهیم کرد. ۵- ما کارگران برای دست‌یابی به آزادی بیان، آزادی تشکل، تحزب، اعتصاب، آزادی قلم و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و پایان یافتن احکام ضد انسانی اعدام ،همزمان با دیگر مطالبات‌مان مبارزه خواهیم کرد.

 

زنده باد همبستگی بین المللی طبقه ی كارگر

شورای برگزاری مراسم روز جهانی كارگر ایران – سال ٩٠

1may1390@gmail.com

١٨ تیرماه ١٣٩٠

اهم مواضع و مطالبات هشت گانه‌ی کارگران ایران – سال ١٣٩٠

١- ما کارگران برای مقابله با قراردادهای موقت، سفید امضا و قراردادهای شرکت‌های پیمان‌کاری با اتحاد و آگاهی و با ایجاد تشکل های خود دست به مبارزه خواهیم زد.

٢- حذف یارانه‌ها هجوم به سفره‌ی خالی کارگران است؛ ما ضمن گسترده کردن اقدام برای نپرداختن قبض‌های آب، برق، تلفن و گاز از هر طریق ممکن دیگر و به صورت متحد و متشکل با این اقدام و طرح ِ ضد کارگری مبارزه خواهیم کرد.

٣- ما اعلام و تعیین حداقل دستمزد ٣٣٠ هزار تومان که چندین برابر زیر خط فقر است و توسط نهاد سرمایه‌داری شواری‌عالی کار تعیین شده و نیز روش ضد کارگری و خائنانه‌ی سه جانبه گرایی را محکوم می‌کنیم؛ در روش سه جانبه گرایی، مذاکره و توافق بین نمایندگان کارفرمایان و نماینده دولت (که همگی از طبقه‌ی سرمایه‌دار هستند) از یک سو و ازسوی دیگر نماینده‌ی کارگران انجام می‌گیرد و کارگران در مقابل دو رای سرمایه داری بازنده خواهند بود. ما اعلام می‌داریم که افزایش دستمزد با خواهش و توافق و مذاکره حاصل نمی‌شود. کارگران باید با اعتراض و نمایش قدرت و اعتصاب و با مبارزه‌ی متشکل و متحد دستمزدهایی متناسب با استاندارهای زندگی را به سرمایه‌داری تحمیل کنند.

٦- پیروزی کارگران جز با اتحاد متشکل و سازمان‌یافته‌ی تمامی اقشار طبقه‌ی کارگر اعم از کارگران صنعتی، معلمان، پرستاران، کارگران بخش خدمات، معادن، کارگران کشاورزی و … ممکن نیست. ما کارگران در هر صنف و رسته ضمن اتحاد با تمامی اقشارهم طبقه ای مان در طبقه ی کارگران ایران و منطقه و حمایت از مطالبات کارگران مهاجر در ایران از جمله کارگران افغانی ،خود را متحد و پشتیبان مبارزات کارگران در سراسر جهان می دانیم.

٧- ما برای دست‌یابی به مطالبات اقتصادی-سیاسی خود بر علیه تمامی جناح‌ها و حاکمیت‌های داخلی و خارجی سرمایه‌داری اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در ایران و اعم از دولت‌های سرمایه‌داری آمریکا،چین، روسیه، اروپایی و … تنها و تنها با اتکا بر نیروی طبقاتی کارگری خود، مبارزه خواهیم کرد.

٨- نظام سرمایه‌داری از تبعیض جنسیتی-اقتصادی- سیاسی- اجتماعی علیه زنان بهره و سود می‌برد، همچنین کار کودکان منبع سود‌های سرشار برای نظام انگلی سرمایه داری‌ست؛ ما ضمن محکوم کردن هرگونه تبعیض جنسیتی علیه زنان ،برای متشکل کردن هر گونه مبارزه برای دست‌یابی زنان به مطالبات ویژه ی زنان و نیز مطالبات طبقاتی شان و نیز برای تقویت جنبش لغو کار کودک از هیچ مبارزه‌ای فروگذار نخواهیم کرد

 

افزايش نرخ تورم و نگرانى مردم از سقوط ارزش پول ملى 

در سایت عصر ايران در تاریخ 18 تیر آمده است :خبرگزارى رويترز با انتشار گزارشى از وضعيت خريد و فروش و افزايش قيمت سكه در ايران ، خريد و نگهدارى سكه را به عنوان راهى براى جلوگيرى از سقوط ارزش پول ملى از سوى ايرانيان خواند . 
در اين گزارش با اشاره به نگرانى هاى مردم از وضعيت اقتصادى كشور مى نويسد كه قيمت سكه طلا با تاثير پذيرى از افزايش قيمت جهانى طلا و وضعيت اقتصادى ايران در سال گذشته جهشى ناگهانى يافته و از 312 هزار تومان در سال 1389 به 455 هزار تومان در بهار سال 1390 رسيده است. 
يك اقتصاد دان ايرانى كه نخواسته نامش فاش شود درباره دلايل افزايش بيش از 40 درصدى قيمت سكه در ايران در يك سال گذشته مى گويد :‌» يك دليل اين مساله اين است كه به دليل محدود شدن فرصت هاى سرمايه گذارى از نظر مردم اين كار به عنوان يك راه مطمئن تر براى سرمايه گذارى است و دليل ديگر افزايش نرخ تورم و نگرانى مردم از سقوط ارزش پول ملى است «. 
محمد يك كارگزار 39 ساله بورس به رويترز مى گويد كه به دليل تشديد تحريم ها و از بين رفتن يا كمتر شدن امكان انتقال دارايى ها به ديگر كشورها براى سرمايه گذارى ، مردم راه ديگرى به جز خريد سكه براى سرمايه گذارى ندارند. 
وى مى افزايد : ما مى توانيم سكه بخريم و در خانه نگه داريم و اين طور احساس مى كنيم كه امنيت دارايى هاى نقدى مان بيشتر تضمين مى شود. 
يك فروشنده طلا در بازار تهران به خبرنگار رويترز مى گويد : عموما با افزايش قيمت ، تقاضا براى خريد در بازار كم مى شود اما در مورد طلا به نظر ميرسد اوضاع به گونه ديگرى است به طورى كه همزمان با افزايش قيمت آن در بازار، تقاضا براى خريد هم افزايش پيدا كرد». 
رويترز در ادامه گزارش خود تفاوت نرخ تورم موجود در ايران و كاهش نرخ سود سپرده هاى بانكى از سوى دولت را عامل ديگرى براى افزايش تقاضاى خريد طلا و سكه به عنوان يك راه براى سرمايه گذارى موجودى هاى نقدى كوچك مردم مى داند. 
اين گزارش مى افزايد كاهش نرخ سود سپرده هاى بانكى مردم را واداشت تا موجودى نقدى خود را از بانك ها خارج كنند و آن را تبديل به كالايى كنند كه همزمان با رشد تورم ارزش آن افزايش يابد و با توجه به وضعيت اقتصاد امروز ايران يكى از بهترين و مطمئن ترين اين كالاها طلا و سكه است كه قيمت آن همزمان با جهش تورم بالا مى رود. 
اين گزارش در ادامه به افزايش 200 تومانى قيمت دلار در بازار ايران در ماه هاى گذشته اشاره مى كند و مى نويسد قيمت دلار در بازار تهران از 1050 تومان در اوايل سال به 1250 در ماه گذشته رسيده است كه يكى از دلايل اين امر هجوم مردم براى خريد ارزهاى خارجى به جاى نگهدارى ريال است . 
رويترز مى نويسد افزايش قيمت طلا و سكه در بازار ايران در سال گذشته حتى بسيارى از ايرانيان را از برگزارى رسوم سنتى خود بازداشته و آنها را مجبور كرده رسوم خود را تغيير دهند يا آن را اجرا نكنند. 
بر اساس اين گزارش ايرانى ها طبق يك سنت در مراسم ازدواج نزديكان خود و يا براى كادو دادن به نزديكان خود سكه مى دهند اما افزايش قيمت سكه در سال گذشته بسيارى از ايرانيان را به تغيير رفتار واداشته ، چون بسيارى از آنها توان پرداخت 455 هزار تومان براى خريد يك سكه طلاى 8 گرمى را ندارند. 
رويتزز به سخنان خانم ملوك امينى 74 ساله يكى از شهروندان ساكن تهران اشاره مى كند كه نگران تهيه كردن سكه طلا براى ازدواج نوه كوچكترش است . 
اين مادر بزرگ ايرانى به رويترز مى گويد به همه نوه هايش در مراسم ازدواجشان سكه طلا داده است و حالا بايد براى نوه كوچكترش هم همين كار را بكند ، اما افزايش قيمت سكه سبب شده او بر خلاف سنت و رسم معمول در خانواده شان ، حتى به پرداخت كادوى نقدى به جاى سكه فكر كند. 

کاهش 16 درصدی تعرفه واردات شکر در خدمت سلاطين شکر وعليه صنعت داخلی 

در سایت خبری اصلاح طلب کلمه در تاریخ 18 تیر آمده است : تعرفه واردات شکر باز هم کاهش يافت. اين خبر را مديرکل تامين و توزيع کالای وزارت بازرگانی اعلام کرده و گفته با تصميم ستاد تنظيم بازار مقرر شده تا بخش بيشتری از نياز مصرفی شکر از طريق واردات تامين شود. 
اگرچه يدالله صدقی مهم‌ترين دليل کاهش واردات را افزايش قيمت جهانی شکر عنوان کرده و گفته اين افزايش در بازار ايران هم تاثيرگذار خواهد بود اما بررسي‌ها از وضعيت توليد شکر در کشور طی سال‌های اخير حاکی است که به دليل واردات بي‌رويه، توليد شکر سال به سال کاهش يافته است. 
هنوز هم صدای اعتراض کارگران نيشکر هفت‌تپه و کشت و صنعت کارون به دليل عدم پرداخت حقوق و دستمزد شنيده مي‌شود که به دليل واردات بي‌رويه شکر طی سال‌های اخير، توليدات اين کارخانه‌ها در انبار مانده يا به دليل ارزان تمام شدن قيمت واردات، توليد داخل ديگر صرفه اقتصادی برای توليدکننده ندارد. به دنبال اعتراض توليدکنندگان و ضرر و زيان کارخانه‌های توليدکننده شکر، دولت در اواخر سال ۸۸ تصميم به افزايش تعرفه واردات گرفت، اگرچه اين تصميم منجر به افزايش سطح زيرکشت چغندرقند به ميزان شش هزار هکتار و افزايش ۱۰۶ درصدی توليد شکر در سال ۸۹ شد، اما حتی توليد يک ميليون و ۱۷۸ هزار تن شکر داخلی مانع از واردات يک ميليون و ۸۵۰ هزار تنی شکر که نتيجه آن دامپينگ قيمت داخل بود، نشد. با اين وجود ظاهرا امسال هم وضعيت توليد شکر چندان خوب نيست چه آنکه زير کشت چغندر قند به چهار هزار تن کاهش يافته و با تصميم ستاد تنظيم بازار از ابتدای مهرماه هم قرار است تعرفه واردات شکر از ۲۰درصد به چهار درصد کاهش يابد. 
به اين ترتيب بايد انتظار داشت واردات شکر که در سال گذشته ۵/۱ برابر توليد شده بود، اين بار رکورد بزند و به سه برابر برسد. 
بر اساس اين گزارش، ايران هم‌اکنون يکی از ۱۰ کشور واردکننده شکر است در حالی که در دهه گذشته ميزان واردات اين محصول يک‌پنجم توليد داخل بوده است. ايران از کشورهای برزيل، هند، چين، تايلند و پاکستان شکر وارد مي‌کند. بخش اعظمی از اين واردات توسط بخش خصوصی و «سلطان‌های» شکر صورت مي‌گيرد.در سال ۱۳۸۴ ميزان واردات شکر ۷۰۷ هزار و ۱۱۴ تن شکر بوده که از اين واردات ۶۲۸ هزار و ۸۹۶ تن آن شکر تصفيه نشده (خام) بوده است. در حال حاضر برزيل عمده‌ترين صادرکننده شکر به ايران است. 
پس از برزيل کشور استراليا، امارات متحده عربي، آفريقای جنوبی و انگلستان قرار دارند. يعنی پنج کشور مذکور حدود ۷/۹۹ درصد از ارزش و حدود ۷/۹۹ درصد از وزن کل شکر وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه ايران برای حمايت از صنايع توليدکننده شکر و کشاورزان توليد‌کننده مواد اوليه اين محصول سياست‌های حمايتی گوناگونی طی سال‌های قبل اتخاذ کرد، اما متاسفانه، طی ساليان متمادی به دليل عواملی چون وجود انحصار درازمدت در صنعت قند و شکر، عدم سرمايه‌گذاری کافی بخش خصوصي، عدم رقابت و کاهش انگيزه در رشد و نوآوري، وجود متوليان فراوان و عدم هماهنگی بخش‌های کشاورزي، بازرگانی و صنايع (که موجب اتخاذ تصميمات ضد و نقيض شد)، مديريت بهينه در اين صنعت صورت نپذيرفته و در حال حاضر حذف يارانه‌های حمايتی هم عامل ديگری است که اين صنعت را تهديد مي‌کند. 

منبع: روزنامه اعتماد 

 

18تیر روز اعتراض به گرانی، تورم و دیکتاتوری

 

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

 18تیر،  سالگرد  جنبش دانشجویی در سال 78 در راه است.در این روزجنبش عظیم دانشجویی که به سرعت به جنبشی مردمی تبدیل گردید و فضای سکوت را پس از سال های طولانی سرکوب شکست ، هر چند حکومت جمهوری اسلامی مثل همیشه به سرکوب جنبش دانشجویان و مردم پرداخت اما این حرکت تاثیر خود را بجا گذاشته و هر سال به این مناسبت آکسیون هایی برگزار می گردد.

امسال در شرایطی به 18 تیر نزدیک می شویم که از یکسو جنبش گسترده ای که در دو سال گذشته درمیدان مبارزه وجود داشته و از سوی دیگر تورم و گرانی سرسام آور، کارگران و مردم را در موقعیت بحرانی قرار داده است. در چنین اوضاع و احوالی جنبش کارگری،جنبش مردمی و جنبش دانشجویی با مطالبات آزادیخواهانه و مطالبات اقتصادی  همسو هستند و در نبردی مشترک می توانند به پیش گام بردارند. گرانی، تورم و بیکارسازی های وسیع  به شکل گسترده ای کارگران و اکثریت مردم را تحت فشار مضاعف قرار داده و هر دم  ابعاد فاجعه بیشتر می گردد.

با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها قدرت خرید مردم کاهش یافته و اکثریت جامعه در سراشیب فقر در حال سقوط می باشند. کارگران و زحمتکشان تنها با مبارزه  و مقاومت می توانند سرنوشت سیاه موجود را تغییر دهند

جنبش دانشجویی که در 18 تیر و بسیاری دیگر از مناسبت ها،یک پایه اصلی مبارزات دمکراتیک و آزادیخواهانه بوده، در اتحاد با جنبش کارگری و مردمی می تواند به یکی از پرچمداران مبارزه برای مطالبات اقتصادی نیز تبدیل گردد. بحران اقتصادی و استبداد موجود از یکدیگر جدا نبوده و در جامعه ما این دو پدیده همچون دو لبه قیچی گلوی ما را می درند و لذا تنها با اتحاد و همبستگی جنبش های موجود در جامعه، در هر دو زمینه، می توان به جلو گام برداشته و با شرایط موجود مبارزه نماییم.

 18 تیر می تواند نقطه پیوند جنبش های موجود باشد و در راستای تداوم مبارزات موجود همبستگی و اتحاد ما را بیشتر نماید. در این روز ما کارگران سوسیالیست در صورت حضور توده ها درخیابان ،همراه با آنها فریاد اعتراض خود را نسبت به شرایط وخیم اقتصادی و استبداد موجود اعلام خواهیم نمود.

تاکتیک راهپیمایی  سکوت، سیاستی واپسگرایانه و در راستای خاموش نمودن جنبش است؛ نه تنها جنبش نباید به سمت سیاست های انفعالی سوق یابد،بلکه ضروری است هر چه بیشتر از تاکتیکهای پیشرو و انقلابی تبعیت نماید. تنها جنبشی موفق و پیروز خواهد شد که در هر مرحله مبارزه خود را ارتقاء دهد و مبارزه را گسترش داده و بر کیفیت آن بیفزاید؛ محدود نمودن جنبش با سیاست هایی مثل راهپیمایی سکوت و از این قبیل تنها باعث افت جنبش و سرخوردگی مردم می گردد، جنبشی که طی دو سال مطالبات وسیع ضد حکومتی مطرح نموده را نباید به سکوت دعوت نمود.

کارگران،دانشجویان و مردم آزادیخواه!

تنها با شرکت فعال و گسترده در مناسبت ها و فرصت های مناسب می توان جنبش را زنده نگاه داشت و 18 تیر  فرصت دیگر برای مبارزه با استبداد حاکم است. در این روز نه فقط در سطح دانشگاه ها بلکه می توان در خیابان ها نیز اعتراضات  وسیعی انجام داد.              

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور- 11 تیر 90

آدرس های اینترنتی ما :

http://komitekargari.co.cc/

http://kommiteks.blogspot.com/

http://kargaranesocialist.co.cc/

 

اخراج، هم دستمزدهای معوق برای کارگران شرکت مشاوران بهینه سازان کویر!

 

بیش از 30 نفر از کارگران شرکت مشاوران بهینه ساز کویر از آذر ماه تا امروز بیشتر از 4 ماه است که به تدریج و مرحله به مرحله از کار اخراج شده اند.

کارفرما با توسل به حربه اخراج مرحله ای و تدریجی کوشیده تا از اعتراض و اعتصاب جمعی کارگران جلوگیری کند. و به زبان آدمیزاد٬ یعنی یواشکی و بی سر و صدا دستمزدها و دیگر حقوق ابتدایی کارگران را بالا بکشد و با اخراج از کار و ظاهرا اعلام انحلال شرکت از شر کارگران خلاص شود! اما در مقابل این ترفند رزیلا نه کارفرما٬ کارگران ایستاده اند و با طرح شکایت و مراجعه مکرر به دفتر شرکت واقع در میدان ونک و دیگر مراکز حکومت اوباش اسلامی مصرانه خواستار دریافت دستمزدهای معوق، بیمه بیکاری، سنوات و… هستند.

 

ورود دختران به بازار فروش کليه/صدور کليه دختران از «شهر جنگ زده»! 

به گزارش خبرگزاری دولتی مهردر تاریخ 18 تیر آمده است :   رشد نگران کننده آمار بيماران دياليزی در کشور و نياز به پيوند کليه باعث شده که موضوع اهدای کليه از افراد زنده همچنان در اولويت برنامه های دستگاههای مربوطه قرار بگيرد. زيرا پيوند از بيمار مرگ مغزی آنطور که بايد و شايد نتوانسته سهم زيادی از تعداد زياد پيوندهای کليه را به خود اختصاص دهد. 
آمارها نشان می دهد در سال 89 تعداد دو هزار و 285 پيوند کليه در کشور انجام شده است که هزار و 690 مورد آن از افراد داوطلب و 595 پيوند هم از بيماران مرگ مغزی بوده است. 
دکتر ايرج نجفي، عضو انجمن نفرولوژی با اشاره به ابتلای 10 تا 15 ميليون ايرانی به بيماری کليوي، عنوان داشته که اين افراد از بيماری خود اطلاعی ندارند و اين مسئله با توجه به عوارض ناگوار بيماری کليوي، می تواند خطرناک باشد. 
رشد بيماران کليوی در کشور که به گفته رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي، به مرز 20 درصد رسيده است، باعث شده که تعداد بيماران دياليزی و پيوند کليه هم افزايش يابد. متاسفانه بيمارانی که دچار تخريب کليه می شوند، بدن شان هميشه به دياليز جواب نمی دهد و می بايست پيوند کليه شوند. در چنين وضعيتی است که تقاضا برای پيوند کليه بالا می رود و از سوی ديگر پيوند از بيمار مرگ مغزی در کشور به اندازه ای نيست که بتوان به تمامی درخواستها پاسخ داد. 
همين مسئله سبب شده که برخی برای تامين هزينه های مادی زندگی نسبت به فروش کليه خود اقدام کنند. بطوريکه شنيده می شود قيمت کليه در بازار غيررسمی فروش کليه به مرز 10 ميليون هم می رسد. 
اين در حالی است که گفته می شود افرادی هم هستند که حاضرند برای داشتن کليه سالم، مبالغ بيشتر از 10 ميليون را بدهند. به گفته يکی از مديران انجمنهای خيريه بيماران کليوي، برخی از ايرانيان خارج از کشور که دچار نارسايی کليوی هستند و می بايست پيوند شوند، حاضرند به متقاضيان فروش کليه مبالغی در حد 50 تا 100 ميليون هم بدهند که البته اين مبلغ را در قالب خريد خانه برای فروشنده کليه پرداخت می کنند. 
اما اين تنها يک روی سکه خريد و فروش کليه است بطوريکه در برخی استانها، به گفته يکی از مديران انجمنهای خيريه حمايت از بيماران کليوي، پای دختران جوان به بازار غيررسمی فروش کليه باز شده و اين افراد بنا به دلايل گوناگون که فقط مباحث مالی و اقتصادی است، متقاضی پرو پاقرص فروش کليه هستند. 
حسين بيگلري، مدير انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: متاسفانه کرمانشاه هنوز به عنوان يک شهر جنگ زده شناخته می شود و موقعيتی برای فعاليت اقتصادی جوانان در اين استان وجود ندارد. همين مسئله باعث شده که برخی از اين افراد برای تامين هزينه های زندگی مبادرت به فروش کليه خود بکنند که البته کار درستی نيست. 
وی با اعلام اينکه بيشترين مبلغی که از راه فروش کليه به متقاضيان می رسد 6 ميليون تومان است، افزود: البته ما تلاش می کنيم که اين افراد از فروش کليه خود منصرف شوند اما به دليل نياز به پيوند، ناچاريم که آنها را در ليست فروش کليه قرار دهيم. 
مسئول بيماران خاص و صعب العلاج استان کرمانشاه با اشاره به سن جوان متقاضيان فروش کليه که اغلب بين 20 تا 30 سال هستند، گفت: در اين بين دختران جوانی هم به ما مراجعه می کنند و قصد فروش کليه خود را دارند. 
بيگلری با اشاره به بالا بودن تعداد متقاضيان فروش کليه در کرمانشاه، افزود: بعضا از متقاضيان برای پيوند کليه در استانهای ديگر استفاده می شود. به نوعی استان کرمانشاه صادر کننده کليه به ساير استانها محسوب می شود. 
مدير انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی کرمانشاه با عنوان اين مطلب که از نظر اهدا کننده در استان هيچ مشکلی نداريم، ادامه داد: تقاضای ما از بانکها اين است که بودجه و اعتباری در اختيار انجمن قرار دهند تا بتوان با پرداخت وام به متقاضيان، آنها را از فروش کليه منصرف ساخت. 
بيگلری همچنين از مسافرت متقاضيان فروش کليه به کلانشهرها به خصوص تهران خبر داد و گفت: اين افراد با سفر به تهران سعی می کنند کليه خود را با قيمت بيشتری بفروشند. 
به گفته وي، هم اکنون 328 بيمار دياليزی در استان کرمانشاه وجود دارد و تاکنون هزار و 250 مورد پوند کليه نيز در اين استان انجام شده است. 

مرگ یک کارگر در سنندج

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، میلاد علیمرادی روز پنجشنبه 16 تیرماه در میانه ی راه بازگشت از محل کارش در اطراف سنندج به دلیل در اختیار نداشتن وسیله ی حمل و نقل مناسب و عدم وجود سرویس ایاب و ذهاب در حالی که سوار بر موتور خود بود با فرد دیگری با نام شهاب ملکی تصادف کرد و جان باخت.در این حادثه شهاب ملکی نیز دچار ضایعه ی قطع نخاع گردیده است.

میلاد علیمرادی کارگر کارگراه تیرچه – بلوک سازی برادران مالکی بود و به دلیل عدم توانایی مالی و نیز در اختیار نداشتن هیچ گونه وسیله ی حمل و نقل از سوی کارفرما،به ناچار با موتور شخصی به محل کار رفت و آمد میکرد و در روز پنجشنبه در حوالی دوراهی روستای دولت آباد از توابع سنندج با موتور سوار ِدیگری تصادف کرد و جان باخت.

 

اعتصاب عمومی بازاريان شهر جوانرود در پی قتل يک بازاری 

خبرگزاری هرانا درتاریخ 18 تیر آمده است :  در پی قتل يک بازاری خير در شهرستان جوانرود پس از سه روز بي‌خبری بازاريان و کسبه منطقه امروز در اين شهر اعتصاب کردند. 
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران عبدالله ويسی يکی از خيرين شهر جوانرود و از کسبه شناخته شده شهر روز چهار شنبه حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر در راه بازگشت به خانه توسط چندين فرد نا‌شناس ربوده مي‌شود. همچنين شب همانروز مغازه طلافروشی اين فرد نيز توسط افراد نا‌شناس غارت مي‌شود. 
بعد از سه روز بي‌خبری کامل خانواده از سرنوشت وي، روز جمعه جنازه اين شهروند کرد در منطقه «کچل آوا» در حاشيه شهر جوانرود پيدا مي‌شود. 
کسبه و بازاريان شهر جوانرود روز شنبه در پی اعتراض به بي‌توجهی مسولين انتظامی و امنيتی شهر نسبت به امنيت جان شهروندان اين شهر و قتل عبدالله ويسی بعد از سه روز از ربودنش توسط افراد نا‌شناس، در يک اقدام هماهنگ شده اقدام به تعطيلی بازار کرده‌اند. 
بازارچه مرزی اين شهر و بيشتر مغازه‌های اين شهر امروز تا لحظه مخابره اين خبر در اعتصاب به سر مي‌برند. 
مراسم تشيع جنازه اين شهروند کرد امروز صبح ساعت ۹: ۳۰ صبح با شرکت هزاران تن از شهروندان جوانرود و اطراف در مسجد جامع اين شهر به سوی قبرستان برگزار گرديد. تشيع کنندکان خواستار رسيدگی فوری به اين جنايت از سوی دستگاه‌های ذيربط شدند. 

اخراج سی و پنچ درصد کارگران استان گلستان

 

به نوشته سایت دولتی  شمال نیوز در 18 تیر آمده است : اخراج 35 درصد کارگران، از جمله رویدادهای هفته گذشته در استان گلستان بوده است. در سالجاری 62 هزار فرصت شغلی باید در گلستان ایجاد شود، این درحالیست که یکی از نمایندگان گلستان از اخراج 35 درصدی کارگران تنها در یک ماه از سال در استان خبر می دهد.

نماینده مینودشت، گالیکش و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آمار موثق 35درصد کارگران گلستان در اردیبهشت ماه سالجاری اخراج شدند. سیدنجیب حسینی در همایش روز صنعت ومعدن با اعلام این مطلب گفت: این موضوع موید چیست؟ آیا صنعتگر علم ندارد و بدون پشتوانه کار می کند؟

وی اظهار داشت: به نظر بنده علت در جای دیگر است و ما باید سرمایه در گردش صنایع را حل کنیم. حسینی در جمع جامعه صنعتی استان افزود: اولین انتظار ما از مسئولان بخش صنعت کشور واستان حفظ صنایع موجود در استان است.  وی در ادامه اظهار داشت: گلستان سال ها به بهانه کشاورزی ومحیط زیست از حرکت قطار توسعه کشور عقب ماند.

افزايش 14 درصدی نرخ بليت هواپيما 

به نوشته خبرگزاری دولتی  مهر در 18 تیر آمده است : يک عضو ستاد هدفمندی يارانه‌ها از تصويب افزايش 14 درصدی نرخ بليت هواپيما در ستاد هدفمندی يارانه‌ها خبرداد و گفت: اين افزايش نرخ بايد به تائيد نهايی شورايعالی هواپيمايی کشوری برسد. 
يک عضو ستاد هدفمندی يارانه‌ها در گفتگو با مهر از مصوبه اين ستاد برای افزايش 14 درصدی نرخ بليت هواپيما خبرداد و گفت: با توجه به اينکه مطابق قانون، هرگونه افزايش نرخ در بليت هواپيما بايد به تائيد نهايی شورای عالی هواپيمايی کشوری برسد، بر همين اساس نرخ‌های جديد برای تصويب نهايی به اين شورا ارسال شده است. 
وی افزود: بر اين اساس، در صورت تائيد نهايی از سوی اين شورا، نرخ‌های جديد به زودی ابلاغ و اعمال خواهد شد. 

بیانیه شماره 8

 

 مبارزات خود را برای آزادی زندانیان گسترش دهیم

 

شاهرخ زمانی ، محمد جراحی و سید … را به دادگاه نیاوردند.

طبق گفته های هاشم زاده قاضی دادگاه «انقلاب» شعبه چهار تبریز قرار بود روز یکشنبه 19/4/1390 نامبردگان به دادگاه اورده شوند اما امروز قاضی پرونده به خانواده ها گفته است روز دادگاه معلوم نیست ولی آنها را به بند عمومی انتقال داده اند و شما می توانید چهارشنبه برای ملاقات با زندانیان به اینجا بیاید .

هنوز این زندانیان در بلاتکلیفی به سر می برند وطبق معمول، تمامی سران نظام، مسئولین قضایی نیز هیچ حرف راستی به زبان نمی آورند

ما از مردم وکارگران ازادی خواه می خواهیم با گسترش فعالیت های خود باعث افزایش فشار بر جمهوری اسلامی شوند . در غیر این صورت جمهوری اسلامی پاسخگویی هیچ خواسته ای نخواهد شد.

آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی را فقط و فقط با افزایش مبارزات و فشار بر نظام اسلامی می توان بدست آورد.

کارگر زندانی ، زندانیان سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

19/4/1390

http://www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com

.

دو هزار روستائی مشهدی جاده را در یک اقدام اعتراضی مسدود کردند

 

به نوشته سایت صداقت در 19 تیر آمده است :  2 هزار نفر از اهالی روستای کشف مشهد در تجمعی، خواستار برطرف شدن مشکلات روستایشان شدند.
عده‌ای از روستاییان از ساعت 4 بعد از ظهر دیروز (شنبه)، با مسدود کردن جاده 3 روستای کشف، اروند و فیریزی به مشهد، مقابل دفتر شورای اسلامی روستای کشف تجمع کردند.
این روستاییان می‌گویند: شورای روستا از مدتی پیش بین 20 تا 30 هزار تومان برای جمع‌آوری زباله از هر خانوار دریافت کرده است اما تاکنون کاری انجام نداده است.
آنها می‌گویند: مشکل آب آشامیدنی اهالی هم با وجود پرداخت قبض‌های گران‌، بی‌کیفیت است و قطعی زیادی دارد که علت آن هم ویلا‌سازی‌های غیر‌مجاز در حاشیه شهر مشهد است.
به گفته آنان، افراد غیربومی، آب‌های زیرزمینی را با پمپ استخراج می‌کنند و همین باعث کمبود آب در این روستا شده است.
روستای کشف در حاشیه بولوار توس، یک هزار و 500 خانوار دارد که هنوز در حریم مشهد قرار نگرفته و شورای اسلامی روستا آن را اداره می‌کند.

 

شير يارانه‌ای در تهران ۷١ درصد گران شد 

به نوشته سایت اصلاح طلب جرس از قول خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 19 یر آمده است : قيمت شير يارانه ای در پايتت بيش از هفتاد درصد افزايش يافت. 
خبرگزاری مهر به نقل از معاون برنامه‌ريزی استاندار تهران خبر داد که قيمت شير يارانه‌ای درجه يک با بار ميکروبی ۵۰۰ هزار و با وزن ۹۰۰ گرم ۶۰۰ تومان تعيين شده است. 
نعمت‌اله ترکی گفته است که در جلسه شنبه شب کميته تعيين قيمت شير نيمه‌يارانه‌ای در تهران ، مصوب شد که شير درجه يک با بار ميکروبی ۵۰۰ هزار به مبلغ ۶۰۰ تومان به ازای هر کيسه نايلونی ۹۰۰ گرمی در اختيار مصرف‌کنندگان تهرانی قرار ‌گيرد. 
معاون برنامه‌ريزی استاندار تهران افزوده است: به منظور حمايت از توليد و توليدکننده، قيمت شير با پيشنهاد اتحاديه دامداران و توافق با اتحاديه فرآوري‌کنندگان شير به ازای هر ليتر ۵۲۰ تومان در اختيار کارخانجات فرآوري‌کننده قرار خواهد گرفت. 
وی همچنين گفته است: کارخانجات صاحب نام و دارای برند مطرح نيز با دريافت شير ۵۲۰ توماني، هر کيسه ۹۰۰ گرمی شير نيمه‌يارانه‌ای را با قيمت ۶۰۰ در اختيار مصرف‌کنندگان در تهران قرار مي‌دهند. 
به گفته ترکي، توزيع شير نيمه‌يارانه‌ای ۶۰۰ تومانی به صورت گسترده از امروز آغاز شده است، کما اينکه توزيع شير با قيمت غيريارانه‌ای نيز از ۱۵ تيرماه در تهران صورت مي‌گرفت. 

