اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!،گردآورنده و تدوین:امیرجواهری لنگرودی

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!
روزشمارکارگری سه ماهه چهارم سال ۸۹
ماههای(دی، بهمن،اسفند ) سال ۱۳۸۹- ۲۰۱۰و۲۰۱۱

گردآورنده و تدوین:
امیرجواهری لنگرودی
amirjavaheri@yahoo.com
یادداشت:

با پایان یافتن اسفند سال ۱۳۸۹، انتشارسه ماهه چهارم روزشمارکارگری ایران ماههای( دی– بهمن – اسفند ) ممکن گردید. با تبریک سال نو به همه کارگران و بویژه خانواده های کارگری که با زندان بودن یگانه نان آورشان، ایستادگی ومقاومت یکایک اعضاء خانواده ها ، با سرهای افراشته به زندگی خود ادامه می دهند … شادا که اگرایستادگی ومقاومت یکایک آنان ( همسران – مادران – پدران و فرزندان شان ) وتامل وصبریکایک شان دربرابرگذران زندگی دشوارشان نبود، مبارزه ثمربخش کارگران ما درجغرافیای تمامیت ایران ازشمال تا جنوب، ازشرق تا غرب کشور،برسرپای نمی ایستاد . بریکایک آنان درود گرم می فرستم واین کارکوچک را برای عظمت پایداری آنان، تقدیم یکایک آن خانواده ها ومقاومت کارگران می کنم.

تا مبارزه است،ضربان روز شمار کارگری ایران همچنان می زند وحکایت این دفترهمچنان باقی ایست ….
با آغازفروردين سال ۱۳۹۰،گرد آوری روزشمارکارگری سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹ به پایان رسید،اما مبارزه همچنان ادامه دارد. کارزارتوفنده ایستادگی ومقاومت طبقه کارگرایران دربرابرسرمایه داری رژیم هارحاکم ودرمسیرمبارزه ضد استبدادی موجود،راه خود راپیوسته وحسابگرانه وکم شتاب به پیش می برد .
با توجه به آنچه که درسال پشت سرگذاشته شده شاید بودیم ؛ازامروزآشکاراست که اگرطبقه کارگر،پا پیش نگذارد،سال جدید(۱۳۹۰)،سال فقرومسکنت بیشترآنان خواهد بود . تنها ازهمین رواست که باید امیدوارباشیم تا طبقه کارگربرای وصول مطالبات خویش، امسال حساب شده تربه صف آرایی خود بنشیند وبیش ازهرموقع، به امرسازمانیابی خود بیاندیشد و بدان دست یازد.

محوری ترین مسائل کارگری درسه ماهه آخرسال۸۹ یعنی ( دی – بهمن- اسفند) ،حول مطالبات بی پاسخ مانده کارگران طی تمامی سال ۸۹ وسال های پیش ازآن دور می زند.
عدم دریافت پاسخ روشن نسبت به وضعیت سطح معیشت کارگران و بهبود آن – عدم دریافت حقوق های معوقه – مسئله قرارداد های موقت وپیمانی کارگران، بطوری که درحال حاضر ۸۰ درصد نيروي كاركشور، قراردادي هستند – معضل اخراج ها و بیکارسازی های بیرویه وجلوگیری ازآن – بیکاری چند میلیونی دربین جوانان بعنوان واقعیتی انکارناپذیر،همچنین بر پایه خبر منتشره،خطربیکاری برای دومیلیون قالیباف درکشوروجود دارد – مسئله تعیین نرخ واقعی دستمزد سال۹۰به تناسب رشد تورم و گرانی موجود بویژه بعد ازجنبه اجرایی بخشیدن به هدفمندی یارانه ها ازآذرماه به اینسو که بمثابه بزرگترین شوک تراپی تاریخ معاصرایران است- بیانیه شش تشکل مستقل کارگری پیرامون وضعیت دستمزد کارگران ونابهنگامی افزوده شدن ۹ درصد به حقوق کارگران دربرابرتورم افسارگسیخته سبد هزینه زندگی کارگران درهفته آخراسفندامسال،شوک دیگری برکارگران ومدافعین حقوق کارگران واردساخت وهمینطورنگرانی ها دربرابرآغازسونامی رسیدن قبوض گاز،برق،آب وتلفن وغیره….- اعتراض به دستگیری های معلمان که درحال حاضراقایان محمد داوری، رسول بداغی، هاشم خواستار، عبدالرضا قنبری وعبدالله مومنی پنج معلمی هستند که همچنان درزندان به سرمی‌برند – تجمعات اعتراضی معلمان به دفعات درمقابل بی توجهی مسئولین به وضعیت استخدامی معلمان زن درمناطق بد آب و هوا- اعتراض به وضعیت پرستاران – دراعتراض به وضعیت کارگران زندانی وروشن نبودن وضعیت آنان – اعتراض به تعطیلی وورشکستگی کارخانجات وصنایع ازجمله؛ کارخانه های مهم صنعتی گیلان اعم از خاور، دخانیات، ایران پوپلین وایران کنف درمعرض ورشکستگی قراردارند واین نگرانی وجود دارد که هزاران کارگرزحمت کش بیکاربشوند ، تعطیلی کارخانه قند بردسیرکرمان ، کارگران کارخانه سینجرگازواخراج کارگران وتاثیرمخرب آن برزندگی کارگران – تعطیلی بزرگترین کارخانه کاشی و سرامیک – صنعت چرم و کفش تبریز وتعطیلی کارخانجات پارس الکتریک و غیره….– مشکلات کارگران دربرابرسوانح حین کاروبویژه درسطح معادن وکارهای ساختمانی وحادثه اسفبارایران خورو– اعتراض به انتقال کارگران – عدم بیمه تامین اجتماعی وبدهکاری دولت وکارفرما ها به موسسه تامین اجتماعی. دراین باب درخبرها آمده است : «دولت ازسال ۵۴ تا كنون بابت اصل و ديركرد سه درصد بيمه بيكاري كارگران بيمه شده ونيزبرداشت‌هاي خود ازمنابع سازمان تامين اجتماعي حدود ۲۰ هزارميليارد تومان به سازمان بدهكاراست و دوهزارميلياردتومان نيز كارفرماها به تامين اجتماعي بدهكارند…» . همچنین عوارض ناشی از واردات بیرویه در سطح کلان توسط مافیای قدرت ، آنچنان ضربه کشنده ای بر تولید داخلی وارد ساخت که سوخت و ساز بازار داخلی را نیز به واکنش واداشت بطوری که درخبرها آمده است : » … بدليل وارد شدن اجناس دوخت چيني، کسي در داخل حاضربه توليد و دوختن پارچه نيست و عمدتا پارچه فروشان هم به فروش اجناس دوخته شده روي مي آورند- بنا به گزارش رسيده بازاربزرگ تهران، درحال حاضر ۴۰ درصد مغازه ها و بنکداران پارچه و صنف قماش بسته هستند.به گفته يكي ازبازاريان ۴۰درصدپارچه فروشان مغازه هايشان رابسته وپشت شيشه هايشان نوشته اند که هيچگونه فعاليت کسبي ندارند….»
ازپایان آذرماه سال۱۳۸۹ودراین برهه سال،با اجرایی شدن هدفمند سازی یارانه ها ما با موج وسیع افزایش قیمت ها وتهاجم به سطح زندگی اقشار میانی و نیروی عظیم خط فقروتهیدستان جامعه روبروهستیم . آن گونه است که درسرتیترروزشمارکارگری سه ماهه بعدی، گرانی وافزایش قیمت ها چشم گیراست. بطوری که در دی ماه ۸۹معاون بازرسى شوراى اصناف كشور از پلمب شدن هزاروپانصد(۱۵۰۰) واحد صنفى در ۲ هفته اول هدفمند كرن يارانه‌ها خبرداد (خبرگزاری دولتی فارس ،تاریخ۲۰ دی) طبق گزارشات منتشر شده قیمت هرشانه تخم مرغ به ۶۵۰۰ تومان، گوشت قرمز کیلویی ۱۸هزار تومان و گوشت مرغ به کیلویی ۳۵۰۰ تومان رسیده است! درحال حاضر در بازار تهران هیچ میوه ای زیرکیلویی هزار تومان وجود ندارد و …. اینها سرفصل، اخبارروزشمارکارگری سه ماهه فوق می باشد.
باامید به اینکه بتوانیم با همکاری دوستان علاقمند به مسائل کارگری، بزودی مرورآماری براعتصابات واعتراضات کارگران ایران درسالی که گذشت را فراهم آوردیم و حول یکایک محورهای مطالباتی بی پاسخ مانده کارگران ایران درسطوح گوناگون کاری، گفتگوی دقیق تری با شما خوانند گان عزیز داشته باشیم .
یاد آور می گردد:
برای آن دسته ازعلاقه مندان به آرشیو روزشمارکارگری، لینک های روز شمار نه ماهه سال۱۳۸۹ را درزیرمی اورم . باشد که مفید افتد .
روزشمار کارگری فروردین ماه سال ۱۳۸۹ – ۲۰۱۰
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=45&pgn=7

روزشمار اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ – ۲۰۱۰

Click to access 20100705_71_rsk-amir.pdf


روزشمار خرداد سال ۱۳۸۹ – ۲۰۱۰

Click to access 2010-07-24_68_rs-89-3.pdf

روزشمار تیر ماه سال ۱۳۸۹ – ۲۰۱۰

Click to access 20110106_128_roozshomar4-89.pdf

روزشمار مرداد ماه سال ۱۳۸۹ – ۲۰۱۰

Click to access 2011-01-15_125_rs-89-5.pdf

روزشمار شهریور ماه سال ۱۳۸۹ – ۲01۰

Click to access 20110222_149_rsk89-6.pdf

روزشمارکارگری سه ماهه سوم سال ۱۳۸۹
ماههای ( مهر- آبان – آذر ۱۳۸۹- ۲۰۱۰)

Click to access rsk-m789-sal1389.pdf

دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری های رسمی ایران (ایلنا – ایسنا – مهر ، دنیای اقتصاد، سایت آفتاب، سایت های اصلاح طلب کلمه، مردمک، جرس، سحام نیوزوسایت سفیروغیره…) وتشکل ها،نهادها وسایت های مستقل مانند : (کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعالان کارگری ایران خودرو،کانون مدافعان حقوق کارگر، وبلاگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کمیته پیگیری ایجادتشکل های آزاد کارگری،آسمان دیلی نیوز،آژانس ایران خبر،سایت ميدان زنان، ،کانون صنفی معلمان تهران،کردستان میدیا، ساوالان سسی وغیره) درداخل وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشور( تارنمای چشم انداز کارگری- افق روشن- سایت روشنگری –سایت پیام ،وبلاگ کارگری راه کارگروغیره …) وخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آمده و به نظرتان می رسد.

اضافه کنم ؛ لینک روزشمارکارگری دوره های پیش را نیزدرپایان روزشمارکارگری سه ماهه ( دی- بهمن – اسفند) سال۸۹ گذاشته ام تا علاقمندان درصورت نیازبه فعل و انفعالات مبارزات کارگران و زحمتکشان کشوروسایرجنبش های اجتماعی ،آنها را درسال های پیشین رانیزدردسترس خود داشته باشند.
خوشحالی ام آنگاه افزون می گردد که فعالان کارگری،مدافعان به حقوق کارگران وهرآنکس که روزشمار به دستش می رسد ، بتواند نکته نظرها وانتقادات سازنده وموثر خود را برسراین مجموعه کاربا من درمیان نهد . ما بیش ازهرچیزازدریافت ایمیل های شما خرسند گشته وخواهیم آموخت .
با دوستی و رفاقت

امیرجواهری لنگرودی
سه شنبه ۹ فروردين ۱۳۹۰ برابر با ۲۹ مارس ۲۰۱۱

اخبار دی ماه سال ۱۳۸۹
تجمع اعتراضی کارگران مخابرات راه دور ایران در محل سخنرانی احمد نژاد

به نوشته سایت سفیر در اول دی آمده است : كارگران شرکت مخابرات راه دور ایران که چندی است به دلیل پرداخت نشدن حقوق خود به طور مرتب تجمع‌های اعتراض‌آمیز برگزار می‌کنند، این‌بار محل سخنرانی رئیس‌جمهور در شیراز یعنی ورزشگاه حافظیه را به این منظور انتخاب کردند.به گزارش پایگاه خبری سفیر، استاندار فارس چند روز پیش درباه این کارگران که 18روز پیاپی مقابل استانداری تجمع کردند و یکسال است حقوق نگرفته‌اند گفته بود ما مسئولان باید از غصه بمیریم که این کارگران این مدت طولانی حقوق نگرفته‌اند.به نظر می‌رسد هنوز وعده‌های مسئولان استان فارس درباره این کارگران محقق نشده است، چرا که بیش از 500 نفر از آن‌ها امروز با پلاکاردهایی همچون « آقای رییس‌جمهور! مسئولین استانی برای مخابرات راه دور ایران چه كردند» و «از خواب غفلت بیدار شوید صنعت فارس در خطر است»، «نان در سفره نداریم» و… در مقابل ورزشگاه حافظیه، محل سخنرانی امروز محمود احمدی‌نژاد تجمع کردند.
800کارگر این کارخانه تاکنون نامه‌نگاری‌های متعددی را با مسئولان دولتی انجام داده‌اند.
مشکلات این کارخانه از دوسال پیش و همزمان با کاهش نقدینگی آغاز شد و هرچند اختصاص مبلغ 230میلیارد ریال برای رفع مشکلات مالی به این کارخانه در استانداری و همچنین هیات دولت مصوب شده، اما این رقم تاکنون به این کارخانه تزریق نشده است.

ترجمه نامه شدید اللحن ث ژ ت
به سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس

ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی و تمامی فعالین کارگری زندانی و خاتمه تعقیب قضایی آنان هستیم.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس
4 avenue d’Iéna
75016 PARIS

آقای سفیر،

ما یکبار دیگر اعتراضمان را بخاطر نقض مکرر آزادیهای کارگری و تلاش متداوم حکومت ایران برای سرکوب اتحادیه های مستقل کارگری اعلام میکنیم.
ث ژ ت در جریان وخیم شدن سلامتی آقای رضا شهابی که ۶ ماه است بدون دلیل در زندان نگه داشته شده است قرار دارد.
ما به شدت رفتار و منش مقامات ایران را که با بکارگیری قدرت دولتی سعی در سرکوب فعالیتهای مستقل کارگری با وجود تعهدات بین المللی خود دارد محکوم میکنیم.
ما بشدت از دستگیری فعالین کارگری و اعمال شکنجه گرانه و بربریک اعتراف گیری برای توجیح زندانی نمودن فعالین کارگری خشمگین هستیم. «منفعت» آقای شهابی پس از ۶ ماه زندان این بوده است که اینک جانش نیز بخاطر اعتصاب غذایی که شما در قبال آن مسئول هستید در خطر است.
ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی و تمامی فعالین کارگری زندانی و خاتمه تعقیب قضایی آنان هستیم.
با احترم به شما،
ژان فرانسوا کورب
رئیس روابط اروپا و بریتانیا
ث ژ ت
ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
info@workers-iran.org

تجمع کارکنان شرکت مخابرات استان تهران
به نوشته سایت اصلاح طلب جرس و به نقل از گزار سایت آفتاب در اول دی آمده است : حدود 150 نفر از شرکت مخابرات تهران در اعتراض به کاهش محسوس حقوق ماهیانه خود تجمع کرده‌اند.به گزارش آفتاب، کارکنان شرکت مخابرات تهران جلوی ساختمان شاهد، در پی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و تغییرات شدید در فیش حقوقی خود به این روند معترض هستند.
آئین‌نامه جدید حقوق کارکنان مخابرات که تحصلات پائین دارند را تغییر داده و برخلاف روال سابق حقوق ماهیانه را به پائین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسانده است.کارمندانی که حقوق 800 هزار تومانی دریافت می‌کردند امروز در حساب بانکی‌شان تنها 25 هزار تومان ریخته شده است و هیچ‌کسی پاسخ‌گو نیست. همچنین تاکسی‌های فرودگاه امام‌ جلوی تاکسی‌رانی تجمع‌ کرده‌اند.
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۸۹, ساعت ۱۵:۰۷
كارگران توانبخش الوند قزوين 21ماه حقوق نگرفته‌اند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ اول دی 89 آمده است : تعدادي از كارگران توانبخشي الوند قزوين نسبت به عدم توجه صاحب اين كارخانه و برخي از مسئولين به نپرداختن 21 ماه از حقوقشان معترض بودند.
اين كارگران كه تا 25 سال سابقه كارگري دارند در مراجعه به دفتر خبرگزاري ايلنا در شهر صنعتي البرز از عدم پرداخت حقوق 21 ماهه خود شكايت داشتند و گفتند: با توجه به اينكه كارخانه در حال حاضر توليد و فروش دارد، ولي متاسفانه كارفرما با ادعاي ورشكستگي ،به ما كارگران حقوق نمي دهد.
عدم پرداخت بيمه اين كارگران به تامين اجتماعي در 9 ماه گذشته از ديگر مشكلات كارگران توانبخش الوند قزوين است و اين كارگران اعلام داشتند: در جلسه كميسيون امنيت كارگري شهرستان البرز كه همزمان با سفر رئيس جمهور محترم به استان برگزارشد، نماينده اين شركت در جلسه قول داد تا پانزدهم آذر ماه جاري نسبت به پرداخت 3 ماه از حقوق معوقه اقدام كند كه تاكنون اين قول عملي نشده است.
در ادامه كارگران معترض به طرح شكايت از صاحب شركت به ادار ه هاي كار ، تامين اجتماعي ، دادگستري و… اشاره كردند و گفتند:با سيلي صورتمان را سرخ نگه مي داريم ، برخي ها از ما كارگران هنوز مستاجرند و فرزند دانشجو دارند، كسي به دادمان نمي رسد.
يكي از اين كارگران كه نخواست نامش اعلام شود، گفت: وقتي مشكلاتمان رابراي برخي از مسئولين مي گوييم، انگار آقايان به داستان گوش مي دهند و دركي از 21 ماه حقوق نگرفتن كارگران ندارند كه جاي تاسف دارد.يكي ديگر ازاين كارگران با اشك‌هاي در چشم گفت: تا به حال مشكل‌مان را رسانه‌اي نكرديم تا شايد كاري كنند، ولي صاحب كارخانه به تعهد نماينده اش در پرداخت مطالبتان كارگران پايبند نيست.
.بحرانی شدن صنعت مرغداری با حذف يارانه ها و افزايش قيمت انرژی

به نوشته سایت آفتاب و به نقل از گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا در اول دی آمده است : مدير شرکت تعاونی مرغداران مرغ گوشتی مشهد گفت: «افزايش حامل‌های انرژی تاثير بسزايی در قيمت‌ تمام شده مرغ در آينده خواهد داشت.»
محمد جواد اسدی افزايش قيمت حامل‌های انرژی به خصوص گازوئيل را از جمله عوامل افزايش قيمت تمام شده مرغ در ماه‌های آتی عنوان کرد.
وی يادآور شد: «قيمت مرغ متاثر از عرضه و تقاضا حاکم بر بازار است و بستگی به تصميم امروز نيست و با توجه به اينکه در حال حاضر با هدفمندی افزايش قيمت گازوئيل افزايش ۵۰۰ تومانی برای هر کيلو مرغ است، بسياری از مرغداران ما منصرف از جوجه‌ريزی شده‌اند.»
مدير شرکت تعاونی مرغداران مرغ گوشتی مشهد افزود: «در عرض دو روز جوجه از ۱۱۰۰ تومان تبديل به ۴۰۰ تومان شده قطعا تا هفته آينده به ۱۰۰ تومان خواهد رسيد که در اين حالت عواقب بسيار دردناکی و غير قابل جبرانی در ماه آينده در اين صنعت پيش خواهد آمد.»
وی با بيان اينکه حذف يارانه‌ها در قيمت سوخت مرغداری بيش از هر صنعت ديگری تاثير مي‌گذارد، تصريح کرد: «در حالی که در کشورهای ديگر طبق برآوردهای صورت گرفته، صنعت مرغداری پرخطرترين و ريسک پذيرترين صنايع است و نيازمند توجه دولت است.»
مدير شرکت تعاونی مرغداران مرغ گوشتی مشهد گفت: «دولت بايد به سرعت قيمت سوخت را تقليل دهد و يا با پرداخت نقدی نوسانات را کاهش دهد، در غير اين صورت پيش‌بينی می شود به سمت واردات مرغ در شب عيد با قيمتی بالای ۴۰۰۰ تومان برويم.»

تعطيلی کارخانجات روغن و خسارت ۱۷ ميليون دلاری

به گزار ش خبرگزاری دولتی مهر ایران در تاریخ اول دی آمده است : رئيس کانون انجمن‌های صنفی صنايع غذايی در سومين سمينار دانه‌های روغنی و روغن‌های خوراکی گفت: ما بايد ديوار تعرفه‌ای واردات را به سمت دانه سويا سوق دهيم تا به سمت کنجاله سويا و روغن خام نرود.
ابوالحسن خليلی افزود: از سال ۸۰ تا ۸۶ روند رشد دانه‌های روغنی مطلوب بود اما در سه سال گذشته اين روند رو به‌کاهش بوده و امسال نيز خشک‌سالی و بي‌برنامگی مسئولان اين مشکلات را افزايش داده است.
وی گفت: بي‌توجهی به تعرفه پلکانی در کشور منجر به واردات محصول نهايی شده است که تداوم اين سياست و طرح هدفمندی يارانه‌ها ثبات نرخ ارز نگراني‌های بيشتری را در اين حوزه به‌وجود مي‌آورد.
خليلی افزود: ميانگين ۵ ساله روغن خام و کنجاله نشان مي‌دهد که ۳ ميليون تن نياز صنعت مرغداری به کنجاله است و کارخانجات روغن نباتی هم نياز به روغن خام دارند که حدود يک ميليون تن دانه روغنی برای اين منظور وارد مي‌شود.
وی خاطر نشان کرد: اين بي‌توجهی در واردات دانه کنجاله و روغن و بي‌برنامگی در توسعه و کشت دانه‌های روغنی باعث شده که بيش از ۱۷ ميليون دلار ارزش افزوده از کشور خارج شود.
خليلی ادامه داد: تعطيلی کارخانجات، بي‌ثباتی اشتغال در اين حوزه و عدم توسعه کشت دانه‌های روغنی از نتايج تصميم گيريهای نادرست در کشور است.
وی گفت: از سال ۸۲ تا سال ۸۸ روند شاخص قيمت کالا و خدمات رو به‌افزايش بوده اما اين روند در قيمت روغن نباتی ثابت يا بعضا کاهش داشته است که در هيچ کالای ديگری اين نقش‌آفرينی بخش خصوصی را در تنظيم بازار نمي‌بينيم.
رئيس کانون انجمن‌های صنفی صنايع غذايی با اشاره به کيفيت توليد روغن نباتی در کشور، افزود: در يک دهه اخير گام‌های بلندی در کيفيت روغن نباتی برداشته شد که روند توليد، توزيع و مصرف روغن مايع افزايش يافته به‌طوری که در کشور از ۵ تا ۱۰ درصد به ۵۰ درصد توليد رسيده است.
خليلی درخصوص ترانس در روغن جامد گفت: در گذشته ۳۰ درصد ترانس در روغن جامد وجود داشت که امسال اين رقم به ۷ درصد می رسد، ضمن اينکه پيش‌بينی مي‌شود در سال ۹۰ توليد روغن نيمه‌جامد با حداکثر ۵ درصد ترانس انجام شود.
حقوق كارگران نبايد از يك ميليون تومان كمتر باشد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ اول دی 89 آمده است : عباس كشاورز معتمدي عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان قزوين اظهار كرد: با توجه به تورم سالانه و اثرات اجراي قانون هدفمندي يارانه حقوق كارگران نبايد از يك ميليون تومان كمتر باشد.
به گزارش ايلنا،كشاورز معتمدي با بيان اينكه هزينه اجاره مسكن ، آموزش فرزندان و 35 قلم از كالاهاي اساسي به شكل قابل ملاحظه اي افزايش يافته ،گفت : بنده براساس كار مطالعاتي و كارشناسي و با در نظر گرفتن يك زندگي متوسط براي يك خانواده كارگري تصويب اين رقم را به نمايندگان جامعه كارگري در شوراي عالي كار پيشنهاد مي كنم.
وي: از نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار مي خواهيم به هيچ عنوان از مواضع بحق خود در خصوص حداقل دستمزد كارگران كوتاه نيايند.
اين فعال جامعه كارگري با اشاره به اينكه در سال گذشته با فشار دولت به عنوان بزرگترين كارفرما، حداقل دستمزد كارگران با رقم ناچيزي تعيين شد ، خاطرنشان ساخت: امسال با توجه به شرايط اجراي هدفمندي يارانه‌ها كه حتماً در سبد هزينه‌ خانوار ديده خواهد شد ، بايد حداقل دستمزدها به شكل دقيق و كارشناسي تعيين شود.
عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان قزوين تصريح كرد: تصويب حداقل يك مليون تومان به عنوان پايه حقوق، منجر به ارتقاء رفاه جامعه هدف كارگري و اقشار كم‌درآمد و حداقل بگير‌ها مي‌شود و قدرت خريد اين اقشار را افزايش مي‌دهد.
پايان پيام

احتمال مرگ معدنچيان افزايش يافت

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ اول دی 89 آمده است : به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ اول دی 89 آمده است : اداره كار و امور اجتماعي استان كرمان با اعلام افزايش ضريب احتمال مرگ معدنچيان اشكيلي از ادامه عمليات گروه امداد خبر داد.
هوشيار احمدي مسوول روابط عمومي اداره كار و امور اجتماعي استان كرمان در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: با گذشت يك هفته از ريزش اشكيلي و مدفون شدن سه كارگر معدنچي در زير آوار معدن اميد كارشناسان معدن و مسوولان گروه امداد براي نجات كارگران كاهش يافته است.
وي افزود: به عقيده اين كارشناسان در پي افزايش دماي داخلي معدن و ريزش‌هاي مستمر ذغال سنگ در محل وقوع حادثه احتمال مرگ معدنچيان و فاسد شدن اجساد افزايش يافته است.
وي با بيان اينكه گروه نجات همچنان به عمليات جست‌وجو براي يافتن كارگران معدنچي ادامه مي‌دهد گفت: همه تلاش‌ها براين است تا حتي المقدور اجساد قربانيان از داخل معدن خارج شود.
پايان پيام

تبديل سازمان تامين اجتماعي به صندوق، موجب ضرر کارگران و بازنشستگان شد
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ اول دی 89 آمده است : به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ اول دی 89 آمده است : دبیر اجرایي خانه کارگر کاشان گفت: تبديل سازمان تامين اجتماعي به صندوق تامين اجتماعي بدون حضور نماينده كارگران و بيمه‌شدگان در شوراي عالي تامين اجتماعي، موجب ضرر و زيان کارگران و بازنشستگان شد.
به گزارش ايلنا، ماشاالله زهتابي در جلسه هم‌انديشي کارگران و بازنشستگان در سالن اجتماعات خانه کارگر كاشان، صاحبان اصلي سازمان را کارگران و بازنشستگان دانست و اظهار داشت: اين تبديل فقط موجب ضرر قشر کارگر و بازنشسته آنها است.
وي افزود: کارگران و بازنشستگان محور اصلي سازمان تامين اجتماعي هستند که اين سازمان بايد حق اين قشر زحمتکش را محفوظ نگه داشته و رعايت کند.
زهتابي سازمان تامين اجتماعي را متعهد به درمان مستقيم كارگران و بازنشستگان دانست و افزود: اين سازمان امروز در دوران بازنشستگي كارگران در قبال دريافت 30 سال حق بيمه از آنها متعهد به ارائه خدمات درمان مستقيم به آنان است.
وي امكانات درماني سازمان را به عنوان حق‌الناس كارگران در نزد تامين اجتماعي دانست و گفت: چنانچه سازمان تامين اجتماعي از ارائه خدمات درماني مستقيم به كارگران و بازنشستگان امتناع كند، خلاف شرع عمل كرده است.
وي با تاكيد بر اينکه کارگران، بازنشستگان و مستمري بگيران سهام‌داران واقعي سازمان تامين اجتماعي هستند، افزود: اين سازمان بايد درراستاي منافع اعضاي سهام‌دار کار کند.
زهتابي با اشاره به افزايش ناچيز حقوق بازنشستگان در سال جاري گفت: امروز يکي از دغدغه‌هاي اصلي كارگران بازنشسته پايين بودن حقوق از سوي سازمان تامين اجتماعي است.
وي با اشاره به افزايش 6 درصدي حقوق بازنشستگان در ابتداي سال جاري بيان داشت: طبق قانون و بر اساس مصوبه شوراي عالي کار، مستمري بازنشستگان از ابتداي سال جاري بايد 15 درصد افزايش مي‌يافت.
زهتابي خاطرنشان کرد: سازمان تامين اجتماعي موظف است به بازنشستگان که سال‌ها با سختي و مرارت در محيط‌هاي کارگري تلاش کرده و حق بيمه به تامين اجتماعي پرداخت كرده‌اند و امروز با انواع بيماري‌ها دست به گريبان هستند در بخش درماني به ياري آنها بشتابد.
وي با اشاره به كاهش خدمات درماني و مشكلات بخش درمان بازنشستگان تامين اجتماعي بيان داشت: كاهش خدمات درماني موجب استقبال بازنشستگان از بيمه‌هاي مكمل و تكميلي شده كه اين امر از يك طرف درمان مستقيم را در آينده با مشكل روبه‌رو و از سوي ديگر درمان مستقيم سازمان به بازنشستگان را كم‌رنگ‌تر خواهد كرد.
دبير اجرایي خانه کارگر کاشان با اشاره به اثرات مثبت جلسات هم‌انديشي کارگران و بازنشستگان بر ادامه جلسات کانون‌هاي کارگران بازنشسته وکارگران شاغل تاكيد كرد و گفت: ادامه اين جلسات مي‌تواند از منافع کارگران و بازنشستگان كه صاحبان اصلي سازمان تامين اجتماعي هستند، حمايت کند.
پایان پیام

جان باختن کارگرنوجوان ساختمانی در اثر سقوط
روز دوشنبه 89/9/29 کارگر نوجوانی به نام قانع شریفی ساکن سنندج که در ساختمان در دست احداث بیمه ایران واقع در میدان آزادی سنندج مشغول به کار بود ، متا سفانه به علت فراهم نبودن شرایط ایمنی ، از طبقه چهارم این ساختمان سقوط کرد و دردم جان سپرد .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
1 دی 1389

هيچ مقامي حق اجرا نكردن بيمه كارگران ساختماني را ندارد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ اول دی 89 آمده است : عيد علي كريمي ، دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين اظهار كرد: اگر آيين نامه مربوط به اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني اشكال داشته باشد بايد به جاي متوقف كردن موقت اجراي قانون، ايرادهاي آيين را شناسايي و مرتفع كرد.
كريمي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه هيچ مقام يا مسوولي حق ندارد از اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني ولو به صورت موقت خود داري كند، افزود: حتي اگر آيين نامه مربوط به اجراي اين قانون نيز اشكال داشته باشد، بايد به جاي متوقف كردن موقت اجراي قانون، ايرادهاي آن را شناسايي و مرتفع كرد.
وي گفت:مطابق قانون دولت بايد زمينه شناسايي و فراهم ساختن امكان استفاده از مزاياي بيمه اجباري را براي كارگران ساختماني واجد شرايط فراهم كند.
اين فعال جامعه كارگري با اشاره به اينكه برخورداري از مزاياي بيمه‌هاي تامين اجتماعي همواره در يكصد سال گذشته يكي از آرزوهاي كارگران ساختماني بوده‌ است، افزود: با تصويب قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در سال 87 و ابلاغ آيين نامه اجرايي اين قانون در بهار سال جاري به اين آرزو جامه عمل پوشانده شد.
پايان پيام

بحران صنعتي در اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ اول دی 89 آمده است : دبير اجرايي خانه كارگر اسلامشهر از بحران صنعتي در اين شهرخ بر داد و گفت: سوءمديريت و واگذاري‌هاي غيراصولي از عوامل اصلي تشكيل‌دهنده بحران صنعتي شهرستان اسلامشهراست.
حسن پورطالبيان در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا اظهار داشت: واگذاري‌هاي غيراصولي و بدون برنامه‌ريزي و عدم لحاظ شدن شرايط خاص باعث شده تا اين شهرستان در يك بحران صنعتي فرو برود.
به گفته پورطالبيان، همين امر باعث شده تا بزرگترين كارخانه موجود اين شهرستان يعني لاستيك البرز با يك چهارم ظرفيت توليد كند.
دبيراجرايي خانه كارگر اسلامشهر در ادامه بيان داشت: بيش از يك هزار و 200 كارگر لاستيك البرز از اين كارخانه 5 ماه حقوق طلبكار هستند.
پورطالبيان گفت: با توجه به اينكه خط فقر در حدود 800 هزار تومان عنوان شده است، لذا بايد درآمد كارگران نيز افزايش يابد.
پايان پيام

زمان مقرري بيمه بيكاري كارگران چيني هيس تمام شد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ اول دی 89 آمده است : دبير اجرايي خانه كارگر خرم دره ازتعطيلي شركت چيني هيس خبر داد.
كاظم خلجي درگفت وگوبا ايلنا بااشاره به اشغال 500 كارگر در شركت چيني هيس افزود: به علت عدم فروش محصولات، مسوولان اين واحد توليدي مجبوربه تعطيل كردن واحد خود شده‌اند.
وي با اشاره به مالكيت خصوصي شركت چيني هيس، تصريح كرد: با كارگران تسويه حساب شده و آنها به بيمه بيكاري معرفي شدند اما در حال حاضر مدت زمان قانوني دريافت مقرري بيمه بيكاري پايان‌پذيرفته وكارگران بلاتكليف هستند.
پايان پيام
آخرین خبرها درباره سه کارگر دراعماق معدن هیجدک
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر آمده است : معدنچیان کرمانی پس از گذشت هشت روز از حادثه ریزش معدن هجدک همچنان در اعماق معدن مدفون هستند و تلاشهای امدادگران به دلیل ریزشهای متوالی بی نتیجه مانده است.
به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از گذشت هشت روز از ریزش معدن هجدک و مدفون شدن هشت کارگر این معدن در عمق ۶۰۰ متری تلاشها برای بیرون آوردن آنها از معدن همچنان بی نتیجه باقی مانده است.
هم اکنون گروههای ویژه امدادی در حال حفر تونل انحرافی برای رسیدن به عمق معدن هستند اما به دلیل اینکه به لایه پور مانند زغال برخورد کرده اند حفر تونل به دلیل ریزش پی درپی زغال پودر شده با مشکل مواجه شده است.
حفر تونل انحرافی بی نتیجه ماند
طی روزهای اخیر امدادگران سعی کرده اند با تثبیت دیواره های تونل انحرافی خود را به معدن برسانند اما حجم بالای ریزش ادامه عملیات را بسیار سخت کرده است.
ایجاد تونل انحرافی هم اکنون مهمترین راهکار امدادگران است اما با وجود خارج کردن صدها واگن زغال از این تونل همچنان دیواره های این کانل که به صورت عمومی به طرف محل حادثه درحال احداث است ریزش می کند و جان امداد گران را نیز تهدید می کند.
بسیاری از کارشناسان بروز چنین حادثه ای را در حوادث معادن ایران بی سابقه می دانند و این واقعه را عجیب و استثنایی تلقی کرده اند.

ایلنا: اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان با اعلام افزایش ضریب احتمال مرگ معدنچیان اشکیلی از ادامه عملیات گروه امداد خبر داد.
هوشیار احمدی مسوول روابط عمومی اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: با گذشت یک هفته از ریزش اشکیلی و مدفون شدن سه کارگر معدنچی در زیر آوار معدن امید کارشناسان معدن و مسوولان گروه امداد برای نجات کارگران کاهش یافته است.
وی افزود: به عقیده این کارشناسان در پی افزایش دمای داخلی معدن و ریزش‌های مستمر ذغال سنگ در محل وقوع حادثه احتمال مرگ معدنچیان و فاسد شدن اجساد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه گروه نجات همچنان به عملیات جست‌وجو برای یافتن کارگران معدنچی ادامه می‌دهد گفت: همه تلاش‌ها براین است تا حتی المقدور اجساد قربانیان از داخل معدن خارج شود.

همراه با کارگران ترکیه علیه قوانین ضد کارگری این کشور اعتراض کنیم!

حکومت ضد کارگر ترکیه تصویب و تغییر قوانین کار ترکیه در جهت منافع بیشتر سرمایه داران را در دستور گذاشته است. از 113 ماده قوانین کار قرار است 42 ماده این قوانین تغییر یافته که نتایجی جز بیحقوقی بیشتر کارگران، افزایش مالیاتها، و برای کم کردن دستمزدهای کارمندان بخشتهای مختلف که آنها را در ردیف کارگران قرار میدهند، محدودترکردن فعالیتهای سازمانهای کارگری ونیز محدودتر کردن امنیت شغلی بخشی از این قوانین ضد کارگری است.
اتحادیه ها و سازمانهای کارگری ترکیه برگزاری میتنگها وتظاهرات اعتراضی در روز چهارشنبه 22 دسامبر 2010 سازمان داده اند و قراراست در ادامه در شهرها و مناطق مختلف دیگر نیز به برگزاری میتنگهای اعتراضی بپردازند، تا بتوانند یکصدا و متحد در مقابل قوانین ضد کارگری حکومت ترکیه ایستاده وبه تصمیمات حکومت ترکیه اعتراض نمایند.
اتحادیه ها و سازمانهای کارگری ترکیه با شعارهای اگر متحد شویم، پیروز میشویم، ساکت ننشینیم، صاحب آینده خود شویم، به میدان آمده تا تصمیمات حکومت ضد کارگر ترکیه را به عقب برانند.
کارگران ایران نیز در جنگ با دولت ضد کارگر جمهوری اسلامی هستند، تا بتوانند، در مقابل سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی ایستاده، برای ایجاد سازمانها و تشکلهای کارگری خود مبارزه میکنند وبرای این امور، امروز فعالین کارگری بیشماری در زندانهای این رژیم اسیر و زندانی می باشند.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور ضمن محکوم کردن قوانین ضد کارگری حکومت ترکیه، قویا در کنار اعتراض کارگران ترکیه ایستاده و از خواسته ها و مبارزات آنها پشتیبانی میکند.
اتحاد ما رمز پیروزی ماست!
ساکت ننشینیم، صاحب آینده خود شویم!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.com
ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
– کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
– همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr
– کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
– کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
– کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se
– کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
– انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com
– شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
– اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com
– کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca
کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) solidarity.labor@googlemail.com
iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه
نان گران شد، مردم نخریدند!
گزارشی از نخستین روز گرانی نان در تهران
حسین کرمانی – دویچه وله: از ظهر چهارشنبه (۱ دی ۱۳۸۹) قیمت نان در تهران بیش از یک‌ونیم برابر افزایش داشته است. چندین نانوا هم در گفت‌و‌گو با دویچه وله از منع استفاده از کنجد روی نان‌های سنگک و بربری با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه نان خبر دادند.
قیمت نان از روز چهارشنبه در تهران تغییر کرده است. با آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها قیمت نان یک و نیم برابر افزایش پیدا کرده است. در عوض محمود احمدی نژاد خبر از پرداخت ماهانه ۴ هزار تومان برای جبران تفاوت قیمت گذشته نان با قیمت‌های جدید را داده است. همچنین چند نانوا در گفت‌وگو با دویچه از منع عرضه نان‌های سنگک و بربری کنجددار سخن گفته‌اند.
«نان سنگک ساده ۵۰ تومان، سنگک کنجددار ۷۰ تومان، بربری ساده ۴۰ تومان، بربری کنجددار۵۰ تومان، لواش ۱۵ تومان و نان تافتون ۱۵ تومان.» به نقل از روزنامه ایران در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۸۴، این اعداد قیمت نان است که توسط اتحادیه نانوایان به نانوایی‌های تهران ابلاغ شد.
با گذشت ۵ سال از ابلاغ قیمت‌های بالا توسط اتحادیه نانوایان تهران، آخرین قیمت نان که توسط ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، وزارت بازرگانی و اتحادیه نانوایان به نانوایی‌های تهران ابلاغ و از روز ۱ دی ۱۳۸۹ اجرا شده است چنین است: «نان سنگک ۴۰۰ تومان، بربری ۳۰۰ تومان، تافتون ۲۰۰ تومان و نان لواش ۱۰۰ تومان.» به نقل از سایت «ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها» قیمت‌های جدید نان بعد از «جلسه وزیر بازرگانی و فرمانداری تهران» تهیه و در اختیار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران قرار گرفته است.
نانوایان تهران درباره فروختن نان به قیمت‌های جدید از ظهر چهارشنبه خبر می‌دهند. یک نانوایی سنگکی در منطقه ۲ تهران روز اول دی ماه ۱۳۸۹ به دویچه وله چنین می‌گوید: «تا ظهر امروز، نان سنگک را به همان قیمت قدیم فروختیم، از بعدازظهر به قیمت ۴۰۰ تومان می‌فروشیم.»
دیدن قیمت‌های جدید نان پشت شیشه نانوایی
یک نانوایی بربری در خیابان پیروزی تهران در گفت‌و‌گو با دویچه وله خبر از چسباندن قیمت‌های جدید نان به پشت شیشه نانوایی می‌دهد و می‌گوید: «امروز ظهر (چهارشنبه) از «تعزیرات» آمدند قیمت زدند. تا به‏حال ۲۰۰ تومان بوده، حالا شده ۴۰۰ تومان. امروز خیلی خلوت‏تر بود. روی تعداد مشتری‏ها تاثیر گذاشته است. پخت‏مان نسبت به روزهای دیگر نصف شده است. نان‏های‏مان ماند، خمیرهای‏مان مانده است. اصلاً خیابان‏ها خلوت است، نمی‏دانم داستان چطوری است. آمدند قیمت نان‌ها را روی کاغذ نوشتند و پشت شیشه چسباندند.»
اما نانوایان تهران از قدغن شدن ریختن کنجد روی نان‌های سنگک و بربری با آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها خبر می‌دهند. یکی ازنانوایان نان بربری دراینباره چنین می‌گوید: « به ما گفتند که همان نان ساده را بپزید به قیمت ۴۰۰ تومان. فعلا پخت نان ساده را به ما اجازه داده‏اند. بازرس می‏فرستند، بازرس می‏آید می‏گوید. دیگر نمی‏گذارند کنجدی بزنیم، کنجدی را لغو کرد‏ه‏اند.»
همچنین درباره قدغن شدن ریختن کنجد روی نان یک نانوایی دیگر در خیابان ستارخان تهران می‌گوید: « گفته‏اند فقط ساده بپزید، ما هم گفته‏ایم چشم! دیگر چیز خاصی به ما نگفته‏اند. گفته‏اند کنجد کلاً قدغن است. ما تابع قانون هستیم، هرچه آن‏ها بگویند، ما هم انجام می‏دهیم.»
یکی از نانوایان میدان امام حسین هم درباره افزایش قیمت نان سنگک از ۵ سال گذشته تا امروز چنین می‌گوید: «در این چهار پنج سال اول۵۰ تومان بوده، بعد ۱۰۰ تومان شده، بعد ۲۰۰ تومان و الان هم دیگر به این روش…»
نانوایی سنگکی در منطقه ۲ تهران هم می‌گوید: «اول که ۵۰ تومان بود، دوباره شد ۱۰۰ تومان. باز قیمت آرد را که ۷ تومان بود، کردند ۴۵ تومان و قیمت نان را به ۲۰۰ تومان رساندند. الان صحبت از ۳۰۰ تومان آرد و ۴۰۰ تومان نان می‏شود، نان سنگک.»
نانوای خیابان ستارخان تهران می‌گوید: «من ۱۰ سال است که در این شغل هستم. تا به‏حال روندش به این شکل نبوده، الان یک ‏دفعه قیمت بالا رفت.»
واکنش مردم در تهران به افزایش قیمت نان
اما واکنش مردم تهران از ظهر امروز که قیمت‌نان تغییر کرده است چه بوده است. جوابش را بشنویم از نانوایان مختلف در تهران: «واکنش مردم خوب، برای‏شان کمی سخت است. اکثراً نان نخریدند و رفتند. بعضی‏ها هم نان خریدند. خیلی تأثیر گذاشت. از لحاظ کسادی کار، این نرخ امروز خیلی تأثیر گذاشت.»
نانوای میدان امام حسین هم چنین می‌گوید: «برای نان مقداری پول به حساب‏ مردم ریخته بودند. به همین خاطر سر مردم را یک خرده گرم کردند. وگرنه این ۴ یا ۵ هزارتومانی که در ماه بریزند، برای مردم که چیزی نمی‏شود.»
اشاره این نانوا به ۴ هزار تومانی است که به عنوان یارانه نان قرار است به هر ایرانی هر ماه پرداخت شود. پیش‌تر و با آغاز طرح «هدفمندسازی یارانه‌ها»، محمود احمدی‌نژاد با حضور در تلوزیون دولتی ایران از پرداخت ۴ هزار تومان به عنوان یارانه نان خبر داده بود. او گفته بود، این پول، «پول امام‌زمان» است. در همین زمینه خبرگزاری داخلی «فارس» گزارش می‌دهد که وزیر بازرگانی ایران با آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها میزان مصرف نان را در ایران با کشورهای اروپایی و آمریکایی مقایسه کرده. به گفته وزیر بازرگانی ایران سرانه مصرف نان برای هر ایرانی در سال ۱۶۰ کیلوگرم است که که این رقم ۳/۲ استانداردهای بین‌المللی است. به گفته مهدی غضنفری سرانه مصرف نان در فرانسه ۵۶ کیلوگرم، اروپا ۶۸ کیلوگرم، آمریکا ۳۷ کیلو گرم است.
البته وزیر بازگانی ایران در صحبت‌های خود به این اشاره نکرد که آیا تفاوت سرانه مصرف گوشت و میوه ایرانیان و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم مثل تفاوت آن در مصرف نان است یا خیر. زهرا سپیدرو دکتر تغذیه در تهران به این سوال چنین پاسخ می‌دهد: «نه، صددرصد این‌طور نیست. به‏ خاطر این‏که هم از نظر قیمت مناسب‏تر است و هم از نظر این‏که سیرکننده است، معمولاً از نان در درجه‏ی اول استفاده می‏کنند. زمانی که شما یک غذای گوشتی، پر از گوشت و سبزیجات مصرف می‏کنید، اگر دو برابر مقداری که همیشه می‏خوردید، مصرف کنید، صددرصد مقدار مصرف نان‏تان پایین می‏آید و سیر می‏شوید. ولی اتفاق می‏افتد که شما یک تکه‏ی کوچک پنیر را لای یک نان بزرگ می‏گذارید، فقط به‏خاطر این‏که سیر شوید. هرچه تعداد اعضای خانواده بیشتر باشد، سعی می‏کنند با مواد جانبی خودشان را سیر کنند و کم‏تر به بحث تغذیه می‏پردازند. این‌که گوشت چقدر اهمیت دارد یا سبزیجات چقدر مهم است. یک خانواده‏ی شش نفره وقتی قدرت خرید میوه یا سبزیجات را نداشته باشند، مقدار مصرف نان‏شان صددرصد بیشتر است، برای این‏که مثلاً با یک قابلمه‏ی غذا سیر شوند.»
دستگیری های وسیع در سقز

آژانس خبری موکریان می نویسد : به دنبال بازداشت تعدادی از شهروندان سقزی در روزهای اخیر ، براساس اخبار رسیده به آژانس خبری موکریان ، روز گذشته نیز چند تن دیگر از شهروندان این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.کامل فتاحی ، اسکندر رسولی آذر ، کاوه غفاری از جمله این بازداشت شدگان می باشند.یادآور می گردد پیش از این نیز سه شهروند سقزی به نام های علی امینی، عباد شیخی و جمال امینی از سوی نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده بودند. تاکنون هیچ علت یا عللی برای دستگیری این افراد از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است.

اعتراضات مردم در يزد به طرح حذف يارانه ها و گزارش «جالب» ايرنا
به نوشته سایت آينده نيوز در تاریخ 2 دی آمده است : هرچند برای دقايقی پليس خيابان های منتهی به استانداری يزد را مسدود كرد اما اين اعتراضات بدون خشونت پايان يافت.
چند روز گذشته و بعد از اعلام اجرای طرح هدفمند شدن يارانه ها اعتراضات پراكنده ای در برخی نقاط استان يزد به اجرای اينطرح صورت گرفته است.
به گزارش تدبيرآنلاين؛ روز گذشته در برخی از شهرستان های يزد برخی اقشار از جمله رانندگان با اجتماع مقابل فرمانداری ها خواستار بازبينی مجدد اين طرح شده اند.
در يزد نيز رانندگان انواع وسائط نقليه عمومي، مرغداران و … با تجمع در ميدان امام حسين (ع) اين شهر و روبروی استانداری به بيان نگرانی های خود پرداختند.
هرچند برای دقايقی پليس خيابان های منتهی به استانداری يزد را مسدود كرد اما اين اعتراضات بدون خشونت پايان يافت.
اين در حالی است كه خبرگزاری ايرنا در گزارشی به واقعيت ديگری از اين طرح در يزد اشاره كرد و نوشت:
مردم استان يزد با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها و آزادسازی قيمت ها، همراه و هميار دولت هستند و دولت را در اجرای آن ياری می دهند.
مردم اين خطه از ميهن ايران اسلامی پس از سخنان رييس جمهوری و همچنين اعلام قيمت رسمی حامل های انرژی از اجرايی شدن قانون ياد شده استقبال كردند.
گزارش خبرنگاران ايرنا از سطح شهر يزد و همچنين مناطق مختلف استان حاكی از آن است كه با آزادسازی حامل های انرژي، صفوف خودروها در جايگاههای سوخت روال عادی روزهای پيشين خود را دارد.
مردم استان يزد ضمن به كار بستن سخنانش رييس جمهوری در گفت و گوی تلويزيونی تلاش می كنند تا به اطلاعيه های ستاد هدفمندی يارانه ها اطلاع يابند و در جريان آن قرار گيرند.
مردم يزد در محاورات و گفت و گوهای روزانه و همچنين در بين دوستان و اقوام و آشنايان از اجرای خوب قانون هدفمندی يارانه ها سخن به ميان می آورند. آنها معتقدند كه بايد دولت را در اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها ياری نمود تا اين قانون بخوبی اجرا شود.
مردم يزد اجرای هدفمندی يارانه را به نفع خودشان، كشور و گامی در جهت تحقق عدالت اجرايی و حفظ سرمايه های كشور عنوان می كنند.
يك شهروند يزدی احتمال سوء استفاده، بی نظمی و بی قانونی برخی افراد در اجرای اين قانون را يادآور شد و گفت: در اجرای آن بايد نظارت دقيق بر نحوه توليد، توزيع و عرضه كالا و خدمات صورت گيرد.
‹ناصر اسماعيلی ‹ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: اگر آنچه كه هدف، نيت و مدنظر دولت است عملياتی و اجرا شود وضعيت كشور در بخش های مختلف بهبود خواهد يافت.
وی با بيان اينكه به سخنانش رييس جمهوری به دقت شنيده است، تصريح كرد: سخنان آقای احمدی نژاد خوب، مفيد و موثر بود و انشاء الله ايشان بتوانند به هدف تعيين شده در اجرای اين قانون دست يابند.
اسماعيلی خاطرنشان كرد: هدف دولت، تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر در جامعه است و همه مردم بايد دولت را در اجرای اين قانون ياری دهند.
يكی ديگر از شهروندان يزدی اجرای طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمندی يارانه ها را خوب و به نفع كشور توصيف كرد و گفت: آنچه من را نگران كرده افزايش بی رويه قيمت هاست اگر قيمت ها كنترل شود مشكلی نخواهيم داشت.
‹رضا نصيری ‹ افزود: نعمت خداوند در كشور ما زياد است ما نبايد آن را كفران كرده ، گران فروشی و يا اسراف كنيم.
وی اجرای قانون ياد شده را به نفع كشور و مردم دانست و با اشاره به آغاز اجرای آن گفت: در شرايط توزيع يارانه ها به صورت غير نقدی به نفع مردم و كشور نبود و پرداخت نقدی آن موجب صرفه جويی در هزينه ها می شود.
يك كارگر يزدی گفت: قانون هدفمندی يارانه ها تا الان به خوبی اجرا شود و بايد كمك كنيم به همين منوال به پيش برود.
‹رضا سلطانی› استفاده بهينه از منابع و سرمايه ها را از مزايای اجرای آن بيان كرد وافزود: مردم می توانند با مديريت مصرف، گام اساسی در رونق اقتصادی خانوار خود بردارند.
مسوولان استان يزد نيز با برگزاری نشست ها، شبانه روز در تلاش هستند تا ضمن كنترل قيمت ها و جلوگيری از سوء استفاده برخی افراد، مسائل و مشكلات واحدهای مختلف توليد و عرضه كالا را حل كنند و همراهی و همكاری مردم را ارج نهند.
تعطيل مجدد کارخانه موتورسيکلت سازی ياسوج

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 2دی آمده است : دبيراجرايى خانه‌كارگر استان كهگيلويه و بويراحمد از تعطيلى مجدد كارخانه موتور سيكلت ‌سازى دراين استان خبرداد.
عليرضا جنتى درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: اين واحد توليدى سال گذشته نيز تعطيل شد امادر سال‌جارى مجددا بازگشايى و چندى است كه دوباره تعطيل شده است.
وى با اشاره به مالكيت خصوصى كارخانه موتورسيكلت‌ سازى باسوج، تصريح كرد: كارفرما مدعى است به علت نداشتن مشترى و نقدينگى ناچار به تعطيلى واحد خود شده است.
جنتى تاكيد كرد: موضوع كارخانه موتورسيكلت‌سازى ياسوج بارها دركميسيون كارگرى استاندارى مطرح شده اما گويا تاكنون نتيجه بخش نبوده است چرا كه اگر نتيجه‌اى داشت اين واحد حتما بازگشايى مي‌شد.
.افزايش مسموميت با شيشه در کودکان/وضعيت مبهم حدود 8 ميليون نفر از جمعيت فاقد دفترچه
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر آمده است : مسموميت با شيشه در اطفال، برخورد با افزايش حق ويزيت پزشکان به دنبال اجرای هدفمندی يارانه ها، وضعيت مبهم حدود 8 ميليون نفر از جمعيت فاقد دفترچه، کاشت الکترود شنوايی در کودکان برای نخستين بار در خاورميانه در بيمارستان بقيه‌الله الاعظم (عج) و… از مهمترين رويدادهای هفته اخير در حوزه سلامت بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حوزه سلامت در هفته اخير شاهد اخبار متنوع و متعددی بوده است که خلاصه ای از مهمترين رويدادهای اين حوزه با توجه به فراخور اهميت آنها در پی می آيد.
مسموميت با شيشه در اطفال
اولين خبر از قول دکتر رضا شياری فوق تخصص روماتولوژی کودکان در گفتگو با مهر عنوان شده است.
وی نسبت به افزايش مسموميت با شيشه در اطفال به دليل سوءمصرف اين مخدر در جامعه هشدار داده و عنوان داشته است مسموميت کودکان با شيشه به دو دليل در حال افزايش است.
به گفته شياري، آمارهای بيمارستان لقمان به عنوان تنها مرکز مسموميتها در کشور نشان می دهد که در سالهای گذشته 3 تا 4 مورد مسموميت با شيشه در کودکان گزارش می شد اما اين آمار هم اکنون به 4 تا 5 مورد در هر ماه رسيده که می تواند نگران کننده باشد.
برخورد با افزايش حق ويزيت پزشکان
وزير بهداشت با تاکيد بر اينکه تعرفه‌های خدمات تشخيصی و درمانی ابتدای سال از سوی هيئت دولت تصويب و ابلاغ شده و تا پايان سال لازم‌الاجراست گفت: هيچکس به بهانه هدفمندی يارانه‌ها حق افزايش ويزيت را ندارد.
دکتر مرضيه وحيد دستجردی افزود: هر افزايش قيمتی در ويزيتها و داروها به بهانه هدفمندی يارانه‌ها غيرقانونی است و هيچ پزشکی طبق قانون حق انجام اين کار را ندارد.
نگرانی از انتقال ايدز جنسی
نگرانی و هشدار مسئولان متولی امر سلامت در کشور از تغيير الگوی انتقال ايدز در جامعه به واسطه رفتارهای پرخطر جنسي، به قدری جدی است که رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت فرصتی 5 ساله برای جلوگيری از بروز موج سوم اين بيماری در جامعه تعيين کرده است.
دکتر عباس صداقت، رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت با بيان اينکه تغيير الگوی انتقال ايدز به ارتباط جنسی در بين جوانان نگران کننده است اعلام کرده اين روند می تواند همان موج سوم انتقال ايدز باشد.
وضعيت سلامت 8 ميليون نفر فاقد دفترچه بيمه
در حاليکه قانونی هدفمندی يارانه ها از چند روز قبل آغاز شده است اما نگرانيها در مورد وضعيت حدود 6 تا 8 ميليون نفری که هنوز تحت پوشش هيچگونه بيمه ای نيستند افزايش يافته تا آنجا که کارشناسان معتقدند اين مسئله تهديدی برای سلامت اين افراد به لحاظ تامين هزينه های درمانی است.
محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری نيز درباره پيش بينی وضعيت اقشاری که تحت پوشش بيمه نيستند، در جريان اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها گفت: ما منابع را برای کسانی که تحت پوشش بيمه نيستند، کنار گذاشته ايم که چگونگی انجام آن اعلام می شود. بر همين اساس همه افراد را تحت پوشش بيمه درمانی عمومی و تامين اجتماعی در خواهيم آورد.
عوارض خطرناک مصرف داروهای لاغر کننده چينی
دکتر اميرحسين جمشيدي، رئيس اداره داروهای طبيعی و مکمل وزارت بهداشت، اخيرا از بستری شدن چند هموطن در آی ‌سي‌ يو بيمارستانها به دليل مصرف داروهای لاغر کننده چينی خبر داده و عنوان داشته است که اين داروها که با نامهای «سوپر اسليم» و «شنگ‌يوآن‌فنگ» (sheng uan feng) به طور غيرقانونی در عطاريها به فروش مي‌رسد با توليد مواد شبه آمفتامين و دادن لاغری کاذب به افراد موجبات عوارض جانبی فراوان و اثرات سوء خطرناک در افراد شده است.
خدمات بخشهای آی سی يو در بيمارستانهای دولتی استاندارد نيست
دکتر سيد محمدرضا هاشميان، مسئول اجرايی بخش مراقبتهای ويژه بيمارستان مسيح دانشوری گفته است که بستر ارائه خدمات مناسب و استاندارد ICU در کشور به لحاظ پرستار و پزشک متخصص و آموزش ديده (نيروی انسانی) فضای فيزيکی و تجهيزات فراهم نيست و فضای ICU های کنونی در بيمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت مربوط به ساليان گذشته است.
کاشت الکترود شنوايی در کودکان برای اولين بار در خاورميانه
دکتر حسن امامی رضوي، معاون درمان وزارت بهداشت از کاشت الکترود شنوايی ساقه مغز در کودکان برای نخستين بار در خاورميانه در بيمارستان بقيه‌الله الاعظم (عج) خبر داده و عنوان داشته است که اين پروژه به افرادی که با کاشت حلزون معمولی نتوانسته‌اند شنوايی خود را به صورت کامل به دست آورند کمک مي‌کند تا مشکل شنوايي‌ شان برطرف شود

افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ کرايه‌ها از هفته آينده
به نوشته سایت کلمه در دوم دی آمده است : معاون امور عمرانی استاندار تهران با اعلام تصويب و تاييد نرخ‌های جديد حمل و نقل عمومی در شوراهای شهر و فرمانداري‌های اين استان گفت: نرخ‌های جديد از هفته آينده و پس از اتمام سهميه سوخت خودروها اعمال مي‌شود.
به گزارش ايرنا، محمدرضا محمودی افزود: کرايه‌‌ها در شهر تهران حداکثر ۱۵ درصد و در شهرستان‌ها حداکثر ۲۰ درصد افزايش مي‌يابد.
وی ادامه داد: براساس بخشنامه وزارت کشور نرخ‌های جديد بايد پس از اتمام سهميه بنزين و گازوييل خودروهای بخش حمل و نقل عمومی اعمال شود.
معاون استاندار تهران ابراز داشت: نرخ کرايه تاکسی در شهر تهران حداکثر ۱۵ درصد افزايش مي‌يابد و اين افزايش در شهرستان‌ها با توجه به اين که کرايه‌ها کمتر از تهران است، حداکثر ۲۰ درصد تعيين شده است.
محمودی گفت: افزايش نرخ کرايه‌ها شامل تاکسي‌های خطي، گردشی و همچنين اتوبوس‌ها و ميني‌بوس‌هايی است که زيرنظر شهرداری تهران نيستند.
وی درباره نرخ‌های جديد حمل و نقل برون‌شهری گفت: نرخ‌های بخش‌برون شهری که داخل استان تهران انجام مي‌شود، توسط فرمانداري‌ها اعلام و پس از اتمام سهميه سوخت اعمال مي‌شود.
وی افزود: نرخ‌های بخش برون‌شهری خارج استان تهران توسط اداره کل حمل و نقل و پايانه‌های اين استان اعلام خواهد شد

اطلاعیه ی جمعی از کارگران شهاب خودرو
کارگران شرکت شهاب خودرو خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط رضا شهابی شدند!

حکومت ضد کارگر جمهوری اسلامی کماکان به سرکوب فعالین جنبش کارگری ادامه داده ونیز کماکان فعالین بیشماری در زندانهای قرون وسطایی این رژیم اسیرند. فعالین کارگری زیادی تحت تعیب، اذیت و آزار این حکومت ضد کارگرند.

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد رانندگان تهران؛ بیش از 7 ماه بلاتکلیف در زندان است و تنها جرمش عضویت در سندیکا است. رضا شهابی در اعتراض به فشار و شرایط غیر انسانی و نیز بلاتکلیفی دست به اعتصاب غذا زده است و بدین شکل اعتراض و مبارزه خود را علیه بی حقوقی در زندان ادامه میدهد.

ما کارگران پیمانی شرکت شهاب خودرو تمام شکنجه ها ومشکلاتی را که برای رضا شهابی ودیگر فعالین کارگری بوجود آمده است را محکوم میکنیم و جمهوری اسلامی ، رییس قوه قضاییه و وزیر اطلاعات را مسول مستقیم این حوادث وجان این عزیزان میدانیم وآزادی بدون قید و شرط آنها را میخواهیم ودر صورتی که اتفاقی برای این عزیز یا هریک اعضا خانواده رضا شهابی بیفتد این آقایان باید به طبقه کارگر ایران پاسخگو باشند ودر پایان به این آقایان میگوییم که گیریم که محمود صالحی، منصوراسنالو, رضا شهابی و… را گرفتید، با موج عظیم کارگران و قدرت بی پایان کارگران چه خواهید کرد؟؟؟
کارگران با اتکا به نیروی خود، جواب تمامی این اجحافات و بی حقوقیها را خواهند داد.
ما جمعی ازکارگران شهاب خودرو ضمن محکوم نمودن بازداشت رضا شهابی و همه کارگران زندانی، خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط رضا شهابی، دیگر کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی هستیم.
کارگران قدرت ما در اتحاد ماست!
جداول 9 گانه افزایش کرایه حمل و نقل عمومی منتشر شد
این گزارش به بررسی جداول 9 گانه حداکثر افزایش نرخ خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری پرداختیم.
براساس جدول شماره یک، میزان حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر نفت گاز سوز شهری به شرح جدول ذیل است:
موقعیت نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی
غیر کلانشهرها اتوبوس 10
غیرکلانشهرها مینی بوس 10
کلان شهرها اتوبوس 9
کلان شهرها مینی بوس 9
تهران اتوبوس 7
تهران مینی بوس 7
جدول شماره دو به حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر بنزین سوز شهری به شرح ذیل اختصاص دارد:
موقعیت نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی
غیر کلانشهرها تاکسی 18
کلان شهرها 16
تهران 15
جدول شماره سه حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار بنزین سوز شهری به شرح ذیل است:
موقعیت نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد)
غیر کلانشهرها وانت 12
کلانشهرها 10
تهران 10
به گزارش مهر، جدول شماره چهار به حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار نفت گاز سوز شهری به شرح ذیل اختصاص دارد:
موقعیت نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد)
غیر کلانشهرها کامیون, کشنده و کامیونت 6
کلانشهرها 6
تهران 6
جدول شمار پنج مربوط به حداکثر افزایش کرایه آژانس‌ها – خدمات آژانس – به شرح ذیل می شود:
موقعیت نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی
غیر کلانشهرها آژانس 18
کلانشهرها 16
تهران 14
جدول شماره شش به حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر نفت گاز سوز برون شهری به شرح ذیل اختصاص دارد:
نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد)
اتوبوس ویژه 20
اتوبوس عادی 30
اتوبوس فوق العاده 15
مینی بوس روستایی 30
مینی بوس 30
به گزارش مهر، براساس جدول شماره هفتم، حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر بنزین سوز برون شهری به شرح ذیل است:
نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد)
تاکسی برون شهری مسافربر روستایی 20
در جدول شماره هشتم به حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار بنزین سوز برون شهری به شرح ذیل اختصاص دارد:
نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد)
وانت نوع 2 و وانت روستایی 12
جدول شماره نهم مربوط به حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار نفت گاز سوز برون شهری به شرح ذیل می شود:
نوع ناوگان حداکثر افزایش مجاز نرخ خدمات حمل و نقل عمومی (درصد)
کامیون، کشنده و کامیونت 15
به گزارش مهر، براساس برنامه دولت، قیمت بلیت مترو، قطار و هواپیما فعلا بدون تغییر خواهد بود
اعتراضات مردم در يزد به طرح حذف يارانه ها و گزارش «جالب» ايرنا
به نوشته سایت آينده نيوز در 2 دی آمده است :هرچند برای دقايقی پليس خيابان های منتهی به استانداری يزد را مسدود كرد اما اين اعتراضات بدون خشونت پايان يافت.
چند روز گذشته و بعد از اعلام اجرای طرح هدفمند شدن يارانه ها اعتراضات پراكنده ای در برخی نقاط استان يزد به اجرای اينطرح صورت گرفته است.
به گزارش تدبيرآنلاين؛ روز گذشته در برخی از شهرستان های يزد برخی اقشار از جمله رانندگان با اجتماع مقابل فرمانداری ها خواستار بازبينی مجدد اين طرح شده اند.
در يزد نيز رانندگان انواع وسائط نقليه عمومي، مرغداران و … با تجمع در ميدان امام حسين (ع) اين شهر و روبروی استانداری به بيان نگرانی های خود پرداختند.
هرچند برای دقايقی پليس خيابان های منتهی به استانداری يزد را مسدود كرد اما اين اعتراضات بدون خشونت پايان يافت.
اين در حالی است كه خبرگزاری ايرنا در گزارشی به واقعيت ديگری از اين طرح در يزد اشاره كرد و نوشت:
مردم استان يزد با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها و آزادسازی قيمت ها، همراه و هميار دولت هستند و دولت را در اجرای آن ياری می دهند.
مردم اين خطه از ميهن ايران اسلامی پس از سخنان رييس جمهوری و همچنين اعلام قيمت رسمی حامل های انرژی از اجرايی شدن قانون ياد شده استقبال كردند.
گزارش خبرنگاران ايرنا از سطح شهر يزد و همچنين مناطق مختلف استان حاكی از آن است كه با آزادسازی حامل های انرژي، صفوف خودروها در جايگاههای سوخت روال عادی روزهای پيشين خود را دارد.
مردم استان يزد ضمن به كار بستن سخنانش رييس جمهوری در گفت و گوی تلويزيونی تلاش می كنند تا به اطلاعيه های ستاد هدفمندی يارانه ها اطلاع يابند و در جريان آن قرار گيرند.
مردم يزد در محاورات و گفت و گوهای روزانه و همچنين در بين دوستان و اقوام و آشنايان از اجرای خوب قانون هدفمندی يارانه ها سخن به ميان می آورند. آنها معتقدند كه بايد دولت را در اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها ياری نمود تا اين قانون بخوبی اجرا شود.
مردم يزد اجرای هدفمندی يارانه را به نفع خودشان، كشور و گامی در جهت تحقق عدالت اجرايی و حفظ سرمايه های كشور عنوان می كنند.
يك شهروند يزدی احتمال سوء استفاده، بی نظمی و بی قانونی برخی افراد در اجرای اين قانون را يادآور شد و گفت: در اجرای آن بايد نظارت دقيق بر نحوه توليد، توزيع و عرضه كالا و خدمات صورت گيرد.
‹ناصر اسماعيلی ‹ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: اگر آنچه كه هدف، نيت و مدنظر دولت است عملياتی و اجرا شود وضعيت كشور در بخش های مختلف بهبود خواهد يافت.
وی با بيان اينكه به سخنانش رييس جمهوری به دقت شنيده است، تصريح كرد: سخنان آقای احمدی نژاد خوب، مفيد و موثر بود و انشاء الله ايشان بتوانند به هدف تعيين شده در اجرای اين قانون دست يابند.
اسماعيلی خاطرنشان كرد: هدف دولت، تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر در جامعه است و همه مردم بايد دولت را در اجرای اين قانون ياری دهند.
يكی ديگر از شهروندان يزدی اجرای طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمندی يارانه ها را خوب و به نفع كشور توصيف كرد و گفت: آنچه من را نگران كرده افزايش بی رويه قيمت هاست اگر قيمت ها كنترل شود مشكلی نخواهيم داشت.
‹رضا نصيری ‹ افزود: نعمت خداوند در كشور ما زياد است ما نبايد آن را كفران كرده ، گران فروشی و يا اسراف كنيم.
وی اجرای قانون ياد شده را به نفع كشور و مردم دانست و با اشاره به آغاز اجرای آن گفت: در شرايط توزيع يارانه ها به صورت غير نقدی به نفع مردم و كشور نبود و پرداخت نقدی آن موجب صرفه جويی در هزينه ها می شود.
يك كارگر يزدی گفت: قانون هدفمندی يارانه ها تا الان به خوبی اجرا شود و بايد كمك كنيم به همين منوال به پيش برود.
‹رضا سلطانی› استفاده بهينه از منابع و سرمايه ها را از مزايای اجرای آن بيان كرد وافزود: مردم می توانند با مديريت مصرف، گام اساسی در رونق اقتصادی خانوار خود بردارند.
مسوولان استان يزد نيز با برگزاری نشست ها، شبانه روز در تلاش هستند تا ضمن كنترل قيمت ها و جلوگيری از سوء استفاده برخی افراد، مسائل و مشكلات واحدهای مختلف توليد و عرضه كالا را حل كنند و همراهی و همكاری مردم را ارج نهند.

افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ کرايه‌ها از هفته آينده

به نوشته سایت کلمه در دوم دی آمده است : معاون امور عمرانی استاندار تهران با اعلام تصويب و تاييد نرخ‌های جديد حمل و نقل عمومی در شوراهای شهر و فرمانداري‌های اين استان گفت: نرخ‌های جديد از هفته آينده و پس از اتمام سهميه سوخت خودروها اعمال مي‌شود.
به گزارش ايرنا، محمدرضا محمودی افزود: کرايه‌‌ها در شهر تهران حداکثر ۱۵ درصد و در شهرستان‌ها حداکثر ۲۰ درصد افزايش مي‌يابد.
وی ادامه داد: براساس بخشنامه وزارت کشور نرخ‌های جديد بايد پس از اتمام سهميه بنزين و گازوييل خودروهای بخش حمل و نقل عمومی اعمال شود.
معاون استاندار تهران ابراز داشت: نرخ کرايه تاکسی در شهر تهران حداکثر ۱۵ درصد افزايش مي‌يابد و اين افزايش در شهرستان‌ها با توجه به اين که کرايه‌ها کمتر از تهران است، حداکثر ۲۰ درصد تعيين شده است.
محمودی گفت: افزايش نرخ کرايه‌ها شامل تاکسي‌های خطي، گردشی و همچنين اتوبوس‌ها و ميني‌بوس‌هايی است که زيرنظر شهرداری تهران نيستند.
وی درباره نرخ‌های جديد حمل و نقل برون‌شهری گفت: نرخ‌های بخش‌برون شهری که داخل استان تهران انجام مي‌شود، توسط فرمانداري‌ها اعلام و پس از اتمام سهميه سوخت اعمال مي‌شود. وی افزود: نرخ‌های بخش برون‌شهری خارج استان تهران توسط اداره کل حمل و نقل و پايانه‌های اين استان اعلام خواهد شد

تعطيلى بزرگترين كارخانه كاشى و سراميك

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه خبری آتی نيوز در 3 دی آمده است : بزرگترين کارخانه کاشی و سراميک کشور در آباده به دليل مختلفی تعطيل شده است .کارخانه بزرگ کاشی و سراميک که چند ماه پيش با حضور وزير صنايع در شهرستان آباده به بهره برداری رسيده بود به دليل عدم توانايی در تهيه نيازهای خود تعطيل شد.
مسئولان اين کارخانه مي‌گويند که هزينه‌های آنان برای تهيه اقلام و نيازهای اين کارخانه به قدری سنگين شده که ديگر قادر به تامين و پرداخت ان ندارند و به همين دليل کارخانه تصميم گرفت با اعلام پيش ورشکستگی کار را تعطيل کند.
هزاران کارگر گيلانی درخطر بيکاری هستند
به نوشته سایت کلمه در 3 دی آمده است : يک عضومجمع نمايندگان گيلان درمجلس شورای اسلامي،گفت: گيلان با بحران شديد کارگری مواجه است ودولت بايد هرچه سريعتر رسيدگی بکند.
به گزارش ايلنا، جبارکوچکی نژاد با ابراز نگرانی شديداز وضعيت کارخانه های صنعتی گيلان،افزود:کارخانه های مهم صنعتی گيلان اعم از خاور،دخانيات ،ايران پوپلين وايران کنف درمعرض ورشکستگی قراردارند واين نگرانی وجود دارد که هزاران کارگرزحمت کش بی کار بشوند.
وی باتاکيد براينکه دولت بايد هرچه سريعتر مشکلات بخش کارگری گيلان را حل بکند، متذکرشد:درصورت عدم توجه به موقع، دولت را مورد سوال وفشارقرارخواهيم داد.
عضوکميسيون برنامه وبودجه مجلس با اعلام نارضايتی شديد ازعدم دريافت حدود ۶ماهه حقوق کارگران برخی از کارخانه های گيلان ،مدعی شد:وقتی وزيرصنايع به گيلان آمد استاندارواقعيت ها رابيان نکرد و طوری گزارش داد که انگارهمه جا گل وبلبل است وصنعت وکارگران وضعيت خوبی دارند.
کوچکی نژاد با طرح اين سوال که وزيرصنايع بگويد که سفر اخيرش به گيلان چه دستاوردی داشته است؟،اذعان داشت:متاسفانه به جای اينکه برتعداد کارخانه های گيلان افزوده بشود، به محض خروج محرابيان از استان ، کارخانه ايران پوپلين رشت بارديگرتعطيل شد.
وی با تاکيد بر اينکه وزير صنايع بايد يک تجديد نظر درسيستم کاری خودکرده وبه هيچ وجه به گزارشات استانی توجهی نکنند،تنها راه حل مشکلات کارخانه های بحران زده گيلان رسيدگی ازنزديک محرابيان دانست.

با واريز يارانه‌های نقدي، حجم نقدينگی از مرز ۳۰۰ هزار ميليارد تومان فراتر رفت

به نوشته سایت کلمه در 3 دی آمده است حجم نقدينگی در گردش به بيش از ۲۷۰ هزار ميليارد تومان رسيد و با واريز يارانه‌های نقدی پيش بينی مي‌شود حجم يارانه نقدی از مرز ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بگذرد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 3 دی آمده است : آخرين رقم اعلام شده از حجم نقدينگی در گردش ۲۵۰ هزار ميليارد تومان است اين درحالی است که بانک مرکزی هنوز گزارش عملکرد سه ماهه دوم سال جاری را منتشر نکرده است. با واريز ۴۸۰۰ ميليارد تومان منابع مرحله اول پرداخت نقدی قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به حساب مردم، پيش بينی شده که حجم نقدينگی در گردش از مرز ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بگذرد.
بر اساس تعاريف اقتصادی نقدينگی به معنای مجموع پول و شبه پول گفته مي‌شود. ميزان نقدينگی در مقابل مقدار معينی از کالاها و خدمات است و نقدينگی در گردش بايد جريان کالاها و خدمات را تامين کند.
ستاد هدفمند کردن يارانه‌ها پيش از اين اعلام کرده بود که پس از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها طرح اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار مي‌دهد که بخشی از اين طرح قرار است به حذف صفرهای پول ملی بيانجامد.
اين گزارش مي‌افزايد؛ از ديگر متغيرهای پولی و اعتباری پايه پولی است .آخرين نماگرهای بانک مرکزی نشان مي‌دهد که پايه پولی در سال گذشته با ۸/۱۱ درصد رشد به حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان رسيده که اين رقم در سه ماهه نخست امسال ۵۸ هزار ميليارد تومان رسيده است.
بر اساس تعاريف اقتصادی ، پايه پولی يکی از متغيرهای بسيار مهم پولی است که به آن پول پرقدرت هم مي‌گويند و هر گونه افزايش در پايه پولی منجر به افزايش چند برابرآن يعنی معادل ضريب فزاينده نقدينگی مي‌شود. از همين رو پايه پولی که بر اساس ترازنامه بانک مرکزی تهيه مي‌شود شامل خالص دارايي‌های خارجی نظام بانکی که دارايي‌های خارجی بانک مرکزی و بانک‌ها و نيز بدهی ارزی آنهاست، خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی که بدهی و سپرده آنها نزد بانک‌هاست و نيزبدهی بخش غير دولتی به نظام بانکی محسوب می شود.

تجمع اعتراضی همسران کارگران شرکت صنایع اراک مقابل استانداری مرکزی

به نوشته سایت سفیر آمده است : استان مرکزی که یکی از قطب‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود در ماه‌های اخیر با مشکلات متعدد کارگری دست و پنجه نرم می‌کند.به گزارش سفیر، در حالی که در ماه‌های اخیر چندین تجمع و تحصن کارگری در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌ها در این استان انجام شده است که خبر می‌رسد این اعتراضات با ورود خانواده‌های این کارگران به این ماجرا رنگ و بویی متفاوت به خود گرفته است .هنگامی که شورای اداری استان مرکزی با حضور محمدرضا رحیمی در جریان بود نزدیک به 50نفر از همسران کارگران شرکت صنایع اراک مقابل استانداری مرکزی دست به تجمع زدند.

در حالی‌که صنایع اراک که در بخش تولید موکت و سایر منسوجات فعالیت می‌کند تا سال 86از رونق خوبی برخوردار بود به دلیل کاهش تولید دچار ضرر و زیان شد به گونه‌ای که مجبور شد بیش از 70درصد از کارگران خود را به تدریج اخراج کند.اما اخراج این کارگران نیز موثر نیافتاد و 250کارگر کنونی این کارخانه بیش از 5ماه است که حقوق نگرفته‌اند.
هرچند مسئولان استان مرکزی وعده داده‌اند که مالکیت این کارخانه از بخش خصوصی به وزارت صنایع منتقل می‌شود اما تاکنون نه این وعده محجقق شده و نه حقوق کارگران پرداخت شده است.

80 درصد نيروي كاركشور قراردادي هستند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 3دی آمده است : عيدعلي كريمي ، دبيراجرايي خانه کارگر استان قزوين اظهار كرد: جامعه كارگري فقط در زماني اصلاح قانون كار را قبول دارد كه بررسي كليه تغييرات با حضور نمايندگان كارگري صورت گيرد.
به گزارش ايلنا،كريمي شرايط امروز جامعه کارگري را داراي اهميت و حساسيت ويژه دانست و افزود: با توجه مشكلات صنايع كه مربوط به سوء مديريت هاست ، نبايد تاوان آن را كارگران مظلوم دهند.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر نزديك به 80 درصد نيروي كار دركشور قراردادي هستند، گفت: به علت اجرا نشدن 70درصد مواد قانون كار و يا برداشت هاي غلط و فقدان ضمانت اجرايي براي قانون كار فعلي ، جامعه كارگري كشور مشكلات اساسي دارد، بنابراين قانون جديد بايد حافظ منافع اين قشر باشد.
پايان پيام
انتقال قطعی ۱۰ هزار نفر از کارمندان از پايتخت

به گزارش خبرنگار دولتی مهر ایران در تاریخ 3 دی آمده است :براساس جديد‌ترين بخشنامه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوري، وضغيت حقوق و مزايای کارمندانی که تهران را ترک کردند، تعيين تکليف شد.
به گزارش خبرنگار مهر، رحيم ممبينی معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری به کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و استانداريهای سراسر کشور بخشنامه جديدی درباره نحوه پرداخت حقوق و مزايای کارکنان موضوع انتقال از تهران به ديگر شهر‌ها صادر کرده است.
در اين بخشنامه آمده است: به منظور ايجاد هماهنگی و تسريع در اجرای مفاد بند دو آئين نامه اعطای تسهيلات به کارکنان دستگاه‌های اجرای متقاضی انتقال از تهران، دستگاه‌های اجرايی موظفند اعتبار مربوط به حقوق و مزايای کارکنان مشمول آئين نامه را برآورد کرده و به اين معاونت اعلام کنند تا براساس قوانين و مقررات به دستگاه‌ مقصد منتقل شود.
براساس اين بخشنامه، دستگاه‌های مقصد نيز موظفند به محض انتقال و شروع به کار کارکنان مذکور، نسبت به برقراری حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌های قانونی آنان اقدام کنند تا در فاصله زمانی اجرای موارد فوق الذکر و انتقال اعتبار، وقفه‌ای در پرداخت حقوق و مزايای متعلقه آنان ايجاد نشود.
به گزارش مهر، لطف الله فروزنده معاون رئيس جمهور با اعلام اينکه کارکنان دستگاه‌های شامل طرح انتقال از تهران بايد از بين «استعفا، بازخريد و انتقال» يکی را انتخاب کنند، گفته است: اگر تا پايان سالجاری دستگاه‌های مشمول ۴۰ درصد ظرفيت خود را از تهران به ديگر شهر‌ها منتقل نکنند بايد پاسخگوی عدم اجرای مصوبه دولت باشند.
وی از انتقال قطعی ۱۰ هزار نفر از کارمندان از پايتخت سخن گفته و با بيان اينکه هم اکنون ۱۱۴ شرکت دولتی از تهران انتقال يافته و ۲۰ شرکت نيز در حال انتقال است، گفته است: تا پايان سالجاری بايد وضعيت انتقال همه شرکتهای مشمول انتقال مشخص شود.

كاركنان مخابرات كرج در اعتراض به كاهش حقوق خود دست از كار كشيدند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 4 دی آمده است : تعدادى از كاركنان اداره كل مخابرات كرج در اعتراض به كاهش رديفهايى از حقوق خود در محوطه اين اداره كل تجمع كردند.
همچنين اين افراد براى ساعتى نيز به نشانه اعتراض دست از كار كشيدند.
محمودى مدير روابط عمومى اداره كل مخابرات كرج ضمن تاييد خبر فوق اعلام كرد اين افراد در حال حاضر به محل كار خود بازگشتند.
یک کارگر در بوکان دستگیر شد

آژانس خبری موکریان می نویسد: یک شهروند بوکانی به نام صلاح نیک زاد روز پنج شنبه گذشته توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت گردید.نامبرده که به نقاشی اشتغال دارد در پی احضار به اطلاعات شهر بوکان و سپس مراجعه به این اداره بازداشت شده است.تاکنون هیچ علت یا عللی برای احضار و بازداشت این نقاش بوکانی از طرف مقامات قضایی شهر ، اعلام نشده است.
کارخانه های مهم گیلان در معرض ورشکستگی هستند
• یک نماینده ی مجلس فاش ساخت کارخانه های بزرگ استان گیلان در معرض ورشکستگی هستند و هزاران کارگر را خطر بیکاری تهدید می کند …

اخبار روز: یک نماینده ی مجلس از «بحران شدید کارگری در گیلان» و چشم انداز ورشکستگی صنایع بزرگ این استان خبر داده است.
به گزارش ایلنا، جبار کوچمی عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، گفته است: گیلان با بحران شدید کارگری مواجه است و دولت باید هرچه سریعتر رسیدگی بکند.
وی در این گفتگو با ابراز نگرانی شدید از وضعیت کارخانه های صنعتی گیلان، افزود:کارخانه های مهم صنعتی گیلان اعم از خاور، دخانیات، ایران پوپلین و ایران کنف در معرض ورشکستگی قراردارند واین نگرانی وجود دارد که هزاران کارگر زحمت کش بی کار بشوند.
این نماینده ی مجلس همچنین تاکید کرد برخی کارگران کارخانه های استان گیلان شش ماه است که حقوق های خود را دریافت نکرده اند. به گفته ی وی مسئولین واقعیت های این استان را بیان نمی کنند و طوری حرف می زنند که انگار همه جا «گل و بلبل» است.
کارگران معادن زغال‌سنگ تجمع کردند

به نوشته سایت سفیر آمده است : نزدیک به 170‏ نفر از كارگران معادن زغال سنگ داربید، خون و حتکن امروز دست به تجمع زدند.به گزارش پایگاه خبری سفیر، دلیل تجمع این کارگران در دفتر این معدن خودداری مسئولان این معدن از تمدید قرارداد کارگران است که بعضی از آن‌ها 18سال سابقه کار دارند.گفته می‌شود به دلیل پرداخت نشدن مطالبات دولتی این معادن و کاهش 3500تنی تولید، مسئولان این معدن تصمیم به تعدیل نیروهای خود گرفته‌اند.

تحصن و تجمع کارکنان مخابرات تهران در مقابل ساختمان شاهد
به نوشته سایت ایران کارگرآمده است : صبح روز شنبه ٨۹.۱۰.۴ بیش از ۱۰۰ نفر از پرسنل مخابرات تهران در مقابل ساختمان شاهد در منطقه ونک تجمع و تحصن کردند, یکی از این معترضین گفت: همزمان با گرانی سرسام آور جنس ها و چند برابر شدن قیمت ها, بجای افزایش دستمزدها متناسب با تورم و قیمت بازار, عملا به بهانه واگذاری مخابرات به بخش خصوصی که وابسته به سپاه میباشد. حقوق پرسنل این شرکت افت شدید داشته برخی از همکاران که ٨۰۰ هزار تومان میگرفتند اکنون تنها ۲۵۰ هزار تومان برای آنها وارد شده, و یا همکارانی که ۴۰۰ هزار تومان حقوق میگرفتند اکنون تنها ۲۰۰ هزارتومان برای آنها منظور شده, در حالیکه با همان حقوق قبلی و بدون این گران شدن جنس ها و یارانه ها, باز مشکل داشتیم. به خاطر همین عملا خیلی از همکارانمان در اثر شدت فشار مدنظر دچار مشکلات عصبی شدند.
لازم به یادآوری است که از آبان سال گذشته تاکنون که بیش از یک سال گذشته, به پرسنل این شرکت حقوق های سال گذشته را میدادند و هر بار هم زیر فیش حقوقی ما نوشته میشود علی الحساب… در حالیکه علی الحساب برای یک یا حداکثر دوماه باید باشد. نه یک سال و بیش از یک سال.
خاطر نشان میشود که روز چهارشنبه ٨۹.۱۰.۱ نیز بیش از ۱۵۰ نفر از پرسنل مخابرات در مقابل ساختمان شاهد در اعتراض به همین کاهش حقوق و تغییرات در فیش حقوقی دست به اعتراض زده بودند.
تعطیلی بزرگترین کارخانه کاشی و سرامیک کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه خبری آتی نیوز شنبه ۴ دی ۱٣٨۹ ،آمده است : کارخانه بزرگ کاشی و سرامیک که چند ماه پیش با حضور وزیر صنایع در شهرستان آباده به بهره برداری رسیده بود به دلیل عدم توانایی در تهیه نیازهای خود تعطیل شد . بزرگترین کارخانه کاشی و سرامیک به دلیل عدم توانایی در تامین هزینه‌ها تعطیل شد.
مسئولان این کارخانه می‌گویند که هزینه های آنان برای تهیه اقلام و نیازهای این کارخانه به قدری سنگین شده که دیگر قادر به تامین و پرداخت ان ندارند و به همین دلیل کارخانه تصمیم گرفت با اعلام پیش ورشکستگی کار را تعطیل کند.
اعتصاب و تحصن دانشجويان دانشگاه تربيت معلم/اعتراض دانشجويان دانشگاه خواجه نصير به اجرای قانون حذف يارانه ها
به گزارش سایت دانشجونيوز در 4 دی آمده است : روز پنجشنبه و چند روز بعد از اجرای قانون هدفمندی (حذف)يارانه ها دانشگاه تربيت معلم سبزواردر اعتراض به عدم توجه به خواسته های صنفی دانشجويان شاهد اعتصاب و تحصن مقابل سلف اين دانشگاه بود .
به گزارش دانشجو نيوز، صحبتهايی مبنی بر گران شدن غذای دانشجويان به گوش ميرسد که يکی از عوامل شکل گيری اين تجمع اعتراضی بوده است. در پايان بعد از حضور مدير دانشجويی و قانع نشدن دانشجويان قرار شد که روز يکشنبه نيز تجمعی اعتراضی برگزار گردد.
شايان ذکر است دانشجويان دانشگاه خواجه نصير نيز در روز ۳۰ آذر، در اعتراض به اجرای قانون حذف يارانه ها، با پخش تراکت و صدور بيانيه نارضايتی خود از اجرای اين قانون که آن را طرح ضد طبقاتی خوانده و موجب فلج شدن توليد و صنعت داخلی ناميدند را، ابراز کردند.

علیه حکم اعدام حبیب لطیفی شهر سنندج یکسره در خاموشی بسر می برد

کارگران اداره برق شهر سنندج دراعتراض به صدور حکم اعدام حبیب لطیفی امشب ساعت نه شب برق سراسری شهر سنندج وحومه را خاموش کردند.
ساعت 9 شنبه شب ابتدا برق معابر و کوچه های شهر خاموش و پس از چند دقیقه برق بخش های مختلفی از شهر ضعیف و اکثر محلات را خاموشی فراگرفت. این اقدام اعتراضی کارگران اداره برق روحیه اعتراضی مردم را که افزایش داده وجوانان و مردم به پشت بام ها آمده اند .دربرخی محلات شعارمیدهند حبیب لطیفی آ زاد باید گردد !
امروزشنبه فضای عمومی شهر سنندج حالت اعتراضی داشت. مردم به اعلام صدرو حکم اعدام برای حبیب توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعتراض میکردند. جوانان ومردم برای اعتراض کردن دسته جمعی با یکدیگر قرار میگذاشتند. مردم اعلام کرده بودند که امشب مردم ساعت 9 تا 10 شب برق ها را به نشانه اعتراض عمومی به اعدام حبیب لطیفی خاموش خواهند کرد.
عصر روز شنبه هزاران تراکت علیه اعدام از طرف کمیته برگزاری اعتراض واعتصاب شهر سنندج در خیابان ششم بهمن و دیگر محلات پخش شده بود. دراین تراکت ها آمده بود» حبیب لطیفی را اعدام نکنید !»
اکنون ماشین های پلیس ونیروهای امنیتی درسطح شهر سنندج مانور می زنند. شهر یکسره در خاموشی بسر می برد . مردم خواهان متوقف کردن حکم اعدام حبیب لطیفی هستند.
گزارش از طرف «کمیته اعتراض واعتصاب عمومی در شهرهای کردستان »
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران- شنبه 4 دیماه
http://www.azadi-b.com/J/2010/12/post_180.html

Azadi Bayans Fotos – عکسهاي تجمع در سليمانيه علیه حکم اعدام حبیب لطیفی –
http://www.facebook.com/album.php?aid=103756&id=1346499522&l=f44e5f24fd

پيام رضا شهابي به مناسبت سال جديد ميلادي – خبر شماره 7

رضا شهابي كارگر زنداني در بند 209 زندان اوين كه به دليل دفاع از حقوق ومطالبات كارگري و پافشاري بر حق داشتن تشكل هاي مستقل كارگري اكنون و بهمدت نزديك به 7 ماه است كه در بند مي باشد ،به مناسبت اغاز سال 2011ميلادي پيام تبريكي به كارگران سراسر جهان به شرح ذيل صادر كرده است:
كارگران و تشكل هاي كارگري در سراسر جهان !اكنون كه در آستانه ي سال جديد ميلادي (سال 2011) قرار داريم ،مايلم تبريك خود را بدين مناسبت به تمامي شما عزيزان ،همكاران و هم طبقه اي ها
درهرجاي دنيا كه هستيد اعلام كنم.درمدتي كه من و ديگر همكاران و كارگران به دليل پيگيري مطالبات خود و از
جمله حق مسلم تشكل خواهي ،تحت تعقيب ،اخراج و حبس بوده ايم ،كارگران وتشكل هاي كارگري بسياري از ما اعلام حمايت كرده اند و مراتب اعتراض خودرا نسبت به رفتارهاي انجام شده عليه ما ابراز داشته اند.ازجمله درمدت بازداشت من و دردوره ي اعتصاب غذاي اينجانب ،حمايت هاي مختلفي از سويكارگران درسراسرجهان انجام شده است
.من ضمن تقديروتشكرازتمامي اين اعلام حمايت ها اميدوارم كه ما كارگران بتوانيم با همبستگي هرچه بيشتر ،همدلي و اتحادمان در راستاي به دست آوردنخواسته ها و مطالباتمان و براي به دست اوردن زندگي انساني و رسيدن بهعدالت و آزادي و برابري تلاش كنيم وروزبه روز نيزموفق ترشويم وسرانجام بتوانيم ازمناسبات سرمايه داري موجود عبوركنيم و به حق خودبرسيم
.اميدوارم روزي فرا برسد كه ما با آرامش و بدون جنگ وخونريزي دركناريكديگريك زندگي شرافتمندانه و انساني داشته باشيم.درپايان بارديگربا تبريك سال جديد ميلادي آرزوي سلامت ،موفقيت و اتحادبراي تمامي كارگران،تشكل هاي كارگري رادارم ودست همه ي شما رابه گرمي ميفشارم

.
رضا شهابي كارگر زنداني
بند 209 زندان اوين – تهران
5 ديماه 1389- 26 سپتامبر 2010
خبر شماره 7 – يكشنبه 5 ديماه 89

رييس ديوان محاسبات :معدن ۱۲۰۰ ميليارد تومانی را ۱۸۰ ميليارد تومان فروختند
به نوشته سایت سحام نيوز آمده است :درواگذاری سهام مخابرات نيز ايرادات و اشکالات اساسی داشتيم
رييس ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه گزارش انحرافات از اصل ۴۴ قانون اساسی را به مجلس و دولت ارائه مي‌دهيم، گفت: «يکی از معادن با قيمت ۱۸۰ ميليارد تومان فروخته شده بود ولی پس از ورود ديوان مشخص شد ارزش معدن ۱۲۰۰ ميليارد تومان است.»
عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اين که «پس از اينکه طی تذکرات و جلسات متعدد به نتيجه نرسيديم، دستور لغو معامله را داديم» گفت: «پس از رفت و برگشت پرونده به دولت نهايتا در قالب بهره برداری از معدن به توافق رسيديم و بنا شد اگر بخواهند معدن را بفروشند به مزايده بگذارند.»
رئيس ديوان محاسبات همچنين با اعلام اينکه در واگذاری سهام مخابرات نيز ايرادات و اشکالات اساسی داشتيم، خاطرنشان کرد: «اشکالات را در قالب گزارش به مجلس داديم و مجلس تحقيق و تفحص انجام داد و سپس گزارش مربوطه را در صحن علنی قرائت نمود.»
وی در پايان گفت: «اولين نگرانی ما در مورد اجرای اصل ۴۴ شرکت‌های شبه دولتی است که دارند خصوصی مي‌شوند. اقدام آن‌ها به ظاهر قانونی است ولی با روح اصل ۴۴ کار مطابقت ندارد و نگرانی دوم در مورد اجرای اصل ۴۴ نحوه توزيع منابع حاصل از اين بخش است.»

افزايش ۲۰ درصدی کرايه آژانس‌ها در تهران، از هفته آخر دي‌ماه
سایت کلمه می نویسد : معاون عمرانی استاندار تهران گفت: کرايه آژانس‌ها از هفته آخر دی بر اساس مصوبه وزارت کشور ۲۰ درصد افزايش مي‌يابد. به گزارش فارس، محمدرضا محمودی افزود: تا زمانی که آژانس‌ها سوخت يارانه‌ای دارد قيمت‌ها افزايش نمي‌يابد.
وی با بيان اينکه از هفته آخر دی کرايه آژانس‌ها افزايش مي‌يابد، گفت: اين افزايش نرخ بر اساس مصوبه وزارت کشور است
بنزین ‌صدتومانی را لولو برد!،چهارصدتومانی فقط ۶۰ لیتر!
منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس در تاریخ 5 دی گفت : سهمیه قطعی ماه‌های آینده همان سهمیه ۶۰ لیتری ۴۰۰ تومانی است که مصرف اضافه بر آن نیز به قیمت ۷۰۰ تومان محاسبه می‌شود.
این منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد: میزان سهمیه ماه‌های آینده فعلا ثابت و مانند گذشته است و تنها قیمت این سهمیه تغییر کرده است.
وی افزود: ۵۰ لیتر سهمیه ۱۰۰ تومانی اختصاص یافته در ماه جاری حمایتی و علی‌الحساب است و علاوه بر سهمیه معمول که قیمت آن به ۴۰۰ تومان افزایش یافته واریز شده است.
وی تاکید کرد: سهمیه قطعی ماه‌های آینده همان سهمیه ۶۰ لیتری ۴۰۰ تومانی است که مصرف اضافه بر آن نیز به قیمت ۷۰۰ تومان محاسبه می‌شود.
اخیرا شایعاتی مبنی بر اختصاص ۱۱۰ لیتر سهمیه ۴۰۰ تومانی متشکل از ۵۰ لیتر حمایتی به علاوه ۶۰ لیتر معمول در برخی محافل مطرح شده بود.
اشتغال زایی قهوه خانه‌ها را می توان چند برابركرد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 5 دی آمده است : رئیس اتحادیه قهوه خانه دارهای کشور گفت: قهوه خانه ها پاتوق اصلی کارگران است.
عباس علایی رئیس اتحادیه قهوه خانه دارهای کشوردرگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با بیان این مطلب که فعالیت این اتحادیه از تهران به کل کشور ارتقاء یافته است، گفت: با ایجاد شرایط لازم و مهیا بودن فضا می توان اشتغال زایی در این زمینه را که درحال حاضر در حدود یک میلیون نفر است به چند برابر افزایش داد.
عباس علایی افزود: خوشبختانه با تلاش های که انجام شد اتحادیه صنف ايجاد شد تا بتوانیم به اهدافی که داریم دست یابیم كه از جمله این اهداف سرو سامان دادن به قهوه خانه های بدون مجوز است.
وی ادامه داد : در اتحادیه قهوه خانه داران به روی تمامی قهوه خانه های بدون مجوز باز است تا مجوز بگیرد،اما قبل از آنکه ما مجوز را صادر کنیم ادره اماکن باید تاییدیه لازم را صادر کند.
رئیس اتحادیه قهوه خانه داران تهران با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر در قهوه خانه های کشور مشغول به کار هستند گفت:این ظرفیت وجود دارد تا در صورت مهیا شدن فضای لازم این یک میلیون نفر را به چند برابر افزایش دادچرا که در زمانی که تهران حدود 150هزار نفر جمعیت داشت نزدیک به 150قهوه خانه درتهران بود اما الان که این شهر بیش از 15 میلیون جمعیت دارد فقط 550 قهوه خانه دارد و این خود نشان می دهد ظرفیت برای‌ایجاد قهوه خانه های جدید تا حدود بسیار زیادی مهیاست.
علایی با اشاره به ارتباط مستقیم قهوه خانه ها و کارگران با یکدیگر گفت :قهوه خانه پاتوق قشر کارگر است ، به طور مثال بسیاری می دانند اگر به دنبال نانوا در تهران هستند باید به قهوه خانه های چهارراه لشكر و میدان گمرک بروند یا اگر به آشپز نیاز دارند باید به قهوه خانه های خیابان لاله زار بروند و موارد بسیار دیگری که میتوان به آن اشاره کرد.
وی افزود: کارگران با پاتوق در قهوه خانه هاضمن استراحت وخوردن چای در خصوص مسائل کاری با یکدیگر تبادل نظر و بحث می کنند.به طور کلی می توان گفت پاتوق اصلی کارگران قهوه خانه است.کارگران به غیر از قهوه خانه ها کجا میتوانند بروند.
رییس اتحادییه قهوه خانه داران ایران گفت: کارگران شاغل در قهوه خانه ها قشر ضعیفی هستند که شغل بسیار طاقت فرسایی دارند که در سه شیفت کار می کنند.شما کاری سراغ دارید که از 7 صبح تا12 شب در آنجا کارگری کنند.
پايان پيام

اخراج کارگران سد آزاد به تیر
پروژه سد آزاد به¬تیر که بین شهرهای سنندج مریوان قرار دارد با تعداد 1200 کارگر بصورت قرار داد موقت مشغول بکار می باشد . مسئولین این سد طی یک ماه گذشته از تاریخ 1389/9/1 الی 1389/10/1 تعداد 300نفر از کارگران این پروژه را از کار اخراج کردند . طبق این خبر ،بیشتر کارگران اخراجی در حدود 52 نفر از قسمت خاک رس بوده ، 35نفر از بخش کمپرسور، 17نفر راننده بولدوزر، و سایرین از دیگر بخش ها می باشند . لازم به ذکر است که کارگران بصورت قراردادی مشغول به کار بوده و حدود 3 ماه است که حقوق دریافت نکرده ا ند .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
5 دی 1389
بيمه بيكاري كارگران نساجي كرمان قطع شد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 5 دی آمده است : دبير اجرايي خانه كارگر كرمان مي‌گويد: به دنبال اتمام مهلت پرداخت مقدري بيمه بيكاري به كارگران باقيمانده مجتمع نساجي كرمان اين كارگران براي تامين معاش و استفاده از مزاياي بازنشستگي دچار مشكل شده‌اند.
عباس كاربخش در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: در پي بروز بحران در واحدهاي نساجي كشور، تجمع نساجي كرمان در سال‌هاي گذشته تعطيل شده است.
وي با بيان اينكه در اين كارخانه نزديك به 700 كارگر مشغول به فعاليت بودند، گفت: به دنبال بروز بحران و تعطيلي مجتمع نساجي كرمان، كارفرما با تمامي كارگران تسويه حساب كرد و در اين رابطه نزديك به يكصد نفر از كارگران به صندوق بيمه بيكاري معرفي شدند.
كاربخش افزود: در حال حاضر مدتي است كه مهلت پرداخت مقرري بيمه بيكاري به اين گروه از كارگران نساجي كرمان پايان يافته است.
دبير اجرايي خانه كارگر كرمان با بيان اينكه براي بازگشت به كار و اشتغال مجدد اين كارگران هيچ فرصت شغلي يافت نمي‌شود؛ تاكيد كرد: نساجي كرمان از مدت‌ها قبل به جمع كارخانه‌هاي تعطيل شده پيوسته است.
اين فعال كارگري خواستار رسيدگي مسوولان به وضعيت كارگران باقيمانده نساجي كرمان شد.
پايان پيام

هيات امناي تامين اجتماعي مجلس را دور مي‌زند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 5 دی آمده است : دبير اجرايي‌ خانه‌ كارگر ابهر و خرم‌دره دريافت فرانشيز از بيمه شدگان تامين اجتماعي در مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي را درتضاد آشكار با قانون الزام دانست.
كاظم خلجي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا قانون الزام را مصوب مجلس شوراي اسلامي عنوان كردواظهار داشت: هيچ مرجعي جز مجلس حق قانون‌گذاري ندارد و هيچ نهاد و وزارتخانه‌اي هم نمي‌تواند برخلاف قوانين مصوب مجلس عمل‌كند.
اين مقام كارگري با بيان اينكه امضاي چند عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور و با چند عضو كانون‌كارگران بازنشسته تامين اجتماعي نمي‌تواند مصوبه مجلس را نقض‌كند، تصريح كرد: دبيران اجرايي خانه كارگر سراسركشور رايزني‌گسترده‌اي را با نمايندگان مجلس‌آغازكرده‌اند تا اطلاعات لازم به آنها داده شودو نمايندگان مانع قانون گريزي وزارت رفاه و تامين اجتماعي شوند.
دبيراجرايي‌خانه‌كارگر ابهروخرم‌دره‌گفت: هم هيات امناي تامين اجتماعي‌كه دريافت فرانشيز را مصوب كرده و هم هيات مديره و مديرعامل تامين اجتماعي درصورت اجراي اين مصوبه غيرقانوني مجرم هستند و درصورت اصرار به عمل غيرقانوني خود به مراجع قضايي معرفي و محاكمه خواهند شد.
پايان پيام

استخدام بيش از 300 طلبه برای اعزام به مدارس

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 5 دی آمده است : مشاور وزير و رئيس ستاد همكاري‌های وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علميه اعلام كرد: درراستاى سياست‌هاى وزارت آموزش‌وپرورش در رابطه با حضور فعال روحانيون در مدارس در استخدام‌هاى اخير بيش از 300 نفر از طلاب زن و مرد شركت كردند كه توانستند قبول شوند.
على ذو علم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا با اشاره به اقدامات مشترك صورت گرفته در رابطه با همكاري‌هاى حوزه‌هاى علميه و وزارت آموزش و پرورش گفت: اين ستاد طى سال اخير كارهای پژوهشی و اقدامات بسيارى را انجام داده و توانسته است اقدامات موثرى را در كارهاى مشترك علمى داشته باشد، همچنين هم‌انديشيي‌هاى بسيارى در اين ستاد انجام شده كه طی آن طرح‌ها و برنامه‌های فعال به وقوع پيوست و 22 عنوان برنامه همكاري‌ها تدوين و رونمايى شد.
مشاور وزير آموزش و پرورش و دبير ستاد همكاري‌ها با اشاره به استخدام‌های صورت گرفته در آموزش و پرورش اظهار داشت: درراستاى سياست‌هاى وزارت آموزش‌وپرورش در رابطه با حضور فعال روحانيون در مدارس در استخدام‌هاى اخير بيش از 300 نفر از طلاب زن و مرد شركت كردند كه توانستند قبول شوند.
دبير ستاد همكاري‌ها تصريح كرد: در اين چهار سال با تلاش‌های جدى كه صورت گرفته هنوز گام‌های اول را برداشته‌ايم و بايد نگاه همدلی داشته باشيم تا ببينيم كه چه كاری بايد انجام داد، همچنين آموزش و پرورش مي‌تواند به عنوان مركزی قوى در گسترش مسائل فرهنگى و دينى موثر باشد و بايد از آن نهايت استفاده را ببريم.

كارگران شهد ناب بلاتكليف هستند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 5 دی آمده است : دبيراجرايي خانه‌كارگراستان كهكلويه و بويراحمد از تعطيلي‌كارخانه شهدناب خبرداد.
عليرضا جنتي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به اين كه شهدناب در زمينه توليد آب ميوه فعاليت مي‌كرد،افزود: حدود 22 نفر در اين كارخانه شاغل بودند اما سرمايه‌گذاررغبتي به ادامه‌كار نداشت و اين واحد را 2 سال است كه تعطيل‌كرده و همچنان اين تعطيلي پابرجاست.
وي با اشاره به اين كه هيات تشخيص و حل اختلاف اداره‌كارحكم به بازگشت به كار شاغلان شهدناب داده است، خاطر نشان‌كرد: با اين حال مديريت به حكم اداره كار تمكين نمي‌كند وكارگران همچنان بلاتكليف هستند.
پايان پيام

یک تحقیقات میدانی
احمدی نژاد نفوذ خود در حاشیه تهران را از دست می دهد
به گزارش خبرنگار آینده از قول آرش شیران يکشنبه ۵ دی ۱٣٨۹ آمده است : مشاهدات میدانی اولیه و تحلیل تغییر جهت گیری‌های سیاسی مردم حاشیه شهر تهران نسبت به وقایع روز کشور، از نفوذ نسبی شبکه‌های خبری خارجی و اپوزیسیون در این مناطق حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار آینده با گذشت یک سال و نیم از انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ به دلیل نبود سیاست‌های راهبردی – رسانه‌ای برای برخورد عقلانی و موثر با نفوذ شبکه‌های خارجی، چتر نفوذ این شبکه‌ها در مناطق حاشیه‌ای به ویژه مناطق حاشیه تهران بازتر شده است.
بررسی‌های خبرنگار آینده نشان می‌دهد یکی از دلایل عمده تغییر مشرب رسانه‌ای مردم حاشیه پایتخت، عملکرد ضعیف و در عین حال صرفا تبلیغاتی رسانه ملی درباره طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه‌هاست. بر اساس این گزارش، برخورد اغراق آمیز رسانه ملی درباره پیامدهای مثبت این طرح در کاهش مخاطبان رسانه ملی در این مناطق بسیار موثر بوده است.
در همین خصوص علی که صاحب سوپر مارکت کوچکی در یکی از شهرستان‌های اطراف تهران است، به خبرنگار آینده گفت: چند وقت پیش در یکی از بخش‌های خبری صبح صداوسیما اعلام شد قیمت برنج چند درصد ارازن تر شده است. پس از شنیدن این خبر من به همراه چند مغازه دار دیگر به بازار تهران مراجعه کردیم تا برنج مورد نیاز مشتری‌ها را فراهم کنیم. اما در کمال تعجب با افزایش چند درصدی قیمت برنج روبرو شدیم و بدون خرید حتی یک کیسه برنج برگشتیم.
این در حالی است که در مناطق حاشیه پایتخت، مغازه داران و به ویژه سوپر مارکتی‌ها از گروه‌هایی هستند که تاثیر بسیار زیادی در شکل گیری و مدیریت افکار عمومی دارند و در تکثیر نارضایتی اقتصادی – سیاسی نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
بر همین اساس خبرنگار آینده نظر صاحبان ۲۰ سوپر مارکت واقع در یکی از شهرستان‌های اطراف تهران را درباره عملکرد صداوسیما به طور ضمنی جویا شد که ۱۶ نفر آنها ازنحوه اطلاع رسانی صدا و سیما درباره طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و پیامدهایش انتقاد کردند.
بر اساس این گزارش، روی دیگر سکه بی‌اعتمادی روز افزون مخاطبان این مناطق به صدا وسیما، افزایش نفوذ شبکه‌های ماهواره‌ای نظیر بی بی سی فارسی است. درحالی که برخی کارشناسان رسانه معتقدند گرایش مردم این مناطق به شبکه‌های خبری خارجی از «الگوی مد» تبعیت می‌کند بررسی‌های خبرنگار آینده حاکی از آن است که خلاء اطلاعاتی پر نشده درباره چشم‌انداز اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها توسط صدا وسیما، از عوامل اصلی گسترش گرایش مردم مناطق حاشیه به شبکه‌های خارجی است.
علی‌رغم آنکه رای اکثریت مردم این مناطق در انتخابات ریاست جمهوری به سبد رای دکتر محمود احمدی نژاد ریخته شده، اما با گذشت یک سال و نیم از انتخابات و همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، مشاهدات اولیه از تغییر جهتگیری سیاسی مردم این مناطق هم حکایت دارد. این در حالی است که مردم مناطق حاشیه تهران در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری نقش کمرنگی داشتند.
بر همین اساس اتخاذ رویکرد واقع‌گرایانه از سوی صداوسیما و بازسازی اعتماد مخاطبان با اطلاع رسانی غیرجناحی و غیرسیاسی درباره طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

.بيمه بيكارى كارگران نساجى كرمان قطع شد
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 5 دی آمده است : دبير اجرايى خانه كارگر كرمان مي‌گويد: به دنبال اتمام مهلت پرداخت مقدرى بيمه بيكارى به كارگران باقيمانده مجتمع نساجى كرمان اين كارگران براى تامين معاش و استفاده از مزاياى بازنشستگى دچار مشكل شده‌اند.
عباس كاربخش در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: در پى بروز بحران در واحدهاى نساجى كشور، تجمع نساجى كرمان در سال‌هاى گذشته تعطيل شده است.
وى با بيان اينكه در اين كارخانه نزديك به 700 كارگر مشغول به فعاليت بودند، گفت: به دنبال بروز بحران و تعطيلى مجتمع نساجى كرمان، كارفرما با تمامى كارگران تسويه حساب كرد و در اين رابطه نزديك به يكصد نفر از كارگران به صندوق بيمه بيكارى معرفى شدند.
كاربخش افزود: در حال حاضر مدتى است كه مهلت پرداخت مقررى بيمه بيكارى به اين گروه از كارگران نساجى كرمان پايان يافته است.
دبير اجرايى خانه كارگر كرمان با بيان اينكه براى بازگشت به كار و اشتغال مجدد اين كارگران هيچ فرصت شغلى يافت نمي‌شود؛ تاكيد كرد: نساجى كرمان از مدت‌ها قبل به جمع كارخانه‌هاى تعطيل شده پيوسته است.
اين فعال كارگرى خواستار رسيدگى مسوولان به وضعيت كارگران باقيمانده نساجى كرمان شد.
هدفمندی یارانه ها
بلیط مترو ۳۴۰ تومان افزایش می یابد
سخنگوی شورای شهر تهران گفت:تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر روی برق مترو به گونه‌ای است که حدود ٣۴۰ تومان بر روی قیمت تمام شده بلیط مترو اضافه می‌کند که ظاهراً این میزان باید از مسافران گرفته شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران پس از پایان سیصد و چهل و یکمین جلسه علنی شورای شهر که بدون حضور مستمع برگزار شد با اشاره به پیشنهاد مکتوب سازمان تاکسیرانی در مورد نرخ کرایه‌های تاکسی تاکید کرد: درخواست تاکسی‌رانی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون‌ها ابلاغ شده و مقرر شد تا با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان متولی هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهاد تاکسی‌رانی مورد بررسی قرار گیرد.
او با اعلام اینکه مطابق با اعلام استانداری حداکثر افزایش قیمت نرخ تاکسی باید ۱۵ درصد باشد ادامه داد: طلائی رئیس کمیسیون فرهنگی، چمران رئیس شورای شهر و شخص من در این جلسه شرکت می‌کنیم.

شهرداری و شورای‌شهر با دولت هم سو است
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به همکاری تنگاتنگ رانندگان تاکسی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: همه ساله نرخ‌های جدید در غالب جداولی به شورا پیشنهاد می‌شود و هنوز میزان افزایش احتمالی نرخ‌های تاکسی مشخص نیست.
دانشجو با اعلام اینکه مسئولان شهرداری در حوزه حمل و نقل انگیزه بالایی دارند تا با مسئولان دولت در نحوه اجرای این قانون کمک کنند تا حداقل فشار به مردم و راننده‌های تاکسی وارد شود.
او افزود: شورای شهر نیز با مثبت دانستن بحث اجرایی شدن قانون هدفمندی کمال انگیزه و تلاش را دارد که در این جهت با دولت هم سو و هماهنگ باشد.
به گفته سخنگوی شورای شهر تهران شورای شهر بنا دارد حداکثر طی هفته آتی نرخ کرایه اتوبوس‌های بلیتی و نرخ تاکسی را تصویب و ابلاغ کند به همین دلیل از رانندگان تاکسی و سایر فعالان حوزه حمل و نقل عمومی استدعا داریم که تا زمان تعیین تکلیف نرخ‌ها افزایش کرایه‌ای اعمال نکنند چرا که به طور جسته و گریخته شکایت‌هایی در این راستا به شورای شهر شده است.

مردم از تاکسی‌‌برهای شخصی استفاده نکنند
به گزارش خبرنگار ایلنا، دانشجو در ادامه در مورد تخلف برخی از رانندگان تاکسی یادآور شد: عمده شکایت‌ها از افزایش نرخ حمل و نقل عمومی مربوط به مسافرکش‌های شخصی بوده درحالی که شهرداری و شورای شهر مسافرکش‌های شخصی را به رسمیت نمی‌شناسد.
او با اعلام اینکه افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی تحت هر شرایطی غیرقانونی بوده افزود: شورای شهر همیشه از مجموعه پلیس انتظار داشته که اجازه ورود مسافربر‌های شخصی را به حوزه حمل و نقل عمومی ندهند و پیشنهاد جدی ما به مردم این است که از این وسایل نیز استفاده نکنند.
سخنگوی شورای شهر تهران خطاب به مسئولان شهری گفت: بزرگراه‌های تهران را از تاکسی‌های قانونی و شهری پر کنند تا با اشباع شهر مردم دیگر از مسافربر شخصی استفاده نکنند.

احتمال افزایش ۱۵ درصدی کرایه‌های تاکسی
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه با اعلام اینکه لازم است مسائل مربوط به قطعات خودرو، سوخت، روغن و سایر خدمات عمومی راننده‌های تاکسی در تعیین نرخ ارزیابی شود گفت: به احتمال زیاد تاکسی‌رانی با افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه به خدمت‌رسانی در شهر ادامه دهند.

حمایت از حمل و نقل عمومی با اجرای هدفمندی یارانه‌ها
دانشجو در ادامه با اعلام اینکه در هدفمند کردن یارانه‌ها هدفمندی مدنظر بوده نه حذف یارانه خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این طرح از سیستم حمل و نقل عمومی حمایت می‌شود درحالی که قبل از آن از سیستم حمل و نقل خصوصی حمایت می‌شد.
او افزود: شهردار تهران نگران بوده که در حوزه جمع‌آوری زباله، نرخ سوختی که پیمانکار طرف قرارداد شهرداری خدمات ارائه می‌داده قابل مقایسه با نرخ پس از هدفمندی نیست و لازم است تا این فاصله به نوعی جبران شود.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به مشکلات متروی تهران در زمینه برق پس از هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: مصرف برق مترو بسیار بالا بوده بدون حمایت دولت تامین آن امکان‌پذیر نخواهد بود و این‌طور استنباط می‌شود که باید بخشی از این فشار از طریق افزایش نرخ بلیط مترو تامین شود و لازم است تمام این مشکلات با رای‌زنی حل شود.
به گفته دانشجو تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر روی برق مترو به گونه‌ای است که حدود ٣۴۰ تومان بر روی قیمت تمام شده بلیط مترو اضافه می‌کنند که ظاهراً این میزان باید از مسافران گرفته شود.

حذف كارگران نقاش از شمول قانون بيمه اجبارى
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 5 دی آمده است : عضو هيات مديره انجمن صنفى نقاشان ساختمانى تهران و حومه مي‌گويد: اقدام اخير سازمان تامين اجتماعى باعث ناراحتى و نگرانى نقاشان ساختمانى شده است.
بدرى درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با يادآورى اين كه حداقل 30 هزاركارگر در تهران و حومه در حرفه نقاشى ساختمان اشتغال دارند، گفت: كارگران نقاش ساختمانى انتظار داشتندتا با اجراى قانون بيمه اجبارى كارگران ساختمانى بتوانند از مزاياى خدمات تامين اجتماعى بهره‌مند شوند.
وى افزود: اقدام اخير مسوولان سازمان تامين اجتماعى مبنى حذف كاگران نقاش از مشمولان قانون بيمه اجبارى باعث نگرانى و ناراحتى اين گروه ازكارگران زحمتكش شده است.
بدري‌گفت: به دليل وجود مواد شيميايى خطرناك درتركيبات رنگي،كارگران نقاش ساختمانى صاحب يكى از سخت‌ترين مشاغل هستند.
وى يادآور شد: اين در حالى است كه حرفه نقاشى ساختمان يك حرفه فصلى نيز محسوب مي‌شود و شاغلان دراين حرفه براى تامين معاش خود از دسترسى به درآمد ثابت و معين نيز محروم هستند.
بدرى از مسوولان تامين اجتماعى خواست تا امكان بهره‌مندى اين گروه از كارگران را از مزاياى بيمه اجبارى كارگران ساختمانى فراهم كنند.

افزايش 340 تومانى قيمت تمام شده بليط‌ مترو
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 5 دی آمده است : سخنگوى شوراى شهر تهران گفت:تاثير هدفمندى يارانه‌ها بر روى برق مترو به گونه‌اى است كه حدود 340 تومان بر روى قيمت تمام شده بليط مترو اضافه مي‌كند كه ظاهراً اين ميزان بايد از مسافران گرفته شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، خسرو دانشجو سخنگوى شوراى شهر تهران پس از پايان سيصد و چهل و يكمين جلسه علنى شوراى شهر كه بدون حضور مستمع برگزار شد با اشاره به پيشنهاد مكتوب سازمان تاكسيرانى در مورد نرخ كرايه‌هاى تاكسى تاكيد كرد: درخواست تاكسي‌رانى جهت بررسى بيشتر به كميسيون‌ها ابلاغ شده و مقرر شد تا با برگزارى جلساتى با حضور نمايندگان متولى هدفمند كردن يارانه‌ها پيشنهاد تاكسي‌رانى مورد بررسى قرار گيرد.
او با اعلام اينكه مطابق با اعلام استاندارى حداكثر افزايش قيمت نرخ تاكسى بايد 15 درصد باشد ادامه داد: طلائى رئيس كميسيون فرهنگي، چمران رئيس شوراى شهر و شخص من در اين جلسه شركت مي‌كنيم.
شهردارى و شوراي‌شهر با دولت هم سو است
سخنگوى شوراى شهر تهران با اشاره به همكارى تنگاتنگ رانندگان تاكسى در اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: همه ساله نرخ‌هاى جديد در غالب جداولى به شورا پيشنهاد مي‌شود و هنوز ميزان افزايش احتمالى نرخ‌هاى تاكسى مشخص نيست.
دانشجو با اعلام اينكه مسئولان شهردارى در حوزه حمل و نقل انگيزه بالايى دارند تا با مسئولان دولت در نحوه اجراى اين قانون كمك كنند تا حداقل فشار به مردم و راننده‌هاى تاكسى وارد شود.
او افزود: شوراى شهر نيز با مثبت دانستن بحث اجرايى شدن قانون هدفمندى كمال انگيزه و تلاش را دارد كه در اين جهت با دولت هم سو و هماهنگ باشد.
به گفته سخنگوى شوراى شهر تهران شوراى شهر بنا دارد حداكثر طى هفته آتى نرخ كرايه اتوبوس‌هاى بليتى و نرخ تاكسى را تصويب و ابلاغ كند به همين دليل از رانندگان تاكسى و ساير فعالان حوزه حمل و نقل عمومى استدعا داريم كه تا زمان تعيين تكليف نرخ‌ها افزايش كرايه‌اى اعمال نكنند چرا كه به طور جسته و گريخته شكايت‌هايى در اين راستا به شوراى شهر شده است.

دادستان تهران:«جرم» فريبرز رئيس دانا، مصاحبه با رسانه های بيگانه و اخلال در هدفمند کردن يارانه ها/اتهام اعضای سنديکا:امنيتی….
به نوشته خبرگزاری دولتی مهر آمده است : دليل بازداشت اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد ارتکاب جرايم امنيتی است
جعفری دولت آبادی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد علت بازداشت اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد افزود: اين افراد اتهام امنيتی داشته اند و جرايم امنيتی مرتکب شده اند که برخی حکم گرفته اند و برخی منتظر صدور حکم هستند.
دلايل بازداشت رئيس دانا
وی در پاسخ به اين پرسش که گفته شده آقای رئيس دانا به جرم مصاحبه با رسانه های بيگانه و اخلال در هدفمند کردن يارانه ها بازداشت شده است گفت: اين شخص پرونده اش در دستور کار نيروهای اطلاعاتی و قضايی است که مصاحبه وی با رسانه های بيگانه دستگيری وی را تسريع کرد چون وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی هستيم حق نداريم در آن اخلال ايجاد کنيم.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر تشکيل پرونده ويژه آلودگی هوا و اخلال گران در هدفمند کردن يارانه ها گفت: تا کنون هيچ پرونده ای در مورد آلودگی هوا و هدفمند کردن يارانه ها تشکيل نشده است.

کارگران کارخانه ريسندگی قزوين چهار ماه حقوق نگرفته‌اند
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 6 دی آمده است : عضو هيات مديره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوين اظهار کرد: کارخانه تبد با 42 سال سابقه در ريسندگی و بافندگی در حال حاضر مشکل سرمايه در گردش و نقدينگی دارد.
به گزارش ايلنا، عباس کشاورز معتمدی ادامه داد: حدود 4 ماه است 230 نفر از کارگران اين کارخانه حقوق دريافت نکرده‌اند و مشکلات عديده‌ای پيدا کرده‌اند.
وی با اشاره به اينکه در حال حاضر بهای تمام شده کالای از قيمت فروش فعلی به مراتب بالاتر است، افزود: فرسودگی ماشين آلات، فراند طولانی توليد و بالا بودن هزينه‌های سربار و… باعث بالا بودن قيمت کالای ساخته شده است.
عضو شوراهای اسلامی کار کارخانجات تبد قزوين اظهار کرد: اگر بنياد جانبازان که اين شرکت متعلق به آن است و کمک کند نيمی از کارگران آن در قالب مشاغل سخت و زيان‌آور و ماده 10 قانون نوسازی صنايع بازنشسته مي‌شوند.
کشاورز معتمدی ادامه داد: اگر بنياد بتواند به لحاظ تامين مواد اوليه به اين شرکت کمک کند، شرکت تبد به حيات خود ادامه مي‌دهد.