 

 

حذف يارانه‌ها فشار زيادي را به بازنشستگان تحميل مي كند

 

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در 19 تیر آمده است : رييس هيات مديره كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان قم از عدم ابلاغ دولت به سازمان تامين اجتماعي براي افزايش مستمري‌ها انتقادكرد. 
محمد فاضل تركمان درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: در ماه چهارم سال هستيم اما خبري از پرداخت افزايش مستمري‌هاي افرادتحت پوشش سازمان تامين اجتماعي نيست. 
وي با بيان اينكه 2 سال است كه وام‌هاي 500 هزار توماني متعلقه به بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي قطع شده است، تاكيدكرد: حافظي مديرعامل تامين اجتماعي قول برقراري مجدد اين وام را داده‌ است اما هنوز نتوانسته به قول خود عمل كند. 
رييس هيات مديره كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان قم تصريح كرد: يكي ديگر از مزاياي كارگران بازنشسته كه در زمان ذبيحي قطع شد كمك هزينه سفرهاي زيارتي و سياحتي بازنشستگان است كه تاكنون اقدامي‌براي برقراري آن انجام نشده است. 
تركمان با بيان كه اين بازنشستگان از حذف يارانه‌ها فشارزيادي را متحمل مي‌شوند، اظهارداشت: يارانه پرداختي دولت فقط پول آب، برق، گاز مي‌شود و چيزي براي جبران گراني ساير اقلام مصرفي كارگران نمي‌ماند. 
پايان پيام

تجاوز 5 نفر به خانم معلم جوان در جنوب تهران 

به نوشته سایت دادنا د ر19 تیر آمده است : چندی قبل دختر 22 ساله‌يي‌ به‌ نام‌ فهيمه‌ براي‌ رفتن‌ به‌ آموزشگاه‌ از منزل‌شان‌ در منطقه‌ شهران‌ خارج‌ شد و ديگر برنگشت‌. پدر فهيمه‌ كه‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ دخترش‌ نگران‌ شده‌ بود، به‌ كلانتري‌ 142 كن‌ رفت‌ و براي‌ يافتن‌ او تقاضاي‌ كمك‌ كرد. 
به گزارش آخرين؛ فرداي‌ آن‌ روز پسر ناشناسي‌ با پدر فهيمه‌ تماس‌ گرفت‌ و گفت‌: ما دخترتان‌ را گروگان‌ گرفته‌ايم‌ و بايد 450 هزار تومان‌ به‌ ما بدهيد تا فهيمه‌ را آزاد كنيم‌. 
پدر فهيمه‌ قبول‌ كرد و شخا آدم‌ربا در ميدان‌ صادقيه‌ تهران‌ قرار ملاقات‌ گذاشت‌ تا پول‌ درخواستي‌ را تحويل‌ بدهد و دخترش‌ را آزاد كند،اما ابتدا موضوع‌ را با پليس‌ در ميان‌ گذاشت‌. كارآگاهان‌ به‌ او توصيه‌ كردند، با كيف‌ پول‌ در سر قرار حاضر شود و منتظر رسيدن‌ آدم‌ربا بماند. ساعتي‌ پيش‌ از فرا رسيدن‌ زمان‌ ملاقات‌، ماموران‌ در اطراف‌ محل‌ قرار كمين‌ كردند. بدون‌ اينكه‌ ديده‌ شوند. 
اما پدر فهيمه‌ هر چه‌ به‌ انتظار ايستاد، خبري‌ از جوان‌ ناشناس‌ نشد. 
او با نااميدي‌ و اضطراب‌ به‌ خانه‌ برگشت‌ و همان‌ شب‌ جوان‌ ناشناس‌ در يك‌ تماس‌ تلفني‌ به‌ او گفت‌: دخترت‌ هرگز به‌ خانه‌ برنمي‌گردد. ديگر منتظرش‌ نباشيد. پس‌ از گفتن‌ اين‌ جمله‌ فورا تلفن‌ را قطع‌ كرد. از سوي‌ ديگر، كارآگاهان‌ جست‌وجوي‌ گسترده‌يي‌ را براي‌ يافتن‌ دختر ربوده‌ شده‌ آغاز كردند تا اينكه‌ با گذشت‌ پنج‌ روز از اين‌ ماجرا، فهيمه‌ با پدرش‌ تماس‌ گرفت‌ و گفت‌: من‌ در ميدان‌ آزادي‌ منتظرت‌ هستم‌ و از چنگ‌ آدم‌ربايان‌ فرار كرده‌ام‌. ماموران‌ همراه‌ با پدر فهيمه‌ به‌ ميدان‌ آزادي‌ رفتند و با دختر جوان‌ روبرو شدند. فهيمه‌ همان‌ موقع‌ همراه‌ ماموران‌ به‌ دايره‌ يازدهم‌ آگاهي‌ تهران‌ رفت‌ تا در آنجا شكايت‌ خود را مطرح‌ كند. ماموران‌ كنجكاو بودند كه‌ بدانند چه‌ بلايي‌ بر سر فهيمه‌ آمده‌ و چگونه‌ به‌ تنهايي‌ برگشته‌ است‌. فهيمه‌ كه‌ بشدت‌ ترسيده‌ بود ماجراي‌ ربوده‌ شدنش‌ را چنين‌ تعريف‌ كرد: روز دوم‌ اسفندماه‌ از آموزشگاه‌ بيرون‌ آمدم‌ تا به‌ خانه‌ برگردم‌. در ميدان‌ نور سوار خودرويي‌ شدم‌ كه‌ سه‌ سرنشين‌ داشت‌. هر سه‌ پسر جواني‌ بودند كه‌ يكي‌ از آنها در صندلي‌ جلو و ديگري‌ در صندلي‌ عقب‌ نشسته‌ بود. جوان‌ سوم‌ هم‌ رانندگي‌ مي‌كرد. در ميانه‌ راه‌ پسر جواني‌ كه‌ در صندلي‌ عقب‌ نشسته‌ بود، چاقويي‌ از جيبش‌ درآورد و به‌ پهلويم‌ فشار داد. مي‌خواستم‌ فرياد بزنم‌، اما دستهايش‌ را روي‌ دهانم‌ گذاشت‌ و مرا روي‌ صندلي‌ خواباند. 
آنها در تاريكي‌ شب‌ به‌ سمت‌ يافت‌آباد راه‌ افتادند و مرا در منطقه‌ چهاردانگه‌ به‌ اتاقكي‌ در حاشيه‌ يك‌ زمين‌ كشاورزي‌ بردند. 
به‌ آنها التماس‌ كردم‌ كه‌ با من‌ كاري‌ نداشته‌ باشند، اما هر سه‌ با زور وحشيگري‌ به‌ من‌ تجاوز كردند و بعد مرا در اتاقي‌ انداختند و زنداني‌ام‌ كردند. 
فرداي‌ آن‌ روز هم‌ دو جوان‌ افغاني‌ كه‌ كارگر زمين‌ كشاورزي‌ بودند به‌ سراغم‌ آمدند و به‌ من‌ تجاوز كردند. 
چند بار مي‌خواستم‌ خودم‌ را بكشم‌، اما نشد. مدت‌ چهار شبانه‌ روز در آن‌ خانه‌ كوچك‌ زنداني‌ بودم‌، تا اينكه‌ روز پنجم‌، سه‌ پسر جوان‌ براي‌ انجام‌ كاري‌ از آنجا رفتند، ساعتي‌ بعد به‌ سراغ‌ يكي‌ از كارگران‌ افغاني‌ رفتم‌ و با دادن‌ مقداري‌ پول‌ و زنجير طلايم‌ از او خواستم‌ كه‌ يك‌ اتومبيل‌ برايم‌ بگيرد. او هم‌ پذيرفت‌ و با گرفتن‌ پول‌ و زنجير طلا مرا سوار اتومبيل‌ كرد تا از آنجا بروم‌… 
بعد از صحبت‌ هاي‌ فهيمه‌، كارآگاهان‌ به‌ منطقه‌ چهاردانگه‌ رفتند و دو كارگر افغاني‌ به‌ نام‌ اوصف‌ و شكور و پسرجواني‌ به‌ نام‌ مصطفي‌ )19ساله‌( را كه‌ راننده‌ اتومبيل‌ بود، دستگير كردند. 
اوصف‌ و شكور به‌ تجاوز به‌ دختر جوان‌ اعتراف‌ كردند و مصطفي‌ در بازجويي‌ اوليه‌ گفت‌: من‌ راننده‌ بودم‌ و از ماجراي‌ آدم‌ربايي‌ خبر نداشتم‌ و يكي‌ از دوستانم‌ به‌ من‌ گفته‌ بود كه‌ در منطقه‌ ميدان‌ نور با دوست‌ دخترش‌ قرار دارد. من‌ هم‌ با آنها رفتم‌، اما وقتي‌ دختر جوان‌ سوار ماشين‌ شد. دوستم‌ با چاقو او را تهديد كرد و به‌ زمين‌ كشاورزي‌ برد. اما همين‌ جوان‌ در بازجويي‌هاي‌ بعدي‌ اعتراف‌ كرد كه‌ او نقشه‌ آدم‌ربايي‌ را مي‌دانسته‌ و به‌ دختر جوان‌ هم‌ تجاوز كرده‌ است‌. 
كارآگاهان‌ با اطلاعات‌ به‌ دست‌ آمده‌، يكي‌ از همدستان‌ او به‌ نام‌ داود را كه‌ در ربودن‌ فهيمه‌ شركت‌ داشت‌ دستگير كردند. اما هنوز سومين‌ جوان‌ فراري‌ است‌. 
پرونده‌ اين‌ آدم‌ربايي‌ به‌ شعبه‌ 77 دادگاه‌ كيفري‌ استان‌ تهران‌ فرستاده‌ شد و ديروز در دادگاه‌ مصطفي‌ و همدستش‌ داود به‌ ربودن‌ دختر و تجاوز به‌ او اعتراف‌ كردند. 
اكنون‌ تلاشي‌ دوباره‌ براي‌ دستگيري‌ سومين‌ جوان‌ متجاوز آغاز شده‌ است‌ تا قاضي‌ دادگاه‌ حكم‌ خود را درباره‌ متهمان‌ صادر كند. 
پرونده اين جنايت سياه كه با توجه به اقرار صريح ربايندگان دختر جوان به تجاوز به عنف به نظر مى رسد آنان با مجازات اعدام روبرو شوند به شعبه ۷۷ دادگاه كيفرى استان تهران ارجاع شده است وقرار است ۵ قاضى به اتهامات هولناك عاملان جنايت سياه رسيدگى كنند 

افزايش ۵۰ درصدی قيمت آهن در سه ماه اخير 

به نوشته سایت کلمه در 19 تیر آمده است : رييس اتحاديه و تعاونی آهن‌فروشان همدان گفت: طی سه ماهه ابتدای سال، قيمت آهن ۳۰ تا ۵۰ درصد افزايش يافته است. 
مسعود ميدانچی در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت: قيمت تيرآهن و ميلگرد، ترقی قابل توجهی داشته و اوج خريد و مصرف آن در چهارماه اول سال است. 
اين عضو هيات مديره اتحاديه کشوری صنف فروشندگان آهن و فولاد ايران ادامه داد: اکنون تيرآهن ۱۴، شاخه‌ای ۱۵۱ هزارتومان، تيرآهن ۱۶، شاخه‌ای ۱۹۷ هزار تومان و تيرآهن ۱۸، شاخه‌ای ۲۹۷هزارتومان خريد و فروش مي‌شود. 
وی اضافه کرد: مصرف آهن شهر همدان، ساليانه ۲۵۰ هزار تن است و پيش‌بينی مي‌کنيم امسال به علت رونق پروژه‌های ساختماني، به مرز۳۰۰ هزارتن نيز برسد. 


دختران جوان به دلیل فقر و احتیاج، کلیه‌های خود را می‌فروشند

 

به گزارش خبرگزاری دولتی مهردر19 تیر امده است : در سال ۸۹ تعداد دو هزار و ٢۸۵ پیوند کلیه در کشور انجام شده است که هزار و ۶۹٠ مورد آن از افراد به اصطلاح داوطلب و ۵۹۵ پیوند هم از بیماران مرگ مغزی بوده است. بر طبق این گزارش بین ١٠ تا ١۵ میلیون ایرانی به بیماری کلیوی مبتلا هستند. به گفته رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی، رشد بیماران کلیوی در کشور، به مرز ٢٠ درصد رسیده است، و همین موضوع باعث شده که تعداد بیماران دیالیزی و پیوند کلیه، افزایش یابد.

وجود ده تا پانزده میلیون بیمار ثبت شده ی کلیوی و رشد بیست درصدی بیماران کلیوی که نیاز به پیوند کلیه دارند، به خودی خود گویای نبود یک سیستم مناسب بهداشتی و بازگوکننده نارسائی‌های بزرگ بهداشتی و درمانی در جمهوری اسلامی‏ست. اما افزایش روزافزون بیماران کلیوی و نیاز به پیوند کلیه، هنوز تمام ابعاد فاجعه را مشخص نمی‌کند. ابعاد فاجعه زمانی مشخص‌تر می‌ود که بدانیم این میزان کلیه مورد نیاز، یعنی ١۶۹٠ کلیه در سال، چگونه و از کجا تأمین می‌شود!

گزارش ضمن اشاره به رشد بیماران کلیوی و نیاز به کلیه افراد زنده می‌نویسد: “همین مسئله سبب شده که برخی برای تامین هزینه‌های مادی زندگی نسبت به فروش کلیه خود اقدام کنند.”

فروش کلیه از فرط فقر و احتیاج و برای تأمین نیازهای زندگی در جمهوری اسلامی موضوع جدیدی نیست. همان گونه که در گزارش خبرگزاری حکومتی مهر نیز انعکاس یافته است، فقر و بیکاری و نداری به حدی گسترش یافته است که عده زیادی ازمردم به ویژه در استان‌های فقیرتر برای گذرانِ زندگی، کلیه خود را می‌فروشند. افراد جوان و جوینده کار و نیازمندی که اساساً بین ٢٠ تا ٣٠ سال سن دارند و در میان آنها دختران جوان نیز وجود دارند فروشندگان اصلی کلیه هستند.

حسین بیگلری، مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد می‌گوید: “متاسفانه کرمانشاه هنوز به عنوان یک شهر جنگ‌زده شناخته می‌شود و موقعیتی برای فعالیت اقتصادی جوانان در این استان وجود ندارد. همین مسئله باعث شده که برخی از این افراد برای تامین هزینه‌های زندگی مبادرت به فروش کلیه خود بکنند…  پای دختران جوان نیز به بازار غیررسمی فروش کلیه باز شده و این افراد بنا به دلایل گوناگون که فقط مباحث مالی و اقتصادی است، متقاضی پرو پاقرص فروش کلیه هستند.” وی با اعلام این‌که بیشترین مبلغی که از راه فروش کلیه به متقاضیان می‌رسد ۶میلیون تومان است، می‌افزاید: البته ما تلاش می‌کنیم که این افراد از فروش کلیه خود منصرف شوند اما به دلیل نیاز به پیوند، ناچاریم که آنها را در لیست فروش کلیه قرار دهیم.

نام برده در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به بالا بودن تعداد متقاضیان فروش کلیه در کرمانشاه، می‌گوید: بعضا از متقاضیان برای پیوند کلیه، در استان‌های دیگر استفاده می شود و به نوعی استان کرمانشاه صادرکننده کلیه، به سایر استان‌ها محسوب می‌شود. برخی از این افراد نیز با سفر به تهران سعی می‌کنند کلیه خود را با قیمت بیشتری بفروشند!

گزارش خبرگزاری مهر، به روشنی ابعاد فاجعه‌بار بیکاری، فقر و فلاکتی را که جمهوری اسلامی برمردم ایران تحمیل نموده است، نشان می‌دهد. گزارش خبرگزاری مهر، که  بازتاب دهنده وضعیت دردناک انبوه جوانان بیکارکشور می‌باشد، در واقع جائی برای تفسیر باقی نگذاشته است. جوانان کشورهیچ ممر درآمدی برای تأمین نیازهای زندگی خود ندارند. انبوهی از جوانان  بیکارند و حتا نیروی کار خود را هم نمی‌توانند به سرمایه‌داران بفروشند و برای آن که زنده بمانند باید قطعه‌ای و تکه‌ای از بدن خود را بفروشند تا با پول آن ادامه حیات دهند!

این شرایطی‏ست که رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی بر جوانان کشور تحمیل نموده است. این وضعیتی که رژیم برای جوانان و آینده سازان کشور به وجود آورده است اما وضعیتی نرمال و انسانی نیست. این، قابل قبولِ بشر مترقی نیست و باید تغییر کند. نظامی که دختران جوان را به مشتریان پر و پا قرص فروش کلیه مبدل ساخته تا با فروش کلیه خود نیازهای زندگی را تأمین کنند، نظامی ضد انسانی‏ست که باید آن را ریشه کن ومحو و نابود ساخت!

 

ادامه اعتصاب کارگران شرکت چاپ و انتشارات وابسته به وزارت ارشاد

 

بیش از ٣٠٠ کارگر شرکت چاپ و انتشارات وابسته به وزارت ارشاد، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود و افزایش ساعت کار  بدون پرداخت حقوق دست به اعتصاب زده‌اند. سایت ایران کارگر که این خبر را به نقل از یکی از کارگران این شرکت انتشار داد درمورد اعتصاب کارگران نوشته است: بدلیل عدم پرداخت حقوق معوقه و اضافه شدن یک ساعت اضافه کاری بدون پرداخت حقوق این یک ساعت، از روز شنبه ۴ تیرماه کارگران این شرکت  دست به اعتصاب زده و تا احقاق  حقوق  خود به  اعتصاب ادامه می‌دهند. شایان ذکر است که شرکت چاپ و انتشارات که وابسته به وزارت ارشاد رژیم بود، چند سال است که تحت نظر سازمان حج واوقاف اداره می‌شود و در منطقه غرب تهران قرار دارد. اعتصاب کارگران که از روز چهارم تیر ماه شروع شده است در تاریخ اعلام این خبر پنجشنبه ١۶ تیر، وارد دهمین روز خود شد.

 

بیکارانی که دستفروش می‌شوند

 

به نوشته سایت دولتی  فردانیوز در تاریخ 19 تیر امده است : پیش بینی ۱۴ درصدی نرخ بیکاری در سال ۹۰ از سوی مرکز آمار کافیست تا از این پس منتظر باشیم که وقتی قرار است در قطار‌های زیر زمینی، خیابان‌های شهر و هر کوی و برزنی بگردیم، زنان و مردان دستفروش برای امرار معاش آویزان حقوق شهروندی مان شوند.

ایجاد بیش از ۵/۲ میلیون شغل و کاهش ۵/۱ درصدی نرخ بیکاری، افزایش ۱۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی، رشد اقتصادی سه درصدی، تثبیت قیمت همه اقلام از جمله مسکن البته با پذیرفتن تورم حداکثر ۱۵ درصدی برای سال ۹۰ همراه با کاهش حضور دولت در بازار و… مجموعه‌ای از وعده‌های مطرح شده دولت برای اقتصاد ایران در سال ۹۰ است که هنوز بعد از گذشت نزدیک به پنج ماه از سال هنوز هم هیچ نمادی از بروز آن‌ها دیده نمی‌شود. این در صورتی است که مرکز آمار از‌‌ همان روزهای نخست سال نرخ بیکاری را بیش از ۱۴ درصد اعلام کرده است.

 

بیکارانی که دستفروش می‌شوند

یکی از مناظری که هر روزه مقابل دیدگان شهروندان پایتخت رخ می‌نماید و چیزی جز تاسف و ناراحتی به همراه ندارد دیدن افرادی است که در گوشه گوشه شهر، اتوبوس و قطارهای مترو تهران در حال دستفروشی هستند.

در این میان دستفروشی در مترو بیش از سایر گونه‌های دستفروشی رشد فزاینده‌ای داشته و همه ما هر روز وقتی قدم در مترو پایتخت می‌گذاریم به جای دیدن تابلوهای زیبا و فروشگاه‌های متنوع، افرادی را می‌بینیم که کسب و کارشان با هیاهوی حرکت غول آهنی بر ریل ممزوج شده است.

دستفروشی در مترو که چند سالی است باب شده، شغلی است که به دلیل هزینه بر نبودن برای صاحبان آن و وجود فضای مناسب برای عرضه کالا‌ها و همچنین استقبال مردمی از خرید در مترو، به شغلی پرطرفدار برای بیکاران تهرانی تبدیل شده است؛ البته اغلب فروشندگان را بانوانی تشکیل می‌دهند که به دلیل بحران اقتصادی در خانواده تن به این کار می‌دهند.

شاید در سال‌های دور زنانی در قامت دستفروش اقدام به فروش کالا می‌کردند که به دلیل بحران‌هایی از قبیل فوت شوهر، جدایی از همسر و یا آسیب‌هایی دیگر و نداشتن تخصص و حمایت چاره‌ای جز دستفروشی نداشتند اما هم اکنون نمی‌توان گفت افرادی که در مترو دستفروشی می‌کنند به دلیل برخوردار نبودن از سواد و مهارت‌های لازم این کار را انجام می‌دهند.

 

مترو؛ محبوب دستفروشان

زنان دستفروشی که در واگن‌های مترو دیده می‌شوند چیزی از خوش لباسی، سواد و… کم ندارند.

شما نمی‌توانید دستفروشان مترویی را از سایر مسافران تشخیص دهید. آن‌ها خیلی عادی می‌آیند و لوازم فروشی اشان از قیبل لباس، لوازم آرایش و غیره را از کوله پشتی اشان بیرون می‌کشند و اولین جمله‌ای که بر زبان می‌رانند این است که «خانم‌ها توجه کنید» !

وقتی توجه هر چند اندکی به آن‌ها جلب شد، می‌گویند نصف قیمت مغازه؛ قیمت دو هزار پانصدی شد هزار تومان. البته باید پذیرفت کسانی که دست به این امر می‌زنند باید بسیار با غرور خود بجنگد و به جز تحمل نگاه‌های معنادار افراد با شخصیت خودشان هم نبرد جانانه‌ای کنند.

پس باید پذیرفت که این کار نیازمند یک انگیزه قوی است؛ اینکه فردی از صبح تا شب یک جمله را به طور مکرر تکرار کند و نگاه‌های مختلف را هم تحمل.

البته موضوع این گزارش بررسی مناسب یا نامناسب بودن این اقدام نیست بلکه هدف معرفی پدیده دستفروشی به عنوان یکی از راه های البته نامناسب خروج از حالت بیکاری برای مردم است. راهی که شاید انتخاب کنندگانش با خود کلنجار بسیاری برای انتخابش رفته‌اند و دست آخر ناچاری آن‌ها را به این وادی کشانده است. البته همین که آن‌ها برای بحران از خروج بیکاری این راه – و نه مسیرهای مجرمانه و مخرب – را انتخاب کرده‌اند جای شکر دارد!

 

وعده‌های تو خالی!

پاسخ این پرسش که چرا افراد با هر نوع نیازی دست به این کار می‌زند و کار به جایی می‌رسد که دخترانی در سن ۲۵ تا ۳۰ حاضر به دستفروشی می‌شوند؟ چه چیز جز عدم وجود حلقه حمایت دولتی برای اینگونه افراد می‌تواند باشد!

محمود احمدی‌نژاد تاکنون چند بار در سخنرانی‌های مختلف یکی از اصلیترین دغدغه‌های دولتش را کاهش نرخ بیکاری عنوان کرده است.

رییس دولت دهم در سال ۹۰ وعده داده که بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد. میزان تسهیلات برای آن یک میلیون شغل قبلی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که این بار گویا دولت قصد دارد با ۳۰ هزار میلیارد تومان (صندوق توسعه ملی) یعنی ۵/۱ برابر تسهیلات بنگاه‌های زودباده ۵/۲ میلیون شغل یعنی ۵/۲ برابر شغل ایجاد شده توسط بنگاه‌های زودبازده آن هم طی یک سال به جای چهار سال ایجاد کند.

همچنین هدف‌گذاری ایجاد بیش از ۲ میلیون فرصت شغلی در بودجه ۹۰، وعده‌ای بود که پیش از این در سال ۸۹ از زبان معاون پارلمانی رییس‌جمهور بیان شد، مساله‌ای که هنوز هم نمادی از تحقق آن دیده نمی‌شود.

اما هنوز هم مردم دلیل مطرح شدن این سخنان را نمی‌دانند. سخنانی که عدم تحقق آن‌ها؛ ماهیت وعده ایشان را نمایان کرده است؛ نهادهای زیربط هم که‌گاه در معرض انتقاد رسانه‌ها قرار می‌گیرند با صدور جوابیه‌های دندان شکن از آمار دفاع می‌کنند؛ اما این ماییم که هر روز با چشم‌هایمان در جای جای این شهر زیاد شدن دستفروش‌ها و سایر مشاغل کاذب، جوانان زیر آفتاب و… را می‌بینیم!

 

نرخ بیکاری ۹۰؛ حداقل ۱۴ درصد

به گفته حاج اسماعیلی، برآوردهای صندوق بین المللی پول و برخی دیگر از مراکز معتبر جهانی نشان دهنده وجود حداقل ۱۴ درصد بیکاری در کشور ما است در حالی که یکی از مقامات وزارت کار اخیرا این نرخ را ۱۰. ۹ درصد دانسته است.

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور ابراز امیدواری کرد که دولت بتواند از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها سرمایه گذاری‌های مناسبی برای ایجاد فرصت‌های شغلی انجام دهد.

وی اظهار داشت: با این حال در خوش بینانه‌ترین حالت باید گفت در سال ۹۰ نرخ بیکاری از ۱۴ درصد کمتر نخواهد بود، موضوعی که جا دارد تا با توجه به برنامه اعلام شده از سوی رئیس جمهور مبنی بر برنامه ریزی‌های ویژه برای اشتغال، توجهات خوبی نیز به جلوگیری از رشد بیکاری در کشور بشود.

 

برخورد با دستفروشان؛ راه حل پیشنهادی!

هر وقت از هر مسوولی درباره وضعیت اقتصادی و بازار‌های نامناسب و حضور دستفروشان سوال می‌شود آن‌ها تنها راهکار را برخورد می‌دانند! و هیچ کس به این سوال پاسخ نمی‌دهد که آیا این برخورد از سوی شهرداری، انتظامات مترو یا پلیس راه حل اصلی است یا یکی مسکن موقتی؟

آیا بهتر نیست که مسئولان به تدبیری تازه و عملی بیندیشند تا در اماکنی مثل مترو و واگن‌های آن شاهد تصاویر و صحنه‌های تکدی‌گری و دستفروشی آن هم در سطح وسیع نباشیم.

آنچه مسلم است این است که برخوردهای ضربتی نمی‌تواند راه حل مناسبی باشد و مسئولان دولتی باید راهکاری درست برای حل مشکل بیندیشند و به دنبال تحقق واقعی اهداف باشند. حال هرکس مدعی است این گوی و این میدان.

 

گامی دیگر در راه تحجر و خذف زنان از جامعه 

 

به نوشته روزنامه دولتی ابتکار در تیر ماه آمده است : از آنجايي که نوع نگاه جامعه به زن همواره مورد توجه بوده،طي ساليان گذشته مشاهده مي‌شود علاوه بر اين که دراين زمينه حساسيت ها بيشتر شده،کارشناسان و منتقديني نيز به حوزه هايي همانند اشتغال زنان،تبليغات و…نيز پا نهاده و در اين خصوص اظهار نظرهايي کرده اند که در مجموع اين مباحث به نوعي انتقاد از نگاه فمنيستي به چشم مي‌خورد.ازجمله موضوعاتي که اين روزها مورد توجه بسيار قرار گرفته،انتقاد از استفاده تصاوير زنان در تبليغات محيطي و مطبوعاتي است.

وزارت ارشاد اجازه سوء استفاده از زنان را ندهد
در اين زمينه زنجاني حسنلويي معتقد است:اگر امروز اززنان به عنوان ابزار استفاده تبليغاتي مي‌كنند،ضعف در نبود قانون نيست،بلكه ضعف در اجراي قانون است. عضو كميسيون اجتماعي مجلس بيان مي‌کند: مجري قانون در زمينه برخورد با استفاده از زنان براي تبليغات در مطبوعات،‌ يا نظارت كافي ندارد يا برخورد جدي با اين موضوع انجام نمي‌دهد.وي تأكيد مي‌کند: اگر قرار باشد تمام مسائل را آسان بگيريم موجب مي‌شود كه امروز از زنان براي تبليغات در مطبوعات استفاده كنند و اگر اين روند ادامه پيدا كند فردا نيز با شگردهاي ديگري از زنان استفاده مي‌كنند.زنجاني حسنلويي خاطرنشان مي‌سازد:مجري قانون يعني وزارت ارشاد بايد در زمينه برخورد با استفاده از زنان براي تبليغات در مطبوعات جديّت به خرج دهد و اجازه ندهد كه مطبوعات يا هر جاي ديگر از اين موضوع سوء استفاده كنند.

باز هم عدم وجود متولي
بهروز جعفري يک نماينده ديگرمجلس نيز با بيان اينكه ضعف استفاده تبليغاتي از تصاوير زنان، در اجراي قانون است، مي‌گويد: استفاده ابزاري براي تبليغات محصولات آرايشي و تبليغات جنسي در قانون مطبوعات جايز نيست.جعفري هم چنين اظهار مي‌دارد:يكي ديگر از دلايل استفاده ابزاري از تصاوير زنان در تبليغات عدم وجود متولي در برخورد با اين افراد است؛‌وزارت ارشاد تصور مي‌كند كه كارش فقط دادن مجوز است و در صورت تخلف نيز نيروي انتظامي بايد رسيدگي كند؛‌نيروي انتظامي نيز بيان مي‌كند كه ما در چنين مواردي دستور نداريم بنابراين بايد در موضوع نظارت بر عدم استفاده ابزاري از زنان در تبليغات مديريت اجرايي واحدي وجود داشته باشد.

استفاده از زنان در تبليغات جايز نيست
حجت‌الاسلام حسيني عضو كميسيون فرهنگي مجلس نيز در اين زمينه گفت:در سال‌هاي اخير در بُردهاي تبليغاتي و حتي سفارش آگهي‌هاي بازرگاني در رسانه ملي از شخصيت زنان در تبليغات استفاده مي‌شود اما با اينكه اين اقدام نمود اسلامي دارد ولي با اين حال در همين حد نيز استفاده تبليغاتي از زنان در آگهي‌ها پسنديده نيست.عضو كميسيون فرهنگي مجلس بيان كرد: با توجه به قوانين فعلي در كشور، استفاده ابزاري از زنان نه فقط زنان بدحجاب بلكه تمام زنان در تبليغات جايز نيست چرا كه استفاده از زنان محجبه در تبليغات كم‌كم به سمت استفاده از زنان بدحجاب كشيده مي‌شود.

 

زنان به دور از نگاه هاي فمنيستي
از سوي ديگر عشرت شايق محقق وكارشناس مسائل زنان و هم چنين نماينده دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي در خصوص حضور زنان در جامعه و نوع اين حضورمي گويد: حضور سازنده و موثر زنان هدفمند، ايثارگر و تحصيلكرده در عرصه‌هاي مختلف، كه تثبيت جايگاه زن در عرصه اجتماع را به دنبال خواهد داشت نبايد باعث شوداز 3 وظيفه اساسي و مؤثر زنان غفلت شودکه در اين راستا وظايف انساني، نقش‌هاي خانوادگي و ضرورت‌هاي اجتماعي از جمله وظايفي است كه زنان همواره به آنها توجه داشته ودرواقع اين وظايف را اساس نقش آفريني خود در جامعه مي‌داند. اين کارشناس که به گفتگو با فارس پرداخته هم چنين ادامه مي‌دهد:ارائه تسهيلات لازم جهت ارتقاي فكري، فرهنگي، علمي، سياسي، مديريتي زنان فرهيخته ايثارگروزنان تحصيلكرده، ايجاد جايگاه هاي علمي، پژوهشي و تحقيقاتي براي بهره‌ مندي كشورازتوانمندي هاي زنان،و حتي استفاده از زنان در پست‌هاي مختلف مديريتي و اجرايي كشور با توجه به لياقت و شايستگي‌هاي آن ها به دور از جنگ‌هاي فمنيستي نيز لازمه رسيدن به اين هدف است.

 

افزايش ۵۰ درصدی قيمت آهن در سه ماه اخير 

در سایت خبری اصلاح طلب کلمه در تاریخ 19 تیر آمده است : رييس اتحاديه و تعاونی آهن‌فروشان همدان گفت: طی سه ماهه ابتدای سال، قيمت آهن ۳۰ تا ۵۰ درصد افزايش يافته است. 
مسعود ميدانچی در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت: قيمت تيرآهن و ميلگرد، ترقی قابل توجهی داشته و اوج خريد و مصرف آن در چهارماه اول سال است. 
اين عضو هيات مديره اتحاديه کشوری صنف فروشندگان آهن و فولاد ايران ادامه داد: اکنون تيرآهن ۱۴، شاخه‌ای ۱۵۱ هزارتومان، تيرآهن ۱۶، شاخه‌ای ۱۹۷ هزار تومان و تيرآهن ۱۸، شاخه‌ای ۲۹۷هزارتومان خريد و فروش مي‌شود. 
وی اضافه کرد: مصرف آهن شهر همدان، ساليانه ۲۵۰ هزار تن است و پيش‌بينی مي‌کنيم امسال به علت رونق پروژه‌های ساختماني، به مرز۳۰۰ هزارتن نيز برسد. 

حقوق ۶ ماه اخیر کارگران وپرسنل قطار شهری اهواز پرداخت نشده است

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا بتاریخ 20تیربنقل از عباس هلاکویی رييس سازمان قطار شهري اهواز در رابطه باپرداخت حقوق كارگران و پرسنل قطار شهري اهوازنوشت:حقوق 2 ماه پاياني سال گذشته و سه ماه نخست امسال به كاركنان قطار شهري پرداخت نشده است.
هلاكويي تصريح كرد: هميشه پرداخت حقوق به كاركنان قطار شهري چهار ماه عقب‌تر از روال طبيعي پرداخت حقوق است. تا پايان تيرماه حقوق معوق كاركنان، 6 ماه مي‌شود.
وي يادآور شد: مجموع حقوق كاركنان كه ماهيانه پرداخت مي‌شود يك ميليارد تومان است. ‌ تاكنون اعتبار سال 90 به سازمان ابلاغ نشده است و در صورت ابلاغ، حقوق 2 ماه كاركنان پرداخت مي‌شود. البته ابتداي تير حقوق دي‌ سال گذشته به آنها پرداخت شد و ابتداي مرداد نيز حقوق بهمن‌ به آنها پرداخت مي‌شود.

 

اصغر شکری از پیش‌کسوتان جنبش کارگری درگذشت! 

 

 

در هیجدهمین روز تیرماه اصغر شکری کارگر مبارز و یکی ازفعالین قدیمی جنبش کارگری میهنمان در سن ۸۷ سالگی در یکی از بیمارستانهای حومه تهران درگذشت.

اصـغر شـکری در سـال ۱۳۰۳ در روسـتای گنـزق در دامنـه‌ی کوه سبلان‌، سمبل مقاومت و پایداری مردم آذربایجان، به دنیا آمد. شرایط اجتماعی سالهای ۱۳۱۸ –۱۳۱۹ ایران و آذربایجان در سرنوشت و سرگذشت اصغر‌شکری تاثیر بسزایی داشت. او از همان نوجوانی با ظلم و ستم خوانین منطقه آشنا شد. هنوز دوران نوجوانی را تمام نکرده بود که با پیوستن به صفوف مبارزین مسلح آذربایجان، مبارزه بی‌امان خود را برای رهایی روستائیان از زیر یوغ و ستم فئودالها آغاز کرد و بعد از شهریور ۱۳۲۰ ناچار به ترک زادگاه مادری خود گردید و در تهران ساکن شد.

در تهران، این جوان عدالت‌جو، صلح‌طلب و آزادیخواه، دیری نگذشت که با پیوستن به صفوف زحمتکشان شهری در سازماندهی اعتصابات کارگری به رهبری شورای متحده کارگری نقش بسزایی ایفا نمود. این مبارز خستگی‌ناپذیر بارها از طرف حکومت پهلوی دستگیر و زندانی گردید و در مجموع ۷ سال از دوران جوانی خود را در پشت میله‌های زندان ستمشاهی سپری نمود. شکری در زندان نیز از مبارزه دست برنداشت و در اعتراضات و اعتصابات زندانیان همواره فعال بود. آخرین محل کارش شرکت صنعتی بوتان گاز بود. پس از انقلاب بهمن نیز شکری همواره یار و یاور زحمتکشان بود و در رژیم اسلامی نیز بارها دستگیر و بخشی از عمر خود را در زندان‌های اسلامی سپری کرد.