رسميت جلسات شوراي عالي كار بدون حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 6 دی آمده است : دولت دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار را اصلاح کرد.
به گزارش ايلنا، وزیران عضو کارگروه وضع و اصلاح آیین‌نامه‌های قانون کار (وزرای کار، صنایع، دادگستری، کشور و جهادکشاورزی)، ماده 5 دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار را اصلاح کردند.
بر این اساس، عبارت «مشروط بر این که در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند»، از ماده 5 این دستورالعمل حذف و این ماده بدین ترتیب اصلاح شد: «اعضای شورای عالی کار مرکب از 11 نفر می‌باشند و جلسات آن با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت. مصوبات شورا با اکثریت آرا اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.»
پايان پيام

مصوبه اخير دولت نقض مقاوله نامه ILO است

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 6 دی آمده است : دبير اجرايي خانه كارگر اصفهان مي‌گويد: مطابق مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين حقوق كار دولت نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن حقوق شركاي سه جانبه نسبت به اصلاح قانون كار اقدام كند.
اصغر برشان در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: مصوبه اخير وزيران عضو كارگروه وضع و اصلاح آيين‌نامه‌هاي قانون كار مغاير حقوق بنيادين كار و مقاوله نامه‌هاي مورد قبول ايران در سازمان جهاني كار (ILO) است.
عضو پيشين شوراي عالي كار يادآور شد: مطابق قانون كار، كرسي‌هاي شوراي عالي كار بايد به صورت مساوي ميان نمايندگان سه گروه اجتماعي روابط كار تقسيم شوند.
وي افزود: بر اين اساس بايد تعداد كرسي‌هاي شوراي عالي كار 9 صندلي باشد كه به طور مساوي ميان نمايندگان شركاي سه جانبه تقسيم شود.
وي گفت: اينكه كارگروه اصلاح و بازنگري در قوانين كار طي مصوبه‌اي ملاك تصميم‌گيري در شوراي عالي كار به حضور اكثريت نفرات عضو اين شورا تغيير دهد مغاير اصل سه جانبه گرايي است.
به باور برشان هرگونه اصلاح و بازنگري در قوانين قانون كار بايد از طريق مجلس شوراي اسلامي و با رعايت اصول سه جانبه گرايي، مقاوله نامه‌هاي بنيادين حقوق كار و اطلاع شركاي اجتماعي صورت گيرد.
پايان پيام

حدود 4 ميليون تن خاك و سنگ در معدن اشكيلي ريزش كرده است

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 6 دی آمده است : درپي ريزش معدن زغال سنگ اشكيلي و محبوس شدن سه نفر از كارگران معدنچي رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران به اتفاق مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران از محل حادثه معدن اشكلي هجدك بازديد كردند.
به گزارش ايلنا، ناصرنيا رئيس شوراي مركزي و رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران شامگاه جمعه به اتفاق رحيميان مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران با حضور در معدن اشكيلي درجريان عمليات امداد و نجات قربانيان حادثه اخير اين معدن قرار گرفتند.
در جريان اين بازديد، رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران پس از شنيدن نقطه نظرات كارشناسان و اقدامات صورت گرفته در عمليات امداد و نجات معدن اشكلي گفت: مديران و كارشناسان متخصص و صاحب نظر تا اين زمان بهترين كارها را انجام داده‌اند و تعطيل كردن كارگاه نيز به موقع بوده‌است.
وي تلاش شبانه‌روزي مديران و كارشناسان متخصص و مجرب معدني را در اين حادثه ستوده و اين امر را در نوع خود بي‌نظير خواند.
اين استاد دانشگاه؛ حفر تونل جديد از طرف كمر پايين كارگاه را مطمئن‌ترين گزينه جهت رسيدن به محل ريزش دانست.
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ضمن تاييد گزينه درحال انجام عمليات جستجو؛ توصيه‌هايي در راستاي سرعت و دقت بيشتر و رعايت ايمني ارائه كرد.
رحيميان، مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران نيز در اين جلسه ضمن قدرداني از همكاري شاغلين و بازنشستگان در عمليات امداد و نجات؛ گزارش مختصري از اقدامات صورت گرفته و مطالعات انجام شده براي ادامه عمليات جستجو؛ ارائه كرد.
وي گفت: با توجه به علايم رانش در منطقه؛ در راستاي پيشگيري از حوادث احتمالي و مطالعه دقيق‌تر منطقه؛ يك گروه ژئو فيزيك از يزد و كردستان به سرپرستي دكتر نمكي استاد دانشگاه9 كردستان و عضو موسسه ژنو فيزيك تهران به منطقه اعزام شده‌اند و درحال بررسي و مطالعه ژئوفيزيكي منطقه هستند.
مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران با اشاره به دعوت از كارشناسان شركت كوشا معدن كه در زمينه معادن روباز فعال هستند؛ جهت بررسي گزينه عمليات خاكبرداري محدوده مورد حادثه به صورت روباز گفت: اين گروه پس از مطالعه منطقه اعلام نمودند كه حدود يك ميليون و پانصد و شصت هزار متر مكعب معادل سه ميليون و نهصد هزار تن خاك و سنگ بايد جابه جا شود كه اين گزينه به دليل حجم بالاي عمليات و مدت زمان اجراي آن مورد تاييد قرار نگرفت.
گفتني است رئيس شوراي مركزي و رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران صبح شنبه؛ چهارم دي ماه سال جاري از معدن اشكلي هجدك بازديد به عمل آوردند.
پايان پيام

مشكلاتمان را دريابيد

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 6 دی آمده است : شوراي اسلامي كار شركت فرش پارس قزوين در نامه اي سرگشاده به رييس جمهور خواستند به درخواست‌هاي آنها رسيدگي كند.
به گزارش ايلنا در اين نامه آمده است: شركت فرش پارس از جمله شركت هايي است كه حدود 9 سال دچار بحران مالي مي باشد. مديران شركت نيز به همين دليل در سال 80 با مصوبه شوراي عالي كار تعداد 195نفر از كارگران را جهت بازسازي شركت به عنوان طرح اصلاح ساختار به مدت يك سال و نيم علي رغم ميل كارگران با حمايت مسوولين به بيمه بيكاري فرستادند و تمام وعده هايي را كه براي اصلاح ساختار داده بودند هيچ كدام عملي نشد .
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: باز هم مسئولين به اين موضوع بسنده نكردند ودر سال 86 دوباره طرح اصلاح ساختار را اجرا كرده حدود 245 نفر را نيز به مدت يك سال به بيمه بيكاري فرستادند و همين موضوع باعث شد كه در سوابق بيمه‌اي كارگران فاصله خدمتي ايجاد شود چنانچه كارگران پس از پركردن سوابق 20 سال در مشاغل سخت و زيان آور، نمي توانند از مزاياي بازنشستگي استفاده كنند كه بنا به اظهارات مسئولان سازمان تامين اجتماعي استان كارگران مي بايست به اندازه جايگزين مدت بيمه بيكاري را كاركنند تا مدت دو يك سال ونيم جبران گردد.
در قسمت ديگر اين نامه چنين نوشته شده است: با توجه به اينكه در سطح استان قزوين، فرش پارس اولين شركتي بود كه بدليل طرح اصلاح ساختار ، با اصرار مسئولين كارگران خود را به بيمه بيكاري فرستاده اما هيچ گونه اقدامي از سوي مسئولين جهت رفع مشكل آنان صورت نگرفته است و حال آن كه جهت حل مشكلات شركت هاي مشابه مانند فرنخ، مه نخ و ناز نخ از سوي نمايندگان حضرتعالي در سومين سفر استاني هيئت دولت تصميماتي اتخاذ گرديد كه براي كارگران شركت هاي مذكور نياز به جبران دوران بيكاري نبوده و مدت زمان استفاده كارگران از بيمه بيكاري به عنوان سوابق سخت و زيان آور محسوب گرديده است.
نويسندگان اين نامه در خاتمه از رييس جمهور خواسته‌اند تا در خصوص حمايت از كارگران شركت فرش پارس تصميم گيري كند.
پايان پيام

وزيركاراستعفا دهد

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 6 دی آمده است : دبيراجرايي‌خانه‌كارگر استان خراسان رضوي با اشاره به مصوبه وزيران كارگروه اصلاح آيين‌نامه‌هاي قانون‌كارگفت: مصوبه رسميت جلسه شوراي عالي‌كار بدون حضور نمايندگان‌كارگري و كارفرمايي‌كه دراين‌كارگروه انجام گرفته بدترين برخورد با جامعه كاروتوليد است.
حسين رسولي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: با اين مصوبه انگيزه كار، تلاش و توليد درميان كارگران و كارفرمايان از بين خواهد رفت.
وي تاكيد كرد: مصوبه اخيروزيران كارگروه اصلاح آيين‌‌نامه‌هاي قانون كار بيانگر عدم اطمينان دولت به قشركارگروكارفرماست.
اين فعال كارگري اين مصوبه را عاقلانه ندانست و تصريح كرد: رسميت جلسات شوراي عالي‌كار بدون‌حضور نمايندگان‌كارگري وكارفرمايي به نفع هيچ كس از جمله دولت، كارگروكارفرما نيست و نتيجه عكس‌خواهد داد.
دبيراجرايي‌خانه‌كارگر مشهد خواستار واكنش‌كانون عالي شوراهاي اسلامي‌كاركشور، مجمع عالي نمايندگان‌كارگر،كانون عالي‌كارفرمايان ايران و كانون عالي انجمن‌هاي ‌‌صنفي كارگري شدو اظهارداشت: بند مربوط به رسميت شوراي عالي‌كار بدون حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي تيرخلاص به پيكره توليدكشوراست.
رسولي با اشاره به اظهارات مكرر وزيركار مبني بر اولويت اصل سه جانبه گرايي در مسايل مربوط ‌به‌وزارت كارو سازمان تامين اجتماعي‌گفت: سه جانبه گرايي در تامين اجتماعي را كه از بين بردند حالا نوبت به شوراي عالي‌كار رسيده است.
دبيراجرايي خانه كارگرمشهد تصريح كرد: اگر وزيركار فردي عملگرا باشد بايد استعفا دهد.
پايان پيام

اعتصاب پرسنل جمع آوری و حمل زباله شهرداری شوشتر
به گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ 6 دی آمده است : از شامگاه گذشته پرسنل جمع آوری و حمل زباله شهرداری شوشتر به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایای دست به اعتصاب زدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، پرسنل جمع‌آوری کننده و حمل زباله شهرداری شوشتر به دلیل عدم پرداخت معوقات و حقوق و مزایای برخی از ماه‌های سال گذشته و امسال دست به اعتصاب زدند.
بر اساس این گزارش، عدم فعالیت این کارگران در روز گذشته و امروز باعث شده است که زباله‌های سطح شهرستان شوشتر همگی درب منازل مردم باقی بماند و شهرستان با وضعیت بسیار بدی مواجه شود.
این مشکل برای مدیریت شهری در سطح شهرستان شوشتر در ۱۵ سال گذشته بی‌سابقه است و تاکنون نیروهای تنظیف و جمع‌آوری کننده زباله شهرداری چنین تحصنی یکپارچه نکرده بودند.
در این باره شهردار شوشتر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار داشت: کارگران بخش تنظیف شهرداری شوشتر تنها چند حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
احمد آصفی با اشاره به اینکه این میزان پرداخت نشده به کارگران زیاد نیست، گفت: طبق قرارداد پیمانکاران نیز دو ماه اضافه بر پرداخت شهرداری به کارگران پرداخت کرده‌اند.
وی بدون اشاره به میزان بدهی به کارگران این بخش شهرداری گفت: وضعیت درحال پیگیری و تلاش برای برطرف شدن است و این مشکل به زودی برطرف می‌شود.
طبق آمار به دست آمده تنظیف و جمع‌آوری و حمل زباله را در سطح شهر شوشتر توسط بیش از۱۰۰ نفر در قالب سه پیمانکار‌ انجام می‌شود.
دستمزد

فرمول محاسبه دستمزدها را تغيير دهيد

شوراي عالي كار بايد براي محاسبه دستمزدهاي سال 90 از فرمول جديدي استفاده كند.
كرمعلي ساماني پور در گفت و گو با خبرنگار با يادآوري اينكه همواره ميان دستمزدهاي تعيين شده با هزينه‌هاي واقعي زندگي شكاف وجود داشته است؛ گفت: اين احتمال وجود دارد كه با آزادسازي بهاي كالا وخدمات اين شكاف تشديد شود. وي گفت: هرچند دولت و برخي كارشناسان تاكيد دارند كه هدفمند‌سازي يارانه‌ها باعث پرشدن شكاف ميان سطح مزد با هزينه زندگي مي‌شود اما عاقلانه آن است تا به منظور حمايت از اقشار آسيب‌پذير در شيوه محاسبه دستمزدهاي سال 90 تغيير ايجاد شود.
دبير اجرايي خانه كارگر ساوجبلاغ با يادآوري اينكه مصوبات مزدي شوراي عالي كار همواره مبناي محاسبه مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي هستند خواستار توجه مسوولان به معاش كارگران بازنشسته و شاغل در سال 90 شد. وي با بيان اينكه در سال‌جاري سازمان تامين اجتماعي با تفسير سليقه‌اي از مصوبه شوراي عالي كار مستمري بازنشستگان را افزايش داد؛ گفت: كارگران بازنشسته و از كار افتاده انتظار دارند تا در سال 90 علاوه بر افزايش منطقي مستمري‌ها، مطالبات مربوط به سال 89 را نيز دريافت كنند.
پايان پيام

کار زنان مجرد در عسلویه ممنوع شد

به نوشته سایت سفير آمده است : وزیر نفت در سفر به عسلویه بر حضور نداشتن بانوان مجرد در پارس جنوبی تاكید كرد.به گزارش مارین نیوز، سید پیروز موسوی، قائم‌مقام منطقه ویژه پارس جنوبی، در نشست كمیسیون تعامل استانداری بوشهر با پارس جنوبی با اعلام این مطلب گفت: از دیگر مصوباتی كه وزیر نفت به آن تاكید داشت؛ اجرای مصوبه 50 درصد اشتغال نیرهای بومی در پارس جنوبی بود. وی افزود: وزیر نفت تاكید كرد هر مدیری كه نسبت به اجرای این دو مصوبه كوتاهی كند، بركنار می‌شود.

بيانيه بخشی از معلمان در اعتراض به اعدام معلم نازی آباد علی صارمی
کمیته معلمان آزاده ایران در تاریخ 7 دی می نویسد :
فرهنگيان , معلمان و هموطنان آزاده
مطلع شديم زندانى سياسى آقاى على صارمى 63 ساله و معلم محبوب دانش آموزان نازى آباد تهران كه درزمان شاه نيز زندانى بوده و 23 سال ازعمرش را براى آزادى انديشه و بيان در زندانها گذرانده بود امروز صبح سه شنبه هفتم ديماه توسط نظام حاكم برايران اعدام شده ا ست .
هموطنان
حكومت ايران در شرايطى به چنين جنايتى دست زده كه بدليل اجراى يارانه ها و افزايش سرسام آور تمامى كالاها از نان گرفته تا نفت و..كه پايه اى ترين نيازهاى كليه اقشار جامعه است با نا رضايتى گسترده ى اجتماعى روبرو شده است .
نظام ديكتاتورى فكر ميكند با اعدام فرزندان آگاه و مبارز مردم ايران ميتواند از بروز نارضايتى ها و اعتراضات اجتماعى جلوگيرى كند . اما تجربه تاريخ نشان داده كه چنين عملكرد هايى نه تنها مانع حركت هاى اجتماعى نميشود بلكه باعث گسترش فزاينده ى آنها خواهد شد
كميته معلمان آزاد ايران ضمن حمايت از زندانيان سياسى و محكوم كردن اعدام زندانى سياسى , معلم آزاده ميهن آقاى على صارمى از تمامى فرهنگيان , معلمان ومردم آزاده ايران وكليه سازمانهاى حقوق بشرى درجهان ميخواهد با محكوم كردن اعدام زندانى سياسى آقاى على صارمى مانع اعدام ساير زندانيان سياسى از جمله معلمان دربند در زندانها شوند .
كميته معلمان آزاد ايران
7 ديماه 1389
اخراج ۳۰۰ کارگر کرد در يک ماه / آنها سه ماه حقوق طلبکارند
به نوشته سایت کلمه در تاریخ 7 دی آمده است : بيش از ۳۰۰ تن از کارگران سد آزاد به‌تير که سه ماه از حقوق خود را هنوز دريافت نکرده‌اند، در يک ماه اخير از کار اخراج شدند.
به گزارش رسيده به کلمه، اين کارگران، در پروژه سد آزاد ”به تير“ که بين شهرهای سنندج و مريوان قرار دارد، مشغول به کار بوده‌اند و گزارش شده که بيشتر کارگران اخراجی (در حدود ۵۲ نفر) در قسمت خاک رس، ۳۵ نفر در بخش کمپرسور، ۱۷ نفر راننده بولدوزر و بقيه هم در ساير بخشهای اين پروژه شاغل بوده‌اند.
در اين پروژه حدود ۱۲۰۰ کارگر به صورت قراردادی مشغول به کارند و پرداخت حقوق ماهيانه آنها نيز تاکنون سه ماه به تعويق افتاده است. اين شامل ۳۰۰ کارگری که در يک ماه گذشته، از اول آذرماه تا اول دي‌ماه ۱۳۸۹ از کار اخراج شده‌اند، نيز مي‌شود.

پیش بینی اشتغال 55 هزار نفر دركرمانشاه

به گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ 7 دی آمده است : محسن رستمی، سرپرست سازمان صنایع و معادن استان كرمانشاه به وضعیت موجود صنایع استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 867 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 1900 میلیارد تومان و اشتغال 28 هزار نفر در استان پروانه بهره برداری دارند.
وی تعداد جوازهای تاسیس صنعت صادره استان را نیز 1266 فقره با پیش بینی سرمایه گذاری 8800 میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال 55 هزار نفر اعلام کرد.
رستمی گفت: 184 واحد صنعتی در حال احداث استان نیز با پیشرفت بالای 20 درصد و سرمایه گذاری 2800 میلیارد تومان و اشتغال هشت هزار نفر در استان در حال احداث است.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال نیز 60 واحد صنعتی استان با سرمایه گذاری 162 میلیارد تومان و اشتغال 2267 نفر در استان به بهره برداری رسیده است.
رستمی در پایان به وضعیت بخش معدن استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 158 پروانه بهره برداری معدنی با حدود 200 میلیون تن پیش بینی ذخیره ماده معدنی و اشتغال 1768 نفر در استان فعال است.
پایان پیام

تجمع كارگران هفت تپه وكشت و صنعت كارون

به گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ 7 دی آمده است : بيش از 500 كارگرا ني‌بر هفت تپه و كشت و صنعت كارون شوشتر در مقابل اداره كل تامين اجتماعى استان خوزستان تجمع كردند/ اين تجمع در پى عدم محاسبه سنوات بيمه‌اى صورت گرفت.
در پى عدم محاسبه سنوات بيمه اى جمعى از كارگران كارخانه‌هاى ني‌بر هفت تپه و كشت و صنعت كارون شوشتر اين كارگران در مقابل اداره كل تامين اجتماعى استان خوزستان تجمع كردند.
به گزارش ايلنا،بيش از پانصد نفر از كارگران نى بر به دليل عدم محاسبه سنوات بيمه اى از سال 1368 تا كنون كه به صورت فصلى مشغول به كار بوده اند، مقابل اداره كل تامين اجتماعى استان خوزستان تجمع نموده اند اين در حالى است كه مدير عامل تامين اجتماعى و هيئتى در استان خوزستان به سر ميبرند.

تجمع کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر مقابل سازمان تأمین اجتماعی خوزستان
به نوشته سایت دولتی خبرگزاری کار ایران – ایلنا آمده است : بیش از ٣۰۰ نفر از کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر (کارگران نی‌بر دستی) در اعتراض به عدم محاسبه سابقه بیمه و عدم اجرای قانون کارهای سخت وزیان‌آور، در مقابل سازمان تأمین اجتماعی خوزستان تجمع کردند.
این کارگران با سابقه ۲۰ الی ٣۰ سال کار به‌صورت قراردادی در شرکت کشت و صنعت کارون به شغل نی‌بری اشتغال داشتند که در محاسبات سابقه بیمه، معادل نصف برای آنان محاسبه می‌شود.
به گفته کارگران، در سال ۶٨ سه ماه بیمه برای آنان واریز شده و از سال ۶۹ لغایت ٨۷ هیچگونه حق بیمه‌ای واریز نشده است. همچنین در سال ٨٨ و ٨۹ بیمه کامل برای این کارگران که حدود ۱۵۰۰ نفر هستند، واریز شده است.
به گفته یکی از کارگران حاضر در محل، با توجه به اینکه این کارگران فصلی هستند، سال‌های قبل تا پایان خرداد ماه به کار مشغول بوده‌اند ولی در حال حاضر شرکت کشت و صنعت کارون، برای این کار کارپرداز گرفته که کارگران را به حال خود رها می‌کند. در حال حاضر دفترچه‌های بیمه این کارگران از سال ٨٨ تاکنون به صورت ۶ ماهه صادر می‌شود و با توجه به عدم اجرای قانون کارهای سخت وزیان‌آور در شغل این کارگران و نیز ناپیوسته بودن سوابق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه بازرسی و بررسی در این زمینه ندارد.
بر این اساس قرارداد کاری این کارگران به‌صورت سفید امضاء منعقد شده و هیچگونه نسخه قرارداد به ایشان ارائه نمی‌شود.
درخواست این کارگران، اجرای قانون کارهای سخت وزیان‌آور و پیوسته شدن سابقه بیمه تأمین اجتماعی است.

زنان كارگر – فسا از سختی معیشت خود می گویند
به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 7دی گزارش میدهد : ساعت 30 : 5 صبحه، يه صبح سرد پاييزي. بنا به عادت هر روزه از خواب پا مي‌شم و روزي سخت و خسته كننده رو شروع مي‌كنم.
بايد بچه‌ها رو بيدار كنم، تا بعد از كلي نق زدن و دعوا كردن با همديگه يه چيزي بخورن و راهي مدرسه بشن. من هم چند تا گوجه، خيار و مقداري نون توي زنبيلم مي‌ذارم و با زناي ديگه‌اي كه مجبورن برا امرار معاش از كله‌ي صبح تا غروب رو سخت كار كنن، سوار وانت شده و راهي مي‌شم.
راهي مي‌شم تا با پايي كه به خاطر ساييدگي زانو درد و ورم داره تا شب بكوب كار كنم، بلكه چند ماه بعد چندرغازي گيرم بياد و بتونم قسط‌هاي عقب افتادم رو بدم و مرهمي برا زخم‌هاي زندگيم ‌باشه. بعضي وقتا كه به روزاي اول ازدواجم فكر مي‌كنم و مي بينيم چه آرزوهايي تو سرم داشتم و الان دست و صورتم روز به روز چروكيده تر مي شه و وضعيتم زندگيم اين جوريه، غم و غضه زمين گيرم مي‌كنه.
اگه شوهرم معتاد نبود و ما رو رها نمي‌كرد، مجبور به تحمل اين همه مصيبت نبودم. حالا بمونه خيلي از اونايي كه با من سر كار ميان، شوهرشون يا فوت كرده و يا اينكه به دليل اعتياد تن كار كردن ندارن اينه كه به خاطر تهيه نون شب و تهيه جهاز دختراشون و … بايد اين سختي‌ها رو تحمل كنن.
چند سال پيش يكي از زن‌هاي همسايه به دليل نبود كار توي محل خودمون مجبور شد چترباز بشه و واسه وارد كردن پوشاك و سيگار قاچاق راهي بندرعباس بشه، كه توي يكي از سفرهاش تصادف كرد و مرد. بيچاره بچه‌ كوچولوش كه هنوز يك سالش نشده بود و دختراي دم بختش چه بلاها و مصيب‌هايي كشيدن.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بسياري از زنان در روستا‌ها به دليل بي سرپرستي و بد سرپرستي براي تهيه مايحتاج زندگي روي به كار‌هاي مختلف از جمله كار در مزارع مي‌آورند. گرچه با درآمدي كه از كار كردن به دست مي‌آورند، تنها بخشي از نياز‌هاي مادي خانواده‌شان را برطرف مي‌كنند.
“هدفمند سازی یارانه ها” یا “اعدام های هدفمند”؟!
آری! سیستمی که در عرصه ی داخلی چند پاره و در عرصه ی جهانی منزوی تر از گذشته است، چراغ سبز و سکوت دولت های جهان را به فال نیکِ دهه ی ۶۰ گرفت و باز چوبه های دار را علم کرد. در شرایطی که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کل کشور فضایی نظامی برقرار است، رژیم نیاز به کنترل خشم مردم دارد. در اولین اقدام ها رژیم ده ها شهروند بی گناه بلوچ را به جرم همکاری با جندالله در زندان های بلوچستان اعدام کرد. نیروهای امنیتی خود در شهرها و مراکز آموزشی را افزایش داده و زندانیان سیاسی را در هر خطه از این سرزمین وسیله ی ارعاب عمومی قرار داده است. رژیم جمهوری اسلامی که با سه نسل از جوانان این کشور با جوخه های تیرباران و چوبه های اعدام گفتگو کرده است، امروز در برابر خشم مردم تمام نیروهای خود را برای تمرکز قوا بکار گرفته است. در کارخانه ها، دانشگاه ها، مدارس و سایر مراکز و … دولتی و غیردولتی انواع سیستم های امنیتی را برای کنترل موج خفته خشم مردم بکار گرفته است.
در چنین اوضاعی که تلاش برای یکدست شدن حاکمیت روز به روز دشوارتر می گردد، اما فرآیندهای جهانی ریشه های مشترک دو جناح هیأت حاکمه را برملا می کند. در نگاه کلی هم جناح حاکم و هم رهبران سبز بر هدفمند کردن یارانه ها و ضرورت اجرایی شدن آن تأکید می کنند؛ و برای شان تفاوت فقط در شیوه اجرایی شدن این طرح است و بس!!! یعنی در به بند کشیدن و له کردن تحتانی ترین اقشار این کشور تفاوت فقط در شیوه استثمار است و نه در اینکه استثمار باشد یا نه.
رژیمی که در دو سال اخیر با چالش “چگونه جمهوری اسلامی را حفظ کنیم؟” دو جناح هم پیمانش در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند، امروز نیز مستأصل شده و رو در روی موج سرکش “تغییر” قرار گرفته است و نه راه پس می بیند و نه راه پیش! آنچه مانده ادامه ی همین بازی است و باز هم می خواهد با تکرار بازی دهه ی ۶۰ سدی در برابر این انرژی خانمان برانداز ببندد. اما آن چه تا به امروز تمام معادلات را به هم ریخته مقاومت و مبارزه ی مردم و به خصوص جوانان بوده است، اوج شکست این توهم برای هر دو جناح رژیم مبارزات درخشان و دلاورانه مردم در خیزش سال گذشته بود و به میدان آمدن نسلی از مبارزین که قرار بود سربازان لشکرِ بیست میلیونی شان باشند. آنان که با تخریب مزار جانباختگان دهه ی ۶۰ به خیال خودشان خاطره مقاومت را هم از صفحه ی ذهن مردم و جوانان زدوده بودند نمی دانند که با میلیون ها ندا، سهراب، امیر و احسان و حبیب … چه کنند؟! با سروهای ایستاده ی کُرد، ترک، بلوچ، لر و … فارس چه کنند؟! با شیرین، ترانه، مهدیه و … هزاران زن و دختر یاغی و عاصی چه کنند؟! اگر رفیقِ معلم فرزاد کمانگر را بر دار کردند با هزاران کلام آتشین مقاومت و طغیانش چه کنند؟! و اگر احسان و علی و فرهاد و … شهلا را برای ارعاب بر دار کردند با هراس لحظه به لحظه ی مرعوب و مغلوب شدن شان چه کنند؟! امروز اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت به همراه خطر اعدام قریب الوقوع حبیب لطیفی و بسیاری از زندانیان سیاسی دربند هشداری به مردم و جوانان است. این رژیم برای تمام اعدام های هدفمندِ خود برنامه ی از پیش تعیین شده دارد. این ها بخش هایی از طرح “کنترل بحران” است که مدام سران نظامی و غیرنظامی رژیم آن را تکرار می کنند. برای ارعاب هر قشر، ملیت و جنسیت و … برنامه ای ویژه طراحی کرده اند تا هر تبلوری از مقاومت، مبارزه و آگاهی سیاسی و مبارزاتی در نطفه خاموش شود. امروز در کنار سایر گزینه های سرکوب این رژیم گزینه ی اعدام را در دستور کار قرار داده است.
امروز که رسانه های بین المللی آگاهانه چشم بر روی موج سرکوب و کشتار در ایران و کشورهای مشابه می بندند و فقط بر حسب ضرورت های جهانی یعنی منطق سود بازار اخبار را داغ می کنند، امروز که دول اروپایی، آمریکا، روسیه و چین و … اختلافات، منافع و تهدیدات شان را در نحوه ی تعامل با ایران ترجمه می کنند، امروز که سینه چاکانِ حقوق بشر مهر سکوت بر لب هایشان زده اند و در سکوت درندگی را نظاره می کنند، امروز که در پشتِ درهای بسته ی اتاق های ملاقات های دیپلماتیک و سالن های چند هزار نفره ی کنفرانس حق مردم ایران برای تغییر رژیم حاکم بر آن ها را به چوب حراج گذاشته اند و امروز که قامت رشید مبارزان مان بر چوبه های دار رقص آزادگی را به جلوه آورده است سکوت جایز نیست.
ما این ظلم را بر نمی تابیم. ما سکوت را بر نمی تابیم. ما از دست رفتن حقوق مردم ایران را بر نمی تابیم. ما ریختن خون بهترین فرزندان این خاک را بر نمی تابیم. ما زندان و شکنجه ی مبارزین راستین را بر نمی تابیم. ما بازی بر سر سرنوشت مردم ایران را برنمی تابیم. ما چانه زنی برای منافع حاکمان و خیانت به منافع زحمت کشان و فرودستان را هرگز برنمی تابیم … امروز ما اعلام می کنیم که در مقابل تمام تهدیدات و تمهیدات شما ما نیز یک “مبارزه ی هدفمند” را آغاز کرده ایم تا با یک مقاومت آگاهانه، گسترده، هماهنگ، سازمان یافته، مستمر، افشاگرانه و جسورانه در مقابل شما دیوارهای ترک خورده حکومتتان را به زیر آوریم. ما خوب می دانیم که هر کدام از جنایات جمهوری اسلامی ترکی است بر دیوارهای حکومت رو به فنایش! علی و علی ها هم ترکی هستند، بر این دیوار! به زودی دیوارها را فرو خواهیم ریخت! و یاد همه آزادیخواهان را جاودانه بر دیوارهای نوین خواهیم نوشت روزی که دیگر دیوارها آزادی را به بند نمی کشند.
“سرنگون باد جمهوری اسلامی!” – “نابود باد زندان های جمهوری اسلامی!”
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – بلژیک
جلسات شوراي‌عالي كار بايد سه‌جانبه تشكيل شود

بنا بر نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران- ایلنا آمده است : دبير اجرايي خانه كارگر زاهدان مي‌گويد: نمي‌توان جلسات شوراي عالي كار را بر مبناي حضور اكثريتي اعضاي اين شورا تشكيل داد.
قربانعلي ميرشكار در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: مبناي تشكيل جلسات شوراي عالي كار حضور نمايندگان شركاي اجتماعي سه جانبه است.
وي با بيان اينكه رسميت شوراهاي سه جانبه با تعداد حاضرين تعيين نمي‌شود، گفت: دولت نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن اصول حقوق كار در مورد نحوه و چگونگي جلسات شوراي عالي كار تصميم‌گيري كند.
به گفته ميرشكار مطابق حقوق كار هرگونه چانه‌زني و گفتگوي سه جانبه بايد با حضور شركاي اجتماعي باشد.
وي گفت: از مصوبه اخير هيات دولت چنين پيداست كه قرار نيست در تنظيم روابط كار گفتگوهاي اجتماعي مبناي تصميم‌گيري باشد.
پايان پيام

مسوولان به وضع كارگران توجه كنند

به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا آمده است : كارگران كارخانجات شهرستان ري نسبت به هر گونه فرانشيز در بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي مخالف هستند.
به گزارش ايلنا، نائب رئيس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار شهرستان ري در جلسه هفتگي اعضا شوراهاي اسلامي كار محور گفت: كارگران كارخانجات شهرستان ري نسبت به هر گونه فرانشيز در بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي مخالف هستند.
علي‌خدائي گفت: نسبت به عنوان نمود طرح مجدد مسئله غير قانوني دريافت فرانشيز از بيماران سرپائي در مراكز درماني ملكي اعتراض داريم.
وي همچنين نسبت به حذف شدن جايگاه نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار اعتراض داريم.
خدايي گفت: جهت رفع اين مشكل خواهان گفت‌وگو با وزير كار كه بالاترين و عالي‌ترين مقام مسئول در بخش تنظيم روابط كاراست هستيم.
خدايي در خصوص تعيين دستمزد سال 90 و در مورد پرداخت سهام عدالت از مسئولين خواست تا مانع از به وجود آمدن هر‌گونه تبعيض بشوند.
وي افزود: كارگران از وضعيت نامناسب دارو و درمان به شدت نگرانند و خواستار توجه مسئولين هستند.
پايان پيام

كارفرماها 2 هزار ميليارد تومان به تامين اجتماعي بدهكارند

به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا آمده است : عيدعلي كريمي، دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين اظهار كرد: متاسفانه مجلس در ماده 65 برنامه پنجم توسعه كشور به دولت اجازه داد تا به شيوه‌اي قانوني از پرداخت بدهي هاي خود به سازمان تامين اجتماعي سرباز زند.
به گزارش ايلنا، كريمي با اعلام اينكه دولت براساس اين مصوبه مي‌تواند از ابتداي سال 90 و در طول مدت اعتبار برنامه پنجم توسعه كشور به شيوه‌اي قانوني به پرداخت ديون مالي خود به سازمان تامين اجتماعي براي هميشه خاتمه دهد، افزود: دولت در طول اجراي برنامه از يكسو بايد بدهي‌هاي معوقه خود به سازمان تامين اجتماعي را تنها از محل واگذاري سهام شركت‌هاي سودآور دولتي پرداخت كند و از سوي ديگر مطالبات آتي اين سازمان را نيز تنها از محل اعتبارات ناشي از صرفه جويي دستگاه‌هاي دولتي پرداخت كند.
وي افزود: اينكه دولت بدهي خود را از منابع شركت هاي وابسته به تامين اجتماعي (شستا)پرداخت كند ، دست اندازي آشكاربه اموال بيمه شدگان است.
وي با بيان اينكه دولت از سال 54 تا كنون بابت اصل و ديركرد سه درصد بيمه بيكاري كارگران بيمه شده و نيز برداشت‌هاي خود از منابع سازمان تامين اجتماعي حدود 20 هزار ميليارد تومان به سازمان بدهكار است و دو هزار ميلياردتومان نيز كارفرماها به تامين اجتماعي بدهكارند ، اظهار كرد: هدف از تصويب اين ماده ، تنها پايان دادن به بدهي‌ها و تعهدات مالي دولت به سازمان تامين اجتماعي است.
اين فعال جامعه كارگري كشور با اشاره به اينكه با توجه به بدهي رو به افزايش دولت در قبال سازمان تامين اجتماعي، گفت: تلاش براي ملغي كردن قانون الزام و دريافت فرانشيز در مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي از ديگر اقدامات براي اجحاف به كارگران ، بازنشستگان وبيمه شدگان است.
دبير اجرايي خانه كارگر قزوين با تاكيد براينكه اموال منقول و غير منقول سازمان تامين اجتماعي متعلق به بيمه شدگان است، گفت: ماده 65 قانون برنامه پنجم به لحاظ قانوني داراي ايراد است.
پايان پيام

تعطيلي كارخانه چيني حميد ادامه دارد

به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا آمده است : دبير اجرايي خانه كارگر استان قم از ادامه تعطيلي در شركت چيني حميد خبر داد.
علي طالبي در گفت وگو با خبرنگارايلناافزود: اين واحد توليدي در گذشته از واحدهاي بسيار فعال كشور در زمينه توليد چيني بود و اجناس مرغوبي را هم توليد مي‌كرد.
وي با بيان اينكه حدود 500 كارگر در شركت چيني حميد اشتغال داشته، ‌اظهارداشت: اين واحد توليدي حدود 20 سال سابقه فعاليت داشت.
دبير اجرايي خانه كارگراستان قم ورود كالاهاي ارزان و بي‌كيفيت از كشور چين را علت اصلي ورشكستگي كارخانه چيني حميد عنوان كرد و اظهار داشت: كارگران اين واحد بر طبق سوابق خود به بيمه بيكاري معرفي شده و اين تنها كاري بود كه براي آنها انجام شد.
پايان پيام

سوء استفاده از بيمه كارگران ساختماني آغاز شد

به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا آمده است : نماينده انجمن صنفي كارگران ساختماني كشور مي‌گويد: به دليل عملكرد سليقه‌اي مديران سازمان تامين اجتماعي تاكنون براي افرادي به غير ازكارگران ساختماني دفترچه بيمه صادر شده است.
محمدباقري در گفت گو با خبرنگار ايلناگفت: در حال حاضر هيچ نظارتي بر جريان صدور دفترچه براي كساني كه خود را كارگر ساختماني معرفي كرده‌اند وجود ندارد.
اين فعال كارگري گفت: به دليل عدم نظارت نهادهاي مطلعي چون سازمان فني حرفه‌اي و وزارت مسكن و شهرسازي و انجمنهاي صنفي كارگران ساختماني بر اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني، سازمان تامين اجتماعي براي تمامي كساني كه خود را دارنده كارت مهارت ساختماني معرفي كرده انددفترچه صادر كرده است.
وي افزود: بر اين اساس مشاهده مي‌كنيم كه افرادي به غير از كارگران ساختماني توانسته‌اند تا تنها با ارائه كارت مهارت سازمان فني حرفه‌اي در رشته ساختماني از مزاياي بيمه اجباري بهره مند ‌شوند.
باقري افزود: اين درحالي است كه سازمان فني و حرفه‌اي مشخصات كارگران ساختماني واجدصلاحيت را ازقبل در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار داده است.
به گفته نماينده كارگران ساختماني كشور مسوولان سازمان تامين اجتماعي به بهانه انجام استعلام از صدور دفترچه براي كارگران ساختماني كه كارت مهارت آنها از قبل صادر شده است خودداري مي‌كنند اما در مقابل براي هر كسي كه كارت مهارت خودرابه تازگي دريافت كرده است دفترچه بيمه صادر مي‌كنند.
به گفته اين فعال كارگري اين مسئله باعث سو‌ء استفاده ديگران از قوانين حمايتي مربوط به كارگران ساختماني شده‌ است.
پايان پيام

پرداخت سرانه آموزش كارگران ساختماني

به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا آمده است : نمايندگان تهران، اروميه و اصفهان طي تذكري كتبي به وزير مسكن خواستار پرداخت سرانه آموزش كارگران ساختماني به سازمان فني و حرفه‌اي شدند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ؛ در پايان جلسه علني امروز مجلس اميدوار رضايي عضو هيات رئيسه تذكرات كتبي نمايندگان به مسوولان اجرايي كشور را قرائت كرد.
براين اساس، تذكر نادر قاضي پور، حسن كامران، عليرضا محجوب به وزير مسكن در موردپرداخت سرانه آموزش كارگران ساختماني به سازمان فني و حرفه‌اي قرائت شد.
پايان پيام

رسميت جلسات شوراي عالي‌كار به حضور حداكثري نيست

به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا آمده است : دبير اجرايي خانه كارگر آبادان خواستار لغو مصوبه اخير كارگروه اصلاح و بازنگري قانون كار درخصوص برگزاري جلسات شوراي عالي كار شد.
آقايار حسيني در گفت وگو با خبرنگار ايلناگفت: با مصوبه اخير سه جانبه گرايي و چانه زني تاثيرگذاري خود را بر مصوبات شوراي عالي كار از دست مي‌دهد.
به گفته وي رسميت يافتن جلسات شوراي عالي كار براساس حضور حداكثري اعضاي اين شورا نمي‌تواند تامين‌كننده خواسته‌هاي صنفي گروه‌هاي اجتماعي به ويژه كارگران باشد.
اين فعال كارگري افزود: براين اساس بعيد نيست تا در آينده نزديك شوراي عالي كار در غياب يكي از سه شريك اجتماعي مصوباتي را براي تنظيم بازار كار تصويب كند.
پايان پيام
بی خبری از وضعيت و محل نگهداری فريبرز رئيس دانا

به گزارش روز در تاریخ 8 دی آمده است : – آزاده فرقاني، همسر فريبرز رئيس دانا در مصاحبه با «روز» اعلام کرد که پی گيری های خانواده و وکيل وی تاکنون بی نتيجه بوده و آنها حتی از محل نگهداری او نيز خبر ندارند.
آقای رئيس دانا، اقتصاددانی است که نيمه شب 28 آذر ماه در منزل شخصی اش بازداشت شد.
همسر او می گويد: هيچ خبری نداريم و نميدانيم کجا نگهداری می شود. تماس تلفنی گرفت و گفت حالش خوب است و از من خواست برايش لباس ببرم؛ وقتی پرسيدم کجا بايد ببرم جوابی نداد و تنها گفت بيار، يعنی نمی توانست بگويد که کجا است و من نيز به زندان اوين رفتم و برای ايشان لباس بردم اما آنجا کسی از من لباس ها را نگرفت.
خانم فرقانی می افزايد: به دادگاه انقلاب و زندان اوين رفته ايم و آقای زرافشان، وکيل همسرم به دادستانی تهران هم مراجعه کرده اند اما هيچ جوابی نگرفته ايم.
دو روز پيش دادستان تهران در مصاحبه با خبرنگاران تاييد کرده بود که بازداشت آقای رئيس دانا به دليل مصاحبه با رسانه های بيگانه بوده. او در پاسخ به اين سئوال که آيا آقای رئيس دانا به خاطر مصاحبه با رسانه های بيگانه و «اخلال در هدفمند کردن يارانه ها» بازداشت شده، گفته بود که دستگيری وی به دليل مصاحبه اش با رسانه های بيگانه «تسريع» شد، «چون وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی هستيم حق نداريم در آن اخلال ايجاد کنيم».
از همسر آقای رئيس دانا در اين زمينه می پرسيم؛ می گويد: چنين جرمی در قانون جمهوری اسلامی هم وجود ندارد و مصاحبه با رسانه های بيگانه اصلا جرم نيست. آقای رئيس دانا يک اقتصاد دان است و درباره مسائل اقتصادی بايد اظهار نظر کند. او منتقد بحث يارانه ها بود و صراحتا هم نظر خود را اعلام کرد. من نميدانم نظر او به عنوان يک اقتصاد دان چه مشکلی می تواند برای امنيت کشور ايجاد کند.
خانم فرقانی می افزايد: ما صدها اقتصاد دان در ايران داريم، اگر همين يک نفر اظهار نظر کند مساله ای ايجاد می شود؟ امنيت کشور به هم می ريزد؟ کسانی که طرح يارانه ها را تاييد کردند و يا در مقابل اين طرح خانمان برانداز سکوت کردند آيا کار آنها درست است؟ يعنی همه بايد يا سکوت کنند و يا موافق است.
دستمزد
يك ميليون تومان حقوق كارگران داراي محاسبه علمي است

به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا آمده است : عباس كشاورز معتمدي، عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار قزوين در خصوص انتقادهاي برخي افراد به بالا و غير واقعي بودن يك ميليون تومان به عنوان حداقل حقوق سال 90 كارگران كشور ، اظهار كرد: بنده براساس مطالعات و محاسبات علمي و براساس هزينه تمام شده زندگي يك خانواده چهار نفره اين رقم را پيشنهاد كرده ام .
به گزارش ايلنا،كشاورز معتمدي در خصوص عوامل و پارامتر هاي موثر در محاسباتش در خصوص پيشنهاد حقوق و دستمزد سال آينده كارگران افزود: براساس اين محاسبات هزينه اجار مسكن ماهيانه حداقل 300هزار تومان، هزينه دو فرزند دانشجو و دانش آموز ماهانه (شهريه ، رفت وآمد و ….) 250 هزار تومان ، هزينه پوشاك 4نفر در ماه 50 هزار تومان ، هزينه صبحانه ، نهار و شام در ماه براي اين خانواده 330 هزار تومان است.
وي ادامه داد: هزينه آب،برق، گاز و تلفن بطور متوسط 35 هزار تومان ، هزينه تعميرات و نگهداري لوازم منزل ماهانه 5 هزار تومان و هزينه رفت و آمد براي دو نفر 30 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
عضو هيات اجرايي خانه كارگر استان قزوين اظهار كرد: رقم يك ميليون تومان حداقل حقوق كارگر بدون در نظر گرفتن اثرات قانون هدفمندي يارانه ها و هزينه ها ي درمان ، درمان (ويزيت ، دارو و بستري، فرانشيز )، هزينه هاي عروسي و عزا ، مسافرت ، ميهمان و ديگر هزينه هاي غير قابل پيش بيني محاسبه شده است.
كشاورز معتمدي با تاكيد بر اينكه رقم پيشنهادي امسال پايين تر از خط فقر براساس آمار بانك مركزي كشور در سال گذشته است ،بيان كرد: بنده بصورت كارشناسي حداقل حقوق را يك ميليون تومان پيشنهاد كردم و به كار فرمايان دستور پرداخت نداده ام واينكه صنايع توانايي پرداخت حداقل هاي زندگي را به كارگران ندارند بحث ديگري است.
پايان پيام
منتظر تصويب قوانين ضد كارگري هستيم
به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا آمده است : اسدي با اعلام اينكه مخالفان بدنبال تضعيف جايگاه قانوني كارگران در نهاد هاي تصميم سازي و تصميم گيري هستند، افزود: قانون مشاغل سخت وزيان آور با پيگيري ها تشكل هاي كارگري تصويب شد.
وي بيان كرد: با توجه به سكوت مجلس در مقابل هنجارشكني ها و عدم اجراي مصوبات آن ، بعد از اين بايد منتظر تصويب علني قوانين ضد كارگري باشيم.
عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان قزوين با اظهار اينكه تنها كسي كه از كارگران دفاع كرده و مي كند مقام معظم رهبري است ، افزود: ايشان مكرر از تشكل هاي كارگري مي خواهند بدنبال منافع خود باشند و دولتها قوانين را به نفع ضعفا و كارگران تصويب كردند.
اسدي بيان كرد:متاسفانه كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار كشور به عنوان مغز متفكر شوراهاي كار در حال حاضر نمي تواند خواسته هاي كارگري را در مسايل مورد بحث بگنجاند و در بحث هاي سه جانبه موثر باشد.
وي اظهار كرد: تصويب هر مصوبه اي از سوي شوراي عالي كار بدون حضور نمايندگان كارگران هم مخالف اصل سه جانبه گرايي در كار شايسته است و هم سازمان بين المللي كارباآن مخالف است.
وي در انتها پيش بيني كرد اين كار مقدمه اي است براي افزايش ناعادلانه حقوق سال آينده كارگران است.

افزايش 15 درصدى كرايه‌ تاكسى و اتوبوس‌هاى ريالى
به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 8 دی آمده است : : رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر تهران از تصميم‌گيرى نهايى اين كميسيون در مورد كرايه حمل و نقل عمومى خبرداد و افزايش كرايه‌ها را به طور متوسط 15 درصد برآورد كرد.
حمزه شكيب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، با اعلام اينكه روز گذشته آخرين بررسي‌ها در مورد نرخ كرايه تاكسي، ميني‌بوس و اتوبوس‌هاى ريالى در كميسيون عمران شوراى شهر انجام شد تاكيد كرد: تصميم‌گيرى و پيشنهاد كميسيون عمران به‌عنوان كميسيون اصلى در اين زمينه به صحن شوراى شهر ارائه مي‌شود.
او افزود: مطابق با بررسي‌هاى كميسيون عمران و با در نظر گرفتن تمام شرايط راننده‌هاى تاكسى و هدفمندى يارانه‌ها ميانگين افزايش نرخ كرايه تاكسي‌ها 15 درصد بوده و اين نرخ براى مدت زمان محدودى اعمال مي‌شود.
رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر تهران در ادامه در مورد اين زمان محدود به خبرنگار ايلنا يادآور شد: افزايش 15 درصدى كرايه تاكسى كه به صورت ميانگين اعمال مي‌شود از زمان ابلاغ مصوبه تا 31 فروردين ماه در سطح شهر تهران و براى تاكسي‌ها به مدت 3 ماه اعمال مي‌شود.
كرايه اتوبوس‌هاى ريالى 25 تا 50 تومان افزايش مي‌يابد
شكيب در ادامه با اشاره به افزايش نرخ كرايه‌ اتوبوس‌هاى ريالى و ميني‌بوس‌هاى سطح شهر يادآور شد: اين نرخ به طور ميانگين 15 درصد افزايش مي‌يابد به طورى كه نرخ اتوبوس‌ها و ميني‌بوس‌ها به اندازه 25 يا 50 تومان افزايش پيدا مي‌كند.
رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر تهران ادامه داد: براى نرخ اتوبوس‌ها تبصره‌اى در مصوبه كميسيون عمران منظور شده است به طورى كه چنانچه مابه‌التفاوت هزينه سوخت در اختيار شركت‌هاى خصوصى اتوبوسرانى قرار گرفته شود هيچگونه افزايشى در نرخ كرايه‌هاى اتوبوس‌هاى ريالى و ميني‌بوس‌ها اعمال نمي‌شود و چنانچه اين مابه‌التفاوت داده نشود كميسيون عمران و شوراى شهر اين مصوبه را عملياتى مي‌كند.
او در پايان از ارائه اين مصوبه داخلى كميسيون عمران شوراى شهر در صحن علنى شورا خبر داد.
احضار سه فعال کارگری در نقده به دادگاه انقلاب
آژانس خبری موکريان در 8 دی گزارش می دهد : سه تن از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری در نقده به نام های عمر اسماعيل پور، ابراهيم اسماعيل پور و صديق خسروی به دادگاه انقلاب اروميه احضار شدند.
به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکريان، عمر اسماعيل پور بايستی روز پانزدهم ديماه سال جاری و ابراهيم اسماعيل پور و صديق خسروی روز 29 دی ماه در دادگاه انقلاب اسلامی اروميه حاضر شوند.
ياد آور می گردد اين سه فعال کارگری اهل نقده، چندی پيش توسط نيروهای امنيتی دراين شهر بازداشت و پس از مدتی با قرار وثيقه از زندان آزاد شده بودند.
حذف يارانه ها: «هنوز برای خواندن ترانه «همه چی آرومه» زود است»
به نوشته سایت آفتاب وبه نقل از روزنامه مردم‌سالاری در 8 دی آمده است : در بخشی از سرمقاله امروز خود نوشت: امروز بيش از يک هفته از آغاز مرحله اجرايی قانون هدفمندسازی يارانه‌ها گذشته است. در طول اين يک هفته تمام اخبار حول وحوش اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها مربوط به‌وجود آرامش در حوزه‌های مختلف اقتصادی و بازار کسب وکار کشور بوده است، به‌طوری که طی مصاحبه‌های فراوان مديران اجرايی دولتي، اين نويد به مردم داده ‌مي‌شود که هيچ اتفاق خاصی پس از شروع قانون هدفمندسازی يارانه‌ها رخ نداده است.
نکاتی در اين مجال هست که مي‌توان به آنها اشاره کرد. نخست اينکه آيا هنوز تاثيرات افزايش حامل‌های انرژی در حمل ونقل، توليد و توزيع محصولا ت نهايی کارخانه‌ها لحاظ شده است که ما شعار «همه چيز آرام است» را به اين زودی سردهيم؟
هنوز در حوزه حمل‌ونقل که نقش بسيار برجسته ای در قيمت تمام شده کالا و خدمات دارند، عرضه سوخت ارزان به‌طور گسترده مشاهده مي‌شود و هنوز سوخت گران و آزاد به چرخه قيمت تمام شده کالا‌ها و خدمات وارد نشده است.
در صورت تاييد نظر دولت‌مردان درحفظ قيمت علي‌رغم بالا رفتن هزينه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها چه اتفاق خاصی در چرخه توليد کشور رخ داده است که طی يک هفته برخلا ف وجود اتلا ف انرژي‌ها در تجهيزات، پائين بودن بهره وری و بالا رفتن هزينه‌های جانبی هيچ افزايش قيمتی رخ نداده است؟

نگاهی آماری به وضعیت ناگوار اقتصادی کشور و تأثیر آن بر بحران‌های اجتماعی

به نوشته سایت کلمه – گروه اقتصادی آمده است :نکته بسیار مهمی که در بحث و بررسی مسائل کشور باید به آن توجه داشت، وجود پیوندی جدی و غیرقابل تردید بین وضعیت عوامل اقتصادی از یک سو و عوامل اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر در جامعه است. به عبارت دیگر، برآیند و اثرات نهایی نابسامانی‌های اقتصادی در اوضاع اجتماعی- فرهنگی جامعه آشکار می‌گردد. لذا در این بررسی سعی شده است به اختصار به برخی از عوارض اجتماعی و فرهنگی خطرناکی که اوضاع بد اقتصادی در کشور به وجود آورده است، اشاره‌ای داشته و در حد امکان به کمک برخی شاخص‌های مهم اثرات متقابل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشریح و تبیین شود.
۱- کاهش تولید نفت ایران در پنج سال اخیر
کاهش تولید نفت ایران به زیر سقف مصوبه اوپک در سال‌های اخیر نشان از تأثیر تحریم‌ها در زمینه ورود تکنولوژی و سرمایه مورد نیاز تولید نفت به ایران است. به طوری که ورود سرمایه‌های بین‌المللی به ایران به یک پنجم آن در این دوره کاهش یافته است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در تازه‌ترین گزارش خود روند تولید نفت ایران را از ابتدای سال ۲۰۱۰ تاکنون نزولی خواند.
به گزارش ایسنا، سازمان اوپک در گزارش ماهنامه جدید خود اعلام کرد تولید نفت ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون به طور میانگین هر ماه کمتر از ماه گذشته بوده است. براساس این گزارش تولید نفت ایران در ماه اخیر میلادی به سه میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است که نسبت به میانگین ماه گذشته ۴۴ هزار و ۲۰۰ هزار بشکه کمتر شده است. این گزارش می‌افزاید: ایران در حالی سه ماهه نخست سال ۲۰۱۰ را با تولید سه میلیون ۷۲۴ هزار بشکه نفت در روز آغاز کرده که در سه ماهه دوم به سه میلیون و ۷۳۰ هزار بشکه و در سه ماهه سوم به سه میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه و در ماه گذشته نیز به سه میلیون و ۶۹۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
براساس این گزارش ایران در ماه گذشته پس از آنگولا (کشوری جنگ زده) که ۱۰۷ هزار بشکه کاهش تولید داشته در میان اعضای اوپک بیشترین میزان کاهش تولید نفت را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که در این ماه عراق با ۱۱۳ هزار بشکه افزایش در تولید نفت، بیشترین میزان رشد تولید نفت را در میان اعضای اوپک برای خود ثبت کرده است.
براساس گزارش ماهانه اوپک تولید نفت ایران در سال ۲۰۰۹ حدود سه میلیون و ۷۲۳ هزار بشکه اعلام شده است این درحالی است که مدیر عامل شرکت ملی نفت سال گذشته تولید نفت ایران را حدود ۴ میلیون و ۲۰۰هزاب بشکه در روز اعلام کرده بود. با این احتساب با توجه به رقم مورد تأکید مسئولان نفتی کشور و کاهش حدود ۴۲۷ هزار بشکه‌ای تولید سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۸ تولید نفت ایران با افت سالیانه مخازن حدود ۴۰۰ هزار بشکه مواجه گردیده است و درواقع علاوه بر اینکه ایران نتوانسته است افت سالانه مخازن را جبران نماید بلکه تولید از میادین نفتی کشور نیز با کاهش مواجه بوده است. براین اساس بسیاری از کارشناسان علت کاهش تولید نفت میادین کشور را ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و به تبع آن عدم تزریق گاز به این مخازن و رسیدن آنها به نیمه دوم عمرشان ا علام می‌کنند و به عبارت روشن‌تر کاهش تولید نفت ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم در بخش نفت در سال‌های اخیر که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و برداشت‌های بی‌رویه و غیرقانونی دولت از بودجه و اعتبارات شرکت ملی نفت ایران برای انجام هزینه‌های غیرقانونی از سوی دیگر است زیرا طبق قانون می‌بایست حدود ۶ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به جهت سرمایه‌گذاری به بخش نفت اختصاص یابد و با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت‌های نفت در سال‌های اخیر سهم ۶ درصدی حاصل از فروش نفت بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و چنانچه دولت به این منبع مالی قابل توجه دست‌اندازی نمی‌کرد و از طرف دیگر با اتخاذ سیاست‌های معقول در صحنه بین‌المللی کشور با تحریم‌های مخرب مواجه نمی‌ساخت قطعاً سرنوشت صنعت نفت ایران که منبع اصلی تأمین‌کننده منابع مالی کشور می‌باشد این چنین گرفتار بحران و سقوط نمی‌گردید.
۲- نرخ رشد اقتصادی
از نشانه‌های دیگر تأثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در دوره پنج ساله اخیر است که علی رغم عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی در گزارشات بانک مرکزی ولی شواهد غیرقابل تردیدی وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۸ به رقمی حدود نیم درصد کاهش یافته است و پیش‌بینی کارشناسان نرخ رشد اقتصادی کشور را برای سال جاری منفی و یا حدود صفر می‌باشد.
رتبه نرخ رشد اقتصادی: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشور لتونی با رشد منفی ۱۸ درصد کمترین رشد اقتصادی و ایران با نرخ رشد ۸۲۳/۱ درصد رتبه ۱۱۲ را در بین ۱۸۳ کشور در سال ۲۰۰۹ کسب نموده است.
۳- نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در کشور (نرخ رسمی بیکاری توسط مرکز آمار ایران حدود ۶/۱۴ (چهارده و ۶ دهم) درصد اعلام شده است) در سال‌های اخیر علی‌رغم در ابتدای دوره مورد بحث دولت از طریق تغییر تعریف بیکاری از حداقل دو روز اشتغال به یک ساعت اشتغال در هفته باز نرخ بیکاری به سرعت افزایش یافته است و پیش‌بینی‌ها از این قرار است که در سال جاری و آتی به واسطه اثرات حذف یارانه‌ها و تحریم‌های بین‌المللی بیکاری در کشور با سرعت زیادی گسترش یافته و نرخ بیکاری حداقل به حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
رتبه بیکاری در ایران: نرخ بیکاری ایران در میان ۴۳ کشور جهان پس از کشورهای آفریقای جنوبی و اسپانیا که به ترتیب دارای نرخ بیکاری ۳/۲۵ (بیست و پنج و سه دهم) و ۸/۲۰ (بیست و هشت دهم) درصد هستند با نرخ بیکاری ۳/۱۵ درصد رتبه ۴۱ را احراز کرده است.
به گزارش آتی‌نیوز، براساس گزارش ماهنامه اقتصاد ایران، ۸ کشور دارای نرخ بیکاری کمتر از ۵ درصد هستندکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این نرخ بیکاری (کمتر از ۵ درصد) در هر اقتصادی طبیعی است زیرا هیچگونه ناهنجاری اقتصادی در آن کشورها ایجاد نخواهد کرد و در این گروه کمترین نرخ بیکاری با رقم ۹/۰ (نه دهم) درصد متعلق به کشور تایلند است.
بعد از ۸ کشور فوق کشورهای ژاپن با ۵ درصد و تایوان با ۱/۵ (پنج و یک دهم) درصد و هلند با ۳/۵ (پنج و سه دهم) درصد و استرالیا با ۴/۵ (پنج و چهاردهم) درصد نرخ بیکاری قرار گرفته‌اند و بالاخره از میان ۴۳ کشور مذکور ۳۲ کشور دارای نرخ بیکاری تک‌رقمی هستند و نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا ۶/۹ (نه و ۶ دهم) درصد و نرخ بیکاری در منطقه یورو ۱/۱۰ (ده و یک دهم) درصد گزارش شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی که به مناسب تبیین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه اقتصاد کلان منتشر کرده است: یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های پیش روی سیاست‌گذاران در عرصه اقتصاد کلان کشور را نرخ بیکاری اعلام نموده زیرا شواهد و تحولات بیکاری ایران در سال‌های گذشته همگی از نرخ بیکاری دورقمی حکایت می‌کند.
در حال حاضر، کشور ایران با دارا بودن نرخ بیکاری ۵/۱۱ (یازده و نیم) درصدی (در سال ۱۳۸۸) رتبه ۱۷ کشورهای دارنده بالاترین نرخ بیکاری را در جهان و رتبه اول کشورهای دارنده بالاترین نرخ بیکاری در بین کشورهای منطقه را به خود اختصاص داده است که به این ترتیب نرخ بیکاری ایران از متوسط جهانی این نرخ یعنی ۸/۱۰ (ده و هشت دهم) درصد و متوسط منطقه‌ای آن که ۸/۸ (هشت و هشت دهم) درصد به مراتب بالاتر است.
۴- افزایش نرخ تورم در کشور
افزایش نرخ تورم از نشانه‌های دیگر اثر سیاست‌های نامعقول دولت در اقتصاد ملی و تحریم‌های بین‌المللی است. بر اثر اعمال تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای صنعتی علیه ایران به ادعای کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به کشور حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است و با عنایت به اینکه متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل اعمال سیاست‌های غلط و نابخردانه دولت وابستگی کشور به ورود کالاهای مصرفی افزایش یافته است و از سوی دیگر به دلیل مشکلات مختلف از جمله افزایش واردات کالاهای خارجی، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدات داخلی، تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی ورشکسته و یا در آستانه ورشکستگی قرار داده است لذا وابستگی کشور به ورود کالاهای مصرفی از خارج افزایش یافته و کشور گرفتار تورم ناشی از افزایش هزینه گردیده است که نتیجه آن حاکم شدن تورم رکودی بر اقتصاد کشور شده است که این شرایط نه تنها تورم را در کشور افزایش داده است بلکه باعث افزایش رکود و بیکاری نیروی انسانی نیز گردیده است و با توجه به آسیب دیدن زیرساخت‌های تولیدی کشور در سال‌های اخیر قطعاً در سال‌های آتی تورم و بیکاری در کشور با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.
رتبه تورمی ایران: گزارش آژانس اطلاعاتی آمریکا درباره نرخ تورم در جهان نشان می‌دهد ایران جزء شش کشور دارای تورم بالا در جهان است این رتبه‌بندی که با استناد به نرخ تورم رسمی اعلام شده، از سوی کشورها احصاء گردیده. ایران در میان ۲۲۵ کشور در رتبه ۲۱۹ قرار گرفته است و به عبارت دیگر، ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی ششمین کشور پر تورم دنیا است.
اگر رتبه ششم ایران در ارزیابی‌ها مبنا قرار گیرد نکات قابل تأملی در گزارش سازمان سیا که از سوی سایت اصولگرای الف منتشر شده باید مورد توجه قرار گیرد ایران در میان کشورهای خاورمیانه پس از عراق که درگیر تنش‌های داخلی و حضور نیروهای خارجی است،‌ دومین کشور پرتورم خاورمیانه در سال ۲۰۰۸ بوده است. این در حالی است که در رتبه‌بندی سال ۲۰۰۷ کشور افغانستان از نظر تورم در رتبه بالاتری از ایران قرار داشت اما در سال ۲۰۰۸ با افزایش نرخ تورم در ایران نرخ تورم افغانستان نیز کمتر از ایران شده است.
به گزارش سایت الف از سایت دانشگاه میشیگان در سال گذشته میلادی (۲۰۰۹) در میان ۲۲۲ کشور جهان ایران در رتبه ۲۱۹ کشورهای تورمی دنیا قرار داشته است و فقط ۶ کشور از ۲۲۲ کشور جهان تورمی بالاتر از ایران داشته‌اند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد در مقایسه با ۲۴ کشور منطقه حاضر در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران قطر با داشتن تورم منفی ۹/۳ (سه و نه دهم) درصد واحد کمترین تورم و افغانستان و ایران با تورم به ترتیب سی و نیم درصد (۵/۳۰) و شانزده و هشت دهم درصدی (۸/۱۶)، بیشترین نرخ تورم را در منطقه داشته‌اند. در حالی که در سال ۲۰۰۸ کشور عراق دارای بیشترین نرخ تورم در منطقه بود ولی در سال ۲۰۰۹ موفق شد نرخ تورم خود را به شش و هشت دهم (۸/۶) درصد کاهش دهد.
کشوری مانند ترکیه که طی نیمه دوم قرن بیستم معمولاً نرخ تورم بالاتر از ۲۰ درصد و حتی بالاتر از ۵۰ درصد داشته است از سال ۲۰۰۵ به این سو نرخ تورم خود را مهار کرده و در آخرین رتبه‌بندی جهانی با تورم ۵/۶ درصدی در رتبه ۱۶۲ جهان قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی بسیار خوشبینانه نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۰ را بدون اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، ۹ درصد و در صورت اجرای آن ۳۲ درصد پیش‌بینی کرده است.
توضیح: به علت اینکه گزارش‌های سال ۲۰۱۰ میلادی در زمینه رتبه‌بندی تورمی کشورهای جهان منتشر نشده است لذا جایگاه تورمی ایران در سال مذکور مشخص نشده است. نکته بسیار مهم و قابل توجهی که درخصوص پیامدهای بحران‌های اقتصادی کشور بتوان متذکر شد پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن است و به عبارت دیگر ریشه بسیاری از بحران‌های اجتماعی و فرهنگی کشور مسائل و نابسامانی‌های اقتصادی است و مناسب‌ترین شاخص‌های کلیدی که می‌تواند نشان‌‌دهنده وضعیت بحرانی اوضاع اجتماعی فرهنگی جامعه باشد نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق خصوصاً در سال‌های اخیر است.
ازدواج
یکی از دلایل مهم کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی (مانند افزایش بیکاری و تورم) کشور است. از سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی (از سال ۱۳۵۸) کشور به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت مواجه با افزایش نرخ موالید (ولادت‌ها) بوده است که در سال ۱۳۶۵ نرخ ولادت به نقطه اوج خود رسیده است و از آن سال به بعد نرخ موالید رو به کاهش گذاشته است با این احتساب کشور در شرایط فعلی بیشترین تعداد جوانان (دختر و پسر) را در سنین ۲۵ تا ۳۲ سال را دارد. به عبارت دیگر، کشور با توجه به رشد سریع جوانانی که وارد سن باروری شده‌اند نرخ ازدواج در سال‌های اخیر می‌بایست با سرعت زیادی افزایش یابد و اعلام رئیس سازمان ملی جوانان: که حدود ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج قرار دارند، و قادر به ازدواج نیستند خود دلیلی بر تأیید و وجود بحران اجتماعی و فرهنگی در بین جوانان کشور است. با عنایت به موارد فوق متأسفانه نه تنها ازدواج در سال‌های اخیر از رشد بالایی برخوردار نبوده است بلکه دارای حداقل نرخ رشد ازدواج و بعضاً نرخ منفی ازدواج مواجه بوده است، نرخ طلاق (نرخ از هم گسستن پیوندهای خانواده) در سال‌های اخیر با شدت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.
افزایش نرخ طلاق
نرخ رشد طلاق در حالی براساس آمار سازمان ثبت احوال کشور از ۳ درصد در سال ۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۸۸ رسیده است که در سال‌های اخیر مسئولان همواره از اختصاص بودجه‌های چشمگیر برای اجرای برنامه‌هایی با محوریت تحکیم خانواده خبر داده‌اند. در برنامه چهارم توسعه تهیه و اجرای ۱۲ سند در حوزه جوانان به عهده سازمان ملی جوانان نهاده شد که یکی از آنها برنامه ملی ساماندهی ازدواج جوانان بود و در آن برنامه پیشگیری و کنترل طلاق پیش‌بینی شده بود. یکی از محورهای این سند تقویت و تحکیم نهاد خانواده زوج‌های جوان بود براساس این برنامه باید نرخ رشد طلاق در سال پایانی برنامه یعنی سال ۸۸ به ۵/۵ درصد می‌رسد در حالی که این نرخ در سال ۸۸ به حدود ۱۳ درصد و در ۶ ماهه اول سال ۸۹ به ۶/۸ درصد رسیده است.
براساس آمار ارائه شده توسط معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور میزان طلاق در کشور ما با کشورهای توسعه یافته فاصله بسیار زیادی دارد و بی‌رقیب می‌تازد یعنی در ایران طلاق به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ، هفت و نیم (۵/۷) و در خارج از کشور دو دهم است به عبارت دیگر میزان طلاق ایران هشت برابر کشورهای دیگر است. گرچه چندی پیش آقای داریوش قنبری یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس از بخشنامه‌ای ابلاغی از سوی سازمان ثبت احوال پرده برداشت که در آن خواسته شده بود سازمان‌ها آمار ازدواج را بالا اعلام کرده و از آمار طلاق کم کنند علی‌ای‌حال براساس آمارهای رسمی نرخ رشد طلاق در ایران صعودی است و حدود هشت برابر نرخ طلاق در کشورهای دیگر است و این در شرایطی است که براساس آموزه‌های دینی و باورهای فرهنگی طلاق در ایران نسبت به سایر جوامع غیردینی عملی مذموم و نکوهیده‌ای است حال به لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی چه اتفاقات ناگواری در جامعه ایران رخ داده است که نرخ رشد طلاق در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته با این سرعت افزایش یافته است.
کاهش نرخ ازدواج (علی‌رغم وجود ظرفیت و پتانسیل‌هایی که برای تشکیل خانواده‌های جدید وجود دارد) و افزایش نرخ طلاق (یعنی متلاشی شدن کانون خانواده‌های موجود) به معنای نابود شدن کانون خانواده و به عنوان مهمترین هسته اجتماعی کشور است و قطعاً بحران‌های اجتماعی و فرهنگی نگران‌کننده و غیرقابل کنترلی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر، متلاشی شدن کانون خانواده خود علت بسیاری از مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی است که از آن جمله می‌توان به افزایش رشد و گسترش فساد و فحشا اشاره داشت که میزان گسترش آن را می‌توان به کمک بعضی شاخص‌ها و نشانه‌ها تخمین زد.
افزایش بیماری‌های ناشی از انحراف در تأمین نیازهای غریزی
براساس اعلام مقامات رسمی کشور تعداد بیماران مقاربتی ناشی از تأمین غیرسالم نیازهای غریزی در کشور به سرعت در حال افزایش است و به عنوان نمونه افزایش تعداد بیماران مبتلا به بیماری لاعلاج ایدز (که آن را بیماری قرن بیست و یکم نامیده‌اند) در کشور به سرعت در حال گسترش است و این بیماری اگرچه در کشورهای توسعه یافته تا حد زیادی کنترل شده است اما در کشورهایی چون ایران در سیر صعودی است به طوری که وزیر بهداشت و درمان ایران اخیراً وقوع و گسترش آن را در ایران به آتشفشان تشبیه کرده است.
بیماری ایدز یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیشروی علم از اواخر قرن گذشته است و تاکنون ۳۴ میلیون بیمار را در سراسر جهان گرفتار کرده است و سالانه حدود ۲ میلیون نفر را به کام مرگ می‌برد. این بیماری در ایران داستانی به شگفتی خود آن دارد و در گذشته در حالی که همه کشورهای توسعه‌یافته جهان برای پیشگیری از این بیماری در تکاپو بودند در ایران به شدت این بیماری انکار می‌شد چرا که آن را بیماری شیطانی می‌خواندند و شایع بود که این بیماری خاص همجنس‌گراهاست و مسئولین کشور هم که همواره وجود همجنس‌گرایی و حتی روابط جنسی خارج از ازدواج را در ایران انکار می‌کردند بنابراین وجود خود بیماری را هم انکار می‌کردند و همواره وجود این بیماری را انتقام خداوند از فساد در مغرب زمین می‌خواندند تا بالاخره جناب آقای دکتر کامبیر محضری کارشناس اسبق دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی ایران اعلام نمودند: ۲۲ هزار ایرانی مبتلا به بیماری ایدز تا حالا در کشور شناسایی شده است (توضیح اینکه این ویروس از زمان ورود به بدن تا زمان آشکار شدنش با پنهان‌کاری باعث فریب بیمار میزبان می‌شود، نادانسته حامل او است و ۱۰ تا ۱۷ سال طول می‌کشد تا چهره نهایی آن در بیمار آشمار شود) حال با این اوصاف چه تعداد مبتلا هستند که تاکنون حدود ۲۲ هزار نفر آنها آشکار شده‌اند فقط خدا می‌داند و به همین دلیل است که وزیر محترم بهداشت اعلام نمودند که آتشفشان ایدز در راه است.
در فروردین ۸۹ تعداد ۲۰ هزار و ۹۷۵ نفر مبتلا به اچ آی وی در کشور شناسایی شده بود که وزارت بهداشت در سه ماهه دوم سال ۸۸ تعداد مبتلایان را ۲۰ هزار و ۱۳۰ نفر اعلام نموده بود و روند رو به رشد این بیماری در بین مردم جامعه ما به گونه‌ای است که امروز نزدیک به ۲۳ هزار نفر مبتلا به مراکز درمانی کشور مراجعه کرده‌اند در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر این تعداد در عدد ۵ ضرب و در بدبینانه‌ترین حالت در عدد ۷ ضرب شود آمار احتمالی مبتلایان به این بیماری لاعلاج در کشور بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. به عبارت دیگر به طور متوسط از هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت کشور ۲ نفر مشکوک به ابتلا به بیماری ایدز می‌باشند و اگر این نسبت را برای گروه سنی که به دلایل اقتضای سنشان با احتمال بیشتری در معرض این خطر هستند محاسبه کنیم این نسبت به حدود بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.
از جمله دلایل افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی در چند سال اخیر می‌توان به خبر ۵ برابر شدن بیماری‌های آمیزشی در چند سال اخیر اشاره داشت. بنا به اعلام خبرگزاری فارس، خانم مینو محرز دبیر انجمن بیماری عفونی کشور گفت: رفتارهای پرخطر جنسی در کشور بالا رفته است و بیماری‌های آمیزشی طی چند سال اخیر در کشور ۵ برابر شده است. به هر حال یکی از نابسامانی‌های اقتصادی و به تبع آن نابسامانی‌های اجتماعی فرهنگی یکی از د لایل علل وقوع و گسترش این نوع بیماری‌های جامعه‌سوز در کشور گردیده است.حال با این اوصاف مسئولان کشور با بستن چشم بر روی واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود هرگونه بحران در این عرصه‌ها را منکر شده و از طریق فرافکنی و دادن شعارهای غیرعقلایی و تحریک احساسات سعی در فریب مردم و موفق جلوه دادن سیاست‌های مخرب و خانمان‌سوز خود دارند.
دعوت نامه برای حضور اجباری کارگران در راهپیمایی خودجوش دولتی

به نوشته سایت اصلاح طلب جرس در تاریخ 9 دی آمده است : مدیرعامل سایپا ، اتوبوس تدارک دیده است.
سایت جرس می نویسد: شرکت سایپا طی دعوت نامه ای از کارمندان این شرکت خواسته است در راهپیمایی خودجوش! دولتی امروز شرکت کنند.
به گزارش خبرنگار جرس، شرکت سایپا در این دعوت نامه به کارمندان خود اعلام کرده است که اتوبوس هایی برای انتقال آنان جهت شرکت در تجمع از سوی مدیریت سایپا تعبیه شده است. در این دعوت نامه ها ذکر شده که مدیر عامل سایپا نیز در تجمع امروز شرکت خواهد کرد. قرار است کارمندان این شرکت با اتوبوس هایی که مدیریت سایپا تدارک دیده به تجمع دولتی امروز ، منتقل شوند

همسر فعال کارگری عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شركت واحد دستگير شد

مریم ضیاء همسر منصورحیات غیبی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شركت واحد صبح روز 5شنبه 10 ديماه در منزل مسکونی خود دستگیر شد . روز 5 شنبه صبح مامورین وزارت اطلاعات با حضور در منزل مريم ضياء با نشان دادن حكمي که نام مریم ضیاء و حسین صارمی در آن بود ,بعد از تفتیش کامل منزل و بردن گوشی تلفن همراه او و دخترش و کامپیوتر شخصی و لوازم دیگر, نامبرده را بازداشت کردند .

نان سنگک در شهرک اکباتان 700 تومان است
سایت ايران كارگر می نویسد : نان سنگک در شهرک اکباتان 700 تومان است و مردم این محله حسابی از این قضیه شاکی شده اند، زیرا همگی مدعی هستند چندین بار با 124 تماس گرفته اند و گزارش این گرانی را داده اند اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
تهران – مصرف روزانه گازوئیل برای گلخانه داران دو هزار لیتر در هر هکتار است و با طرح هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت و گرانی چندین برابری گازوئیل گلخانه دار ها در آستانه نابودی کامل قرار گرفته اند و دیگر از عهده چرخاندن گلخانه برنمی آیند.دولت هیچ فکری به حال آن ها نکرده است.
اخراج پنجاه و دو هزار کارگر عسلویه از کار

به گزارش خبرنگار دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ آمده است: دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر با اعلام اینکه در 4 سال قبل بیش از 60 هزار کارگر در عسلویه کار می کردند گفت: امروزه حدود 8 هزار کارگر در عسلویه کار می کنند که این امر نشاندهنده تعطیلی واحدها و بحران صنایع در این بخش عظیم صنعتی کشور است.عیسی محمد کمالي، با اعلام اینکه عسلویه در 4 سال قبل بازار خوبی برای اشتغال کشور بود گفت: هنگامی که محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم شده عسلویه را منطقه آزاد تجاری اعلام کرد تا این منطقه شامل قانون کار نشود در نتیجه کارگران اين منطقه كه تابع قانون كار و تامين اجتماعي بودند به يك باره تابع قانون‌آنچه كارفرما مي خواهد شدند.
وي با تاكيد بر اينكه محروم كردن كارگران از قوانين حمايتي هرگز نمي تواند انگيزه اي براي استخدام باشد گفت: اگر اين ادعاي آقايان مخالف قانون كار درست بود امروزه 52 هزار كارگر اخراج نمي شد.
دبير اجرايي خانه كارگر بوشهر با انتقاد ازسياستگذاري هاي دولت در امر سرمايه گذاري گفت: متاسفانه حمايت هاي لازم از اين منطقه اقتصادي اشتغالزا صورت نگرفت و شركتهاي پيمانكاري داخلي و خارجي يكي پس از ديگر منطقه را ترك كردند.
وي با انتقاد از اظهارات غير واقعي مبني بر اينكه پروژه ها به بهره برداري مي رسد گفت: اگر پروژه ها در حال بهره برداري است چرا دايم شاهد تعديل نيرو هستيم و چرا اخراج هاي بي رويه اتفاق مي افتد.
كمالي گذشته عسلويه را يادآور شد و گفت: در گذشته يك ساعت سرپا مي ايستاديم تا يك صندلي خالي شود و بتوانيم در رستورانهاي اين منطقه اقتصادي غذا بخوريم اما اكنون با صندليهاي خالي روبرو هستيم.
وي از تعطيل مغازه هاي مكانيكي بقالي ‏ رستوران و ساير مراكز خدماتي در اين منطقه خبر داد و گفت: در گذشته هم اين مغازه ها فعال و چرخش اقتصادي قابل توجهي داشت اما امروزه عسلويه در حال بحران و تعطيلي است .
دبير اجرايي خانه كارگر بوشهر با اعلام اينكه در گذشته راه بندان هاي طولاني در عسلويه اتفاق مي افتاد گفت: امروزه مي توان با سرعت 100 كيلومتر در منطقه عسلويه را نندگي كني بدون آنكه نگران تصادف يا مشكل ديگري باشي وي حوزه فعاليت عسلويه را مرتبط با نفت و گاز اعلام كرد و گفت: در گذشته نه تنها اين منطقه بازار خوبي براي نيروهاي بومي بود بلكه كارگران غير بومي و حتي كارگر خارجي نيز در اين بخش فعاليت مي كرد اما امروزه عسلويه تعطيل است و به بيماري در حال مرگ مي ماند.

تحریمها تنها در دو مورد دوازده میلیارد دلار برای مردم ایران هزینه داشته است

به نوشته سایت آفتاب یزد آمده است : درحالي كه برخي اصرار دارند تحريم ها عليه ايران هيچ تأثيري نداشته است ، بررسي تنها دو ‌مورد خاص نشان مي دهد كه فقط در همين دو مورد ، بين 12 تا 15 ميليارد دلار از ثروت ملي ، از رهگذر ‌تحريم‌ها به جيب اعراب اماراتي و بانكداران خارجي سرازيرمي شود.‌به گزارش عصرايران ، مورد اول به ماجراي‌LC مربوط است. آن طور كه رئيس كميسيون صادرات و ‌واردات اتاق بازرگاني گفته ، به دليل تحريم ها ، بازرگانان ايراني مجبور شده اند به ميزان 5 تا 10 درصد ‌بيش ازحد متعارف براي گشايش اعتبارات اسنادي يا LC هزينه كنند و بدين ترتيب ، سال گذشته بازرگانان ‌ايراني ناگزير 3 تا 6 ميليارد دلار بيشتر از معمول هزينه كرده اند . ‌بديهي است كه اين رقم نجومي ، اولا از مجموع ثروت ملي كاسته و به حساب بانكداران خارجي واريز مي‌شود و اين روند البته همچنان ادامه دارد ، ثانياً پولي كه در اين ميان از جيب تاجران ايراني خارج مي شود ، ‌بين كالاهاي وارداتي سرشكن شده و در نهايت به بالا رفتن غيرمعقول قيمت ها در كشورمنجر مي شود.‌اما مورد دوم به مراودات مالي ايران و امارات مربوط مي شود. طبق آمارهاي منتشره رقم ‌كسري تجاري ايران با امارات بيش از 9 ميليارد دلار در سال است.‌به عبارت ديگر ، مراودات مالي دو كشور 9 ميليارد دلار به سود امارات است و اين در حالي است كه اين ‌كشور كوچك عربي ، توليدات يا خدمات خاصي كه به ايران صادرنمايد ، ندارد . با اين حال ، بدون اينكه ‌حتي به اندازه يك سوزن ، كالا يا خدمات از اين كشور به ايران بيايد ، 9 ميليارد دلار از پول ايراني ها ‌مفت و مسلم به جيباعراب اماراتي مي رود.‌علت اين وضعيت نيز آن است كه به دليل شرايط كنوني ، هم بخش مهمي از واردات و هم بخش عمده اي از ‌صادرات كشورمان ، با واسطه گري امارات انجام مي شود و بدين ترتيب 9 ميليارد دلاري كه مي تواند ‌صرف آباداني ايران و فقر زدايي در كشور و مسائلي مانند رايگان شدن صددرصدي همه خدمات درماني در ‌ايران شود ، به راحتي نصيب اماراتي ها مي شود!‌همان طور كه ملاحظه مي شود ، فقط در همين دو قلم ، سالانه بين 12 تا 15 ميليارد دلار – كه معادل بودجه ‌سالانه برخي كشورهاست – از جيب ملت ايران خارج مي شود و به كيسه ديگران مي رود.‌حال كاري با ريشه و علل تحريم ها نداريم ، اما دست‌كم مي توان با مردم صادقانه تر سخن گفت و ضمن ‌تشريح واقعيت ها ، از شعارگرايي صرف در سخن گفتن با مردمي كه اكنون قدرت تحليل بالايي دارند ، ‌اجتناب ورزيد

دستگیری فعال حقوق زنان و کودکان

سایت کانون زنان ایرانی: صبح پنج شنبه ماموران امنیتی با لباس شخصی به قصد تفتیش منزل و بازداشت مریم ضیاء به خانه ایشان آمدند از آن جا که وی در منزل نبود فرزندان او را وادار کردند که با وی تماس بگیرند تا به منزل بیاید بعد از تفتیش منزل با آمدن مریم ضیاء به خانه، وی را بازداشت کرده به مکان نامعلومی انتقال دادند. تا این لحظه از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. این بار دوم است که مریم ضیاء دستگیر می شود. بار اول وی در تاریخ 22 خرداد 1385 در تجمع اعتراضی زنان برای تغییر قوانین تبعیض آمیز دستگیر و به مدت 6 روز در بند 209 زندان اوین بازداشت بود. دادگاه وی در تاریخ 12 تیرماه 1386 در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد که به صدور حکم 6 ماه حبس و ده ضربه شلاق تعلیقی به مدت دو سال منجر شد.

فعال کارگری خوزستان به پنچ سال زندان محکوم شد

برپایه گزارش دریافتی از اهواز آمده است : پژمان رحیمی از فعالان کارگری خوزستان و دبیر انجمن فرهنگی هنری سایه و عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری به اتهام اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده است که سه سال از آن به مدت پنج سال تعلیق شده است.
در همین ارتباط هم محمد اسماعیل وندی دیگر عضو انجمن سایه نیز به همین اتهام وبه همین مدت زندان محکوم شده است. پ‍ژمان رحیمی و محمداسماعیل وندی در روز ۲۶ مرداد ماه دستگیر شدند و مدت بیست روز در بازداشتگاه اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتند و مدت دو ماه نیز در زندان کارون اهواز در بند معتادین و سارقین زندانی شدند که در نهایت به قید وثیقه ی ۵۰میلیونی آزاد شدند.
در این مدت تعداد ۲۴ نفر از اعضاء و مرتبطین و حتا آشنایان دور و نزدیک به انجمن سایه نیز از سوی ستاد خبری اطلاعات اهواز و همچنین اداره ی پیگیری اطلاعات تهران مورد بازجویی قرار گرفتند. افراد زیر از سوی ستاد خبری اطلاعات اهواز مورد بازجویی قرار گرفتند:
۱ .یونس اسفندیاری ۲.حمیدرضا ربیعی زاده ٣.مائده شفیعیان ۴.سمیه بهبهانی ۵.حسین دریاپور ۶. محمدحسین عارف زاده ۷.امین منصوری ٨.فرنوش اعتمادی ۹.بهارآقا الماسی ۱۰.پگاه محبوبی ۱۱.سعیده اسکندری ۱۲.فیاض بهادری ۱٣.روزبه رحیمی ۱۴.منوچهرمحمودی ۱۵.پیمان فاضلی ۱۶.اعظم مهدی پور ۱۷.نبی ممبینی ۱٨.روشنک ممبینی ۱۹.بهروز ممبینی ۲۰.رضا ادنانی ۲۱.هما ادنانی
لازم به ذکر است که برخی از افراد نامبرده چندین بار احضار شده اند و مورد تهدید و بازجویی های بی مورد اداره ی اطلاعات قرار گرفته اند.
و همچنین فروغ میرزایی (وکیل دادگستری)،روزبه کریمی (روزنامه نگار) و مصطفا دهقان (روزنامه نگار) از سوی اداره ی پیگیری اطلاعات تهران احضار شدند و در مورد ارتباطات خود با انجمن فرهنگی هنری سایه مورد بازجویی قرار گرفتند.
انجمن فرهنگی هنری سایه مدت هفت سال است که در حوزه های فرهنگی و هنری در شهر اهواز فعالیت می کند و شناخته شده ترین انجمن غیردولتی در استان خوزستان محسوب می شود که بارها از سوی مراکز امنیتی و اطلاعاتی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود اما این بار گویا تصمیم بر این است که به هر صورتی شده جلوی فعالیت انجمن گرفته شود و به همین دلیل اعضای انجمن مورد شدیدترین فشارها قرار گرفته اند. هم اکنون انجمن سایه عملا امکان هیچ گونه فعالیتی ندارد.

کارخانه نساجی ايران صوف قم تعطيل و 60 تن از کارگران آن بيکار شدند

به گزارش خبرنگار دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ 11 دی آمده است: على طالبى با اشاره به اينكه كارخانه ايران صوف در زمينه صنعت ريسندگى و بافندگى فعاليت مي‌كرده است؛ افزود: اين واحد توليدى سابقه فعاليت زيادى داشت و شايد بتوان گفت كه 30 سال در عرصه صنعت نساجى كشور فعال بوده است.
دبير اجرايى خانه كارگر استان قم با بيان اينكه كارخانه صوف داراى حدود 60 كارگر بوده است تصريح كرد: اين واحد متعلق به به بخش خصوصى است.
اين فعال كارگرى استان قم نبود نقدينگى و واردات بي‌رويه محصولات چينى را از علل اصلى ورشكستگى كارخانه ايران صوف برشمرد.
دستمزد
مزد 90 براساس تورم وهدفمندي یارانه‌ها تعیین می‌شود

به گزارش خبرنگار دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ 11 دی آمده است: رییس کانون شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: دستمزد سال آینده کارگران براساس تورم وهدف مند کردن یارانه ها تعیین می شود.

محمد پارسا در گفت وگو با خبرنگارایلنادر گیلان مهمترین دغدغه حال حاضر کارگران را ثبات شغلی ودستمزد عنوان کرد واظهارداشت: با توجه به اجرای قانون هدف مند کردن یارانه هاو تورم کمیته های تخصصی در استانها وکانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تشکیل شده است که بتوانیم یک دستمزد عادلانه برای سال آینده کارگران تعیین نماییم.
وی تعیین دستمزد عادلانه را منوط به برگزاری جلسه کانون شورای های اسلامی کار در 22دی ماه جاری دانست وتصریح کرد: بعد از جمع بندی نظرات نمایندگان کارگران سراسر کشور مراتب به جلسه رسمی شورای عالی کارکشور منتقل تا با حضور شرکای اجتماعی کارگران،کارفرمایان ودولت تصمیم نهایی درباره نرخ دستمزدگرفته بشود.
پايان پيام
اعتراض کارگران نساجی مازندران

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر آمده است : کارکنان شرکت نساجی مازندران برای چندمین بار متوالی به عدم دریافت حقوق پنج ماهه اخیر خود اعتراض کردند.این اعتراض در حالی صورت می گیرد که سرمایه گذار اهل ترکيه نساجی دو ماه از حقوق عقب مانده کارگران را به مدیران این شرکت پرداخت نکرده است.در حال حاضر مدیران شرکت نساجی مازندران از پرداخت مبلغ دریافتی از سرمایه گذار به کارگران خودداری کرده و کارگران نیز صبح شنبه با تجمع در مقابل شرکت خواستار رسیدگی مسئولان شدند.مدیران شرکت نساجی مازندران در پاسخ به اعتراض کارگران اعلام کرده اند که اگر از اعتراض دست بکشند یک ماه از حقوق معوقه خود را می گیرند و در صورت مطالبه کل و ادامه اعتراض مبادرت به اخراج کارگران خواهند کرد.

احیاء کارخانجات نساجی مازندران از مصوبات سفر دور اول دولت به مازندران بوده که با حضور سرمایه گذار خارجی این امر تا حدودی محقق شده است.مسئولان و نمایندگان شهرستان قائمشهر، اجرای قرارداد سرمایه گذار نساجی را منوط به گشایش اعتبارات ال سی اعلام کرده اند ولی بر اساس اخبار کسب شده خبرنگار مهر سرمایه گذار هنوز اقدام به هزینه سرمایه آورده خود نکرده تا اعتماد مسئولان را جلب کند.

انتشار گزارش رسمی ۹ ماه گذشته: واردات بيش از دو برابر صادرات
به نوشته سایت کلمه در تاریخ 11 دی آمده است : گزارش گمرک جمهوری اسلامی ايران نشان مي‌دهد که ميزان واردات کشور از دو برابر صادرات هم جلو زده است. به گزارش مهر، گمرک جمهوری اسلامی ايران گزارش داد: در نه ‌ماهه نخست سالجاری صادرات غيرنفتی با احتساب ميعانات گازی به ۲۲ ميليارد و ۴۸۳ ميليون ‌دلار رسيد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱٫۵۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد. وزن اين ميزان صادرات غيرنفتی ۵۰ ميليون و ۶۳ هزار تن بود که به لحاظ وزن نيز ۵۹/۲۶ درصد رشد داشت. در مدت ياد شده صادرات غيرنفتی کشورمان بدون احتساب ميعانات گازی به۱۹ ميليارد و ۱۴۳ ميليون دلار رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰/۲۷ درصد رشد نشان مي‌دهد، همچنين وزن صادرات غيرنفتی بدون احتساب ميعانات گازی به ۴۵ ميليون و۴۵ هزار تن رسيد که در مقايسه با سال قبل ۷۲/۳۵ درصد رشد داشته است.

واردات

براساس گزارش دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ايران، واردات کشورمان درنه ماهه نخست سال جاری در مجموع به ۴۷ ميليارد و ۷۰ ميليون دلار رسيد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته۰۷/۲۶درصد افزايش يافته است.

شايان ذکر است، وزن اين ميزان کالای وارداتی درنه ماهه نخست سال جاری ۳۳ ميليون و۸۶۴ هزار تن بودکه از اين نظر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل۰۳/۳ درصد کاهش داشت.

اقلام عمده صادراتی

درنه ماهه نخست سال جاری پروپان مايع شده عمده‌ترين کالای صادراتی کشورمان بود. سهم اين کالا از صادرات غيرنفتی کشورمان در مدت ياد شده يک ميلياردو ۶ ميليون و۰۰ ۸هزار دلار بود و ۲۶/۵ درصد از کل صادرات غيرنفتی به اين کالا اختصاص داشت. جايگاه بعدی نيز بهپلی اتيلن گريد فيلم اختصاص دارد که سهم اين کالا از صادرات غيرنفتی در اين مدت به ۹۹۳ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار رسيد.

سنگ آهن نيز سومين کالای عمده صادراتی کشورمان در مدت ياد شده بود و با ۷۹۸ ميليون و ۳۰۰ هزار دلارو ۱۷/۴ در صد از کل صادرات غير نفتی را به خود اختصاص داد. متانول با ۷۶۳ ميليون و ۸۰۰ هزاردلار، ۹۹/۳ درصد از کل صادرات غير نفتی را به خود اختصاص داده است که در جايگاه چهارم قرار دارد. ساير گازهای نفتی و هيدروکربورهای گازی شکل مايع شده با ۷۱۸ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار پنجمين کالای عمده صادراتی کشورمان بود و ۷۵/۳ درصد از ارزش کل صادرات غيرنفتی را به خود اختصاص داد.

عمده‌ترين خريداران کالای ايرانی

درنه ماهه نخست سال جاری چين با واردات ۳ميليارد و ۴۰۹ ميليون دلار انواع کالای ايرانی عمده‌ترين واردکننده کالا از ايران بود. در اين مدت ۸۱/۱۷درصد از کل صادرات غيرنفتی کشورمان به کشور چين اختصاص داشت.

عراق با خريد ۳ ميليارد و ۲۱۵ ميليون دلار انواع کالای ايراني، دومين کشور بزرگ واردکننده کالا از ايران بود. سهم عراق از کل صادرات غيرنفتی ايران در اين مدت به ۷۹/۱۶ درصد رسيد. امارات متحده عربی با۲ ميلياردو ۵۵۲ ميليون دلار در جايگاه سوم قرار گرفت و تنها ۳۳/۱۳ درصد از کل صادرات غيرنفتی کشورمان به اين کشور اختصاص يافت. براساس اين گزارش هند با يک ميلياردو ۲۷۱ ميليون دلار و افغانستان با ۹۸۵ ميليون دلار رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.

اقلام عمده وارداتی

در نه ماهه نخست سال جاری طلای خام عمده‌ترين کالای وارداتی کشورمان بود و با اختصاص ۲۶/۱۰ درصد از کل ارزش واردات جايگاه نخست را به خود اختصاص داد. شمش از آهن و فولاد غير ممزوج با ۸۸/۳ درصد سهم ارزشی در جايگاه دوم قرار گرفت و محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نورد شده با ۶۴/۱ درصد سهم از ارزش، رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ايران

در مدت ياد شده امارات متحده عربي۲۳/۳۲درصد از کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داد و به عنوان بزرگترين کشور صادرکننده کالا به ايران در رتبه نخست جای گرفت .سهم امارات از واردات کشورمان در اين مدت ۱۵ ميلياردو۱۷۱ ميليون دلار بود.

چين با ۴ ميليارد و۴ ميليون دلار و ۵۱/۸ درصد سهم ارزشی رتبه دوم را به خود اختصاص داد و کشور آلمان نيز با ۳ ميليارد و ۲۸۱ ميليون دلار و ۹۷/۶ درصد در رتبه سوم جای گرفت. کشورهای ترکيه و سوييس نيز به ترتيب ۳۵/۶ درصد و۲/۶ درصد از ارزش کل واردات ايران را به خود اختصاص دادند و در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

کشته شدن 50معدنچی در منطقه کرمان/معدن هجتک سال گذشته نيزريزش کرده و4 کشته داده بود

با حذف بخش بازرسى و ايمنى وزارت كار و اداره نشين شدن اين بازرسين، حوادث حين كار افزايش چشمگيرى يافته و روزى نيست كه از زنده بگور شدن كارگران در معادن و يا در قعر چاه و يا سقوط از بالاى داربست و انفجار گاز در مجتمع‌هاى بزرگ پتروشيمى پرديس اهواز و اراك خبرى درج نشود.
نكته اين جاست كه رعايت نكردن ايمنى هميشه به كارگرانى كه ديگر زبانى براى اعتراض ندارند، نسبت داده مي‌شود. متاسفانه تاكنون بيش 50 نفر معدنچى در منطقه كرمان به دليل سودجويى و كسب كشور طعمه مرگ شده‌اند.
سودجويى كارفرمايان و حذف بخش بازرسى و ايمنى وزارت كار دو لبه قيچى هستند كه رشته حيات كارگران را پاره مي‌كنند. جالب‌ترين بخش حادثه رفتار مسوولين امر است.
كافى است مقايسه‌اى داشته باشيم با حواثد معدن شيلى و كوشش و تلاش مقامات ارشد اين كشور براى بيرون كشيدن معدنچيان محبوس در معدن با بي‌تفاوتى مسوولين ذيربط در منطقه كرمان. واقعيت اين است كه پيامد بخش‌نامه‌هاى ضد قانون اساسى و ضد كارگرى نتيجه‌اى جز ارزان شدن جان كارگران ندارد.
2 بار حادثه با يك علت مشترك طى يكسال و كشته شدن 8 كارگر نشانه پايين آمدن جان انسان‌‌ها در برابر كسب سود و بي‌توجهى مسوولين ذيربط است.
مازيار گيلاني‌نژاد فعال كارگرى در صنف فلز و مكانيك
محکوميت زندان برای دو عضو کانون صنفی معلمان در شهرکرد و تبريز

به گزارش بامدادخبر، درحالی اين حکم به شعبهٔ اجرای احکام ابلاغ شده است که آقای باستان به دليل بيماری در بيمارستان به سر مي‌برد و به گفتهٔ همسر وي، پس از ترخيص به زندان منتقل خواهد شد.
هم‌زمان توفيق مرتضي‌پور عضو هيات مديره کانون صنفی معلمان در تبريز نيز به دليل صدور بيانيه اين کانون به مناسبت هفتهٔ معلم از سوی دادگاه بدوی به دو سال حبس تعليقی و ۹۱ روز حبس تعزيری محکوم شده است. اين درحالی است که در هفتهٔ گذشته اسماعيل عبدی ديگر عضو کانون صنفی معلمان که پيش‌تر مدتی را در زندان سپری کرده بود نيز به دادگاه انقلاب احضار شده است. هم‌اکنون علی رضا هاشمی دبير کل سازمان معلمان ايران، علي‌اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، محمود باقری از اعضای کانون صنفی معلمان در تهران و مختار اسدی از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان نيز که در ماه‌های گذشته مدتی را در انفرادي‌های زندان اوين گذرانده بودند منتظر برگزاری دادگاه خويش هستند.
محمد داوري، رسول بداغي، هاشم خواستار، عبدالرضا قنبری و عبدالله مومنی نيز پنج معلمی هستند که همچنان در زندان به سر مي‌برند
منصور اسانلو به سلول انفرادی منتقل شد

، مسئولان زندان رجايی شهر کرج صبح امروز شنبه يازدهم دی ماه، اين فعال سرشناس کارگری را به سلول های انفرادی بند يک اين زندان منتقل کردند.
دليل انتقال آقای اسانلو سخنرانی در مراسم يادمان علی صارمي، زندانی سياسی که بامداد سه شنبه هفتم دی ماه اعدام شد، در بند 3 زندان رجايی شهر کرج است.
از جمله شرکت کنندگان در اين مراسم آقايان حسين شهرياري، عيسی سحرخيز، حشمت الله طبرزدي، ماشالله حائري، عباس اسفندياري، منصور اسانلو، کيوان صميمي، رسول بداقي، احمد زيدآبادي، مسعود باستاني، صالح کهن دل، بهروز جاويد تهراني، هود يازرلو، مجيد توکلي، ميثاق يزدان نژاد، فرزاد مدد زاد و … بودند.
منصور اسانلو در حالی به سلول انفرادی منتقل شده است که از لحاظ جسمی به ناراحتی های حاد مختلفی ائم ار ناراحتی قلبي، کمر درد و ناراحتی چشم مبتلا است و تا کنون سه بار پزشک قانونی رای به عدم تحمل حبس او داده است و طبق قوانين موجود او بايد آزاد می شد.
اسانلو بارها بدليل مبارزات کارگری و تلاش برای احقاق حقوق کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران بازداشت شده و از تابستان سال 1386 تاکنون در زندان محبوس است.
حفر تونل جديد در معدن اشكيلي آغاز شد

ايلنا: به به گزارش خبرنگار دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ 11 دی آمده است: روابط عمومي شركت ذغال سنگ معادن استان كرمان اعلام كرد: عمليات حفر تونلي جديد براي يافتن و نجات معدنچيان گرفتار در معدن اشكلي كرمان آغاز شده است.
فضلي مسوول روابط شركت معادن ذغال سنگ استان كرمان در گفت وگو باخبرنگارايلنا اعلام كرد: به دنبال آغاز حفر تونل جديد ازسوي گروه امداد عمليات جست‌وجو و نجات معدنچيان زير آوار مانده وارد فاز جديدي شده‌است.
وي تصريح كرد: براين اساس در معدن اشكيلي كرمان عمليات حفر يك حلقه تونل جديد از سطح روي زمين آغازشده است.
وي افزود: به گفته كارشناسان مسير اين تونل به صورت عمود برمحل ريزش معدن خواهد بود.
وي گفت: خانواه كارگران زير آوار مانده نسبت به يافتن عزيران خود هنوز اميدوار هستند و گروه نجات با سرعت به فعاليت خودادامه مي‌دهد.
پايان پيام

كارگران لوله‌سازي خوزستان 18 ماه حقوق و مزايا طلبكار هستند

به گزارش خبرنگار دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ 11 دی آمده است: دبير اجرايي خانه كارگر آبادان مي‌گويد: كارگران‌كارخانه لوله‌سازي خوزستان 18 ماه حقوق و مزايا طلبكار هستند.
آقايار حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: در كارخانه لوله‌سازي خوزستان نزديك به 500 تا 600 كارگر مشغول كار هستند.
وي افزود: به دليل مشكلات مديريتي اين كارگران علاوه بر حقوق معوقه با مشكل تاخير در واريز حق بيمه‌هاي خود مواجه هستند.
دبير اجرايي خانه كارگر آبادان تصريح كرد: كارفرما به دليل آنچه كه كمبود نقدينگي ناميده مي‌شود 5 تا 6 ماه حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است.
به گفته آقايار حسيني، كارخانه لوله‌سازي خوزستان داراي مشكل توليد و فروش نيست، اما به دليل بازپرداخت تسهيلات اعتباري در پرداخت مطالبات كاركنان خود تاخيرهاي طولاني دارد.
پايان پيام

آمار كودكان كار دختر در تهران رو به افزايش است

به استناد اين تحقيق، آمار كودكان خياباني در سال هاي مختلف رقم هاي متفاوتي بوده است. اما آخرين آمار اين كودكان در سطح كشور 20 هزار مورد گزارش شده است.
حبيبي، كارشناس اجتماعي و يكي از اعضاي اين تحقيق در اينباره به جهان مي گويد: هيچ گاه نمي توان آمار رسمي در اين خصوص ارائه كرد. اما گزارشات و تحقيقات همان رقم تقريبي 20 هزار مورد را تاييد مي كند.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه سهم كودكان دختر از كل كودكاني كه كار مي كنند چه ميزان است، مي افزايد: تنها 10 درصد از كل كودكان كار را دختران تشكيل مي دهند و بيشتر پسران در كودكي درگير كار مي شوند. وي مي افزايد: به تازگي معضل كودكان خياباني بيش از پيش گريبان دختران را گرفته است و مشكلات اقتصادي آنان را به كارهاي كاذب در خيابان ها وادار كرده است.
به گفته حبيبي دخترها بيشتر با اعضاي خانواده و به صورت دسته جمعي كار مي كنند. همچنين باندها و دسته هايي هم هستند كه با ربودن كودكان مخصوصا دختران آنها را به كار وادار مي كنند.
بر اساس اين تحقيق، بنيان‌گذارى آموزشگاه‌هاي رايگان و دسترس‌پذير براي آن‌ها با توجه به اصل آموزش همگاني، وادار كردن دولت‌ها به ارائه‌ى خدمات آموزشي رايگان و ايجاد فضاي آموزشگاهي و زيستي براي اين كودكان، دگرگوني در نگرش خانواده‌ها و جامعه به كار كودكان با فعاليت‌هاى آگاهي‌بخش و ترويجي، همياري براي تصويب قوانيني كه كار كودكان را در وضعيت‌هاي دشوار ممنوع مي‌سازند و آگاه‌سازي و ارائه‌ى اطلاعات دقيق به دولت و مردم درباره‌ى وضعيت زيستي، جنسيتي، آموزشى، شهروندي و ملي كودكان كار براى برنامه‌ريزي از مواردي است كه مي تواند در راستاى بهبود زندگي كودكان كار و خيابان تاثير بسزايي داشته باشد
تعطیلی سد چپر آباد اشنویه و سه ماه حقوق معوقه کارگران
سد چپرآباد در 10 کیلو متری جنوب شرقی اشنویه قرار دارد و به گفته مسئولان ، این سد باید در سال 86 به بهره برداری می رسید ولی هم اکنون به دلیل بدهی و نبود اعتبار متوقف شده و کارگران سه ماه حقوق معوقه دارند .
به گفته یکی از کارگران ، در ابتدای این پروژه تعداد 150 کارگر مشغول به کار بوده اند اما اوایل امسال تعداد 90 نفر از آنها از کار اخراج شده و تعداد زیادی نیز هم اکنون بصورت روز مزد برای این شرکت پیمانکاری کار می کنند که متا سفانه ازحقوق و مزایا ی قانونی و بیمه برخوردا نمی باشند .
همچنین این کارگر افزود ، هر روز کارگران را به بهانه های پوچ و واهی باز خواست کرده و آنها را تهدید به اخراج می کنند . با شروع فصل سرما ، استفاده از وسایل گرما زا از قبیل بخاري نفتی ، برقی ، گازی و چوبی ممنوع شده و در صورت مشاهده استفاده از این وسایل ، آن ها را اخراج خواهند کرد و اعلام شده است تا سال آینده پولی در کار نیست و هر کس معترض است باید تسویه حساب کرده و برود ودر صورت اعتراض به وضع موجود بدون قید و شرط اخراج خواهند شد .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
11 دی 1389
کارگران ایران از وضعیت خود می گویند
سایت ايران كارگرمی نویسد : تماس با كارگران و هموطنان – باوضعيت يارانه ها وگران شدن اجناس روزبروز وضعيت کارگران بدتر و بدترميشود
درمصاحبه وگفتگو با چند تن ازکارگران کارخانه هاي ايران گريس وصنايع فلزي ,تقريباً همه کارگران نسيت به وضعيت حقوق خود وبالارفتن قيمت ها معترض بودند يکي از کارگران در اين رابطه گفت : کارگر درايران مرده است ,مارا فقط و فقط براي مواقع انتخابات ميخواستند ,الآن هيچکس به داد ما نميرسد من با 370تومان درماه چطوري ميتوانم زندگي کنيم من يک خانواده 4يا5نفره اي هستم بااين پول من حتي نمي توانم نان وپنير بخورم ,آرزوبدلم ماند که يک کيلو ميوه بگيرم وبراي خانواده ام ببرم ,مرگ براي من بهتر ازاين زندگي است .اين که زندگي نيست . يکي ديگر ازکارگران : کارخانه نزديک ما يعني صنايع فلزي الان 6ماه است که حقوق نداده اند ,يااين وضعيت بميرم بهترا زاين زندگي است که داريم ميکنيم .ما داريم فقط نفس ميکشيم .الان هم با اين وضع يارانه ها مردم بدبخت وبدبخت تر ميشوند .
تهران – يکي از صاحبان صنايع نساجي درتهران در زمينه مسائل ومشکلات کار گفت : من بعنوان يک صنعت نساجي الآن بيش از6ماه است که درخواست گازوئيل براي شرکت داده ام هيچکس متاسفانه جوابي نميدهد من حتي حاضر شدم ميزان گازوئيلي را که درخواست کرده ام با قيمت جديد بگيرم ولي همين را نميدهند .ساده ترين موضوعات مان هم حل نيست .بخشي ازکارخانه بدليل نبودن مواد اوليه خوابيده است مجبورشدم که کارگران راکم کنم ,حرف هم که بزني به انواع واقسام چيزها متهم ميشوي ,مدتي است که ميخواستم کارخانه راباسيستم گاز راه اندازي کنم نزديک به 10ميليون تومان از من پول خواستند ,ديدم ا زکجا بايستي بياورم مگر يک توليد کننده مثل ما در سال چقدر درآمد دارد که به هر شکل دارند تيغ ميزنند که البته درنهايت همه واحدها مجبور به تعطيلي کارخانه خود ميشوند.
مرودشت – بدنبال اخراج كارگران شركت راه سازي بتون آسه در حومه شيراز , يكي از كارگران اين شركت گفت : بعد از چندين روز دوندگي و اعتراض به اداره كار و ارگانهاي ديگر, تنها به 3-4 نفر از كارگراني كه ساكت نمي شديم و سر و زبان داشتيم يك ميزاني پول دادند و بقيه را چك دادند و اخراجمان كردند .اما بقيه كارگران اخراجي را هنوز دارند سر ميدوانند هم اخراج شدند و هم مطالبات گذشته را به آنها ندادند . اين كارگر اضافه كرد : هرجا ميرويم كه براي زنده ماندن زن وبچه هايمان كار پيدا كنيم ,ميگويند وضعيت خيلي خراب است و كار نيست . تنها شركت وابسته به سپاه به نام اميد پارس كه در راه سازي خط آهن كار ميكند بدليل پشتيباني خيلي قوي صدايشان در نمي آيد.

اعتصاب کارگران لاستیک بارز کرمان

به گزارش منتشره روز شنبه 11 دیماه سه هزار و پانصد کارگر «لاستیک بارز» کرمان دست از کار کشیدند و با خاموش کردن همه دستگاه های تولیدی بطور یکپارچه وارد اعتصاب شدند. خواست کارگران تحقق تمام آن مطالباتی است که در دور اعتصابات قبلی به آنان وعده داده شده بود. این کارگران برای دستیابی به مطالبات خود روز 4 مهرماه سالجاری به مدت چهار روز دست به اعتصاب زدند و با وعده تحقق خواست هایشان از سوی رئیس اداره کار کرمان به اعتصاب خود پایان دادند. کارگران لاستیک بارز خواهان افزایش دستمزدهای خود و تبدیل قراردادهای یکماهه به قرارداد یکساله و تعطیلی دو روز در هفته می باشند. کارگران همچنین به کاهش پاداش تولید که از 20 مهرماه سال جاری معادل ۵٠ تا ٢٠٠ هزار تومان نسبت به دستمزد کارگران کاهش پیدا کرده، معترض هستند.
حفر تونل جديد براي نجات سه معدنچي در كرمان

يعقوب فضلي، مدير روابط عمومي شركت ذغال سنگ كرمان، امروز در گفت‌وگو با خبرگزاري دولتی كار ايران / ایلنا در تاریخ 11 دی ، گفت: «در معدن اشكيلي عمليات حفر يك حلقه تونل جديد از سطح روي زمين آغازشده است.»
وي افزود: «به گفته كارشناسان مسير اين تونل به صورت عمود برمحل ريزش معدن خواهد بود.»
به گفته اين مقام مسئول، «خانواده كارگران زير آوار مانده نسبت به يافتن عزيران خود هنوز اميدوار هستند و گروه نجات با سرعت به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.»
۲۳ آذرماه گذشته با ريزش معدن زغال‌سنگ «اشكيلي» در شهر «هجدك» از توابع شهرستان راور در استان كرمان، چهار كارگر زير آوار گرفتار شدند. شهرستان راور در ١٤٠ كيلومتري كرمان در جنوب‌شرقي ايران قرار دارد.
به گزارش خبرگزاري كارگري ايران (ايلنا) در روز نخست ريزش معدن، جسد طيب واليان توسط نيروهاي امدادي خارج شد اما حسين گريكي‌پور، مسلم نجفي و حسين يزدي‌زاده با گذشت ١٧ روز همچنان زير آوار معدن هستند.
در حالي كه امروز مدير روابط عمومي معادن زغال سنگ كرمان از احتمال زنده بودن سه معدنچي خبر داده اما دوم دي جاري، اسماعيل نجار، استاندار كرمان گفت احتمال زنده ماندن سه معدنچي كه بر اثر ريزش معدن در شهرستان راور در عمق ۶۰۰ متري زمين گرفتار شدند، وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نجار افزود خانواده‌هاي اين معدنچيان بايد توسط يك روحاني «توجيه» شوند. به گفته وي، متخصصان اعلام كرده‌اند خارج كردن جسد معدنچيان «دشوار، پيچيده و غيرقابل انتظار» است. استاندار كرمان همچنين گفته بود نبايد با انجام عمليات امدادي، تعداد كشته‌شدگان افزايش پيدا كند.
يك سال پيش نيز چهار كارگر معدن اشكيلي بر اثر گازگرفتگي جان خود را از دست دادند. خبرگزاري ايلنا هفته پيش گزارش داد در چند سال گذشته ۵۰ معدنچي در كرمان جان خود را از دست داده‌اند.
به گزارش ايلنا، «با حذف بخش بازرسي و ايمني وزارت كار و اداره نشين شدن اين بازرسين، حوادث حين كار افزايش چشمگيري يافته است.»
محمدعلي كريمي نماينده كرمان و راور در مجلس ايران نيز گفته است در يك سال گذشته ۳۰ نفر بر اثر ريزش معدن در ايران جان داده‌اند.
۱۶ آذر سال ۸۸ نيز انفجار معدن باب‌نيزو در شهرستان زرند استان كرمان ٩ قرباني گرفت. استان كرمان يكي از مناطق استخراج زغال‌سنگ و مس در ايران است.
ام البنين – ايران – تهران
كندن تونل با تكنولوژي امروزي در دل معدني و بر روي زمين مسطح اينقدر طول ميكشه .حالا فكرشو بكنيد كه بوجود اومدن غار حراء در دل كوه در 1400 سال پيش كه امكانات صفر بوده واقعا معجزه نبوده ؟

گزارشی از کارخانهی آونگان اراک

توضیح وبلاگ:
این گزارش توسط یکی از کارگران کارخانهی آونگان اراک برای ما ارسال شده که مروری است بر مشکلاتی که این کارخانه با آن درگیر است و در این میان کارگران بیشترین آسیب را میبینند.سپاس از رفیق عزیزمان برای ارسال این گزارش.

كارخانهی آونگان توليد كنندهی دكلهاي برق و نبشيهاي ساختماني است. اين كارخانه توسط دولت در سال 1353 ايجاد شد و با شروع به كار اين كارخانه، تعداد زيادي كارگر در بخشهاي مختلف اين كارخانه مشغول به كار شدند و از نظر درآمدي و حقوق ماهيانه تا زماني كه طرح خصوصيسازي شركتهاي دولتي و بخشهايي از آن مطرح شد، مشكلي نبود و همه چيز تقريبا خوب پيش ميرفت.
با شروع روال خصوصيسازي، اين شركت هم چون ديگر بخشهاي مختلف دولتي به بخش خصوصي واگذار شد.
اما نحوهی واگذاري اين واحد توليدي داراي نقاط مبهم و ضعفهاي بسيار زيادي است كه براي بهتر مشخص شدن اين مسئله لازم است كه مطالب زير با دقت مورد مطالعه واقع شود. مطالبي كه خود خبرنگار فارس در مصاحبه با «عباس رجايي» نمايندهی اراك در مجلس عنوان نموده است ( برگرفته از پايگاه خبري تحليلي استان مركزي):
عباس رجايي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراك افزود: در پي تحقيق و تفحص مجلس از نحوهی واگذاري كارخانه آونگان اراك به بخش خصوصي، ديوان محاسبات كشور يكي از مراكزي بود كه نتايج اين تحقيق و تفحص بدان ارائه شد و اين مركز نيز طي چند روز اخير در قالب نامه‌اي به صورت مكتوب ضمن قبول نتايج تحقيق و تفحص صورت گرفته احراز تخلف در نحوهی واگذاري اين كارخانه را نيز تأييد كرده است.
وي گفت: ديوان محاسبات كشور در متن اين نامه آورده است:
1) براساس وكالتنامهی شماره 2000/5491 مورخ 1/7/1382 شركت ساتكاب اختيار فروش تعداد 4 ميليون و 800 هزار سهم معادل 40 درصد از كل سهام آونگان را مطابق ماده 15 قانون برنامه سوم و آيين نامه اجرايي آن به سازمان خصوصیسازي داشته است.
2)مدت وكالتنامه 6 ماه بوده و براساس مادهی 19 آييننامه اجرايي قابل تمديد است.
3)تعيين قيمت پايه سهام براساس آيين نامه اجرايي و بند (و) ماده (14) قانون برنامهی سوم بر عهدهی سازمان خصوصيسازي است.
4) هيئت عامل سازمان خصوصي سازي در جلسه مورخ 4/7/1383 قيمت پايه سهام بلوكي معادل 9/33 درصد آونگان را 9500 ريال براي هر سهم تعيين و تصويب مي‌كند.
5)هيئت عالي واگذاري در همان روز يعني 4/7/1383 قيمت پيشنهادي سازمان خصوصيسازي را كه معادل 9500 ريال است، مورد تأييد قرار مي‌دهد.
6) براساس تفاهمنامهی منعقده مابين سازمان خصوصيسازي و شركت ساتكاب كه در مورخ 5/7/1383 به امضا مي‌رسد، ارزش پايه سهام شركت آونگان به موجب بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم و مصوبه شماره 33846/ت30096 هـ مورخ 24/6/1383 هيئت وزيران توسط سازمان خصوصيسازي تعيين مي‌شود و همچنين نحوهی فروش به صورت 40% نقد و 60 درصد اقساط است.
7) سازمان مذكور طي آگهي عرضه سهام كه در روزنامه‌هاي دنياي اقتصاد و جهان اقتصاد 7/7/1383 به چاپ رسيده است تعداد 4077720 سهم معادل 9/33 درصد سهام شركت آونگان را از طريق بورس و به قيمت 9500 ريال به معرض فروش مي‌گذارد.
8) سهام مذكور در همان روز اول عرضه يعني 28/7/1383 با قيمت هر سهم 10 هزار ريال به آقاي جعفري فروخته مي‌شود.
9) قرارداد فروش سهام در مورخ 11/8/1383 مابين سازمان خصوصي سازي به عنوان فروشنده و آقاي مجتبي جعفري به عنوان خريدار با شرط 40% نقد و 60% اقساط 36 ماهه منعقد مي‌گردد.
رجايي گفت: در صفحه دوم اين نامه نيز نتايج رسيدهگي ديوان محاسبات كشور بدين شرح آورده شده است:
1ـ وكالت فروش كه توسط ساتكاب به سازمان خصوصي سازي واگذار شده 6 ماه اعتبار داشته و تمديد نيز نگرديده لذا فاقد هرگونه ارزش در زمان فروش بوده است.
2ـ عليرغم اينكه سه تن از كارشناسان رسمي دادگستري در مردادماه 1383 ارزش ويژه9/33 درصد سهام شركت آونگان را بالغ بر 200 ميليارد ريال و ارزش هر سهم را 17091 ريال محاسبه و تعيين قيمت نموده‌اند اقدام هيأت عامل شركت در 40 روز بعد براي تعيين قيمت پايه هر سهم 9500 ريال معادل 60 درصد قيمت كارشناسي فاقد توجيه و مباني قانوني است.
3ـ معاون قيمت گذاري به عنوان پيشنهادكننده و هيأت عامل سازمان خصوصيسازي تصويب كننده نرخ سهام به عنوان موكلين دولت و مردم مي‌بايست از حقوق بيت‌المال دفاع كرده و به نفع آنان براساس صلاحيت خود قيمتگذاري كنند نه به نفع اشخاص حقيقي. به نظر مي‌رسد علاوه بر اين كه با اين روش صلاحيت نامبردهگان در تعيين ارزش شركت‌هاي ديگر نيز مخدوش شده مبلغ 28 ميليارد ريال ناشي از فروش سرمايه‌هاي دولت زير قيمت كارشناسي نيز موجب ضرر و زيان بيت‌المال شده‌اند.
4ـ فروش سهامي كه به مدت يك سال در سازمان مذكور معطل مانده مشخص نيست به چه علت در يك روز معين مصوبه هيأت عامل و مصوبه هيأت عالي واگذاري با عجله اخذ و پس از اين كه همه اقدامات رأساً توسط سازمان خصوصيسازي انجام شده است در روز بعد با ساتكاب تفاهم نامه امضا مي‌شود. با توجه به روش مذكور تفاهمنامه امضا شده فاقد ارزش و قابل پيگيري است.
5ـ نحوه و ميزان دخالت شركت ساتكاب در تخلفات ذكر شده قابل بررسي است.
وي خاطرنشان كرد: در پايان اين نامه نيز آمده موارد تخلف صورت گرفته توسط شركت موصوف براي طي مراحل قانوني به دادسراي ديوان محاسبات كشور ارجاع و در حال رسيدگي است كه نتايج آن متعاقباً به استحضار خواهد رسيد.
رجايي در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به اشكالات قانوني و ماهيتي در نحوهی واگذاري شركت‌هاي دولتي به خصوص در سيستم‌هاي قبل گفت: در واگذاري‌هاي صورت گرفته به هيچ وجه شرايط براي افزايش بهره‌وري نبوده است.
وي با بيان اين كه هدف قانون‌گذار مبني بر افزايش بهره‌وري و رشد توليد ناخالص داخلي در واگذاري‌هاي صورت گرفته لحاظ نشده اذعان داشت: با اجراي طرح خصوصيسازي و واگذاري بخش دولتي به خصوصي طي سال‌هاي اخير متأسفانه مجموعه كشور شاهد اخراج كارگران، بيكاري، كاهش توليد و … به جاي افزايش بهره‌وري بوده است.
كارخانهی آونگان اراك از جمله كارخانجات واگذار شده به بخش خصوصي است كه طي يك سال و نيم گذشته به مبلغ 12 ميليارد تومان آن هم به صورت اقساط فروخته شده است.
به گفته فاضل نورمحل عضو شوراي كار كارخانه آونگان اراك اين كارخانه در زمان واگذاري تنها حدود 15 هزار تن نبشي به ارزش 27 ميليارد تومان، و بالغ بر ده هزار تن شمش در انبارها داشته است اين در حالي است كه اگر ارزش زمين 11 هكتاري به همراه ساير املاك و اموال كارخانه اعم از مواد اوليه موجود و خريداري شده، دستگاه‌ها و تجهيزات،‌ ساختمان مركزي در تهران و منازل مسكوني اين كارخانه محاسبه شود ارزش آن به بيش از 100 ميليارد تومان خواهد رسيد.
گفته‌هاي اين عضو شوراي كار كارخانه آونگان مي‌افزايد: نقدينهگي و مطالبات اين كارخانه در هنگام واگذاري حدود 7 ميليارد تومان بوده اين در حالي است كه هم اكنون نه تنها به رقم فوق افزوده نشده بلكه حدود 20 ميليارد تومان نيز بدهي در ليست بدهي‌هاي كارخانه به ثبت رسيده است.
نورمحل در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراك كاهش توليد و نيروي انساني شاغل را از ديگر پيامدهاي واگذاري كارخانه آونگان به بخش خصوص عنوان كرد.
بعد از اجراي طرح و واگذاري كارخانه مذكور به بخش خصوصي، شروع سختي كار براي كارگران بود به طوري كه كمكم وضعيت توليد در اين بخش با توجه به روند رو به ضعف اقتصاد كشور و تحريمها و عدم فروش رفتن توليدات رو به وخامت گذاشت اين در حالي است كه بايد طلب كارگران و معوقهی بازنشستهگان و ….. را به آن اضافه نمود.
دولت به خريدار كارخانه اين قول را داد كه با دادن مبالغي كمك به آنها ، بدهي كارگران و بازنشستهگان را پرداخت كند ولي با اين حال مدير كارخانه با بهانه هاي مختلف از پرداخت معوقه ها در موعد مقرر به كارگران سر بازد و اين منجر به اعتراضات مختلف شد.
اين درحالي است كه بنا بر آنچه كه گفته شد بخشهايي از واحدهاي توليد اين كارخانه به ناچار به دليل كمبود نقدينهگي و عدم فروش جنس به تعطيلي كشانده شد و تعدادي از كارگران بيكار شدند.
شروع بيكاري و عدم پرداخت دستمُزدها ابتداي اعتراضات و بلند شدن صداي آن و كشيده شدن مسئله به بهارستان- تجمع در مقابل فرمانداري و استانداري- دفتر رهبري و رياست جمهوري و در نهايت رسيدن اين اخبار به سايتهاي خبري و نمايش آن از تلويزيون صداي امريكا وبي بي سي شد.
كارگران بعد از عدم پاسخگويي صحيح به خواستههايشان، در مقابل استانداري اراك تجمع كرده و با سر دادن شعارهايي خواستار رسيدهگي مسئولان به وضعيت خويش شدند.
با بالاگرفتن تجمع و اعتراضات نيروهاي امنيتي با كمك نيروي انتظامي به تجمع آنان حملهور شده و بسياري را با باتوم مورد حمله قرار داده و زخمي كرده و عدهاي هم دستگير شده به بازداشتگاه انتقال دادند.
بعد از هم پاشيدن اين تجمع؛ عدهاي به عنوان نماينده كارگران طي نامهاي به نيروهاي دستاندركار در استان مركزي خواستار رسيدهگي به وضعيت خويش شدند ولي پاسخ معقولي دريافت نداشتند بعد از آن به دفعات نامههايي به دفتر رهبري در تهران نوشته شد و حتا نمايندهاي هم براي بررسي موضوع به تهران فرستاده شد ولي دفتر رهبري عنوان كرد كه اين موضوع به حيطه رياست جمهوري مربوط ميشود و امكان پاسخگويي از اين مرجع وجود ندارد.
با پاس دادن اين وضعيت به دفتر رياست جمهوري باز هم طبق معمول نتيجهاي عايد نشد تا اينكه باز عدهاي از كارگران به عنوان نماينده در حدود 10 ماه قبل به تهران آمده و موضوع را به بهارستان كشيدند ولي از نتيجه آن مذكرات هم چيزي عايد نشد يا اينكه گزارشي عنوان نشد.
به هرحال وضع به اين منوال گذشت تا اينكه با فشار و تلاش زياد اين نيروها بالاخره، کارگران شرکت صنایع و آونگان اراک نزدیک عید با فشار مسولین استانی و کشوری از 6 ماه حقوق معوقه موفق به گرفتن یک ماه آن شدند و مثل اینکه قرعه بنامشان زدهاند همیشه 6-7 ماه طلبکار باشند. اگر همانجور که رئیسجمهور گفته هدفمند کردن یارانه از اول خرداد شروع بشود تازه ابتدای افزایش تصاعدی مشکلات طاقت فرسای آنها و خانواده هایشان است.(البته شروع شده است)
به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از وبلاگ کارگر ۸۹ ، این همه جلسه و قول هم به اندازه یک ارزن راهگشا نبود. جلسات استانی برای حل مشکل کارگران صنایع استان بیشتر به وقتکُشی برای فرار از انجام تعهدات کارفرمایان سرکش است که ریش همه را وجب کرده اند.
در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ با حضور ۶ نفر نمایندگان استان – رحیمی معاون اول احمدي نژاد و استاندار و دری نجف آبادی جلسهای تشکیل شد و تصمیم گرفته شد به کارخانه شرکت صنایع اراک تسهیلات بدهند به شرط اینکه خریداران شرکت متعهد بشوند حقوق معوقه کارگران را پرداخت کنند و به تمام شروط مربوط به راه اندازی خط تولید کارخانه عمل کنند در این جلسه برای کارگران آونگان قرار میشود اول مسئله مدیریت شرکت مشخص شود و بعد از آن موضوع استهمال شرکت به بانک سپه با پرداخت تسهیلات جدید برای حل مشکل کارخانه بررسی شود. ۴ ماه از این جلسه میگذرد اما کارفرمایان به هیچ تعهدی عمل نکردهاند همانطوری که به تعهدات قرار داد خرید شرکت عمل نکرده و نمیکنند.
یکی از مقاماتی که قبلا گفته بود خریداران شرکت صنایع صلاحیت ندارند یکدفعه نظرش عوض شده و با ارسال نامهای به وزارت کار تلاش کرد کارگران را به بیمه بیکاری بفرستد اما با موافقت کارگران و نامهنگاری آنها با رهبر، احمدی نژاد شکست خورد.
یک مقام اگاه گفته که یکی از مسئولین بلند پایه کشور برای بازپسگیری شرکت صنایع نامهای به استان ارسال کرده اما هنوز کسی پیدا نشده است که شهامت اجرای این دستور را پیدا کند.
قدت ا… علیخانی یکی از نمایندهگانی که با جامعهی کارگری ارتباط تنگاتنگی دارد گفته: مشکلات عجیب و غریبی در بخش کارگری داریم و متاسفانه ما این قشر عظیمی را که چرخ صنعت کشور را به گردش در می‌آورند، نادیده گرفته‌ایم وقتی حقوق ۸ ماه کارگران داده نمی‌شود حتما به فکر این نیستیم که خانواده‌های این‌ها چگونه زندهگی می‌کنند. دولت ککاَش هم برای کارگران نمی‌گزد. با این روندی که در پیش است آینده بسیار تاریکی را برای صنعت پیشبینی می‌کنم مخصوصا برای کارگران. حال دولت چگونه جواب کارگران محروم را خواهند داد؛ نمی‌دانم.
شاهد این هستیم که بخش قابل توجهی از کارگران از وضعیت‌شان ناراضی هستند و مشکل دارند. هر روزه به ما مراجعه می‌کنند، نامه می‌نویسند، بعضا جاده‌ها را می‌بندند و تظاهرات می‌کنند، گاهی مقابل ساختمان ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های مرتبط تجمع می‌کنند ولی متاسفانه کسی به دادشان نمی‌رسد. بارها دیده‌ایم که حتا کارگران ده ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند.
ما هم که تلاش می‌کنیم تا معوقهها پرداخت شود می‌بینیم آن کارخانهی مربوطه اعلام ورشکستهگی می‌کند. در واقع مدیرانی که این کارخانه‌ها به آنها واگذار شده یک بازی کاملا حساب شده انجام می‌دهند. بسیاری از این مدیران به جای اینکه موتور کارخانه‌ها را راه‌اندازی کنند، وام‌های کلان گرفته و در جای دیگر مصرف کرده‌اند. و ما هم متاسفانه کارمان فقط شده تذکر دادن به وزارتخانه‌ها و دولت.
مسئلهی کارگران را رها کرده و اهمیتی به آن نمی‌دهند. در آستانهی روز کارگر خواهیم دید که شعار می‌دهند و جلسه می‌گذارند. از نیشکر خوزستان گرفته تا صنعت اصفهان تا جاهای دیگر مشکلات کارگری وجود دارد و این مسئله به معضل بزرگی تبدیل شده است. ولی متاسفانه دولت دراین بخش مانند خیلی از بخش‌های دیگر جز شعار برای رسیدهگی به کارگران کاری نکرده است.
با خیلی از مصوبات جلسات یک نان لواش هم نمی توان خرید حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش مشکلات کارگران اراک را !!
با اينكه اين جلسات و رفتوآمدها ادامه داشت و بررسيها انجام شد و قول وقرارهايي هم گذاشته شد ولي نه دولت و نه خريدار سهام كارخانه به هيچ يك از وعدههاي خود عمل نكردند تا جايي كه باز هم كارگران مجبور شدند دست به تجمع بزنند.
در روز دوشنبه هجدهم مهر ماه کارگران شرکتهای کمباینسازی، واگن پارس و آونگان اراک با تجمع در مقابل کارخانههای خود و انسداد ورودی شهر نسبت به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض کردند.
به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از وبلاگ “اراک ، شهر من ” ، این گزارش افزوده است کارگران معترض شرکت آونگان که حدود نه ماه است حقوقی دریافت نکرده اند قصد عزیمت به تهران و تجمع در مقابل مجلس را داشتند که صبح روز دوشنبه 18مهرماه با دخالت نیروی انتظامی از حرکت به سمت تهران بازداشته شدند و همراه با کارگران واگن پارس و کمباین سازی مقابل کارخانه دست به تحصن زدند.
همچنین کارگران شرکتهای واگن پارس و کمباینسازی نیز چهار ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهاند.
تجمع کارگران تا نزدیک ظهر ادامه داشته است و با دخالت نیروهای انتظامی به پایان رسیده است.
در خبری دیگر مرتبط با وضعیت بحرانی شرکت صنایع اراک «کارگر ۸۹» خبر داد با گذشت ١۵ روز از جلسه رسیدهگی به مشکلات کارگران شرکت صنایع اراک در فرمانداری باز برادران شهرجردی (مالکان شرکت)به قول و تعهد خود عمل نکردند و پرداخت یک ماه حقوق کارگران و راه اندازی سالن ۴ تا ٢٠ مهر انجام نشد.
به نوشته این وبلاگ «کارگران شرکت صنایع اراک روز شنبه با شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار حضور گستردهای داشتهاند و علی رغم کارشکنی کارفرما با مشارکت بالایی نمایندهگان خود را انتخاب کردند. صادقی و ایجانی نفرات اصلی و بهرامی و اللهیاری علیالبدل شورای اسلامی کار صنایع هستند که در برابر طرفداران شهرجردی با رای بالا به پیروزی رسیدند».
بنا به این گزارش اعزام بازرسین به اراک و بررسی مشکلات کارگران شرکت صنایع و آونگان تایید شد و طبق اطلاعات دریافتی این بازرسان به اراک آمده اند و با تعدادی از کارگران این دو شرکت دیدار کردهاند و گزارشات کاملی از ضعف برخورد با کارفرمایان بی تعهد و مشکلات بوجود آمده برای کارگران تهیه کردهاند که به گفته منبع کارگر ۸۹ «یکی از محور های این گزارش ضعف عملکردها در برابر کارفرمایان قانون شکن و قانون گریز است».
اما دریکشنبه شب در تاريخ 11آبان 89 جلسهای با حضور حامیان دولت در اراک برگزار شده است که در آن با سانسور پرسشهای مطرح شده از سوی کارگران برای گرفتن پاسخ از نماینده دولت این جلسه به تشنج کشیده شده است.
در همین رابطه وبلاگ ” کارگر ۸۹ ” مینویسد : «علی محصولی ریس ستاد احمدینژاد مجری مراسم بود و سوالات حاضران را از مهمان تهرانی قرائت میکرد. سانسور و قرائت نشدن سوال کارگران شرکت صنایع با واکنش شدید کارگران روبرو و جلسه به تشنج کشیده شد».
این وبلاگ ادامه میدهد «بعد از آرام شدن جو جلسه کارگران صنایع و آونگان با خطاب قراردادن محصولی واعتراض شدید به او با آه و سوز فراوان مشکلات خود را مطرح کردند و از بی اعتنایی مسئولین استان به دستورات رئیس دولت گله کردند. یکی از کارگران با اشاره به پرداخت نشدن ۱۲ ماه حقوق کارگران و بی تعهدی کارفرمای شرکت صنایع به محصولی گفت چرا سوال ما را نخواندی مگر خلاف شرع نوشته بودیم؟ مگر مطرح کردن مشکلات ما در این استان جرم است یا حمایت از آمریکا و اسرائیل است؟».
کارگر ۸۹ در ادامه با اشاره به واکنش نماینده دولت به سخنان کارگران نوشته است «آقای نماینده اعزامی دولت از تهران در واکنش به مطالب ارائه شده گفت که مسولین استان درحق کارگران کوتاهی کردند و عدهای که به اسم سرمایهدار شرکت صنایع اراک و آونگان … را مفت خریدهاند در حق کارگران ظلم کردهاند که همه این موارد گزارش میشود».
این در حالی است که خریداران شرکت صنایع بیاعتنا به مصوبات و دستورات مسئولین در یک اقدام عجیب اقدام به انتشار آگهی فروش دستگاههای شرکت به صورت «کیلویی» نموده است در حالی که «شهرجردی(مالک شرکت صنایع) قول داده بود تا ٢٠ مهر یک ماه حقوق کارگران پرداخت شود و تا همین تاریخ سالن ۴ نیز راهاندازی شود.
با آشکار شدن کم کاری تعدادی از مدیران در حوزههای مختلف و گزارشات ارسال شده به تهران بعضی افراد از ماندگاری مقام و میزشان در استان ناامید شدند و در حال رایزنی برای خروج از استان مرکزی میباشند. در همین رابطه میتوان به مذاکرات واسطههای این افراد با معاون وزیر اشاره کرد.
آنچه كه در اين ميان بايد به آن اشاره كرد اين است كه گرچه قول و قرارها حكايت از حل مشكل دارد ولي اميد آن نميرود كه اين وضعيت سرانجام خوبي براي كارگران داشته باشد .به طوريكه يكي از كارگران اين شركت گفت:
مدير كارخانه آونگان اراك سنوات 120 نفر از كارگران اين شركت را در يك و نيم سال گذشته پرداخت نكرده است به گونه‌اي كه كارگران از اين محل هم اينك يك ميليارد و 100 ميليون تومان از مديريت كارخانه طلب دارند.
وي با اشاره به اينكه تمام مطالبات كارگران اين شركت قانوني است اضافه كرد: تمام كارگراني كه سنوات خود را در اين مدت دريافت نكرده‌اند از مديركارخانه آونگان اراك چك دريافت کردهاند كه جمع اين مبلغ بالغ بر يك ميليارد و 100 ميليون تومان است ولی با مراجعه به بانك هيچ وجهي در حساب مدير اين كارخانه وجود نداشته است و تمام چك‌هاي صادر شده برگشت خورده است.
به گفته وي، كارگران براي نشان دادن حسن ظن خود تاكنون دوبار نسبت به تغيير چك‌ها و مهلت به مدير كارخانه اقدام كرده‌اند ولي با اين وجود مديريت كارخانه به هيچ عنوان نسبت به پرداخت بدهي خود به كارگران تمايلي نشان نداده و كارگران را سرگردان كرده است.
اين كارگر شركت آونگان اراك با اشاره به اينكه كارگران براي احقاق حقوق خود حكم مصادره اموال مدير كارخانه را دريافت كرده‌اند اضافه كرد: در اين زمينه خودروي مدير كارخانه به مبلغ 45 ميليون تومان توسط كارگران توقيف شده است ولي براي دريافت مابقي طلبكاري چيزي از مدير كارخانه در دسترس كارگران نيست تا نسبت به توقيف آن اقدام كنند.
وي با اشاره به اينكه مديركارخانه آونگان اراك هم اينك در دسترس كارگران نيست گفت: با مراجعه به استانداري و رايزني با مسئولان استان مقرر شده است موضوع كارگران اين شركت به استاندار مركزي گزارش و راهكارهايي براي رفع مشكل كارگران انديشه شود ضمن اينكه با وجود پيگيري‌هاي فرماندار تاكنون نتيجه‌اي از رايزني‌هاي فرماندار براي برطرف شدن مشكل كارگران حاصل نشده است.
شريفي با انتقاد از روند خصوصيسازي صورت گرفته در اين شركت در سال 83 گفت: اجراي سياست اصل 44 قانون اساسي با هدف افزايش اشتغال و توليد در كشور به مرحله اجرا درآمد ولي به دليل بي تدبيري صورت گرفته در واگذاري كارخانه‌ها به افراد بدون صلاحيت كارخانه‌اي مانند آونگان اراك كه از شركت‌هاي بزرگ توليد كننده دكل‌هاي انتقال نيرو بود و سوددهي بالايي داشت تنها نام و ساختماني بيش نمانده است و كارگران شاغل در آن از بيكاري و سردرگمي ناشي از سوء مديريت در اين واحد رنج مي‌برند.
وي با استمداد از مسئولان براي رسيدگي به وضعيت كارگران اين شركت بيان داشت: از مسئولان انتظار مي‌رود در اين زمينه با جديت پيگيري احقاق حقوق كارگران اين شركت باشند و اجازه ندهند كه بيش از اين حقوق كارگران اين كارخانه تضييع شود.
اما براساس آخرین اخبار(يكم آذر89) در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان اراک با حضور عباس رجایی نماینده اراک در مجلس برگزار شده است قرار شده تا آقای دکتر مهدوی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران که مدتی است ادارهی کارخانه آونگان را به عهده گرفته 10 چک 130 میلیون تومانی با فاصله های یکماهه در وجه کارگران بازنشسته این شرکت که سنوات خود را دریافت ننموده اند پرداخت کند.
اين بررسيها و مسائل مطرح شده در مورد آونگان اراك مربوط به ماههاي گذشته است اما آنچه كه از اين به بعد مطرح ميشود اخبار جديدي است كه طي صحبت با يكي از كارگران اين كارخانه به دست آمده است.
همانطور كه ميدانيم حدود يك سال ونيم و يا دوسال است كه كارخانه آونگان به وضعيت اسفبار امروزي در آمده و تمام تلاشها براي بهبود اوضاع كارگران و اعتراضات آنان به جايي نرسيده است.
طبق گفتهی اين كارگر؛ قرار بود مطابق قول و قرارهاي گذاشته شده و با دادن وام به صاحب كارخانه بدهي كارگران از اين مبلغ دريافتي پرداخت شود ولي هرگز اين كار صورت گرفته نشد و وضعيت به همين منوال كه مي بينيد ادامه يافت.
در پي سفر احمدي نژاد به اراك و سخنراني وي در مجموعه ورزشي شهر اراك تعداد زيادي از كارگران كارخانه آونگان اراك كه نا اميد از همهی مسئولان شده بودند با پلاكاردهايي در دست به آنجا رهسپار شده و يكصدا باهم فرياد مي زدند و احمدي نژاد را خطاب قرار ميدادند و به اين شكل توجه او را به خود جلب كردند و با شعارهايي خواستار رسيدهگي به وضعيت خود توسط مسئولان شدند.
بعد از اين ماجرا مسئولان از طرف احمدي نژاد دستور يافتند به كار آنان رسيدهگي كنند ولي چقدر اين دستور واقعي بود و اهميت داده شد معلوم نيست.
به هرحال با پيگيري بسيار قرار شد كه دولت به صاحب كارخانه حدود 4 ميليارد تومان وام بدهد كه از اين منبع كليهی مطالبات كارگران ، معوقهی بازنشستهگان و همهی بدهي آنان پرداخت شده و خطوط توليدي اين كارخانه با خريداري مواد اوليه به كار بازگردد.
ولي طبق محاسباتي كه از طلبهاي كارگران تا به امروز شده است حدود سه ميليارد و دويست ميليون تومان از 4 ميلياردي واريزي دولت به حساب اين كارخانه به پرداخت بدهي كارگران تعلق ميگيرد و تنها حدود 800 ميليون تومان براي خريد مواد اوليه براي راه اندازي واحدهاي توليدي كارخانه باقي ميماند كه معلوم نيست با شرايط موجود اقتصادي جامعه و وضعيت بحراني كشور جوابگو باشد يا خير.
مسئله ديگر كه در اين بين از طرف ايشان مطرح شد اين بود كه در ماههاي قبل از ايجاد بحران به اين شكل، صاحب كارخانه با گرفتن كار به صورت پروژهاي بخشهايي از واحدهاي توليدي را سرپا نگاه داشته بود به اين شكل كه با گرفتن مواد اوليه از يك پيمانكار براي ايشان به همان اندازه دريافتي مواد اوليه نبشيهاي ساختمان را توليد كرده و به آنها واگذار ميكرد و به اين شكل بخشي از هزينه كارخانه و حقوق كارگران را تامين ميكرد اين وضعيت تا زمان كنوني كه زمان بحران كارخانه ناميده ميشود ادامه داشت.
وي اظهار داشت كه اكنون بخشهايي كوچك از اين كارخانه به صورت خيلي محدود فعال بوده و تعدادي هم كار ميكنند و اينكه با گرفتن سفارشات محدود گاهگاهي به كار مشغول هستند ولي در اين مدت كارگران به كارخانه ميآيند ولي كار نميكنند يعني اينكه واحدهاي توليدي اين كارخانه به ورطه تعطيلي كشانده شده و ورود و خروج كارگران تنها به اين دليل است كه حضورشان در كارخانه ثبت شود.
به هرحال آنچه كه در اين ميان اصل و مطرح است اين است كه تا چه حد اين وعده و وعيدهای دولت و كارگزاران به كارگران واقعي بوده و آيا در حقيقت اين مشكل حل خواهد شد يا نه؟
آيا كارگران كارخانه اونگان اراك و دیگر کارگران به حق خود خواهند رسيد يا نه؟ به خصوص با حذف يارانهها از سبد اقتصادي خانوارهاي ايراني وضعيت اينگونه كارگران و كارمندان به كجا خواهد رسيد.
آنچه كه امروزه و با اين اوضاع معقول به نظر ميرسد و مي تواند جوابگو باشد تنها و تنها اعتصابات عمومي و همگاني است و گرنه با اين چهره از دولت سرمايه داري اسلامي كه ديده ايم هرگز به جايي نخواهيم رسيد.
http://www.process2010.blogspot.com