محمدعلی عمویی در مراسمی که به مناسبت هشتادمین سالگرد تولد وی در تهران برگزار شده بود می‌گوید:

“در سال ۱۳۳۸ برای نخستین بار با اصغرآقا آشنا شدم و آن زمانی بود که او همراه با دیگر اعضای گروهی از هواداران و اعضای حزب توده ایران بازداشت و به زندان شماره ۲ قصر فرستاده شد. سرکوب تشکیلات حزب پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد سرآغاز یک سلسله بازداشت‌ها، شکنجه‌ها، اعدامها و زندانی شدن انبوه اعضای کادر مرکزی بود. گسیخته شدن شبکه‌های سازمانی کمیته‌های حزب در تهران و شهرستان‌ها به ایجاد گروههای متعددی از اعضا و هواداران حزب منجر شد که هیچگونه ارتباط تشکیلاتی با مرکزیت حزب نداشتند. یکی از این گروهها جمعی از کارگران و زحمتکشان عضو حزب بود که به همت رفیق شایسته و ارجمندمان دکتر هاشم بنی‌طرفی، شناسایی و سازماندهی شده بودند. این گروه که طبعا در آن فضای بسته و پلیسی نمی‌توانست با رهبری حزب در ارتباط باشد، با حفظ باورها و مشی حزب، اما متکی به خود، توانست تا سال ۱۳۳۸ فعالیت سیاسی خود را ادامه دهد. افراد این گروه به رغم کم‌شمار بودن، به گمان من متجانس‌ترین و باورمندترین افراد گروههای پرشماری بود، که در سالهای دهه‌ی ۳۰ بازداشت و راهی زندان می‌شدند. اینان چه به لحاظ خصوصیات شخصی و چه از نظر ایمان و پایبندی به معتقدات و مشی حزب، نمونه بود. شکری عزیز ما هم یکی از صمیمی‌ترین ووفادارترین اعضای این گروه بود. او که کارگری درست‌کار، صادق و صمیمی بود، به درستی‌ رهایی زحمتکشان را از رنج و ستم مناسبات استثمارگرانه می‌دید و از این رو به صفوف حزب توده‌‌ی ایران، حزب طبقه کارگر و زحمتکشان ایران پیوست. شکری سالهای محکومیت در زندان را با سربلندی طی کرد و آنرا به فرصتی برای رشد و ژرفا بخشیدن به آگاهیهای علمی و سیاسی خویش تبدیل کرد. او در شرایط سخت کار و زندگی عاری از امکانات، همچون بیشتر کارگران شریف این مرز و بوم، نتوانسته بود مراحل پیوسته آموزشی را طی کند. اما به بهترین شکل ممکن، محکومیت زندانش را به سالهای فراگیری و کسب دانش مبدل ساخت. اصغرآقا یا به گفته دوستان آذری زبان ”عسگر‌عمی“ ، خارج از زندان نیز همچنان چهره‌ای معتقد و پایبند به اصول بود. از همین رو پس از بازگشایی دفتر حزب در اسفند ۱۳۵۷ در خیابان ۱۶ آذر از جمله نخستین مراجعه‌کنندگان برای ثبت‌نام و ادامه فعالیت رسمی و علنی در تشکیلات حزب بود. متاسفانه عمر تجدید فعالیت علنی حزب چندان به درازا نکشید و این بار هم، شکری همراه با دیگر اعضای حزب، نصیبی جز زندان نداشت. شکری به درستی می‌دانست که گام‌برداشتن به سوی رهایی زحمتکشان مستلزم پرداخت هزینه‌ای بس سنگین است. بهمین جهت هم با سرافرازی و به دور از توهم، پی‌آمدهای آن را با گشاده‌رویی پذیرا شد. اکنون نزدیک به نیم قرن از آشنایی من با شکری می‌گذرد. گرچه گذشت زمان آثار تحلیل برنده‌اش را بر جسم و چهره او بر جای گذارده است، اما جانش همچنان سرزنده و برخوردار از توانی مثال‌زدنی است. او در هر دو رژیم گذشته و حال زندان را تجربه کرد و در صفوف زندانیان سیاسی قرار گرفت؛ اما مهمتر از این، حفظ شرافت و پایبندی‌اش به آرمان والای مبارزه برای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی است که او را همچنان محبوب زحمتکشان و مبارزان این دیار کرده است.”

مراسم خاکسپاری این پیشکسوت جنبش کارگری روز دوشنبه راس ساعت ۱۰ صبح در قطعه ۲۴۲ بهشت‌زهرای تهران برگزار خواهد شد.

منبع: سایت آذربایجان
www.azer-online.com 

 

دادگستری:تجاوز 5 نفر به معلم جوان مربوط به 7سال قبل است 

به نوشته سایت آينده در تاریخ 20 تیر آمده است :  به دنبال درج خبری با عنوان ‹تجاوز پنج نفر به معلم جوان در جنوب تهران› در برخی از سايت های خبري؛ بدينوسيله ضمن تكذيب خبر فوق به اطلاع هموطنان می رساند كه پرونده مربوطه در سال 1383 و در شعبه 77 دادگاه كيفری استان تهران مورد رسيدگی قرار گرفته است. 
روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران در اطلاعيه ای خبر با عنوان ‹تجاوز پنج نفر به معلم جوان در جنوب تهران› را تكذيب كرد. 
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری كل استان تهران، در اين اطلاعيه آمده است: به دنبال درج خبری با عنوان ‹تجاوز پنج نفر به معلم جوان در جنوب تهران› در برخی از سايت های خبري؛ بدينوسيله ضمن تكذيب خبر فوق به اطلاع هموطنان می رساند كه پرونده مربوطه در سال 1383 و در شعبه 77 دادگاه كيفری استان تهران مورد رسيدگی قرار گرفته است. 
اين اطلاعيه می افزايد: احكام مربوط به اين پرونده برابر مقررات قانونی صادر و نسبت به برخی از محكومين اجرا شده است و نسبت به ساير محكومين هم اينك مراحل اجرايی خود را طی می كند. 
در بخش ديگری از اين اطلاعيه آمده است: ليكن متاسفانه برخی از سايت های خبری آن را به عنوان موضوع جديد مطرح كرده و بدين ترتيب افكار عمومی را مشوش كرده اند كه اين امر در حال پيگيری قانونی است. 
روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران در پايان اين اطلاعيه بار ديگر به همه ارباب جرايد و رسانه های جمعی متذكر شده از درج هر گونه خبر بدون ذكر منبع موثق جدا خودداری كرده تا به امر خطير اطلاع رسانی خدشه ای وارد نشده و موجبی برای تعقيب كيفری افراد فراهم نشود.

 

زمان اجراي طرح واگذاري كارت اعتباري به كارگران مشخص نيست

 

به گزارش سایت دولتی ایلنا در تاریخ 20 تیر امده است : دبيركل كانون عالي شوراهاي اسلامي‌كار كشورگفت: موضوع واگذاري كارت اعتباري 1.5 ميليون تومان به كارگران سراسركشور هنوز اتفاق نيفتاده است. 
ناصر برهاني درگفت وگو باخبرنگار ايلنا افزود: جلساتي را با معاون اجتماعي وزارت كار داشته ايم و مقرر شدكه آنها نرم افزارهاي لازم براي اجرايي كردن اين طرح را تدوين كنند تا كار به سهولت انجام شد. 
رييس هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي‌كار استان تهران با بيان اينكه مشخص نيست طرح واگذاري كارت اعتباري 5/1 ميليون توماني چه زماني به مرحله اجرا برسد، اظهار داشت: يكي از تاكيدات هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي‌كار كشور پيگيري همين موضوع است چراكه كارگران خواهان اجراي آن هستند. 
برهاني در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي‌شود كارگران صنوف را شناسايي‌كرد،‌گفت: يكي از راههاي شناخت كارگر بودن هرشخصي بيمه تامين اجتماعي اوست اما برخي ازكارگران از جمله كارگران واحدهاي صنفي وكوچك اصولا بيمه نيستندبنابراين يكي از معضلات در اين زمينه مي‌تواند شناسايي كارگران باشد. 
دبيركل‌كانون عالي شوراهاي اسلامي ‌كاركشور تاكيدكرد : البته حساب‌هاي افراد براي دريافت يارانه نقدي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها مي‌تواند پشتوانه خوبي براي اجراي طرح واگذاري كارت‌هاي اعتباري 1.5 ميليون تومان باشد. 
پايان پيام

 

مازندران و ضرورت صنایع تبدیلی کشاورزی

عبدالصمد زراعتی جویباری

 

به نوشته سایت بشیر از مازندران در تاریخ 2 تیر آمده است : وقتی نام (مازندران) در هر گوشه ی این آب و خاک حتی فراتر از مرزهای ما شنیده می شود سرسبزی و طراوت و مردمان آزاده و مهمان دوست در ذهن ها تبادر می کند. این در حالی است که حقیقت وجودی این کرانه ی سبز چیز دیگری است که البته تازگی ندارد و سالیان درازی است که علیرغم دارایی های طبیعی بی بدیل مردمش رنجش های زیادی را متحمل می شوند. اگرچه پس از انقلاب کارهای زیادی انجام پذیرفته است ولی متناسب با نیازها و پاسخگوی بخشی از آن نبوده است.

 آمارها و داده ها و پردازش حقایق موجود و یا فاصله بین واقعیت ها و مرزهای وضع موجود به چه مقدار است را کارشناسان و مدیران باید بدان بپردازند اما آن چه که احساس می شود به عنوان حقیقتی است که می توان به آن تکیه کرد.
سمت و سو نگرفتن صنعت در دشت مازندران، محصول سیاست های امروز مدیریت کلان جامعه نیست بلکه از دیر باز این رنج بر پیکره ی مازندران باقی مانده است. بهترین و کارآمدترین نگاه در صنعت مازندران، می توانست (صنایع تبدیلی) باشد تا گردونه و چرخه ی کار و تولید و خدمات را با هم گره بزند و از آن جایی که بازار بیش از ده میلیونی پایتخت در مسیر این استان واقع شده است؛ می توانست و هم می تواند پاسخگوی (توجیه اقتصادی) آن باشد.
امروز که تولیدات کشاورزی استان از نمودارهای سالهای گذشته، رشد قابل توجهی داشته است به خصوص در امر باغات و مرکبات، فقدان صنعت مربوطه به طور محسوسی احساس می شود.
اکنون باغداران با مشکل فروش محصولات خود روبه رو هستند آنان با سرمایه گذاری و صرف هزینه ی فراوان برای خرید و کاشت نهال و پس از آن نگهداری و سمپاشی مداوم و کود دهی مستمر در فصول مختلف به خصوص در فصل بهار ، انتظار بازگشت سرمایه و نتیجه ی زحمات خود را دارند که مع الاسف هر ساله بر دشواریهای آنها افزوده می شود.
عدم قدرت خرید مردم، واسطه بازی که بین تولید و تولید کننده و خریدار و بازار قرار می گیرند؛ تغییرات گسترده در امر حامل های انرژی که منجر به گرانی کرایه ها گردید؛ نبود پایانه های صنعتی نگهدارنده جهت مدیریت و تنظیم بازار مصرف، نبود کارخانه های پاسخگو جهت تبدیل محصولاتی که بازار مصرف فعلا کشش آن را ندارد.
عدم بسته بندی صنعتی و جذاب، نبود زمینه های صادرات و… عواملی هستند که اگر امروز مدیریت نشود تا ساماندهی مناسب پیدا کند، بی شک خسارات و دلزدگی، کشاورزان را به سمت گریز از تولید به تبدیل زمین های قابل کشت به موارد دیگر _ غیر قابل کشاورزی _ سوق خواهد داد. فاجعه ای که از سالها پیش دامن زمین های بسیار مستعد ما را گرفته است و جاده های بین راهی گویای همین حقیقت است که اکنون در حاشیه ی جاده ها شاهد به هم پیوستن شهر به هم هستیم و هیچ ساز کاری برای پیشگیری آن نبوده و نیست. شاید در قالب بخشنامه و دستور العملهای صادره، قوانینی باشد اما در اجرا، اصلا چنین نیست و نبوده است.
در مقابل (مازندران) از رشد جمعیتی بالایی برخوردار بوده و اکنون نیروی کار آن رقم بسیار بالایی را داراست شاید کار روزمرگی و یا فصلی آمار بیکاران را در نمودار کاهش دهد ولی واقع امر آن است که عدم پیوستگی کاری و مستمر در دراز مدت خانواده ها را دچار بحران و فقر می سازد. بهره مندی اقلیمی از طبیعت مازندران باعث گردید که سیل عظیمی از ساکنان تهران به فکر خرید زمین و ساخت مسکن در کوهها و دشت و باغات شمال _ مازندران_ بیفتند و این وضع باعث تغییرات گسترده در نظام اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و گویش مازندران گردید و این خطری بود که قریب به پانزده سال پیش آن را در هفته نامه ی بشیر تذکر داده بودیم.
اینک کوهها و دریا و دشت دلربای آن فرصت گاه از ما بهتران است و فقر و عقب ماندگی مازندران در پشت این آمد و شدها و رنگ و لعابها و سرسبزی و طراوت فراوان گم شده است.
فرار از واقعیات، صورت مسأله را تغییر نمی دهد، بلکه صادقانه با آن چه که در پیرامون ما است برخورد کنیم. از دولتمردان و صاحبان رأی و نظر در استان انتظار می رود به بخشی از عقب ماندگی و نیاز مبرم استان توجه ویژه ای بنمایند تا به صنعت تبدیلی مازندران توجه شود و سرمایه گذاران مورد حمایت قرار گیرند.
به جای دادن وام اشتغالی که صرف خرید ماشین و لوازم خانگی می شود و می شد مسیر این وام تعریفمند شده، تا در غالب تعاونی و یا از طریق سرمایه گذاران مطمئن به سوی ایجاد صنایع تبدیلی منتهی گردد. این کار نیاز به هماهنگی همه ی دستگاهها است تا به جای تصدی گری، کمک کار کسانی باشند که علاقمند به چنین کاری هستند. حجم وسیع باغات و مرکبات و فراوانی محصولات می تواند دایره ی صحیحی از کار و تولید را در استان فراهم نماید و بخش زیادی از نیروی کار و تولید را راضی نگه دارد.

5 ماه دستمزد معوقه برای کارگران مخابرات تهران

 

مرکز مخابراتی استقلال بیش از 22 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری «بهین استوار» بدلیل کارشکنی و دزدی «سیدی» مدیر شرکت 5 ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند. اين شرکت پيمانى ارائه دهنده خدمات فنی به مرکز مخابرات استقلال واقع در خیابان ولیعصر جنب صدا و سیما است. جواب سیدی به کارگران معترضی که خواهان دریافت دستمزدهایشان میباشند چیزی جز وعده های بی اساس امروز و فردا نیست. سیدی بارها به کارگران گفته است: باید قدر اینجا را بدانید! وضع جامعه خیلی بدتر از اینهاست! حتی همین کار هم برای بسیاری از جوانان تحصیل کرده نیست!

شرکت پیمانکاری بهین استوار با بیش از 22 نفر کارگر قراردادی و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعات کاری طولانی و طاقت فرسا در ایام تعطیل و غیر تعطیل٬ ارائه دهنده خدمات مخابراتی در مناطق میدان ونک، ولیعصر و جردن میباشد.

 کارگران مرکز مخابراتی پیام نور 
بیش از 30 نفر از کارگران مرکز مخابراتی پیام نور مستقر در بلوار مرزداران 5 ماه است که ریالی دستمزد دریافت ننموده اند. در شرايطى که کارگران بشدت در تنگناى نداری و فقر مالی به سر میبرند٬ 
کارفرما و پيمانکار با پول کارگران مشغول سود جویی و معامله گری هستند.

یکی از کارگران میگفت: در این 5 ماه آنقدر ذره ذره و خرد خرد آن هم با هزار و یک منت به ما مساعده داده اند که اصلا حساب و کتابش معلوم نیست! ما کار کرده ایم، ما زحمت کشیده ایم٬ ما همه دستمزدهایمان را میخواهیم.

پس از واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران جنایتکاران اسلامی، شرکتهای انگل پیمانکاری چون قارچ از همه جا سر برآورده اند. مدیران و بانیان فعلی شرکتهای انگل پیمانکاری در مخابرات عمدتا از جانیان و شکنجه گران و آدمکشان حرفه ای جديد و قديم در سپاه و کمیته هستند. اين شرکتهای پیمانکاری و باندهای سرکوبگر و دزد سپاه پاسداران با استثمار وحشیانه کارگران و نپرداختن دستمزدهای ناچیزشان٬ مشغول به جیب زدن ثروتهای نجومی هستند.

 

 

اخراج کارگران در شرکت سونی

 

طی هفته گذشته 6 نفر از کارگران شرکت وارداتی-خدماتی سونی٬ با سابقه کار از یک تا ده سال٬ به بهانه های واهی بنا به دستور «اسلامی» مدیر شرکت از کار اخراج شدند.

در این خصوص یکی از کارگران می گوید: جانمان را به لب رسانده اند، هر شب با افکار پریشان و وحشت گرسنگى خانواده نه خواب و نه بیدار شب را به صبح میرسانم. اول صبح که بچه ها خوابند از شرمندگی یواشکی از خانه بیرون میزنم. به کجا؟ خودم هم به درستی نمی دانم! به اداره کار و شورای حل اختلاف و مزخرفاتی از این دست، مراجعه به شرکت و اسلامی بی همه چیز و یا در اطراف و مراکز صنعتی تهران در بدر دنبال کاری بگردم. آخر سر هم با تن و روانی خسته و درهم شکسته، با جیب خالی و با افکار پریشان شب به خانه باز میگردم. و دوباره هراس از صاحبخانه ای که اجاره خانه را میخواهد و شرمندگی در مقابل زن و بچه ای که نان شب و زندگی می خواهند.

 

کارگران کارخانه ایران برک ۶ ماه بدون حقوق

 

کارگران کارخانه ایران برک واقع در لاهیجان که بیش از ۲۰۰ کارگر دارد، در حال حاضر ۶ ماه حقوق و عیدی وپاداش سال ۸۹ خود را نگرفته اند. کارگران این کارخانه در وضعیت بسیار نامناسبی زندگی می‌کنند و از بابت عدم پرداخت حقوق ماهیانه خود، آن هم درآستانه عید وسال جدید بشدت تحت فشارمیباشند. علیرغم پیگیریهای کارگران، هیچ پاسخی به آنها داده نشده است.

 

کارگران کارخانه تولید قطعات یدکی درتهران دو ماه است حقوق نگرفته‌اند

 

کارگران کارخانه تولید قطعات یدکی خودرو های پراید واقع در شرق تهران، در آستانه عید هنوز حقوقهای معوقه خود را دریافت نکرده‌اند.

کارخانه شرکت ابری (تولید قطعات خودرو) دارای ۲۰۰ کارگر می‌باشد. کارگران دو ماه حقوق معوقه و همچنن سنوات خود را طلب دارند و علیرغم پیگیری ها به آنها حقوقی داده نشده است .

(منبع: آژانس ایران خبر)

 

کاهش 78 درصدی آب سدهای خراسان رضوی

 

به گفته مديرعامل شرکت آب منطقه اي استان در ميان ۱۵ سد استان در سال جاري فقط سد تبارک شهرستان قوچان است که از 8.2 ميليون مترمکعب آب ذخيره در سال قبل در حال حاضر به 9.9 ميليون مترمکعب افزايش يافته است که اين افزايش مرهون بارندگي بيش از ۲۰۰ ميلي متر بارندگي در اين منطقه بوده است.

در حالي که استان خراسان رضوي سال هاست با پديده خشکسالي حاد وشديد دست و پنجه نرم مي کند اين خطر وجود دارد که مردم شهرها و روستاها و بخش هاي کشاورزي و صنعتي استان با کمبود آب مواجه شوند و اين مشکل به يک بحران جدي مبدل شود.

 

يک زن خانه‌دار: بايد به بچه‌هايمان آموزش دهيم که از ما ميوه نخواهند 

به نوشته سایت آفتاب در 20 تیر نوشته است : روزنامه خراسان در سرمقاله امروز خود نامه يک زن خانه‌دار به محمود احمدي‌نژاد را منتشر کرده است. 
در بخشی از اين نامه آمده است: 
*من يک زن ايرانی ام. يک زن مسلمان ايرانی. نه معنی راست و چپ را مي‌فهمم و نه کاری به آبی و سبز و قرمز دارم. اصلا اهل سياست نيستم. من يک زن و يک مادرم که مانند همه زن‌ها و مادرهای ديگر بايد چرخ زندگي‌ام را بچرخانم. 
*روزی که حرف از هدفمندی يارانه‌ها شد و بر اين تصميم خود اصرار مي‌کرديد زيرا معتقد بوديد که با نقدی شدن يارانه‌ها اين پول به طور مساوی و بين همه تقسيم خواهد شد. با خود گفتيم ما که خانه‌های چند هزارمتري، ويلا، استخر و جکوزی نداريم که پول مصرف انرژي‌مان سر از ناکجاآباد درآورد. مانند آدم‌های پولدار چند تا، چندتا، ماشين چند صدميليونی هم نداريم که غصه بنزين آن را بخوريم پس حتما از پول يارانه‌ها چيزی برايمان مي‌ماند تا اندکی از چاله‌های زندگي‌مان را با آن پرکنيم و چه نقشه‌هايی که برای اين يارانه‌ها نکشيديم. اما با برداشتن يارانه‌ها و آزاد شدن قيمت‌ها آن قدر همه چيز گران شد که وجود اين پول اصلا در زندگی ما احساس نمي‌شود حتی اگر آن مبلغی را که بر کالاها و اجناس افزوده شده حساب کنيم مي‌بينيم که از پول يارانه‌ها نيز بيشتر است. 
من اقتصاددان نيستم و معنی رشد اقتصادی 

و تورم تک‌رقمی را هم نمي‌فهمم اما مي‌بينم که قيمت گوشت آنقدر زياد شده که بايد به طور کلی از صفحه زندگي‌مان حذف کنيم بايد به بچه‌هايمان آموزش دهيم که ديگر از ما ميوه نخواهند زيرا قيمت آن با پول جيب ما جور در نمي‌آيد و در بعضی موارد اجناس حتی تا صددرصد هم گران شده‌اند. 
آقای رئيس‌جمهور! گراني‌های بي‌حد و حصر کمر مردم را شکسته است. اجاره‌های بالا داد مردم را درآورده است. قبل از هدفمندی يارانه‌ها بارها گفتيد که با اجرای اين قانون سفره‌های قشر محروم جامعه رنگين‌تر خواهد شد اما چيزی که ما امروز مي‌بينيم سفره‌هايی است که هر روز خالي‌تر مي‌شود. ديگر نمي‌توانيم سر سفره گوشت بگذاريم زيرا توان خريد آن را نداريم حتی نان خالی را با قناعت بايد بخوريم و حالا بايد کم کم يادبگيريم که شير هم نخوريم. 
*وقتی مجری برنامه تلويزيون از يک مسئول مي‌پرسد اگر شير گران شود ممکن است مردم نتوانند آن را بخرند و اين موجب مي‌شود شيرها بمانند و دامدار ضرر کند اين مسئول مي‌فرمايند اگر چنين شد ما شيرها را تبديل به شيرخشک مي‌کنيم و آن را صادر مي‌کنيم. اين يعنی اين که برای ما مهم نيست مردم نتوانند از شير استفاده کنند برای ما مهم نيست کودکان فقر آهن بگيرند، دچار کمبود کلسيم شوند و يا حتی بميرند. 
* آقای رئيس‌جمهور! درآمد کم و مخارج بالای زندگی هر پدری را نزد فرزندش شرمنده مي‌کند و هزينه‌های بالای زندگی انسان را به زانو در مي‌آورد. باور کنيد همه واقعيت آن چيزی نيست که شما در تلويزيون مي‌گوييد و همه چيز را خوب و زيبا جلوه مي‌دهيد، واقعيت آن چيزی است که ما با آن دست و پنجه نرم مي‌کنيم. 
*من مي‌دانم شما تمام توان و تلاش خود را به کار مي‌بريد تا ما بتوانيم راحت‌تر زندگی کنيم و به عنوان کسی که به شما رای داده هنوز هم شما را حامی قشر محروم و مستضعف جامعه مي‌دانم اما خواهش مي‌کنم هر تصميمی که مي‌گيريد تمام جوانب آن را بسنجيد زيرا عمر ما کفاف آزمون و خطا را به ما نمي‌دهد و مردم ما به اندازه کافی امتحان خود را پس داده‌اند. 

کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد

شنبه ٩ ژوئن از ساعت ١۵ الی ١٧ بعد از ظهر در میدان مین توریت استکهلم میز اطلاع رسانی و پیکت از سوی شورا برگزار شد دراین فاصله توضیح وضعیت کارگران وزندانیان کارگر وهمچنین اوضاع زندانیان سیاسی در ایران از بلندگوی شورا در میدان پخش میشد و شورا خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی بود. همزمان صد ها اطلاعیه در این رابطه به زبان سوئدی، انگلیسی و فارسی پخش میشد. نام زندانیان کارگر و زندانی سیاسی ابراهیم مددی٬ رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده٬ محمد جراحی٬ شاهرخ زمانى از فعالان كارگری، منصوره بهکيش وسایر زندانیان همراه با عکس هایشان در معرض اطلاع مردم قرار گرفته بود. دهها نفر از نزدیک وارد بحث شده واطلاعات بیشتری میخواستند. 

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

 

کاهش 2 ميليون متر مکعبي آب سد طرق

وي از کاهش بيش از ۲ميليون مترمکعبي آب سد طرق خبر داد و افزود: حجم روان آب  همه رودخانه ها نسبت به متوسط درازمدت ۶۵درصد کاهش يافته که تاثير شديد خود را روي حجم آب سدها گذاشته است.

افزايش 1.5 متري آب سفره هاي زير زميني دشت سرخس

مهندس جعفري با اشاره به وضعيت سفره هاي آب زيرزميني ۳۶ دشت استان که ۳۳ دشت وضعيت بحراني و ممنوعه دارند، افزود: با توجه به خشکسالي هاي پي در پي و بهره برداري هاي بي رويه وضعيت آب دشت هاي استان مطلوب نيست به جز در دشت سرخس که تحت تاثير آب سددوستي قرار گرفته و سطح آب زيرزميني 1.5 متر بالا آمده است.

وي کسري مخازن سفره هاي زيرزميني استان را بيش از يک ميليارد مترمکعب اعلام کرد و گفت: در حال حاضر آب منطقه اي براي تعادل بخشي سفره هاي آب زيرزميني طرح تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزميني براي ۱۱پروژه در استان تعريف شده است.وي تصريح کرد: در کنار اقدامات بازدارنده براي مديريت منابع آبي استان بايد خود کشاورزان و مردم هم در اين امر مشارکت کنند و با کمک بهره برداران کسر مخازن آب را جبران کنيم.وي با اشاره به جلسات متعدد آب منطقه اي در استانداري و جهادکشاورزي با گروه هاي مختلف کشاورزان که مصرف کنندگان عمده آب هستند افزود: در مورد کاهش ساعات کارکرد چاه هاي آب کشاورزي تاکيد شده است چون خراسان رضوي با بحران جدي در بخش آب هاي زيرزميني مواجه است. وي حجم کل آب استان را در حال حاضر ۹۲۰ ميليون مترمکعب اعلام کرد و افزود: اين ميزان در سال گذشته هزار و ۲۶۱ ميليون مترمکعب بود.وي يادآور شد: در افق ۱۴۱۰ بيش از ۱۰۰ ميليون مترمکعب کسري آب خواهيم داشت و نياز آب شهر مشهد در اين سال ۴۰۰ ميليون مترمکعب برآورد شده است.

 

تهران در فهرست گران‌ترين شهرهای جهان 

به نوشته سایت آفتاب در 20 تیر آمده است : بر اساس گزارش يک موسسه تحقيقات اقتصادی تهران در ميان 134 شهر گران جهان قرار دارد. 
به گزارش موسسه واحد اطلاعات اقتصادی اکونوميست تهران را از ميان 134 شهر گران جهان در رده 130 قرار داده است. 
اين رده‌بندی بر مبنای شاخص هزينه‌های زندگي‌، وضعيت بهداشتی و حمل و نقل و ديگر شاخص‌های زندگی شهری انجام شده است. 
در اين رده‌بندی 10 شهر گران جهان به ترتيب عبارتند از: توکيو، اسلو، اوزاکا ( ژاپن)‌، پاريس‌، زوريخ (سوييس)، سيدني، ملبورن، فرانکفورت، ژنو و سنگاپور. 
همچنين شهر کراچی پاکستان در رده ارزان ترين شهر در ميان گران‌ترين شهرهای جهان و در جايگاه 134 قرار گرفته است که بر مبنای اين گزارش هزينه‌های زندگی در شهر کراچی به طور متوسط يک دوم نيويورک و يک سوم توکيو است. 
در اين رده‌بندی شهرهای دهلي‌نو، تهران، جده عربستان، تونس، داکا، مانيل، بمبئي، کلمبو (سري‌لانکا) و پاناما در رده‌های آخر و به عنوان ارزان‌ترين شهرها در رده‌بندی گران‌ترين شهرهای جهان قرار گرفته‌اند. 

حقوق ۶ ماه اخیر کارگران و پرسنل قطار شهری اهواز پرداخت نشده است

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا بتاریخ 20تیربنقل از عباس هلاکویی رييس سازمان قطار شهري اهواز آمده است : در رابطه باپرداخت حقوق كارگران و پرسنل قطار شهري اهوازنوشت:حقوق 2 ماه پاياني سال گذشته و سه ماه نخست امسال به كاركنان قطار شهري پرداخت نشده است.هلاكويي تصريح كرد: هميشه پرداخت حقوق به كاركنان قطار شهري چهار ماه عقب‌تر از روال طبيعي پرداخت حقوق است. تا پايان تيرماه حقوق معوق كاركنان، 6 ماه مي‌شود.

وي يادآور شد: مجموع حقوق كاركنان كه ماهيانه پرداخت مي‌شود يك ميليارد تومان است. ‌ تاكنون اعتبار سال 90 به سازمان ابلاغ نشده است و در صورت ابلاغ، حقوق 2 ماه كاركنان پرداخت مي‌شود. البته ابتداي تير حقوق دي‌ سال گذشته به آنها پرداخت شد و ابتداي مرداد نيز حقوق بهمن‌ به آنها پرداخت مي‌شود.

زمان اجراي طرح واگذاري كارت اعتباري به كارگران مشخص نيست

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در 20 تیر آمده است :  دبيركل كانون عالي شوراهاي اسلامي‌كار كشورگفت: موضوع واگذاري كارت اعتباري 1.5 ميليون تومان به كارگران سراسركشور هنوز اتفاق نيفتاده است. 
ناصر برهاني درگفت وگو باخبرنگار ايلنا افزود: جلساتي را با معاون اجتماعي وزارت كار داشته ايم و مقرر شدكه آنها نرم افزارهاي لازم براي اجرايي كردن اين طرح را تدوين كنند تا كار به سهولت انجام شد. 
رييس هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي‌كار استان تهران با بيان اينكه مشخص نيست طرح واگذاري كارت اعتباري 5/1 ميليون توماني چه زماني به مرحله اجرا برسد، اظهار داشت: يكي از تاكيدات هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي‌كار كشور پيگيري همين موضوع است چراكه كارگران خواهان اجراي آن هستند. 
برهاني در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي‌شود كارگران صنوف را شناسايي‌كرد،‌گفت: يكي از راههاي شناخت كارگر بودن هرشخصي بيمه تامين اجتماعي اوست اما برخي ازكارگران از جمله كارگران واحدهاي صنفي وكوچك اصولا بيمه نيستندبنابراين يكي از معضلات در اين زمينه مي‌تواند شناسايي كارگران باشد. 
دبيركل‌كانون عالي شوراهاي اسلامي ‌كاركشور تاكيدكرد : البته حساب‌هاي افراد براي دريافت يارانه نقدي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها مي‌تواند پشتوانه خوبي براي اجراي طرح واگذاري كارت‌هاي اعتباري 1.5 ميليون تومان باشد. 
پايان پيام

!مدافع و مبلغ جناح های مختلف سرمایه نشویم

در حالی که ما کارگران به اشکال مختلف زیر شدیدترین فشارهای روانی، جسمی واقتصادی هستیم ،درحالی که سرمایه در ایران حتی قانون ضدکارگری فعلی را نیز به نفع خود بیشتر تغییر می دهد، 
به جای برخورد با این مسایل، جمعی به نام پرسنل گروه خودروسازی سایپا اطلاعیه می دهند و به نفع جناحی از حکومت افشاگری میکنند (کاری که قبلاً در دستور کار سیاست های شکست خورده خانه کارگرو شوراهای اسلامی ضد کارگری بودتا بتوانند بخش هایی از کارگران را به سوی خود بکشانند)

اما ما جمعی از کارگران شرکت سایپا معتقدیم که: 
پوستین دوز (مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا) نمایندگی جناحی از حاکمیت سرمایه را دارد و منافع و نظرات آن بخش را در گروه سایپا پیش می برد، کاری که مدیران عامل قبلی انجام می دادند و گماشته بخشی دیگراز نظام سرمایه بوده اند. امروز بخشی از جنگ قدرت جناح های حکومتی توسط مدیران دست نشانده به مراکز تولید ارزش اضافی وسود کشیده شده است. 
طی چهار ماه گذشته بیشتر شرکت ها ی گروه سایپا بیش از سه بار مدیران آنها تعویض شده اند که برخی مواقع کار به حضور پلیس جهت جلوگیری از درگیری عوامل مزدور مدیران جدیدبا مدیران قدیم هم شده است. 
در جنگ قدرت جناح های حکومتی که شروع شده است، که هیچ بعید هم نیست که کار در آینده ای نزدیک به جاهای خطیر نیز بکشد، ما کارگران بایستی در مقابل تمام این جناح بندی های نظام سرمایه، چه باند احمدی نژاد چه باند رهبری وچه باند اصلاح طلبان ،به طور مستقل وارد عرصه کارزار سیاست شویم. مگر همین باند رهبری همان کسانی نیستند که همراه با سایر جناح ها و عوامل سرمایه و پلیس ولباس شخصی ها ولمپن ها کوچک ترین مخالفتی را به باند احمدی نژاد تحمل نمی کردندومعترضین را کتک کاری، شکنجه و مورد تجاوز قرار می دادندوبه گلوله می بستند؟! حال چطور شده که است که همین ها حالا مورد توجه شما واقع شده اند و به خاطر رهایی از باند احمدی نژادبه آنها متوسل شده اید؟؟؟!!

ما نبایستی به نفع بخشی از سرمایه داران سنگ بخشی دیگر از آنها را به سینه بزنیم وآتش بیار معرکه جناحی از سرمایه علیه جناح دیگر آن بشویم. 
آنچه در حال حاضر در جریان است، جنگ قدرت به خاطر چنگ اندازی به منافع سرشار و بی پایان ثروت و دسترنج ما کارگران می باشد. ضرب المثل معروفی می گوید: سگ زرد برادر شغال است. این نشان می دهد که در این جنگ قدرت ما کارگران نبایستی سیاهی لشگر هیچ کدام از طرفین شویم. 
ما کارگران که در شرکت های گروه سایپا و مراکز تولید ارزش اضافی و سود کار می کنیم در نبود عدالت اجتماعی و آزادی های فردی و سیاسی، در نبود آزادی ایجاد تشکل های کارگری، در نبود قراردادهای دایمی، در وجود باند بازی و رانت خواری و گروه گرایی و پارتی بازی، در نبود آزادی اعتراض و اعتصاب، در اجرا نکردن طرح طبقه بندی مشاغل، در نبودآزادی و برابری زنان ومردان، در نبود بهداشت و دارو و درمان رایگان برای تمامی انسانها ی جامعه، در نبود آموزش و پرورش و ورزش رایگان برای فرزندانمان، در نبود امکانات رفاهی لازم برای تمامی مردم، در وجود توهین وتحقیر، فقر وفحشا و بی کاری گسترده جوانان، و خلاصه در بود و نبود ده ها مورد دیگر، در رنج و عذابیم و به عبارت دیگر بار سنگین بردگی نوین را به دوش می کشیم. 
آیا اگر به جای پوستین دوز(دست نشانده مشایی) یکی دیگر از دفتر مقام رهبری مدیر گروه سایپا بود کار دیگری غیر از کارهای پوستین دوزمی کرد؟ آیا او هم به نفع عوامل مزدور و فرماندهان خود کار نمی کرد؟ چه فرقی برای ما کارگران دارد؟ 
ما کارگران در رابطه اجتماعی حاکم، برای صاحبان قدرت چه در بخش یدی، چه خدماتی ،چه فکری وچه … بایستی ارزش اضافی و سود ایجاد کنیم. چه شرکت ها و بنگاه ها دولتی باشند وچه خصوصی، چه مونتاژکار باشیم و چه تولید کننده یا طراح وچه شرکت های چند ملیتی، چه پوستین دوز مدیر عامل باشد و چه مشایی و بذرپاش، چه قلعه بانی و چه نجم الدین، چه پیکان و پراید تولید کنیم، چه ماکسیما و بنز ومگان وپژو تولید کنیم، بهر حال برای ما فرقی ندارد.

همواره در طول تاریخ ما با حاصل کار خود که رفاه و آسایش است بیگانه بوده ایم وچیزی به ما نماسیده. به قول معروف: چه خواجه علی چه علی خواجه. 
برای اینکه تمام بود و نبودها و مطالب بالا که گفته شد و ده ها مورد دیگر مرتفع گردد، برای اینکه مجیزگوی یکی از طرفین به نفع طرف دیگر نباشیم و در این جنگ قدرت و سرمایه که شروع شده است در جایگاه طبقاتی و تاریخی خودبایستیم،

بایستی به طور شورایی و سرتاسری و ضدسرمایه داری متشکل شویم. ما کارگران نبایستی به جای سرمایه داران بیاندیشیم و علیه یا له یک بخش آویزان بخش دیگر آنها شویم 

جمعی از کارگران شرکت سایپا – تیر٩٠

 

اطلاعيه : اعلام اعتصاب عمومی در كردستان ايران

اطلاعیه كمسيون تبليغات حزب دمكرات كردستان ايران : به اطلاع عموم مردم آزاديخواه ايران بويژه مردم مبارز كردستان و نيز افكار عمومی جهانی می رساند كه بدنبال اعلام اعتصاب عمومی در كردستان ايران از سوي‎ حزب دمكرات كردستان ايران بمناسبت 22 تيرماه امسال بيست و دومين سالروز ترور دكتر عبدالرحمن قاسملوو و به هدف ابراز تنفر از تروريزم‎ دولتی جمهوری اسلامي‎ و در همانحال گراميداشت ياد دكتر قاسملوو، رژيم جمهوری اسلامی با اطلاع از آمادگی مردم كردستان جهت استقبال از اين فراخوان، زنجيره اقداماتی خرابكارانه و شدت عمل نسبت به مردم كردستان را به منظور پبشگيری از اين حركت اعتراضی در پيش‎گرفته است: كه اعزام نيروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی بيشتر و اسقرار آنها در شهرها و اذيت مردم جمع‎آوری ستلايت از منازل در شهرها و روستاها جلب اصناف و بازاريان به مركز اطلاعات و نهادهای سركوبگرو تهديد آنها در صورت تعطيلی بازار در روز چهارشنبه، فراخواندن فعالان مدنی و اخطار به آنان جهت خودداری از تلاش در راستای اجرای اعتصاب، فرستادن پارازيت روی فركانس تيشكTV و جلوگيری از پخش برنامه‎های اين تلويزيون، اخلال در تلفنهای تيشك و پخش برنامه‎های اينترنتی تيشك TV و مسدود كردن سايت تيشكTV و همچنين اخلال در تلفنها و فاكس دفتر نمايندگی حزب دمكرات كردستان ايران در پاريس را شامل می گردد.

ما افكار عمومی را از اين رفتار آزادی ستيزانه جمهوری اسلامی كه نشانه ضعف و درماندگی اين رژيم در برابر حركتهای اعتراضی مدنی می باشد مطلع و آنرا محكوم می نمايم و از مردم كردستان می خواهيم علیرغم همه اين تلاشهای رژيم نسبت به انجام اعتصاب خود همچنان جدی و مصمم باشند.
كمسيون تبليغات حزب دمكرات كردستان ايران
12 ژوئيه‎ی‎ 2011ی میلادی
21 تيرماه 1389 خورشيدی

برگزاری دادگاه پدرام نصرللهی

 

روز سه شنبه 21 تیرماه 1390 پدرام نصرللهی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری  به اتهام اجتماع وتبانی علیه نظام در شعبه 2 دادگاه انقلاب توسط قاضی طیاری محاكمه شد.

در این دادگاهی نامبرده از خود دفاع واتهامات وارده را رد کرده وبی اساس دانست .

لازم به ذكر است پدرام نصرللهی در تاریخ 5دی 89 در منزل پدر حبیب الله لطیفی دستگیر ومدتی را در اداره اطلاعات سپری كرد وسپس با قرار وثیقه چهل میلیون تومانی از زندانآزاد شد.

كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری ضمن محكوم كردن زندان، احضار و محاكمه كارگران و فعالین كارگری ،خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی فعالین كارگری دربند می باشد.

پایان اعتصاب موفقیت آمیز کارگران شرکت فولاد سازان کرج 

 

 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: براساس خبر ارسالی، کارگران شرکت فولاد سازان، سازنده انواع مخزنها و سازه های پتروشیمی و نفت، پس از ۲۵ روز اعتصاب، موفق به دریافت حقوق معوقه خود شدند و بر سر کار خود بازگشتند. 
کارگران شرکت فولاد سازان بار دیگر با اتحاد و همبستگی و با ابزار اعتصاب، توانستند حقوق عقب­ افتاده اردیبهشت را دریافت کنند. این در حالی است که حقوق برخی از کارمندان شرکت مذکور، چندین ماه است که پرداخت نشده است. زیرا که کارمندان این شرکت، در اعتصاب های متوالی کارگران مشارکت نکرده اند و به همین خاطر از دریافت حقوق عقب افتاده خود محروم هستند. این چندمین بار است که کارگران توانسته اند با اعتصاب به حقوق خود برسند. علیرغم اینکه این شرکت از نظر تولید فعال بوده، اما همچنان دچار بحران مالی است و این کشمکش بین کارگران و مدیریت شرکت ادامه خواهد یافت. 
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن حمایت از خواسته های شرکت فولاد سازان، بار دیگر خواستار پرداخت کلیه ی حقوق های معوقه کارگران ایران می باشد. 

۲۱ تیر ۱٣۹۰

 

كارگران لوله سازی خوزستان ٢۵ ماه حقوق پرداخت نشده است

یك فعال كارگری از اهواز گفت هیچ حقوقی به كارگران لوله سازی خوزستان داده نشده است ، یكی از كارگران این كارخانه میگوید:” ما ٢۵ ماه حقوق خود راطلب داریم ولی در جواب اعتراض ما میگویند، شركت را به مزایده گذاشتیم هروقت بفروش برسانیم ، مطالبات را میدهیم، اما تا كنون مشتری برای این شركت با انبوه بدهی هایی كه به كارگران و .. .. دارد پیدا نشده است. لوله سازی خوزستان اكنون ١١٠كارگر قراردادی دارد كه ٢۵ماه حقوق معوقه و ٣٢٠ كارگر رسمی دارد كه ١٨ماه حقوق معوقه طلب دارند.” به گزارش ایران كارگر لوله سازی خوزستان كه سال گذشته ۶٠٠ كارگر داشت هم اكنون ۴٣٠ كارگر دارد و در این مدت به جز تعداد اندكی كه بازنشست شدند ،بقیه اخراج شده اند . لوله سازی خوزستان در سال ١٣۵۵ تاسیس شد و در زمان اوج خودش تا ۵٠٠٠ کارگر داشت، یک ذوب آهن بخشی از همین شرکت است که در واقع همه آهن های جمع آوری شده را در این قسمت ذوب کرده و بصورت لوله های چدنی بعضا تا ۶٠٠ اینچ تولید میكند. این كارخانه علاوه بر تولید لوله، گلوله های خمپاره ها را نیز تولید میکرد .

عدم پرداخت حقوق به كارگران شهرداری خرمشهر علی رغم وعده های داده شده

علیرغم وعده های داده شده در تجمع اعتراضی كارگران هنوز به كارگران شهرداری خرمشهر حقوق داده نشده است. به گزارش ایران كارگر ، یك فعال كارگری گفت:” كارگران نواحی مختلف شهرداری خرمشهر و بویژه كارگران فضای سبز، كارگران آتش نشانی و … روز دوشنبه ٩٠.٤.١٣ بخاطر اینكه حق اضافه كاری و ۴ ماه حقوق معوقه خود را دریافت نكرده بودند دست به تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری این شهر زده بودند ومقامات فرمانداری با وعده اینكه این مشكلات را در اسرع وقت حل خواهیم كرد كارگران را به سر كار برگردانده بودند، اما تاكنون، هیچ اقدامی نكرده اند و هنوز حقوقی به كارگران فوق الذكر داده نشده است” .یكی دیگر از كارگران گفت:” تنها حقوق پایه دوماه بخشی از كارگران شهرداری مركزی را دادند اما در اساس هیچ مشكلی را از كارگران زحمتكش شهرداری حل نكرده اند.” 
شهرداری خرمشهر ١٠٠٠ كارگر دارد كه عموما حقوق معوقه دارند.

تجمع اعتراضی مالباختگان پروژه نگین غرب مقابل ساختمان قوه قضائیه

عده‌یی از مالباختگان پروژه نگین غرب ظهر دوشنبه در مقابل ساختمان قوه قضاییه تحصن کردند و خواستار رسیدگی به این پرونده شدند. خبرگزاری حكومتی مهر دراین رابطه گزارش داد : نزدیک به یکصد نفر از مالباختگان پروژه نگین غرب با تجمع مقابل ساختمان قوه قضاییه خواستار تعیین تکلیف و رسیدگی سریع‌تر به این پرونده شدند. 
یکی از این مالباختگان به خبرنگار مهر گفت: چندی پیش به شاکیان این پرونده گفته شد مبلغ ۵٠ میلیون تومان برای تحویل این خانه‌ها پرداخت شود اما تنها ١٢٠ نفر موفق شدند صاحب خانه شوند. 
وی ادامه داد: هشت هزار نفر شاکی در این پرونده وجود دارد که نزدیک به پنج سال است رسیدگی به پرونده شان به طول انجامیده است. 
تجمع‌کنندگان خواستار ملاقات با رئیس قوه قضاییه و رسیدگی به پرونده‌ای که چندین سال به طول انجامیده است بودند.

سیزدهمین روز اعتصاب كارگران شركت چاپ و انتشارات وزارت ارشاد

اعتصاب كاركنان شركت چاپ وانتشارات وابسته به وزارت ارشاد كه روز سه شنبه هفتم تیرماه شروع شده بود وارد سیزدهمین روز خود گردید و كارگران روز یكشنبه ١٩ تیرماه نیز ازرفتن سر كار امتناع كردند. به گزارش تارنمای ایران كارگر و به نقل از یكی از پرسنل این شركت بیش از ٨٠٠ نفر از كارگران این شركت دراعتراض به افزایش ساعت كار بدون حقوق و حقوق معوقه وسایر مطالبات خود از هفتم تیرماه تا كنون در اعتصاب به سر میبرند و تا احقاق حقوق خود ، اعتصاب خود را ادامه میدهند. 
شركت چاپ و انتشارات وزارت ارشاد در جاده مخصوص كرج مقابل كارخانه شیشه مینا واقع میباشد.

كارگران شركت آونگان ۴ ماه است كه حقوقی نگرفته اند

به گزارش ایران كارگر یكی ازكارگران شركت آونگان اراك گفت :”كارگران این كارخانه چهارماه است كه حقوق خود را دریافت نكرده اند ، این شركت بعد از خصوصی سازی شدن درسال جدید دچارمشكلات جدی شده است ، سال جدید درسفر احمدی نژادبه اراك هیئت دولت قول داد كه چهارمیلیارد وام ازبانك سپه به شركت آونگان برای پرداخت حقوق كارگران داده شود، ولی بعداز سفر احمدی نژاد این كارتابه الان انجام نشده است. وضع این كارخانه و كارگران آن روزبه روزوخیم تر میشود” .

كارگران كارخانه تولیدی وصنعتی گلریس در وضعیت معیشتی نامناسب به سر می برند

آكارگران كارخانه تولیدی وصنعتی گلریس حقوق اردیبهشت وخرداد خود را هنوز دریافت نكرده اند. این كارخانه حقوق دوماه از كارگرانش را هنوزپرداخت نكرده است. این درحالی است كه حقوق فروردین ماه این كارگران حدود دوهفته پیش پرداخت شده است. به گزارش ایران كارگر كارگران این كارخانه از بابت وضعیت معیشتی بشدت تحت فشار هستند وعلیرغم پیگیریهایی كه طی این مدت داشته اند ولی متاسفانه پاسخی به آنها داده نشده است. كارخانه تولیدی وصنعتی گلریس تولید كننده نساجی است ودرزنجان واقع میباشد.

١٧ساعت كار در روز برای تامین معاش

كارگران قراردادی ماشین سازی اراك مجبورند برای تامین معاش خود روزی ١۵الی ١٧ساعت كاركنند . به گزارش ایران كارگر یكی ازكارگران پیمانی ماشین سازی اراك گفت، كارگران قراردادی و پیمانی بدلیل پایین بودن دستمزدها و گرانی روزافزون اجناس روزانه ١۵الی ١٧ساعت كارمیكنند تا بتوانند پاسخگوی تامین معاش زندگی خود باشند وی افزود هم اكنون كارگران پیمانی شركت ماشین سازی اراك كه بیش از ١٠٠٠ نفر هستند دردو و بعضا سه شیفت كارمیكنند كه معادل ١۵ الی ١٧ساعت كارروزانه است و بلحاظ جسمی و ذهنی این كارگران بشدت فرسوده شده اند.

كارگران پیمانی شركت ماشین سازی اراك درصورت هر اعتراضی اخراج میشوند

حقوق ۵ ماه كارگران پیمانی شركت ماشین سازی اراك پرداخت نشده است . به گزارش ایران كارگر یكی ازكارگران پیمانی ماشین سازی اراك گفت: 
” از١٧٠٠كارگرماشین سازی اراك ١٠٠٠نفر آن كارگران پیمانی هستند كه پنج ماه است حقوق معوقه دارند. این كارگر افزود:” علیرغم فشارهای زیاد معیشتی كه روی كارگران به طور خاص كارگران پیمانی وجود دارد ولی آنها هیچ امنیت شغلی نداشته و آنها را تهدید كرده اند كه در صورت اعتراض آنها را اخراج میكنند ، از این رو بدلیل امضاء قراردادهای موقت و تهدیداتی كه مستمرا میشوند نمیتوانند هیچ اعتراضی نسبت به وضعیت خود داشته باشند، زیراكه به محض اعتراض آنها را اخراج میكنند.”

 

برگزاری دادگاه وفا قادری

 

بر اساس گزارش رسیده به کمیته هماهنگی ،روز سه شنبه 21/4/90 ساعت 10 صبح وفا قادری از فعالین كارگری و عضو كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری در شعبه 2 دادگاه انقلاب شهر سنندج دادگاهی شد.

این فعال کارگری به همراه چند تن دیگر از اعضای کمیته و فعالین کارگری در تاریخ 10 اردیبهشت ماه ،یک روز قبل از برگزرای مراسم روز کارگر در شهر سنندج به اداره اطلاعات احضار و پس از چند روز با قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات آزاد شدند .

لازم به ذكر است كه وفا قادری به همراه یازده تن دیگر از كارگران و فعالین كارگری كه در گلگشت سال 1388

بازداشت شده بودند در ماه گذشته نیز دادگاهی شدند که نامبردهبه همراه صدیق سبحانی به یک سال حکم زندان محکوم شدند که حکم صادره به جزای نقدی یک میلیون تومانی تبدیل شد.

كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری ضمن محكوم كردن زندان، احضار و محاكمه كارگران و فعالین كارگری ،خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی فعالین كارگری دربند می باشد.

 

بدون شرح

برخورد با قرارداد‌هاي سفيد امضا در حد حرف است

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در 21 تیر آمده است : معاون امور استان‌هاي خانه كارگر تصريح كرد: برخورد مقام‌هاي مسوول با قرارداد‌هاي سفيد امضا در حد حرف است. 
حسن صادقي درگفت‌وگو باخبرنگار ايلنا، افزود: اصل گسترش قراردادهاي موقت كار و سفيد امضا مربوط به بيكاري گسترده دركشور مي‌شود و طبيعي است كه در اين شرايط كارگران تن به هر موضوعي مي‌دهند. 
رييس پيشين كانون عالي شوراهاي اسلامي‌كاركشور خاطرنشان‌كرد: متاسفانه اقتصاد كشوربه گونه‌اي‌ است كه نيروي كار مرتبط تحت فشار بيشتري قرار مي‌گيرد. 
اين فعال كارگري با بيان اين كه در قانون كار چيزي به نام قرارداد سفيد امضا نداريم، گفت: طبق اين قانون قراردادهاي كتبي بايد در چهار نسخه تنظيم شود و اداره كار، تشكل كارگري، كارفرما و كارگر هر يك نسخه‌اي از اين قرارداد راداشته باشند. 
معاون امور استان‌هاي خانه كارگر با اشاره به راي شماره 248، 249 و 250 مورخ17/4/86 هيات عمومي‌ديوان اداري اظهارداشت: اين راي هم تاكيدي بر غير قانوني بودن قراردادهاي سفيدامضا دارد. 
صادقي با طرح اين پرسش كه بازرسي كار رابراي چه درست كرده اند، گفت: مسوولان وزارت كار به خصوص مديركل بازرسي و مديران كل كار استانها بايد در خصوص قراردادهاي سفيد امضا پاسخگو باشند. 
رييس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري باانتقاد ازتشكل‌هاي كارگري گفت: اين تشكل‌ها آمار بدهند كه در زمينه برخورد با قراردادهاي سفيدامضا چه اقدامي‌انجام داده‌اند و چرا از اختيارات قانوني خوداستفاده نمي‌كنند. 
وي بااشاره به فعاليت كانون عالي شوراهاي اسلامي‌كار مجمع عالي نمايندگان كارگري و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري گفت: معاون وزيركار هم از وجود 6 هزار تشكل كارگري خبر مي‌دهد واين در حالي است كه طبق آمارها 8700 واحد توليدي بزرگ در كشور داريم بنابراين مشاهده مي‌شود كه بنا بر اظهارات مسوولان وزارت كار تشكلات كارگري فراواني در كشور داريم كه بايد باپديده قراردادهاي سفيد امضا مقابله عملي كنند. 
صادقي درپاسخ به اين سوال كه با توجه به اين كه قراردادهاي سفيدامضادر زمان رياست شما دركانون عالي شوراهاي اسلامي‌كار هم وجود داشت شما چه برخوردي با اين پديده غير قانوني مي‌كرديد، گفت: آن موقع به شدت حالا قراردادهاي سفيد امضا وجود نداشت اما از طريق شوراهاي اسلامي‌كار ونهادهاي كارگري مراتب وجود قراردادهاي سفيدامضا رابه مسوولان وزارت كار منعكس و با اين پديده برخورد مي‌كرديم. 
معاون امور استانهاي خانه كارگر تصريح كرد: تشكلات كارگري فقط صداي رسانه‌اي دارند و حاضر نيستند براي دفاع از حقوق كارگران اقدامي‌عملي انجام دهد. 
پايان پيام

 

قول شيخ الاسلامي ‌براي احياي شوراي عالي تامين اجتماعي

 

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در 21 تیر آمده است : دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي كشورگفت: گمان نمي‌كنم ادغام وزارت تعاون، كارو رفاه باعث كمرنگ شدن نقش تشكلات كارگري وكارفرمايي در وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي شود. 
محمد عطارديان درگفت‌وگو با خبرنگار ايلناافزود: سه جانبه گرايي تاحدود در وزارت كار رعايت شود واين موضوع بيشتر از ساير نهادهاي ديگر موردتوجه مسوولان فعلي وزارت كار است. 
وي با تاكيد بر اين كه تنها راه موفقيت وزيركار، تعاون و رفاه اجتماعي حفظ سه جانبه گرايي در وزارت كار و تامين اجتماعي است، اظهار داشت: اگر خلاف اين موضوع عمل شودبه طور قطع موفقيتي بدست نخواهد آمد. 
دبيركل‌كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي‌كشور با بيان اينكه در مذاكرات خود با شيخ الاسلامي‌ وزيركار قول احياي مجدد شوراي عالي تامين اجتماعي داده شده است، خاطرنشان‌كرد: كانون عالي‌كارفرمايان طي نامه‌اي نمايندگان خود در شوراي عالي تامين اجتماعي را نيز معرفي‌كرده است. 
پايان پيام

یک حادثه دیگر در پالایشگاه نفت تهران – سه نفر سوختند 

 

 

خبر آنلاین در 22 تیر نوشت : هنوز پانزده روز از حادثه سقوط بوم جرثقیل در بخش طرح توسعه پالایشگاه تهران که منجر به کشته شدن وزخمی شدن ۴ تن از کارکنان این پالایشگاه شد نگذشته که امروز خبر می رسد امروزحادثه ای دیگر منجر به زخمی شدن سه تن دیگر از کارکنان پالایشگاه تهران شده است. 
براساس گزارش های رسیده امروز به دلیل انجام تعمیرات در سوئیچ برق یکی از واحدهای پالایشگاه نفت تهران، سه نفر از کارکنان این مجموعه نفتی دچار سوختگی شده اند.اما هیچ یک از کارکنان این پالایشگاه در این حادثه جان خود را از دست نداده اند. 
گفته می شود بررسی دلایل بروز این حادثه در حال بررسی است. این در حالی است که ۷ تیرماه امسال براثر سقوط بوم جرثقیل در بخش طرح توسعه پالایشگاه تهران چهارنفر کشته و زخمی شدند. 
این حادثه ها در حالی صورت گرفته است که کارشناسان نفت از کم توجهی نفتی ها به قوانینHSE گلایه می کنند.برهمین اساس طی یکسال و نیم گذشته جان بیش از ۵۰ تن از کارکنان نفتی به دلایل کم توجهی به ایمنی در نفت گرفته شده است که از این جمله به حادثه آتش سوزی در پالایشگاه آبادان در خرداد سال گذشته می توان اشاره کرد.

 

انتقال شاهرخ زمانی به زندان تبریز و پایان اعتصاب غذای وی 

 

 

کانون مدافعان حقوق کارگر: چهارشنبه ۲۲ تیر ۱٣٨۹- شاهرخ زمانی، از اعضای هیات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش، بعد از گذراندن ٣۴ روز انفرادی، امروز از اداره اطلات تبریز به زندان تبریز منتقل شد. شاهرخ زمانی، که بعد از گذشت یک هفته از بازداشت، برای اعتراض به بازداشت غیر قانونی خود، دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از انتقال به زندان تبریز، با درخواست دیگر زندانیان، به اعتصاب غذای خود پایان داد. 
به گفته خانواده این فعال کارگری، وی از نظر وضعیت جسمی و روحی، در شرایط بدی قرار داشته و نیاز به مداوا و رسیدگی پزشکی دارد. در حال حاضر هیچ اتهامی به شاهرخ زمانی تفهیم نشده است. 
شاهرخ زمانی، شب ۱٨ خرداد، در مسیر تهران به تبریز، بازداشت شده بود. وی تا این لحظه، بدون دلیل در بازداشت به سر می برد.

 

وضعیت بحرانی در كارخانه سیمان ایلام و بازداشت های مشكوك

كانون حمایت ازخانواده جانباختگان وبازداشتی ها اوضاع منطقه كارخانه سیمان ایلام و روستاهای اطراف آن بسیار ملتهب است. بر اساس گزارشات، شبانه دو یا سه نفر از اهالی روستاها ویا كارگران ساكن در این منطقه را بازداشت میكنند.در بین مردم شایع گردیده كه اتفاقاتی در رابطه با كارخانه سیمان قرار بوده كه انجام گیرد.

 

تجمع کارگران نساجی مازندران در مقابل فرمانداری قائمشهر

تعدادی از کارگران واحد نساجی مازندران صبح امروز، چهارشنبه، به دلیل عدم دریافت ۱۳ ماه حقوق اقدام به راهپمایی از درب کارخانه تا فرمانداری قائمشهر نمودند. 
بدنبال عدم پاسخ گویی مناسب مسئولین استانی صبح امروز تعداد کثیری از کارگران نساجی مازندران با در دست داشتن پلاکارد وپارچه‌هایی مبنی بر اینکه ۱۳ ماه است حقوق دریافت ننموده‌اند و با توجه به اینکه استانداری مازندران متعهد شده بود که مشکلات کارگران نساجی مازندران را پیگیری نماید ولی تاکنون نمایندگان دولت در استان هیچگونه حرکتی در این زمینه انجام نداده‌اند. 
چند تن از کارگران معترض در گفتگویی با ایلنا اظهار داشتند از سوی استانداری مازندران مدیر کل کار استان مامور مستقیم پیگیری مسائل نساجی مازندران شده است که متاسفانه عدم پاسخگویی شفاف ایشان تا کنون نسبت به آخرین وضعیت مذاکرات وپیگیری‌ها منجر به اعتراض جدید کارگران گردیده است. نساجی مازندران یکی از کارخانه‌های بزرگ نساجی در کشور به شمار می‌رود به دلایل سوء مدیریت و عدم عوامل اقتصادی در طی ۲۰ سال گذشته دچار بحران شده است.

 

اخراج ٧٠ كارگر كارخانه قند ورامین

یك فعال كارگری گفت :” كارخانه قند ورامین كه بیش از ۵٠٠ كارگر داشت طی چندروز اخیر ٧٠ كارگرخودرا اخراج كرده است ، این كارگران سالهاست كه دراین كارخانه مشغول به كاربودند، اما بدلیل تعطیل شدن تولیدقند، ازكاراخراج شده اند. به گزارش ایران كارگر این كارگران بعضا سالهادراین كارخانه كارمیكردند ولی متاسفانه بدلیل نداشتن هیچگونه امنیت شغلی وبدلیل اینكه عموما قراردادی هستند بسادگی ازكاربركنارشدند.

رانندگان اتوبوسرانی زیر خط فقر

فقر وگرانی دامن رانندگان اتوبوس های درون شهری را گرفته است. گرانی وفقر روز افزون موجب شده تا برخی از رانندگان اتوبوس های درون شهری تهران اقدام به گدائی مودبانه ومحترمانه کنند. با بالارفتن نرخ سوخت،کالاها وخدمات افزایش چند درصدی کرایه اتوبوس ها برای صاحبان ورانندگان این اتوبوس ها کفاف دخل وخرج ومخارج روزانه وتهیه معاش روزانه را نمی دهد. به ویژه رانندگان پایه یک درون شهری که به صورت قراردادی با شهرداری ویا شرکت های خصوصی فعال در ناوگان درون شهری تهران کار می کنند،با مشکل مالی وفقر روزازفزون دست به گریبان شده اند. این رانندگان برای آنکه بتوانند بخشی از مشکلات مالی خود وخانواده شان را حل کنند از مردم ومسافران تقاضا کرده اند تا با پرداخت ٢۵ تومانی اضاف بر کرایه مصوب آنها را یاری کنند. 
در حقیقت این شیوه ی محترمانه ای برای گدائی است. برخی گزارش ها وشواهد نشان می دهد که در بیشتر مسیرهایی که شهرداری، شورای شهروفرمانداری تهران نرخ کرایه اتوبوس ها را با رقم هایی مانند ٧۵ تومان،١٢۵ تومان، ١٧۵ تومان ٢٢۵ تومان ویا ٢٧۵ تومان تعیین کرده، رانندگان اتوبوس ها به بهانه ی نبود پول خرد و٢۵ تومانی حاضر به پس دادن بقیه پول به مسافران نیستند. به هر صورت از هردو زاویه که به این مساله نگریسته شود می توان به این واقعیت پی برد که رانندگان اتوبوس های درون شهری به دلیل مسائل مالی در مضیقه به سر می برند و توان تهیه مخارج روزانه ی زندگی خود را ندارند. ازسوی دیگر هم گران شدن کرایه ی اتوبوسها برای مردم عادی شرایط را بسیار دشوار کرده است زیرا بخش مهمی از درآمد خود را باید به طور روزانه وماهانه صرف کرایه ورفت وآمد کنند.

 

بیش از ۵ ماه است كه حقوق كارگران كارخانه پارس متال پرداخت نشده است

كارخانه پارس متال كه بیش از ۵٠٠ كارگر دارد در حال حاضر حقوق ۵ ماه از كارگران خودرا پرداخت نكرده است وكارگران از این بابت بشدت تحت فشا رهستند. به گزارش ایران كارگر یكی از كارگران این كارخانه گفت:” مدت طولانی است كه حقو ق ما صفرصفر نشده ودر حال حاضر نزدیك به شش ماه حقوق طلب داریم، علیرغم اعتراض وپیگیریهای مستمری هم كه داشته ایم ولی متاسفانه هیچكس پاسخگونیست وكارگران از این بابت دربلاتكلیفی هستند، همچنین كارگران از بابت مشكلات معیشتی باتوجه به گرانی روزافزون بشدت تحت فشا ر میباشند”

از پرسنل 10هزار نفری کفش ملی 700نفر باقی ماند! 

پارسينه در تاریخ 22 تیر می نویسد : کفش ملی که زمانی کارخانه ای پررونق محسوب می شد امروز با وجود اجرايی شدن سياست های اصل 44 قانون اساسی همچون ساير کارخانه های که ابتدای انقلاب مصادره و ملی اعلام شدند ورشکسته شده است. 
به گزارش پارسينه به نقل از بانکی دات آی آر، با وقوع انقلاب اسلامی تعداد زيادی از کارخانه ها و صنايع مصادره و ملی شدند. بسياری از اين صنايع مثل گروه کارخانجات کفش ملی به دليل ضعف مديريت و عدم واگذاری به بخش خصوصی ورشکست و کاملا منحل شدند. اين در حالی است که از پرسنل 10هزار نفری کفش ملی تنها 700 نفر باقی مانده . 
«رحيم ايروانی» موسس و بنيانگذار گروه کارخانجات ملی بود. وی در يکی از سال های دهه 30 به چکسلواکی سفر کرد که حاصل اين سفر آوردن دو کارشناس و يک دستگاه اتوکلاف به ايران بود. توليد اين نوع کفش در مقايسه با نمونه خارجی 10تومانی اش 3 يا 4 تومان هزينه داشت. 
وی بعدها زمينی در مهرآباد خريد. وسعت اين زمين 700 متر بود که 400 متر بنای ساختمانی داشت. ايروانی کارش را تنها با35 نفر کارگر آغاز کرد. ايروانی بعد از آغاز به کار کارخانه ، با خريد ماشين دوخت از پارچه های ايرانی استفاده کرد و کارخانه ای به نام ولکو نيز حاضربه سرمايه گذاری و آوردن فناوری به ايران شد. 
اين کارخانه در ابتدا 150 زوج محصول داشت. کارخانه، کفش ملی نام گرفت که ملی شدن نفت را در ذهن مردم و مشتريان تداعی می کرد. رحيم ايروانی با خريد تعداد زيادی از خانه های مهرآباد کارخانه خود را گسترش داد. او در يکی از زمين هايی که خريده بود مسجدی را نيز احداث کرد. تا سال 1337 در ايران کفش های چرمی توليد نمی شد اما بعد از اين سال،به دنبال تاسيس کارخانه های چرم ، توليد کفش چرم نيز در کفش ملی آغاز شد. 
در اين زمان رقبای عمده کفش ملی کفش های وارداتی بودند که از چکسلواکی وارد می شدند.از سال 47 به بعد در کنار توليد کفش محصولاتی مثل جوراب ، تويد آستر و بند کفش و مواردی ديگر اقدام نمود. 
در سال 47 بعد از موفقيت توليد کفش در مهرآباد جنوبی مرحله سوم توسعه صنعت کفش ايران در کيلومتر 18 جاده قديم کرج در اسماعيل آباد شروع شد. وی زمينی به مساحت 400هزار متر خريد و پارک صنعتی کفش ملی فعاليت خود را رسما در اوايل سال های دهه 50 آغاز کرد. در اين زمين نقشه احداث 400 خانه سازمانی برای کارگران در نظر گرفته شده بود. او با احداث اين خانه ها به دنبال کاهش هزينه رفت و آمد کارگران و هزينه نقل و انتقال آنان بود. 
در کارخانه کفش ملی تا سال 1350 انواع مختلفی از کفش مثل کفش ورزشی ، کفش برای روزهای باراني،چکمه،پوتين،دمپايي،کفش کتاني،کفشهای بچه گانه و کفش ايمنی توليد می شد. 
به تدريج گنجايش کارخانه مهرآباد زياد شد به طوريکه روزانه 12هزار و 500 جفت کفش در کارخانه کفش ملی توسط 2هزار و 500 کارگر استخدام شده توليد می شد. 
ايروانی طی سال های 1335 تا 1357 بيش از 50 شرکت صنعتی و تجاری تاسيس و در زمينه توليد انواع کفش در بيش از 25 شرکت صنعتی با شرکای داخلی و خارجی مشارکت داشت. 
جالب است بدانيد که رحيم ايروانی در سال 1343 شرکتی به نام شرکت کانون مشاوره اقتصادی را به منظور تربيت و پرورش 22 کودک دو ماهه تا 2ساله تاسيس کرد تا در آينده اين کودکان از مديران بنگاه های صنعتی او بشنود.قرار بر اين شد قسمت عمده بودجه کانون به مصارف تحصيلی اين اطفال برسد و لوازم خوارک پوشاک و وسايل زندگی ساده و کم خرج باشد. همچنين هيچ کدام از اين اطفال نيز پس از رسيدن به سن 18 سالگی هيچ تعهدی نسبت به کانون ندارند و مختارند که هرجور که خواستند در اجتماع زندگی کنند.فقط انتظار موسسه اين است که نسبت به تحصيل جدی باشند و تمسک به دين اسلام و حسن اخلاق را پيشه خود سازند.با وقوع انقلاب اسلامی ايروانی اين کودکان را که آن زمان 14 تا 16 ساله بودند با خود به خارج از کشور برد . 
در سال 57 سرمايه گذاری شرکت در مقايسه با سال 1355 به ميزان 741 ميليون ريال افزايش يافت . ايروانی علاوه بر تاسيس فروشگاه کفش کلی در سراسر کشور ويکسان سازی قيمت ها در فروشگاه های کفش ملی توانست به کشورهای اروپای شرقی و شوروی نيز کفش صادر کند. در کارخانه کفش ملی طی 30 سال بيش از 10 هزار نفر در کارخانه مشغول به کار بودند. 
شرکت کفش ملی با وقوع انقلاب مصادره و ملی شد و متاسفانه به دلايلی مثل ضعف مديريت و واگذار نکردن آن به بخش خصوصی متحمل 4 ميليادر زيان خالص و 800ميليون تومان زيان انباشته شد. 
ايروانی بعد از 25 سال مصادره کارخانه با روی کار آمدن هر مدير جديدی به وی تلفن می زد و انتصابش را به مديريت تبريک می گفت و او را به حفظ شرکت تشويق می کرد زيرا معتقد بود که چند هزار نفر از اين طريق زندگی می کنند.ايروانی تا سال 57 در ايران زندگی می کرد و بعد از آن با مهاجرت اجباری به آمريکا رفت. 
وی ابتدا کارخانه کفش و چرمسازی را در بوستون آمريکا تاسيس کرد و سپس در قاهره کارخانه کفش استاندارد را تاسيس کرد. 
رحيم ايروانی سرانجام در 12 بهمن 84 بعد از يک روز کامل کاری درگذشت. 
اکنون فروشگاه های کفش ملی به عرضه توليدات صنايع کوچک و ديگر کارخانه ها تبديل شده اند.پارک صنعتی کفش ملی نيز انبار شرکت های خودرو سازی است.هم اکنون بعد از 32 سال،از پرسنل 10 هزار نفری گروه کفش ملی تنها 700 نفر باقی مانده اند که در کفش گنجه و بخش های بازرگانی مشغول به کار هستند


معترضان به خشک شدن درياچه اروميه محاکمه شدند 

خبرگزاری هرانا در22 تیر می نویسد:  دستگاه قضايی کشور در پی اعتراض شهروندان آذربايجان به سکوت و بي‌عملی در مقابل فاجعه زيست محيطی در استان آذربايجان غربی (خشک شدن درياچه اروميه) اقدام به محاکمه ۲۰ تن از شهروندان و فعالان مدنی کرد. 
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بازداشت شدگان روز طبيعت (۱۳ فروردين) در استان آذربايجان غربی ۱۸ تير ماه و در شعبه ۱۰۴ جزايی مورد محاکمه قرار گرفتند. 
اين دادگاه جمعی در حالی برگزار شد که روز گذشته رسانه‌های دولتی به نقل از کار‌شناسان اعلام کردند که در صورت خشک شدن درياچه اروميه يک فاجعه زيست محيطی در مناطق غربی کشور بوجود مي‌آيد. 
اسامی افرادی که در اين دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند به شرح زير است: 
محرم جعفرپور، محمد خطيبي، بابک رضايي، وحيد پوررضا، الياس شکري، وحيد طربناک، مختار عهدنو، حسن قليزاده، مهدی قليزاده، يونس قليزاده، بهنام ملک‌پور، کاظم واحدي، توکل آفتابي، صفر آفتابي، جعفر آکنيش، رضا اقبالي، محمد اقبالي، مهدی باقري، رسول بهاري، هاشم پناهی 
از اتهام بازداشت شدگان اطلاع دقيقی در دست نيست، اما پيش‌تر و در محاکمه مشابه در تجمع سال گذشته بازداشت شدگان به اتهام شرکت در تجمعات غير قانونی مورد محاکمه قرار گرفتند. 
گفتنی است، رای دادگاه در اين خصوص صادر نشده است و دفاعيات مته‌مان به صورت مکتوب از ايشان اخذ شده است. 