تجمع مجدد کارگران اخراجی نساجی کردستان
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: امروز ٨۹/۱۰/۱۱ کارگران اخراجی نساجی کردستان بدنبال تجمع روزشنبه مورخه ٨۹/۹/۲۰ در اعتراض به لحاظ نکردن شرایط کار سخت و زیان آوردر سوابق بیمه ایشان ،مجدد از ساعت ۱۰ صبح تا نزدیک ظهر ، مقابل اداره کارو امور اجتماعی سنندج واقع در خیابان جام جم دست به تجمع زدند . تعداد تجمع کنندگان که حدود ۱۰۰ نفر می شد در ادامه برای دنبال کردن مطالباتشان از میان خود ٣ نفر نماینده انتخاب کردند تا با مسئولین اداره کار سنندج در این خصوص مذاکره و مطالباتشان را دنبال کنند.
لازم به ذکر است که در تاریخ ٨۹/۹/۲۰ حدود ۲۵۰ نفر از کارگران اخراجی دست به تجمع زدند که در این تجمع کارگران شرکت های پرریس سنندج ،شاهو وشین بافت نیز شرکت داشتند. کارگران در انتها اعلام کردند که اگر به خواست های آنها رسیدگی نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

گزارش از وضعیت شیوا نظر آهاری فعال حقوق بشر از زبان مادرش شهرزاد کریمیان
تجمع غیر قانونی»در راه قم: اتهام شیوا نظرآهاری

راديو فردا، محمد ضرغامی : شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر که اندکی پس از انتخابات خرداد ماه بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شده بود، بار دیگر -درحالی که برای شرکت در مراسم ختم آیت‌الله منتظری راهی شهر قم بود- بازداشت شد.پس از بازداشت دوباره، در تماسی تلفنی با خانواده خود گفت که در زندان اوین به سر می‌برد و «پرونده جدیدی را برای وی تشکیل داده‌اند و به همین جهت خود را برای حبس طولانی مدت آماده کرده است.»

از روز بازداشت خانم نظرآهاری بیش از دو هفته می‌گذرد.

شهرزاد کریمیان، مادر شیوا نظرآهاری
پس از آخرین ملاقات با دخترش به رادیو فردا می‌گوید:
بعد از ۱۰۲ روز زندان، کمتر از سه ماه بود که شيوا آزاد شده بود. اما روز ۲۹ آذر در مسير رفتن به مراسم تشييع جنازه آيت الله منتظری با اتوبوس، در ميدان هفت تير به سمت انقلاب يکی يکی به وسيله پليس امنيت از ماشين پياده می‌شوند و در نهايت از حدود ۴۰ نفری که در اتوبوس بودند، چهار نفر بازداشت می‌شوند که يکی از آنها شيوا بوده است.
از زمان بازداشت تا امروز شما موفق شده ايد با شيوا تماس تلفنی داشته باشيد يا حتی او را ببينيد؟
او دو روز بعد از بازداشت تماس گرفت و پنجشنبه هم او را ديدم و ملاقات کابينی با هم داشتيم. هرگاه او را برای بازجويی می‌برند اجازه دارد تلفن کند. اين پنجشنبه شيوا گفت که دو روز در اعتصاب غذای خشک بوده و بعد حالش خيلی بد می‌شود و او را به بهداری منتقل می‌کنند، ولی ما اصلاً از اين ماجرا اطلاع نداشتيم.
در بازداشت‌های دفعات گذشته شيوا تا مدت‌ها با شما تماس تلفنی يا ديدار حضوری نداشت، اما گويا اين بار شرايط فرق کرده است. به نظر شما دليل آن چيست؟
اين بار دادستان محترم از زندان ديدار کرده و با خود شيوا هم گفت‌وگو داشته و گويا خود دادستان اجازه ملاقات به شيوا داده است و در بخشنامه جديد به همه ابلاغ کرده‌اند بعد از بازداشت افراد حق دارند بلافاصله به خانواده‌های خود اطلاع دهند و خيلی زود تفهيم اتهام شوند.
شيوا هم روز اول تفهيم اتهام نشده ولی بعد تفهيم اتهام شده که اتهام او تجمع غير قانونی است.
شما پيش از اين وثيقه هنگفتی را برای آزاد شدن شيوا از زندان سپرده بوديد. تکليف اين وثيقه چيست و آيا آن را به شما بازگرداندند؟
خير، هنوز آن وثيقه ۲۰۰ ميليونی وجود دارد. با وکيل شيوا که صحبت می‌کردم، گفتم من قانون را نمی‌دانم اما وقتی به عقلم رجوع می‌کنم می‌بينم اگر کسی از خانه اش بيرون رفت فقط به جرم اين که فکر می‌کند، نبايد بازداشت شود. تا موعد دادگاه شيوا زمان زيادی نمانده و با وجود چنين وثيقه سنگينی، بازداشت مجدد او برای همه جای تعجب دارد

خبر تکمیلی از تجمع کارگران اخراجی نساجی کردستان
روز شنبه مورخه89/10/11 در ادامه تجمع قبلی کارگران اخراجی نساجی کردستان برای رسیدن به خواست ها و مطالبات شان که در نامه ای خطاب به مقامات استان کردستان (اداره کار و امور اجتماعی ، استانداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی) نوشته شده بود دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع که با حضور 100 نفر از کارگران و نماینده استانداری و اداره کار و حضور نیروی انتظامی در جلو اداره کار سنندج شکل گرفت، تا ساعت 12 ظهر ادامه داشت. کارگران از میان خود 3 نفر را برای پیگیری مطالباتشان انتخاب کردند و مقامات استان به شرط پایان دادن به تجمع قول دادند که در اسرع وقت جواب مکتوب آنها را بدهند.
متن نامه کارگران اخراجی نساجی به اداره کار و امور اجتماعی استان کردستان :

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
12 دی 1389
وضعيت بازارو کسب و کارخيلي خراب است
به نوشته سایت ايران كارگر و به گزارش خبر نگار سایت در تهران آمده است : به گزارش يك فروشنده پارچه در بازارتهران ،وضعيت بازارو کسب و کارخيلي خراب است سرصنف پارچه هفته به هفته ميشود و هيچ فروشي ندارم مردم بدليل گراني و نداشتن قدرت خريد و موضوع يارانه ها که وضع را بدترکرده است زيرفشارهستند و به لباسهاي کهنه و قديمي بسنده ميکنند,پول واريزي يارانه ها را نيز بدليل بي پولي بجاي اينکه صرف هزينه آب و برق بکنند همه را مصرف کرده اند و خيالشان راحت شده است دريک کلام وضع بازارخيلي خراب است و تا بازارتکاني نخورد و حرکتي نکند وضع درست نميشود و بقيه اش حرف مفت است .
کارگران در انتظار کار در ايران
به گفته عبدالرضا شيخ الاسلامي، وزير کار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي، اقتصاد ايران در نه ماه گذشته يک ميليون شغل جديد ايجاد کرده و شمار شغل‌هاي ايجاد شده در کشور، تا پايان سال جاري خورشيدي (۱۳۸۹)، يه يک ميليون و پانصد هزار خواهد رسيد. اين آمار تا چه اندازه منطبق بر واقعيتهاي مربوط به اقتصاد و بازار کار ايران است؟ چنين آماري تا به امروز هم از سوي آقاي شيخ الاسلامي، وزير کار و امور اجتماعي اعلام شده و هم از سوي آقاي احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري اسلامي، و هر بار هم با ناباوري روبه‌رو شده. با تکرار اين آمار، ترديد ها برطرف نمي‌شوند، مگر آن که دلايل قانع کننده‌اي عنوان بشود در تأييد آنها. فعلاً از اين دلايل خبري نيست. در فاصله ده ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸، يعني دوران زير پوشش برنامه‌هاي سوم و چهارم، کل مشاغل ايجاد شده در کشور، حتي بر پايه يک محاسبه خوشبينانه، به‌طور متوسط معادل ششصد هزار شغل در سال بوده است. در سال ۱۳۸۹ چه اتفاقي افتاده که يکباره رقم شغل‌هاي تازه‌ييجاد شده در کشور ۲. ۵ برابر شده و به يک ميليون و پانصد هزار مي‌رسد. آيا سرمايه‌گذاري در کشور دچار جهش شده و ما خبر نداريم؟ آيا رونق ناگهاني صادرات غيرنفتي صدها هزار بيکار ايراني را صاحب شغل کرده؟ آيا سرمايه‌گذاران خارجي به ايران هجوم آورده‌اند و در سراسر کشور کارخانه ايجاد کرده‌اند؟
به هر حال چنين جهشي در بازار کار نه تنها در تاريخ اقتصادي ايران، بلکه در تاريخ اقتصادي دنيا بي‌سابقه است. با چنين شيوه اطلاع‌رساني، حتي آدمهاي خيلي خوشبين هم اعتقادشان را به آمار دولتي جمهوري اسلامي از دست مي‌دهند…
آيا ايجاد يک ميليون فرصت شغلي در نه ماه گذشته، آنگونه که مقامهاي ارشد جمهوري اسلامي مي‌گويند، نمي‌تواند ناشي از اوجگيري رشد اقتصادي در ايران باشد؟
اصل مسأله هم بر سر نرخ رشد است. در تمام کشورهاي دنيا، بازار کار با نرخ رشد اقتصادي ارتباط نزديک دارد. تنها با سرمايه‌گذاري و ايجاد بنگاههاي توليدي است که مي‌توان کار ايجاد کرد. البته در ايران، که اقتصادش نفتي است، نرخ رشد مي‌تواند تنها به‌دليل اوجگيري دريافتيهاي ارزي بالا برود، ولي به هر حال اين شاخص به نوعي بر بازار کار تاثير مي‌گذارد.
نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران، يا همان نرخ رشد، در سال ۱۳۸۶، بر اساس آمار بانک مرکزي، رسيد به ۶. ۹ در صد. ولي از آن موقع تا امروز، آمار نرخ رشد منتشر نشده. در واقع براي سالهاي ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و نه ماهه اول ۱۳۸۹، هيچ رقمي در دست نيست، ولي بر پايه گفته‌هاي اين يا آن مقام رسمي، اين شاخص طي اين مدت در سطح پاييني بوده، احتمالاً بين نيم تا يک در صد. با چنين سطحي از رشد، چطور امکان دارد کشور دو برابر و نيم ميانگين سالهاي پيش، شغل تازه‌ ايجاد کرده باشد؟
چرا بانک مرکزي از انتشار نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران خودداري مي‌کند؟ چه دليلي را براي عدم انتشار اين شاخص بسيار مهم اقتصادي ارائه مي‌دهد؟ به تازگي حسين قضاوي، معاون اقتصادي بانک مرکزي، گفت که علت عدم انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادي از سال ۱۳۸۷ تا به امروز، اختلاف نظري هست که در اين زمينه بين بانک مرکزي و وزارت صنايع جمهوري اسلامي وجود دارد. ظاهراً اين دو نهاد نتوانسته‌اند بر سر ارزيابي‌شمار بنگاههاي صنعتي به توافق برسند. البته بخش مهمي از صاحبنظران اقتصادي در ايران مي‌گويند بانک مرکزي نرخ رشد را اعلام نمي‌کند، چون اين شاخص در سطح بسيار پاييني است. در مورد انتشار آمار بيکاري هم ما با همان اشفتگي روبه‌رو هستيم، تا جايي که حتي سر و صداي رسانه‌هاي حامي‌دولت هم درآمده. مرکز آمار ايران نرخ بيکاري کشور در بهار گذشته را، که ۱۴. ۵ درصد بود، اعلام کرده، ولي از انتشار اين شاخص در تابستان و پاييز خودداري مي‌کند. همزمان با خودداري از انتشار آمار بازار کار، دستگاههاي رسمي جمهوري اسلامي از ايجاد يک ميليون شغل تازه در کشور طي نه ماه گذشته صحبت مي‌کنند.
شرکت پروژه ای گوهررود ایران ( گیلان ساب )
گوهررود در اوایل دهه 60 شرکت تابعه سازمان آب منطقه ای گیلان بود. این شرکت نیمه دولتی و وظیفه اش تامین نیروی انسانی کارگاه های عملیاتی و همچنین تعمیر و نگهداری ماشین آلات بود. در آن زمان گوهررود حدود 80 نفر کارگر داشت و سپس 120 نفر دیگر را جذب کرد. بین کارگران، کارگرانی دارای ده سال سابقه کار نیز بودند. در اوایل سال 1380 شرکت، خصوصی اعلام شد آن هم طبق سیاست های به اصطلاح خصوصی سازی دولت سرمایه داری اسلامی ایران. در این میان فردی که «دکتر» مورد خطاب قرار می گرفت و از اعضای مجمع و هیئت رئیسه سازمان آب و فاضلاب است و در وزارت نیرو در انتخاب وزیر نقش تعیین کننده ای دارد، تصمیم گیرنده اصلی بود . اسم این «دکتر»، دهنوی است و در واقع یک مهندس تازه به دوران رسیده بیش نیست . وی در دوره سوم ریاست جمهوری خاتمی پس از خصوصی اعلام شدن گوهررود شروع به فروش شرکت های اقماری ایجاد شده از امکانات موجود در گوهررود کرد و در این میان فردی مازندرانی به نام فرجی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب شد و آنان شروع به اخراج کارگران کردند. فرجی همچنین پست هایی مدیریت در شرکت را بین بستگان خود تقسیم و سپس شروع به فروش امکانات و تجهیزات شرکت گوهررود با قیمتهای نازل کرد. قبل از آمدن فرجی شرکت دارای 300 نیروی استخدامی بود و این تعداد در حال حاضر به 20 نفر تقلیل یافته است. از نمونه های شرکت های اقماری می توان به شرکت خدماتی انتظامات سپیدرود نام برد که زیر نظر شرکت گوهررود فعالیت می کرد. از وقایع مهم در طول فعالیت شرکت این که چندین کارگر دچار نقص عضو شدند، 2 نفر در حین کار کشته شدند و حدود 15 نفر نیز پیش از بازنشستگی به مرگ طبیعی مردند
زمانی که دهنوی برای سرکشی به گوهررود به گیلان می آمد کارگران هنگام شام خوردن او را می دیدند و با وی از مشکلاتشان می گفتند اما نتیجه نمی گرفتند. پس از آمدن فرجی عوامل وی مانند مهندس رحیمی، برادر خانم وی ، پسردائی و سایر بستگان نزدیک وی همگی به پست های مدیریت رسیدند. اما در مورد به اصطلاح دکتر دهنوی وی در تاسیس کارگاه سدسازی در دماوند ( سد دماوند ) نقش اساسی داشت که بیشترین منافع این پروژه به جیب دکتر رفت و آن هم با استفاده از امکانات و ماشین آلات شرکت گوهررود. دهنوی مسئول راه اندازی پروژه ای در کشور آفریقایی زامبیا نیز هست. این پروژه جهت بازسازی رودخانه ای است که از آن به عنوان فاضلاب استفاده می شده است، زیرا اراضی اطراف رودخانه توسط آقازاده ها و سران دولتی ایران خریداری شده است. مسئولیت اجرای این پروژه با شرکت ایرانی امین است. البته در زامبیا دهنوی در ساختن شهرک برای سرمایه داران و سران ذینفوذ دولتی نیز دست دارد که دراین زمینه نیز از امکانات گوهررود ایران( گیلان سابق ) استفاده می کند. گفتنی است که در سفر خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری اش کارگران نامه ای به وی نوشتند و مشکلات خود را اظهار داشتند که بعدها متوجه شدند کلاه ( عمامه ) وی نیز پشمی ندارد و این به اصطلاح اصلاح طلب مترسکی بیش نیست .
در ضمن فرجی شخصی حقیقی نیست و نامی مستعار است. وی نماینده سرمایه گذاران دولتی و تامین کننده امکانات ساخت و ساز از قبیل مصالح و ماشین آلات برای آن ها است. از کارهای فرجی خرید یک دستگاه گرافت خراب به مبلغ 7 میلیون تومان و تعمیر آن به هزینه شرکت و فروختن آن به مبلغ 000/600 تومان به یکی از افراد خودی است. از آنجا که کارگاه ها از نظر هزینه مستقل شده اند در نهایت مانده آن به شرکت و دفتر مرکزی گزارش می شود. یکی دیگر از شاهکارهای فرجی خرید بیل های مکانیکی از افرد حقیقی در کارگاه D4 با پروژه ای 5 میلیاردی در سال 4-83 بود که از آن ها جهت ساختن ویلا و برای نور چشمی های دولتی استفاده می شد. در واقع فرجی و باند وی مافیای قدرت و پول راه انداختند و با استثمار شدید کارگران و ناامنی شغلی مشغول غارت و چپاول دسترنج کارگران هستند و از این رهگذر به ثروت های میلیاردی رسیده اند . چه کسی مسئول و ایجاد کننده این حاشیه امن غارت است ؟
فعالان ضدسرمایه داری گیلان
برگرفته ازسایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
افزايش 85 درصدی قيمت آجر در استان يزد
به گزارش خبرنگار دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ 12 دی آمده است: مديركل امور اقتصادى استاندارى يزد گفت: قيمت جديد انواع آجر فشارى و سفال در استان يزد اعلام شد.
به گزارش ايلنا، غلامرضا منتظرى افزود: قيمت هر تن آجر فشارى درب كوره از 180 هزار ريال به ازاى هر تن به 330 هزار تن افزايش يافته است.
وى از افزايش 10 تا 15درصدى كرايه حمل و نقل خبر داد و اضافه كرد:در اين كرايه حمل و نقل، سه درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز اضافه خواهد شد.
به گفته اين مقام مسئول، اين نرخگذارى بر اساس نرخ سال 88 و تاثير آزادى سازى حامل هاى انرژى بر قيمت آجر انجام شده است.
غلامرضا منتظرى قيمت هر دانه سفال چهار و پنج سانتى را به ترتيب 340 و 410 ريال بيان كرد و از افزايش 60 تا 85 درصدى قيمت آجر سفال در استان خبر داد و بر صنعتى سازى واحدهاى ساختمانى و استفاده از توليدات مدرن و پيشرفته به جاى آجر در اين صنعت تاكيد كرد.
وى همچنين خواستار گازرسانى به كوره هاى آجرپزى شد و تصريح كرد: اگر اين كار صورت گيرد هزينه تمام شده توليد آجر و در نتيجه قيمت آن كاهش خواهد يافت ضمن اينكه بسيارى از مشكلات آلودگى هاى زيست محيط نيز رفع خواهد
آخرین وضعیت معلمان زندانی
منابع نزدیک به کانون صنفی معلمان ایران خبر می‌دهند که دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال بختیاری، محکومیت یک سال زندان نبی‌الله باستان، عضو این کانون در شهرکرد را تایید کرده است.
به گزارش بامدادخبر، درحالی این حکم به شعبهٔ اجرای احکام ابلاغ شده است که آقای باستان به دلیل بیماری در بیمارستان به سر می‌برد و به گفتهٔ همسر وی، پس از ترخیص به زندان منتقل خواهد شد.
هم‌زمان توفیق مرتضی‌پور عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان در تبریز نیز به دلیل صدور بیانیه این کانون به مناسبت هفتهٔ معلم از سوی دادگاه بدوی به دو سال حبس تعلیقی و ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
این درحالی است که در هفتهٔ گذشته اسماعیل عبدی دیگر عضو کانون صنفی معلمان که پیش‌تر مدتی را در زندان سپری کرده بود نیز به دادگاه انقلاب احضار شده است.
هم‌اکنون علی رضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران، علی‌اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، محمود باقری از اعضای کانون صنفی معلمان در تهران و مختار اسدی از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان نیز که در ماه‌های گذشته مدتی را در انفرادی‌های زندان اوین گذرانده بودند منتظر برگزاری دادگاه خویش هستند.
محمد داوری، رسول بداغی، هاشم خواستار، عبدالرضا قنبری و عبدالله مومنی نیز پنج معلمی هستند که همچنان در زندان به سر می‌برند.

تجمع اعراضي كارگران قند بردسيركرمان
آژانس ايران خبـــــــــــــر:روز يكشنبه 12ديماه, جمعي از کارگران کارخانه قند بردسير که از کار اخراج شده بودند و امکان تامين مخارج زندگي خود را نداشتند, در مقابل اداره کار اين شهر تجمع اعتراضي برگزار كردند. يکي از کارگران در اين رابطه گفت, ما بارها مقابل کارخانه قند و اداره کار و فرمانداري بردسير بصورت جمعي مراجعه کرده و تجمع داشتيم اما عملا مشکلمان حل نشد و چنانچه اكنون هم جوابي نگيريم, به تهران مي رويم تا به اين وضع اعتراض كنيم.
http://www.newsagency-ina.com/News-Details.aspx?newsId=43411&back=1
بر روی سقف خط زیر فقر 3000 مدرسه قرآن باز میشود

مردمی که در پشت چهره معصوم و بیگناهشان خانه فقر و تحقیر بنا شده و صدای خورد شدن استخوانهایشان لای دندانهای تیز و دراکولائی اسلام و سرمایه به گوش میرسد و فرزندان قلم شکسته و زبان بریده اشان در بند و یا بر سر دارند،باید هزینه باز شدن 3000 مدرسه قرآن را نیز متحمل شوند.معاون پرورشی و تربيت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران با اعلام اينکه سه هزار مدرسه قرآنی فعاليت خود را همزمان با شروع سال تحصيلی آغاز کرده اند گفت: برگزاری نماز جماعت جزو برنامه های اصلی دانش آموزان است و مديران نبايد آن را يک برنامه حاشيه ای يا فوق برنامه تلقی کنند

تخریب دهها واحد مسکونی کارگران و زحمتکشان در حومه بندرعباس

ماموران شهرداری و انتظامی رژیم دهها واحد مسکونی متعلق به خانواده های کارگری و زحمتکش واقع در منطقه «چهچکور» واقع در حومه شهر بندرعباس را تخریب کردند. تصاویر اقدام غیرانسانی رژیم در سایت خبرگزاری حکومتی «ایسنا» در حالی انتشار یافت است که مقامات رژیم و این خبرگزاری در توجیه این عمل، ساخت غیرمجار این منازل را بهانه تخریب آنها دانسته اند.
20سال زندان برای بهنام ابراهيم زاده فعال حقوق کودکان کار و خيابان
ندای سبز آزادی در تاریخ 13 دی نوشت : بهنام ابراهيم زاده، کارگر و مدافع حقوق کودکان، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام های امنيتی به بيست سال زندان محکوم شده است.وی که کارگر لوله سازی شورآباد شهر ري٬ از فعالان دفاع از کودکان کار و خيابان و فعال کارگری است، روز شنبه ۲۲خرداد در تهران توسط نيروهای وزرات اطلاعات دستگير شد.
به گزارش کلمه، براساس حکم صادر شده از سوی صلواتي، بهنام ابراهيم زاده بايد مدت ۱۰ سال را در زندان رجايی شهر کرج و ۱۰ سال ديگر را در زندان اوين بگذراند.
وی در کنار فعاليتهای خود برای کارگران و کودکان ، وبلاگ نويسی نيز می کرد . اغلب وشته های وی در باره حقوق کودکان کار و خيابان است.
مردم خرم آباد به جاي آب، گچ مي خورند
به گزارش آتي نيوز نويسنده وبلاگ آواي محيط زيست ايران نوشت:
سال گذشته كه مهم ترين چشمه شهر ( چشمه مطهري ) با كاهش قابل توجه اي مواجه شد و نياز آبي شهرستان خرم آباد را به خطر انداخت، شركت آب و فاضلاب استان لرستان با صرف هزينه هاي بسيار زيادي اقدام به حفر 26 چاه جديد نمود كه حاصل آن چاههاي عميق، اينك اين اجسام درخشنده شده اند.
خرم آباد شهري است كه سازندهاي مختلف زمين شناسي به راحتي بر روي كيفيت آب هاي زيرزميني آن تاثير گذاشته و باعث آلوده شدن آب شهر به آهك و گچ و … مي شوند…
در اين رابطه بهتر است دوستان متخصص اين حوزه نظر بدهند اما به نظر مي رسد شناخت منابع آلوده كننده آب شرب خرم آباد بايد كمب بيشتر بررسي شود و در كوتاه ترين زمان ممكن از خطرات احتمالي جلوگيري به عمل آورده شود.در هر صورت اميدوارم آنچه كه در اين عكس موجود است براي سلامتي مردم خطري نداشته باشد. ورود چنين موادي به داخل آب شرب يك شهر 300 هزار نفري حتما بايد مورد آزمايش قرار گرفته و از هر گونه ماده آلاينده پاك شود.

بهنام ابراهیم زاده را بیشتر بشناسیم
متحد ومنسجم ومتشکل برای تشکلهای مستقل کارگری
نویسنده: بهنام ابراهیم زاده
پیشنهاد وزارت کار ،اصلاح قانون کار تحت عنوان سازماندهی قراردادهای موقت وحمایت از اشتغال ، به جای آنکه باری از دوش کارگران بر دارد وبه آن امید وامنیت بدهد این دغدغه وترس را ایجاد کرده که آیا وضعشان بنا نیست تغییر کند وبه سمت بهتر شدن برود ویا اینکه بناست همچون سالهای گذشته زیر ستم وفشار واسترس باشیم ، ولی اگر بناست اصلاحی وکاری صورت گیرد وسرنوشت مناسبتری برای کارگران ومزد بگیران رقم بخورد ، این اصلاح باید با مشارکت خود کارگران ونمایندگان واقعی ودرد آشنای آنان باشد نه اینکه وزارت کار به همراه کارشناسان خود در فضای کاملا دولتی وکارفرمایی برای کارگران تصمیم گرفته وحتی بیشتر از آنان دل برایشان بسوزانند .
به راستی اگر قراردادهایی با بیش از 30روز باید به صورت کتبی باشد آیا تضمینی هست که قراردادهای کمتر از 30 روز برای آنکه کتبی نشود چندین بار یا چند سال تکرار نشود .
در سال 89 حقوق کارگر 303هزار تومان از سوی دولت تعیین شده با این حال حتی در بعضی از کارخانه ها وکارگاهها ومحل کار حقوق کمتر از حد تعیین شده پرداخت ویا با تعلیق و تاخیر حقوق معوقه و عیدی و پاداش چند ماهه آنها هنوز پرداخت نشده است . هم اکنون منصور اسالو، ابراهیم مددی؛ علی نجاتی و فراهانی همچنان در زندان بسر می برند.. تنی از کارگران به دادگاه احضار و به خاطر خواست حداقل مطالباتشان دادگاهی می شوند . این در حالی است که جواب خواسته های کارگران را با بازداشت و شلاق می دهند وحداقل خواسته های آنان را زیر پا می گذارند . راستی مگر این کارگران چه می خواهند جز اینکه می گویند ما گرسنه ایم معیشت ومنزلت می خواهیم . تشکل وسندیکا می خواهیم . با این حال و با همه این نابرابری وتبعیض ها، خط فقر 900 هزار تومان اعلام شده و حداقل دستمزد 303 هزار تومان. با این حساب چگونه کارگران و مزد بگیران شکم خود وخانواده هایشان را سیر کنند ویا اجاره ساختمان مسکونی را پرداخت کنند .بی شک این کارگرانند که با رنج وزحمت هرروزه خود پایه های سرمایه داری را تقویت می کنند . ازسوی همان نظام سرمایه داری همه استثمار می شوند وهمیشه شرمنده وشرمگین خانواده هایشان می شوند . با وجود همه اینها در جامعه ای که این همه فقر وفلاکت وتبعیض ونابرابری واستثمار بیداد می کند چرا باید افراد به جرم دزدی واعتیاد به زندان انداخته شوند . به راستی مسبب این همه تبعیض وبی حقوقی ونابرابری کیست ؟ وراههای مقابله با آن کجاست ؟چه باید کرد ؟
برای اینکه به همه این خواسته ها برسیم باید تشکل خود را ایجاد کنیم ومتشکل شویم . تشکلهای زرد مثل خانه کارگری وشوراهای اسلامی وامثال آن نمی توانند از ما حمایت وبرایمان کاری کنند چون این تشکلها دولتی می باشند ودر طول این چند سال ماهیت آنان برای تک تک کارگران روشن و آشکار شده است . ما دوستداران و فعالان کارگری برای ایجادتشکل مستقل کارگری از کلیه کارگران و مزد بگیران دعوت می کنیم تا برای ایجاد تشکل مستقل کارگری خود جدا از دولت اقدام کنند تا به این همه تبعیض وبی حقوقی واستثمار پایان داده شود . آگاه باشید که دولتها حق ثبت آن را دارند .
کارگران ومزد بگیران! با ایجاد تشکلهای مستقل خودمان خواهیم توانست بر این همه بی حقوقی واستثمار وتبعیض وبه توحشات نظام سرمایه داری پایان دهیم . باید تلاش کرد و متشکل شد برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری با نیروی خود کارگران .
بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری تهران ارديبهشت 89
سه هزار و پانصد کارگر لاستیک بارز از صبح دیروز دست به اعتصاب زده‌اند
به گزارش سایت ندای سبز ازادی آمده است : :از صبح دیروز شنبه یازدهم دی ماه ۸۹ سه هزار و پانصد کارگر لاستیک بارز بتدریج دست از کار کشیدند و بعد از ظهر دیروز با خاموش کردن همه دستگاههای تولیدی بطور یکپارچه ای وارد اعصاب شدند.تارنمای ندای سبز آزادی گزارش داده است که خواست این کارگران تحقق تمامی آن مطالباتی است که در دور اعتصابات قبلی این کارگران به آن‌ها وعده تحقق‌اش را داده بودند.
این کارگران برای دستیابی به مطالبات خود روز چهارم مهر ماه سال جاری به مدت چهار روز دست به اعتصاب زدند و با وعده تحقق خواستهای‌شان از سوی رئیس اداره کار کرمان به اعتصاب خود پایان دادند اما پس از گذشت حدود یک ماه از تحقق وعدهای کارفرما خبری نشد و کارگران هشدار دادند چنانچه تا ۷ آبانماه سال جاری خواست هایشان بر آورده نشود دست به اعتصاب مجدد خواهند زد اما با عوض شدن مدیر اداری کارخانه و انتصاب مدیر اداری جدید و طرح این مسئله از سوی مدیر تازه مبنی بر اینکه “من تازه به این سمت منصوب شده ام به من دو ماه برای تحقق خواست هایتان فرصت بدهید” کارگران لاستیک بارز از دست زدن به اعتصاب در روز هفتم آبانماه سالجاری منصرف شدند اما پس از دو ماه از وعده مدیر اداری جدید مبنی بر تحقق خواستهای کارگران خبری نشد.
بنا بر اظهار کارگران این کارخانه دیروز یازدهم دی ماه و پس از گذشت دو ماه، با به پایان رسیدن مهلتی که کارگران به مدیر اداری جدید برای تحقق خواست هایشان داده بودند آنان با مراجعه به مدیر اداری کارخانه و با طرح خواستهای خود که دو ماه پیش وعده تحقق آنها داده شده بود خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند اما مدیر اداری کارخانه با استناد به قطع یارانه ها اظهار داشت: با قطع یارانه ها هزینه تولید بالا رفته است و ما نمیتوانیم به وعده های خود عمل کنیم، ما مواد نداریم و این مشکل مربوط به کل مملکت است، مربوط به ما نیست و اگر دست از کار بکشید به جرم اغتشاش دستگیر میشوید. بدنبال این مذاکرات و جوابهای تهدید آمیز از سوی مدیر اداری کارخانه لاستیک بارز، کارگران دسته دسته شروع به خواباندن دستگاههای تولید کردند بطوری بعد از ظهر دیروزکارگران روزکار بطور یکپارچه ای وارد اعتصاب شدند و بدنبال آنها کارگران شیفت شب نیز به اعصاب پیوستند. کارگران لاستیک بارز از ماهها پیش خواهان افزایش دستمزدهای خود و تبدیل قراردادهای یکماهه به قرارداد یکساله هستند.
علاوه بر اینها کارفرمای لاستیک بارز در ازای ۷۰ ساعت اضافه کاری ماهانه با بهانه اینکه کارگران در این ۷۰ ساعت کم کاری میکنند به آنان فقط ماهیانه ۴۰ ساعت اضافه کاری پرداخت میکند. همچنین کارگران این کارخانه از آنجا که یک هفته در میان فقط روزهای جمعه تعطیل هستند خواهان تعطیلی دو روز در هفته می باشند و به کاهش پاداش تولید که از بیستم مهر ماه جاری از مبلغ ۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان نسبت به دستمزد کارگران کاهش پیدا کرده است معترضند
احمدی نژاد و برگ بازی « هدفمند کردن یارانه ها»

در طول دو سال اخیر صدها مقاله و مطلب از سوی محافل مختلف اپوزیسون، با هدف تحلیل، نقد و بررسی طرح موسوم به « هدفمند کردن یارانه ها» در جراید و سایت های اینترنتی منتشر گردیده است. محتوای نوشته ها عموماً بر روی مسائلی مانند اهمیت اقتصادی طرح برای جمهوری اسلامی، جایگاه آن در سند چشم انداز اقتصادی 20 ساله رژیم، اهمیتی که برای ادغام بیشتر و عمیق ترسرمایه اجتماعی ایران در سرمایه جهانی داراست. موضوعیت آن به عنوان یک شرط مهم صندوق بین المللی پول برای پذیرش عضویت ایران، تأثیرات تعیین کننده ای که به لحاظ جذب سرمایه های خارجی و بالا بردن قدرت رقابت سرمایه های داخلی داراست، عوارض بسیار فاجعه باری که برای زندگی توده های کارگر و تنزل فاحش سطح معیشت آن ها به دنبال خواهد آورد و پاره ای موارد مشابه دیگر متمرکز بوده است. پیداست که مقالات مذکور به طیف سیاسی یا اجتماعی واحدی تعلق نداشته اند. محافل، گروه ها و نیروهای مختلف از حامیان رژیم، منتقدان اندرونی قدرت سیاسی سرمایه، اقتصاددانان حرفه ای و اصلاح طلبان مغضوب حاکمان روز گرفته تا اپوزیسون سرنگونی طلب، فعالین جنبش ضد سرمایه داری، همگی در هر کجا، و هر یک از منظر خاص سیاسی و طبقاتی خود به بررسی موضوع پرداخته اند، هر کدام تحلیل ها، انتقادات یا نظرات افشاگرانه و آگاهگرانه خود را، نه یک بار که چند یا چندین بار اعلام داشته اند. کاری که ما خود نیز چند بار کرده ایم اما هدف نوشته حاضر نه بازگوئی یا بازپردازی آن حرف ها که پرداختن به جنبه های دیگری از این موضوع است. تا جائی که به دولت احمدی نژاد و موقعیت حاضر جمهوری اسلامی مربوط می شود، اجرای طرح « هدفمند کردن یارانه ها» به ویژه در شرائط روز، سوای همه حرف های گفته و ناگفته، با شرائط، خط و نشان رفتن ها و هدف گیری های سیاسی ویژه ای نیز همراه شده است. این شرائط و هدف گیری به طور اجمال عبارتند از:
1. قبل از هر چیز باید به موقعیتی نظر انداخت که یورش هار دولت سرمایه داری، به زندگی توده های کارگر در درون آن، در زیر نام رمز لایحه مذکور آغاز گردیده است. حدود یک سال و نیم پیش بود که موج طغیان توده انسان های ناراضی، خیمه شب بازی انتخابات رئیس جمهوری و شدت جدال درون قدرت سیاسی سرمایه را منفذی برای خروج خود کرد، این موج اکنون با سبعیت و درندگی هر چه تمام تر توسط حاکمان روز بورژوازی سرکوب شده است. طبقه کارگر ایران در سیر رویدادهای چند ماهه بعد از انتخابات، زیر فشار فروماندگی های دیرینه، قادر به طرح یک کلام از خواست ها و انتظارات عاجل خود نشد اما سهم وی در تحمل فشار سرکوب ها و قتل عام ها از هر نیروی اجتماعی دیگر بیشتر بود. مبارزات کارگران تا پیش از آن زمان و به طور خاص از نیمه اول دهه 80 به بعد، آستان ورود به مدار تازه ای را می کوبید. کارگران همه جا در حال سر دادن فریاد بودند. موج تظاهرات، راه پیمائی ها، بستن جاده ها، اعتصابات و خواباندن چرخ کار و تولید، تحصن ها، برگزاری اجتماعات اعتراضی در تمامی شهرها مشاهده می شد. رگه های جنب و جوش برای سازمانیابی و مبارزه متحد اندک اندک قوام پیدا می کرد. روزنامه ها و سایت های اینترنتی پر از گزارش این مبارزات بود. در یک کلام جنبش کارگری عبور به فاز بالاتری از پیکار روزمره را تدارک می دید. حوادث بعد از انتخابات این پروسه را در سطحی وسیع بر هم ریخت. بحث فقط بر سر تشدید سرکوب و توسعه خفقان در محیط کارخانه ها و یا غالب مراکز کار نیست. دولت سرمایه این کار را مسلماً انجام داد، اما سوای آن، کشت و کشتارها، بگیر و ببندها و فضای رعب و وحشت و دهشتی که کل جامعه را در خود غرق ساخت نیر به نوبه خود موج رو به گسترش مبارزات کارگران را به طور بسیار چشمگیر عقب راند. این امر طبیعی هر جامعه سرمایه داری است که هر میزان تشدید فشار دیکتاتوری و اختناق و قهر و توحش سرمایه حتی زمانی که پای مجادلات درونی بخش های مختلف بورژوازی و تششت قدرت سیاسی در میان است باز هم اساسی ترین و مهلک ترین ضربات را یکراست بر سینه جنبش کارگری وارد می سازد. موج جدید تهاجم رژیم در روزهای پس از انتخابات خواه آنجا که مبارزات کارگران را مستقیم نشانه می گرفت، و خواه آنجا که علیه غیرکارگران اعمال می شد، در هر حال روند شکوفائی روز این جنبش را مختل می کرد. در طول یک سال و نیم اخیر، شمار اعتصابات کارگری در قیاس با دوره قبل بسیار کمتر شده است، تظاهرات خیابانی کارگران کاملاً افت کرده است، از وقوع راه بندان ها خبری نیست،. سیل اعتراضات درون کارخانه ها از طغیان افتاده است و همه این تغییرات در وضعیتی رخ داده است که فشار گرسنگی و فقر و سیه روزی دامنگیر توده های کارگر از همه سو در حال افزایش بوده است. سطح واقعی دستمزدها باز هم به صورت فاحش رو به تنزل رفته است، آمار بیکارسازی ها، حتی بر پایه گزارشات رسمی دولت، بسیار اوج گرفته است، دستمزدها کماکان برای مدت های طولانی پرداخت نمی گردد. همه چیز نه فقط هیچ بهتر نشده که به شیوه سابق روند وخامت خود را با شتاب و وسعت بیشتر طی کرده است. با همه این ها مبارزات کارگران به همان دلیلی که گفتیم به طور چشمگیر دچار افت شده است. دولت احمدی نژاد بر روی این وضعیت حساب باز کرده است و پیدایش آن را به عنوان مؤلفه ای موافق، در محاسبات خویش پیرامون زمان مساعد شروع اجرای طرح « … یارانه ها » مغتنم شمرده است. فراموش نشود که طرح مذکور در زمره گسترده ترین و خونبارترین تهاجماتی است که علیه آخرین بارقه های معیشتی 50 میلیون نفوس طبقه کارگر صورت می گیرد. کارگران در صورت احساس توان برای مقاومت و اعتراض، حتماً این توانائی خود را اعمال می کردند و هر میزان مقاومت مؤثر توده های کارگر در مقابل یورش رژیم، چه بسا همه یا بخش اعظم معادلات حاکمان روز سرمایه را در هم می ریخت. به همه این دلائل، موقعیت هر چه ضعیف تر و فرسوده تر جنبش کارگری یک شرط بسیار اساسی مبادرت دولت به شروع اجرای طرح مذکور است.
2. طرح «هدفمند کردن یارانه ها» مثل همه شبیخون ها و حمام خون های جمهوری اسلامی علیه کارگران، از جمله طرح هائی است که اجماع جهانی همه اقشار بورژوازی ایران، تمامی دولت های سرمایه داری و مؤسسات و مراکز عظیم اقتصادی سرمایه بین المللی را در پشت سر خود به صف دارد. رقبای حکومتی « اصلاح طلب» احمدی نژاد به اندازه سرسخت ترین حامیان وی برای اجرای آن سر و دست می شکنند. مخالفت ها تا جائی که از سوی اینان و نیروهای مشابه ابراز می شود نه مانع کار، نه مخل برنامه ریزی ها و نه مزاحم تحمیل طرح بر توده های کارگر که کاملاً بالعکس هموارساز راه خفه ساختن اعتراضات و مجبور نمودن معترضان به تسلیم است. از دار و دسته های داخلی بورژوازی که بگذریم، صندوق جهانی پول اجرای این سناریو را شرط مؤکد ادغام سرمایه اجتماعی ایران در سرمایه جهانی می داند. دولت های مختلف دنیا هر گام تحقق آن را یک پیروزی عظیم برای رژیم ارزیابی می کنند. واقعیت این است که آنچه زیر این نام انجام می گیرد رشته اتحاد و همدلی کل بورژوازی بین المللی علیه طبقه کارگر ایران است. طرح « …. یارانه ها» با داشتن این شاخص ها نقش یک شمشیر « دو دم» و شاید هم چند دم بسیار برا را برای احمدی نژاد و کل جناح مسلط حاکمیت سیاسی سرمایه بازی می کند. اولاً هر مقدار اجرای آن موفقیتی مهم برای بهبود موقعیت سرمایه ها به بهای خانه خرابی هر چه عظیم تر توده های کارگر است. ثانیاً و به همین دلیل هیچ بخشی از بورژوازی دست به کار هیچ شکل کارشکنی در روند اجرای آن نخواهد شد. ثالثاً به میزانی که دولت احمدی نژاد بتواند عوارض و مصائب این طرح را بر طبقه کارگر ایران تحمیل کند، برگ برنده بسیار مهمی برای مقابله با حریفان داخلی خود به دست خواهد آورد، رابعا و در همین راستا با احراز چنین کارت بازی مهم، در عرصه مجادلات جهانی نیز قدرت چانه زنی، باج خواهی و میدان داری خویش در مقابل رقیبان را تقویت خواهد نمود. واقعیت این است که آنچه زیر نام « هدفمند کردن یارانه ها» انجام می گیرد همه این امتیازات مهم را برای دولت اسلامی روز سرمایه داری به همراه دارد. تصمیم قطعی احمدی نژاد و دولت او برای اجرای این طرح در دل هولناک ترین شرائط اقتصادی و در روزهائی که موج کوبنده بحران، بند بند پویه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران را در هم می کوبد، همه مؤلفه های بالا را مطمح نظر دارد. شاید هیچ اغراق نباشد اگر ادعا کنیم که شروع پروسه اجرای طرح در وضعیت معین روز، یکی از حساس ترین گزینه هائی است که دولت احمدی نژاد چه در فرایند مقابله با جنبش کارگری و چه در پهنه قمار دیپلوماسی و داد و ستد با رقبای درون طبقه خویش در داخل و در سطح بین المللی پیش روی خود قرار می دهد.
3. اجرای طرح « هدفمند کردن یارانه ها» سوای آنچه بالاتر گفتیم از جهات مهم دیگری هم برای جمهوری اسلامی کلاً و برای دولت احمدی نژاد به طور خاص، نقش یک سناریوی سرنوشت ساز را دارد. بحث فقط بر سر مقابله با بحران اقتصادی نیست. موج انفجار توده ای سال 58 نشان داد که چراغ عمر رژیم به طور واقعی و به صورت بسیار بالفعل در معرض باد است. بارها توضیح داده ایم که آنچه روی داد و میلیون ها انسان معترضی که به خیابان ها ریختند هیچ نشانی از هیچ جنبش اعتراضی کارگری و ضد سرمایه داری به همراه نداشتند، ضدیت با سرمایه پیشکش، این جنبش از زمین و آسمان به دار رفرم طلبی و شعارهای ارتجاعی چندش بار حلق آویز بود. همه این اشکالات اساسی در ابعادی بسیار رقت بار وجود داشت اما در این میان یک حقیقت عریان نیز همه جا بانگ می زد. اینکه آتشتفشان خشم و قهر انسان های عاصی ملاط و ذخائر طغیان خود را نه از آه و ناله های زشت مشتی « اصلاح طلب» حمام خون سالار سرمایه، بلکه از کوه عظیم دردها، رنج ها، محرومیت ها، فشارها، بی حقوقی ها، بیکاری ها و گرسنگی های ناشی از وجود سرمایه و حاکمیت 30 ساله دولت اسلامی سرمایه داری می گرفت. این طغیان توسط رژیم سرکوب و مهار شد اما صرف سرکوب نمی تواند هیچ تغییری در زمینه های عینی و اجتماعی وقوع شورش ها یا حتی بروز گسترده تر و انفجاری تر آن ها پدید آرد. بورژوازی مطابق معمول به گاه مواجهه با خیزش ها و عصیان ها، به هارترین سرکوب ها متوسل می گردد اما همواره به این می اندیشد که حتی الامکان سرکوب را با این یا آن برنامه خاص اقتصادی، سیاسی یا هر تغییرات دیگری تکمیل کند. این تغییرات می تواند شامل برخی عقب نشینی های مصلحتی و سازمان یافته در مقابل موج نارضائی توده های معترض باشد، تا از این طریق احتمال بروز انفجارهای بعدی را کاهش دهد. حالت دوم این است که با پیش کشیدن برخی طرح های مؤثر اقتصادی باب طبع کل طبقه سرمایه دار و خلع سلاح اپوزیسون های درون و حاشیه قدرت سیاسی سرمایه، از حجم آسیب پذیری ها و پاشنه آشیل های فراگیر دولت سرمایه داری در برابر آتشفشان عصیان ها و شورش ها بکاهد. بورژوازی در گذشته های دور و در شرائط تاریخی خاصی بعضاً به تغییرات نوع نخست می آویخت، چیزی که دوران رجوع به آن ها تاریخاً به انقضاء رسیده است. آنچه فی الحال ساز و کار فوری سرمایه است توسل به تغییرات نوع دوم است. دولت احمدی نژاد دقیقاً دست به کار آزمودن همین گزینه است. جمهوری اسلامی به طور واقعی در یکی از مهلک ترین و مرگبارترین مقاطع تاریخ حیات خود قرار گرفته است. 30 سال قتل عام معیشت و حمام خون هر صدای اعتراض کارگران، سه دهه زن کشی و کودک کشی و سلب هر نوع حقوق اولیه انسانی از ساکنان دوزخ سرمایه، فشار بحران کوبنده اقتصادی، عوارض جدال مستمر با رقبای داخلی، تحمل هزینه های سهمگین لشکرکشی های تروریستی و رقابت جوئی های زیادت طلبانه در سطح جهانی، همه و همه رژیم را در وضعی قرار داده است که تضمین حداقل ثبات لازم را از آن سلب کرده است. دولت اسلامی موج طغیان توده های عاصی را در هم کوبیده است اما اینکه با حمل تمامی این تناقضات و پاشنه آشیل های موحش، با امواج بعدی شورش ها چه کند؟ برای او مسأله ای بسیار حیاتی است. طرح « هدفمند کردن یارانه ها » گزینه ای است که در این راستا و به عنوان ساز و کار مقابله با این وضعیت در دستور کار دولت احمدی نژاد قرار گرفته است. این دولت بسیار خوب می داند که اگر بتواند این طرح را لباس اجرا پوشد، اگر بتواند تمامی بار خانه خرابی های ناشی از آن را بر دوش توده های کارگر سرشکن کند، اگر بتواند حداقل معیشتی موجود کارگران را در زیر چرخ اجرای این سناریوی زشت و پلشت سرمایه سلاخی نماید، در آن صورت به طور قطع از کل بورژوازی داخلی و بین المللی مدال بیشترین پیروزی ها را دریافت خواهد کرد. احمدی نژاد به رغم کودنی و عقب ماندگی توحش بار طبقاتی خود، سیاست بازان، حاکمان و نمایندگان فکری و سیاسی طبقه خویش را بسیار خوب می شناسد. او می داند که اگر طرح « هدفمند کردن یارانه ها» را بر طبقه کارگر ایران تحمیل کند، رقبای اصلاح طلب او که مدت هاست تابوت وجود خویش را چهارمیخ کرده اند، باز هم زمینگیرتر و مدفون تر خواهند شد. همه دولت های سرمایه داری و قطب های قدرت مخالف، برای پیروزی او کف خواهند زد. صندوق بین المللی پول و سایر مراکز و نهادهای برنامه ریزی و تصمیم گیری سرمایه جهانی به یاری وی خواهند شتافت. احمدی نژاد حتی راه حذف تحریم ها و گشایش معضل هسته ای جمهوری اسلامی را نیز در همین جا جستجو می کند. او خوب می داند که هر مقدار تشدید فشار استثمار ده ها میلیون کارگر ایرانی و هر تهاجم درنده تر به زندگی توده های کارگر، چگونه همه این مدال ها، جوائز و امتیازات را از سوی رقبای داخلی و محافل بین المللی قدرت سرمایه به سوی او سرازیر خواهد ساخت.
طرح« هدفمند کردن یارانه ها» با توجه به اهمیت حیاتی آن برای نظام سرمایه داری همه مسائل بالا را در محاسبات جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد وارد ساخته است. این طرح در صورت اجرا مسلماً کفه قدرت رژیم را سنگین تر خواهد ساخت و عکس آن نیز به طور کامل مصداق دارد. شکست رژیم در تحمیل مصائب این سناریو بر زندگی طبقه کارگر موقعیت جمهوری اسلامی را بسیار متزلزل تر خواهد کرد. اینکه احمدی نژاد موفق خواهد شد یا بار سنگین شکست را تحمل خواهد کرد پرسشی است که پاسخ آن تنها و تنها به طبقه کارگر ایران قابل ارجاع است. موقعیت ضعیف و فرسوده جنبش کارگری بدبختانه چشم انداز امیدبخشی برای میدان داری و اعمال قدرت علیه تهاجمات هار جمهوری اسلامی تصویر نمی کند و این موضوعی است که احمدی نژاد دقیقاً بر روی آن حساب کرده است و زمان شروع اجرای طرح را با آن گره زده است. با همه این ها هیچ چیز محتوم و مقدر نیست. آنچه کاملاً اساسی است این است که هر مقدار صف آرائی جنبش کارگری در مقابل این تهاجم فاجعه بار گامی در عقب راندن بورژوازی، سوق دادن قدرت سیاسی سرمایه به سوی شکست و بار شدن عوارض شکست بر دوش رژیم خواهد بود. باید در این راستا و برای حصول این منظور تلاش کرد. اگر اجرای طرح « هدفمند کردن یارانه ها» برای بورژوازی و حاکمان روز سرمایه موضوعی از همه لحاظ حیاتی است، مبارزه علیه آن و جنگ و ستیز سراسری برای تحمیل شکست بر دولت بورژوازی نیز یک مسأله بسیار مهم و تعیین کننده برای جنبش کارگری است. جنگ و ستیزی که به نوبه خود نیازمند سازمانیابی شورائی، خیزش آگاه و متحد و اعمال قدرت توده های کارگر علیه سرمایه است.
فعالین جنبش لغو کار مزدی
دسامبر 2010
سه هزار و پانصد کارگر لاستیک بارز از صبح دیروز دست به اعتصاب زده اند
بنا بر گزارشهای رسیده از جانب فعالان کارگری به روز شمار کارگری از ایران، از صبح دیروز شنبه یازدهم دی ماه ٨٩ سه هزار و پانصد کارگر لاستیک بارز بتدریج دست از کار کشیدند و بعد از ظهر دیروز با خاموش کردن همه دستگاههای تولیدی بطور یکپارچه ای وارد اعتصاب شدند.
خواست این کارگران تحقق تمامی آن مطالباتی است که در دور اعتصابات قبلی این کارگران به آنها وعده تحقق‌اش را داده بودند. این کارگران برای دستیابی به مطالبات خود روز چهارم مهر ماه سال جاری بمدت چهار روز دست به اعتصاب زدند و با وعده تحقق خواستهایشان از سوی رئیس اداره کار کرمان به اعتصاب خود پایان دادند اما پس از گذشت حدود یک ماه از تحقق وعدهای کارفرما خبری نشد و کارگران هشدار دادند چنانچه تا ٧ آبان ماه سال جاری خواست‌هایشان بر آورده نشود دست به اعتصاب مجدد خواهند زد اما با عوض شدن مدیر اداری کارخانه و انتصاب مدیر اداری جدید و طرح این مسئله از سوی مدیر تازه مبنی بر این که “من تازه به این سمت منصوب شده ام به من دو ماه برای تحقق خواست‌هایتان فرصت بدهید” کارگران لاستیک بارز از دست زدن به اعتصاب در روز هفتم آبان ماه سال جاری منصرف شدند اما پس از دو ماه از وعده مدیر اداری جدید مبنی بر تحقق خواستهای کارگران خبری نشد.
بنا بر اظهار کارگران این کارخانه دیروز یازدهم دی ماه و پس از گذشت دو ماه، با به پایان رسیدن مهلتی که کارگران به مدیر اداری جدید برای تحقق خواست هایشان داده بودند آنان با مراجعه به مدیر اداری کارخانه و با طرح خواست‌های خود که دو ماه پیش وعده تحقق آنها داده شده بود خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند اما مدیر اداری کارخانه با استناد به قطع یارانه‌ها اظهار داشت: با قطع یارانه‌ها هزینه تولید بالا رفته است و ما نمیتوانیم به وعده های خود عمل کنیم، ما مواد نداریم و این مشکل مربوط به کل مملکت است، مربوط به ما نیست و اگر دست از کار بکشید به جرم اغتشاش دستگیر می‌شوید.
بدنبال این مذاکرات و جواب‌های تهدید آمیز از سوی مدیر اداری کارخانه لاستیک بارز، کارگران دسته دسته شروع به خواباندن دستگاههای تولید کردند بطوری بعد از ظهر دیروزکارگران روزکار بطور یکپارچه ای وارد اعتصاب شدند و بدنبال آنها کارگران شیفت شب نیز به اعصاب پیوستند.
کارگران لاستیک بارز از ماهها پیش خواهان افزایش دستمزدهای خود و تبدیل قراردادهای یکماهه به قرارداد یک ساله هستند. علاوه بر اینها کارفرمای لاستیک بار در ازای ٧٠ ساعت اضافه کاری ماهانه با بهانه اینکه کارگران در این ٧٠ ساعت کم کاری می‌کنند به آنان فقط ماهیانه ۴٠ ساعت اضافه کاری پرداخت می‌کند. همچنین کارگران این کارخانه از آنجا که یک هفته در میان فقط روزهای جمعه تعطیل هستند خواهان تعطیلی دو روز در هفته می‌باشند و به کاهش پاداش تولید که از بیستم مهر ماه جاری از مبلغ ۵٠ تا ٢٠٠ هزارتومان نسبت به دستمزد کارگران کاهش پیدا کرده است معترضند

كانون‌انجمن‌هاي صنفي كارگري آذربايجان شرقي تشكيل شد

دبير اجرايي خانه كارگر تبريز گفت: تشکیل کانون انجمن های صنفی کارگران حرف و صنعت در استان آذربایجان شرقی اقدامی مثبت در راستای استیفای حقوق کارگران است.
کریم صادق زاده در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تشکیل کانون انجمن های صنفی کارگران حرف و صنعت استان اظهار داشت: با توجه به افزایش تعداد انجمن های صنفی کارگری حرف و صنعت در سطح استان سازماندهی فعالیت آنها در قالب کانون های استانی یکی از ضروریات مهم در این حوزه به شمار می‌رفت
وي افزود: خوشبختانه با اقدام تعدادی از این انجمن ها در جهت تشکیل هیئت موسس و حمایت اداره کل کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی مجامع عمومی این کانون ها برگزار و اعضای هیئت مدیره آنان انتخاب شدند.
صادق زاده گفت: فعالیت این کانون‌ها در کنار سایر تشکلات کارگری از جمله کانون هماهنگی شوراهای اسلامی استان و مجمع نمایندگان کارگران استان می تواند به ارتقای سطح مطالبات کارگران منجر شود
وي خاطر نشان کرد: جامعه کارگری هم اکنون با مسایل مختلف روبرو بوده که نیاز است نمایندگان تشکلات کارگری با وحدت و همدلی و در کنار هم قرار گرفتن در جهت احقاق خود اقدام کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی به اجرای هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: این طرح از جمله موضوعاتی است که جامعه کارگری باید هوشیارانه خود را برای اجرای صحیح آن در کنار سایر شرکای اجتماعی حرکت کند.
پایان پیام
تعرض مامورین اماکن به مکان سیگار فروشان کامیاران
بنابر خبر رسیده به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری آمده است : روز دوشنبه 1389/10/13 مامورین اجناس قاچاق همراه با مامورین اماکن به مکان سیگار فروشان کامیاران واقع در جاده شیروانه این شهر رفته و مانع کسب و کار سیگار فروشان شدند.
به گفته یکی از کارگران سیگار فروش ، سیگارهای خارجی فروش خوبی در ایران دارد ، به ناچار سیگار فروشان نیز به علت نبود کار و برای سیر کردن شکم زن و بچه خود به این کار مشغول هستند اما این برای چندمین بار است که این مامورین ، سیگار های خارجی انان را با خود می برند و آنها را از کار بیکار می کنند . همچنین این کار محدود به کار سیگار فروشان دست فروش نبوده و مامورین حتی سیگار های خارجی مغازه داران و دکه های داخل شهر کامیاران را نیز جمع آوری کرده و با خود می برند
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
2هفته بعد از اجرای طرح حذف يارانه ها، تورم دو رقمی شد
به نوشته سایت کلمه آمده است : تنها دو هفته پس از آغاز اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد که نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به آذرماه امسال دو رقمی شده و به ۱۰٫۱ درصد رسيده است؛ تغييری نمادين که هرچند هنوز اثر واقعی حذف يارانه‌ها را نشان نمي‌دهد، ولی مي‌توان آن را نشانه‌ای از وضعيت پيش رو دانست.