نفوذ ضایعات صنعتی دخانیات به آب شرب رشت.

بر پایه خبر رسیده به روز شمار در چهارشنبه 22 تیر آمده است : عضو شورای شهر رشت از نفوذ ضایعات آلوده صنعتی شرکت دخانیات گیلان به آب شرب منطقه اطراف این شرکت در رشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، محمدرضا قاسمی در جلسه شورای این شهر اظهار داشت: مدتی است فضولات شرکت دخانیات که از مواد صنعتی و سمی است به مزارع و زمین‌های اطراف منطقه سرازیر می‌‌شود و خطرات جبران ناپذیری را برای اهالی منطقه در بردارد.
وی افزود: شهرداری اقدام‌هایی را در این زمینه انجام داده و پیگیر امور است و از رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت می‌خواهیم که به این وضعیت رسیدگی کند.
عضو شورای شهر رشت با ارائه تصاویر و گزارشی از محل مورد نظر بیان داشت: این مواد به قدری در منطقه نفوذ کرده که وارد چاه‌های آب و آب شرب آن منطقه شده و برای اهالی مشکل‌آفرین است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه سیستم سپتینک (تانک فاضلاب) در این کارخانه نصب شده است ولی این سپتینک به طرف خیابان بوده و فاضلاب‌ها کاملا به داخل مزارع می‌ریزد و فاضلاب این کارخانه سمی است.
قاسمی گفت: با توجه به مراجعات مردم منطقه و خطراتی که سلامتی آنها را تهدید می‌کند باید به این مسئله رسیدگی شود زیرا آن منطقه از داشتن آب لوله‌کشی محروم بوده و مردم از چاه‌های معمولی استفاده می‌کنند که این چاه‌ها نیز آلوده شده است.

* متولیان به فکر سیستم فاضلاب پروژه مسکن مهر باشند
رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت نیز در این جلسه اظهار داشت: نهرهایی که در گذشته در منطقه اطراف دخانیات وجود داشت و آب را به طرف دریا هدایت می‌کرد با ساخت‌ و سازها و ایجاد خانه‌های شهری موجب تخریب این نهرها شد و اقدامی نیز برای سیستم فاضلاب از طرف متولیان امر انجام نگرفت.
حجت‌الاسلام محمد حسن‌خواه افزود: شرکت دخانیات دارای سپتینک است و باید مشکل از پایین دست برطرف شود یعنی یک تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی تا پیربازار ایجاد شود تا مشکل فاضلاب را حل کند.
وی گفت: اگر این کار انجام نشود باز هم شاهد ورود فاضلاب‌ها به نهرها، مزارع کشاورزی و رودخانه‌های رشت خواهیم بود.
عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه ما داریم جور شرکت آب و فاضلاب گیلان را می‌کشیم، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها و صدا و سیما وقتی معضلی را در شهر منعکس می‌کنند باید مسئولان اصلی را مشخص کنند شهرداری متولی فاضلاب شهری نیست و این کار به عهده شرکت آب و فاضلاب است.
وی با اشاره به پروژه مسکن مهر گفت: اجرای این پروژه بسیار خوب است و به عنوان یک شهر بزرگ با 25 هزار خانوار باید از طرف متولیان امر برای فاضلاب این مجتمع‌ها تدابیری اندیشیده شود.
حسن‌خواه افزود: امیدواریم مانند برخی از پروژه‌ها فاضلاب به طرف رودخانه‌ها هدایت نشود و باید تمام جوانب را در نظر گرفت و سیستم فاضلاب مناسبی برای منازل مسکن مهر تعبیه کرد.

* شهرداران مناطق قبل از ساعت اداری از مناطق خود بازدید کنند
رئیس شورای شهر رشت نیز در این در این جلسه گفت: شهردار مرکزی و شهرداران منطقه و معاون خدمات شهری باید قبل از آغاز ساعت اداری بازدیدی را از سطح شهر و منطقه فعالیت خود داشته باشند تا در خدمت‌رسانی به مردم موفق‌تر عمل کنند.
محمود مباحی افزود: اگر سرکشی و بازدید از مناطق انجام شود شهر دچار معضل نمی‌شود و مشکلات برطرف می‌شود.
وی از رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت خواست تا در منطقه شرکت دخانیات حضور فعال داشته و پیگیر معضلات شهری باشند.

* برخی از پروژه‌ها توجیه علمی ندارند
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر رشت نیز در این جلسه بیان داشت: باید پروژه مسکن مهر از نظر آب‌های سطحی بررسی شود تا در آینده با مشکل روبه‌‌‌‌‌رو نشود.
موسی ناصح با اشاره به اینکه باید نواقص در پروژه‌ها بر طرف شود، افزود: برخی از پروژه‌ها توجیه علمی ندارند.
وی ادامه داد: دست‌اندرکاران اجرایی و کسانی که باید مشکل مردم را برطرف کنند باید این کار را انجام داده و نباید زمان را از دست بدهند.
بازدید از روند اجرای پروژه مسکن مهر رشت در لیست برنامه‌های عصر روز 21 تیر جاری اعضای شورای شهر رشت قرار گرفت.
منبع: گیلان نیوز

خطر بيكاری 10 هزار نفر از كاركنان برق استان تهران 

به نوشته سایت آفتاب در 22 تیر آمده است: مسئول روابط عمومی انجمن صنفی پيمانکاران ساختمان و تاسيسات استان تهران از به خطر افتادن اشتغال 10 هزار نفر کارکنان اين صنعت خبر داد. 
بهروزکاظمی افزود: در نوزدهم تيرماه نامه‌ای را به وزارت نيرو ارسال کرديم مبنی بر اينکه جهت مذاکره‌ برای دريافت مطالبات خود امروز به حمل وزارت نيرو مراجعه و خواسته خود را مطرح خواهيم کرد. 
وی با بيان اين که حدود 100 نفر از پيمانکاران عضو انجمن به وزارت نيرو مراجعه کردند، اظهارداشت: معاون هماهنگی شرکت توزيع برق وزارت نيرو به جمع آن آمد و ازنامه دفتر رئيس‌جمهور مبنی بر پرداخت 500 ميليارد تومان از مطالبات 8 هزار ميليارد تومانی پيمانکاران صنعت برق کشور خبر داد. 
وی گفت: طلب‌های ثبت شده پيمانکاران استان تهران حدود 100 ميليارد تومان و طلب‌های ثبت نشده آنان نيز حدود 50 ميليارد تومان است. 
وی تصريح کرد: به نظر مي‌رسد با توجه به طلب 150 ميليارد تومانی پيمانکاران توزيع برق استان تهران از وزارت نيرو و قبول دولت برای پرداخت 500 ميليارد تومان به پيمانکاران سراسر کشور سهم استان تهران چيزی حدود 20 ميليارد تومان خواهد شد که جوابگو نخواهد بود. 

اعتصاب گسترده‏ی مردم کردستان در بيست و دومين سالگرد ترور دکتر قاسملو توسط جمهوری اسلامی 

بر پایه خبر دریافتی در 22 تیر آمده است : عليرغم اينکه رژيم از مدت‏ها قبل با اعمال شديدترين روش‏های سرکوب و ارعاب و فشار بر مردم کردستان کوشيده بود تا از برگزاری اعتصاب سراسری 22 تيرماه، در کردستان جلوگيری نمايد، مردم مبارز و آزاديخواه کردستان با تعطيلی بازارها و ساير متدهای مبارزه‏ی مدني، تروريسم دولتی جمهوری اسلامی را محکوم نمودند. 
اين در حالی است که از بامداد 21 تيرماه، به دليل ارسال پارازيت بر روی فرکانس تيشک TV، برنامه‏های اين تلويزيون بر روی فرکانس اصلی قطع شده است. دستگاه‏های سرکوبگر جمهوری اسلامی در کردستان، کليه‏ی خطوط و راه‏های ارتباطی از قبيل تلفن و اينترنت را به شدت محدود و کنترل نموده‏اند. 

راهپیمایی وتجمع اعتراضی چند باره کارگران نساجی مازندران دررابطه با عدم پرداخت حقوق

کارگران معترض نساجی مازندران:آقای معاون استاندارمامشکل داریم وشما حرف های قشنگ می زنید

به گزارش مازندنومه پيش از ظهر روز چهارشنبه 22 تیر آمده است : حدود 100 نفر از کارگران نساجي مازندران جلوي در اصلي استانداري تجمع کردند و 13 ماه حقوق خود را خواستار شدند. کارگران که قبل از ساعت 11 جلوي استانداري تجمع کرده بودند،شعار مي دادند:»استاندار،استاندار،برس به فرياد ما» و «حقوق هر کارگر ادامه حيات است» و پارچه نوشته اي را به همراه داشتند که در آن خواهان 13 ماه حقوق عقب افتاده شان بودند.
حدود ساعت 12:30 هادي ابراهيمي-معاون سياسي وامنيتي استاندار به ميان کارگران معترض آمد و تلاش کرد ضمن سخنراني، آن ها را به آرامش فرابخواند.
ابراهيمي صحبت هايش را با تبريک ايام شعبانيه آغاز کرد که يکي از کارگران با صداي بلند گفت:»ما تبريک مي خوايم چيکار؟!»
ابراهيمي با بيان اين که به دنبال مطالبات شما هستيم و از حقوق شما دفاع مي کنيم،گفت:روز شنبه استاندار و نماينده ولي فقيه در استان از کارخانه بازديد مي کنند که يکي از کارگران گفت:شنبه کارخانه تعطيل است!
معاون استاندار وقتي اين جمله را گفت که ما از شماکارگران حمايت مي کنيم و مشکل شما مشکل ماست،چند تن از کارگران بلند جواب دادند:پس چرا ما نتيجه نمي گيريم؟!
تجمع کنندگان گفتند:اولين تعهد سرمايه گذار پرداخت حقوق کارگران بود اما اکبري-يکي از نمايندگان قائم شهر-نمي گذارد اين کار انجام شود؛در حالي که او 140 نفر نيروي جديد آورده و ما خودمان با زيادي نيرو مواجهيم!
معترضان ادامه دادند:بزرگ ترين مشکل ما از روزي که سرمايه گذار نساجي آمده اين است که وعده هاي داده شده نه تنها اجرا نشده،برعکس نيز عمل شده است و ما در جريان نيستيم چه دستي در ماجرا وجود دارد؟
پس از گفتن ايِن جمله از سوي معاون سياسي استاندار که مشکل نساجي ريشه اي است و حرف شما،حرف من است،برخي کارگران گفتند:ما مشکل داريم و شما حرف هاي قشنگ مي زنيد.
برخي از معترضان يادآور شدند:قسط هاي ما عقب افتاده،آبروي ما جلوي فاميل و همسايه رفته است و در کارخانه را هم قفل زده اند و بسته اند!

گزارش تکمیلی
دررابطه با راهپیمایی امروزکارگران نساجی مازندران ازجلوی کارخانه و تجمعشان مقابل فرمانداری چنین گزارش می دهد:

تعدادي از كارگران واحد نساجي مازندران صبح امروز به دليل عدم دريافت13 ماه حقوق اقدام به راهپمايي از درب كارخانه تا فرمانداري قائمشهر نمودند.
بنا بهمین گزارش بدنبال عدم پاسخ گويي مناسب مسئولين استاني صبح امروز تعداد كثيري از كارگران نساجي مازندران با در دست داشتن پلاكارد وپارچه هايي مبني بر اينكه 13 ماه است حقوق دريافت ننموده اند وبا توجه به اينكه استانداري مازندران متعهد شده بود كه مشكلات كارگران نساجي مازندران را پيگيري نمايد ولي تاكنون نمايندگان دولت در استان هيچگونه حركتي در اين زمينه انجام نداده اند.
چند تن از كارگران معترض در گفتگويي با ايلنا اظهار داشتند از سوي استانداري مازندران مدير كل كار استان مامور مستقيم پيگيري مسائل نساجي مازندران شده است كه متاسفانه عدم پاسخگويي شفاف ايشان تا كنون نسبت به آخرين وضعيت مذاكرات وپيگيريها منجر به اعتراض جديد كارگران گرديده است.
نساجي مازندران يكي از كارخانه‌هاي بزرگ نساجي در كشور به شمار مي‌رود به دلايل سوء مديريت و عدم عوامل اقتصادي در طي 20 سال گذشته دچار بحران شده است.
همین خبرگزاری طی گزارشی دیگراز ادامه راهپیمایی این کارگران وتجمع اعتراضیشان مقابل استانداری خبرمی دهد:
کارگران نساجی در مقابل استانداری مازندران اعتراض خود را در خصوص بی توجهی و عدم پاسخگویی مسئولین با اعتراض و شعار اعلام نمودند.
آنان پس از تجمع در مقابل فرمانداری قائمشهر و عدم پاسخگویی منطقی از سوی فرماندار این شهر در تجمع مقابل استانداری مازندران اعتراض خود را در خصوص بی توجهی و عدم پاسخگویی مسئولین با اعتراض و شعار اعلام کردند.
گفتنی است به دنبال این تجمع معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با حضور خود در جمع کارگران قول پیگری مطالبات آنان را داد.
بخش هایی ازگزارش فارس دررابطه بااعتراضات امروزکارگران نساجی مازندران بقرار زیراست:
كارگران با جمله «حقوق هر كارگر حق مسلم است» و «حقوق هر كارگر ادامه حيات است» خواستار حل مشكلات كارگران نساجي مازندران شدند.

* براي حل مشكلات نساجي ضرب‌العجل براي سرمايه‌گذار ترك تعيين شد
معاون سياسي امنيتي استاندار مازندران پس از چند دقيقه از حضور كارگران مقابل استانداري مازندران به اتفاق نبوي مدير حراست استانداري و تعدادي از مديران حوزه سياسي استانداري در جمع كارگران نساجي حاضر شد و گفت: از طريق نمايندگان كارگران مطالبات كارگران نساجي قائمشهر را پيگيري ميكنيم.
هادي ابراهيمي با اشاره به حضور «هولاسي» سرمايه‌گذار كشور تركيه در روز گذشته در استانداري مازندران خاطرنشان كرد: به مدت دو ساعت درباره مطالبات كارگران با اين سرمايه‌گذار صحبت شد.
معاون سياسي امنيتي استاندار مازندران از انتخاب 9 نفر نمايندگان كارگري براي حضور در نشست‌هاي تصميم‌گيري كارخانه نساجي خبر داد و بيان داشت: كارگران براي حل اين مشكلات بايد به مسئولان فرصت دهند.
وي از قول مساعد وزير كار براي بازنشستگي 200 نفر از كارگران نساجي خبر داد و افزود: براي پرداخت مطالبات كارگران تمام مسئولان پاي كار هستند.
ابراهيمي در پايان گفت: استانداري مازندران قول وزير كار درباره بازنشستگي را پيگيري ميكند.
قابل یادآوری است که ابراهیمی درتجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران مقابل استانداری بتاریخ 4خرداد هم حاضرشد وضمن ابراز همدردی وهمراهی باکارگران ودادن وعده ووعید تلاش زیادی کرد تاخشم کارگران معترض را فرونشانده و آرامشان کند از آن تاریخ تا به امروز40روزمی گذرد وکارگران چیزی عایدشان نشده است وبه همین دلیل امروزدیگرحنایش رنگ نداشت وکارگران دربرابرقول هایش ساکت نمانده وجوابش را می دادند ازجمله:
ما مشکل داريم و شما حرف هاي قشنگ مي زنيد

http://www.etehadbinalmelali.com/HTML_11/25_5_11/nasaji_mazandaran.htm

درهمین رابطه:
http://www.etehadbinalmelali.com/HTML_11/18_5_11/mazandaran1.htm
2468بیست ودوم تیرماه

 

خطر بيكاري 10 هزار نفرازكاركنان برق استان تهران

 

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در 22 تیر آمده است : مسئول روابط عمومي انجمن صنفي پيمانكاران ساختمان و تاسيسات استان تهران از به خطر افتادن اشتغال 10 هزار نفر كاركنان اين صنعت خبر داد. 
بهروزكاظمي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: در نوزدهم تيرماه نامه‌اي را به وزارت نيرو ارسال كرديم مبني بر اينكه جهت مذاكره‌ براي دريافت مطالبات خود امروز به حمل وزارت نيرو مراجعه و خواسته خود را مطرح خواهيم كرد. 
وي با بيان اين كه حدود 100 نفر از پيمانكاران عضو انجمن به وزارت نيرو مراجعه كردند، اظهارداشت: معاون هماهنگي شركت توزيع برق وزارت نيرو به جمع آن آمد و ازنامه دفتر رئيس جمهور مبني بر پرداخت 500 ميليارد تومان از مطالبات 8 هزار ميليارد توماني پيمانكاران صنعت برق كشور خبر داد. 
وي گفت: طلب‌هاي ثبت شده پيمانكاران استان تهران حدود 100 ميليارد تومان و طلب‌هاي ثبت نشده آنان نيز حدود 50 ميليارد تومان است. 
وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد با توجه به طلب 150 ميليارد توماني پيمانكاران توزيع برق استان تهران از وزارت نيرو و قبول دولت براي پرداخت 500 ميليارد تومان به پيمانكاران سراسركشور سهم استان تهران  جوابگو نخواهد بود. 
پايان پيام

 

بازار سیاه بر سر خرید و فروش های مجوز گوشت قرمز در ایران

 

به گزارش خبرگزاري دولتی دانشجويان ايران (ايسنا) خبرنگار دامپروري در تاریخ 22 تیر آمده است : واردات گوشت قرمز ابتدا در حد 50 هزار تن و به عنوان مصرف صنايع كشور صورت گرفت اما هم اكنون در مغازه‌هاي سطح شهر در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد؛ درصورتيكه كشورمان يكي از توليدكنندگان مرغوب‌ گوشت‌ قرمز در جهان محسوب مي‌شود و به گفته مسئولان وزارت جهاد كشاورزي در توليد اين محصول استراتژيك در مرز خودكفايي قرار دارد و حدود 80 هزار تن واردات براي جبران كمبود توليد داخل لازم است اما هر ساله بسيار بيشتر از اين ميزان از كشورهاي هندوستان، پاكستان،‌ برزيل و … وارد مي‌شود كه توليد داخل را تحت تاثير سوء قرار داده است.

هم‌اكنون نيز ميزان مجوزهاي صادر شده براي واردات گوشت‌هاي منجمد كه به عنوان تنظيم بازار و مصرف پادگانها و بيمارستانها داده مي‌شود در سطح شهر هم عرضه مي‌گردد كه توليدكنندگان را با مشكل مواجه كرده و انگيزه توليد را با وجود ظرفيت‌هاي بالا از بين برده است.

سعادت‌الله عباسي – معاون وزير جهاد كشاورزي شرايط توليد گوشت قرمز در سال جاري را مناسب ارزيابي و اظهار مي‌كند: سال گذشته 933 هزار تن گوشت قرمز در كشور توليد شد كه امسال حدود سه درصد افزايش خواهد داشت و همچنين سال گذشته كمتر از 100 هزار تن گوشت قرمز به منظور ذخيره استراتژيك و اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها وارد شد كه امسال ميزان نياز به واردات كمتر خواهد بود و حدود 80 هزار تن گوشت قرمز منجمد به منظور ذخيره‌سازي و تامين كمبود نياز كشور وارد مي‌شود درحالي كه رييس هيات مديره مركز همكاري‌هاي امور دام از بازار سياه خريد و فروش مجوزهاي واردات گوشت‌هاي يخي خبر داده و اظهار مي‌كند: واردات به حدي است كه بازار از گوشت‌هاي منجمد ارزان و با كيفيت بسيار پايين اشباع شده و ميزان مصرف گوشت داخلي نيز در اين ميان كاهش يافته است.

به گفته وكيلي گيلاني درپي افزايش 40 تا50 درصدي قيمت انواع علوفه دامي و ركود بازار فروش دام زنده در پي واردات بي‌رويه، ‌بسياري از پرواربندان، پرواربندي ندارند كه با ادامه اين روند نه تنها خودكفا نخواهيم شد بلكه توليد كاهش مي‌يابد؛ كمااينكه هم اكنون هم به دليل شرايط نامساعد، توليد كاهش يافته است. در ادامه این خبر آمده است ؛ خليليان تاکيد کرد: خوشبختانه واردات گوشت کنترل شده و ضابطه‌مند است و وزارت جهاد کشاورزي، واردات گوشت را در حد همان 10 درصد مورد نياز محدود کرده كه اين ميزان واردات در اختيار پادگان‌ها، مراكز آموزشي، بيمارستان‌ها و نهادها و ارگان‌هايي كه پرمصرف هستند، قرار مي‌گيرد..

 

مرگ زود هنگام كارت خريد اعتباري كارمندان با نامه بهمنی!

به گزارش رجانيوز در 22 تیر آمده است : بر اساس گفته بهمني، با توجه به تصميم‌های جلسه‌های طرح تحول اقتصادي، هيچ گونه خط اعتباري جديدي از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي كشور براي تامين اعتبارات طرح ميزان تخصيص نمي‌يابد. طرح ميزان يا همان طرح كارت خريد اعتباري كارمندان و كارگران است كه قرار بود براي چهار ميليون نفر صادر شود. 
بر اساس اين طرح، به هر كارمند و كارگر یک ميليون و پانصد هزار تومان اعتبار خريد كالا اختصاص مي‌يابد تا با این وام اختصاص‌يافته، كالاهاي بادوام خريداري و در اقساطي 24 ماهه با نرخ بهره 4 درصد آن را بازپرداخت كنند. اين طرح حدود 4600 قلم كالا را پوشش مي داد كه دارندگان آن مي‌توانستند محصولات 300 توليد كننده را خريداري كنند. 
در مرحله اول اين طرح حدود 300 هزار كارمند آموزش و پرورش، كارت خريد اعتباري دريافت كردند و قرار بود كه در مرحله دوم اين تعداد به چهار ميليون نفر برسد. بر اساس گفت‌وگوهاي مكرر وزير بازرگاني با رسانه‌ها قرار بود كارت خريد اعتباري ميزان از ابتداي امسال ميان كاركنان شش وزارتخانه ديگر و قوه قضائيه نيز توزيع شود. وزارتخانه‌هاي بازرگاني، علوم، ارشاد، جهادكشاورزي، صنايع و خارجه در ليست دريافت كارت خريد اعتباري بودند. 
حتي در روز كارگر (11 ارديبهشت) امسال وزير بازرگاني در اقدامي نمادين كارت خريد اعتباري كارگران را رونمايي كرد و در حضور مقامات ارشد كشور وعده داد كه تا پايان سال تمام كارگران نيز كارت خريد اعتباري مي‌گيرند. 
طرح ميزان از آنجا اهميت داشت كه بخش توليد كشور با ورود شش هزار ميليارد تومان نقدينگي (از طريق خريد كالا توسط كارت‌هاي اعتباري) تحركي پرشتاب مي‌گرفت و موجب رونق در بخش حقيقي اقتصاد كشور مي‌شد. حتي بخش قابل توجهي از جامعه نيز مي‌توانستند نيازهاي خود را با خريد اقساطي و ارزان تامين كنند. 
اما متاسفانه به دليل تفاهم نکردن دو دستگاه دولتي اين طرح روي زمين ماند و عملاً با نامه رئيس‌كل بانك مركزي، مرگ زودرس آن فرار رسيد. 
بانك مركزي در توجيه خود نسبت به عدم پرداخت از اعطاي وام‌هاي ارزان‌قيمت مورد نياز جامعه، طرح ميزان را تورم‌زا دانسته و آن را مغاير سياست‌هاي كنوني پولي كشور اعلام كرده است. 
بر اساس نامه بانك مركزي، اجراي اين طرح فقط در صورتي ميسر است كه بانك‌ها از منابع داخلي خود استفاده کنند. پيشتر 16 بانك كشور اعلام آمادگي كرده بودند كه چنانچه خط اعتباري اختصاص يابد آنها تمايل دارند در اين طرح شركت كنند. اما از آنجايي كه خط اعتباري آن توسط بانك مركزي تامين نمي‌شود، اين بانك‌ها نيز انصراف خود را از طرح مذكور اعلام كرده‌اند. 
تجربه اين طرح نشان مي‌دهد دولت باید قبل از اعلام طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي خويش، مطالعات كارشناسي جامعي داشته باشد تا به اعتماد عمومی لطمه وارد نشود. 
اكنون مبدعان طرح خريد كارت اعتباري بايد به اين سوال پاسخ دهند كه چرا قبل از آماده شدن مقدمات كامل، اجراي آن را كليد زده‌اند تا اكنون با برملا شدن مشكلات، در سكوت، كنار گذاشته شود.

 

چرا مدعیان چند کارگر خودرو سازی و جمعی کارگران سایپا در مقابل دستگیری کارگران ساکت مانده اند

همکاران ودوستان کارگر
همانطوریکه اطلاع دارید طی هفته گذشته یک نامه ای به اصطلاح افشاء گرانه از سوی جمعی از کارگران سایپا منتشر شد. ما کارگران ایران خودرو به رسم امانت داری واطلاع رسانی متن این نامه را که در اکثر سایتهای حکومتی منتشر شده بود در سایت گذاشتیم و توضیح دادیم که باور ما این نیست که این نامه توسط کارگران سایپا درج شده باشد بلکه اعلام کردیم که این نامه در ستاد اصولگیرایان تنظیم شده است وعلت آنر توضیح دادیم. 

برای اطلاع از متن نامه ما به لینک زیر در پیک خودرو رجوع کنید «سايپا» در اشغال نزديکان ليدر جريان انحرافی!؟
اینجا کلیک کنید.
اما بعداز این نامه یک بیانیه از طرف چند کارگر خودرو ساز منتشر شد که متن آن در سایت قرارگرفته است:
“ما کارگران سیاهی لشکر جناح بندی های حکومتی نشویم…” اینجا کلیک کنید.
وچند روز بعد یک نامه از طرف جمعی از کارگران سایپا منتشر شد که متن نامه را در روی سایت قرار دادیم:
مدافع و مبلغ جناح های مختلف سرمایه نشویم! اینجا کلیک کنید.
چند کارگر خودرو ساز بدون توجه وحتی رویت توضیحات ما نوک حمله خودرا به طرف ما گرفتند که چرا این نامه را منتشر کردیم؟

سخن ما با دوستان وهمکاران خودرو ساز
با سلام خدمت دوستان وهمکاران خودرو ساز و جمعی از کارگران سایپا
ما خوشحال شدیم که بعد از این همه اتفاقات در صنایع خودرو سازی چند کارگر خودرو ساز وجمعی از کارگران سایپا در دو طیف افشاگران و ناراحت شوندگان احساس مسئولیت کردند و در مقابل یک کار عکس العمل نشان دادند.
کاش زودتر این کار را انجام می دادند چون به هر حال این وظیفه کارگران هستند که در مقابل هر اتفاقی در محل کارشان می افتند عکس العملی نشان بدهند ما خوشحال می شویم که هر سه طیف این نامه ها از کارگران باشند ما قبلا هم توضیح دادیم بعید است که نامه افشاگرانه را کارگران سایپا تنظیم کرده باشند ما خوشحال می شدیم که این اتفاق توسط کارگران سایپا انجام می شد باور ما این است که فعالین کارگری سایپا غرق در کارهای بده وبستان هستند و وقت این کار ندارند.
چطور کارگران سایپا می توانند در مقابل این همه اتفاق در صنایع خودرو سازی رخ می دهد ساکت باشند چطورمی شود اسم خودرا کارگر آگاه گذاشت اما در مقابل کشتار کارگران ایران خودرو اظهار همدردی نکرد. در آنطرف دنیا در شرکت قند مرودشت کارگران اعلام همدردی وپشتیبانی می کنندو همان مزدوران خانه کارگر به کشته شدن کارگران ایران خودرو معترض می شوند اما در بغل گوشمان یک کارگر حودرو ساز یک کارگر سایپا، یک کارگر پارس خودرو شهاب خودرو دهها کارگر حودروسازان یک پیام همدردی به داغدیدگان کارگران ایران خودرو نمیفرستند.
چطور می شود کارگر شد وآنهم چند کارگر خودرو ساز وجمعی از کارگران سایپا اما در مقابل دستگیری وزندانی کردن دهها کارگر ایران خودروویورش نظامیان به همنوعان خود بی تفاوت ماند چطور می شود کارگر بود و دم از جامعه سرمایه داری زد ولی در مقابل حمله ودستگیر شدگان اول ماه می وکارگرانی چون شاهرخ زمانی و محمد جراحی ودادگاهی وشلاق زدن کارگر نظاره گر بود.
چطور می شود کارگر خودرو ساز وکارگر سایپا شد اما در مقابل اعمال ضد انسانی مدیریت سایپا در مقابل اخراج وبیکار سازی صدها کارگر شیشه نشکن سایپا ساکت ماند.
مگر یا حامی دولت وطرفدار جریان به اصطلاح انحرافی و از افشاگری ناراحت باشی یا بگوئی من طرفدار یک حکومت آرمانی هستم وجریان روزمره کارگران وبیکاری سازی کارگران به من ربطی ندارد وگرنه چه دلیلی دارد که از کارگران بخواهیم دست ازمبارزه بکشند وآنها را به ناکجا آباد بفرستیم.
کارگری که این قدر آگاه است ودم از جامعه طبقاتی می زند وکارگران رادر جمهوری اسلامی برای تشکیل شورائی ضد سرمایه داری فرا می خواند. چرا در مقابل همان کشتار که از آن دم می زند سکوت کرده بود چرا این کشتار را برای یکبار هم شده محکوم نکرده است ما کارگران در پروسه مبارزه است که دوست ودشمن خودرا می شناسیم . ما کارگران در حکومت سرمایه داری کار می کنیم . این مبارزه ما کارگران است که حکومت سرمایه داری را به شکست می کشاند ما کارگران با کسانی که مقابل ما بایستند در می افتیم از سرپرست گرفته تا مسئول از رئیس گرفته تا مدیر از هر باندی که باشند ما با افشاگری خودمان وبا مبارزه خودمان دهها مدیر را به گورستان مدیران فرستادیم . وبازهم خواهیم فرستاد اگر بخواهیم در مقابل دعوای باندها خودمانرا کنار بکشیم میدان را به رقیب داده ایم زندگی روزانه کارگران سراسر مبارزه است.
مبارزه در وجود ما کارگران است تشکل های کارگری در حریان مبارزه وخواست عملی ومشترک ما کارگران شکل می گیرد نه در هوا و خواست بدون پشتوانه آن گروه واین گروه ما خوشحال خواهیم شد که دوستان از قسمت های خود بنویسند بگویند کجا کار می کنند مال کدام شرکت هستند. چرا چند کارگر خودرو ساز، چرا جمعی از کارگر سایپا، با اطلاع رسانی خود از شرکت خود، ما و دیگر کارگران در جریان مبارزات کارگران سایپا نمی گذارند. چرا جمعی از کارگران سایپا، به جای کمک وگسترش جنبش کارگری در مقابل این افشاگری حقیقت ماجرا را نمی گویند.
هیچ ایرادی ندارد که شما هم افشاگری کنید بگذارید کارگران خود قضاوت کنند که چه کسانی برایشان حکومت می کنند. ما انتظار داریم شما بجای پرخاشگری و کوبیدن دوستان خود به یاری کارگران اخراجی معترض شیشه نشکن سایپا بشتابید وبا گسترش وبازتاب این افشاگری کارگران سایپارا به فراخوان حمایت از کارگران اخراجی شیشه نشکن سایپا بخوانید وبکارگران سایپا بگوید در مدیریت این افراد بیش دهها نفراز کارگران شیشه نشکن سایپا بیکار شده اند. این یعنی مبارزه!!

دوستان کارگر
ما خوشحال خواهیم شد که نامه ها واخبار و مباحث زیادی از شما ببینیم
تنها رهائی ما کارگران آگاهی ماست
اگر ما آگاه شویم مبارزه خواهیم کرد
اگر ما مبارزه کنیم متحد خواهیم شد
زنده باد مبارزات کارگران ایران
زندان سیاسی نابود باید گردد
کارگر زندانی آزاد باید گردد

جمعی از کارگران ایرا نخودرو

http://khodrokarr.wordpress.com

برگزاری دادگاه پدرام نصرللهی

روز سه شنبه 21 تیرماه 1390 پدرام نصرللهی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به اتهام اجتماع وتبانی علیه نظام در شعبه 2 دادگاه انقلاب توسط قاضی طیاری محاكمه شد. در این دادگاهی نامبرده از خود دفاع واتهامات وارده را رد کرده وبی اساس دانست .
لازم به ذكر است پدرام نصرللهی در تاریخ 5دی 89 در منزل پدر حبیب الله لطیفی دستگیر ومدتی را در اداره اطلاعات سپری كرد وسپس با قرار وثیقه چهل میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری ضمن محكوم كردن زندان، احضار و محاكمه كارگران و فعالین كارگری ،خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی فعالین كارگری دربند می باشد.

برگزاری دادگاه وفا قادری

بر اساس گزارش رسیده به کمیته هماهنگی ،روز سه شنبه 21/4/90 ساعت 10 صبح وفا قادری از فعالین كارگری و عضو كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری در شعبه 2 دادگاه انقلاب شهر سنندج دادگاهی شد.

این فعال کارگری به همراه چند تن دیگر از اعضای کمیته و فعالین کارگری در تاریخ 10 اردیبهشت ماه ،یک روز قبل از برگزرای مراسم روز کارگر در شهر سنندج به اداره اطلاعات احضار و پس از چند روز با قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات آزاد شدند .
لازم به ذكر است كه وفا قادری به همراه یازده تن دیگر از كارگران و فعالین كارگری كه در گلگشت سال 1388
بازداشت شده بودند در ماه گذشته نیز دادگاهی شدند که نامبرده به همراه صدیق سبحانی به یک سال حکم زندان محکوم شدند که حکم صادره به جزای نقدی یک میلیون تومانی تبدیل شد.
كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری ضمن محكوم كردن زندان، احضار و محاكمه كارگران و فعالین كارگری ،خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی فعالین كارگری دربند می باشد.

اخراج 70 كارگر كارخانه قند ورامين

يك فعال كارگري گفت :” كارخانه قند ورامين كه بيش از 500كارگر داشت طي چندروز اخير 70 كارگرخودرا اخراج كرده است , اين كارگران سالهاست كه دراين كارخانه مشغول به كاربودند, اما بدليل تعطيل شدن توليدقند , ازكاراخراج شده اند. اين كارگران بعضا سالهادراين كارخانه كارميكردند ولي متاسفانه بدليل نداشتن هيچگونه امنيت شغلي وبدليل اينكه عموما قراردادي هستند بسادگي ازكاربركنارشدند

 

شرکت پروژه ای ژیان

به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 22 تیر آمده است : شرکت ژیان یک شرکت پروژه ای است. این شرکت متعلق به فردی به نام آذری است که دارای رابطه خویشاوندی با سران جمهوری اسلامی است و به همین دلیل توانسته با ثبت شرکت به عنوان شرکت ساختمانی از پرداخت مالیات بر درآمد بگریزد. شرکت در رشت طرف قرارداد با بخشی از پروژه بانک جهانی جهت جداسازی آب از فاضلاب است. شرکت ژیان در شهرهای رشت، شیراز، بندرعباس و حتی کیش مشغول فعالیت است که بیشتر این قراردادها از طریق رابطه خویشاوندی و زد و بندهای پشت پرده نصیب وی شده است. در رشت تا پایان سال 1389 حدود 70 کارگر و پرسنل اداری در شرکت فعال بودند که 40 نفر آن ها کارگرانی بودند که به طور مستقیم مشغول به کار بودند و بقیه هم در بخش های اداری و نظارت و … فعال بودند. اما در پایان سال 1389 حدود 14 نفر از کارگران و مهندسان و تکنیسین ها و پرسنل اداری در گیلان اخراج شدند که اینان به استانداری و اداره کار گیلان شکایت بردند و پس از چند ماه دوندگی توانستند مبلغی اندک به عنوان خرید سنوات از شرکت خسارت بگیرند. آذری ضدکارگر نیز کمبود این کارگران اخراجی را با آوردن تعدادی از بستگان خود از تبریز جبران کرد. ساعت کار از 7 صبح تا 7 شب است، چه در تابستان و زیر گرما و هوای دم گرفته و چه در زمستان و هوای بارانی. نهار کارگران از بیرون تهیه و بین آن ها توزیع می شود. کارگران سرویس ایاب و ذهاب ندارند. به شکل قراردادی مشغول به کارند و همیشه در ازای 45 روز کار دستمزد یک ماه به آن ها پرداخت می شود به طوری که همواره کارگران از شرکت 15 روز طلبکار هستند. به همین دلیل، کارگران همیشه نسبت به دیرکرد دریافت دستمزدشان که حتی تا بیش از سه ماه طول می کشد معترض هستند.

در پروژه جداسازی آب از فاضلاب در رشت، شرکت ژیان در گذشته و طبق قرارداد با بانک جهانی می بایست از لوله های ساخت ترکیه و طبق لیسانس آلمان استفاده کند و سایر مواد مربوط به عایق بندی آن هم از آلمان وارد می شد. اما شرکت اقدام به خرید لوله از شرکت فراسازان کرد که ارزان تر است. لوله ها می بایست حداقل 8 بار فشار آب را تحمل کنند. اما این لوله ها به علت پایین بودن آلیاژشان نتوانستند 6 بار فشار را تحمل کنند و جواب ندادند. با این همه، همین لوله های ضعیف مورد استفاده قرار گرفته است . در ضمن فردی به نام امینی که قبلاً مدیر عامل شرکت بوده و اخیراً مشاور وزیر شده دلال این معامله بوده است.

 هلال احمر استان گیلان و کارگران نجات غریق

 به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 22 تیر آمده است : گروه های مختلف امداد و نجات در هلال احمر استان گیلان وجود دارد، از جمله گروه های نجات غریق که حدود 1000 نفر هستند. گروه های نجات غریق در فصل تابستان به صورت شرکتی و قراردادی در اختیار پیمانکار شهرداری قرار می گیرند و پیمانکاری شهرداری های مختلف شهرستان ها آن ها را به سواحل دریا اعزام می کنند.

دستمزد مصوب این گروه های نجات غریق طبق قراردادهایشان درحدود 700 هزار تومان است اما زمانی که به دست این کارگران ازجان گذشته می رسد به 300 هزار تومان تقلیل می یابد. به رغم اعتراضات مکرر کارگران نجات غریق به هلال احمر استان گیلان، تا کنون هیچ کس پاسخگوی مشکلاتشان نشده است. 

فعالان ضدسرمایه داری گیلان

22 تیر 1390

نائب ریس کمسیون کشاورزی مجلس هشدار داد:

كاظم فرهمند در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دولتی دانشجويان ايران(ايسنا‌ گفت: كشاورزان نسبت به خريد تضميني محصولات توليديشان از سوي دولت حتي اگر كمتر از سطح عمومي قيمت‌ها باشد،‌ اقبال فراواني دارند.

نماينده مهريز و بافق در مجلس با اشاره به چالش كسري بودجه وزارت جهادكشاورزي براي خريد تضميني محصولات كشاورزي، گفت: گندم و پياز جزو محصولاتي هستند كه وزارت جهاد كشاورزي بايد به صورت تضميني خريداري كند، اما به دليل كسري بودجه دچار مرور زمان مي‌شود و اين در حالي است كه خريد تضميني محصولات كشاورزي در گذشته بلافاصله پس از تحويل گندم به سيلوها از سوي بانك عامل پرداخت مي‌شد، اما در سال‌جاري پول محصولات با تاخير زماني پرداخت مي‌شود.

نايب رييس كميسيون كشاورزي خواستار تامين اعتبار خريد تضميني محصولات كشاورزي از سوي وزارت جهادكشاورزي شد و افزود: علاوه بر طولاني شدن زمان پرداخت پول گندم، پول شير خريداري شده به وسيله كارخانجات نيز پس از پنج ماه به دامداران پرداخت مي‌شود. با توجه به افزايش قيمت علوفه اگر پول شير سريع‌تر به دامداران پرداخت نشود، مشكلاتي براي دامدارن به وجود مي‌آورد كه اميدوارم نقدينگي بانك عامل و كارخانه‌هاي خريد شير براي پرداخت به موقع پول گندم و شير تامين شود.

فرهمند تاكيد كرد: كشاورز و دامدار با دريافت به موقع پول گندم و شير زمينه را براي كشت آينده يا خريد علوفه براي دام فراهم مي‌كنند، در صورت تامين نشدن اين پول گرفتارهاي زيادي براي آنان به وجود مي‌آيد.

انتهاي پيام

 

برگزاری دادگاه یداله قطبی از دستگیر شدگان اول ماه مه 90

 

روز چهار شنبه 22 تیر 1390 یداله قطبی فعال کارگری وعضو کمیته هماهنگی در شعبه 2 دادگاه انقلاب شهر سنندج دادگاهی شد که در برابر اتهامات وارده به دفاع از خود پرداخت .

لازم به ذکر است ک نامبرده چند روز قبل از مراسم اول ماه مه به همراه سه تن دیگر از اعضای این کمیته به اداره اطلاعات احضار شدند و و پس از 12 روز بازداشت با قرار وثیقه های 50 و 30 میلیون تومانی از اداره اطلاعات آزاد شدند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن این اقدام دستگاه قضایی ،خواهان توقف بی چون و چرای پیگرد های امنیتی و قضایی علیه کارگران و فعالان کارگری و آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران دربند می باشد.


اعتصاب عمومی کردستان در بیست و دومین سالگرد ترور قاسملو

 

در بیست و دومین سالگرد ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو، دبیر کل حزب دمکرات کردستان و از رهبران سیاسی کرد، برخی از شهرهای کردنشین ایران با تعطیلی مغازه ها و محل کسب و کار خویش در اعتراض به «تروریسم دولتی» در اعتصاب بوده اند.

به گزارش دانشجونیوز، هماهنگ با سالهای گذشته، بسیاری از شهروندان شهرهای کردنشین در استانهای آذربایجان غربی و کردستان از جمله بوکان، مهاباد،کامیاران، اشنویه، سقز و …. در محکومیت ترور دکتر قاسملو که توسط نیروهای دولتی جمهوری اسلامی ایران کشته شده، مغازه های خود را تعطیل کرده و با پوشیدن لباس های محلی و همچنین کشیدن پارچه های سیاه در برخی مناطق شهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر این رهبر کرد اعتراض خود را به این ترور نشان داده اند.

بر اساس این گزارش این اعتصاب عمومی در پی واکنش روزهای اخیر برخی از فعالان و شهروندان کرد که به رسم سالانه خواستار اعتصاب عمومی شده بودند, برگزار شد.

گفتنی است در چند روز اخیر نیروهای امنیتی در جهت ممانعت از این حرکت مدنی مردم کرد، اقدام به احضار برخی اصناف و بازاریان کرده‌ و آن‌ها را نسبت به تعطیلی بازار و بستن مغازه‌ها مورد تهدید و فشار قرار داده بودند.

هم چنین خبرگزاری هرانا، خبر از حضور گسترده نیروهای امنیتی،در برخی از شهرهای آذربایجان غربی از جمله بوکان، ارومیه و مهاباد داده است.

شایان ذکر است که دکتر عبدالرحمن قاسملو، فعال سیاسی کرد و دبیر کل حزب دموکرات کردستان بود که سال ۱۳۴۱(۱۹۶۲) در دانشگاه پراگ به اخذ درجه دکترا در رشته علوم اقتصادی نایل آمد و تا سال ۱۳۴۹ در آن دانشگاه درس «اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیستی و تئوری رشد اقتصادی‌» را تدریس می‌کرد.

در این فاصله دکتر قاسملو چند کتاب و جزوه را در رابطه با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به رشته تحریر درآورد که معروفترین آنها کتاب «کردوکردستان» می‌باشد . این کتاب که در اصل به زبان چکی به رشته تحریر درآمده است تاکنون به زبانهای انگلیسی، سلواکی، لهستانی، عربی، کردی، فارسی و بخش‌هایی از آن نیز به فرانسه ترجمه و منتشر شده است.یکی از کارهای به یاد ماندنی وی نوشتن دیباچه دیوان هیمن می باشد. قاسملو با زبانهای کردی، فارسی، ترکی، عربی، فرانسه، انگلیسی، چکی و روسی آشنایی کامل داشت.

 

دو حادثه در کمتر از 15 روز در پالایشگاه تهران/7 کشته و زخمی نتیجه بی توجهی به ایمنی

هنوز پانزده روز از حادثه سقوط بوم جرثقیل در بخش طرح توسعه پالایشگاه تهران که منجر به کشته شدن وزخمی شدن 4 تن از کارکنان این پالایشگاه شد نگذشته که امروز خبر می رسد امروزحادثه ای دیگر منجر به زخمی شدن سه تن دیگر از کارکنان پالایشگاه تهران شده است.
براساس گزارش های رسیده امروز به دلیل انجام تعمیرات در سوئیچ برق یکی از واحدهای پالایشگاه نفت تهران، سه نفر از کارکنان این مجموعه نفتی دچار سوختگی شده اند.اما هیچ یک از کارکنان این پالایشگاه در این حادثه جان خود را از دست نداده اند.
گفته می شود بررسی دلایل بروز این حادثه در حال بررسی است. این در حالی است که 7 تیرماه امسال براثر سقوط بوم جرثقیل در بخش طرح توسعه پالایشگاه تهران چهارنفر کشته و زخمی شدند.
این حادثه ها در حالی صورت گرفته است که کارشناسان نفت از کم توجهی نفتی ها به قوانینHSE گلایه می کنند.برهمین اساس طی یکسال و نیم گذشته جان بیش از 50 تن از کارکنان نفتی به دلایل کم توجهی به ایمنی در نفت گرفته شده است که از این جمله به حادثه آتش سوزی در پالایشگاه آبادان در خرداد سال گذشته می توان اشاره کرد

رانندگان اتوبوسراني زير خط فقر

فقر وگرانی دامن رانندگان اتوبوس های درون شهری را گرفته است. گرانی وفقر روز افزون موجب شده تا برخی از رانندگان اتوبوس های درون شهری تهران اقدام به گدائی مودبانه ومحترمانه کنند.با بالارفتن نرخ سوخت،کالاها وخدمات افزایش چنددرصدی کرایه اتوبوس ها برای صاحبان ورانندگان این اتوبوس ها کفاف دخل وخرج ومخارج روزانه وتهیه معاش روزانه را نمی دهد. به ویژه رانندگان پایه یک درون شهری که به صورت قراردادی با شهرداری ویا شرکت های خصوصی فعال در ناوگان درون شهری تهران کار می کنند،با مشکل مالی وفقر روزازفزون دست به گریبان شده اند.
این رانندگان برای آنکه بتوانند بخشی از مشکلات مالی خود وخانواده شان را حل کنند از مردم ومسافران تقاضا کرده اند تا با پرداخت 25 تومانی اضاف بر کرایه مصوب آنها را یاری کنند.
در حقیقت این شیوه ی محترمانه ای برای گدائی است.برخی گزارش ها وشواهد نشان می دهد که در بیشتر مسیرهایی که شهرداری ،شورای شهروفرمانداری تهران نرخ کرایه اتوبوس ها را با رقم هایی مانند 75 تومان،125 تومان،175 تومان 225 تومان ویا 275 تومان تعیين کرده , رانندگان اتوبوس ها به بهانه ی نبود پول خرد و25 تومانی حاضر به پس دادن بقیه پول به مسافران نیستند.به هر صورت از هردو زاویه که به این مساله نگریسته شود می توان به این واقعیت پی برد که رانندگان اتوبوس های درون شهری به دلیل مسائل مالی در مضیقه به سر می برند وتوان تهیه مخارج روزانه ی زندگی خود را ندارند.ازسوی دیگر هم گران شدن کرایه ی اتوبو سها برای مردم عادی شرایط را بسیار دشوار کرده است زیرا بخش مهمی از درآمد خود را باید به طور روزانه وماهانه صرف کرایه ورفت وآمد کنند.

 

 

بیانیه هیئت موسس تشکیل سندیکای رانندگان مسافربرهای شخصی اندیمشک و حومه

سلام بر کارگران و فعالان کارگری به همه ی کسانی که برای یک زندگی شرافت مندانه و برابر تلاش میکنند.این بیانیه هیئت موسس برای تشکیل سندیکای مستقل رانندگان مسافر بر شخصی اندیمشک و حومه می باشد ما آقایان محمد امین رشدنو,امیر حسین پارسا ,مهدی شهاوند , محمود چگنی , بهرام بازیار , از رانندگان مسافر برهای شخصی اندیمشک تمام تلاش خود را برای رایزنی با سایر همکاران به منظور تشکیل سندی کای شرکت دارندگان مسافر برهای شخصی اندیمشک به کار خواهیم گرفت ما در طول سالهای اخیر نه تنها از ابتدایی ترین حقوق صنفی خود برخوردار نبوده ایم بلکه عملا از سوی کسانی که نمایندگاه واقعی ما نیستند مورد هجوم همه جانبه و بی رحمانه قرار گرفته ایم و علیرغم تلاش فراوان همکارانمان به دلیل عدم وجود یک تشکل منسجم نتوانسته بودیم به حقوق حقه ی خود برسیم.باخود عهد می بندیم که در راه تحقق وصول مطالبات قانونی و مشترکمان بی وقفه تلاش کنیم .
مادر این راه به یاری همه ی همکاران و فعالان و سازمان های بین المللی کارگری و مدافعان حقوق کارگر نیازمندیم و خواستار اجرای کامل قوانین پذیرفته شده ی بین المللی کار گری و حقوق بشری از سوی مسئولان محترم کشورمان هستیم.
با تشکر
هیئت موسس برای تشکیل سندیکای شرکت رانندگن مسافر بر های شخصی اندیمشک و حومه

عدم پرداخت ۷ ماه حقوق كارگران تصفيه‌خانه طبس

حقوق كارگران پروژه احداث تصفيه‌خانه آب شرب شهر طبس هفت ماه است که پرداخت نشده است به گزارش فارس پيمانكار پروژه ساخت مخازن و تصفيه‌خانه آب شرب شهر طبس، شركت مهندسي فرايندكاو است كه به دليل تاخير در پرداخت‌هاي كارفرما يعني شركت سهامي آب منطقه‌اي استان يزد، معمولا قادر به پرداخت حقوق كارگران اين پروژه نيست يا اين پرداخت‌ها هميشه با تاخير زياد همراه است.
بنا به همین گزارش با توجه به كم‌آب بودن دشت طبس، به‌منظور تكميل زيرساخت‌هاي سد نهرين، مبني بر جلوگيري از هدر رفتن آب‌هاي دائمي و كنترل سيلاب‌هاي رودخانه سردر و انتقال آن براي مصرف در بخش كشاورزي و آب شرب و همچنين ارتقاي كيفيت آب شرب شهر طبس، پروژه احداث تصفيه‌خانه در اين منطقه در دستور كار قرار گرفت.
پروژه احداث تصفيه‌خانه آب شرب شهر طبس و ساخت مخازن متعال‌كننده مربوطه، واقع در كيلومتر چهار جاده روستايي خرو در مجاورت قرارگاه قدس سپاه و نهر آب طبس، در زمستان سال 1385 به مناقصه گذاشته شد.
اين تصفيه‌خانه داراي ظرفيت 200 ليتر در ثانيه و با دوره بهره‌برداري 50 ساله پيش‌بيني شده است.
براي احداث تصفيه خانه آب شرب شهر طبس تاكنون 45 ميليارد ريال و براي خط انتقال، مخزن 10 هزار مترمكعبي و سه مخزن هزار و 500 متر مكعبي آن حدود 55 ميليارد ريال هزينه شده است.
اين پروژه هم‌اكنون در مجموع داراي 85 درصد پيشرفت فيزيكي است كه براي تكميل نيازمند 10 ميليارد ريال اعتبار ديگر است.

 

اعتصاب عمومی گسترده‏ امروز در کردستان ایران و…

سایت خبری راه کارگر : بدنبال  فراخوان حزب دموکرات کردستان ایران به اعتصاب عمومی در سالگرد ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو و نفی خشونت و ترور دولتی ، مردم قهرمان کردستان با تعطیلی گسترده مغازه ها ، بازارها و سایر شیوه های مبارزاتی ، به این اعتصاب عمومی گسترده پیوستند . به گزارش سایت مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران ، مردم بسیاری از شهرهای کردستان ، امروز 22 تیرماه 90 و  با وجود اعمال شدن شدیدترین تدابیر امنیتی ، ارسال پارازیت های ماهواره ای ، مسدود و محدود کردن کلیه‏ ی خطوط و راه‏های ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت از سوی رژیم  در این اعتصاب شرکت نموده اند . در زیر و به نقل از همین سایت گوشه ای از گزارشات ارسالی تاکنونی از شهرهای کردستان را با هم مرور می کنیم :
پیرانشهر :
در شهر پیرانشهر اعتصاب عمومی در شهر آغاز شده و اغلب مغازه‏ ها در حالت تعطیل به سر می‏برد. نیروهای رژیم در کوچه‏ ها و معابر شهر مستقر شده و با توسل به زور مغازه‏ داران را وادار به گشودن مغازه‏هایشان می‏نمایند.
بوکان:
در شهر بوکان علیرغم تهدیدات و فشارهای نیروهای رژیم، بازارها به حالت تعطیل درآمده‏اند. این در حالی است که طی دو روز اخیر، هلی‏کوپترهای رژیم با گشت‏زنی بر فراز شهر در صدد ارعاب مردم برآمده‏اند اما مردم مبارز بوکان با آمادگی کامل به استقبال این روز شتافته و هم‏اکنون شهر در اعتصاب عمومی به سر می‏برد.
سنندج:
در شهر سنندج اغلب مغازه‏ها و بازار در حالت تعطیل به سر می‏برند و نیروهای رژیم به گشت‏زنی و مانور در سطح شهر می‏پردازند. نیروهای رژیم با استقرار در محلات مختلف شهر اقدام به تهدید و ارعاب مردم می‏نمایند.
ارومیه:
در شهر ارومیه در بسیاری از محلات شهر، بازار و مغازه‏ها تعطیل شده و نیروهای رژیم در سطح شهر پراکنده شده‏اند. همچنین سه فروند هلی‏کوپتر رژیم به گشت‏زنی بر فراز شهر پرداخته‏اند.
کرمانشاه:
در شهر کرمانشاه نیروهای سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و مزدوران لباس شخصی در سطح شهر پراکنده شده‏اند. شهر فضایی کاملاً امنیتی و نظامی به خود گرفته است. در مناطق و محلات زیر بازار و مغازه‏ها به حالت تعطیل درآمده‏اند:
چهارراه برق، سه‏راه نواب، اغلب مغازه‏های خیابان مدرس ( جلوخان )
مریوان:
در شهر مریوان انبوهی از نیروهای رژیم مردم را تهدید نموده‏اند که در صورت تعطیلی مغازه‏هایشان بازداشت خواهند شد. با این حال بخشی از شهر در اعتصاب به سر می‏برد.
کامیاران:
در شهر کامیاران نیروهای مزدور رژیم در سطح شهر مستقر شده و شهر در حالت حکومت‏نظامی به سر می‏برد.
سقز:
در شهر سقز اغلب مغازه‏ها و بازار تعطیل شده و اعتصاب شهر را فرا گرفته است. مزدوران و بسیجیان رژیم در معابر مستقر شده‏اند. رژیم بازاریان را تهدید به شکستن درب مغازه‏ها در صورت تعطیلی آن نموده است. اما مردم مبارز بدون اعتنا به تهدیدات رژیم به اعتصاب سراسری پیوسته‏اند. خطوط موبایل ایرانسل قطع و اینترنت بسیار ضعیف می‏باشد.
اشنویه:
در شهر اشنویه اغلب مغازه‏ها تعطیل شده و شهر در اعتصاب عمومی به سر می‏برد. نیروهای رژیم از مردم خواسته‏اند مغازه‏های خود را باز کنند لیکن مردم مبارز و میهن‏پرست اشنویه بدون اعتنا به تهدیدات رژیم به اعتصاب پیوسته‏اند. نیروهای رژیم در چندین محل اقدام به شکستن قفل مغازه‏ها نموده‏اند.
بوکان ( خبر تکمیلی ):
در شهر بوکان از ساعت 10 بامداد، مغازه‏ها در مناطق و محلات زیر به حالت تعطیل درآمده‏اند: بلوار میاندوآب، بلوار به اصطلاح سرباز گمنام، خیابان اصلی شهر، بلوار دکتر قاسملو، بازار مجبورآوا، علی‏آباد.
مهاباد:
در شهر مهاباد اغلب مغازه‏ها تعطیل شده و شهر در اعتصاب به سر می‏برد. اغلب مغازه‏ها تعطیل است و در تاریک‏بازار تا ساعت 10 بامداد هیچ مغازه‏ای باز نشده است. انبوهی از نیروهای رژیم با استقرار در معابر شهر تحرکات مردم را زیر نظر گرفته‏اند.
ارومیه (خبر تکمیلی ):
در شهر ارومیه نیروهای ویژه‏ی اطلاعات اقدام به استقرار محل‏های ایست و بازرسی در نقاط مختلف شهر نموده و عبور و مرور مردم را کنترل می‏نمایند. در منطقه‏ی مرگه‏ور، واحدهایی از نیروهای رژیم اقدام به گشت‏زنی و اذیت و آزار مردم نموده‏اند.
ارومیه:
روستاهای زیر از تردد به شهر خودداری نموده‏اند:
موانا، کورانه، انبی، گهدار
در شهر مغازه‏های شهرکهای زیر تعطیل شده‏اند: اسلام‏آباد، ترزیلو، الواج، کشتارگاه
پاساژها: میدخا، سادات، مروارید، زمرد
سقز:
در شهر سقز نیروهای مسلح رژیم در جای جای این شهر مستقر شده‏اند و شهر سیمای یک پادگان نظامی به خود گرفته است. در تاریخ شهر سقز این تعداد نیروی مسلح تاکنون مشاهده نشده است. احتمال می‏رود نیروهای رژیم با آهن‏بر قفل مغازه‏ها را بشکنند زیرا ابزار شکستن قفل و آهن را در اختیار دارند. مردم مقاوم سقز اثبات نمودند که شاگرد مکتب قاسملوی شهیدند. در شهرک صاحب اعتصاب تمام شهرک را دربر گرفته است.

سنندج:
در شهر سنندج با پوشیدن لباس آبی از خانه بیرون آمده‏اند.
نوسود:
در شهر نوسود فضای اعتصاب بر بیشتر مغازه‏های شهر حاکم و نیروهای رژیم در حال گشت‏زنی در شهر می‏باشند.
اشنویه (تکمیلی):
مسئولان رژیم در توطئه‏ای در اداره‏ی اصناف و با تصمیمی بزدلانه مغازه‏داران این شهر را به صرف نهار به یکی از تالارهای این شهر دعوت نموده‏اند و از آنها دعوت کرده‏اند به صرف نهار مهمان اداره‏ی اصناف باشند. ولی مردم قهرمان و مبارز این شهر پاسخ “نه” به مزدوران رژیم دادند.

ایران کشوری که کارگران برای دریافت حقوق خود در برابر مراکز دولتی دست به اعتراض می‌زنند

 

ایران کشوری استثنایی است. در ایران دستمزد کارگران عموما پایین‌تر از خط فقر است به گونه‌ای که حتا گاه این دستمزدها تنها به یک دهم خط فقر می‌رسد. حداقل دستمزد رسمی نیز تنها یک پنجم خط فقر می‌باشد.

اما با این وجود بسیاری از کارگران، همین دستمزدهای ناچیز را نیز دریافت نمی‌کنند و برای دریافت آن مجبور به اعتصاب، تجمع و تظاهرات می‌باشند.

روز چهارشنه کارگران نساجی مازندران در اعتراض به عدم دریافت ١٣‌ماه حقوق معوقه خود، از محل کارخانه تا فرمانداری قائمشهر دست به تظاهرات زدند. کارگران با حمل پلاکاردهایی به این عمل دولت و کارفرما اعتراض نمودند. کارگان نساجی مازندران تاکنون بارها دست به اعتراض زده‌اند، اما در برابر این اعتراضات تنها وعده شنیده‌اند، وعده‌هایی که هیچ‌گاه عملی نشده‌اند.

اگر تا دیروز کارگران کارخانجات بخش خصوصی مانند نساجی مازندران با مشکل عدم پرداخت دستمزد روبرو بودند، امروز این مساله به‌قدری فراگیر شده که حتا بسیاری از کارگران بخش دولتی را نیز شامل شده است.

کارگران قطار شهری اهواز نمونه‌ای از این کارگران هستند. به گفته‌ی رئیس قطار شهری اهواز، کارگران دستمزدهای‌شان را از بهمن‌ماه سال گذشته تا امروز طلبکار هستند.

کارکنان آب و فاضلاب استان هرمزگان نیز در روزهای اخیر با ارسال نامه برای وزیر نیرو به عدم پرداخت دستمزدهای‌شان اعتراض کرده و خواسته‌اند تا مدیران به جای خرید ماشین و دیگر ولخرجی‌های‌شان، دستمزدهای کارگران را پرداخت کنند.

 

١٧ ساعت کار در روز برای تامین مخارج زنده‌گی

 

براساس اخبار منتشره، کارگران قراردادی ماشین‌سازی اراک، برای تامین مخارج زنده‌گی خود مجبورند روزانه ١۵ تا ١٧ ساعت کار کنند. کارگران پیمانی شرکت ماشین‌سازی اراک بیش از هزار نفر می‌باشند که در دو و بعضی از آن‌ها حتا در سه شفیت که معادل ١۵ تا ١٧ ساعت کار روزانه است کار می‌کنند.

هم‌چنین حقوق ۵ ماه کارگران شرکت ماشین سازی اراک پرداخت نشده است. ماشین سازی اراک ١٧٠٠ کارگر دارد  که بیش از ١٠٠٠ نفر آن‌ها پیمانی می‌باشند. در حالی که کارگران برای تامین معاش روزانه خود با مشکل روبرو هستند به دلیل نوع قراردادهای‌شان، ترس از بیکاری و نداشتن تشکل تاکنون اعتراضی به این وضعیت ناهنجار نداشته‌اند. کارفرما نیز کارگران را تهدید کرده است که در صورت اعتراض به این وضعیت آن‌ها را اخراج خواهد کرد.

 

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران شرکت فولاد سازان

 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در 19 تیر خبر می دهد : براساس خبر ارسالی، کارگران شرکت فولاد سازان، سازنده انواع مخزنها و سازه های پتروشیمی و نفت، پس از ۲۵ روز اعتصاب، موفق به دریافت حقوق معوقه خود شدند و بر سر کار خود بازگشتند.
کارگران شرکت فولاد سازان بار دیگر با اتحاد و همبستگی و با ابزار اعتصاب، توانستند حقوق عقب­ افتاده اردیبهشت را دریافت کنند. این در حالی است که حقوق برخی از کارمندان شرکت مذکور، چندین ماه است که پرداخت نشده است. زیرا که کارمندان این شرکت، در اعتصاب های متوالی کارگران مشارکت نکرده اند و به همین خاطر از دریافت حقوق عقب افتاده خود محروم هستند. این چندمین بار است که کارگران توانسته اند با اعتصاب به حقوق خود برسند. علیرغم اینکه این شرکت از نظر تولید فعال بوده، اما همچنان دچار بحران مالی است و این کشمکش بین کارگران و مدیریت شرکت ادامه خواهد یافت.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن حمایت از خواسته های شرکت فولاد سازان، بار دیگر خواستار پرداخت کلیه ی حقوق های معوقه کارگران ایران می باشد.

 

 

اعتراف روزنامه جمهوری اسلامی به رها شدن قیمت‌ها

 

روزنامه جمهوری اسلامی که در سال‌هایی نه چندان دور مدیر مسوول آن خامنه‌ای بود، در گزارشی به رها شدن قیمت‌ها در اثر حذف یارانه‌ها اعتراف نمود. در این گزارش آمده است: “هر شهروند با مراجعه به بقالی سر کوچه و سوال از قیمت لبنیات، تخم‌مرغ، نخود و لوبیا، عدس، روغن و رب گوجه فرنگی متوجه بی‌ضابطه بودن قیمت کالاهای اساسی می‌شود”.

در ادامه‌ی این گزارش، به کاهش وزن برخی از محصولات، افزایش قیمت پنیر ١۵٠ گرمی از ۵٠٠ تومان به ٧٠٠ تومان، افزایش سرسام‌آور کرایه تاکسی و نان  به عنوان نمونه‌هایی از گرانی اشاره شده است. در این گزارش با اشاره به کاهش وزن چانه خمیر نان لواش از ١٣٠ گرم به ٩٠ گرم و افزایش قیمت به ١٢۵ تومان، از کیفیت بد نان گله و به استفاده از کارگران غیرماهر و روزمزد به جای کارگران ماهر و بیمه‌شده در نانوایی‌ها اعتراض شده است.
در روزهای گذشته، هم‌چنین “قائم مقامی” از اعضای شورای مرکزی انجمن‌های اسلامی بازار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها انتقاد کرده بود. وی با اشاره به بازار آشفته گوشت قرمز، سفید، لبنیات، تخم‌مرغ و نان گفت: “قیمت هر شانه تخم‌مرغ که دو سال قبل حدود هزار و ٧٠٠ تومان بود، در حال حاضر به ۵ تا ۶ هزار تومان افزایش یافته و هیچ نظارتی بر آن نیست”.
وی ادامه داد: “پنیر به کیلویی بین ٧ تا ٨ هزار تومان افزایش یافته، همچنین لبنیات بسته بندی و پاستوریزه از دو جهت افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. از یک طرف شرکت‌های تولید‌کننده از وزن محصول می‌کاهند و از طرف دیگر قیمت ‌آن را به طور هفتگی افزایش می‌دهند”.
وی در ادامه در مورد اجاره خانه‌ها گفت: “کرایه خانه‌هایی که دو سال قبل ماهی ۴٠٠ تا ۵٠٠ هزار تومان بود یک‌باره به یک میلیون و ٣٠٠ هزار تومان افزایش یافت و هم اکنون اجاره یک خانه ١٧٠ متری به ٣ میلیون تومان افزایش یافته است.

با اوج‌گیری قیمت‌ها و تشدید نارضایتی مردم از این وضع، مقامات حکومتی که روزی از طرح حذف یارانه‌ها به‌عنوان جراحی بزرگ اقتصاد و توزیع عدالت نام می‌بردند، امروز مجبور به اعتراف به عواقب وخیم این طرح برای توده‌ها شده‌اند.

 

بیانیه شماره 10

 

سید بیوک سیدلر آزاد باید گردد!!!

 

اعلام می داریم نام کارگر شرکت مسافر بری قطار های صبا که حدود 36 روز قبل دستگیر شده و در زندان تبریز ، زندانی است و در بیانیه های قبلی با نام سید … امده است  سید بیوک سیدلر می باشد که ایشان به همراه تعدادی از دوستان خود مانند شاهرخ زمانی ، و محمد جراحی حدود ده سال قبل اقدام به تشکیل انجمن سلامت کردند . در انجمن سلامت برای حفظ سلامت فکری و جسمی جوانان تلاش می کردند از جمله فعالیت انجمن سلامت عبارت بود از شب شعر ، ادبیات و تشکیل تیم های ورزشی ،

 همچنین سید بیوک سیدلر در نزد کارگران و اهالی محل بسیار مورد احترام و متعمد کارگران بوده و هست.

هم اکنون بیوک سیدلر با بقیه دوستانش روز قبل، از انفرادی به بند عمومی زندان تبریز منتقل شده است.

ما از تمامی آزادیخواهان ، کارگران ، دانشجویان هم چنین از تشکل هاو نهاد های کارگری داخلی و جهانی ، از احزاب و افراد انقلابی ، از رادیو ها و تلویزیون ها می خواهیم برای آزادی زندانیان سیاسی و کارگری بخصوص پنج زندانی اخیر تلاش خود را هرچه بیشتر افزایش بدهند .به امید روزی که کارگر زندانی و زندانی سیاسی نداشته باشیم

 

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

23/4/1390

 

www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com

بیانیه شماره 11

 

حتی با کوچکترین حرکت می توانیم:

 

به زندانی کردن انسانها اعتراض کنیم!!!

 

اگر هرکدام از ما هم جهت گوشه ای از وظایف مبارزاتی را پیش ببریم با مجموعه ی آن می توانیم جهان را تغییر بدهیم.

قابل توجه تمامی نهاد ها، احزاب ، محافل، فعالین و افراد مبارز ،

با توجه به اینکه ما با تعدادی از اتحادیه ها و سندیکاها و تشکل های کارگری و همچنین احزاب کشور های مختلف تماس گرفتیم و از آنها خواستیم تا از کارگران زندانی دفاع کنند و به جمهوری اسلامی اعتراض نمایند تا کنون برخی از آنها از ما خواسته اند موارد زیر را برایشان جهت تنظیم کار های اعتراضی ارسال کنیم .

1-      لیست کلیه کارگران زندانی .

2-      میزان حکم صادره برای هر کدام از آنها .

3-      تاریخ دستگیری هر کدام از انها.

4-      تعداد پرونده های ساخته شده برای هر کدام .

5-      مدتی که هر کدام در زندان بسر می برند.

6-      اسامی آنهای که هنوز بلاتکلیف هستند .

7-      مشکلاتی که هر کدام جدا از زندانی بودن دارند .

8-      محل زندان هر کدام از انها.

9-      و اگر اطلاعات دیگری به صورت مختصر و مفید است.

 

در نتیجه ما برای تنظیم اعتراضات و تقاضا نامه ها از تمامی شما دوستان می خواهیم تا 48 ساعت آینده هر چه می توانید اطلاعات خواسته شده را برای ما به آدرس ایمیل کمیته حمایت از شاهرخ زمانی freeshahrookh@gmail.com ارسال نماید. لیست ارایه شده هر چه دقیقتر باشد به همان میزان موثرتر خواهد بود

همچنین ضمن قدر دانی از مبارزات ، تلاش و کوشش شما عزیزان می خواهیم همچنان هر روز گسترده تر به زندانی کردن کارگران اعتراض کرده خواستار آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی باشید .

 

 

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :

 

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

 

 

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

23/4/1390

 

www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com

 

نمونه ای از «عدل علی» در اُم القرای اسلام

برپایه نوشته سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 24 تیر آمده است : اینجا تهران است؛ پایتخت رویا‌ها و افسانه‌های واقعی. ساعت روی‌‌ همان اعداد همیشگی چرخ می‌زند و هوا نیز‌‌ همان هوای دود‌گرفته همیشگی است، اما شاید هیچگاه تهران را از این نما ندیده باشید.