به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران گزارش داد: خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۸۳ ( ۳۵۹ قلم کالا و خدمت ) در آذرماه ۱۳۸۹ نشان می دهد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در آذرماه ۱۳۸۹ نسبت به ماه قبل يک و نيم درصد افزايش يافت.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۱۲٫۸ درصد رشد داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۸۸ معادل ۱۰٫۱ درصد می باشد.

نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردين ماه امسال ۱۰٫۴ درصد، در ارديبهشت ماه ۹٫۹ درصد و در خردادماه ۹٫۴ درصد، در تيرماه ۹٫۱ درصد، در مردادماه ۸٫۸ درصد، در شهريورماه ۹٫۹ درصد، در مهر ماه ۹٫۲ درصد، شهريورماه ۸٫۹ درصد، در مهرماه ۹٫۲ درصد و آبان ماه امسال ۹٫۷ درصد گزارش شده است.
اطلاعيه سنديکای کارگران نيشکر هفته تپه:رضارخشان راهی زندان شد

رضارخشان رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه که قبلا ازسوی شعبه 13تجديدنظراهوازبه اتهام نشرکاذيب وتشويش اذهان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده است. صبح امروز جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای شوش مراجعه کرد وازآنجاراهی زندان فجردزفول شد.لازم به گفتن است که درکيفرخواست ،مقاله مايک خانواده هستيم مطرح بودکه دادگاه بدوی رای به برائت ايشان دادامادردادگاه تجديدنظررای برائت رضارخشان رابه شش ماه زندان تغييردادندودلائل آنرااين چنين توضيح می دهند.

ارتباط وی باراديوندا وراديودويچوله آلمان

بيان مطالب کذب (منظور،اعلام عدم مرخصی دادستان به خانواده های کارگران زندانی)بمنظورتشويش اذهان عمومی افتتاح يک حساب بانکی بمنظورکمک گرفتن ازموسسات دولتی واپوزيسيون(اعلام شماره حساب ازطرف يکی ازکارگران که عمل فردی ايشان بوده است.اين شماره حساب هيچ ربطی به رضارخشان نداشته است) اين درحاليست که هيچکدام ازاين اتهامات درکيفرخواست ايشان نبوده است. مسئله مصاحبه باراديو ندا وراديو دويچوله درپرونده ديگری بنام تبليغ عليه نظام مطرح بوده است که متاسفانه اين موارد به اتهامات ايشان دراين پرونده هم افزوده شده است.که خلاف قانون است.

سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه ضمن محکوم کردن اين حکم ناعادلانه، خواهان آزادی آقای رضارخشان وتمامی کارگران زندانی منجمله بهروزنيکوفرد،عليرضاسعيدی وبهروزملازاده وتمامی کارگرانيست که برای حقوق کارگری خود زندانی شده اند.

سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه

13/ديماه/

رضا رخشان آزاد باید گردد
طبق بیانیه سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، رضا رخشان، رئیس هیئت مدیره این تشکل مستقل کارگری، که به اتهام واهی نشراکاذیب وتشویش اذهان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده بود روز دوشنبه ۱۳ دیماه توسط ماموران رژیم جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای شوش احضار شد و ازآنجا راهی زندان فجر دزفول گردید. تلاش برای آزادی رضا رخشان و همه فعالین کارگری در بند و ناکام گذاشتن دسیسه رژیم برای جدا کردن فعالین کارگری از دیگر کارگران و ایجاد ترس و وحشت در میان کارگران، را هرچه گسترد ه تر ادامه دهیم.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران احکام صادره علیه رضا رخشان و حبس وی را قویا محکوم نموده و از تمام فعالین کارگری وسازمان های کارگری، مترقی و حقوق بشر درخواست می کند که برای آزادی رضا رخشان و کلیه کارگران زندانی تلاش کنند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۱۳ دی ۱۳۸۹
اعتراض واعتصاب 2هزار کارگر لاستيک سازی بارز به خاطر عدم پرداخت حقوق
به گزارش خبرنگار دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ 14 دی آمده است: دبير اجرايى خانه كارگر كرمان از اعتراض چند روزه كارگران كارخانه لاستيك بارز به دليل تاخير در پرداخت شدن حقوق و مطالبات خبر مي‌دهد.
عباس كاربخش در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: دليل اين اعتراض چند روزه تاخير و ناهماهنگى در پرداخت مطالبات كارگران است.
وى با بيان اينكه كارخانه لاستيك بارز كرمان با داشتن نزديك به 2 هزار كارگر يكى از واحدهاى توليدى موفق استان بوده است؛ گفت: متاسفانه در چند ماه اخير اخبار ناخوشايندى از وضع كارگران اين واحد توليدى به گوش مي‌رسد.
دبير اجرايى خانه كارگر كرمان يادآور شد: درحال حضار شركت سرمايه‌گذارى سازمان تامين اجتماعى (شستا) مالك و سهامدار اصلى اين كارخانه است.
به گفته كار بخش، اعتراض و تر‌ك كار 2 روزه كارگردان لاستيك بارز درحالى است كه اين كارخانه از وضع توليد خوبى برخوردار بوده و بعيد است كه در پرداخت مطالبات كاركنان خود با شكل خاصى مواجه باشد.

کارگران نساجی مازندران در یک اقدامی اعتراضی دست از کار کشیدند

به نوشته سایت سفیر آمده است : بیش از سیصد نفر از کارگران کارخانه نساجی مازندران امروز در اقدامی اعتراضی دست از کار کشیدند.به گزارش پایگاه خبری سفیر، این کارگران بیش از سه ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.بحران در این کارخانه در جریان واگذاری این کارخانه به یک‏ شرکت خارجی ایجاد شده و اکنون نه تنها به بیش از 300 کارگر قراردادی این کارخانه حقوقی پرداخت نشده است که نزدیک به یک ماه است از ورود تعداد قابل توجهی از کارگران قراردادی این کارخانه که بیش از هزار کارگر دارد جلوگیری می‌شود
مروری مختصر، بر وضعیت طبقه کارگر ایران و مواضع ما
تحلیل و بررسی موقعیت طبقه کارگر ایران و شرایط کار و زیست و مبارزه آنها، همواره یکی از مباحث کارگران پیشرو و فعالین کارگری و هم‌چنین تشکل‌های موجود در درون این جنبش بوده است. بدون شک این امر نقش مؤثری در پیشبرد اهداف این طبقه و گام مهمی در راه دستیابی کارگران به مطالبات و خواسته‌های شان است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز که خود را بخشی از این جنبش اجتماعی می داند، همواره تلاش کرده است تا با نگاهی عینی و واقعی نسبت به جنبش جاری طبقه کارگر وچشم‌اندازهای آن، افق روشنی را بر اساس داده‌های موجود، برای این جنبش ترسیم نماید. در این مقاله ما ابتدا نگاهی مختصر و گذرا به وضعیت کارگران از اوایل دهه 80 و بخصوص سال های 88 و 89 داریم و در ادامه برخی مواضع کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را در قبال مسائل جاری، مرور و مورد کنکاش قرار می‌دهیم. با این امید که مباحث مطرح شده در این مقاله، مورد توجه و استفاده کارگران و فعالین جنبش کارگری قرار گرفته و با نقاط قوت و ضعف آن برخوردی، نقادانه و البته سازنده صورت بگیرد.
برای اینکه تصویر روشن‌تری از وضعیت امروز کارگران و سطح مبارزه‌ی این طبقه در شرایط حاضر داشته باشیم، ابتدا لازم می دانیم مروری کوتاه به سال‌های گذشته داشته باشیم. از اوایل دهه‌ی 80، مبارزات کارگری در ایران وارد عرصه جدیدی شد. در این دوره، اعتراض‌های کارگران به تدریج رشد و گسترش یافت و کارگران برای دفاع از حقوق و مطالبات خود، در حد توان و موقعیت خویش، وارد عرصۀ گسترده تر و فعال تر مبارزه با عوامل سرمایه شدند. در طول این سال‌ها، کارگران در جریان مبارزات حق طلبانه‌ی خویش، بارها برای پیگیری مطالبات خود و دفاع از یک زندگی انسانی، دست به اعتراض و مبارزه زدند.
البته اعتراض‌ها و مبارزات کارگران، توسط صاحبان سرمایه و حامیان آن‌ها – که دقیقاً بر اساس ماهیت طبقاتی و ضد کارگری‌ خویش، در همه جا رو در روی کارگران قرار گرفته بودند – سرکوب می‌شد. اما این سرکوب‌ها هیچگاه نتوانست کارگران را که به خاطر بهبود شرایط کار و زندگی خویش و هم‌چنین منافع طبقاتی و انسانی خود فعالیت و مبارزه می کردند، مرعوب نماید و وادار به خاموشی و سکوت کند. در این کشاکش، آنچه برای بخش های وسیعی از کارگران عبرت‌انگیز و آموزنده بود، همکاری وهمسویی تشکل‌های دست‌ساز و وابسته، از جمله » خانۀ کارگر» و «شورای اسلامی کار» با سرمایه و عوامل آن ها بود که در این سال‌ها، در مقابل کارگران قرار داشتند و در خدمت سرمایه‌دارن بودند. آنها علیه کارگرانی که تنها به خاطر دست‌یابی به حقوق مسلم و انسانی خویش، تلاش و مبارزه می کردند، جاسوسی می نمودند؛ به اجتماعات کارگران حمله می کردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دادند و درهمکاری با صاحبان سرمایه سر از پا نمی شناختند. تهاجم وحشیانه عوامل سرمایه به کارگران مس خاتون آباد کرمان و جان باختن جمعی از آنها در سال 82، یکی از نمونه‌های بارز آن بود.
بنابراین مبارزۀ طبقاتی کارگران در این دوره، از یک سو منجر به فرو ریختن توهم آنها نسبت به تشکل‌های زرد و وابسته به دولت و کارفرمایان گردید و از سوی دیگر به شکل‌گیری و انسجام بیشتر طبقه کارگر کمک نمود که آثار و نتایج آن را می توان به روشنی در مبارزه کارگران چیت‌سازی بهشهر در همان سال 82 مشاهده نمود. تا جایی که در نتیجه این اعتراض، فریاد رئیس تشکل دولتی خانه کارگر بلند شد که » ما تشکل درست کرده ایم که با کارفرما مدارا کند، نه اینکه در برابر آنها قد عَلم نماید.» علاوه بر این، برپایی مراسم‌های مستقل کارگری در اول ماه مه در چند ساله اخیر و مبارزه برای حق برگزاری مراسم در این روز، یکی دیگر از عرصه‌های مبارزاتی کارگران و فعالین کارگری بود.
لذا با در نظرگرفتن این دوموئلفه، یعنی گسترش اعتراض‌های ‌کارگری و فرو ریختن توهم آنها نسبت به تشکل‌های ضد کارگری و وابسته، کارگران ایران وارد عرصه‌ی نوینی از مبارزات خود شدند. بعد از دو دهه تحمیل فشار و سرکوب وانواع بی‌ حقوقی و بی ‌حرمتی، بخشی از کارگران با استفاده از تجارب خود و به کارگیری ظرفیت‌ها و توانایی‌های خویش و از خود گذشتگی‌ پیشروان و رهبران عملی این طبقه، دست به ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری زدند. این حرکت در سال 1384 به تشکیل » سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه » توسط کارکنان این شرکت منجر شد و در کنار آن به شکل گیری چند تشکل از فعالین کارگری انجامید. » کمیته هماهنگی » که هدف خود را ایحاد تشکل‌های مستقل کارگری با همت و اراده مستقیم خود کارگران قرار داده بودند، یکی از آنها بود. سه سال بعد از آن کارگران نیشکر هفت تپه در استان خوزستان، سندیکای خود را ایجاد کردند.
این مسئله ترس و وحشت سرمایه‌داران را دوچندان کرده و خشم و نفرت آنان را برانگیخت. صاحبان سرمایه وعوامل‌ آنان از هر سو به صفوف و اجتماعات کارگران که یکی پس از دیگری جهت پیگیری خواسته‌ها و مطالبات شان شکل می گرفت، هجوم بردند و در صدد سرکوب این اعتراضات بر ‌می‌آمدند. حمله به تجمع‌ها و اعتراضات کارگری و قلع و قمع تشکل‌های مستقل و خود ساخته کارگران، از جمله » سندیکاهای کارگران شرکت واحد » و » نیشکر هفت تپه » و هم چنین ممانعت از برگزاری مراسم‌های بزرگداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در دستور کار مقام های امنیتی و قضایی قرار گرفت. اخراج، احضار و بازداشت و زندانی کردن مستمر و پی در پی کارگران و فعالین کارگری، به اخبار همیشگی و روزانۀ جنبش کارگری تبدیل گردید و آنها یکی پس از دیگری، به جرم دفاع از حقوق و مطالبات کارگران و پیگیری خواسته‌های آنان ، با اتهام‌های پوچ و واهی، محاکمه، زندانی و یا از کار اخراج گردیدند.
با این وجود، کارگران وفعالین کارگری ساکت ننشستند و به شکل‌های مختلف نسبت به شرایط فلاکت بار موجود و ستم پلسی حاکم اعتراض نمودند و خواستار تغییر وضعیت موجود و ایجاد زندگی بهتر و انسانی‌تر برای خود و آحاد جامعه شدند. آنان اعتراض‌های خود را نسبت به بی‌حقوقی و ستمگری نظام سرمایه‌داری که عمدتا خود را به شکل تجمع، تحصن، راهپیمایی، اعتصاب، بستن جاده ها و … آشکار می کرد، شدت و گسترش بخشیدند. به عنوان نمونه می توان به شاخص‌ترین آن‌ها در این دوره، یعنی برگزاری مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر در سال‌های 86، 87 و 88، اشاره نمود که در جریان این آکسیون های اعتراضی، ده‌ها نفر مورد ضرب وشتم، قرار گرفتند ، شلاق عقب ماندگی و توحش سرمایه بدن هایشان را مجروح نمود و به دفعات احضار شدند ، مورد تهدید قرار گرفتند ، دستگیر و بازداشت شدند و به زندان و مجازات های طویل اامدت محکوم گشتند . در اول ماه مه، تشکل‌هایی از کارگران و فعالین کارگری ، با صدور قطعنامه ای سراسری، خواسته‌های طبقاتی کارگران را اعلام کردند و بیش از پیش آن را برجسته و مشخص نمودند که مهم‌ترین آن ها عبارت بودند از:
لغو قراردادهای موقت و سفید امضا؛ تامین امنیت شغلی کارگران وجلوگیری از اخراج‌ و بیکارسازی آنان؛ افزایش دستمزدها و پرداخت حقوق و مزایای معوقۀ کارگران؛ برخورداری از بیمه های اجتماعی، به ویژه بیمه بیکاری و اختصاص آن برای همه بیکاران آماده به کار؛ داشتن حق اعتصاب و آزادی بیان ، نشر ، تجمع ، راهپیمایی ، تحصن و حق ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری؛ تعطیلی و برسمیت شناختن اول ماه مه ، روز جهانی کارگر و حق برگزاری مراسم بزرگداشت این روز توسط خود کارگران و . . .
همان طور که اشاره شد، وجه عمده عملکرد سرمایه‌دارن و عوامل آنان، در برابر حرکت‌های اعتراضی کارگران، همواره قهر و سرکوب بود که این روند در سال 88 نیز ادامه پیدا کرد و در نتیجه، جمع زیادی از کارگران و فعالین کارگری و هم‌چنین نمایندگان منتخب کارگران بازداشت و زندانی شدند. سرمایه‌داران از یک سو با در اختیار گرفتن تمامی ابزارهای قانونی و فرا قانونی، پاسخ‌گوی حقوق، خواسته‌ها و مطالبات برحق کارگران نبودند و از سوی دیگر به بهانه‌های امنیتی و واهی، تحت عناوین به اصطلاح » تشویش اذهان عمومی » و » اقدام علیه امنیت کشور » و ترفندها و بهانه هایی از این دست ، به سرکوب فعالین و پیشروان این طبقه دست زدند. دستگیر شد‌گان کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌ها و اعضای سندیکای اتوبوسرانی تهران و نیشکر هفت تپه و هم‌چنین فعالین کارگری عضو تشکل‌هایی ازقبیل » کمیته هماهنگی»، » کمیته پیگیری»،» اتحادیه آزاد کارگران»، » کانون دفاع از حقوق کارگر» و دیگر محافل و تشکل های کارگری بودند. آنها که در شهرهای مختلف بازداشت می‌شدند، اساساً جرمی جز دفاع از حقوق و مطالبات کارگران مرتکب نشده بودند. این اقدام‌های ضد کارگری، عمق کینه و نفرت سرمایه داران و نهادهای مدافع سرمایه از کارگران و فعالین کارگری را به نمایش می گذارد و ضدیت منافع این دو طبقه را آشکارا در معرض نگاه همگان قرار می دهد.
همان طور که اشاره شد کارگران و فعالین کارگری، در مقابل این تهاجمات و تعرض‌ها، ساکت ننشسته و از راه‌های مختلف به حمایت و دفاع از هم طبقه‌ای های بازداشتی خود پرداختند. اطلاع ‌رسانی به موقع در خصوص اخبار و رویدادهای جنبش کارگری، از جمله احضار و محاکمۀ کارگران و فعالین کارگری و بازداشت و زندانی نمودن آنان و همچنین انعکاس آن در سطوح مختلف جامعه و همین‌طور ایجاد روحیه همبستگی طبقاتی در میان کارگران ، برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، از جمله این اقدامات بود.
علاوه براین، مهم‌ترین حرکتی که در سال 88 در این رابطه اهمیت داشت، حمایت مالی کارگران و تشکل‌های کارگری و برخی از فعالین دیگر جنبش‌های اجتماعی ، از اعضای زندانی هیئت مدیره سندیکای نیشکرهفت تپه بود. این کمپین که بنا به درخواست علی نجاتی عضو این سندیکا، شکل گرفت، مورد استقبال کارگران و برخی از تشکل‌های موجود در جنبش کارگری قرار گرفت و در نوع خود، تاثیر مهمی در این جنبش باقی گذاشت. «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» نیز بر اساس وظیفۀ انسانی و طبقاتی خود، به این حرکت اصولی و کارگری پیوست و در حد توان و امکانات خود، به جمع آوری کمک‌های مالی برای کارگران در بین توده‌های کارگر و فعالین کارگری پرداخت.
کمپین مالی در حمایت از کارگران زندانی نیشکر هفت تپه در سال گذشته و تداوم آن در سال 89، با همه‌ی کوچکی‌اش، به سهم خود اقدامی در خور توجه و ارزشمند بود که نشان از آگاهی و همبستگی طبقاتی کارگران داشت. مبالغ جمع آوری شده برای دوستان کارگر در هفت تپه، اگر چه اندک و ناچیز بود، اما آشکارا نشان داد که طبقه کارگر، اگر به نیروی اراده ، آگاهی و یکپارچگی طبقاتی خود اتکا داشته باشد، قادر خواهد بود که مشکلات و مصائبی را که صاحبان سرمایه و عوامل ریز و درشت آنان ، بر سر راه این طبقه ، جهت دست یابی به یک زندگی بهتر و ایجاد دنیایی فارغ از ستم و بهره کشی ایجاد می کنند، یکی پس از دیگری کنار بزند و بر آن ها فائق آید . این اقدام، همچنین بیان‌گر این واقعیت بود که کارگران می توانند صرفاً به نیروی طبقاتی خود متکی بوده و نیاز به حمایت هیچ یک از تشکل ها و نهاد های فریب کار و وابسته ای ، که فقط و فقط به دنبال اهداف و منافع ضدکارگری و طبقاتی خود می باشند، نداشته باشد. کارگرانی که به این حرکت پیوستند، مبالغ خود را با اسامی شفاف و بدون هیچ ابهام و پنهان‌کاری، به شماره حساب اعلام شده از جانب علی نجاتی واریز کردند. این امر پیشاپیش دست کسانی را که به طرق مختلف و به بهانه های واهی و دروغین، به دنبال پرونده سازی و اتهام زنی مالی به کارگران بودند را می بست و آنان را در مقابل این همبستگی و شفافیت طبقاتی خلع سلاح می‌کرد.
به این ترتیب در شرایطی که رویدادها و بحران سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری، فضای عمومی جامعه را بیش از پیش در اختناق و سرکوب فرو می برد، طبقه کارگر سال 88 را به پایان رساند.
سال 1389 برای کارگران ایران، هم چون سال‌های قبل از آن، سالی پر از چالش، همراه با مشکلات و مصائب بی‌شماربود که این امر آن‌ها را در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار می داد. در پایان سال گذشته، » شورای عالی کار » و در واقع آن » سه جانبۀ » معروف که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و عوامل منصوب این دو نهاد، با نام نمایندگان کارگران ؟! بود، حداقل دستمزد کارگران برای سال 89 را 303 هزار تومان اعلام نمود. علاوه بر این به تعویق افتادن دستمزدها در بسیاری از کارخانه‌ها، تعطیلی مراکز کار و تولید و اخراج و بیکار‌سازی‌های گستردۀ کارگران و تبعات اسف‌بار آن، قراردادهای موقت و اسارت بار کار و در پی آن عدم امنیت شغلی، سرکوب اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری، بازداشت و زندانی کردن کارگران ، نماینده‌های منتخب آن ها و فعالان کارگری و همین طور برخورد با تشکل‌های کارگری و . . . هم چنان جزء جدایی ناپذیر کارکرد نظام سرمایه‌داری ، برای کسب هر چه بیشتر سود و تضمین روند انباشت سرمایه در ایران است. این اوضاع بطور آشکار نشان از وخامت روزافزون شرایط کار وزیست طبقه کارگر به مثابه تولید کنندگان همه ی ثروت و رفاه در جامعه دارد.
با این وجود، تا به امروز که تنها چند ماهی به پایان سال 89 باقی مانده است، کارگران در برابر ستم و بی عدالتی موجود و مصائب و بی حقوقی‌های گسترده‌ای که توسط سرمایه‌داران به آنها تحمیل می شود، ساکت نشده و در بسیاری از موارد، دست به اعتراض و مبارزه زده‌اند. علاوه بر صدور قطعنامه اول ماه مه و برگزاری مراسم مستقل روز کارگر، تحت شرایط پلیسی و امنیتی در اردیبهشت ماه سال 89، مبارزات کارگری نیز چشم‌گیربوده است. کارخانه‌هایی چون لاستیک البرز، نورد لولۀ صفا واقع در جادۀ تهران ــ ساوه ، کنف کار ، ریسندگی خاور، ایران برک و . . . در رشت، الیاف شیروان، لوازم خانگی آزمایش و فولاد میبد در مرودشت و میبد فارس، پوشینه بافت و ریسندگی فرنخ و نازنخ و چینی البرز درقزوین، چینی قم، روغن نباتی قو و بسیاری دیگراز کارخانجات و شرکت‌ها از جمله مراکزی می باشند که نسبت به شرایط موجود و پیگیری خواست ها و مطالبات خود دست به اعتراض و مبارزه زده‌اند.
یادآوری این نکته در این جا ضروری است که با وجود گوناگونی، تنوع و گستردگی اعتراضات کارگران، عمده ترین مطالبه طبقۀ کارگر در این سال، هم‌چنان اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه ازجانب سرمایه‌داران و نهاد‌های دولتی سرمایه‌داری می‌باشد و خواسته‌های مبرمی چون افزایش دستمزدها، برخورداری از حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و حق اعتصاب، لغو » سه جانبه گرایی » و به رسمیت شناختن مراسم مستقل و غیر دولتی روز کارگر، با همۀ اهمیت و مبرم بودن آن ها برای کارگران، هنوز به خواست عمومی توده‌های کارگر تبدیل نشده و یا لااقل نسبت به مطالبه پرداخت دستمزدها و مزایای معوقه کارگران، در مراتب و اولویت‌های بعدی قرار دارد. بر این اساس، مطالبات طبقه کارگر، علی رغم پیشرفت ها و موفقیت هایی در این جا و آن جا ، عملا» و در کلیت خویش مبارزه ایست برای دفاع از حقوق و مطالبات اولیه این طبقه ، در مقابله با تهاجم سرمایه .
این واقعیت ، البته کارگران و رهبران عملی این طبقه و همچنین پیشروان کارگری را ملزم می کند تا تحلیل ها و ارزیابی های خود را متناسب با این سطح از جنبش ، تعیین و تنظیم کنند و در همراهی و هماهنگی با جنبش جاری و مبارزات واقعی و حی و حاضر این طبقه ، برای متشکل شدن و ارتقاء آن ، تلاش و کوشش نمایند. به عبارتی اگر بخواهیم موقعیت و سطح جنبش کارگری را بررسی نماییم، باید محتوا و شکل مبارزاتی طبقه کارگر را از هم تفکیک کنیم. اگر چه کارگران به شکل‌های رادیکالی، خواسته‌های خود را مطرح می کنند، اما به دلیل طرح مطالباتی که سفره خالی آنها را نشانه گرفته است، این اعتراض ها محدود شده و یا در مواردی سرمایه‌داران با ترفند‌های مختلف، مبارزه کارگران را ناکام می گذارند. با توجه به اینکه به طور عمده خواسته‌های اقتصادی و معیشتی محدود در دستور کار مبارزاتی کارگران قرار دارد؛ در بهترین حالت، اعتراض‌های کارگری در راستای خنثی نمودن تعرض سرمایه و سرمایه‌داران به سفره خالی‌شان، حرکت می‌کند.
این نکته را نیز باید اضافه نمود که شرایط بسیار سخت کار و زیست طبقه کارگر؛ بیکاری، عدم امنیت شغلی، فضای سرکوب و خفقان، فقدان تشکل‌های توده ای کارگران ــ که در واقع نمایندگان واقعی و برآمده از بطن جنبش کارگری باشند ــ و پراکندگی و تشتت در بین کارگران و به تبع آن، عدم ارتباط میان بخش های مختلف این طبقه و این جنبش، خود عامل تعیین کننده‌ای در عدم تحقق مطالبات واقعی و انسانی کارگران می باشند. رشد و گسترش جنبش کارگری، طبقۀ کارگر و پیشروان این طبقه را ملزم می کند که قدم های بلند‌تر و جدی تری به سمت اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران و تلاش برای ایجاد تشکل های کارگری در محیط های کار و زیست کارگران بردارند و برای ایجاد پیوند در میان آن تشکل ها و گسترش و سراسری کردن هر چه بیش تر آن ها بکوشند . در شرایط کنونی این راهی است که می تواند مشکلات و موانع بسیاری را از سر راه حرکت کارگران بردارد و به سهم خود، کمک موثری در راه دستیابی این طبقه ، به مطالبات و اهداف نهایی و طبقاتی‌شان باشد .
آنچه ذکر شد مرور مختصری بر موقعیت طبقه کارگر در ایران بود. در ادامه به نکاتی در باره برخی از مواضع » کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری » در جنبش کارگری اشاره می کنیم.
ابتدا باید این نکته مهم را یادآور شویم که «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»، جمعی از کارگران و فعالین کارگری می باشند که متعلق به گرایش معینی در درون این طبقه و این جنبش هستند که به نیروی طبقاتی کارگران باور دارند. هدف ما کمک به امر سازمان‌یابی طبقه کارگر برای دستیابی به حقوق و مطالبات این طبقه و پایان دادن به مصائبی است که نظام سرمایه‌داری و بردگی مزدی، عامل و مسبب همۀ آن‌هاست. بدون تردید طبقه کارگردر درون خود دارای گرایش‌های مختلفی است؛ ما خود را متعلق به آن گرایشی در درون این طبقه می دانیم که به نیروی خود و تشکل‌های خود ساخته‌اش باور دارد و برای تحقق آن ها تلاش و مبارزه می کند. این گرایش و این تفکر را می توان بطور دائم و هر روزه در اعتراض‌های کارگران مشاهده نمود . وقتی کارگران به اشکال پراکنده و ناهماهنگ، درمقابل تعرض کارفرمایان ، به حقوق و مطالبات‌‌شان، قرار می گیرند و برای رسیدن به خواست های خود، به هر دری می ‌زنند، و نتیجه نمی گیرند؛ قطعاً به این باور خواهند رسید که به نیروی خود متکی باشند و به دنبال راه‌هایی ‌بروند که بتواند آن‌ها را متشکل و متحد کند. ما خود را جزئی از این گرایش می‌دانیم و به سهم خود و البته با همۀ وجود تلاش خواهیم کرد که آن را در درون این طبقه و در میان تک تک آحاد آن تقویت کنیم.
» کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری»، به سهم خود و در حد توان کوشش می کند تا کارگران را بیش از پیش به نیروی خود متکی و آگاه سازد. چرا که به باور ما، اگر توده های کارگر به شکل گسترده تر و همه جانبه تری به نیروی آگاهی وهمبستگی طبقاتی خود پی ببرند و به آن اتکا کنند ، به طور قطع خواهند توانست تشکل‌های مستقل و خود ساخته خویش ــ و نه تشکل های وابسته به صاحبان سرمایه ، از همۀ جناح ها و باند های آن ــ را پایه گذاری نمایند و یکی پس از دیگری ایجاد کنند. بنابراین ما قصد نداریم که به شکلی مصنوعی و از بالا، برای کارگران تشکل ایجاد کنیم و سپس از آنان بخواهیم که به تشکل‌های مورد نظر ما بپیوندند. این کار به معنای خارج کردن کارگران ــ لااقل کارگران منفرد ــ از درون مراکز کار و تولید و متشکل کردن آن‌ها در بیرون از این محیط‌‌ هاست. این حرکت، در واقع تجربه‌ی شکست خورده‌ای است که به اراده و نیروی خود کارگران بی توجه بوده و آنها را دنباله رو اقشار و طبقات دیگر می‌ داند.
در رابطه با شکل و ساختار تشکل‌های کارگری نیز، همان‌طورکه در اساسنامۀ این » کمیته » نیز آمده است، ما از ساختار شورایی تشکل‌ها که تصمیم‌ گیری در آن از پایین و توسط خود کارگران صورت می‌گیرد و ــ همان طور که گفته ایم ــ متکی به اراده جمعی آن‌هاست، حمایت و پشتیبانی می‌کنیم. به باور ما، این کامل‌ترین نوع سازمان‌یابی در میان طبقه کارگر و توده های مردم محروم و استثمار شده است که آنان را با ارادۀ مستقیم شان ، در ایجاد آن تشکل ها دخیل می کند . علاوه براین ما ــ همان طور که در اساسنامۀ خود نیز قید کرده ایم ــ از انواع دیگر تشکل‌یابی کارگران، مانند سندیکا، کمیته‌ها، انجمن‌ها ، هسته های کارگری و . . . مشروط بر این که مستقل از سرمایه و سرمایه داران بوده و با اتکا به نیرو و توانایی خود کارگران و اراده مستقیم آنان تشکیل شده باشند؛ در راستای تقویت یکپارچگی و اتحاد طبقاتی کارگران و رشد و ارتقاء جنبش کارگری، حمایت و پشتیبانی می‌کنیم. در عین حال ما وظیفه خود می‌دانیم که با رویکردهای رفرمیستی و امکان‌گرایانه، که مطالبات کارگران را در چهارچوب وضع موجود و خواسته‌های صرفاً اقتصادی و اصلاح‌طلبانه تنزل داده و محدود می کند، مبارزه کرده و به طبقه کارگر بگوییم که رمز موفقیت و پیشروی در مقابل هجوم صاحبان سرمایه، طرح مطالباتی فراتر از نظم موجود ( نظم مبتنی بر سرمایه، در همۀ اشکال و نمود های آن ) می باشد .
این نکته نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که عدم شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری را نباید صرفاً در کاستی‌ها، خرده‌کاری‌ و احیاناً محفل‌گرایی فعالین و پیشروان کارگری جستجو کرد . بلکه باید علت آن را بیش تر در موانع واقعی‌ موجود در خود جامعه و در صدر آن توازن قوای طبقاتی یافت. برای اینکه کارگران بتوانند به سمت ایجاد تشکل‌های خود ساخته و به دور از اراده و تصمیم دولت و کارفرمایان حرکت کنند، لازم است که این موانع و علت‌ها را بشناسند و راه‌های غلبه بر آنها را پیدا کنند. به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم:
واقعیت این است که با همه افت و خیزهای جنبش کارگری و گسترده‌گی مبارزات کارگران، توازن قوای طبقاتی هنوزبه نفع طبقه کارگر نیست و این موازنه هم‌چنان به سود سرمایه و سرمایه‌داران سنگینی می کند. این خود واقعیتی است که ، بخش‌ها و لایه‌های مختلف این طبقه هنوز به هم پیوند نخورده‌اند و در ارتباطی گسترده و پایدار با یکدیگر نیستند. کارگران در مبارزات خویش برای احقاق حقوق مسلم خود، هم‌چنان سرمایه‌داران منفرد و نه طبقه سرمایه‌دار و ساختار ویرانگر و ضدکارگری آن را، در برابر خود می‌بینند و متأسفانه بسیاری از آنها ، به اصطلاح سرمایه‌داران بد طینت و خبیث را در کارخانه و محل کار خویش ، و نه نظام ضدکارگری سرمایه داری را ، مسئول خانه‌خرابی و سیه‌روزی خود قلمداد می کنند.
علاوه بر این، مقام‌های حکومتی به تشکل‌های کارگری نگاهی امنیتی دارند و با این بهانه، آن‌ها را سرکوب می‌کنند. در واقع یکی از مهم ترین و اساسی ترین دلایل رکود فعالیت های تشکل‌یابی کارگران را باید، ناشی از همین فاکتور، یعنی سرکوب و اختناق پلیسی حاکم دانست.
دیگر اینکه شرایط کار و زیست خود کارگران و وضعیت اسف باری که امروزه با آن دست به گریبان هستند، عامل دیگری در کند شدن روند ایجاد تشکل‌های کارگری است. تقسیم شدن کارگران به قراردادهای دائمی و موقت و سفید امضا و پیمانی و روزمزد و . . . آنها را از هم جدا و پراکنده کرده است. نمود آن را زمانی می توان مشاهده کرد که بخشی از آنها برای خواسته های خود دست به اعتراض می زنند اما از جانب بخش دیگر مورد حمایت و پشتیبانی قرار نمی گیرند. در مواردی حتی کارگران کارخانه بحران زده، توسط هم طبقه‌ای‌های خود در کارخانه هم‌جوار پشتیبانی نمی‌شوند. موارد دیگری از جمله تقابل‌های جنسیتی، ملی، مذهبی و نژادی که سرمایه‌داران به شکل های مختلف و با رنگ و لعاب های گوناگون ، در صفوف کارگران رواج داده‌اند و از آن نهایت استفاده را می‌برند را نیز باید از عوامل تشکل گریزی طبقه کارگر دانست. طبیعی است که این موانع و عوامل نیز به سهم خود، در کند شدن روند ایجاد تشکل‌های کارگری تأثیر گذاشته و از شکل‌گیری آن ها را با تأخیر مواجه می کند .
پر واضح است که نکاتی را که به عنوان موانع واقعی بر سر راه ایجاد تشکل‌های کارگری و مبارزه کارگران برشمردیم، به معنای انفعال و سکون در جنبش کارگری نیست؛ زیرا که این طبقه، دارای حرکت هایی پویا و رو به جلو است. آنها در مبارزه دائمی و عینی خود برای دستیابی به حقوق و مطالبات خویش، بیش از پیش به این واقعیت می رسند که تشکل‌های فرمایشی کارفرمایی پاسخگوی نیاز‌های آنها نیست و تنها با اتحاد و همبستگی کارگری و اتکا به نمایندگان واقعی و مورد اعتماد خود می توانند خواسته های خود را تحقق بخشند و یکی پس از دیگری آن ها را به چنگ آورند . کارگران همچنین باید بدانند که نماینده‌های مورد تایید و اعتماد آنان ــ در صورتی که آگاه و مخلص باشند و به سلامت و راست کیشی این طبقه و اهداف والای آن پایبندی نشان دهند ، به نوبۀ خود می توانند به مثابۀ محرک هایی نه چندان کم رمق ، برای ایجاد تشکل‌های‌ کارگری مفید و مؤثر باشد.
در آخر لازم است که به نکاتی در باره تشکل‌های موجود در جنبش کارگری اشاره کنیم. تشکل‌های کارگری موجود، حاصل برآیند مبارزه کارگران با صاحبان سرمایه و سوخت وساز و تقابل گرایش‌های درونی جامعه و مکانیسم آن در جنبش کارگری هستند. چه تشکل‌هایی که حاصل دخالت مستقیم کارگران در محیط های کار بوده و چه آنهایی که توسط جمع‌های مختلفی از فعالین کارگری شکل گرفته‌اند، محصول واقعیت‌های عینی در جامعه و بخشی از جنبشی هستند که در چند ساله اخیر شکل گرفته است. همه این تشکل‌ها در این سال‌ها، اگر چه با رویکردهای متفاوت و عملکردهای معین و یا متضاد و بعضا انحرافی، دست به فعالیت در عرصه جنبش کارگری زده‌اند، اما تمامی آنها به یک اندازه با سرکوب و ایجاد محدودیت و افت و خیزها و حتی ریزش و کم شدن اعضا مواجه بوده اند.
به هر حال آنچه که واقعیت دارد این است که تشکل‌های موجود را باید به عنوان تشکل‌های جنبش کارگری و واقعا» موجود پذیرفت و بی‌انصافی است که در تحلیل موقعیت ‌شان، آنها را بی اهمیت، معدود و ناچیز قلمداد کرد. اگر این تشکل ها در کارکرد خود در جنبش کارگری، فشارهای زیادی متحمل شده و حتی از نظر کمی، تقلیل یافته اند، ناشی از سرکوب و اختناقی است که تحمل پذیرفتن کسانی را ندارد که از حقوق اولیه وانسانی کارگران، دفاع می کنند. بدون شک به درجه ای که فشار از پایین بتواند فضای جامعه را به سمت دمکراسی بیشتر سوق دهد، تشکل های موجود امکان و قدرت بیشتری برای بیان نظرات و یا دخالت‌گری در جنبش کارگری دارند.
نکته دیگر اینکه در سال‌های اخیر، فعالین کارگری کوشش های فراوانی را در نقاط مختلف کشور، از جمله در نیشکر هفت تپه جهت از میان برداشتن تفرقه و تشتت در میان کارگران و ایجاد ارتباط بیش تر در بین آن ها ، و همچنین کمک به ایجاد تشکل های مستقل و مورد نظر کارگران آغاز کرده اند . آن ها در حد توان و ظرفیت های خود ، تلاش فراوانی را در جهت سازمان‌یابی و آگاه گری در میان کارگران انجام داده اند و به طور نسبی به دستاورد هایی نیز رسیده اند . صدور قطعنامه و برگزاری اول ماه مه سال های 88 و 89 بیانگر این واقعیت بود که تشکل‌های کارگری موجود، علی‌رغم اختلافاتی که در باره مسائل مختلف جنبش کارگری دارند، به سمت هم‌گرایی بیشتر حول مطالبات کارگران حرکت می‌کنند.
در مقابل افراد و به اصطلاح فعالین و جریاناتی هم در این جنبش بوده و هستند که کاری جز انگ زدن و نثار انواع تهمت ها و توهین ها به فعالین یاد شده ندارند و تنها از این طریق در صدد کسب هویت برای خود و گرایش مورد نظر خود هستند . کسانی که استفاده از تخیلات و پیش ‌فرض‌های بغایت ذهنی و آسمانی خود را جایگزین واقعیت های سرسخت موجود نموده و به جای، نقد اصولی مواضع و عملکرد های فعالین و دلسوختگان جنبش کارگری و تشکل‌های مورد نظرآنان ــ ازجمله » کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری » صرفاً به غوغاسالاری و پرتاب تهمت و افترا مشغول بوده و در صددند تا از این طریق به کسب و کار خویش رونق دهند . غافل از این که از این طریق کسب و کارشان رونقی نخواهد گرفت و چیزی عایدشان نخواهد شد . خود واقعیت های موجود نیز به بهترین شکلی ، گواه این مسئله و این واقعیت اند . آنان در واقع دلسوزان جنبش کارگری نیستند . چرا که کاری جز ایجاد سد و مانع در راه اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران و پیشرفت جنبش کارگری انجام نمی دهند. طرفه این که همین اشخاص و جریانات ، » کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری » را «تفرقه انداز» و » توطئه گر» می نامند و به دفعات به القابی چون » چپ » ، » راست » » رفرمیست » ، » سندیکالیست » ، » رفرمیست ِ چپ و راست » و انواع ایسم ها و برچسب ها مزین می نمایند .
» کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری » از جمله تشکل‌هایی بوده که همواره از همکاری و همبستگی کارگری استقبال کرده است. ما به عنوان یکی از تشکل‌های موجود در جنبش کارگری، با تمام مشکلات و موانع، کاستی‌ها وضعف‌ها، ضمن دفاع از اهداف و منافع کل طبقه کارگر، برای تقویت این انگیزه که کارگران با اتکا به نیروی خود می توانند تشکل های خود ساخته را ایجاد کنند، تلاش می کنیم.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
دی 1389
واگذاری تعدای از واحد های شهرداری اشنویه به بخش خصوصی
در هفته های اخیر شهر داری اشنویه تعداد 19 نفراز کارگران رفته گر شهر داری را که هر یک سابقه ی چندین سال کار در شهر داری اشنویه داشتند را تحویل یک شرکت خصوصی بنام زرين گستر غرب داده و از اين پس حقوق این کارگران را شرکت مذکور پرداخت خواهد نمود .
در این طرح که در چندین شهر دیگر آذربایجان غربی نیز اجرا شد حقوق و مزايای کارگران به میزان زیادی تقلیل پيدا کرده و اعتراض کارگرا ن تا کنون راه به جایی نبرده است همچنین ، قرار است در آینده نزدیک قست ماشین الات شهرداری هم به همین نحو به بخش خصوصی واگذار گردد و در این میان این کارگران هستند که قربانی این وضعیت خواهند شد .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
14 دی 1389
تعرض مامورین اماکن به مکان سیگار فروشان کامیاران
بنابر خبر رسیده ، روز دوشنبه 1389/10/13 مامورین اجناس قاچاق همراه با مامورین اماکن به مکان سیگار فروشان کامیاران واقع در جاده شیروانه این شهر رفته و مانع کسب و کار سیگار فروشان شدند.
به گفته یکی از کارگران سیگار فروش ، سیگارهای خارجی فروش خوبی در ایران دارد ، به ناچار سیگار فروشان نیز به علت نبود کار و برای سیر کردن شکم زن و بچه خود به این کار مشغول هستند اما این برای چندمین بار است که این مامورین ، سیگار های خارجی انان را با خود می برند و آنها را از کار بیکار می کنند . همچنین این کار محدود به کار سیگار فروشان دست فروش نبوده و مامورین حتی سیگار های خارجی مغازه داران و دکه های داخل شهر کامیاران را نیز جمع آوری کرده و با خود می برند .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
14 دی 1389
عدم پرداخت حقوق كارگران بارز را به اعتراض واداشت

ایلنا: دبير اجرايي خانه كارگر كرمان از اعتراض چند روزه كارگران كارخانه لاستيك بارز به دليل تاخير در پرداخت شدن حقوق و مطالبات خبر مي‌دهد.
عباس كاربخش در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: دليل اين اعتراض چند روزه تاخير و ناهماهنگي در پرداخت مطالبات كارگران است.
وي با بيان اينكه كارخانه لاستيك بارز كرمان با داشتن نزديك به 2 هزار كارگر يكي از واحدهاي توليدي موفق استان بوده است؛ گفت: متاسفانه در چند ماه اخير اخبار ناخوشايندي از وضع كارگران اين واحد توليدي به گوش مي‌رسد.
دبير اجرايي خانه كارگر كرمان يادآور شد: درحال حضار شركت سرمايه‌گذاري سازمان تامين اجتماعي (شستا) مالك و سهامدار اصلي اين كارخانه است.
به گفته كار بخش، اعتراض و تر‌ك كار 2 روزه كارگردان لاستيك بارز درحالي است كه اين كارخانه از وضع توليد خوبي برخوردار بوده و بعيد است كه در پرداخت مطالبات كاركنان خود با شكل خاصي مواجه باشد.
پايان پيام
بدون شرح
حکومت سلطانی ايران و فتوای آيت‌الله‌سيستانی: يارانه ‌جوائز سلطان است، خمس دارد
به نوشته سایت آفتاب در 14 دی آمده است : آيت‌الله العظمی سيستانی در پاسخ به يک استفتاء نظر فقهی خود را پيرامون خمس يارانه‌های نقدی اعلام كرد.

به گزارش مركز خبر حوزه، حجت الاسلام والمسلمين محمودی نماينده آيت‌الله سيستانی در پاسخ به يک استفتاء درباره خمس يارانه‌های نقدی گفت: «نظر آيت‌الله العظمی سيستانی درباره اين مبالغی كه به حساب افراد واريز مي‌شود اين است كه اين‌ها جزء جوايز سلطان هست و تا زمانی كه دريافت نكرديد، خمس ندارد؛ چنان‌چه دريافت و برداشت كرديد، به حساب ديگر ريختيد يا اين‌كه برداشت كرديد و به جيب خودتان گذاشتيد يا جای ديگر گذاشتيد؛ چنانچه سال بر آن گذشت، بله آن وقت است كه خمس دارد، اما سال نگذشته باشد اين مشكلی ندارد و شما مي‌توانيد در آن تصرف كنيد و اگر در حساب مانده باشد به عنوان جوايز سلطان هست و خمس ندارد»

رئیس سندیکای نیشکر هفت تپه زندانی شد
رضا رخشان رئیس هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که به شش ماه زندان محکوم شده است، از روز دوشنبه زندانی شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه امروز با انتشار اطلاعیه ای نوشت:
رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که قبلا از سوی شعبه ۱٣ تجدیدنظر اهواز به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده است، صبح امروز جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای شوش مراجعه کرد و از آنجا راهی زندان فجر دزفول شد. لازم به گفتن است که در کیفرخواست، مقاله «ما یک خانواده هستیم» مطرح بود که دادگاه بدوی رای به برائت ایشان داد، اما در دادگاه تجدیدنظر رای برائت رضا رخشان را به شش ماه زندان تغییر دادند و دلائل آنرا این چنین توضیح می دهند.
– ارتباط وی با رادیو ندا و رادیو دویچه وله
– بیان مطالب کذب (منظور اعلام عدم مرخصی دادستان به خانواده های کارگران زندانی) بمنظور تشویش اذهان عمومی
– افتتاح یک حساب بانکی بمنظور کمک گرفتن از موسسات دولتی و اپوزیسیون (اعلام شماره حساب از طرف یکی از کارگران که عمل فردی ایشان بوده است. این شماره حساب هیچ ربطی به رضا رخشان نداشته است).
در ادامه ی این اطلاعیه آمده است: هیچکدام از این اتهامات در کیفرخواست رضا رخشان نبوده است. مسئله مصاحبه بارادیو ندا و رادیو دویچه وله در پرونده دیگری بنام تبلیغ علیه نظام مطرح بوده است که متاسفانه این موارد به اتهامات ایشان در این پرونده هم افزوده شده است که خلاف قانون است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن این حکم ناعادلانه، خواهان آزادی آقای رضا رخشان و تمامی کارگران زندانی منجمله بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و بهروز ملازاده و تمامی کارگرانی شده است که برای حقوق کارگری خود زندانی شده اند.

یادداشت رضا رخشان: ما یک خانواده هستیم
ما یک خانواده هستیم
پس از دستگیری و زندانی کردن بخشی از اعضاء هیأت مدیره سندیکای هفت تپه متأسفانه اعمال فشار از جانب مقامات به کارگران و خانواده‌های آنان افزایش یافته است. همکاران ما را از کار اخراج کرده‌اند و به خانواده‌های آنان نیز گفته‌اند که به دلیل افتتاح حساب و دریافت کمک مالی از طرف رئیس سندیکا هیچگونه مرخصی به کارگران زندانی تعلق نخواهد گرفت. این‌گونه اقدامات از جانب مقامات قضائی و دولتی و مسئولین شرکت نه تنها مغایر با موازین انسانی است، بلکه همچنین با موازین قانونی کشور نیز مغایرت دارد.
در هیچ کدام از قوانین جزائی و کیفری مرخصی زندانی به اعمال پیش از دستگیری موکول نشده است. به‌خصوص آنکه این اعمال کاملاً در چهارچوب قوانین رایج کشور صورت گرفته باشد. باز کردن یک حساب بانکی در یک بانک داخل کشور و اعلام رسمی و علنی آن در هیچ قانونی جرم به حساب نمی آید. اکنون قاضی پرونده با چنین بهانه‌هایی مانع مرخصی کارگران زندانی می‌شود و به این وسیله هم به زندانیان و هم به خانواده‌های آنان فشاری وارد می‌کند که بر خلاف موازین قانونی است. افتتاح یک حساب بانکی دستاویزی است برای اعمال فشار و اگر هم این حساب وجود نداشت، باز هم قاضی بهانه دیگری برای این کار پیدا می کرد. همچنان که در روزهای اخیر به تلاشهایی هم که برای جمع آوری کمک مالی برای خانواده‌های زندانیان شده‌اند نیز گیر داده اند. این رسم و رسوم حتی در تاریخ اسلام هم بی سابقه است. کارگران هفت تپه خواهان قطع فوری این فشارها بر خانواده زندانیان و دادن اجازه دیدار زندانیان از خانواده‌های خود هستند.
از طرف دیگر لازم میدانم تأکید کنم که علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای ما است. ایشان بر مبنای قوانین رایج کشوری کاملاً و بدون هیچگونه مانعی حق افتتاح حساب بانکی را داشته و دارند. وجود نظرات متفاوت در این باره در سندیکا، مثل همه موارد دیگر، مسأله ای است در درون خانواده کارگری و هیچ خللی در مبارزه مشترک اعضاء سندیکا برای یک زندگی بهتر وارد نمی کند. این اختلاف نظرها مانع از آن نیست که اعضاء سندیکا یک‌دل و همزبان حقوق حقه خود را طلب کنند. همه مخالفین اتحاد کارگران بدانند که حق سوء‌استفاده از این‌گونه اختلاف نطرات را نخواهند داشت و ما کارگران چنین امکانی را برای آنان فراهم نخواهیم کرد و خود این اختلاف نظرات را به بهترین شکلی حل خواهیم کرد. چراکه مادردرون یک خانواده هستیم.
آزادی کارگران زندانی هفت تپه و همچنین سایر کارگران زندانی خواست همه ما است. همبستگی وسیع کارگران واحدهای دیگر و تشکلهای کارگری در روزهای اخیر نشان داد که این خواست همه فعالین کارگری است. ما یکبار دیگر بر این خواست پافشاری نموده و اعلام میکنیم که مقامات بهتر است به جای اعمال فشار بر کارگران و خانواده‌های آنان، مطالبات برحق ما را پاسخ دهند. ما دستمزد مناسبی میخواهیم که به طور مرتب در ازاء کار ما پرداخت شود و برای خانواده‌های ما امکان یک زندگی شرافتمندانه را فراهم کند. ما آینده امنی برای فرزندان خود می‌خواهیم که مشاغل پدرانشان در خطر از بین رفتن قرار گرفته است. ما بهداشت مناسب، امکانات آموزشی مناسب، مسکن مناسب و زندگی همراه با حداقل تفریحات لازم را میخواهیم. زندان و فشار پاسخ این مطالبات نیست.

۲۷/آذر/۱٣٨٨
رضارخشان

کارگران کارخانه لبنی کنلوس تجمع کردند

با ادامه روند اخراج کارگران کارخانه توليد فرآورده‌های لبنی کنلوس، کارگران اين کارخانه دست به تجمع زدند. به گزارش سایت حکومتی سفير، بيش از 120نفر از کارگران اين کارخانه در اعتراض به وضعيت نامناسب اقتصادی از يک سو و از سوی ديگر اخراج‌های پي‌درپی کارگران اين کارخانه در تنکابن، دست به تجمع زدند و از مسئولان خواستند تا علاوه بر رسيدگی به اين موضوع هرچه سريعتر نسبت به پرداخت حقوق پرداخت نشده چهار ماهه گذشته خود مساعدت‌های لازم را به عمل آورند.
تاملی بر رویداد ها و حواشی سندیکا
علی اکبر پیرهادی
ما انسانهای خاکی هستیم و روی زمین زندگی می کنیم ، با توان محدود در ابعاد متفاوت مادی ، معنوی ، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ادعایی بیش از توان خود نداریم .
کارگران همیشه خواسته ها و مشکلاتی داشته و دارند .
اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در راستای بهبود شرایط زندگی خود و همکاران تلاش های بی دریغ انجام داده اند و بدون اغراق دستاوردهای چشم گیری در شرکت واحد و در سطح اجتماع داشته اند سندیکا مشعلی شد پیش روی کارگران و فعالان کارگری که با امید به آینده و برای دستیابی به خواسته هایشان باید به نیرو و امکانات خود اتکا و ایمان داشته باشند و با اتحاد و همبستگی و ایجاد تشکل های کارگری می توانند مطالبات خود را بدست آورند
با گذشت اندک زمانی نتایج آنرا مشاهده کردیم و تشکل های کارگری دیگری مانند سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران و … پا به عرصه گذاشتند که باعث خشنودی و امیدواری کارگران است .
صادقانه کوشش کرده ایم که افراد مفیدی برای جامعه باشیم ولی منکر آن نیستیم که نقاط ضعف هم داشته و داریم . اما اگر منصفانه همه جوانب را بررسی کنیم سندیکا در یک شرایط عادی بازگشایی نشد و با توجه به محدودیت ها و فشارها قاعدتا» کارها بدون نقص انجام نمی شود .
سندیکا در قدم های اول که در حال آموزش قوانین به اعضا و کارگران دیگر نسبت به حقوقشان بود از کلیه جوانب مورد هجوم قرار گرفت اعضای سندیکا در محل کار از طرف مسئولان شرکت واحد و حراست ها در محیط اجتماعی از طرف نهادهای کارگری وابسته مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار ، از طرف دیگر دولتی که می بایست حقوق قانونی افراد جامعه را رعایت و اجرا کند توسط ادارات کار و نیروهای امنیتی و شهرداری عرصه را به اعضای سندیکا تنگ کردند . مسائل و مشکلات بسیاری را متحمل شده ایم ، با دستگیری های پی در پی و زندان و اخراج از کار مواجه بوده و هستیم .
در حال حاضر ۴ نفر از اعضای سندیکا در زندان به سر می برند و هفت نفر از اعضای سندیکا حدود ۵ سال است که با تحمل دستگیری ها و فشارها همچنان بیکارند و از کلیه حقوق اجتماعی محرومند و وضعیت آنها از زندانیان بهتر نیست . در دیوان عدالت اداری پی گیر شکایات خود هستند که تا به حال هیچکدام از مسئولین پاسخگو نبوده اند . تعدادی از اعضای سندیکا مجددا از کار اخراج شده اند اما در روند فعالیت های کارگری دهه های گذشته هم اگر نگاهی گذرا داشته باشیم همیشه نوع فعالیت ها یکسان نبوده و فراز و فرود های گوناگونی را مشاهده می کنیم . طی سالهایی که شرایط اجتماعی پذیرای ایجاد تشکل ها و انجام فعالیت بوده سریعا» تشکل های بسیاری به همت فعالان و کارگران بوجود آمده اند که با زحمت و تلاش آنها در ایران وزارت کار ایجاد شد و قوانین کار تصویب شد و تامین اجتماعی و … بوجود آمد .
اما با ایجاد محدودیت و تحت فشار قرار گرفتن و سرکوب از جانب دولت ها و سرمایه داران اکثر تشکل ها از هم پاشیده و فعالان یا از فعالیت دست برداشته یا به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند .
اعضای سندیکا با تحمل سختی های فراوان کماکان به عهد خود وفا کرده اند و همچنان در شرایطی که شاید بدتر از زندان باشد با ایمان به راهی که در آن قدم گذاشته اند تا شرایط زندگی کارگران بهبود یابد و شرافتمندانه و سربلند جایگاه مناسبی در جامعه برایشان مهیا شود . واقع بینانه نیست که انتظارات ما فوق بشری از آنها داشته باشیم . با احترامی که برای کلیه اشخاص و دیدگاه ههایی که مخالف عملکرد سندیکاست ، پیشنهاد می کنیم که نیرو و وقت خود را صرف سرزنش و کوبیدن و ایجاد تفرقه و یار کشی در سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر تشکل ها نکنند ، بلکه امیدواریم که از ضعف ها ی احتمالی سندیکا و اعضای آن و تشکل های دیگر پند بگیرند و تجربه کسب کنند .
فکر و امکانات خود را جهت بهبود شرایط و وضعیت کارگران بکار گیرند ، صادقانه و شفاف وارد عرصه فعالیت شوند تا ما هم از آنها بیاموزیم و خود را اصلاح نمائیم . این گوی و این میدان
هیچ تشکلی راه فعالیت و خدمت به جامعه و کارگران را بر روی دیگران سد نکرده است ، همه می توانند تشکل های موجود را حمایت کنند ، اگر کسانی عملکرد تشکل های موجود را قبول ندارند با همت و تلاش خودشان در عرصه و سیع جامعه کارگری می توانند تشکل های مورد نظر خود را ایجاد کنند .
این بی انصافی و ناجوانمردانه است اگر هر شخصی یا گروهی بخواهد از کارگران برای رسیدن به اهداف خود استفاده ابزاری نماید و باعث سر در گمی کارگران و از هم پاشیدن تشکل های موجود باشد .
به هیچ حزب یا گروهی وابسته نبوده و نیستیم و از هیچ کس دستور نمی گیریم مبنای کار سندیکا خرد و تصمیم جمعی می باشد ، بنا به موقعیت و شرایطی که پیش روی ماست سعی کرده ایم معقولانه عمل کنیم و تحت تاثیر شعارهای دور از دسترس قرار نگیریم . وظیفه تشکل های کارگری و فعالان آگاهی کارگران نسبت به حق و حقوقشان با آموزش و اطلاع رسانی و پیگیری مطالبات کارگری است . در نهایت این کارگران هستند که برای دستیابی به خواسته هایشان همگام قدم بر می دارند .
در ادامه طرح یک پرسش به ذهنم رسید . آیا با آرزوی نابودی سرمایه داری تغییری در جهان صورت می گیرد ؟ یا با تغییر روش ها و عملکرد کارگران به نوعی که نتایج مثبتی برای جامعه داشته باشد که دست آورد های بشری را کاملتر کند ؟
نظر به اینکه همیشه در گفتگوها و نوشته ها مطالب بسیاری در مورد سرمایه داری و جهانی سازی گفته و نوشته می شود از افراد صاحب نظر و کارشناس سوال می کنم که دهه های متمادی سرمایه داری و جهانی سازی به صورت عینی و علمی و عملی بسیار گسترده در جهان شکل گرفته و بر مناسبات اقتصادی و سیاسی و … حاکم شده است زمان آن نرسیده که آگاهان و منتقدان روشها و پیشنهادهای علمی وعملی را که منطبق با موقعیت امروز و حتی آینده و همگام با تکنولوژی نوین باشد ارائه دهند تا از امکانات و پتانسیل فراوان جامعه کارگری به نحوی استفاده شود که بتواند شان و جایگاه انسانی خود را در اجتماع داشته باشد و شکاف طبقاتی به حداقل برسد تا تنها به شعار و آرمان گرایی دل خوش نباشند .
در خاتمه امیدواریم که کلیه افراد و فعالان در بخش های مختلف اجتماع با صداقت و واقع بینی در حد توانشان تلاش کنند .
تا تشکل های مستقل کارگری ایجاد شوند .
دست کسانی را که دلسوزانه و صادقانه جهت یاری کارگران قدم بر می دارند یا قلم می زنند صمیمانه و به گرمی می فشاریم .
با امید گسترش صلح و عدالت در همه جهان

علی اکبر پیر هادی
عضو هیئت مدیره و مسئول کمیسیون دبیرخانه
افزایش آمار پنهان حوادث شغلی
بخش هایی از یک گزارش تحت عنوان افزایش آمارپنهان حوادث شغلی:

آمار حوادث شغلی که اعلام می شود با آنچه که در کشور رخ می دهد و از نگاه بازرسان پنهان می ماند کاملا متفاوت است زیرا هیچ نظارتی بر کارگاههای زیرزمینی و غیرمجاز که تعدادشان هم کم نیست وجود ندارد. به گزارش خبرنگار مهر، وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان متولی نظارت بر ایمنی محیطهای شغلی، آنطور که باید و شاید نتوانسته از عهده این مسئولیت بر آید. به طوری که افزایش وقوع حوادث شغلی در کارگاهها و کارخانه ها به خصوص در محیط های ناایمن و غیراستاندارد نشان می دهد که سلامت شاغلان در این قبیل محیطها به شدت تهدید می شود.
محمدعلی با ٣٣ سال سن تا یک سال قبل در کارگاه تولید مبل کار می کرد که در اثر سهل انگاری و نبود ایمنی لازم در محیط کار، دست چپش قطع می شود و چون کارفرما آنها را بیمه نکرده است تنها با دریافت مبلغی از صاحب کارگاه حالا خانه نشین است.
حمیدرضا با ۲٣ سال سن و ٣ سال سابقه کار در کارگاه زیرزمینی ساخت اسباب بازی، به دلیل اینکه از عینک محافظ استفاده نکرده بود چشم راستش را از دست داده است.
براساس ماده ۶۵ قانون تامین‌اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، صاحب کار مکلف است اقدامات لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا به اطلاع صندوق تامین ‌اجتماعی برساند. این در حالی است که چنانچه کار فرما بابت خدمات درمانی هزینه ‌ای پرداخت کرده باشد صندوق تامین‌اجتماعی هزینه‌ ها را پرداخت می‌کند.
طبق آمار سازمان بین المللی کار، سالانه دو میلیون نفر به علت حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند و ۲۷۰ میلیون نفر دچار آسیب می شوند و بیش از ۱۶۰ میلیون نفر نیز به علت قرارگرفتن در معرض عوامل زیان آور در محیط کار به بیماری شغلی مبتلا می شوند.
ایران نیز از این آمار و ارقام مستثنی نیست و هر سال اتفاقات و حوادث ناگواری در محیط های شغلی رخ می دهد که همه موارد گزارش نمی شود. به طوری که آمار حوادث شغلی در سال ٨٨ که توسط صندوق تامین اجتماعی ارائه شده است نشان می دهد ۲۱ هزار و ۷۴۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داده که ۹٨ درصد از آسیب دیدگان را جامعه آماری مردان تشکیل می دهند. همچنین ۷۶ درصد از این حادثه دیدگان متاهل بوده اند.
بیشترین حوادث ناشی از کار با رقمی معادل ۱٣ هزار و ۲۱۷ مورد به علت بی‌احتیاطی ثبت شده است. سقوط کردن، لغزیدن و ضرب ‌خوردگی در بین حوادثی که رخ داده است، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. همچنین گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال بیشتر از گروههای سنی دیگر حادثه دیده‌اند.
دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی صندوق تامین اجتماعی گزارش داده که رعایت نکردن مقررات ایمنی و استفاده از وسایل بی‌حفاظ در ۶ ‌ماهه نخست سال جاری بیشترین علت حوادث ناشی از کار در کشور بوده است.
…………………..

متاسفانه وقوع حوادث ناشی از کار در کارگاههای زیرزمینی و غیرمجاز استاندارد رو به افزایش است و هیچ گزارشی نیز از وضعیت این کارگاهها در دست نیست که بتوان از وقوع حوادث شغلی در این قبیل محیطهای کاری جلوگیری کرد.
آمار منتشره از سوی وزارت کار در سال ۱٣٨۵ نشان می دهد که در اثر حوادث شغلی، نزدیک به یک میلیون روز کاری به منظور درمان کارگران به هدر رفته و بالغ بر ۶۲ هزار روز از کار مفید کارگران به علت بستری شدن تضییع شده است.
بر اساس تحقیقات انجام شده در وزارت کار و آمارهای غیررسمی، فوت هر کارگر هفت هزار و ۲۰۰ روز کاری هزینه دارد که این هزینه برای هر کارگر ماهر و آموزش دیده حدود چهار میلیارد تومان است که شامل هزینه تربیت و آموزش کارگر، هزینه کمک به خانواده کارگر متوفی و… می شود.
بر پایه مطالعه ملی بار بیماری و عوامل خطرزا در ایران که توسط وزارت بهداشت صورت گرفته است؛ کمردرد، آرتروز، زانو و سایر اختلالات اسکلتی، عضلانی ناشی از کار مهمترین بیماریهای کشور پس از بیماریهای قلبی و عروقی شناخته شدند.
آنچه مسلم است اینکه آمارهای واقعی از حوادث شغلی در کشور به مراتب بیشتر از آماری است که وزارت کار و صندوق تامین اجتماعی گزارش می کنند. بنابراین ضروری است که بازرسی از کارگاههای غیرمجاز و زیرزمینی نیز در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گرفته تا از شدت خسارات جانی و مالی که بر پیکره نیروهای فعال کشور وارد می شود، جلوگیری شود.

گزارش از حبیب احسنی پور
فعال کارگری عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه دستگیر شد

بر پایه خبر رسیده آمده است : روز دوشنبه چهاردهم دی ما برابر با چهارم ژانویه، رضا رخشان فعال کارگری و مسوول روابط عمومی سندیکا ی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتدستگیر شد. او را ابتدا به حراست کارخانه احضار کردند و در آنجا توسط مامورین امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی برده شد. بعداز دستگیری این فعال کارگری، ماموران امنیتی به منزل وی یورش برده و با خشونت خانواده وی را که به ماموران اجازه ورود به منزل را نمی دادند برخورد کرده و به زور و تهدید وارد منزل شدند. در ادامه خبر آمده است : ماموران امنیتی بسیاری از وسایل منزل از جمله کامپیوتر ، ماهواره ، کتاب ها وتعدادی سی دی را با خود بردند. رضا رخشان طی چند ماه گذشته بارها احضار و دستگیر شد و پرونده ای نیز به اتهام» اقدام علیه امنیت کشور»و «تبلیغ علیه نظام» در دادگاه دزفول دارد.

کارگران صنعتی البرز در اعتصاب به سر می برند
به گزارش کمیته پیگیری برای ایجادتشکل های کارگری در تاریخ 14 دی آمده است : کارگران مجتمع صنعتی البرز با ۱۲۰۰ تن کارگردر اعتصاب به سر می برند.
بنا به گزارش های رسیده از کارخانه و کارگران مجتمع صنعتی البرز این کارخانه در روزهای اخیر در اعتصاب به سر برده و خواستار مطالباتشان هستند.
خواست این کارگران تمام مطالباتی است که تمام کارگران ایران دارند، حقوق عقب افتاده و یا وعده دادن مطالباتشان که متحقق نشده است.
۱۲۰۰ کارگری که در این کارخانه به کار مشغولند اعلام کرده اند تا تحقق نیافتن مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
قراردادهای ميليوني، با شرکت خودی!
به نوشته سایت آفتاب در 14 دی آمده است : معاون اداری و مالی اين سازمان، در حالی با شرکت «پ.س» اقدام به عقد قرارداد کرده که خود يکی از بنيانگذاران اين شرکت بوده و در اطلاعيه ثبت رسمی اين شرکت که در روزنامه رسمی چاپ شده، وی به‌عنوان رئيس هيأت مديره اين شرکت معرفی و منصوب شده و همچنين فردی که اکنون در سمت بازرس مديرعامل سازمان بنادر مشغول کار است نيز نايب رئيس اين شرکت خصوصی معرفی شده است.
بررسي‌های خبرنگار تابناک، حکايت از عقد قراردادهای کلان معاون يکی از زير مجموعه‌های عظيم وزارت راه با شرکتی حکايت دارد که خود وی و بازرس مدير عامل سازمان بنادر در آن سهم داشته و در هيأت مديره آن بوده‌اند. معاون اداری و مالی سازمان بنادر و دريانوردی کشور که يکی از شرکت‌های مهم و با گردش مالی بسيار کلان است، برای انجام برخی امورات از جمله تهيه و تنظيم عملکرد سال 86 يکی از معاونت‌های اين سازمان با شرکتی قرارداد بسته است که خود رئيس هيأت مديره آن بوده است.
بنابراين گزارش، اين قراردادهای معاونت اداری و مالی سازمان بنادر در حالی با شرکت «پ.س» بسته شده که در سال‌های بعد برای پيگيری قرارداد اوليه نيز الحاقيه‌هايی عقد شده و بالطبع مبالغی نيز به آن تخصيص داده شده است. جالب اينجاست که در يکی از اين الحاقيه‌های قرار داد اين سازمان با اين شرکت خصوصی مورد توجه معاون اداری و مالی سازمان، شرکت در جلسات و ارائه نقطه‌نظر يکی از وظايف و امور محوله به اين شرکت بوده است.
گفتنی است، معاون اداری و مالی اين سازمان، در حالی با شرکت «پ.س» اقدام به عقد قرارداد کرده که خود يکی از بنيانگذاران اين شرکت بوده و در اطلاعيه ثبت رسمی اين شرکت که در روزنامه رسمی چاپ شده، وی به‌عنوان رئيس هيأت مديره اين شرکت معرفی و منصوب شده و همچنين فردی که اکنون در سمت بازرس مديرعامل سازمان بنادر مشغول کار است نيز نايب رئيس اين شرکت خصوصی معرفی شده است.
توضيحات معاون مالی سازمان
معاون مال و اداری سازمان بنادر در تماس با تابناک اعلام کرد: وی فقط در 3 ماه ابتدايی تاسيس اين شرکت عضو و رييس هيأت مديره بوده و در مدت 5 سال همکاری اين شرکت با سازمان بنادر، وی هيچ‌گونه سمتی را در اين شرکت عهده دار نبوده است و همچنين در مدت زمان يک سالی که وی به اين سازمان منتقل شده است، فقط يک قرارداد با اين شرکت خصوصی عقد قرارداد شده که آن هم در رابطه با تهيه و تنظيم گزارش عملکرد سال 86 بوده است، لذا هيچ‌گونه قراردادی جز همان يک قرارداد با اين شرکت خصوصی قرارداد همکاری بسته نشده است.
در محکوميت حکم زندان برای رئيس هيات مديره سنديکای نيشکر-بيانيه سه سنديکای واحد،نيشکر،هيات موسس بازگشايی سنديکای فلزکار
جای کارگران در زندان نيست
رضا رخشان رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه در تاريخ 13ديماه 1389 جهت اجرای حکم شش ماه زندان که توسط شعبه 13 دادگاه تجديد نظر صادر شده بود به زندان منتقل شد
در پرونده که موجب صدور حکم شده بود در دادگاه بدوی نامبرده از تمامی اتهامات تبرئه شده بود ولی با اعتراض نماينده دادستان و رسيدگی در دادگاه تجديد نظر ايشان به اتهام نشرکاذيب وتشويش اذهان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده است.
جای کارگران در زندان نيست
رضا رخشان رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه در تاريخ 13ديماه 1389 جهت اجرای حکم شش ماه زندان که توسط شعبه 13 دادگاه تجديد نظر صادر شده بود به زندان منتقل شد
در پرونده که موجب صدور حکم شده بود در دادگاه بدوی نامبرده از تمامی اتهامات تبرئه شده بود ولی با اعتراض نماينده دادستان و رسيدگی در دادگاه تجديد نظر ايشان به اتهام نشرکاذيب وتشويش اذهان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده است.
ما اجرای حکم زندان برای رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه را محکوم می کنيم و خواهان لغو احکام صادره برای همه فعالين کارگری و آزادی همه کارگران زندانی می باشيم
می باشيم
با اميد به گسترش صلح و عدالت در همه جهان
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه
هيئت موسس بازگشايی سنديکای فلز کار و مکانيک
15ديماه
بی خبری از وضعيت منصور اسالو
خبرگزاری هرانا – از وضعیت رئیس سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران که در پی برگزاری مراسم یادبود علی صارمی به سلول های انفرادی منتقل شد خبری در دست نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران”هرانا” با گذشت شش روز از انتقال منصور اسالو به سلولهای انفرادی نامبرده کماکان در سلول انفرادی و در شرایط نامعلومی نگهداری می شود. منصور اسالو در پی برگزاری مراسمی که در بند 3 زندان رجایی شهر کرج برای زندانی اعدام شده علی صارمی برگذار شد به اتهام شرکت در مراسم و سخنرانی برای حاضرین از سوی حفاظت زندان احضار و به سلولهای انفرادی منتقل شد.
تعطيلی يک کتاب‌فروشی معروف ديگر در تهران
به نوشته سایت کلمه در تاریخ 15 دی آمده است : کتاب‌فروشی نشر نی تعطيل شد. به گزارش خبرنگار بخش کتاب خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، کتاب‌فروشی نشر نی که از چند روز پيش با تصميم مدير اين انتشارات تعطيل شده، عمدتا آثاری را در حوزه‌ی فلسفه، علوم اجتماعی و ادبيات عرضه مي‌کرد.
جعفر همايی » مدير نشر نی » اين روزها در سفر است و ميسر نشد تا درباره‌ی علت تعطيلی اين کتاب‌فروشی توضيح دهد. کتاب‌فروشی نشر نی در خيابان کريم‌خان زند، نبش خيابان ميرزای شيرازی قرار داشت.
به گزارش کلمه اين کتاب فروشی يکی از کتاب فروشی های معروف پايتخت بود که به عنوان محل رجوع علاقمندان حوزه ادب شناخته می شد. پيش از اين نيز برخی کتابفروشی ها به دليل حمايت نشدن از سوی دولت و مشکلات اقتصادی مجبور به تعطيل کردن کسب و کار فرهنگی خود شدند
گزارشی از شرکت کارین صنعت
در شرکت کارین صنعت،حدود 70 نفر کارگر مشغول به کار بودند. تعدادی از این کارگران اخراج شدند.این در حالی است که حقوق و مزایای آنها برای چند ماه پرداخت نشده است. بقیه کارگرانی که هنوز مشغول به کار هستند، نیز به مدت 9 ماه است که حقوقی را دریافت نکرده‌اند. کارگران اخراج شده و نیز کارگرانی که هنوز مشغول به کار هستند از کارفرما شکایت کرده اما اداره کار به نفع کارفرما رای صادر کرده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
15 دیماه 1389
اخراج 107 نفر از کارگران سه کار خانه

بر اساس گزارش رسیده از جانب کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 15 دی آمده است : حدود 107 نفر از کارگران كارخانه‌های آجر نگارین، آسفالت تپه پیرحمزه و ماسه شویی واقع در شهر سرابله از توابع استان ایلام در غرب کشور از کار اخراج شدند. لازم به ذکر است که مالکیت هر سه کار خانه را یک شخص به عهده دارد و به گفته یکی از کارگران تمامی کارگران قراردادی بوده و دلیل اخراج آنها را بالا رفتن هزینه سوخت كوره آجر ، كوره آسفالت و سوخت ماشین الات كارخانه ابلاغ كرده اند.
اخراج 20 نفر از کارگران سد ژاوه واقع در کامیارا ن

بر اساس گزارش رسیده از جانب کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 15 دی آمده است : ، کارفرمایان سد ژاوه تعداد 20 نفر از کارگران را اخراج کرده‌اند.
سد ژاوه واقع در روستای دولاب ما بین كامیاران سنندج می باشد که كارفرمایان این شركت تعدادی از رانندگان ماشین های اجاره ای كه حدود 20 نفر می باشند را، از کار اخراج كرده و با آنها تصفیه حساب نكرده اند. لازم به ذكر است كه این كارگران چهار ماه حقوق معوقه داشته و تا به امروز حقوق خود را دریافت نکرده اند.
شركت صنايع پتو ی قم تعطيل شد

به گزارش خبرنگار دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ 15 دی آمده است: دبير اجرايى خانه كارگراستان قم گفت: شركت صنايع پتو به جمع واحدهاى تعطيل شده اين استان پيوست.
على طالبى در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: اين شركت توليد‌كننده پتو بود و بهترين محصولات را توليد مي‌كرد و حدود 20 كارگر درآن اشتغال داشتند.
دبيراجرايى خانه كارگر استان قم با بيان اينكه شركت صنايع پتو متعلق به بخش خصوصى بود، اظهار داشت: اين واحد توليدى پيش از 30 سال سابقه فعاليت داشت.
وى كمبود نقدينگى و مديريت غيركارشناسى را از علل اصلى تعطيلى واحدهاى توليدى كشوردانست.
افزايش بيکاری در شهرک صنعتی عباس آباد به علت واردات

به گزارش خبرنگار دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ 15 دی آمده است: دبيراجرايى خانه كارگر پاكدشت‌گفت: واردات بي‌رويه محصولات خارجى باعث تعديل نيرو درشهرك صنعتى عباس‌آباد شده است.
عوض سلطانى درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به سابقه فعاليت حدود 10 ساله شهرك صنعتى عباس‌آباد درپاكدشت افزود: دراين شهرك صنعتى حدود يك هزار واحد صنعتى توليدى فعاليت مي‌كنند.
وى تاكيدكرد: در شهرك صنعتى عباس آباد حدود 12 هزاركارگر اشتغال به‌كار دارند.
دبيراجرايى خانه كارگرپاكدشت در پاسخ به اين سوال كه چه تعدادكارگر از شهرك صنعتى عباس آباد تعديل شده‌اند، اظهار داشت: از تعداد و آماراخراجي‌ها اطلاع ندارم.
سلطانى تاكيد كرد: اگر مسولان دولت كمك كنند شهرك صنعتى عباس آباد پاكدشت قادر است 10 هزار كارگر ديگر را نيز جذب خود كند اما اگر وضعيت مثل گذشته باشد وكنترل بر ورودكالاهاى خارجى نباشد شاهد افزايش تعطيلى واحدهاى اين شهرك صنعتى و بيكارى كارگران خواهيم بود.
پايان پيام
محمود احمدى نژاد: پول يارانه‌ها پول امام زمان است و بركت دارد
محمود احمدى نژاد در سمنان
بر پایه گزارش دریافتی در 16 دی آمده است : « در برخى از كشورها علاوه بر 8 ساعت كار معين بسيارى به دليل عشق به ميهن خود 4 ساعت نيز داوطلبانه كار مي‌كنند.
بدون خودباورى ساختن كشور ممكن نخواهد بود از جمله محورهايى كه شيطان پرستان و مستكبران در حمله به كشورهاى ديگر در پيش مي‌گيرند تلاش براى سلب خودباورى انسانهاست.
ساختن ايران نيازمند الگويى مناسب از لحاظ اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى است به طور يقين كشورهاى غربى نمي‌توانند الگويى مناسب براى ما باشند و آنچه كه مي‌تواند ايران را به قله‌هاى پيشرفت و توسعه و كمالات انسانى برساند الگوى اسلامى ـ ايرانى است.
آنچه مسلم است اين كه الگوهاى غربى به دلايل مختلف متناسب با فرهنگ و اهداف ما نيست و الگوى ايرانى نيز به دليل اتكا به نيروها و تفكرها و منابع ايرانى مي‌تواند كارآمدى اين روش را به اثبات برساند.
در 20 روز گذشته از اجراى طرح هدفمند شدن يارانه ها ميزان صميميت، احترام، دلسوزى ها، رحم و مروت‌ها و ارزش‌هاى انسانى در جامعه ايران تقويت شده است.
من يقين دارم حضرت ولى عصر (عج) اجراى موفق اين طرح را مديريت كرده و هدايت مي‌كنند.
عدالت صاحب دارد و صاحب طرح هدفمند شدن يارانه ها كه مبناى آن عدالت است حضرت مهدى (عج) است و پول يارانه ها پول امام زمان است و بركت دارد. »

کارخانه ماشين سازی گچساران بعد از افتتاح تعطيل شد
به گزارش خبرنگار دولتی کار ایران – ايلنا در تاریخ 16 دی آمده است: » سيد قدرت اله حسينی » در گفت و گو ويژه با ايلنا، در گچساران گفت: بنده قبلا گفته ام که بحث بيکاری در اين استان بويژه شهرستان گچساران تبديل به يک بحران شده و يک چيزی هم نيست که به اين راحتی ها قابل حل شود.
به گزارش ايلنا، وی با بيان اينکه دولت و مسوولان در اين استان در تلاشند با انجام و اجرای برخی پروژه ها از روند روبه رشد نرخ بيکاری جلوگيری کنند ، اظهار داشت: البته بدليل برخی سهل انگاری های مديريتی در مرکز کشور متاسفانه مشکلاتی برای فراهم کردن فرصت های شغلی بوجود آمده است.
نماينده شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی معتقدست مسوولان کهگيلويه و بويراحمد نقشی در مديريت پتروشيمی استان ندارند.
حسينی افزود: آقای استاندار، فرماندار و مجموعه نمايندگان کهگيلويه و بويراحمد به جد پيگير حل اين مشکل هستند اما هنوز دليل اين امر که چرا استان نقش مديريتی پتروشيمی را ندارد پيدا نکرده ايم.
استنباط عضو کميسيون تحقيقات و آموزش مجلس هشتم شورای اسلامی اين است که چون بخش مهمی از پتروشيمی دست بخش خصوصی است وآنها نيز دنبال منافع خودشان هستند مديريت پتروشيمی به کهگيلويه و بويراحمد واگذار نشده است.
وی از خريداری دستگاههای پتروشيمی گچساران خبر داد و يادآور شد: دستگاهها خريداری شده اما عملا در حيطه قدرت مسولين استان نيست اما پيگيريم که به يک شکلی بتوانيم با رايزنی های بيشتر، اين کار زودتر عملی شود تا بخشی از مشکلات بيکاری حل گردد.
نماينده شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی در حوزه انتخابيه ام حضور پيدا می کنم يا در تهران مراجعاتی داريم و تلفنم روشن باشد معمولا روزانه بين40 ،50 نفر برای بحث بيکاری در تماس هستند.
وی حجم روبه رشد مراجعان بيکاری برای بحث اشتغال را نگران کننده خواند و خاطرنشان کرد: آمار اعلام شده بيکاری از سوی اداره کار و امور اجتماعی گچساران 13 هزار نفر می باشد که ممکن است يک عده ثبت نام نکرده اند و يک عده هم اميد به پيدا کردن شغل نداشته باشند وثبت نام نکرده باشند.
حسينی از نبود مديريت اجرايی کهگيلويه و بويراحمد در » سد چم شير» هم انتقاد و اظهار داشت: اين طرح يک طرح ملی و وزارتخانه مديريت آن را برعهده گرفته است.
وی گفت: متاسفانه مديريت «سد چم شير» در اختيار استان فارس است و هنوز بنحو مطلوبی فعال نيست اگرچه تمهيداتی از سوی فرماندار و مسوولان شهرستانی انديشيده شده تا از نيروهای همين شهرستان و استان استفاده شود.
نماينده شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی ، نيروهای بکارگرفته در » سد چم شير » گچساران را بيشتر نيروهای غيربومی دانست و خاطرنشان کرد: اکنون پيگير کارخانه ماشين سازی گچساران که پس از افتتاح درب آن بسته شد هستيم.
شهرستان گچساران از مناطق نفتخيز کشور محسوب می شود که در کهگيلويه و بويراحمد واقع است.
بيکاری بنا بگفته تمامی مسوولان اين شهرستان برغم توليد يک چهارم نفت و گاز کشور نگران کننده است.
مسئله پرداخت یارانه های نقدی به زنان باصطلاح ” بدسرپرست “

چندی پیش در تارنمای جهان نیوز مطلبی به چاپ رسید با عنوان ” نقش زنان در هدفمندی یارانه ها”. در این مقاله از زنان بعنوان کسانی که میتوانند در راستای هدفمند کردن یارانه ها و مصرف بهینه انرژی نقش چشمگیری در جامعه ایفا کنند یاد شده و آمده است : ” زنان به عنوان مادر و همسر مي توانند آموزش لازم را در زمينه صرفه جويي در بهره مندي از مواهب الهي به خانواده ارائه داده و ضرورت صرفه جويي در مصرف درست منابع عظيم موجود در كشور را به عنوان يك راه شكرگذاري از اين نعمت ها يادآوري و توصيه و به اين طريق فراهم كردن زمينه استفاده همگاني در حال و آينده را به اعضاي خانواده گوشزد نمايند.” رژیم ولایی که با حذف یارانه ها آشکارا به سفره خالی اکثریت جمعیت کشور حمله کرده ونان را از سفره آنان چپاول میکند همچنان به فریبکاری خود ادامه میدهد. مقامات رژیم چنین وانمود میکنند که گویا مشگل اصلی کشور زیاده روی در مصرف است و زنان را تشویق میکنند تا فرهنگ کم مصرفی را در خانواده و جامعه گسترش دهند. اما در این بین تکلیف زنانی که بدلیل اینکه شوهران معتاد یا شوهرانی با مشکلات روحی و روانی دارند چه میشود؟.
طبق ماده 9 آیین نامه اجرایی ستاد هدفمند کردن یارانه ها ، یارانه ها فقط به حساب مرد واریز میشود و بدین ترتیب زنان بدلیل مشگلات شوهرانشان از دریافت این مبلغ بسیار ناچیز نیز محروم میشوند. به اعتراف مقامات رژیم زنان به اصطلاح ” بد سرپرست” براي تفكيك حساب دريافت يارانه‌ها و اثبات بي‌صلاحيتي همسرانشان باید به دادگاه مراجعه كنند. سيد ناصر موسوي عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین رابطه میگوید: زنان بدسرپرست‌ تمايل دارند تا يارانه‌اي كه از طرف دولت به آنها تعلق مي‌گيرد و به حساب سرپرست خانواده واريز مي‌شود، مجزا شود؛ به گونه‌اي كه يارانه سرپرست خانواده به حساب خود او و يارانه ديگر اعضاء خانواده در حسابي جداگانه در اختيار مادر قرار گيرد تا از اين طريق بتوانند حداقل مشكلات مالي خانواده را برطرف كنند. عضو دیگر کمیسون اقتصادی مجلس احد خیری نیز برای حل این معضل چاره اندیشی کرده و میگوید :” معتقدم براي زنان بدسرپرست كه با چنين مشكلاتي مواجه هستند، بهتر است شرايطي مهيا شود تا با ارائه مدارك و مستنداتي در اين زمينه براي افتتاح حساب جداگانه به زيرمجموعه وزارت رفاه مراجعه كنند و به عنوان سرپرست دوم خانواده معرفي شوند و بتوانند يارانه‌ خود و فرزندان را در حساب جداگانه‌اي دريافت كنند. او ادامه میدهد: ” معتقدم اگر زني ادعاي بدسرپرستي داشته باشد، با ارائه مدارك و مستندات و با تأييد مراجع ذي‌ربط مي‌تواند در اين زمينه اقدام كند كه بهتر است براي دريافت يارانه‌ها، حسابي با نام مادر خانواده افتتاح شود.” نصرالله ترابي ، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نیز در این رابطه گفته است که : “زنان بدسرپرست مي‌توانند از طريق دادگاه و بهزيستي، عدم واريز يارانه‌ها به حساب سرپرست بي‌صلاحيت را درخواست كنند”.
اظهارات دست اندکاران مجلس ولایی از چند زاویه قابل تعمق است. یک – همه آنها بر این اصل که زن خانواده حتی در صورت عدم صلاحیت شوهر نمیتواند سرپرستی خانواده را به عهده بگیرد متفق القول هستند و حتی دست به خلق واژه جدیدی به نام زنان بد سرپرست زده اند. دو- زنان برای اثبات عدم صلاحیت همسرانشان باید مدارک لازم را فراهم کنند و با کمک نهادهای فاسدی نظیر بهزیستی که حاضر است فقط ماهیانه 30 هزار تومان به زنان تحت پوشش این سازمان پرداخت کند و لی بنا به اعتراف یک مقام شورای عالی‌ بهزیستی 80 درصد بودجه خود را صرف فعالیت‌های قرآنی میکند، به دادگاه مراجعه کنند تا شاید دل قاضی ضد زن دادگاه به رحم آمده و مرحمتی بکند و حکمی صادر کند که این مبلغ یارانه ناچیز به حساب زن واریز شود. برای مجلس گردانان رژیم ولایی که جیبهایشان از صدقه سر یارانه های دولتی سرشار است و از غم نان زنان کارگر و زحمتکش بی اطلاع، اصلا مهم نیست که چند صباحی دیگر این زنان را برای دریافت پشیزی دست به سر کنند. سه- دست اندرکاران رژیم به نوعی اعتراف میکنند که زمان تصویب آئین نامه یارانه ها به مسئله زنان بد سرپرست توجهی نشده بطوری که سيدناصر موسوي عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید که ” در اين خصوص بايد تبصره‌اي به قانون يا بودجه سال 90 اضافه شود يا راهكاري در اين زمينه از سوي دولت انديشيده‌ شود تا از طريق برنامه‌ريزي و همكاري ميان دولت و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي كه دست‌اندركار پرداخت يارانه‌هاي نقدي هستند، اقدامي براي رفاه خانواده‌هاي بدسرپرست صورت گيرد.” آش آنقدر شور شده است که حتی نمايندگان زن مجلس در نامه اي خطاب به احمدی نژاد خواستار رسيدگي به وضعيت معيشت زنان بدسرپرست در طرح هدفمند كردن يارانه ها شدند. با این همه مشگل تنها محدود به زنان به اصطلاح بد سرپرست نیست و مقامات رژیم حتی در بدترین شرایط حاضر نیستند که حق زنان را به رسمیت بشناسند. در این نظام حتی یارانه کودکانی که تا سن هفت سالگی تحت حضانت مادرانشان قرار دارند نیز به حساب پدران آنها واریز میشود. بنا به گزارش خبرگذاری مهر روزانه 600 نفر به ستاد هدفمند کردن یارانه های تهران مراجعه میکنند که 70 درصد این مراجعات مربوط به تعیین سرپرست بچه های طلاق است.
***************************
طرح کاهش ساعات کاری زنان
رژیم اسلامی به تبلیغات و تلاش‌های خود برای خانه نشین کردن زنان شدت بیشتری داده است. مقامات دستگاه ولایی اکنون و همزمان با چرندیات خود در باره طرح دورکاری مسأله کاهش ساعات کار زنان را نیز که از مدتها قبل به تصویب رسیده بود بار دیگر پیش کشیده اند. رژیم فریبکارانه چنین وانمود می‌کند که این تلاش‌ها با نیت خیر و بمنظور ارتقا منزلت زنان، آسایش خانواده‌ها و مدرن کردن سیستم کاری و اداری کشور صورت می‌گیرد. منیره نوبخت، عضو شورای فرهنگی‌ و اجتماعی رژیم که به یکی‌ از سخنگویان اصلی‌ طرح‌های ارتجاعی دولت پادگانی تبدیل شده، در باره پیشینه طرح کاهش ساعات کار زنان گفته که “برخي‌ از مخالفان قانون كاهش ساعات كاري زنان معتقد بودند اگر اين قانون اجرايي شود موجب كاهش فرصت‌هاي شغلي براي زنان خواهد شد؛ در حالي كه هزينه كردن در اين زمينه موجب استحكام بنيان خانواده و سلامت جامعه مي‌شود همچنين توجه به نقش مادري و همسري زنان به مراتب مهمتر از ايفاي نقش‌هاي اجتماعي آنهاست. “
معصومه محمدی رئيس اداره بين‌الملل اداره كل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در رابطه با طرح کاهش ساعات کار زنان با بیشرمی تمام گفته که هدف اصلی‌ این طرح نه خانه نشین کردن زنان بلکه کاهش فشار‌های مضاعف بر زنان است. با وجود این قسم دروغ دم خروس طرح ضدّ زن رژیم پیدا است. محمدی در گفتگوی خود با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه ضمن برجسته کردن ماهیت ضدّ زن و ضدّ دمکراتیک قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی تاکید کرده است که ” سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه زنان در ابتدا به ايفاي مهمترين وظيفه خود يعني نقش همسري و مادري بپردازند و در عين حال مشاركت اجتماعي آنها بدون ايجاد دغدغه و لطمه به بنيان خانواده صورت پذيرد.” او همچنین گفته است که “كاهش ساعات كاري زنان مي‌تواند به حضور بيشتر آنها در جايگاه اصلي خود يعني نقش همسري و مادري كمك كند؛ ساعات كار طولاني، موجب حضور همراه با خستگي زنان در خانه شده و رسيدگي به امور خانه پس از پايان فعاليت اجتماعي نيز سبب خستگي روحي و رواني آنها مي‌شود.” محمدی از دولت خواسته تا در این زمینه بطور جدی برنامه ریزی کند.
یک مقام دیگر نظام اسلامی، طیبه صفایی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، حتی فراتر رفته و اعلام کرده است که اشتغال تمام وقت زنان باعث كاهش جذب نيروي زن در سطح جامعه مي‌شود. صفایی خبر داده است که طرح کاهش ساعات کار زنان در مورد زنان پرستار و زنانی که همسرشان معلول است به اجرا درآمده است. اعلام اجرای کاهش کار زنان پرستار در حالی‌ صورت می‌گیرد که بنا به گفته شمس الدین شمس، رئیس شورای عالی‌ نظام پرستاری، بیمارستان‌ها با کمبود شدید بودجه مواجه اند و اضافه کار پرستاران با ۹ ماه تأخیر پرداخت میشود. شمس گفته که این پدیده تازه ای‌ نیست و “پرستاران به این وضع عادت کرده اند “.
طرحی که فریبکارانه و به بهانه “افزایش حضور زنان در جامعه” در دستور کار دولت قرار گرفته در حقیقت طرحی برای راندن زنان از حوضه عمومی و خانه نشین کردن آنان است. طرحی که در شرایط یک بحران وخیم اقتصادی، حذف یارانه ها، افزایش قیمت‌ها و بحران عظیم بیکاری قرار است به اجرا درآید همزمان دو هدف را دنبال میکند. اولا دولت پادگانی تلاش میکند تا نقش و حضور زنان در بازار کار ایران را کمرنگ تر کند و فرصت‌های ناچیز شغلی‌ موجود را نیز از زنان بگیرد. ثانیا، این طرح ادامه سیاست‌های ضدّ زن نظامی است که از همان ابتدا کار مشترک زنان و مردان و حضور زنان در حیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌ ایران را خطری برای موجودیت خود میدانسته و میداند. تلاش‌های دولت برای کاهش نقش اجتماعی زنان و تبدیل کردن آنان به “نان خور” مردان و تقلیل هویت آنان به مادر و همسراما قدم به قدم و لحظه به لحظه دستگاه ولایی را در مقابل زنان ایران قرار داده است.
قتل کارگر آسفالت کار
نایین – فرمانده نیروی انتظامی نایین اعلام کرد : برخورد تریلر با یک کارگر آسفالت کار در کیلومتر ٢٠ جاده نیستانک – نایین منجر به قتل این کارگر شد. سرهنگ محمد علی یوسیلیانی افزود، این حادثه بر اثر بی احتیاطی راننده تریلر اتفاق افتاد و منجر به مرگ کارگر آسفالت کار شد که در استخدام پیمانکار اداره راه و ترابری بود. ما پیمانکار و کارفرمای او یعنی اداره راه و ترابری را قاتلان این کارگر و مقصران این حادثه می دانیم. آن ها برای کارگران آسفالت کار حاشیه ایمنی در جاده فراهم نساخته اند، چون هزینه دارد .
کارگران کنف کار برای زنده ماندن

کارگران جمعا در حدود یک میلیارد و صد میلیون تومان از کارخانه طلبکار هستند. ارغوان زهرابی، حتی اصغریان مدیرکل اداره صنایع و معادن رشت را فریفته و به وی گفته بود که با سازمان گسترش در تهران مذاکره کرده و اسناد انتقال مالکیت کارخانه را تهیه و آماده انتقال کرده است. در حالی که اصغریان پس ازپرس و جو از صنایع متوجه شد که ارغوان زهرابی آن ها را دور زده و فریبشان داده است. لذا علیرغم تماس های مکرر، ارغوان زهرابی و وکیل وی حاضر به پاسخگویی نشدند. کارگران پس از تجمع ۴٠ نفری روز دوشنبه ٦/١٠/٨٩ در مقابل فرمانداری رشت، روز چهارشنبه ٨/١٠/٨٩ برای گرفتن جواب به فرمانداری رفتند اما بدون نتیجه به کارخانه بازگشتند. سه خودرو الگانس پلیس در مقابل در ورودی فرمانداری حضور کارگرانی را که برای گرفتن پاسخ به فرمانداری آمده بودند زیر نظر داشتند و فضای روانی وحشت در اطراف فرمانداری به وجود آورده بودند.
یکی از کارگران می گفت : تا زمانی که ما تشکیلات کارگری نداشته باشیم حرفمان به کرسی نمی نشینند. مگر این کشورهای دیگر دراروپا و جاهای دیگر را نمی بینید که چگونه کارگرانشان با استفاده از تشکیلات کارگری مانند اتحادیه و …. در مقابل سرمایه داران و دولت حامی آن ها می ایستند. مثلاً همین بچه محصل ها و دانشجویان در انگلستان ایتالیا و یونان در مقابل ظلم سرمایه می ایستند. در مقابل، اتحادیه کارگری و سایر تشکیلات های کارگری هم از آن ها حمایت می کنند. در حالی که ما از کارخانه ایران کنف که در چند قدمی ما قرار دارد و از سرنوشت کارگرانش که بیش از چهل ماه است حقوق دریافت نکرده اند خبر نداریم و این برای خود من هم سوال است که چرا؟ در این میان کارگر دیگری از یکی از شرکت های سازه های بتنی نام برد که کارگرانش را اخراج کرده و هنوز تلاش های کارگران آن شرکت به جایی نرسیده و به همین دلیل سخنان کارگر اولی را تائید می کرد. راستی چاره کار چیست؟ کارگران به چهره یکدیگر می نگریستند و در خطوط چهره های یکدیگر به دنبال جواب می گشتند
خالد حسینی عضو کمیته هماهنگی تشکل های کارگری دستگیر شد

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری : بر اساس گزارش رسیده، روز چهار شنبه مورخه ۱۵/ ۱۰/٨۹ ساعت ۱و ٣۰ دقیقه ظهر،
لازم به ذکر است که خالد حسینی با همکاری مردم قصد ترک آنجا را داشت اما هنگام ترک میدان، توسط مامورین به وی تیراندازی و خودرو او مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در همان موقع کودک ۱۴ساله¬ای به¬نام سالار خالدیان نیز از ناحیه مچ¬ پا زخمی شد و به بیمارستان انتقال یافت و خالد حسینی هم به بهانه واهی از طرف ماموران کلانتری ۱۱ بازداشت و تا هنگام تهیه این خبر در بازداشت به سر می‌برد.
ادامه بازداشت خالد حسینی و ضرب و شتم او توسط نیروهای امنیتی
بر اساس گزارش رسیده، خالد حسینی از فعالین کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که روز چهارشنبه 15 دیماه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، قاضی دادگاه، حکم آزادی خالد حسینی را صادر کرده که این حکم با دخالت و مخالفت ماموران نیروهای امنیتی روبرو شد. ماموران نیروهای امنیتی، خالد حسینی را به مجددا به بازداشتگاه برگردانده و او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. هم اکنون خالد حسینی علیرغم صدور حکم آزادی او از طرف قاضی دادگاه، همچنان در زندان ساحلی شهر سنندج به سر می‌برد و این در حالی است که از وضعیت جسمی نامناسبی به سر می‌برد.
ما، اعضا کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ضرب و شتم و دستگیری خالد حسینی را شدیدا محکوم می‌کنیم و از تمام تشکل ها و نهادهای کارگری ایران و جهان می خواهیم به هر شیوه ممکن که لازم است برای آزادی فوری و بی قید و شرط خالد حسینی وتمامی کارگران زندانی اقدام نمایند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
17 دیماه 1389
دستمزد
كارگران نگران سرنوشت مزد سال آينده هستند

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 18 دی آمده است : دبير اجرايي خانه كارگر شهر ري مي‌گويد: با توجه به مصوبه اخير كارگروه اصلاح وبازنگري قانون‌كار، كارگران از هم اكنون نگران تشكيل جلسات شوراي عالي‌كار براي تعيين مزد سال 90 هستند.
علي‌تركاشوند در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: مصوبه اخير وزيران عضو كارگروه اصلاح و بازنگري قانون كار مبني بر رسميت يافتن جلسات شوراي عالي‌كار بر اساس حضور حداكثري اعضا باعث نگراني كارگران شده است.
وي افزود: مهمترين نگراني و دغدغه كارگران، موضوع تعيين دستمزدهاي سال 90 در شوراي عالي كار است.
اين فعال كارگري با يادآوري اينكه در سالهاي گذشته با وجود حضور نمايندگان كارگري در شوراي عالي‌كار، حداقل دستمزد تعيين شده هيچگاه تامين كننده خواسته‌هاي اقتصادي و معيشتي جامعه كارگري نبوده‌است؛ افزود: با موصبه اخير كارگران بيش از پيش نگران نحوه تعيين دستمزدهاي خود شده‌اند.
دبيراجرايي خانه كارگر شهرري تصريح كرد: بر اساس مصوبه جديد اين نگراني وجود دارد كه اعضاي كارفرمايي و دولتي شوراي عالي‌كار به عنوان اكثريت اين شورا بايكديگر و در غياب كارگران در مورد موضوع مزد به توافق برسند.
تركاشوند گفت: اين موضوع نقض آشكار سه جانيه گرايي در گفت‌وگو‌هاي اجتماعي است.
وي افزود: در شرايطي كه به دليل هدفمند سازي يارانه‌ها احتمال افزايش هزينه‌هاي زندگي وجود دارد؛ كارگران انتظار مساعدت شوراي‌عالي‌كار را براي افزايش واقعي‌تر شدن دستمزدها دارند.
پايان پيام

تامين اجتماعي زمينه سو‌ء استفاده از قانون را فراهم كرده‌است

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 18 دی آمده است : رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني و استادكاران استان قزوين مي‌گويد: اقدام مجلس شوراي اسلامي و دولت دهم در تصويب و دستوالعمل اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در سطح كشور بسيار ستودني است.
به گزارش ايلنا، بهمن قرباني، با اشاره به اينكه برخورداري از مزاياي بيمه‌هاي تامين اجتماعي همواره در سال هاي گذشته يكي از مطالبات و خواسته هاي بحق كليه كارگران ساختماني كشور و تشكل هاي كارگري بوده‌ است، افزود: هيچ مقام يا مسئولي حق ندارد از اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني به هر دليلي خودداري كند.
وي با اظهار اينكه هم اكنون 382 نفر عضو انجمن صنفي كارگران ساختماني و استادكاران شهر قزوين هستند، گفت: دولت بايد با افزايش نقش انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني و استادكاران در كليه استان ها به افزايش كارايي اجراي اين قانون كمك كند.
رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني و استادكاران استان قزوين در ادامه اعلام كرد: متاسفانه سازمان فني وحرفه اي استان قزوين علي رغم پيگيري هاي مجدانه و مداوم اين انجمن صنفي و برگزاري جلسات متعدد در استانداري باحضور مديران ارشد استاني ، نقشي براي نظارت انجمن صنفي بر اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني قائل نيست.
قرباني با اشاره به ارسال شكايت از عملكرد نهادهاي مربوط به بيمه كارگران ساختماني به رئيس جمهور محترم وهيات دولت ، اظهاركرد: متاسفانه سازمان فني وحرفه اي با اخذ آزمون مهارت درجه 3 و تنها با طرح حداكثر 5 پرسش در خصوص مسايل ساختماني به هر متقاضي و درخواست كننده بدون اينكه بداند اين فرد واقعا در صنعت ساختمان فعال است يا نه ، به راحتي كارت مهارت فني داده و زمينه سواستفاده از بيمه كارگران ساختماني را فراهم كرده است.
وي با بيان اينكه سهميه استان قزوين براي سه سال از امسال تا سال 91 ،هفت هزار نفر براي استفاده ازبيمه كارگران ساختماني در نظر گرفته شده است، افزود :قرار است امسال 2هزار و براي دو سال بعد هم به ازاي هر سال 2500نفر بتوانند از خدمات بيمه اي كارگران ساختماني استفاده كنند.
رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني و استادكاران استان قزوين افزود: هم اكنون 2400نفر از خدمات بيمه كارگان ساختماني استفاده كرده اند كه براساس مشاهدات ما 20درصد به غير از كارگران ساختماني نظير كشاورز ، كاسب و راننده از خدمات اين بيمه به علت پايين بودن نرخ پرداختي استفاده مي كنند كه بايد نهادهاي نظير فني وحرفه اي و تامين اجتماعي در اين خصوص پاسخگو باشند.
پايان پيام

درخواست از معلمان برای تبيين حذف يارانه ها
به گزارش آتی نيوز به نقل از سايت اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران درتاریخ 18 دی آمده است : مرتضى تمدن در جلسه‌اى كه با حضور مدير كل و روساى مناطق آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد، اجراى هدفمند سازى يارانه‌ها را انقلاب اقتصادى خواند و گفت: به لطف خدا اين طرح با ثبات و آرامش در حال اجرا است.
وى افزود: نخستين پيامد اجراى اين قانون ثبات در بازار است و در آينده كمتر شاهد بى ثباتى و تغييرات غير قابل پيش بينى و تند در قيمت‌ها خواهيم بود؛ اگر هم قيمت كالايى رشد داشته باشد، اين رشد منطقي، آرام، قابل پيش بينى و متناسب با درآمد مردم خواهد بود
وى افزود: معلمان و قشر فرهنگى جامعه در كنار ديگر اقشار مردم در اجراى اين قانون بسيار هوشمندانه عمل كردند.
تمدن از دست اندركاران آموزش و پرورش به عنوان عوامل خير و صلاح كشور نام برد و گفت: آموزش و پرورش، امروز مهمترين و خطيرترين جايگاه را در نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران دارد.
وى از معلمان خواست در تبيين و توضيح آثار و بركات هدفمندسازى يارانه‌ها به دانش آموزان، اولياء و خانواده‌ها همچنان فعال و كوشا باشند.
پدرام نصرالهی از زندان آزاد شد
روز شنبه، هیجدهم دی ماه 1389، پدارم نصرالهی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با قرار وثیقه 40 میلیون تومانی از زندان آزاد شد.ا ست.لازم به ذکر است که پدرام نصرالهی بعد از گرفتن نامه آزادی موقت، به وی اطلاع داده شد که باید به اداره اطلاعات مراجعه کند. وی با مراجعه به اداره اطلاعات و تحویل نامه آزادی به آن اداره، آزاد شد.ا
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
دستمزد
قطار تعيين نرخ دستمزد كارگران به ايستگاه نهايي نزديك مي‌شود؛
قد كوتاه جيب‌ها و ديوار بزرگ معيشت
به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 18 دی آمده است : سال كه از نيمه مي‌گذرد هياهو و شور و نشاط جديدي جامعه كارگري را به خود مشغول مي‌كند. ولوله‌اي كه به اميد افزايش منطقي حداقل دسنمزد كارگران متناسب با نرخ تورم و خط فقر به وجود مي‌آيد اما متاسفانه با افزايش ناچيز دستمزد كارگران به سرعت به محاق مي‌رود.
تعيين حداقل دستمزد كارگران داستاني است كه هر ساله با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال آغاز مي‌شود و قصه‌گوهاي آن نيز نمايندگان كارگران، كارفرماها و دولت هستند كه پس از روايت داستان خود براي جامعه كارگري اين كتاب را مي‌بندند و در سال آينده با ايجاد تغييرات جزئي در داستان مجددا آن را روايت مي‌كنند.
كارگران نيز نيك مي‌دانند اميدهايي كه به افزايش چشمگير حقوقشان دارند واهي و دور از دسترس است اما شايد براساس همان اصل كه مي‌گويد»انسان به اميد زنده است»همچنان اميدوارند كه روزي در سنت و قانون تعيين حداقل دستمزدشان تغييري حاصل شود و حقوق آنها فاحش چشمگيري با هزينه‌هاي ماهانه‌شان نداشته باشد.
هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش حقوق كارگران
داريوش قنبري عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اين مطلب كه حداقل دستمزد كارگران بايد نسبت خاصي با خط فقر حاكم بر جامعه داشته باشد مي‌گويد: با توجه به اين‌كه در كلان‌شهرهايي مانند تهران حداقل دستمزد بسيار پايين‌تر از خط فقر است، بايد تجديدنظر اساسي در تعيين معيشت كارگران و حقوق‌بگيران كشور صورت گيرد.
وي مي‌افزايد: حداقل دستمزدي كه از سوي شوراي سه‌جانبه كارگر، كارفرما و دولت تعيين مي‌شود به‌هيچ وجه عادلانه نيست و فشار مضاعفي را بر خانوار‌هاي ضعيف جامعه وارد مي‌كند. علاوه بر اين در استاني چون تهران حداقل دستمزد يك سوم خط فقر است.
به گفته قنبري براي تعيين حداقل دستمزد يا بايد ميانگين خط فقر را در نظر بگيريم و يا حقوق تعيين شده بايد تنها 10درصد كمتر از خط فقر باشد.
با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در ماه‌هاي پاياني سال 89 به نظر مي‌رسد كه بايد حقوق كارگران نيز متاثر از اجراي اين قانون با افزايش نسبي همراه باشد.كارشناسان معتقدند كه براي تعيين دستمزد سال آينده کارگران، علاوه بر در نظر گرفتن نرخ تورم و معيشت خانوار، بايد به موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها نيز پرداخت. در واقع بحث بر سر چگونگي تاثير هدفمندي يارانه‌ها بر معيشت خانوار کارگري و مشمولين قانون کار در کنار دو موضوع ديگر ذکر شده را بايد 3 محور اصلي تعيين دستمزد سال90 كارگران دانست.
تعيين دستمزد ماهيانه کارگران، ميزان روزانه آن، سنوات و تغييرات مزدي بر اساس سطوح مختلف شغلي؛ مهمترين موضوعاتي هستند که نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت عضو شوراي عالي کار بايد در رابطه با آنها تا اسفند ماه سالجاري توافق کنند.
بر اين اساس تشکيل کميته‌هاي تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران، بررسي هفته به هفته گزارشات بانک مرکزي از تغييرات سبد هزينه‌هاي خانوار و تطبيق آن با گزارشات مرکز آمار و بررسي‌هاي کميته‌ها و تلاش براي واقعي شدن دستمزدها در زمان واقعي کردن قيمت‌ها از مهمترين برنامه‌هاي شوراي 3جانبه در تعيين حداقل مزد سال آينده اعلام شده است. اين در حالي است كه تشکيل کميته‌هاي کارشناسي کارگري تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران، از اولين و مهمترين اقدامات قبل از اعلام نهايي حداقل دستمزد سال آينده بيش از 7 ميليون و 500 هزار کارگر و مشولان قانون کار است.
از عرش تا فرش؛ از خط فقر تا حداقل دستمزد كارگران
علي دهقان‌کيا عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران با تشريح اقدامات سالجاري کميته‌هاي کارگري و برنامه‌هاي کارگران براي نحوه بررسي هزينه‌ها و حداقل‌هاي خانوار در سال جاري تصريح مي‌كند: در ابتداي کار ما خودمان به عنوان نمايندگان کارگري به دنبال دسترسي به آمار و اطلاعات واقعي از قيمت‌ها و نرخ تورم هستيم و بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته قرار است با آغاز به کار بررسي حداقل دستمزد سال آينده کارگران، گزارشات هفتگي بانک مرکزي از وضعيت اقلام مصرفي خانوار تهيه و بررسي شود، از اين رو مي‌توان نرخ‌هاي تورم هر هفته را نسبت به هفته قبل از خود و حتي سال قبل از آن در اختيار داشت.
اين مقام مسئول کارگري هدف از پيگيري آمار و ارقام وضعيت سبد هزينه‌هاي خانوار و نرخ تورم بانک مرکزي را دستيابي به نرخ‌هاي واقعي مي داند و خاطر نشان مي‌كند: در اين زمينه نتيجه بررسي‌ها و ارزيابي‌هاي خود کميته‌هاي کارگري تعيين دستمزد سال 90 نيز با گزارشات مراکزي همچون بانک مرکزي مطابقت داده مي‌شود.
در نخستين نشست نمايندگان كارگري پيشنهاد تعيين 500 هزار تومان به عنوان كف حقوق كارگران در سال 90 مطرح شد اما به نظر نمي‌رسد در نشست 3جانبه با افزايش 197هزار توماني حقوق كارگران موافقت شود.
کمیته تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران استان تهران در اولین نشست خود وضعیت قیمت‌ها در بازار، نرخ تورم و میزان افزایش دستمزدها در 5 سال گذشته و همچنین میزان افزایش قیمت‌های اقلام مصرفی در هزینه‌های خانوار را مورد بحث و ارزیابی قرار داده بود و براساس آن خواستار افزايش منطقي حقوق كارگران بر پايه افزايش تورم شده بود.نگرانی در مورد حداقل دستمزد کارگران در حالی وجود دارد که هرچقدر فاصله بین دریافتی و هزینه‌های خانوار کارگری بیشتر شود قدرت خرید آنها كاهش خواهد يافت و این موضوع خود به خود در میزان بهره‌وری و تولید كار آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت.
نمايندگان جامعه كارگري خواستار آن هستند كه دولت همزمان با آزادسازی قیمت‌ها، مسئله مربوط به کیفیت دستمزد کارگران و واقعی شدن آن را نیز در نظر بگیرد چرا كه معتقدند واقعی دیدن نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها در سطح جامعه باید با واقع شدن دستمزدها همراه باشد.
ماده 41 قانون كار تكليف مزد را تعيين كرده است. از طريق بانك مركزي تورم مشخص مي‌شود و سبد هزينه خانوار نيز براساس نرخ تورم سنجيده مي‌شود. براساس آنچه طي سال‌هاي اخير در كشور حكمفرما بوده است حداقل حقوق كارگران هر ساله 15 تا 25 افرايش پيدا مي‌كند و بيش از آن نيز نيست.
در صورتي كه براساس سنت هر ساله 20 درصد به حقوق 303 هزار تومانی امسال کارگران افزوده شود حداقل دستمزد كارگران در سال آينده 363 هزار تومان خواهد بود و به نظر نمي‌رسد كه اين دستمزد تناسب چنداني با خط فقر و تورم حاكم بر جامعه داشته باشد.
افزايش نامناسب حقوق كارگران مي‌تواند در نهايت منجر به بيشتر شدن فقرا و افزايش فاصله طبقاتي در كشور شود.
پايان پيام
باز گردادن منصور اسالو رهبر سنديکای شرکت واحد به بند عمومی

بنابه گزارشات رسيده از ایران روز شنبه 18 دی ماه 89 آمده است : منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه پس از تحمل 8 روز سلول انفرادی و شرايط طاقت فرسا و غير انسانی در بند 1 معروف به سگدونی به بند 3 زندان گوهردشت کرج بازگردانده شد. رهبر سنديکای شرکت واحد بدليل شرکت در مراسم گراميداشت شهيد راه آزادی مردم ايران علی صارمی روز 11 دی ماه به سلولهای انفرادی منتقل شد.
بازجويان وزارت اطلاعات برای ايجاد رعب و وحشت در اين بند او را به سلولهای انفرادی منتقل کردند ولی زندانيان سياسی با ارسال پيام ها و برگزاری گسترده مراسم گراميداشت برای اين شهيد به ترفندها و اعمال ضدبشری بازجويان وزارت اطلاعات وقعی ننهادند.
در حال حاضر 2 زندانی سياسی به نام های رضا جوشن و محمد رضا پور شجری وبلاگ نويس در سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی زندانی هستند.
معرفي 5 هزار كارگر ساختماني به فني و حرفه‌اي

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 18 دی آمده است : دبيراجرايي خانه كارگر استان كردستان گفت: بيشتركارگران اين استان همان حداقل مزد را مي‌گيرند.
عباسعلي صفري درگفت‌وگو باخبرنگار ايلنا افزود: استان كردستان حدود 11 هزار كارگر دارد اما برخي از واحدهاي توليدي صنعتي استان طي سال‌هاي گذشته تعطيل و كارگران آن بيكارشده‌اند.
اين فعال كارگري دراستان كردستان خواستار توجه مسوولان‌ كشور به خصوص وزراي كار و صنايع براي حل مشكلات واحدهاي ورشكسته‌شد وگفت: البته استانداركردستان نشان داده كه توجه خوبي به صنايع استان دارد و مي‌خواهد كه مشكلات واحدهاي توليدي استان را كاهش دهد.
دبيراجرايي خانه كارگر كردستان تصريح كرد: اگر وضعيت فعلي دركردستان ادامه داشته باشد وضعيت كارگران در سال 90 به مراتب بدترخواهد شد.
صفري از معرفي 5 هزار كارگر ساختماني استان كردستان به سازمان فني و حرفه‌اي خبر داد واظهار داشت: كارگران با دريافت كارت مهارت مي‌توانند به تامين اجتماعي مراجعه و از مزاياي بيمه آن بهره مند شوند.
پايان پيام

بدون شرح
آموزه های قرآنی کارگران باید تقویت شود

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 18 دی آمده است : علیرضا محجوب گفت: آموزه‌های دینی و قرآنی کارگران باید تقویت شود زيرا آنان پرجمعیت‌ترین قشر جامعه هستند.
به گزارش ايلنا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی كه در جمع مدیران اجرایی دارالقرآن خانه کارگر سخن مي‌گفت، فعالیت‌های قرآنی در حوزه‌های کارگری را ناکافی دانست و افزود: همه مسئولان و نیز خود کارگران باید دست در دست هم نهند تا در جهت تقویت فعالیت های قرآنی جامعه کارگری گام بردارند.
رئیس دارالقرآن خانه کارگر با بیان این مطلب که فعالیت‌های قرآنی در کارخانجات و سازمان‌ها سبب انس بیشتر کارکنان با این آموزه ها می شود گفت : قطعاً میزان بهره‌وری در این کارخانجات افزایش پیدا می‌کند چراکه نیروهای مومن و قرآنی به این جهت که از روحیه اسلامی و اخلاقی برخوردار هستند در انجام وظایفی که به آنان محول می‌شود جدیت بیشتری دارند و به بهترین نحو ممکن به ارائه آن می‌پردازند و این مسئله رابطه مستقیم با تولید دارد و هر میزان بهره‌وری در افزایش پیدا کند، تولید افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه جامعه به سمت پیشرفت و تعالی گام برمی‌دارد.
محجوب، فعالیت‌های دارالقرآن خانه کارگر را در حوزه کارگری ناکافی دانست و از مدیران اجرایی خود خواست تا با جدیت بیشتر در جهت توسعه فعالیت‌های قرآنی گام بردارند.
لازم به ذکر است که دارالقرآن خانه کارگر فعالیت خود را از سال 1385 با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با هدف ترویج و توسعه فعالیت‌های قرآن بین عموم مردم به ویژه جامعه کارگری آغاز نموده است که تاکنون توانسته است بیش از 20 هزار نفر از کارگران و خانواده‌های آنان را از آموزه‌های دینی و قرآنی بهره‌مند سازد.
پايان پيام

مستندات افزايش اشتغال را منتشر كنيد

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 19 دی آمده است : دبير اجرايي خانه كارگر اصفهان با ابراز خرسندي از اظهارات مسوولان اين استان مبني افزايش اشتغال در اين استان خواستار انتشار جزييات و مستندات مربوطه به اين موضوع شد.
اصغر برشان در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت: مسوولان استان اصفهان به تازگي از افزايش اشتغال در اين استان خبر مي‌دهند و مدعي هستند كه طبق اهداف تعيين شده در سال 89 به تعهدات خود مبني بر افزايش فرصت‌هاي شغلي عمل كرده اند.
وي افزود: اين اظهارات در حالي است كه طبق گزارش‌هاي سازمان تامين اجتماعي براي سال 89 در تعداد بيمه شدگان سازمان تغيير محسوسي صورت نگرفته است.
وي يادآور شد: در صورت افزايش فرصت‌هاي شغلي پايداربايد تعداد بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي نيز به همان اندازه افزايش يابد.
دبير اجرايي خانه كارگر استان اصفهان با بيان اينكه افزايش اشتغال در اين استان صنعتي جاي تقدير دارد از مسوولان استاني خواست تا جهت تنوير افكار عمومي مستندات مربوطه را نيز منتشر كنند.
پايان پيام
واردات انبوه شکر و نابودی مزارع چغندر و نيشکر داخلی
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 19 دی آمده است :در سالهای اخير مزارع چغندر قند و نيشکر با افزايش مشکلات کارخانه های توليد کننده سودآوری خود را برای کشاورزان از دست داده است و در برخی از موارد اين زمينها تغييرکاربری داده اند.
در واقع از زمانی که تعرفه واردات شکر به 4 درصد کاهش يافت و ورود انبوهی از شکرهای وارداتی بازار های داخلی را فراگرفت، کارخانه ها توان توليد را از دست داده اند و کشاورزان هم انگيزه ای برای کاشت ندارند.
گرچه در2 سال گذشته تعرفه واردات شکر به 25 درصد رسيد و در سالجاري، وزارت جهاد کشاورزی با افزايش قيمت خريد اين محصول سعی در تقويت انگيزه کشاورزان برای کشت آن دارد اما شرايط کنونی وضعيت مناسبی را برای کشاورزان رقم نخواهد زد.
ميزان کشت اين محصول در اين سالها با کاهش چشمگيری مواجه بوده است به طوريکه در سال 85 حدود 6 ميليون تن چغندر قند در کشور کشت شد که اين ميزان در سال 88 به 2 ميليون تن کاهش يافت، همچنين در سال جاری ميزان توليد اين محصول حدود 3 ميليون تن تخمين زده می شود.
اين درحالی است که 35 واحد چغندری و 8 واحد نيشکری با ظرفيت سالانه حدود 1.77 ميليون تن وجود دارند که تاکنون بيشترين توليد آنها حدود1.3 ميليون تن با توجه به توليد چغندر و نيشکر بوده است.
شکر دومين محصول غذايی وارداتی
با وجودی که از شکر به عنوان يکی از محصولات استراتژيک در کشور نام برده می شود که نياز بيش از 910 واحد توليدی توليد شيرينی و شکلات را برطرف می کند و بخشی از آن مصرف خانوارها را هم پوشش می دهد، کشور به يکی از وارد کننده های بزرگ آن تبديل شده است.
به گفته فعالان صنعت غذا، پس از واردات روغن، بيشترين ميزان واردات به شکر تعلق دارد و توليدکنندگان شکر يکی از وابسته ترين توليدات به خارج از کشور را به خود اختصاص داده اند.
عضو کانون انجمن صنفی صنايع غذايی ايران در گفتگو با مهر با اشاره به اين موضوع که سال گذشته 80 هزار تن چغندر قند توسط يکی از شرکتهای توليد کننده شکر خريداری شده است، توان واقعی توليد اين محصول را در اين شرکت 2 هزار و 50 تن در روز عنوان کرد و گفت: کارخانجات توليدکننده شکر به دليل واردات بی رويه و کاهش ميزان توليد مواد اوليه با مشکلات زيادی روبرو هستند و تقريبا با ورشکستگی به کار خود ادامه می دهند.
محمد علی افصحی افزود: دولت برای حمايت از کشاورزان قيمت هر تن چغندر قند را برای سال 90 به 90 هزار تومان افزايش داد در حالی که اين رقم امسال 75 هزار تومان بود.
وی با بيان اينکه افزايش قيمتها تنها هزينه تمام شده را افزايش می دهد و به ضرر توليد کننده است، گفت: واردات، افزايش هزينه توليد و مواد اوليه زيان مضاعفی را به توليد کننده تحميل می کند.
به گفته اين توليد کننده، 70 درصد هزينه توليد شکر را قيمت چغندر قند تشکيل می دهد و اين مورد در کنار عوامل ديگر قيمت تمام شده شکر را به کيلويی 1200 تومان می رساند در حالی که در بازار، شکر کيلويی 850 تومان است.
يک فعال صنفی معلمان شهرکرد، به اتهام ارتباط با شرکت های هرمی بازداشت شد

سايت جرس نزديک به اصلاح طلبان در19 دی می نویسد : سه روز پيش از بخش اجرای احکام شهرستان فارسان با آقای باستان تماس گرفته و از او خواسته بودند خود را برای اجرای حکم به زندان معرفی کند اما آقای باستان اعلام کرده که به دليل آنچه «ناعادلانه بودن حکم» خوانده، خود را معرفی نخواهد کرد.
جزييات اختلاس 150 ميليارد تومانی در تعاونی مسکن
به نوشته سایت آفتاب در 19 دی آمده است : مديرعامل شرکت تعاونی مسکن کارگران برق تهران، جزئيات تازه‌ای از کلاهبرداری و اختلاس 150 ميليارد تومانی اعضای سابق هيأت مديره اين شرکت را تشريح کرد.
حسن روزگاری به روزنامه ايران گفت: «در اين پرونده مديرعامل و اعضای هيأت مديره وقت شرکت تعاونی مسکن به عنوان متهمان اصلی پرونده تحت پيگرد قانونی قرار دارند. تاکنون در حسابرسي‌های به عمل آمده نيز مشخص شده، آنها برای اجرای پروژه‌های شهرک آبعلي، شهرک نور رودهن، مجموعه 567 واحدی مالک اشتر بزرگراه آهنگ، مجموعه 66 واحدی پونک، شهرک حکيميه تهرانپارس، مجموعه 100 واحدی محله جشنواره در تهرانپارس، برج تجاری مسکونی زيتون در خيابان آزادي، مجموعه هشتگرد و خريد زمين 6 هزار متری کامرانيه ـ که عمدتاً برخلاف اساسنامه شرکت تعاونی و بدون اجازه مجمع صورت گرفته – بيش از 150 ميليارد تومان اختلاس و کلاهبرداری کرده‌اند.
به همين خاطر نيز اعضای شرکت تعاونی را با ضرر و زيان مالی هنگفتی روبه‌رو کرده‌اند. زيرا زمين‌های خريداری شده برای اجرای اين پروژه‌ها عمدتاً بدون سند رسمی بوده است. حال آنکه متهمان در اين راستا مبالغ قابل توجهی از اعضا دريافت کرده‌اند.
اين در حالی است که پول‌های دريافتی را در اين امر مصرف نکرده‌اند در حال حاضر تمام پروژه‌های تعاونی مسکن با بدهي‌های بسيار سنگين ناتمام مانده و اکثر اعضا نيز با در دست داشتن تسويه‌حساب کامل در انتظار دريافت اسناد و املاکشان هستند. اما متأسفانه در حال حاضر واگذاری املاک تا زمان بررسی و رسيدگی دقيق به پرونده امکان‌پذير نيست.
وی همچنين با اشاره به قراردادهای پيمانکاری با اسامی مستعار و خريد و فروش کارت‌های عضويت از سوی بستگان مديرعامل وقت گفت: «علاوه بر خلاف‌های اساسنامه‌ای و قوانين شرکت تعاوني، سوءاستفاده و اختلاس‌های متعدد مثل وصول چک‌های متعلق به شرکت تعاونی از سوی متهمان يا بستگان نزديک آنها و واريز پول‌ها به حساب‌های شخصی اعضا نيز صورت گرفته است. اين در حالی است که وکلا و مشاوران حقوقی متهمان نيز از ديگر متهمان پرونده هستند. چرا که موکلان خود را در رسيدن به نقشه‌های تبهکارانه‌شان ياری داده‌اند.
«روزگاری» در ادامه درباره پروژه «هشتگرد» ـ مهمترين پروژه شرکت تعاونی مذکور ـ اظهار داشت: «متهمان پرونده ادعا کرده‌اند که در اين پروژه 481 هکتار زمين برای واگذاری به اعضا خريداری شده است اما در اداره ثبت و شهرداری تنها 355 هکتار تأييد شده است.
به گفته وی در اين پروژه حدود 25 هزار تن عضويت دارند و در صورت اثبات گفته‌های متهمان با اين مقدار زمين فقط مي‌توان به 10 هزار تن زمين واگذار کرد. بنابراين 15 هزار تن ديگر در اين پروژه بلاتکليف خواهند ماند و هم اکنون برای جلب رضايت آنها نياز به حدود 750 هکتار زمين ديگر است.»
وی همچنين درباره پروژه آبعلی نيز گفت: «متهمان ابتدا برای 250 عضو اين پروژه سند رسمی تنظيم کردند اما بعدها به بهانه افزايش تورم تقسيمات زمين‌ها را به طور غيرقانونی به هم ريخته و دوباره قطعات را در ابعاد کوچکتر به افراد ديگر واگذارکرده‌اند.»
وی همچنين درباره پروژه کامرانيه نيز اظهار داشت: متهمان با تقسيم اين زمين بين خود و عده‌ای خاص، ميلياردها تومان ضرر و زيان به شرکت و اعضا وارد کرده‌اند.
روزگاری در ادامه با اشاره به تلاش‌های مسئولان قضايی به ويژه بازپرس «دوات‌گری» از شعبه دهم دادسرای ناحيه 6 تهران، از اعضای تعاونی و شاکي‌ها خواست تا آرامش خود را حفظ کنند چرا که دستگاه قضايی و هيأت مديره جديد شرکت تعاونی با جديت تمام در حال رسيدگی به اين پرونده هستند.
گفتنی است، رسيدگی به اين پرونده از چند سال قبل همزمان با اعلام گزارش‌های مردمی و شکايت برخی از مالباختگان و گزارش‌های مراجع قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دستور کار شعبه 10 بازپرسی دادسرای ناحيه 6 قرار گرفت.
در بررسي‌های به عمل آمده مشخص شد هفت تن از اعضای هيأت مديره وقت و همدستانشان از طريق فروش کارت‌های عضويت جعلی يا بدون پشتوانه از دست کم 30 هزار تن، ميلياردها تومان کلاهبرداری کرده‌اند.
در حال حاضر متهمان با قرارهای ميلياردی تحت پيگرد قانونی قرار دارند و تحقيقات قضايی درباره اين پرونده همچنان ادامه دارد.