تی‌شرت‌های ارزان ۲۰۰ هزار تومانی!
پاساژ جام‌جم یکی از مکان هایی ست که می‌تواند رنگ چهره‌تان را عوض کند. این پاساژ درست مقابل سازمان صدا و سیما یا‌‌ همان تلویزیون ملی قرار دارد؛ یعنی جایی که مدیران دولتی روبه‌روی دوربین آن می‌نشینند و می‌گویند همه چیز خوب است و هیچ مشکلی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
وارد پاساژ که می‌شوی، بوتیک‌ها گوش تا گوش یک سالن بزرگ را پر کرده‌اند. در این پاساژ، ارزان‌ترین کالا تی‌شرت است که می‌توان با قیمت ۲۰۰ هزار تومان خریداری کرد؛ البته تی‌شرت صد هزار تومانی نیز در این پاساژ پیدا می‌شود ولی فروشندگان شما را از خرید کالاهای بی‌کیفیت منع می‌کنند!
ارزان‌ترین شلوار جین این پاساژ، ۴۵۰ هزار تومان و ارزان‌ترین کمربند‌ها صد هزار تومان قیمت دارند. شما می‌توانید هر پیراهن را نیز در این بازار حداقل ۲۰۰ هزار تومان خریداری کنید.
هر جفت کفش در این پاساژ تا سه میلیون تومان هم قیمت دارد؛ البته کفش ۲۰۰ هزار تومانی نیز هر از گاهی در ویترین این پاساژ خودنمایی می‌کند اما به نظر می‌رسد مشتریان تمایلی برای خرید آن ندارند.
یکی از فروشندگان این پاساژ می گوید : «مشتریان کفش در این پاساژ به طور میانگین کفش‌هایی بالا‌تر از یک و نیم تا دو میلیون تومان خریداری می‌کنند.»
ارسلان که حدود ۳۰ سال دارد، ادامه می‌دهد: «این قیمت‌ها خیلی هم بالا نیست و افراد زیادی هم متقاضی خرید این اجناس هستند.»
او همچنین می‌گوید که «هر کسی نباید برای خرید به این پاساژ بیاید، چون اینجا جای هر کسی نیست.»

پاساژ مریم آخر دنیاست!
می‌گوید شما مرا سیاوش صدا کنید. به او می‌گوییم ما از پاساژ جام‌جم می‌آییم. می‌خندد و می‌گوید: «آنجا همچنین رونقی ندارد، اما اینجا آخر دنیاست. باید پول‌های خود را بگذارید و بروید.»
در این بازار یک پیراهن مردانه حداقل ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد. فروشندگان همه یکصدا می‌گویند اجناسشان از بهترین‌های دنیاست، ولی به سختی می‌توان این ادعا را باور کرد.
سیاوش در مورد مشتریان خود می‌گفت: اکثر مشتریان من از جوانان متمول شهر هستند که یا برای تفریح یا برای چشم و هم‌چشمی از این بازار خرید می‌کنند.»
کمی سخت است که باور کنیم در این بازار، شلوار پارچه‌ای تا یک و نیم میلیون تومان قیمت دارد یا کفش زنان با مارک گوچی و مانگو و زارا هر کدام با حداقل ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.
کیف‌های زنانه نیز در این بازار ۸۰۰ الی ۸۵۰ هزار تومان قیمت دارند و در برخی مغازه‌ها کفش‌های زنانه دو میلیونی نیز پیدا می‌شود.
فروشندگان کیف و کفش زنانه می‌گویند برخی افراد در این بازار فقط در یک پروژه خرید بیش از ۱۳ الی ۱۴ میلیون کیف و کفش یا البسه دیگر خریداری می‌کنند. شال‌های مردانه شاید ارزان‌ترین کالای این پاساژ باشد که می‌توان با ۱۸۰ هزار تومان صاحب یک شال شد.

بیرون؛ شما خریدار نیستی! 
اما کمی آن‌سو‌تر از پاساژ مریم، پاساژ محمودیه قرار دارد که به قطب ساعت‌های لوکس پایتخت مشهور است. از مریم که در نوک بینی خیابان فرشته قرار دارد به پاساژ محمودیه می‌رویم؛ جایی که در‌‌ همان بدو ورود یکی از مشتریان مقابل پرسش ما می‌گوید: «شما خریدار نیستید» و با لبخندی تلخ ما را به بیرون مغازه هدایت کرد.
در اینجا زمان روی قیمت‌ها ایستاده است. ساعت کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در این پاساژ پیدا نمی‌شود و ساعت‌های تگ هویر و رولکس با قیمت‌های۴۰ میلیون تا ۱۷۰ میلیون تومان پشت ویترین خودنمایی می‌کنند.
بالاخره این هم بخشی از شهر ماست. جایی که در آن خط فقر یک میلیون تومان است و حداقل حقوق کارمندان و کارگرانش به ۴۰۰ هزار تومان نمی‌رسد ولی می‌شود ساعت‌های رولکس ۱۷۰ میلیون تومان هم پیدا کرد.

یاد بازار مسکن می‌افتیم، جایی که در آن رویای خانه‌دار شدن سر به فلک می‌زند و به اندازه قیمت تنها یک ساعت ۴۰ میلیون تومان می‌توان در آن صاحبخانه شد.
دوباره از روبه‌روی پاساژ جام‌جم رد می‌شویم و از مقابل نرده‌های تلویزیون ملی عبور می‌کنیم. شاید‌‌ همان لحظه یک مدیر اقتصادی به دوربین ها می گوید : فاصله طبقاتی نداریم. شایعه نسازید

کاهش تولید پیله ابریشم به ۷۰۰ تن در کشور

 

لنگرود – به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 24 تیر آمده است : نماینده مردم لنگرود در مجلس از کاهش تولید پیله ابریشم به ۷۰۰ تن در کشور خبر داد. مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار دولتی مهر با اعلام اینکه کارخانه ابریشم شهرستان لنگرود پیشرفته‌ ترین کارخانه در سطح کشور است، افزود: هم‌ اکنون این کارخانه به دلیل نبود مواد اولیه (پیله ابریشم) با مشکلات چشمگیری دست وپنجه نرم می‌ کند.وی اظهارداشت: در حال حاضر کشور به هزار تن ابریشم نیاز دارد در حالیکه هم ‌اکنون محصول ابریشم درسطح کشور حدود 200 تن تولید می‌ شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه هم‌ اکنون افرادی به بهانه ‌های مختلف مانند نبود نخ کشاورزی و پزشکی با تعرفه ‌های پائین ابریشم را وارد کشورمی ‌کنند، گفت: این امر موجب شده که تولید محصول ابریشم در کشور توجیه اقتصادی نداشته باشد. 

وی همچنین با اشاره به اینکه در چند سال اخیر سطح تولید پیله ابریشم در کشور بسیار پائین آمده است، یاد‌آورشد: در سالهای قبل میزان تولید پیله ابریشم در کشور حدود هفت هزار تن بود اما متاسفانه این مقدار هم‌ اکنون به 700 تن رسیده است.

لاهوتی در ادامه با بیان اینکه نوغانداران کشور در حال حاضر انگیزه‌ ای برای تولید پیله ابریشم ندارند، تاکید کرد: مسئولان کشوری باید هرچه سریعتر برای حمایت از بخش نوغانداری برنامه ‌ریزی ‌های لازم را انجام دهند.

 

 

نیرنگ جدید برای تنزل سطح معیشت کارگران و زحمتکشان

 

بر پایه ایمیل رسیده در 24 تیر آمده است : سرانجام، پس از تأیید و تکذیب‌های مکرر بر سر حذف چند صفر از پول رسمی کشور، رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه اعلام کرد: “هیئت دولت عصر روز گذشته، موافقت خود را با کلیات پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف ۴ صفر از پول ملی اعلام کرد.” وی افزود: “بر این اساس قرار شد، آن بخش از جزئیات طرح که شامل نام واحد پول ملی جدید و جزء اعشار آن است، از طریق سیاست بانک مرکزی به نظرخواهی عمومی گذاشته شود.”

این که از کی قرار است این ۴ صفر حذف شود، هنوز زمان دقیق آن اعلام نشده، بلکه بر عهده‌ی بانک مرکزی قرار گرفته است.

از مدت‌ها پیش روشن بود که در ادامه‌ی سیاست خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها، کاهش رسمی ارزش پول کشور در دستور کار دولت قرار دارد. اما شیوه کار جمهوری اسلامی چنین است که برای پیشبرد طرح‌های خود، ابتدا طرح را مطرح می‌کند تا واکنش مردم را ارزیابی نماید، سپس آن را تکذیب و دوباره تأیید می‌کند تا بالاخره در میان مردم به امری عادی تبدیل شود. پس از این مراحل است که خبر تصویب رسمی آن را اعلام می‌نماید. حذف ۴ صفر هم از پول رسمی کشور، با همین تأیید و تکذیب، به تصویب رسید. در اصل قضیه نیز تفاوتی نمی‌کند که حالا از کی قرار است به مرحله‌ی اجرا درآید.

کاهش رسمی ارزش پول، قبل از هر چیز اذعان رژیم به این واقعیت است که در طول ۳۲ سالی که از عمر جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد، اقتصاد سرمایه‌داری ایران، با بی‌ثباتی و از هم گسیختگی روبرو بوده است. تورم یکی از مختصات بارز اقتصاد در این دوران بوده است. ارزش پول پیوسته کاهش یافته و در نتیجه، سطح معیشت کارگران و زحمتکشان دائماً تنزل کرده است. اما از این به بعد با اجرایی شدن طرح حذف ۴ صفر چه خواهد شد؟ اجرای این طرح از همان نخستین روز آن، همراه با یک افزایش بهای کالاها، مجزا از نرخ معمول رشد تورم خواهد بود. به این صورت که اگر فرضاً امروز کالایی را به بهای ۹ هزار تومان می‌خرید، با اجرایی شدن طرح، فروشنده آن را به ۱۰ هزار تومان افزایش می‌دهد. چون هزار تومان، دیگر فاقد هر گونه ارزشی است. اما مسئله به همین جا خاتمه نمی‌یابد، ارزش پول جدید به ویژه در کشوری نظیر ایران سریعاً کاهش می‌یابد و اگر فرضاً پولی را پس‌انداز کرده باشید، پس از مدت کوتاهی متوجه می‌شوید که ارزش پول شما حتا به نصف کاهش یافته است.

وقتی که در برخی از کشورهای اروپایی یورو جایگزین پول قبلی آن‌ها شد، در ظاهر، مثلاً یک یورو، معادل دو مارک آلمان بود. به رغم این که اقتصاد اروپا در آن زمان بالنسبه رونق و ثبات داشت و نرخ تورم پایین، اما پس از گذشت

چند ماه مردم دریافتند که اکنون برای همان کالایی که سابق بر این یک مارک می‌پرداختند، حالا باید یک یورو بپردازند. یعنی در عمل، به طور متوسط، کارگران لااقل ۲۰ تا ۳۰ درصد قدرت خرید قبلی خود را از دست دادند و آن‌هایی که اندوخته‌ای داشتند، به همین نسبت پس‌انداز آن‌ها کاهش یافت. پس از این ماجرا، مردم آن کشورهای اروپایی که با تغییر پول موافقت نکرده بودند و منتظر بودند که ببینند در کشورهای یورو چه پیش خواهد آمد، دیگر سرسختانه به مخالفت خود با تعویض پول ادامه دادند و این اجازه را به طبقه سرمایه‌دار حاکم ندادند که با این نیرنگ تعویض پول، به یک‌باره سطح معیشت‌شان را تنزل دهد.

در ایران که طبقه حاکم نه از مردم نظر می‌خواهد و نه نظر و رأی مردم حائز اهمیت است، بلکه خودشان می‌بُرند و می‌دوزند و هر کار دل‌شان می‌خواهد می‌کنند، توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران از هم اکنون باید آگاه باشند که حذف ۴ صفر از پول رسمی و برقراری واحد پول جدید، در شرایطی که اقتصاد ایران هم اکنون با یک نرخ تورم متجاوز از ۲۰ درصد همراه است، به یک جهش بزرگ در قیمت‌ها و تنزل شدید در سطح معیشت‌شان خواهد انجامید. جمهوری اسلامی هر طرحی را که به مرحله‌ی اجرا درمی‌آورد، علیه مردم ایران است. تمام طرح‌های اقتصادی دولت که پی در پی در حال عملی کردن آن‌ها هستند، در خدمت منافع طبقه‌ی سرمایه‌دارند و کم‌ترین نفعی برای کارگران ندارند.

کارگران ناراضي‌اند؛ عدم دريافت حقوق و نا امنی شغلی 

به گزارش سایت دويچه ‌وله در 24 تیر آمده است :در حالی که دولت وعده‌ی ايجاد ۲ميليون و ۵۰۰هزار شغل در سال ۹۰ داده است، رسانه‌های ايران خبر مي‌دهند که کارگران با خطر از دست دادن مشاغل خود روبرو هستند. برخی کارگران نيز به عدم دريافت حقوق خود معترض هستند. 
خبرگزاری کار ايران، ايلنا در گزارشی به نقل از روابط عمومی «انجمن صنفی پيمانکاران ساختمان و تاسيسات» استان تهران از به خطر افتادن اشتغال ۱۰ هزار نفر کارکنان اين صنعت خبر داد. دولت به پيمانکاران صنعت برق ۸ هزار ميليارد تومان بدهکار است که عدم پرداخت اين مبلغ مي‌تواند اين صنعت را ورشکسته کند. 
معاون هماهنگی شرکت توزيع برق وزارت نيرو به پيمانکاران وعده داده که بر اساس دستور دفتر رئيس جمهور مبنی بر پرداخت ۵۰۰ ميليارد تومان از مطالبات ۸ هزار ميليارد تومانی پيمانکاران صنعت برق اقدام خواهد شد. 
اما فعالان اين صنعت مي‌گويند با توجه به طلب ۱۵۰ ميليارد تومانی پيمانکاران توزيع برق استان تهران از وزارت نيرو و قبول دولت برای پرداخت ۵۰۰ ميليارد تومان به پيمانکاران سراسرکشور، سهم استان تهران جوابگوی نياز آن‌ها نخواهد بود. 
در رخدادی ديگر گروهی از کارگران نساجی مازندران روز چهارشنبه ۲۲ تير (۱۳ جولای) در اعتراض به عدم دريافت حقوق خود، دست به راهپيمايی زدند. کارگران که در مقابل فرمانداری قائم شهر جمع شده بودند، پلاکارد‌ها و پارچه‌هايی مبنی بر عدم دريافت حقوق به مدت ۱۳ ماه در دست داشتند. 
به گزارش خبرگزاری ايلنا مسئولان دولتی پيش از اين به اين کارگران وعده داده بودند که به زودی حقوق عقب افتاده آن‌ها پرداخت خواهد شد. عدم تحقق اين وعده‌ها منجر به تجمع اعتراضی روز گذشته کارگران شد. 
نساجی مازندران يکی از کارخانه‌های بزرگ نساجی ايران است که به دليل سوء مديريت در سال ‌های اخير دچار بحران شده است. 

بيکاری نزديک به ۲۲ درصدی جوانان ايرانی 
مرکز آمار ايران ميزان بيکاری جوانان را ۸ / ۲۱ درصد اعلام کرده که تقريبا دو برابر نرخ متوسط بيکاری اعلام‌شدهاز سوی دولت است. 
بر اساس تعريف که در ابتدای تشکيل دولت محمود احمدي‌نژاد از اشتغال صورت گرفت کسی که بطور متوسط هفت ساعت در هفته کار مي‌کند جزو افراد شاغل محسوب مي‌شود. طبق استانداردهای بين‌المللي، شاغل کسی است که در هر هفته بين ۳۰ تا ۴۴ ساعت کار کند. 
با تغيير اين تعريف بر ميزان بيکاری پنهان در کشور افزوده شده است. همچنين مي‌توان آمار مربوط به کارهای پاره وقت و مشاغل کاذب فاقد بهروری را نيز به جمع بيکاران افزود. از همين‌رو کار‌شناسان معتقدند آمار واقعی بيکاری با آمار رسمی اعلام شده تفاوت زيادی دارد و اين عدم در نظر گرفتن اين بيکاری پنهان در برنامه ريزي‌ها موجب مي‌شود که مسوولان نتوانند برآورد دقيقی از شرايط داشته باشند. 
بالا رفتن رقم بيکاران در جامعه آثار و تبعات اجتماعی مخربی نيز در پی دارد. بر اساس يک تحقيق علمی که توسط موسسه آلمانی «روبرت کوخ» منتشر شده افراد بيکار نسبت به افراد شاغل به دفعات بيشتر و طولاني‌تر با ناراحتي‌ها و بيماري‌های جسمی و احساسی مواجه مي‌شوند. 
نتايج اين تحقيق حاکيست افراد بيکار در گروه سنی ۳۰ تا ۵۹ سال اغلب با مشکلات و اختلالات جسمي، احساسی و عملکردی از جمله اختلالات خواب، اختلالات اضطرابی و اعتياد به مواد مختلف دست به گريبان هستند. 

تکرار وعده‌ی ايجاد اشتغال و حمله به منتقدان 
در همين حال محمود احمدي‌نژاد بار ديگر بر ايجاد ۵ / ۲ ميليون شغل در سال ۹۰ تاکيد کرد و از وزيرانش خواست تا بدون توجه به «بي‌انصافي‌ها و حرف‌های بي‌ربطی که زده مي‌شود» با قاطعيت اين موضوع را پيگيری کنند. 
وی منتقدان اقتصادی دولت را متهم به فساد کرد و مدعی شد: «همواره کسانی که دست‌شان از تصرف در بيت‌المال قطع مي‌شود، فرياد برمي‌آورند اما نمي‌گويند که فريادشان ناشی از کوتاه شدن دست‌شان از بيت‌المال است و در عوض عليه دولت اخبار نادرست منتشر مي‌کنند.» 
آقای احمدي‌نژاد همچنين گفت: «کسانی مدعی مي‌شوند آمار و گزارش‌های دولت درباره ايجاد يک ميليون ۶۰۰ هزار شغل درست نيست ولی بالاخره آن يک ميليون و ۶۰۰ هزار نفری که صاحب شغل شدند، مي‌دانند که در کشور چقدر اشتغال ايجاد شده است.» 
پيش از اين محمدرضا باهنر، نماينده‌ی اصولگرای مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی سخنان رييس جمهور ايران گفته بود: «ايجاد ۵ / ۲ ميليون شغل در سال ۹۰ نزديک به ۴۰۰ ميليارد دلار سرمايه جديد نياز دارد و همين نشان مي‌دهد که دست نيافتنی است.» 
احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس نيز گفته بود ادعای ايجاد يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ نادرست است. او همچنين وعده ايجاد دو ميليون و ۵۰۰ هزار شغل در سال ۹۰ را غيرممکن مي‌داند. 

افزايش مجدد ۱۱۰ تومانی قيمت شير 

به نوشته سایت کلمه در 25 تیر آمده است :مديرعامل اتحاديه سراسری دامداران کشور گفت: قيمت خريد شير از دامداران تا پايان سال دو بار اصلاح خواهد شد به طوری که از اول مهر به قيمت ۵۷۰ تومان و تا پايان سال هم به قيمت ۶۳۰ تومان در استان تهران خواهد رسيد.
سعيد سلطانی سروستانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: قيمت خريد شير از دامداران تا پايان سال از ۵۲۰ تومان کنونی به ۶۳۰ تومان افزايش خواهد يافت. 
مديرعامل اتحاديه سراسرس دامداران کشور افزود: افزايش ۱۱۰ تومانی قيمت شير به دليل همسان‌سازی قيمت فروش با قيمت تمام شده و در دو نوبت مهر و پايان سال انجام خواهد شد. 
سلطانی گفت: در حال حاضر جلسات تعيين قيمت شير در استان‌ها هم ادامه دارد و در بسياری از اين استان‌ها قيمت ۴۵۰ تومان را تصويب کرده‌اند. 
وی افزود: اين فشار به دامدار تنها برای جلوگيری از افزايش قيمت لبنيات است. 
سلطانی گفت: قيمت تمام شده يک کيلوگرم شير ۵۷۳ تومان است و تقريبا در حال حاضر حداقل ۵۰ تومان زير قيمت از دامدار خريداری مي‌شود همه اينها از جيب دامدار مي‌رود و حتی تاوان ثابت نگه داشتن قيمت لبينات را هم دامدار مي‌پردازد. 
مديرعامل اتحاديه سراسری مرکزی دامداران کشور گفت: در حالی که هيچگونه يارانه و حمايتی از بخش توليد نشده است بي‌انصافی است که اينچنين با قيمت نازل تری محصول دامدار را بخرند. 
وی افزود: اصلاح دو بار قيمت تا آخر سال در کميته تعيين نرخ شير مصوب شده است. 

خشکسالی و آنچه از درياچه هامون مانده است 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در25 تیر آمده است : سيستان و بولچستان از حدود 11 سال پيش تاکنون به دليل قطع رودخانه هيرمند و خشک شدن بستر درياچه هامون با بحران خشکسالی روبرو شده است و منطقه ای که در گذشته به انبار غله ايران معروف بود اکنون با از بين رفتن کشاورزي، دامپروری و صيد و صيادی دست به گريبان است. 

– متوسط بارندگی دنيا 750 ميلی متر در سال است که اين ميزان در ايران حدود 250 ميلی متر و در سيستان در شرايط معمولی 59 ميلی متر است. 

– حيات سيستان به رودخانه هيرمند که از افغانستان سرچشمه می گيرد وابسته است. آب اين رودخانه به سوی ايران به علت جنگ و بی ثباتی اين کشور چندين دوره قطع و باعث ايجاد خشکسالی های شديد شده است. که آثار زيان بار اقتصادی و اجتماعی فراوانی را برای اين منطقه در پی داشته است. 

– با ادامه اين شرايط، اثری از نيزارهای تالاب هامون به جای نخواهد ماند و اين معضل با تبعات زيان ‌بار فراوانی اين منطقه را همچنان تهديد می ‌کند. 

– با پديده خشکسالی در منطقه سيستان که سرمنشا آن افغانستان است، نه تنها مشکلات اقتصادی دامنگير منطقه شده بلکه معضلات بهداشتی و زيست محيطی نيز بسياری از ساکنان اين استان را با مشکل رو به رو کرده است. 

– کارشناسان و برخی مسئولان بر اين باورند که اگر دولت افغانستان با جمهوری اسلامی ايران همکاری کند بسياری از اين مشکلات حل خواهد شد و نه تنها مردم سيستان و بلوچستان بلکه ساکنان استان های همجوار دو کشور همسايه افغانستان و پاکستان نيز از فقر و محروميت خارج می شوند زيرا بيش از 90 درصد مايحتاج و نيازمندی های مردم اين دو کشور بخصوص استان های همجوار از اين منطقه تامين می شود. 

خشکسالی و آتش در گلستان/ 50 هکتار از مراتع سوخت 

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در25 تیر آمده است : حدود 50 هکتار از پارک ملی گلستان در منطقه يکه بريماق اين پارک دچار حريق شد. 
احمد دباغيان کارشناس محيط زيست گلستان گفت: اين منطقه دارای پوشش علفزار بوده و درختی نبوده است. 
وی اظهار داشت: محل آتش سوزی دقيقا همانی محلی است که در سال 85 دچار حريق شده بود و مجدد عصر جمعه دچار حريق شد. 
دباغيان بيان داشت: بر اساس گزارشهای رسيده، آتش سوزی اطفاء شده است و مشکلی وجود ندارد. 
وی افوزد: سطح دچار حريق شده حدود 40 تا 50 هکتار تخمين زده شده است ولی هنوز ميزان دقيق آن به وسيله دستگاه جی پی اس اعلام نشده است. 
دباغيان اظهار داشت: پس اعلام گزارش آتش سوزی گروههای اطفای حريق به منطقه اعزام شدند و تلاششان برای اطفای حريق آغاز شده بود. 
وی شرايط جوی را عامل بروز آتش سوزی در پارک ملی استان اعلام کرد. 
جنگل های گلستان در سال 89 چندين نوبت دچار آتش سوزی شد که سطح آتش سوزی 2700 هکتار و در عرصه های جنگلهای طبيعی و پهن برگ بوده که سطحی بوده و صدمه چندانی به عرصه وارد نشده که نياز به بازکاشت باشد، بلکه نياز به مراقبت عرصه دارد. 
مرحله اول آتش سوزی سال گذشته از روز چهارشنبه 26 آبان ماه گذشته در عرصه های عمومی منابع طبيعی مينودشت و پارک ملی گلستان آغاز شد که با تلاش دستگاههای ذيربط، اطفای حريق در دستور کار قرارگرفت. 
مهمترين علل آتش سوزي، خشکسالی در دو سال گذشته ، عدم بارندگی در 35 روزگذشته و تفاوت خيلی زياد درصد رطوبت بوده است. 

كارفرمايان البرزي يكهزارو 520ميليارد ريال به تامين اجتماعي بدهكارند

بر پایه گزارش انعکاس یافته در سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ25 تیر آمده است : مديركل تامين اجتماعي استان البرز گفت : كارفرمايان در اين استان يكهزاروو520ميليارد ريال به سازمان تامين اجتماعي بدهكار هستند. 

به گزارش ايلنا، مدير كل تامين اجتماعي مرتضي سلامي پيش از خطبه هاي نمازجمعه كرج افزود: به منظور تشويق كارفرمايان به پرداخت بدهي هاي خود ، سازمان تامين اجتماعي دريافت اين طلب ها را اقساطي كرده است. 
وي بيان داشت : كارفرمان مي توانند با مراجعه به شعب تامين اجتماعي استان البرز نسبت به تقسيط بدهي هاي خود اقدام كنند. 
وي گفت : پرداخت اين بدهي ها توسط كارفرمان ، نقش اساسي در ارتقاي خدمات سازمان تامين اجتماعي در استان البرز دارد. 
سلامي اظهار داشت : سرمايه هاي اين سازمان متعلق به بيمه شدگان است و هرقدركارفرمايان و بيمه شدگان با سازمان همكاري بيشتري كنند ، ميزان امكانات در اين بخش افزايش مي يابد. 
مديركل تامين اجتماعي استان البرز يادآور شد: اكنون اين استان داراي 32 هزار كارگاه مختلف توليدي صنعتي و خدماتي است كه همكاري اين كارگاهها با اداره كل تامين اجتماعي استان ضروري است. 
حدود يك ميليون نفر بيمه شده اصلي و افراد تحت تكفل آنان از خدمات تامين اجتماعي استان البرز استفاده مي كنند. 
پايان پيام

اعتصاب کارگران پست كانادا و درس های آن 

كانون مدافعان حقوق كارگر- بعد از چند هفته اعتصابات گردشی و جلوگيری از حضور و اشتغال کارگران در محيط کار توسط کارفرما، در تاريخ 28 ژوئن، دولت كانادا لايحه بازگشت به کار کارگران پست را در پارلمان کانادا تصويب كرد.(1) 
اين اعتصاب پيروزمندانه كارگران پست، از اين زاويه مي‌تواند درسی مهمی باشد که خواست کارگران پست، نه تنها با بازگشت به کار سرکوب نشد، بلکه نشان داد که در صورت به كارگيری تاكتيك‌های درست در همبستگی يكپارچه كارگران، مي‌توان به پيروزی دست يافت و در همان حال، اتحاد و يكپارچگی كارگران را افزايش داد. 
در اينجا به‌طور مختصر مي‌خواهيم علل و سابقه تاريخی اين موفقيت را بررسی كنيم. اين پيروزی از آن جهت اهميت دارد كه در سال‌های اخير، به علت وجود بحران‌های نظام سرمايه داری به طور كلی هم دولت‌ها و هم كارفرمايان، به ندرت حاضر مي‌شوند امتيازی را به كارگران بدهند، زيرا با وجود بيكاری گسترده و ركود در فعاليت‌های اقتصادي، بيشترين بهانه را برای فشار به كارگران و استثمار بيشتر آنان، در دست دارند. 

اولين اعتصاب مهم اين اتحاديه در سال 1965 در زمانی صورت گرفت که نه تنها اعتصاب کارگران دولتي، غيرقانونی بود، بلکه آنها حتی حق تشکيل اتحاديه را هم نداشتند. اين بزرگ‌ترين اعتصاب دولتی تاريخ کانادا، باعث شد تمام کارگران بخش دولتی برای اولين بار حق تشکيل اتحاديه و چانه‌ زنی دسته‌جمعی را پيدا کنند. اين‌گونه اتحاديه کارگران پست، که فعالان حزب کمونيست نطفه‌های آن را در آن سال‌‌ها ايجاد کرده بودند، قدم به عرصه‌‌ی وجود گذاشت. 
در سال 1972در اعتصاب غير قانونی (وايلد کت- در زمان قرار داد دسته جمعي، دست کشيدن از کار، غير قانونی بود) رهبر سنديکا، ژان کلود پروت، به زندان افتاد. آنان برای به دست آوردن خواسته‌های شان، از پرداخت هزينه، كه مي‌توانست اخراج دسته جمعی از كار و يا دستگيری و زندان باشد، واهمه نداشتند. 
در سال 1981 اعتصاب تاريخی ديگری رخ داد که باعث شد اين اتحاديه، برای اولين بار حق مرخصی دوران بارداری را برای اعضايش به دست بياورد. کارگران پست در سال 1982 توانستند با اعتصاب 42 روزه خود، حق زايمان را برای تمامی زنان کارگر به ارمغان بياورند. آنها همچنين توانستند در سال 1991 کنترل هزينه مراقبت کودک ر ا به دست آورند. 

کارگران سنديکای پست، در تاريخ مبارزات‌شان موفقيت‌های زيادی داشته‌اند و اعتصاب آنها، در موارد مختلف با پيروزی و بازگشت به کار روبرو شده است. آنها در سال 1987 در زمان نخست وزيری مالرونی (از حزب محافظه کار) و در سال 1997 در زمان نخست وزيری ژان کراشين (از حزب ليبرال)، بعد از اعتصاب دو هفته‌اي، با پيروزی به كار بازگشتند. 
اعتصاب‌‌های بزرگ در سال‌ های 1987 و 1991 عليه طرح احتمالی خصوصي‌سازی اداره‌‌ی پست، از ديگر نمونه‌‌های تاريخ مبارزاتی يکی از چپ‌‌ترين‌ اتحاديه‌های آمريکای شمالی است. 
*** 

در سال 1965 کارگران پست در کنگره مؤسس اتحاديه، خواهان بنيان گزاری نهاد سنديکايی شدند و با شعار «دمکراسی سنديکايی» از نهاد صنفی به نهاد سنديکايی تغيير مسير دادند. اولين خواسته‌ی آنها، مبارزه برای برابری کار موقت و دائم بود. از زمان تاسيس تا به امروز، پس از چهل و شش سال، اين نهاد همچنان برای همان خواسته‌های اوليه به مبارزه مؤثرش ادامه داده است. 

منظور از «دمکراسی سنديکايی» اين بود که اعضا بايد در كليه‌ی تصميم‌گيري‌ها و در تمامی مراحل کار، شرکت داشته باشند. اين امر را تا جايی پيش بردند که برخلاف بعضی اتحاديه ها، كه كارمندان‌شان را از غير اعضا استخدام مي‌كنند، آنها تمام پرسنل‌شان را از اعضای سنديكا انتخاب مي‌كنند. اين اعضا هر دو سال يك بار، انتخاب مي‌شوند و حقوق‌شان تا حد زيادي، هم سطح حقوق کارگرانی است که در خود اداره پست کار مي‌کنند . 
از مسائل مهم ديگری كه مي‌توان به آن اشاره كرد، آن است كه در تمامی کنگره‌های اين سنديكا، سقف زمانی مشخصی برای خاتمه‌ی جلسات وجود ندارد. تا زمانی که قطعنامه يا دستورالعملی باشد که بايد روی آن بحث شود، جلسه ادامه پيدا می كند، حتی تا نيمه شب. 
برای آماده شدن برای يك اعتصاب، در تمامی محيط‌هايی که کارگران پست مشغول کار هستند، حداقل چهار سال کار مي‌کنند و تمامی کارگران از خواسته‌هايی که به دولت پيشنهاد مي‌شود، آگاه هستند. به همين خاطر است که هميشه در زمان رأی گيری برای اعتصاب، ميزان رأی پشتيبانی از حرکت، در حدود 95 درصد است، تمامی کارگران بدون استثناء در اعتصاب شرکت مي‌کنند و هيچ‌ يك از كارگران پست، اعتصاب شکنی نمي‌كند. حتی مديريت هم جرات نمي‌کند که کار کارگران اعتصابی را انجام دهد. اين مساله، اهميت دموكراسی تشكيلاتی را نشان مي‌دهد. 
يکی از ابزارهايی که دولت هميشه از آن استفاده کرده، كم اهميت جلوه دادن كار اين كارگران است، با اين ديد که نقش پست و ارتباطات، ديگر مثل گذشته نيست و تکنولوژی جديد مي‌تواند کار آنها را انجام دهد. از اين طريق، دولت بارها خواسته است كه حقوق کارگران پست را پايين بياورد. اما سنديکای پست، در همان چند اعتصاب گردشی خودش در طول دو هفته توانست نزديک به 70 ميليون دلار، به کمپانی پست ضرر برساند و نگذارد کمپاني، از اين حربه استفاده کند. 

موضوعی که در هر حرکتی مهم است، حمايت افکار عمومی است. محل كار کارگران پست، در خيابان و در ميان مردم است. با ارتباط نزديك‌شان با مردم در کوچه و خيابان، آنان بسيار خوب عمل مي‌کنند. اين مردمی بودن آنها نگذاشته که کمپانی بتواند مردم را در مقابل آنها قرار دهد: کارگری که در سرمای زير سی درجه و گرمای بالای سی درجه، در خيابان است و هميشه مشکل ايمنی کار دارد. موضوعی که کارفرما، به آن بی توجه است. 
بر خلاف بخشی از کارگران امريکای شمالی که منافع شخصي‌شان را به منافع عمومی ترجيح مي‌دهند و عكس العملی به دستمزد كمتر همكاران‌شان نمي‌دهند، کارگران پست نشان دادند كه به اين راحتي، نسل بعد از خود را فراموش نمي‌کنند و حاضر نيستند برای کسی که امروز استخدام مي‌شود و در کنار آنها، کار مشابه انجام مي‌دهد، حقوق و مزايا و بازنشستگی کمتری در نظر گرفته شود. اين يكی از دلايل اصلی اعتصاب اخير بود كه همبستگی كارگران را افزايش ‌داد. 
سنديکای پست هميشه جهانی فکر کرده و محلی عمل کرده است، برای برابری انساني، نژادي، مذهبی و طبقاتي، قدم‌های بزرگی برداشته است و در هر کجای دنيا که كارگران سركوب شده‌اند، موضع گيری كرده است. سنديکای پست با آگاه‌سازی کارگری در تمامی سطوح، توانسته حدود پنجاه هزار کارگری را که در دويست و ده شعبه پست، کار مي‌کنند، در کنارش داشته باشد و كمتر ديده شده است كه اعضای سنديكا، عليه سياست‌های اجرايی سنديكا معترض باشند. 
سنديکای پست، همان گونه که در ميدان مبارزه توانست آگاهانه و درست پيش برود، در دادگاه هم از اعمال خود دفاع كرده و مانند هميشه با مبارزه درست‌اش، برای کارگران ديگر بخش‌های عمومی و خصوصي، دست‌آورد‌های مهمی را به ارمغان آورده است. 
——————————- 
(1) Canadian Union of Postal Workers (CUPW): 
http://www.cupw.ca/index.cfm/ci_id/13425/la_id/1.htm 

توضيح: هم زمان با مبارزات کارگران پست کانادا، در ايالت ويسکانسين آمريكا در پی اعتراضات وسيع كارگري، لايحه ضد سنديکای معلق کردن قرارداد دسته جمعی کارگران بخش عمومی در تمام ابعادش به تصويب رسيد و فقط افزايش حقوق و آن هم سالانه، که هم سطح با تورم باشد، مورد قبول قرار گرفت. (اين قانون شامل پليس و کارکنان آتش نشانی نمي‌شود) 
دو حرکت كارگری صورت گرفته بود: 
يکی در ويسکانسين آمريکا، كه توانسته بود در عمل به سر تيتر تمامی خبرگزاري‌های جهانی تبديل شود و بسياري، اميد انقلاب را از آن نويد مي‌دادند، اما پس از ماه‌ها اعتراض و اشغال نهادهای دولتي، اين حرکت، به يك حرکت درازمدت تبديل نشد، تا جايی که سرنوشت نهايی آن، ديگر برای بسياری از خبرگزاري‌ها، حتی در داخل جامعه امريکا، اهميت زيادی نداشت و با سكوت خبری مواجه شد. 
اما حرکت دوم يعنی مبارزات کارگران پست کانادا، حرکات جديدی را در جنبش کارگری کانادا نويد داد. بررسی تجربه اين دو حركت كارگري، برای كارگران سراسر جهان، ارزشمند خواهد بود. 

۲ کارگر بر اثر ریزش آوار در دانشگاه آزاد مشهد جان باختند 

 

 

گودبرداری غیر اصولی و ریزش آوار در مشهد بار دیگر جان ۲ کارگر ساختمانی را گرفت و چندین خانواده را داغدار کرد. 
به گزارش خراسان این حادثه که در حدود ساعت ۱۲ ظهر پنج شنبه روز گذشته در خیابان ادیب ۱۹ قاسم آباد مشهد زمانی اتفاق افتاد که ۶ کارگر در یک پروژه ساختمانی متعلق به دانشگاه آزاد مشغول کار بودند. متأسفانه بر اثر این رویداد ناگوار ۲ تن از کارگران در زیر خروارها خاک مدفون و کشته شدند، یک نفر به شدت مجروح شد و ۳ تن نیز هم زمان با ریزش آوار موفق به فرار شدند. 
مهدی رضایی مدیر حوزه یک سازمان آتش نشانی مشهد درباره این حادثه به خراسان گفت: در همان دقایق اولیه عملیات امداد و نجات به کمک دستگاه های زنده یابی، کارگر جوانی زنده از زیر آوار بیرون کشیده شد و به نیروهای اورژانس که بلافاصله در محل حادثه حضور یافته بودند، تحویل داده شد. وی افزود: حجم فراوان آوار و نبود راه دسترسی به منطقه ریزش آوار موجب شد که به کمک بیل مکانیکی برای راه سازی و باز کردن مسیری به محل حادثه اقدام شود که همین موضوع باعث شد عملیات امداد و نجات حدود ۳ ساعت و نیم به طول بینجامد. 
رضایی گفت: ۲ نفر از کارگران پس از ۲ ساعت تلاش بی وقفه در حالی از زیر آوار بیرون کشیده شدند که سر یکی از آن ها از ناحیه پشت متلاشی شده بود و صورت کارگر دیگر نیز تقریبا به همین وضع در آمده بود. او اضافه کرد، علاوه بر ضرباتی که آوار بر بدن این ۲ نفر وارد کرده بود خفگی در زیر خاک موجب شد که به گفته امدادگران اورژانس آن ها در همان دقایق اولیه جان خود را از دست بدهند، گفته می شود یکی از این کارگران فوت شده، جوان و دیگری پیر بود. 
رئیس حوزه یک آتش نشانی علت این حادثه را گودبرداری غیر اصولی و مهار نشدن دیوارهای محل گودبرداری ذکر و عنوان کرد که زمین مورد نظر به عمق حدود ۸ متر حفاری شده بود. 
عوامل پلیس و حراست دانشگاه آزاد بلافاصله پس از اطلاع از این حادثه در محل حضور یافتند و گفته می شود در همان روز ۲ نفر از جمله ناظر و پیمانکار پروژه بازداشت شدند که شب جمعه با سپردن وثیقه آزاد شدند. 
شایان ذکر است در هفته گذشته بیش از ۳ مورد حادثه ریزش آوار در مشهد اتفاق افتاده است که در برخی از آن ها کارگران ساختمانی جان خود را از دست دادند.

 

آزادی

 کارگران زندانی

و همه زندانیان سیاسی

با مبارزه متحد طبقاتی میسراست!

 

رژیم جمهوری اسلامی با شکست انقلاب پنجاه و هفت ، که خود بدلیل نبود سازمان سیاسی طبقه کارگر و فقدان یک استراتژی سوسیالیستی بود، به حاکمیت رسید و تثبیت خود را با سرکوب شدید طبقه کارگر و اعدام و زندانی نمودن هزاران نفر از نیروها ی چپ، کمونیست، سوسیالیست و آزادیخواه آغاز کرد. اولین حمله جمهوری اسلامی به طبقه کارگر بعد از قیام با شلیک گلوله اوباشان رژیم اسلامی به سینه ناصرتوفیقیان کارگراخراجی کارخانه مینوآغاز شد، به کردستان، ترکمن صحرا و خوزستان حمله کرد و 8 مارس اولین روز جهانی زن بعد از انقلاب را مورد یورش و تهاجم قرارداد. رژیم ضد کارگر و حامی منافع سرمایه در دوران انقلاب آنگاه نفس راحتی کشید ه و تعرض به آزادی های بدست آمده را شتاب بخشید که توانست نماد انقلابی و حرکت افق سوسیالیستی طبقه کارگرایران یعنی  شوراهای کارگری را سرکوب کرده وکنترل تولید در کارخانجات را از دست آنها خارج کند.

 

جریان ضد انقلاب اسلامی چی ها با درهم شکستن شوراهای کارگری و در تقابل با آن شوراهای اسلامی را ایجاد نمودند. با زندانی کردن و اخراج بخشی از فعالین کارگری در کشاکش خاموش کردن اعتراضات کارگری برسرقانون کاربرآمد. با دامن زدن به جنگ هشت ساله باعراق وقرارگرفتن دربن بست بی سرانجام آن در سال 67 پروژه کشتار زندانیان دهه شصت را به اوج خود رسانید، در همین ایام جمال چراغ ویسی یکی از کارگران مبارز وسخنران علنی اول ماه مه سنندج  اعدام شد. با سرکوب حرکت های کارگری و اعدامهای دستجمعی زندانیان سیاسی، مزدوران جمهوری اسلامی میزان توحش و بربریت را به منتهای درجه رساندند و آگاهانه با سرکوب این دو عرصه مهم از مبارزه طبقاتی آنچنان فضایی از رعب و وحشت ایجاد نمودند که توانستند بدرجه ای جلو هر حرکت اعتراضی را که با پایان یافتن جنگ احتمال داشت بوقوع بپیوندد، بگیرند.

 

روی کار آمدن رفسنجانی و اجرای سیاستهای ضد کارگریش تحت نام «تعدیل ا قتصادی» که در برآورده نمودن نیازهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عمل میکرد، با حمله گسترده به سطح معیشت طبقه کارگر و توده های زحمتکش و اخراج وسیع آنان از کار خاتمه یافت. با شکست پروژه رفسنجانی و در تدوام آن با به قدرت رسیدن دوم خردادیها به رهبری خاتمی و اجرای سیاستهایش تحت عنوان » توسعه سیاسی»  و «جامعه مدنی» که این سیاستها هم دقیقاً درهمسویی با سیاستهای بانک جهانی پول بود به قیمت خانه خرابی میلیونها کارگر تمام شد و بازهم سبب بحرانهای فزاینده اقتصادی و سیاسی شد. از نمونه های مشخص اجرای این سیاستها و بکارگیری قوانین ضد کارگری بخصوص در دوره خاتمی حمله به اعتصاب کارگران خاتون آباد بر سر اعتراض به بیکاری و آماج قرار دادن سینه آنها با گلوله های مزدوران سرمایه میباشد. و استفاده از الفاظ  » جامعه مدنی» و » جامعه قانونمدار» و تحمیل نمودن آن به کارگران عملی شد. از جمله این قوانین، قانون محروم کردن 80 درصد از طبقه کارگر از شمول هر نوع بیمه های اجتماعی بود. در چنین دورانی است که یورش به ضعیف ترین بخش طبقه کارگر ایران، تحت لوای کارگران خارجی که بیشتر از 2 میلیون کارگر ایرانی افغانی تبار بود، با شعار ارتجاعی (ایران مال ایرانی است) و با عنوان کردن اینکه، اینها بدون شناسنامه وعامل بیکاری هستند و … ادامه پیدا نمود. اما هیچیک ازاین سیاستهای ضد کارگری از جانب طبقه کارگر بدون پاسخ نماند وبا اعتصابات ، تظاهرات و تحصن توده ای طبقه کارگر پاسخ گرفت. و در ادامه این حرکتها استراتژی جناح چپ گرایش سوسیالیستی موفق شد متشکل شدن کارگران را در تشکلهای مستقل توده ایشان بدون اجازه کارفرما و دولت در دستور کار قرار بدهد. دو سندیکای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه با اتکاء به نیروی خود کارگران شکل گرفت.

 

بعد از شکست دولت رفسنجانی و خاتمی، دولت نظامیان و کودتاچیان به سرکردگی خامنه ای و احمدی نژاد بر سرکار آمد. از نظر سیاست گذاری در رابطه با طبقه کارگر و زحمتکشان تفاوتی بین این جناحها موجود نیست. سیاستهای جناح کودتاچیان هم در جهت پاسخگویی به سیاستهای بانک جهانی پول عمل نموده است. با اضافه بر اینکه با طرح و اجرای یارانه ها ( ریاضت اقتصادی) میزان تورم و فقر و فلاکت را برای طبقات تهیدست جامعه به حد نهایت رساند ه اند. و با سوق دادن هرچه بیشتراقتصاد ایران به سمت خصوصی سازی و میلیتارزه نمودن فضای جامعه ایران به بحرانهای اقتصادی و سیاسی دامن زده و وضعیت طبقه کارگر و توده های زحمتکش را در فلاکتبارترین و اسفناک ترین وضعیت  قرار داده اند.

 

طبقه کارگر بطور روزمره درگیر کشکمش و مبارزه با بورژوازی درعرصه های مختلف مبارزاتی است. مبارزه طبقه کارگر برای کسب آزادیهای سیاسی در گرو متشکل شدن آن در سطح وسیعی از تشکلهای توده ایش میباشد که بطور خستگی ناپذیر ادامه دارد. برمبنای مبارزه تشکل محور کارگران وبنیان این آزادیهای سیاسی است که آزادی کلیه اقشار جامعه و دیگر جنبشهای اجتماعی تضمین خواهد شد. به همین دلیل است که بورژوازی احساس خطر نموده و فعالین کارگری را به شنیع ترین شکل مورد حمله قرار می دهد، از اخراج گرفته تا زندان و شکنجه و هتک حرمت و اذیت و آزار خانواده هایشان.

دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری بطور مداوم ادامه دارد، در واقع حکومت توحش سرمایه اسلامی با زندان و شکنجه کارگران و رهبرانشان، از طبقه ای درهراس است که برای بدست آوردن مطالباتش تنها به نیروی خود و ایجاد تشکلهای توده ایش اتکاء دارد. طبقه کارگر با استفاده از این ابزار طبقاتیش در جهت سازماندهی مبارزات حق طلبانه اش تنها نیرویی است که کلیت سرمایه را زیر سوال میبرد و در برابر تمام مناسبات غیر انسانی قد علم می کند. در شرایط فعلی ایران هر گام پیشروی برای کسب آزادیهای سیاسی و فردی بدون مبارزه بر علیه سرمایه و تعرض به آن ممکن نیست. 

 

برای هر سوسیالیستی  محرز است که ستون فقرات هر جنبش واقعی برای کسب آزادیها در گرو تحرک سوسیالیستی کارگری است که می تواند آن را شکل دهد. هر گام در پیشروی کارگران، هر اقدامی که اتحاد و آگاهی جمعی و تلاش برای ارتقاء موقعیت کارگران را تقویت کند و کمک نماید به درجه ای اختناق سیاسی حاکم را کنار بزند، مستلزم نبرد و مبارزه اجتماعی است. خواست آزادی و دمکراسی نه تنها در بین کارگران بلکه در میان اقشار وسیع و گروههای بزرگ جامعه، در میان زنان، دانشجویان، جوانان، نویسندگان و هنرمندان مطرح است و کسب آزادیهای دمکراتیک را به یک مساله و خواست عمومی جامعه تبدیل کرده است. کما اینکه برای کسب این آزادیها در طول دو دوره جنبشهای میلیونی توده ای براه افتاده است که ما شاهد بازداشت و زندانی شدن سایرفعالین جنبشهای اجتماعی توده مردم هم هستیم.

 

خواست آزادی فعالین کارگری جدا از خواست آزادی کل زندانیان سیاسی جامعه نمی باشد. زندان ، شکنجه، سانسور و اختناق سیاسی جزء ذات وجودی نظامهای طبقاتی بویژه نظام برده گی سرمایه داری است.

خواست جامعه ای برابر و آزاد عاری از هر گونه  دستگیری، شکنجه ، زندان و اعدام برای کل آحاد جامعه در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی و تعرض به سرمایه و  در نهایت محو مالکیت خصوصی است. وظیفه این امر مهم بنا به رسالت تاریخی و جایگاهش در نظام اقتصادی برعهده طبقه کارگر میباشد. طبقه کارگر است که توان و خواهان تغییر انقلابی و رادیکال جامعه میباشد، با اتخاذ استراتژی سوسیالیستی و تکیه بر جنبش اش به میزانی که از نظر مبارزه طبقاتی متشکل و متحد میشود می تواند متضمن آزادی برای کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی باشد.

 

ما همراهی و پشتیبانی خود را با تمامی نهادهای همبستگی، کمیته ها ی حمایتی، دفاعی و تشکلهای کارگری که برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی مبارزه  مینمایند اعلام می نمائیم،  وهم صدا  با آنها خواهان آزادی کارگران زندانی و کلیه زندانیا ن سیاسی هستیم و در این مبارزه نیز از پای نخواهیم نشست .

 

 

کارگران زندانی و تمام زندانیان سیاسی آزاد باید گردند!

نابود باد رژیم سرمایه داری اسلامی!

زنده باد انقلاب سوسیالیستی!

 

کانون دوستداران کارگران سوسیالیست

 

kanonedostdaran@gmail.com

 

http://kargaranesocialist.blogspot.com/

 

کارگران نساجی مازندران برای چندمین بار دست به تجمع  و راهپیمائی زدند

 

صبح روزچهارشنبه، کارگران نساجی مازندران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌های خود، پس از تجمع در برابر این کارخانه، به سمت  فرمانداری قائم شهر، دست به راه پیمائی زدند. کارگران معترض پس از تجمع در برابر فرمانداری، از آن جا که با عدم پاسخگویی منطقی از سوی فرماندار این شهرروبرو شدند، به اعتراض و تجمع خود در برابر استانداری ادامه دادند. کارگران نساجی مازندران با در دست داشتن پلاکارد و پارچه‌هایی مبنی بر این‌که ١٣ ماه است حقوق دریافت ننموده‌اند، و شعارهائی چون «حقوق هر کارگر حق مسلم است» و «حقوق هر کارگر ادامه حیات است» خواستار پرداخت حقوق‌های عقب افتاده و حل مشکلات کارخانه نساجی مازندران شدند. ساعت حدود دوازده و نیم بود که هادی ابراهیمی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار به میان کارگران معترض آمد و تلاش کرد کارگران را آرام سازد. کارگران چندین بار سخنان معاون استاندار را که عوام‌فریبانه سعی می‌کرد با وعده‌های تو خالی کارگران را رام کند، قطع نموده و با جملات و اظهار نظرهای کوتاهی پرده از تلاش‌های عوامفریبانه معاون استاندار برداشتند. ابراهیمی معاون استاندار صحبت‌هایش را با تبریک ایام شعبان آغاز کرد که یکی از کارگران با صدای بلند گفت: “ما تبریک می‌خوایم چیکار؟!” ابراهیمی سپس با طرح این موضوع و این ادعا که “به دنبال مطالبات شما هستیم و از حقوق شما دفاع می کنیم” به نشان پی‌گیری مطالبات کارگران گفت: روز شنبه استاندار و نماینده ولی فقیه در استان، از کارخانه بازدید می‌کنند” در این هنگام نیز  یکی دیگر از کارگران با گفتن این‌که “شنبه کارخانه تعطیل است!” دروغ وی را فاش ساخت.

شایان ذکر است که این چندمین بار است که در ظرف دو ماه گذشته کارگران نساجی مازندران دست به تجمع و راه پیمائی می‌زنند اما تاکنون به مشکلات آن‌ها رسیدگی نشده و غیر از وعده‌های توخالی، چیزی به کارگران داده نشده است. در تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران در مقابل استانداری مورخ  چهارم خرداد نیز همین ابراهیمی معاون استانداری، در میان کارگران حاضرشد و ظاهراً ضمن ابراز همدردی و همراهی با کارگران، با دادن وعده و وعید تلاش زیادی به کار بست تا خشم کارگران معترض را فرونشانده و آن‌ها را آرام کند. با این وجود از آن تاریخ تا به امروز که بیش از ۴٠ روز می‌گذرد، هیچ اقدامی برای تحقق مطالبات کارگران صورت نگرفته و چیزی عاید کارگران نشده است. به همین دلیل  کارگران در حرکت اعتراضی اخیر خود توجهی به حرف‌ها و وعده‌های توخالی ابراهیمی معاون استانداری نمی‌کردند و پاسخ وعده‌ها و جمله‌پردازی‌های وی درمورد پی‌گیری مطالبات کارگران را می‌دادند. کارگران خطاب به این مقام دولتی و همدست سرمایه‌داران می‌گفتند: “ما مشکل داریم و شما حرف‌های قشنگ می‌زنید”!

 

انفجار در پالایشگاه نفت تهران، نمونه دیگری از سلسله انفجارات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

 

صبح روز پنجشنبه ٢٣ تیر انفجار مهیبی در شرکت ملی پالایش و پخش نفتی تهران به وقوع پیوست. در پی وقوع  این حادثه سه نفر از کارکنان این مجموعه نفتی دچار سوختگی بین ١٠ تا ۶٠ درصد شدند. یک مقام مسئول در این شرکت به نام محسن قدیری در گفتگو با مهر در درباره جزییات حادثه روز پنجشنبه پالایشگاه نفت تهران، گفت: به دلیل انجام تعمیرات در سوئیچ برقِ یکی از واحدهای پالایشگاه نفت تهران، سه نفر از کارکنان این مجموعه نفتی دچار سوختگی شده‌اند.

این نخستین بار نیست که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و یا پالایشگاه‌های ایران انفجار و آتش‌سوزی رخ می‌دهد و هر بار شماری از کارگران و کارکنان این واحدها را مصدوم نموده و یا به کام مرگ می‌کشاند. در اوائل خرداد ماه پالایشگاه آبادان نیز شاهد انفجار مهیب دیگری بود که  در اثر آن، یک نفر کشته و بیش از ٢٠ نفر مجروح شدند. حدود دو هفته پیش نیز بروز آتش‌سوزی در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه، منجر به تعطیلی این شرکت گردید. یکی از مقامات  حکومتی در خصوص علت بروز این سانحه، گفته بود، علت بروز این آتش‌سوزی، ایجاد اشکالی در سیستم فیلتر دستگاه بوده که این عامل باعث نشت روغن در محل شده و در ادامه این نشت روغن، به علت بالا بودن حرارت کمپرسور باعث بروز آتش‌سوزی شده است. کمی قبل‌تر از آن نیز آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی بندر امام منجر به کشته و زخمی شدن ١٢ نفر در این واحد گردید. به این لیست باز هم می‌توان اضافه نمود؛ خطوط انتقال گاز نیز پی در پی دچار انفجار و آتش‌سوزی می‌شوند. آتش سوزی در چاه شماره ٢۴  میدان نفتی نفت‌شهر، انفجار و آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی خارک، آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی پردیس و انفجار و آتش‌سوزی در خط لوله گازی سرخس از مهمترین  این حوادث به شمار می‌روند.

میزان انفجارات و آتش‌سوزی‌ها در بخش نفت و  گاز و پتروشیمی به نحو آشکاری افزایش یافته است. پس از اعمال تحریم‌های آمریکا، جمهوری اسلامی که به رغم تمام ادعاهایش قادر به تأمین قطعات و لوازم مورد نیاز این صنایع نیست، با استفاده از نمونه‌هایی که کیفیت آن‌ها بسیار پائین و خارج از استانداردهای جهانی و نیز با استفاده بیش از حد از دستگاه‌ها و قطعاتی که عمر مفید خود را از دست داده‌اند، آشکارا میزان این سوانح را بالا برده  و بر میزان مرگ و یا از کارافتادگی کارگران و کارکنان در این بخش‌ها افزوده است.

 

جوانان ١۵ تا ٣۵ سال مهمترین هدف مافیای مواد مخدر “صنعتی

 

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که عده‌ای سودجو با تغییرات مواد مخدر سنتی و افزودن مواد شیمیایی بر آن، این ماده مخدر را به افیونی انسان‌کش تبدیل کرده‌اند و تاکنون موجب اعتیاد انبوهی از جوانان بین ١۵ تا ٣۵ سال به این مواد مخدر شده‌اند. بنا به گزارش خبر گزاری مهر تا کنون بیش از ۷٠  نوع مواد مخدر در ایران شناسایی شده است که بیش از ۷٠ درصد آن را مواد مخدر شیمیایی تشکیل می‌دهد. خبرگزاری مهر به نقل از یک جامعه‌شناس می‌نویسد: “دشمن و مافیای مواد مخدر برای نابودی جوانان و کسب درآمد هنگفت برنامه ویژه‌ای دارد. این باندها پس از اشباع بازار از مواد مخدر سنتی، روی به تولید مواد مخدر صنعتی آورده‌اند تا از این طریق بتوانند به مقاصد خود برسند.”

خبرگزاری مهر پنهان نمی‌کند در حال حاضرانواع مواد مخدر صنعتی را تحت نام کریستال، شیشه، کراک، نورجیزک، تمجیزک و ده‌ها اسم دیگر می‌توان به سادگی و با قیمت ارزان تهیه نمود و همین ارزان بودن و در دسترس بودن مواد مخدر باعث می‌شود که بسیاری از جوانان به دام این مواد بیفتند و در ادامه چنین اعتراف می‌کند که: “متاسفانه بسیاری از جوانان در این دام گرفتار شده و با یک بار استفاده از این مواد و وارد کردن سموم شیمیایی به بدن، به مصرف کننده دائمی تبدیل می‌شوند”!

خبرگزاری حکومتیِ مهر البته علل این‌که چرا جوانان به استفاده از مواد مخدر روی می‌آورند سخنی نمی‌گوید. این خبرگزاری همچنین فقط به این اکتفا می‌کند که بگوید: “عده‌ای سودجو” با افزودن مواد شیمیائی به مواد مخدر سنتی، مواد مخدر کشنده‌ای تولید و در اختیار جوانان می‌گذارند. اما درمورد این که این عده سودجو چه کسانی هستند،  در مورد این‌که چه کسانی واردکننده و سازنده این مواد مخدر هستند و از چه کانال‌هائی آن را توزیع می‌کنند، چه کسانی در رأس این باندهای مافیائی قرار دارند و بالاخره باندها و دست اندرکاران حکومتی در این میان چه نقشی دارند چیزی نمی‌گوید و در برابر آن کاملاً سکوت می‌کند!

 

ماهيان خاوياری شمال درحال انقراض 

خبرگزاری دولتی مهر در 26 تیر می نویسد: رئيس مرکز تحقيقات شيلات کشور گفت: ماهيان خاوياری شمال در معرض انقراض است و بايد نسبت به احيای آن تلاش شود. 
عباسعلی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بهای زياد خاويار در دنيا گفت: در حفظ ذخاير نيز برنامه هايی تحت اجرا داريم. 
وی اظهار داشت: در شمال ماهيان خاوياری در معرض انقراض است و شاه بيت و کار ويژه ما ايجاد بانک ژن ماهيان خاوياری است که اين بانک از مهمترين بانکهای ژن است. 
مطلبی ادامه داد: اين پروژه ها در حال اجرا است و برخی از آنها آماده است و اميدواريم که دهه فجر امسال بانک ژن جامع ماهيان خاوياری کشور را بهره برداری کنيم. 
وی افزود: طرح بعدی بانک ژن ماهيان استخوانی دريای خزر مثل ماهی سفيد است. 
مطلبی در ادامه گفت: جدای از برنامه های ذکر شده، دو برنامه نيز با دفتر بين المللی حوزه خزر در حال اجرا هستيم که يکی احياء ماهيان دريای خزر است و ديگری بحث ماهيان خاوياری است. 
وی افزود: در ماهيان خاوياری يکی بحث انتقال به خارج برای پرورش ماهيان خاوياری در استخر ها و توليد خاويار پرورشی مطرح است و چه بسا در مورد ماهی سفيد و ماهی آزاد هم اين طرح انجام شود. 
رئيس مرکز تحقيقات شيلات با اشاره به ماهی کلونه و ماهی سفيد دريا گفت: بايد مطالعه لازم را داشته باشيم تا اين گونه های با ارزش را در قالب پرورش در قفس انجام دهيم و کار ترويجی در بعضی استانها شروع شده است. 
رئيس موسسه تحقيقات شيلات کشور گفت: برنامه ريزی شده است تا در رابطه با ماهی آزاد هم اينکار انجام شود. 
وی ادامه داد: در زمينه بهداشت محيط آبزيان نيز ماهيانی هستند که بسيار حساسند و پروژه هايی تعريف شده است که بيماريهای ماهيان و آفت های آنان شناسايی شود. 
مطلبی گفت: تحقيقات گسترده ای را با سازمان دامپزشکی در حال انجام هستيم و بحث گسترده ای هم با همکاری سازمان محيط زيست در حال انجام هستيم.


بیدادگری فقر در ایران و حاتم بخشی جمهوری اسلامی

 

بر پایه مطلب دریافتی آمده است : گسترش فقر در ایران در سال های حکومت جمهوری اسلامی چیزی نیست که محتاج افشاگری باشد. میلیون ها تن از مردم ایران که خود هر روز برای لقمه نانی تلاش می کنند بهتر از هر رسانه ای می دانند که فقر چیست. با این حال گاهی اوقات رسانه های مجاز گوشه هایی از فقر سیاه حاکم بر زندگی مردم ایران را منعکس می کنند که می بایستی هر انسان اندک آگاهی را برای تغییر ریشه ای وضع موجود به اندیشه و تلاش اندازد.

مسئله ی زنان سرپرست خانواده سال هاست که از سوی نیروهای اجتماعی به عنوان یک معضل مطرح است. تعداد زنان سرپرست خانواده هر سال زیاد تر می شود و اکنون از مرز دو میلیون نفر گذشته است. سایت پارسینه گزارش می دهد که این روزها سی و هشت هزار زن سرپرست خانواده پشت درهای بسته بهزیستی صف کشیده اند تا بلکه کمکی دریافت کنند. حال اگر زنی هم تحت پوشش قرار بگیرد فرق خاصی در وضعیتش به وقوع نمی پیوندد. فاطمه یکی از زنان تحت پوشش بهزیستی ست که با دو کودکش زندگی می کند. علی اصغر فرزند نه ساله ی فاطمه مجبور به زباله گردی ست و رضا فرزند دیگرش مبتلا به سرطان است. فاطمه که چند ساعتی کار می کند، کسی را برای نگاهداری رضا ندارد. بهزیستی ماهی پنجاه هزار تومان به فاطمه می دهد که سی و پنج هزار تومانش هزینه اجازه اتاق می شود.

روزنامه خراسان در شماره ی اخیرش گزارش داد که یک خانواده چهار نفره در خیابانی در فردیس کرج زندگی می کند چرا که مرد چهل و پنج ساله ی سرپرست خانواده به علت روماتیسم قلبی از کار افتاده است و پس از چند ماه صاحبخانه به علت عدم دریافت اجاره حکم تخلیه را گرفت.

این ها نمونه هایی از وضعیت کسانی ست که یا از کارافتاده اند یا به صورت پاره وقت کار می کنند و وقتی زن اند و سرپرست خانواده باز هم وضعیتی رقت بارتر دارند. اما وضعیت در میان کارگرانی که کار هم می کنند بهتر نیست. نمونه ی آن ده ها هزار کارگری ست که ماه ها و گاهی بیش از یک سال حقوق دریافت نکرده اند.

در حالی که خبرهایی از این نوع در رسانه ها منتشر می شوند، خبرهای دیگری هم می رسند که نشان از حاتم بخشی بی مورد جمهوری اسلامی و هزینه ثروت های ملی در جهت اجرای اهداف پان اسلامیستی این رژیم در لبنان یا سوریه یا فلسطین دارند. یک رسانه ی وابسته به دستگاه روحانیت به نام رسا گزارش داد که جمهوری اسلامی در مرکزی در شهر لاپاس بولیوی جشنی برای میلاد مهدی، امام دوازدهم شیعیان برگزار کرده است. بدیهی ست که این جشن ها و این مراسم همه اشان با پول عرق جبین همان کارگری پرداخت می شود که ده، یازده یا سیزده ماه است که حقوق دریافت نکرده است و آن زن سرپرست خانواری که مجبورست برای لقمه نانی فرزندش را به زباله گردی بفرستد و کارگری که به علت از کارافتادگی هیچ خسارت و حقوقی دریافت نمی کند تا بتواند اجاره اش را بپردازد و نانی به کف آرد. رژیم جمهوری اسلامی مسئول مستقیم تمام این مصیبت هاست.

 

فاجعه اقتصادی که دولت احمدی نژاد به بار آورد

 

بر پایه مطلب خبر آنلاین آمده است : محمود احمدی نژاد با به دست گرفتن جارو و گفتن این که جاروکش مردم است برای خود به تبلیغات انتخاباتی پرداخت و با استفاده با همین تصویرهای قلابی توانست ناآگاه ترین افراد جامعه را مجاب به رأی دهی برای خود بنماید هر چند که تقلب گسترده و پر کردن صندوق های رأی نیز در انتصاب وی به ریاست جمهوری بی تأثیر نبودند. اکنون که وی به پایان دوره ی دوم ریاست جمهوری نزدیک شده است و تضادها و اختلافات بالا گرفته است برخی از رسانه ها به افشای مصائبی می پردازند که دولت احمدی نژاد مسئول آن هاست. از جمله مواردی که این روزها سخن از آن می رود افزایش بدهی دولت به بانک هاست که در دوره ی احمدی نژاد ۲۶۷ % افزایش داشته و در واقع بیش از سه برابر شده است.

خبرآنلاین در زمینه ی افزایش بدهی های دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی نوشت که فقط بین سال های ۸۴ تا ۸۹ میزان این بدهی سی هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

البته در دوره های قبلی نیز که اصلاح طلبان و دیگران اداره ی دولت را بر عهده داشتند وضعیت اقتصادی هیچ گاه بهبود نیافت و به ضرر مردم روز به روز بدتر شد. معضل اصلی در ساختار افتصادی نه مهره ها و افراد که خود این ساختار است و گرنه احمدی نژادها نیز مانند خاتمی ها و هاشمی رفسنجانی ها می آیند و می روند و در بر همان پاشنه خواهد چرخید تا زمانی که مردم به پا خیزند و بر کل نظم انگشت اتهام را نشانه روند.

 

بدهی 5 ميليارد دلاری نفتی هند به ايران 

به گزارش خبرنگار دولتی مهر در تاریخ 27تیر آمده است : محمد بهمنی امروز در حاشيه ششمين جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نشستی خبری با حضور وزير اقتصاد، رئيس اتاق بازرگانی ايران و رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد رقم بدهی نفتی هند به ايران گفت: اين رقم هم اکنون حدود 5 ميليارد دلار است. 
رئيس کل بانک مرکزی با بيان اينکه کشوری در حد ايران دارای مبادلات تجاری و نفتی است که به همين نسبت نيز مطالباتی هم از کشور های ديگر دارد، افزود: اين در حالی است که وصولی پولهای نفتی که صادر مي‌شود معمولاً يک تا دو ماه زمان مي‌برد. 
به گفته وی ايران دارای مانده مطالبات از کشورهای خريدار نفت کشورمان است که هند نيز يکی از آنهاست. 
بهمنی با اشاره به تحريم هايی که عليه اقتصاد کشور صورت مي‌گيرد اظهار اميدواری کرد که به زودی با تمهيدات و مذاکرات صورت گرفته مطالبات نفتی ايران از هند را دريافت کنيم. 
وی با بيان اين که مشکلات بدهی نفتی هند به ايران مربوط به سيستم بانکی نيست، تصريح کرد:‌ اين مسايل سياسی است و مسايل سياسی را نبايد با مسايل اقتصادی و بانکی در هم بياميزيم و اينگونه موضوعات را به گردن سيستم بانکی بياندازيم زيرا اين امر صحيح نيست. 
وی تاکيد کرد:‌ اين در حالی است که در حال مبارزه با تحريم‌هايی که عليه ايران وجود دارد هستيم. 
بهمنی در بخش ديگی از سخنان خود در مورد اعلام نرخ تورم از اين پس توسط مرکز آمار ايران گفت: شورای عالی آمار به مرکز آمار اختيار داده که در سال 90 آمارهای مربوط به نرخ تورم را توليد و اعلام کند. 
رئيس کل بانک مرکزی با تاکيد بر اين که براساس تقسيم وظايف صورت گرفته و با تاکيد مجلس انتظار داريم که از اين پس نرخ آمار توسط مرکز آمار ايران اعلام شود، افزود: اين در حالی است که بانک مرکزی همچنان به توليد نرخ تورم ادامه مي‌دهد و نهادهايی که نرخ تورم بانک مرکزی را بخواهند اين نرخ در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. 
وی با بيان اينکه اگر آمارها توسط مرکز آمار اعلام شود ديگر دوگانگی در اين خصوص پيش نخواهد آمد افزود:‌ يک اختلاف جزئی بين آمار مربوط به نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار در ارديبهشت ماه در حدود 2 درصد وجود داشت که اين امر ناشی از سال پايه‌ای بود که نرخ تورم اين دو نهاد براساس آن تعيين مي‌شد. 
وی ادامه داد: بانک مرکزی سال پايه‌ای نرخ تورم را سال 83 و مرکز آمار سال 81 تعيين کرده بود اما امسال سال پايه توسط بانک مرکزی تغيير خواهد کرد. 
بهمنی در بخش ديگری از سخنان خود در مورد وثايق بانکی که از بخش بازرگانی دريافت مي‌شود گفت: کالاهايی که در بخش بازرگانی وارد کشور مي‌شوند به عنوان وثيقه در نظر گرفته مي‌شود اما هر ميزان که از اين کالاها ترخيص شود از ميزان وثيقه نيز کاسته مي‌شود. 
رئيس کل بانک مرکزی با اشاره به سود اندک تسهيلات سيستم بانکی به ويژه در بخش تسهيلات بلند مدت گفت: هيچ پروژه‌ای در کشور وجود ندارد که سيستم بانکی وارد آن نشده باشد. گاهی اوقات 90 تا 95 درصد پروژه‌ها توسط سيستم بانکی تامين مالی مي‌شود. 
وی ادامه داد: در سال گذشته 56 درصد کل منابع بانکها به بخش مسکن اختصاص يافته همچنين 70 هزار ميليارد ريال خط اعتباری به بانک مسکن تعلق گرفته علاوه بر آن 70 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت برای بخش مسکن منتشر مي‌شود. 
بهمنی يکی از اقدامات مهمی که بايد در راستای افزايش سرمايه بانکها صورت گيرد را تصويب لايحه اين بانک مبنی بر اختصاص 15 ميليارد دلار از منابع بانک مرکزی وحساب ذخيره ارزی برای افزايش توان مالی بانک‌ها به منظور تسهيلات دهی بيشتر اعلام کرد. 

دلال ها قیمت گوشت را دو برابر می سازند

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 27 تیر آمده است : محسن دانش‌مسگران عضو هیات علمی دانشگاه مشهد با بيان اين‌كه الگوي مصرف و ذائقه‌ي مردم ايران بيشتر به سمت گوشت گوسفند است تا گاو و گوساله، اظهار كرد: عملا بازدهي توليد گوشت گوسفند كمتر از گوساله و گاو است. گوسفند بخشي از انرژي خوراك را به صورت چربي ذخيره مي‌كند كه اين باعث مي‌شود بازدهي خوراك پايين و هزينه‌هاي توليد بالا رود. در نتيجه عرضه گوشت آن با قيمت بالاتري نسبت به گاو و گوساله صورت مي گيرد. وي ادامه داد: تفاوت قيمت پرداخت شده براي لاشه‌ي عرضه شده به كشتارگاه توسط توليدكننده نسبت به آن چيزي كه مصرف‌كننده پرداخت مي‌كند، دو برابر مي‌شود كه نصيب واسطه‌ها يعني كشتارگاه كه خريدار دام زنده است و توزيع‌كننده كه گوشت‌فروشي‌ها مي‌باشند، مي‌شود. اين‌ واسطه ها صد در صد به قيمت محصول اضافه مي‌كنند.

عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد با اشاره به اين كه برا