صنعت چرم و کفش تبریز در کما
به گزارش برگزاری مهر در تاریخ 19 دی آمده است : حامد عاطفی فر: صنعت کفش و چرم تبریز طی حدود یک قرن فعالیت پرفراز و نشیب خود میلیاردها تومان به اقتصاد ایران تزریق کرده اما اکنون با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کندکه به نظر می رسد نجات آن از مرگ حتی با میلیاردها تومان ممکن نباشد.
واحدهای تولید کننده چرم و کفش تبریز در حالی که می توانستند هرکدام سفیر ایرانیان در جای جای دنیا باشند به نوبت به کما می روند تا دیگر جز نام و نشان و خاطره ای در آلبوم صنعت این خطه چیز دیگری به یادگار نگذارند.
ده ها نام به جای مانده از صنعت چرم مانند «صدر»، «شفق» و «افروز» و نام های ماندگاری در صنعت کفش همچون «اصل نژاد»، «مرغوب» و «ایلقان» هر کدام حکایت مردانی است که آجر به آجر واحدهای صنعتی خود را روی هم نهادند تا پرچمی از سرافرازی و نمادی از توانمندی باشند اما این واحدها به جای آنکه توسعه روزافزون را شاهد باشند یک به یک به واحدهایی راکد تبدیل می شوند که هرگز تصور نمی شد.
واحدهای چرم و کفش تبریز در حالی یک به یک و در مقابل چشم دولتمردان به رکود می روند که کشورهای دیگری مانند چین، ترکیه و حتی پاکستان توانمندسازی واحدهای مشابه را در دستور کار خود قرار داده اند.
تبریز، مهمترین قطب صنعتی چرم کشور
«۴۶ درصد واحدهای چرم سازی کشور در تبریز مستقر است و از همین روست که تبریز لقب بزرگ ترین و مهم ترین قطب صنعتی چرم ایران را گرفته است.» اینها را فرزین دربندی، معاون امور صنایع سازمان صنایع ومعادن آذربایجان شرقی گفت و ادامه داد: در چرمشهر تبریز ۲۹۰ واحد تولیدی فعال است که ۱۷۰واحد از آن ها موفق به اخذ پروانه بهره برداری شده اند.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت سالانه این تعداد واحد چرم سازی تبریز سالانه حدود ۵۰ میلیون فوت مربع است که بدون نیاز به سرمایه گذاری جدید امکان افزایش ظرفیت تا ۱۵۰ میلیون فوت مربع وجود دارد.
دربندی با اشاره به رکود فعالیت واحدهای چرمسازی تبریز در زمان حاضر اظهار داشت: هم اکنون واحدهای فعال چرمسازی در چرمشهر تبریز تنها با ۲۵ تا ٣۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند.
وی در بیان علل ایجاد چنین شرایطی گفت: محدود بودن بازار، افزایش قیمت تمام شده، نبود ماشین آلات تکمیلی چرم و پائین بودن تکنولوژی از عوامل موثر در بروز شرایط بحرانی است.
شهرت جهانی کفش تبریز به عنوان یک برند معتبر
معاون امورصنایع سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه ۹۰ درصد چرم تولید شده در صنعت کفش مصرف می شود، اعلام کرد: کفش تبریز به عنوان یک برند معتبر در سطح جهان مطرح است.
وی افزود: ۱۵۴ واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن در زمینه تولید کفش فعالیت می کنند که سالانه شش میلیون جفت کفش تولید می شود.
دربندی، واردات کالاهای ارزان قیمت و بی کیفیت چینی را از عوامل تاثیرگذار در رکود صنعت کفش تبریز اعلام کرد و افزود: قاچاق، پایین بودن تکنولوژی و نیز ناتوانی در طراحی و ارائه مدل های جدید از دیگر عومال موثر در رکود صنعت کفش تبریز ارزیابی می شود.
قاچاق، مهمترین چالش صنعت کفش و چرم
کارشناسان، عوامل بسیاری را برای بی رونقی صنعت کفش و چرم تبریز عنوان می کنند اما رئیس انجمن کفش آذربایجان شرقی معتقد است که از میان انبوه مشکلات، «قاچاق» در اولویت چالش های این حوزه به ویژه کفش است.
احمد خادم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صنعت کفش جزو صنایع اشتغال زاست اما ورود بی رویه و بی ضابطه کفش به کشور که برای مرزنشینان و حتی فعالان گمرکی سود مالی دارد، این صنعت را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی با بیان مثالی، ورود سهل کفش قاچاق به کشور را یادآور شد و گفت: کفش جزو اقلام ممنوع الورود از مرز «تمرچین» در مجاورت با کشورعراق نیست و به راحتی وارد ایران می شود.
وی بر کنترل جدی مبادی ورودی و خروجی کشور تاکید کرد و افزود: ورود سهل کفش های قاچاق به کشور در حالی صورت می گیرد که تولیدکنندگان کفش در داخل علاوه بر پرداخت مالیات و دیگر عوارض قانونی، با انبوهی از مشکلات روبرو هستند.
عضو شورای راهبردی خوشه صنعتی کفش تبریز گفت: باید همه مسئولان از نمایندگان مجلس تا دولتمردان ضمن احساس مسئولیت بیشتر، با وارد کنندگان کالای قاچاق و بی کیفیت برخورد کنند اما چون موضوعی اقتصادی در میان است و واردات کالای قاچاق برای عده ای درآمد دارد، این موضوع کنتترل نمی شود.
خادم، مدیریت واردات را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید دفت شود کفش هایی وارد بازار مصرف شود که از نظر سلامتی مشکلی برای مصرف کننده ایجاد نکند زیرا انجمن کفش آذربایجان شرقی به عنوان انجمن متخصص این صنعت بر این باور است که ریشه بسیاری از بیماری های ارتوپدی به کفش های بی کیفیت برمی گردد.
رئیس انجمن کفش آذربایجان شرقی با بیان اینکه کیفیت کفش علاوه بر تولیدکننده باید برای مصرف کننده نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد، اظهار داشت: قطعاً ارزان بودن کفش برای مصرف کننده لطمه می زند و علاوه بر مسایل اقتصادی، سلامت بهداشتی آنان را هم به مخاطره می اندازد.
وی گفت: اصراری به اینکه هموطنانمان، کفش ایرانی و یا محصول تولید تبریز را بخرند نیست ولی این تفکر که صنعت کفش در ایران برای شکوفا شدن نیاز به حمایت دارد، باید نهادینه شود و اتفاقی بیفتد که مردم به خرید کالای وطنی افتخار کنند.
خادم همچنین اظهار داشت: صنعتگران تبریز مخالف وارد شدن محصول باکیفیت چینی نیستند، بلکه از آن استقبال می کنند اما هرگز چنین اتفاقی نمی افتد و کشور چین همچنان محصولات درجه چندم بی کیفیت خود را به ایران صادر می کند.
وی با تاکید بر اینکه باید ذائقه مشتری در تولید کفش مورد توجه قرار گیرد، افزود: هم اکنون به دلیل نبود سیستم مشتری محور، بازار کفش بچه گانه و اسپورت بیشتر از بازار کفش های دیگر توسط محصولات تولید چین خطر را احساس می کنند و حتی تولیدکننده چینی برای تسلط به بازار دیگر کفش ها محصولات خود را با برند شرکت های معتبر تبریزی به فروش می رساند.
رئیس انجمن کفش آذربایجان شرقی فراهم نشدن زیرساخت تولید کفش در تبریز را یکی دیگر از چالش های این صنعت عنوان کرد و افزود: طی ٣۰ سال گذشته زیرساخت هایی مانند شهرک تخصصی و مرکز دانشگاهی برای آموزش مدیران وفعالان واحدهای صنعتی ایجاد نشده و از اینرو نباید انتظار داشت که محصول تولیدی در این شهر به بازارهای جهانی راه یابد.
وی با بیان اینکه نوسازی صنعت کفش و چرم تبریز جزو مصوبات سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان شرقی است، افزود: طرح مربوط به این نوسازی در ۱۲ بند به تصویب هیئت دولت رسیده و برای اجرایی شدن آن باید نمایندگان مجلس در پیگیری های لازم جدیت داشته باشند.
خادم، با اشاره به اشتغال ۴۰ هزار نفر در صنعت کفش تبریز خاطرنشان کرد: این صنعت در تبریز مظلوم واقع شده است به طوریکه اکنون فرزند هیچ یک از صنعتگران این حوزه رغبتی به ادامه فعالیت پدرشان ندارند.
عضو شورای راهبردی خوشه صنعتی کفش تبریز با اشاره به فعالیت ۱۰۰ واحد صنعتی کفش از مجموع دو هزار و ۲۰۰واحد فعال این استان اظهار داشت: این واحدها حدود ۱۵ میلیون جفت کفش در سال تولید می کنند که برای عرضه، روانه بازار مصرف می شود.
وی میزان صادارت کفش از تبریز را ناچیز دانست و افزود: صادارت کفش پس از سال ٨۵ با سیر نزولی مواجه شده است در حالیکه این میزان طی ۰ سال قبل از آن چشمگیر و امیدوارکننده بود.
لزوم مداخله دولت برای جلوگیری از ورود چرم و کفش بی کیفیت
رئیس اتحادیه کفاشان آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه هم اکنون واحدهای تولیدی چرم با پایین ترین ظرفیت ممکن و واحدهای تولیدکننده کفش در آستانه تعطیلی قرار دارند، لزوم مداخله موثر دولت جهت جلوگیری از ورود چرم و کفش بی کیفیت را مورد تاکید قرار داد.
جواد حسین نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سه هزار واحد با حدود ۴۰هزار نفر در صنعت کفش تبریز فعالیت دارند، افزود: این تعداد شامل تامین کنندگان مواد اولیه، ارائه کنندگان خدمات، تولید کنندگان و فروشندگان آن می شود.
وی ایجاد یک کارگروه مشترک با مسئولان استانی برای رسیدگی به مشکلات چرم و کفش را به عنوان صنعت بومی استان، گامی به سوی بهبود مشکلات فعالان این بخش ها دانست.
وی ورود کالای بی کیفیت و چینی را یکی از عوامل به رکود کشیده شدن این صنعت اعلام و خاطرنشان کرد: دولت باید جلوی ورود کالاهای چرم چینی به کشور را گرفته و در مقابله با قاچاقچیان قاطعیت بیشتری داشته باشد.
رئیس اتحادیه کفاشان آذربایجان شرقی اضافه کرد: ایجاد امکان تولید کفش های تزریقی با ورود و بکارگیری آسان دستگاه های تولید آن ها از دیگر عوامل ورود کفش های بی کیفیت به بازار و راکد شدن فعالیت واحدهای صنعتی کفش است.
حسین نژاد افزود: علاوه بر اینکه باید مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه با کیفیت برای بکارگیری در صنعت کفش مرتفع شود ضرورت دارد اهرم کنترل کیفیت به عنوان راهکاری موثر برای شکوفایی این صنعت مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد.
ضرورت ارتقای فناوری تولید کفش و چرم
استاندار آذربایجان شرقی هم در رابطه با صنعت کفش و چرم تبریز گفت: سابقه طولانی این صنعت در تبریز و تبدیل شدن آن به قطب صنعتی در کشور و منطقه برای همه یک فرصت است اما به نظر نمی رسد برای ایجاد بازاری پررونق زمان را از دست داده باشیم.
احمدعلیرضا بیگی، عدم توجه به شیوه های نوین تجارت از سوی فعالان چرم و کفش تبریز را عامل عقب ماندن از قافله تجارت جهانی دانست و افزود: برای رسیدن به رونق در این بخش، باید مشکل تکنولوژی را حل وفصل کرد.
وی اضافه کرد:با توجه به تداوم صادرات محصولات چرم و کفش در شرایط بحرانی بازار، این امر حاکی از توان رقابتی محصولات تولیدی در بازار های جهانی است.
بیگی، ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری خارجی و مشترک با کشورهای دیگر را راهی برای رون رفت از وضع به رکود رفته این صنعت دانست و تشریح کرد: روش های سنتی در قواعد بازار جهانی راهی به جایی نمی برند و تولیدکنندگان باید به فکر روش های نوین تولید در قالب تعاونی و هلدینگ باشند.

***
صنعت چرم و کفش تبریز با وجود اینکه همواره در اقتصاد کلان کشور و منطقه نقش مهم و اجتناب ناپذیری را ایفا کرده است اما اکنون با مشکلاتی مانند افزایش شدید قیمت مواد اولیه، ورود کالاهای مشابه خارجی، از دست دادن نیروهای سابقه دار و اشتغال آن ها در مشاغل دیگر، نداشتن سرمایه در گردش، رکود اقتصادی، تورم و نیز عقب افتادن از جریان تولید جهان را تجربه می کند و فشار ناشی از این مشکلات در حال تبدیل چرخه آشنای تولید به چرخه غریبه ای است که بیش از هر زمان دیگری خطرناک و بحران زا به نظر می رسد.

بركناري در يكي از شركت هاي زير مجموعه وزارت رفاه

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 19 دی آمده است : 2 عضوهيات مديره شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين(وابسته به شستا) از سمت هاي خود كنارگذاشته شدند.
به گزارش خبرنگارايلنا، مرتضي آذرنوش مديرعامل و نايب رييس هيات مديره شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين و فرخ ملكوند فرد عضو هيات مديره اين شركت سرمايه‌گذاري از سمت خودكناره گذاشته شدند.
در همين ارتباط يك منبع مطلع از شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي(شستا) با تاييد اين خبر تصريح كرد: اين افراد عزل نشده‌اند اما گمان مي‌كنم كه دوره 2 ساله هيات مديرگي آنها به پايان رسيده است و به همين علت تغيير كرده‌اند.
عضوهيات مديره سازمان تامين اجتماعي، معاونت فني درآمد تامين اجتماعي، معاونت اداري مالي تامين اجتماعي و عضويت در هيات مديره موسسه عالي پژوهشي تامين اجتماعي از جمله سوابق فرخ ملكوند فرد است.
همچنين دكتر مرتضي آذرنوش نيز داراي سوابقي است از جمله‌مديرعاملي انستيتوپاستور ايران، مديريت پروژه توليد داروهاي نو تركيب و رياست انجمن داروسازان ايران.
شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين (سهامي خاص) در سال 1382 تاسيس شده و داراي حدود 28 كارخانه و شركت تابعه است.
پايان پيام

به بهانه «دورکاری» کارمندان بدون هرنوع پروژه ای خانه نشين شده اند.
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در 19 دی آمده است : يکماه از خانه نشينی وزارت کاريها گذشت/ پروژه‌ای برای کارکنان تعريف نشد
در حالی حدود يکماه از «دورکاری» کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی مي‌گذرد که در اين مدت بيشتر آنها حداقل 15 روز را در منازل خود سپری کرده و پروژه‌ای نيز برای آنها تعريف نشده است.
خبرنگار مهر از وزارت کار و امور اجتماعی کسب اطلاع کرد که با وجود گذشت يک ماه از آغاز اجرای طرح دورکاری در اين وزارتخانه، هنوز اقدام عملی برای واگذاری تجهيزات، تامين شرايط کار در خانه و همچنين پروژه‌هايی که بتوان آنها را در منازل انجام داد، انجام نشده است.
برخی کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی معتقدند در حالی اين وزارتخانه به سرعت و به صورت ضربتی طرح دورکاری را در بدنه اين وزارتخانه به اجرا گذاشته که برای خانه نشين شدن کارکنان آن نيز پروژه ای تعريف نشده است.
اخيرا نيز موضوع مشاغل خانگی در اين وزارتخانه مطرح شده است که آن هم برخی مسئولان ارشد وزارت کار مطرح می کنند که وظيفه وزارت کار در اين موضوع سر و سامان دادن به مشاغلی است که هم اکنون نيز در منازل انجام می شود و برای آن يک برنامه جديد اشتغالزايی در کار نيست.
برای اجرای طرح مشاغل خانگی با کيفيتی که ذکر شد نيز هنوز منابع تسهيلاتی در نظر گرفته نشده است. در حالی وزارت کار می توانست از بدنه کارشناسی و کارکنان خود در راستای سياست گذاريهای کلان برای ايجاد فرصتهای جديد شغلی بهره‌مند شود که با دورکار کردن بخش زيادی از آنان عملا اين امکان را از بين برده است.
برخی از کارشناسان در بدنه اين وزارتخانه معتقدند که هم اکنون برای تثبيت مشاغل موجود در کشور و همچنين تنظيم روابط کار برنامه ای مدون و کاربردی وجود ندارد، در حالی که اين وزارتخانه بايد در حوزه سياست گذاريهای کلان اشتغال نقش ايفا کند.
برخی کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می کنند که هم اکنون با وجود مطرح شدن اجرای طرح دورکاری در وزارتخانه ها، فقط وزارت کار است که اين موضوع را به سرعت عملياتی کرده است و در بخشهای ديگر پيگيری چندانی در اين مورد صورت نمی گيرد.
هم اکنون وزارت نفت اعلام کرده است که حداکثر امکان دورکار کردن 12 درصد از نيروهای شاغل خود را خواهد داشت و وزارت اقتصاد نيز از دورکار شدن 200 نفر از کارکنان خود و آن هم به صورت اختياری سخن گفته است، همچنين وزارت تعاون اعلام کرده است که نه تنها توان دورکار کردن نيروهای خود را ندارد، بلکه با تعداد فعلی نيز توان انجام همه کارها را نخواهد داشت.
در حالی که کارکنان وزارت کار با گذشت يکماه از دورکار شدن منتظر پروژه و طرحی قابل انجام در منازل خود هستند، هنوز تجهيزات و ملزومات کار از قبيل اينترنت پرسرعت در اختيار آنها قرار نگرفته و به تازگی وزارت کار به کارکنان دورکار خود اعلام کرده است که اينترنت پرسرعت را در منازل آنها فعال خواهد کرد.
موضوع حذف نظارتهای حداقلی وزارت کار بر حسن انجام کار کارکنان اين وزارتخانه نيز موضوعی ديگر است که با دورکار شدن امکان آن از بين خواهد رفت. کارکنان وزارت کار فکر می کنند که وزارت کار در مقابل کار آنان مسئوليت دارد و نمی تواند خود مانعی در مقابل امنيت شغلی آنان باشد و در اين راه پيشگام شود.
اگر چه مسئولان وزارت کار موضوع بيکاری تدريجی کارکنان با اجرای دور کاری را رد کرده اند اما يکی از نگرانی کارمندان همين موضوع است.

بیکاری چند میلیون نفری جوانان یک واقعیت انکارناپذیراست

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در 19 دی آمده است : هرچند مسئولان ارشد وزارت کار یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر را ورود متولدین دهه ۶۰ با بازار کار و تقاضای آنان برای شغل می‌دانند، اما همراه مسائل دیگری مانند افزایش دوره جستجوی شغل و یا کاهش امنیت شغلی نیز مطرح بوده است.
البته در زمینه بررسی وضعیت بازار کار، نرخ بیکاری، وضعیت کارجویان و عملکرد استان‌ها نیز مسئولیتی به مرکز آمار ایران داده شده است تا متولی اصلی اعلام نرخ بیکاری کشور باشد.
از این رو این مرکز طبق روال سال‌های اخیر هر ۳ ماه یکبار نسبت به اعلام جزئیات نوسانات نرخ بیکاری کشور اقدام کرده است. اگر از نقدها و مسائلی که توسط فعالان و کارشناسان بازار کار مبنی‌بر اینکه نرم افزار مورد استفاده در تعریف بیکار و شاغل در کشور اشکال دارد و نمی‌توان تعریف سازمان جهانی کار در مورد شاغل دانستن یک ساعت کار در هفته را در ایران پذیرفت، خود نرخ بیکاری نیز همیشه با حاشیه‌هایی همراه بوده است.
حال با اینکه نرخ بیکاری و تغییرات آن طی سال‌های اخیر به صورت مرتب و با گذشت چند روز از هر فصل به اعلام عمومی می‌رسید، اما این بار با گذشت حدود ۲۰۰ روز، مرکز آمار ایران هیچ گزارش جدیدی از وضعیت بازار کار کشور ارائه نکرده است.
مسئولان این مرکز و همچنین مدیران ارشد وزارت کار و امور اجتماعی نیز تاکنون نه تنها در مورد علت اصلی تاخیر و دلیل اعلام نکردن این نرخ توضیح قانع کننده‌ای ارائه نکرده‌اند بلکه به صورت کلی معتقدند که نرخ بیکاری و تعداد کارجویان در دو فصل تابستان و پاییز سالجاری کاهش یافته است.
اینکه کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از افزایش تعداد کارجویان چگونه قابل لمس خواهد بود خود موضوعی است که نیاز به بررسی‌های دقیق از بازار کار و همچنین مستند کردن کاهش بیکاری دارد.
البته چند روز پیش وزیر کار و امور اجتماعی از تحقق ۱٫۱ میلیون فرصت شغلی جدید در کشور خبر داده و تاکید کرده است که از این میزان ۲۰۰ هزار فرصت جدید نیز بیشتر در استان‌ها محقق شده و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان سال‌جاری تا ۱٫۵ میلیون فرصت جدید شغلی نیز بالغ شود.
همه این موارد در حالی مطرح می‌شود که هیچ نشان و آدرسی از وضعیت بیکاری در ۶ ماه گذشته ارائه نمی‌شود و آخرین نرخ بیکاری کشور مربوط به بهار سال‌جاری با رکورد ۱۴٫۶ درصد است، همچنین این نرخ در زمستان سال گذشته نیز معادل ۱۴٫۱ درصد بوده است.
بیکاری؛ واقعیتی انکارناپذیر
اولیاء علی بیگی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص وضعیت بیکاری کشور و اظهارات اخیر مسئولان در زمینه ایجاد ۱٫۳ میلیون فرصت شغلی جدید در کشور و کاهش نرخ بیکاری بدون اعلام درصد آن، گفت: متاسفانه باید گفت موضوع بیکاری چند میلیون نفری جوانان امروز یک واقعیت انکارناپذیر است.
وی اظهار داشت: نرخ بیکاری در کشور به‌ویژه در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رو به افزایش است؛ بنابراین با وجود چنین مسأله‌ای نمی‌توان گفت که فقط یک نهاد مسئول همه چیز است و همه دستگاه‌ها و نهادها باید در این رابطه نقشی را ایفا کنند.
تشکیل ستاد ویژه حل بیکاری
این مقام مسئول در حوزه کارگری تاکید کرد: باید در این رابطه یک ستاد ویژه و مشخصی وجود داشته باشد که زیرنظر مستقیم رئیس‌جمهور کار کند و وزارتخانه‌های مختلف نیز به آن کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه با مسئولیت یک وزارتخانه و کار کردن آن نمی‌توان به حل معضل اشتغال امیدوار بود و در این رابطه یک پایداری مثبتی ایجاد نمی‌شود، تصریح کرد: بنابراین وقتی گفته می‌شود که فرصت‌های شغلی ایجاد شده و تعداد شاغلین در کشور افزایش یافته است باید آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز افزایش یافته باشد.
علی بیگی اظهار داشت: اگر بخواهیم یک بررسی درستی از وضعیت بیکاری و تعداد شاغلین کشور داشته باشیم باید آمار روشن ۶ ماه گذشته به نسبت امروز بررسی شود و البته این کار مستلزم وجود آمار روشن و قابل استناد نیز است.
کارگران ریسندگی کاشان در مرگ تدریجی
وضعیت وخیم معیشتی کارگران ریسندگی کاشان, زندگی و گذران امور را برای آنها بسیار مشکل ساخته است. برخی از کارگران، این وضعیت را مرگ تدریجی می نامند. تعدادی از کارگران این کارخانه در مورد وضعیت شان گفته اند، بعد از پیگیری و اعتراضات آنها، شرکت هفته‌ای ۸۰ هزارتومان به کارگران پرداخت می‌کرده اما پس از مدتی که می گذرد، این مبلغ تبدیل به هفته‌ای ۴۰ هزار تومان می‌شود.
به گزارش آژانس ایران خبر، این کارگران همچنین گفتند: “متاسفانه از زمانی که اعتراض ما نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه و دیگر مشکلاتمان از اخبار شبانگاهی شبکه دو حکومت پخش شد، این شرکت تا چند هفته از پرداخت هفته‌ای ۴۰ هزار تومان هم سر باز زده و حتی یک ریال هم به ما پرداخت نمی‌کرد. آنها به این ترتیب قصد داشتند ما را طوری ساکت کنند که حتی حرفی از مرگ تدریجی مان هم نزنیم. در حال حاضر در اثر اعتراضات و پیگیری‌های کارگران، هفتگی بین ۴۰ هزار تا ۶۰ هزار به ما داده میشود اما واضح است که هفته ای ۴۰ هزار تومان یا ۵۰ هزار تومان در این شرایط که یک نان را باید ۵۰۰-۴۰۰ تومان بخریم، دردی را دوا نمی‌کند.”
یکی دیگر از کارگران گفت: “ریسندگی کاشان در سال ۱۳۱۳ سنگ بنایش گذاشته شد ۷۰۰۰ کارگر کار می‌کرد و نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از این کارخانه مستقیم و غیر مستقیم نان می‌خوردند، اکنون جز یک مجموعه به نام نساجی شماره سه، بقیه وسایل و دستگاه های آن کامل فروخته شده و در عرض ۶ سال، ۶ هزار نفر بازخرید و بازنشست و یا اخراج شده اند. تنها حدود ۱۰۰۰ نفر باقی مانده اند که آنهم با بحرانی که همه نساجی کشور را دربر گرفته معلوم نیست فردا چه بلای دیگری در انتظار ما باشد.
بهرحال هر کسی می‌تواند تصور کند که وقتی ۲۷ ماه، ۲۸ ماه حقوق نگرفته‌ایم خانواده‌های ما چه وضعیت اسف باری دارند.”
دولت براي تامين مواد اوليه كارخانه‌‌ها مساعدت كند

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 19 دی آمده است : دبير اجرايي خانه كارگر استان فارس مي‌گويد: در صورت كمك دولت به تامين مواد اوليه مورد نياز اوليه توليد در كارخانه‌ها مشكلات كارگري به حداقل خواهد رسيد.
علي راستگو در گفتگو با خبرنگار ايلنا، با يادآوري اينكه نزديك به يك سال از حضور مديران دولتي در كارخانه لاستيك دنا مي‌گذرد؛ گفت: در حال حاضر وضع اين واحد توليد در مقايسه با چند ماه گذشته بهتر شده است و هيچ مشكلي از بابت پرداخت به موقع حقوق و مطالبات كارگران وجود ندارد.
وي يادآور شد: به دليل مشكلاتي كه براي تامين مواد اوليه مورد نياز توليد در كارخانه لاستيك دنا به وجود آمده بود مطالبات كارگران اين واحد توليدي تا مدتي با تاخير پرداخت مي‌شد.
وي گفت: در نتيجه اين وضع كارخانه لاستيك دنا زير نظر هيات نظارت بر صنايع قرار گرفته است.
دبير اجرايي خانه كارگر استان فارس تصريح كرد: كارخانه لاستيك دنا با 2 هزار كارگر يكي از واحدهاي بزرگ توليدي در استان فارس است كه در صورت توجه به وضعيت تامين مواد اوليه وفروش محصولات اين كارخانه يكي از واحدهاي توليدي موفق استان خواهد بود.
پايان پيام

دستمزد
مزد سال 90 بايد به دقت تعيين شود

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 19 دی آمده است : دبير اجرايي خانه كارگر استان اردبيل خواستار لحاظ تورم ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در تعيين حداقل مزد سال 90 كارگران شد.
سميه حيدري در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: در تعيين حداقل مزد سال 90 بايد دقت لازم صورت گيرد وگرنه كارگران ضرر خواهند كرد.
اين فعال كارگري در استان اردبيل خواستار تامين يك زندگي متوسط كارگري طبق قوانين كار براي قشر كارگري كشور شد و اظهار داشت: در حال حاضر شاهد تورم 10 تا 20 درصدي و رشد قيمت‌ها هستيم بنابراين واضح است كه در سال آينده تورم بيش از مقدار موجود خواهد بود.
دبير اجرايي خانه كارگر استان اردبيل در پاسخ به اين سوال كه چه رقمي را براي حداقل مزد كارگران براي سال 90 پيشنهاد مي‌كنيد، اظهار داشت: شايد يك ميليون تومان هم نتواند زندگي يك خانوار 4 نفره كارگري را تامين كند اما در مجموع نمي‌توانم عدد خاصي را به عنوان حداقل مزد كارگران براي سال 90 پيشنهاد كنم.
حيدري از نمايندگان كارگري به خصوص اعضاي شوراي عالي كار خواست كه منافع قشر كارگر را فداي هيچ موضوعي نكنند.
پايان پيام

دستمزد
افزايش مزد سال 90 نبايد از 25 درصد كمتر باشد

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 19 دی آمده است : عضو هيات اجرايي خانه كارگر استان آذربايجان شرقي گفت: شاهديم كه هر ساله در تعيين حداقل مزد كارگران به اين قشر محروم كشور كم لطفي مي‌شود.
حميد جبارپور در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: اگر به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور توجه داشته باشيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه حداقل مزد سال 90 نبايد كمتر از 25 درصد افزايش داشته باشد.
قاسم مقام خانه كارگر استان آذربايجان شرقي در پاسخ به اين سوال كه آيا شما افزايش 25 درصدي را شدني مي‌دانيد يا خير؟ تصريح كرد: اگر به اين است كه 10 درصد را هم غير منطق مي‌باشد.
جبارپور خواستار لحاظ تورم واقعي جامعه در تعيين حداقل مزد كارگران براي سال 90 شد و اظهار داشت: اعضاي شوراي عالي كار به خصوص نمايندگان كارگري اين شورا بايد با عدد و رقم اين شورا را قانع كنند.
عضو هيات اجرايي خانه كارگر استان آذربايجان شرقي با بيان اين كه كمك‌هاي غير نقدي نيز مي‌تواند كمك حال كارگران باشد، خاطر نشان كرد: البته اين كمك‌ها نمي‌تواند جاي حداقل مزد عادلانه را بگيرد. وي گفت: در حال حاضر كارگران ماهانه 10 هزار تومان حق مسكن و 20 هزار تومان بن دريافت مي‌كند.
پايان پيام

سهام عدالت كارگران بازنشسته را بدهيد

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 19 دی آمده است : رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان همدان گفت: گرفتن فرانشیز در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی ظلم مضاعف به جامعه کارگران و بازنشستگان است.
حسین قادریان در گفتگو با ایلنا،با بیان اینکه سرمایه سازمان تامین اجتماعی به طور صدرصد متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایی است خاطر نشان کرد:با وجود اینکه کل مراکز درمانی تامین اجتماعی با حق بیمه دریافتی از کارگران ساخته شده است چرا باید این قشر در مراکزی که متعلق به خوشان است حق فرانشیز پرداخت کنند؟
وی با اشاره به عدم پرداخت سهام عدالت برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی اظهارداشت: تا سال 86 که ثبت نام از بازنشستگان برای دریافت سهام عدالت انجام شد، در طول این روند برخی از آنها به دلیل کهولت سن، سکونت در روستا و عدم اطلاعرسانی به موقع و مناسب موفق به دریافت سهام نشدند.
قادریان گفت: با گذشت سه سال هنوز در این خصوص اقدامی صورت نگرفته و مشخص نیست که تکلیف سهام عدالت بازنشستگان از سوی کدام دستگاه روشن خواهد شد.
رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان همچنین هدفمند شدن یارانه ها و تاثیر آن بر جامعه کارگری و بازنشستگان را مورد توجه قرارداد و ادامه داد: از آنجا که طلب چندین ساله حقوق بازنشستگان هنوز پرداخت نشده است و از طرفی با توجه به هدفمند شدن یارانه ها از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، آقای حافظی تقاضا داریم که حقوق سال 90 بازنشستگان متناسب با نرخ تورم و به بیان دیگر به نرخ واقعی تعیین شود تا حداقل برخی از نگرانی های این قشر از جامعه برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته فقط 6 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شد تاکید داشت: نباید بازنشستگان تامین اجتماعی و دولتی را به یک چشم نگاه کرد چرا که همانند سازی های لازم برای بازنشستگان دولتی انجام شده اما برای بازنشستگان کارگری هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان همدان یادآور شد: چنانچه همانند سال گذسته حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همانند بازنشستگان دولتی فقط 6 درصد افزایش پیدا کند، این امر بزرگترین ظلم در حق بازنشستگان و خانواده های آنها محسوب می شود.
پایان پیام

قدرت چانه زني از كارگران گرفته شده است

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 19 دی آمده است : دبيراجرايي تشكيلات خانه كارگر مازندران گفت: كارگران نظام مقدس جمهوري اسلامي فجر آفريناني هستند كه همواره امام شهيدان ومقام عظماي ولايت از اين قشربعنوان صاحبان وپا برهنگان اين انقلاب نام برده اند وبا سخنان گوهر بار خويش به كارگران معنا وعزت بخشيده‌اند.
به گزارش ايلنا، نصرالله دريابيگي در جمع اعضاي ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر درمحل خانه كارگر قائمشهربا اشاره به مشكلات جامعه كارگري وگرفتن چانه زني از كارگران گفت: زمانی که بازار مصرف داخلی در سیطره واردات گسترده کالای مصرفی است و هرکس با هر توانی قادر است از هر نقطه از دنیا هر کالای بی کیفیتی را وارد کند و یا آن را قاچاق کند جایی برای کار نمی‌ماند که ما بخواهیم بر سر روابط آن چانه زنی کنیم.
به گفته دريابيگي کلید حل مشکل در دست شرکای اجتماعی است و دولت و مسئولان باید به این باور برسند که در فضای غیر حاکمیتی باید حضور شرکای اجتماعی را به رسمیت بشناسند و اجازه دهند روابط دوجانبه را آنها برای خود تعریف کنند.
وي با بيان اين كه فضای اقتصادی باید در دست بخش غیردولتی سپرده شود تاكيد كرد: امروز شرایط رقابتی ایجاب می کندکه انعطاف پذیری و تحرک به سرعت اتفاق بیافتد و این از یک اقتصاد دولتی که سراسر بوروکراسی در آن نقش دارد و از قابلیت تحرک و تغییر پذیری کمی برخوردار است غیر محتمل است.
اين فعال جامه كارگري افزود:برهمین اساس روابط و سازکارهایی چنین اقتصادی از جمله روابط کار آن نیز باید به رویکرد مذاکرات گروه های کارگری کارفرمایی با شاخص قراردادن قوانین بین المللی وداخلی و حفظ حقوق باید سپرده شود.
دريابيگي خاطر نشان ساخت: معمولاًروابط اجتماعی اقتصادی بر پایه قراردادهای مورد توافق جامعه برقرارمی شود و آن گاه که این قراردادها می‌خواهد منشا فضاوت قرار گیرد مکتوب شده و توسط وکلا و معتمدین جامعه از طریق مجالس قانون گذاری و دولت ها تبدیل به قانون می شود.
وي افزود: این در شرایطی است که طرفهای ذینفع از توان و اختیار یکسان برخوردارباشند اما برخی قراردادها و قوانین به لحاظ نابرابری طرفین قرار داد به نوعی نوشته می شود که بتواند شرایط را برای دسترسی به حقوق افراد و اشخاص برابر کند در چنین صورتی قانون دیگر شکل مرضی الطرفین نمی تواند به خود بگیرد و چنین قوانینی از نوع قوانین آمرانه است و ناقضین آن مورد خطاب قانون قرار می گیرند و باید پاسخگو باشند.
دبيراجرايي تشكيلات خانه كارگر مازندران در بخش ديگري ازسخنان خود به ضرورت شكل گيري انجمن هاي صنفي كارگران پرداخت وافزود: با گسترش نهادهاي صنفي كارگري مي‌توان به دفاع بهتر از حقوق صنفي كارگران اميدوار بود.
وي با بيان اينكه خانه كارگر بهتر از هر تشكل ديگري مي‌تواند مدافع حقوق كارگران باشد گفت: رويكرد ما بايد طوري باشد كه در جهت مستقل شدن و مقتدر شدن اين تشكلات قدم برداريم.
دريابيگي با بيان اينكه هر سازماني بدون بازنگري در ساختار تشكيلاتي خود ممكن است با مرگ تشكيلاتي مواجه شود؛ گفت: خانه كارگر به‌عنوان يك تشكل صنفي پويا خود را با ضروريات جامعه منطبق ميكند.
وي تصريح كرد: تورم سال 90 نسبت به سال 89مضاعف و غيرقابل انكار است از اين رو مي‌بايست به اين نكته نيز توجه شود كه به دنبال افزايش هرگونه تورم، جلسه شوراي عالي كار براي بازنگري در دستمزدهاي تعيين شده تشكيل شود.
عضو سابق شورايعالي كشور گفت: امسال نيز شرايط اقتصادي مطابق هميشه باعث شد تا كارگران در جلسه دستمزدهاي شوراي عالي كار در اقليت قرار بگيرند. اما تعيين مبلغ 303 هزار تومان به عنوان حداقل مزد سال 89 به معني تحميل فقر مطلق به كارگران بود.
پايان پيام

حدود 3هزار نفر در قزوين تحت پوشش بيمه كارگران ساختماني‌‌هستند

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 19 دی آمده است : مديركل تامين اجتماعي استان قزوين اظهار كرد: از زمان ابلاغ آيين‌نامه بيمه كارگران ساختماني در آذرماه گذشته تاكنون 2 هزار و 961 نفر از كارگران ساختماني به عنوان بيمه‌شده اصلي و خانواده آنان در قزوين نام‌نويسي و تحت پوشش صندوق تامين اجتماعي قرار گرفته‌اند.
به گزارش ایلنا، عليرضا محسني در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در تشريح قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني كشور كه با هدف برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از قشر کارگر تصويب شده است، افزود: براساس اين بخشنامه، كارگران ساختماني كه به نحوي در رابطه با ايجاد، توسعه، تجديد بنا، تهميرات و تخريب ساختمان اشتغال دارند و مشمول مقرارت خاصي از نظر بيمه و بازنشستگي نيستند با تمهيداتي كه سازمان آموزش فني وحرفه‌اي بابت آموزش كارگران ساختماني فراهم كرده است و با آموزش‌هاي مربوطه، مي‌توانند كارت مهارت فني دريافت كنند، با ارايه مدارك لازم نظير كارت مهارت فني معتبر، كارت ملي، شناسنامه خود و افراد تحت تكفل به شعب صندوق تامين اجتماعي مي‌توانند براي نام‌نويسي و پرداخت 7درصد حداقل دستمزد ماهانه به عنوان بيمه‌پردازي اقدام كنند.
وي ادامه داد: كارگران ساختماني واجد شرايط مي‌توانند از كليه خدمات صندوق تامين اجتماعي بهره‌مند شوند. اين كارگران موظفند هر ماه حق بيمه خود را به صندوق تامين اجتماعي پرداخت كنند.
كساني‌كه داراي كارت مهارت فني بوده و داراي مجوز كسب وكار هستند، مشمول اين قانون نبوه و در صورت اقدام سابقه آنان باطل مي‌شود.
پايان پيام
پلمب ۱۵۰۰واحد صنفى در ۲ هفته اول حذف يارانه‌ها
خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ20 دی گزارش می دهد :
معاون بازرسى شوراى اصناف كشور از پلمب شدن هزار و ۵۰۰ واحد صنفى در ۲ هفته اول هدفمند كرن يارانه‌ها خبرداد.
رضا كرمى در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: همانطور كه پيش‌بينى مي‌شود اصناف همكارى بسيار خوبى با اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها داشته‌اند.
وى افزود: نسبت به سال گذشته بازرسى اصناف تشديد شده و با رشد ۵۰ درصدى مواجه شده است اما شكايات و تخلفات صنفى هيچ افزايش نداشته و همان ۲ تا ۵ درصد سال گذشته است.
معاون بازرسى شوراى اصناف كشور با تأكيد بر اينكه در حوزه اصناف هيچ نگرانى وجود ندارد گفت: در حال حاضر شركت هايى در حال تشكيل هستند و به دنبال آنند تا كالاهاى مورد نياز مردم را مستقيما از توليد كننده به مصرف كننده برسانند و پيش‌بينى مي‌شود در اين طرح با كاهش ۱۰ تا ۴۰ درصدى قيمت‌ها مواجه باشيم.
وى با اشاره به اينكه از سال آينده كاهش قيمت خواهيم داشت، در پاسخ به اين سؤال كه بيشترين تخلفات در چه بخشى بوده است گفت: بيشترين تخلفات گزارش شده مربوط به كالاهاى مصرفى در سفره مردم است كه اين كالاها شامل كالاهاى پروتئيني، حبوبات، صيفي‌جات و لبنيات است و رتبه بعدى بيشتر در بخش خدمات است.
كرمى گفت: بطور ميانگين ماهانه دو هزار واحد صنفى پلمپ مي‌شود كه اين آمار در ماه گذشته ۲ هزار و ۸۰۰ واحد بوده و از ابتداى سال تاكنون ۴۲ هزار واحد صنفى پلمپ شده‌اند.
معاون بازرسى شوراى اصناف كشور با بيان اينكه در دو هفته ابتدايى طرح هدفمندكردن يارانه‌ها هزار و ۵۰۰ واحد صنفى در كشور پلمپ شده‌اند اظهار داشت: بازرسى و نظارت اصناف به صورت ۲۴ ساعته كار خود را انجام مي‌دهد و هر شب قيمت كف بازار تهيه شده و صبح فردا در اختيار مسئولين قرار مي‌گيرد
آگهی فروش 17 مدرسه در کلاردشت و مرزن آباد!
به گزارش سایت مشرق در تاریخ 20 دی گزارش داد :به گزارش وبلاگستان مشرق، بابک شمس ناتری در بخشی از مطلب اخير وبلاگ «روزنه» با اشاره به يک آگهی مزايده در نشريات محلی مازندران برای فروش 17 مدرسه در مناطق خوش آب و هوای کلاردشت و مرزن آباد نوشت: به طور اتفاقی در چند نشريه استانی و منطقه ای ديدم که آگهی مزايده ای چاپ شده است که طی اين آگهی 17 مدرسه از مدارس روستاهای بخش های کلاردشت و مرزن آباد به فروش می رسد.
از نکات قابل توجه در اين آگهی اين موضوع است که آمده است بر اساس مجوز ادره کل آموزش و پرورش مازندران مدارس قديمی و بلا استفاده را جهت «تبديل به احسن نمودن» از طريق تشريفات قانونی به فروش می رسانند.
هم مايه تعجبم شد و هم باعث سوال از مسوولين و متوليان آموزش و پرورش استان مازندران؛ ما که مدعی اين هستيم از مهاجرت روستاييان بايد جلوگيری شود چرا مراکز آموزشی اين روستاها را برای فروش گذاشته ايد؟
فروش يعنی تبديل به احسن نمودن؟ آيا فراموش شده است که روستاييان ما برای آبادانی سنگ را بر سر و بار را بر دوش کشيدند تا روستاها به امکانات آموزشی برسند؟ همه موقوفات و همه اهداها و همه بزرگواريها با يک آگهی مزايده به حراج گذاشته شد؟!
به گزارش مشرق، زمين های منطقه کلاردشت و مرزن آباد در سالهای اخير با سرعتی شگفت اور در حال خريد برای ساخت ويلاهای تفريحی است.
سایه سنگین اعتصاب عمومی بر روی بزرگترین پروژه پالایشگاهی کشور

به نوشته سایت هم میهن در تاریخ 20 دی آمده است: بزرگترین پروژه دولتی کشور به دلیل پرداخت نشدن حقوق کارکنان در خطر اعتصاب عمومی و توقف فعالیت قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار هم میهن، پروژه احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس از سال 86 و با هدف تولید روزانه 35 ميليون ليتر بنزين آغاز شد، اما با گذشت سه سال و در شرایطی که تنها 17 درصد پیشرفت فنی داشته در آستانه توقف قرار گرفته است. بر پایه گزارش های رسیده شرکت های «تهران جنوب» و «بینا»، دو پیمان کار اصلی این پروژه بیش از سه ماه است که دستمزد کارکنان و مهندسان خود را پرداخت نکرده اند. همچنین به دلیل پرداخت نشدن مطالبات 10 پیمان کار خرد این پروژه، اکثر این پیمان کاران نیز برای سه تا پنج ماه است که از پرداخت حقوق مهندسین خود عاجز مانده و در شرف ورشکستگی کامل قرار گرفته اند.
تعدادی از مهندسین مشاور پروژه ستاره خلیج فارس در گفت و گو با خبرنگار هم میهن اظهار داشتند با توجه به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه، قصد دارند تا از ادامه فعالیت خودداری کنند. این متخصصین که اصرار داشتند نام آنها فاش نشود می گویند «طی چند ماه گذشته بارها تلاش کرده ایم تا از مدیران شرکت در مورد وضعیت دستمزدهای خود اطلاع کسب کنیم، با این حال نه تنها هیچ پاسخ مشخصی دریافت نکرده ایم، بلکه حتی کسی حاضر نیست تعهد دهد که این دست مزدها یک روز پرداخت خواهند شد».
پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بزرگترین پروژه دولتی کشور است که حتی از آن به عنوان بزرگترین پروژه پالایشگاهی خاور میانه نیز یاد می شود.این پروژه قرار بود با بیش از 6 میلیارد یورو سرمایه گذاری، کشور را از واردات بنزین بی نیاز سازد. در واقع به پشتوانه ساخت همین پالایشگاه بود که محمود احمدی نژاد مدعی شد به زودی کشور در برابر تحریم های احتمالی بنزین مصون خواهد شد.
با این حال و در شرایطی که اخبار پراکنده، از افزایش روزافزون احتمال تحریم بنزین علیه ایران حکایت دارد، «محمداسماعیل کراچیان»، مدیرعامل شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس روز شنبه، 12 دی ماه اعلام کرد «احداث این پالایشگاه در بندرعباس 17 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تاکنون 407 میلیون یورو تجهیزات خارجی مورد نیاز این پالایشگاه خریداری شده است».گفتنی است 6 ماه پیش از اظهارات کراچیان و در تاریخ 10 خرداد ماه امسال، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مدعی شده بود که این پروژه بیش از 19 درصد پیشرفت داشته است.
به گزارش خبرگزاری شانا، شهنازی همچنین مدعی شده بود این پالایشگاه تا سال 91 راه اندازی خواهد شد؛ امری که بدون در نظر گرفتن احتمال اعتصاب کارکنان و تنها با نگاهی ساده به سرعت پیشرفت کار دور از ذهن به نظر می رسد.
بنابر پیش بینی های اولیه در زمان آغاز پروژه، سال 1390 به عنوان سال راه اندازی این پالایشگاه در نظر گرفته شده بود.برخی گزارش ها حاکی از آن است که علت توقف پرداخت دستمزد متخصصین ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تغییر سیاست دولت برای اجرای پروژه های کلان کشوری است.بر پایه این گزارش ها، به دلیل شرایط ویژه کشور، دولت از سرمایه گذاری در زیرساخت های کلان اقتصادی که تضمین کننده دورنمای کشور است منصرف شده و قصد دارد معدود سرمایه گذاری های خود را بر روی پروژه هایی که بازدهی سریع و کوتاه مدت دارند متمرکز کند. در همین راستا خبرگزاری ایسنا در تاریخ اول مهر از تشکیل جلسه ای در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی خبر داد. به گزارش ایسنا مسوولان پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتی درصد هستند كه بيشتر توجه خود را به طرح‌هاي بهينه‌سازي و توسعه ظرفيت پالايشگاه‌هاي موجود معطوف كنند.هرچند برخی کارشناسان نفتی مدعی هستند آنچه از جانب مسوولین به عنوان طرح های «بهینه سازی» معرفی می شود، غالبا طرح های «تغییر کاربری» است؛ به این معنا که دولت برای جبران کمبود شدید بنزین تصمیم گرفته است تا از پالایشگاه های موجود خود بخواهد تمامی تمرکز خود را بر روی تولید بنزین بگذازند و تولید دیگر فرآورده های نفتی را متوقف کرده و یا دست کم کاهش دهند

یک کارگر در دیگ پر از اسید افتاد و جان باخت
برپایه گزارش دریافتی در 20 دی آمده است : اواخر هفته گذشته زمانی که کارگران یکی از کارخانه‌های شهرستان رشت مشغول کار بودند، حادثه‌ دلخراشی اتفاق افتاد که باعث مرگ یکی از کارگران شد. در جریان این حادثه، کارگر جوان که مدت کوتاهی از ازدواجش گذشته بود، هنگام پایین آمدن از پله‌های کارخانه، ناگهان تعادلش را از دست داد و به داخل یک دیگ پر از اسید سقوط کرد. کارگر جوان به داخل دیگ اسید افتاد و صدای فریادهایش، بقیه کارگران را در جریان حادثه قرار داد.
مرد جوان با کمک بقیه کارگران از داخل دیگ بیرون کشیده و به بیمارستان منتقل شد اما شدت سوختگی او به حدی بود که متأسفانه روی تخت بیمارستان جان خود را از دست داد.
سایت همشهری بدون ذکر نام این کارخانه، از حوادث دیگری که قبلا درهمین کارخانه روی داده است مینویسد:
حدود ۷ ماه قبل نیز یک مهندس برق که در کارخانه موردنظر مشغول به کار بود به‌دلیل برق‌گرفتگی به‌شدت دچار سوختگی شد و جان خود را از دست داد.
این مهندس جوان ۴٨ ساعت تمام در کارخانه به کار گرفته شده بود که به خاطر خستگی زیاد و عدم‌تمرکز کافی دچار برق‌گرفتگی شد و جان باخت. در ۷ماه گذشته، ۲ حادثه دیگر نیز در این کارخانه رخ داد که باعث مصدومیت شدید ۲ کارگر شد. در یکی از این حوادث، به‌دلیل عدم‌ رعایت اصول ایمنی در کارخانه موردنظر، یکی از کارگران به خاطر کار با دستگاه، انگشتش قطع شد و بعد از مدتی به‌علت عدم‌توانایی انجام کار، از کارخانه اخراج شد. مدتی قبل از آخرین حادثه نیز یکی از کارگران به‌دلیل سقوط از همان محلی که کارگر جوان به داخل دیگ اسید افتاده بود دچار جراحات شدید و شکستگی کمر شد.
خالد حسینی از زندان آزاد شد
بنابر خبر دریافتی از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 20 دی آده است : خالد حسینی ، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ، ساعت 2 بعد از ظهر روز دوشنبه 89/10/20 با قرار وثیقه پنج میلیون تومانی از زندان ساحلی شهر سنندج آزاد شد .
نامبرده روز چهارشنبه 15 دیماه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود اعضای کمیته هما هنگی آزادی خالد حسینی را به کارگران ، فعالین کارگری و همچنین خانواده وی تبریک گفته و خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی کارگران و فعالین کارگری در بند می باشد .
بيش از 400 نفر از کارگران شهرک صنعتی اطاق‌ور لنگرود در آستانه بيکاری
سحام نيوز در تاریخ 20 دی می نویسد : به گفته نماينده لنگرود بيش از 400 نفر از کارگران شهرک صنعتی اطاق‌ور لنگرود در آستانه بيکاری هستند.
مهرداد بائوج لاهوتی با بيان اينکه شهرك صنعتى اطاق‌ور لنگرود گيلان با چالش جدى در عرصه صنعتی و کارگری مواجه است، گفت: «اگر وزارت صنايع و کار در اسرع وقت و به‌طور جدی چاره‌انديشی نكنند، کارگران زيادی در ايام کوتاه باقی مانده از سال بيکار خواهند شد.»
وی گفت: «در حال حاضر اکثر توليدکنندگان اين شهرک صنعتی به دليل عدم تمديد استمهال بدهی با چالش مالی خيلی شديد مواجهند که از اين موضوع به شدت ناراضی هستم.»
اين نماينده با اشاره به اينکه اين واحدهای صنعتی بيش از يک سال است که دچار بحران جدی هستند، از احمدي‌نژاد خواست: «اين 2وزارت خانه را در اولين فرصت مامور رسيدگی به اين مشکلات کند تا اين معضلات حل و به دنبال آن کارگران زحمت‌کش بيکار نشوند.»

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
فریبرز رئیس دانا را آزاد کنید
دکترفریبرز رئیس دانا اقتصاددان واز اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر ،یکی ازکسانی است که در تمام مراحل جنبش کارگری ایران در کنار جنبش کارگری بوده است
دکتررئیس دانا هر زمان که کارگری دستگیر می شد در تمام مراحل تا آزادی ایشان همراه او و یاران کارگرش بوده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که هم اکنون 4 تن از یاران خود را در زندان می بیند ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت دکتر فریبرز رئیس دانا ، خواهان آزادی ایشان و همه فعالین کارگری در بند می باشد
فریبرز رئیس دانا را آزاد کنید
دکترفریبرز رئیس دانا اقتصاددان واز اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر ،یکی ازکسانی است که در تمام مراحل جنبش کارگری ایران در کنار جنبش کارگری بوده است
دکتررئیس دانا هر زمان که کارگری دستگیر می شد در تمام مراحل تا آزادی ایشان همراه او و یاران کارگرش بوده است،
زندانی شدن استاد نشان از شرایط بدی است که در مقابل ما قرار دارد ولی با زندانی شدنش باز هم نشان داد که مقهور شرایط نباید شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که هم اکنون 4 تن از یاران خود را در زندان می بیند ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت دکتر فریبرز رئیس دانا ، خواهان آزادی ایشان و همه فعالین کارگری در بند می باشد
با امید به روزی که هیچ کارگر و دوستدار کارگری در زندان نباشد
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
دیماه 1389

http://www.syndicavahed.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=10

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری خواستار آزادی فریبرز رئیس دانا شد

شران بورو، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، در نامه ای به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از وی خواست، فريبرز رئيس دانا اقتصاددان منتقد دولت، فوری و بدون هيچ قيد و شرطی آزاد شود.
شران بورو، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، در نامه ای به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از وی خواست، فريبرز رئيس دانا اقتصاددان منتقد دولت، فوری و بدون هيچ قيد و شرطی آزاد شود.
آقای رئيس دانا، چند ساعت پس از اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها، در روز ۲۸ آذر سال جاری، توسط ماموران امنيتی در تهران بازداشت شد و در حال حاضر، در زندان اوين به سر می برد.
خانم بورو با اشاره به اينکه آقای رئيس دانا از حقوق کارگران ايران دفاع می کرد، بازداشت وی را، آخرين نمونه از بازداشت فعالان کارگری، فعالان حقوق معلمان، دانشجويان و وکلای مدافع در ايران توصيف کرد.
دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری در اين نامه نوشت که ايران به دليل امضای مقاوله نامه های سازمان بين المللی کار، موظف به پايان دادن به نقض حقوق بنيادين تشکل ها است.

1389-10-20
http://www.syndicavahed.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=306&Itemid=9

مشكل ITI نبود سفارش است

دبير اجرايي خانه كارگر فارس مي‌گويد: در صورتي كه دولت ازتوليد كارخانه ITI حمايت كند مشكل اين واحد توليدي برطرف مي‌شود.
علي راستگو در گفت و گوبا خبرنگار ايلنا گفت: نزديك به چند سال است كه كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران به دليل دريافت نكردن سفارش توليد تعطيل شده است.
وي با اشاره به اينكه زماني در اين كارخانه بيش از هزار كارگر مشغول كار بودند گفت: در حال حاضر تعداد كارگران اين كارخانه تعطيل شده به حدود 700 نفر رسيده است.
راستگو با اشاره به مصوبات استاني دولت مبني بر واگذاري پروژه‌هاي دولتي به كارخانه ITI گفت: ‌هنوز اين مصوبه اجرا نشده است.
دبير اجرايي خانه كارگر فارس گفت: مشكل اينجاست كه وقتي توليد‌كنندگان برسد دريافت سفارش ما با يكديگر به سختي رقابت مي‌كنند مسوولان از كارخانه ITI حمايت نمي‌كنند.
پايان پيام

دولت نقدينگي كارخانه‌ها را تامين كند

دبير اجرايي خانه كارگر ايلام مي‌گويد: به دليل كمبود نقدينگي بيش از 40 درصد واحدهاي توليدي اين استان به حالت تعطيل ونيمه تعطيل رها شده‌اند.
علي غياثي در گفت وگو با خبرنگار ايلنااعلام كرد: دليل كمبود نقدينگي كارخانه‌ها بيشتر به عدم فروش محصولات، عدم همكاري بانك‌هاي عامل و اجراي سياست‌هاي تغيير ساختار در واحدهاي توليدي باز مي‌گردد.
اين فعال كارگري گفت: نتيجه اين وضع تاخير در پرداخت مطالبات كارگران و تعديل نيروي انساني است.
غياثي خواستار مساعددت دولت در خصوص تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي استان ايلام شد.
وي افزود: به‌عنوان نمونه شركت نساجي زرجين بافت با بيش از 180 كارگر يكي از واحدهاي بحراني استان است.
دبير اجرايي خانه كارگر ايلام با اعلام اينكه اين كارخانه براي يك مدت كوتاه 2 ماهه تعطيل بوده گفت: در حال حاضر كه قرار به راه اندازي مجدد اين واحد توليدي است مسوولان استاني از نقل و انتقال ماشين‌آلات آن به مكان ديگر خبر مي‌دهند.
وي گفت: براين اساس اداره صنايع در نظردارد تا آن گروه از ماشين‌آلات كارخانه را كه از محل پرداخت تسهيلات خريداري شده است به محل ديگري منتقل كنند و اين درحالي است كه ماشين‌آلات اين كارخانه نبايد منتقل شود.
غياثي گفت: تاكنون نزديك به 50 نفر از كارگران اين كارخانه در ارتباط با موضوع انتقال ماشين‌آلات در معرض اخراج قرار گرفته‌اند.
پايان پيام

كارگران بازنشسته نگران مستمري‌سال آينده هستند
دبير اجرايي خانه كارگر استان البرز مي‌گويد: كارگران بازنشسته منتظر افزايش مستمري‌هاي بازنشستگي خودهستند.
قلي شادبخش در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت: اگر حتي مبني افزايش مستمري سال جاري بازنشستگان تامني اجتماعي تورم نقطه‌اي بود بايد شاهد افزايش 10 درصدي مستمري‌هاي مي‌بوديم و اين درحالي است كه سازمان تامين اجتماعي تنها با افزايش 6 درصدي مستمري‌ها موافقت كرده‌است.
وي با بيان اينكه كارگران بازنشسته هنوز هم منتظر افزايش مستمري‌هاي خود هستند گفت: با توجه به تغييراتي كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در زندگي مردم پديد خواهد آمد انتظار مي‌رود كه مسوولان سازمان تامين اجتماعي هر چه زودتر بابت مطالبات معوقه با مستمري بگيران خود تسويه حساب كنند.
شادبخش گفت: همچنين كارگران بازنشسته از هم اكنون نگران مستمري‌هاي سال آينده خود نيز هستند.
به گفته شادبخش صرفه نظر عدم افزايش مستمري‌هاي توسط سازمان تامين اجتماعي آنچه كه بيشتر باعث نگراني شده تغيير آيين‌نامه مربوط به برگزاري جلسات شوراي عالي كار است.
وي يادآور شد: از آنجا كه مصوبات مزدي شوراي عالي كار همواره مبناي محاسبه مستمري بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي بوده است اين نگراني وجود دارد كه در پي مصوبه اخير كارگروه بازنگري قانون كار از سه جانبه گرايي در شوراي عالي كار كاسته شود.
پايان پيام

سه میلیون کودک واجد شرایط از تحصیل محروم هستند

به نوشته سایت دولتی جهان نیوز در تاریخ 21 دی آمده است : جمعيت دانش آموزي كشور از 18ميليون نفر در دهه 60 در پي سياست هاي كنترل جمعيت به 14 ميليون و 500 هزار نفر در سال گذشته رسيد. بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور جمعیت در حال تحصیل کشور باید چیزی در حدود 15 میلیون و 500 نفر باشد .فقدان ثبت نام و اعزام يك ميليون دانش آموز به مدرسه از سوي خانواده ها در فاصله يك سال گذشته اين شائبه را دامن زد كه يك ميليون دانش آموز اقدام به ترك تحصيل كرده اند و ترجيح مي دهند تا دوران كودكي و نوجواني خود را در محيطي غير از مدرسه سپري كنند.
در همین رابطه نیزبرخي مراجع اعلام مي كنند كه طی چهار سال گذشته سه میلیون کودک ایرانی ترک تحصیل کرده اند.
فتاح نيازی، معاون آموزشی «مؤسسه آموزش از راه دور» اعلام کرده است که در سطح كشور بيش از 13 ميليون كمسواد بين11 تا 45 سال وجود دارد که سه ميليون نفر از این عده دانشآموزان ترک تحصیل کرده اند که لازم التعليم هستند و بین 11 تا 17 سال سن دارند. وی در مصاحبه با یکی از رسانه های کشور اعلام کرده بود که طبق آخرين آمار مستند به دست آمده، دو ميليون و 400 هزار لازم التعليم از تحصيل در سال تحصيلي گذشته بازمانده و متاسفانه در يكي ازمقاطع تحصيلي از ابتدايي تا پايان متوسطه ترك تحصيل كرده ها هستند .
این در حالی است که طبق برنامه پنجساله تا سال 1393 باید بی سوادی در گروه سنی زیر 50 سال در مناطق مختلف کشور ریشه کن شود. اما متاسفانه هر ساله شاهد افزایش شمار زیاد کودکانی هستیم که از تحصیل باز می مانند.
اگر چه مسئولان وزارت آموزش و پرورش از علت اين ميزان كاهش اظهار بي اطلاعي مي كنند، اما پيداست كه سر در گمي استراتژي آموزش و پرورش در كنترل و رفع ناهنجاريهاي به وجود آمده در ميان دانش آموزان وفقرو استرس و فشارهاي ناشي از تحصيل، علت اصلي ترك تحصيل ها باشد. بر اساس اظهار نظر کارشناسان این حوزه برترین عوامل مشترک در ترک تحصیل دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی بخصوص در مقطع متوسطه ، فقر مالی و فقر انگیزشی است که بیشترین نقش را داشته است
در همین رابطه فرید کاشفی، روانشناس علوم تربیتی گفت: ترک تحصیل دانش آموزان با وضعیت اقتصادی جامعه و خانواده در ارتباط می باشد. عواملی چون پایین بودن در آمد ‚مسکن نا مناسب عدم سرپرستی و حضور پدر و مادر در خانواده‚ کثرت فرزندان و طبقه پایین شغلی والدین بر ترک تحصیل فرزندان تاثیر دارد. وی گفت:پس مسلم است که کیفیت آموزش و تربیت در رشد جسمانی و قوای دفاعی دانش آموز در خانواده هایی با سطح پایین اقتصادی و فرهنگی جامعه و خانواده اثرات مستقیمی بر عدم پیشرفت فرزندان به جای می گذارد.
بر اساس پژوهشی که در همین رابطه انجام شده است روي آوردن به شغلهاي كاذب اصليترين دليل ترك تحصيل عنوان شده است. یک از معلمان شاغل در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان میزان ترک تحصیل دانش آموزان را در آن مناطق بالا می داند و می گوید: علت اصلی این امر وجود شغلهای کاذبی همچون حمل سوخت قاچاق و دلالی مواد مخدر است که متاسفانه در آمد این مشاغل به نحو چشمگیری بالا است. وی می گوید : اگرخود دانش آموزان هم مایل به ترک تحصیل نباشند والدین ،آنها را مجبور به این کار می کنند زیرا معتقدند این کودکان اگر هم درس بخوانند بالاخره باید به سراغ همین مشاغل بروند و درآمد داشته باشند.
این معلم معتقد است درآمد بالای این مشاغل باعث وسوسه دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی می شود به نحوی که خود آنها اذعان دارند که درآمد فقط دو روز از این مشاغل کاذب برابر یک ماه حقوق تدریس معلم می باشد.
علی باقرزاده معاون آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش و پرورش نیزمعتقد است بسیاری از این ترک تحصیلها در مناطق دور افتاده و روستایی کشور صورت می گیرد و به علت فرهنگ خاص حاکم بر آن مناطق بیشتر منجر به ترک تحصیل در دختران می شود به نحوی که در حال حاضر میزان ترک تحصیل در بین دختران بیش از پسران است.
باقرزاده با اشاره به اینکه دلایل کارشناسی بسیاری برای ترک تحصیل دانش آموزان و بازماندگان از تحصیل وجود دارد که در استانهای مختلف کشور متفاوت است ، گفت: « فقر،ازدواج زودرس برای دختران،فرهنگ پایین خانواده درخصوص میزان تحصیل فرزندانشان و اختلافات خانوادگی از جمله عوامل عمده در این مسئله محسوب می شوند».

دیدار با خانواده رضا شهابی، کارگر زندانی
در بحبوحه ‌ی تمامی مشکلات و نابسامانی‌های تحمیل شده از جانب سرمایه داری و درشرایطی بسیار سخت، که هر روز خبری تلخ و ناگوار، جان‌هایمان را می‌آزارد و رنج‌مان می‌دهد، آن چه که بیش از هر زمان دیگر لازم و حیاتی به نظر می‌رسد‌، همانا ایستادن استوارانه‌، متحد و یکپارچه‌ی كارگران و فعالان كارگری در کنار یکدیگر است تا سرمایه‌داران بدانند که جنبش کارگری را سربازایستادن نیست و این جنبش‌، تا رسیدن به اهداف نهایی خود از پای نخواهد نشست و در مقابل آن سر تسلیم فرود نخواهد آورد .
در یک صف ایستادن ، پشت به پشت هم دادن و مسئله‌ی یک دوست و یک خانواده‌ی کارگری را مشکل همه‌ی دوستان و همه‌ی خانواده‌های کارگری محسوب کردن‌، به هم یاری رساندن و در مواقع سخت و دشوار کنونی‌، دست همدیگر را گرفتن، خود می‌تواند گامی باشد در راستای تقویت جنبش کارگری و استحکام بخشیدن هر چه بیش‌تر به آن.
در این راستا و در شرایطی که رضا شهابی‌،‌ كارگر زندانی‌، با مقاومتی ستودنی‌، همه‌ی اتهامات واهی و كذب راكه به او وارد كرده‌اند رد كرده است، همه‌ی آنان که خود را جزو خانواد‌ه‌ی بزرگ کارگری می‌دانند، بارها به دیدار خانواده‌ی فداکار، هم ‌دل و همراه رضا شتافته تا به سهم خود، مرهمی باشند بردل ‌نگرانی‌ها و دلواپسی‌های آنان؛ آن هم در غیبت پدری که حتی بعد از اخراجش از کار نیز، مسئولانه و در نهایت فداکاری تلاش می ‌کرد ، تا ذره ای از سربلندی و اعتبارشان کاسته نشود و خللی در متانت و عزت نفس‌شان پدید نیاید.
در همین راستا، جمعی از اعضای » کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری » بر اساس وظیفه‌ی انسانی و طبقاتی خویش، با ره توشه ای کاملا کارگری و با دستمایه‌ای ناچیز از موجودی صندوق حاوی كمك‌های كارگری که از پیش برای چنین مواردی تدارک دیده شده بود و همین طور کمک و هم ‌یاری جمعی از کارگران و فعالان کارگری و خانواده‌های‌شان ــ با هرآن چه که در توان داشتند ــ یک بار دیگر سعی نمودند، تا در این امر خطیر و انسانی مشارکت نموده و به یاری‌شان بشتابند.
آنان با این امید که شاید اندکی و فقط اندکی از بار سنگین مصائب و مشکلاتی را که بر دوش این کارگران و خانواده های آنان گذاشته شده است کاسته شود، در هفته‌ی گذشته نیز میهمان خانه‌ی گرم و صمیمی این کارگر زندانی بودند تا برای ساعاتی با اعضای خانواده‌ی رضا به گفتگو بنشینند و هم‌ دردی و همراهی خود را با آنان اعلام نمایند.
گفتنی است که خانواده‌ی گرامی آن عزیز نیز،مثل همیشه از دیدار دوستان ما و در واقع یاران هم ‌دل و همراه خود، خوشحال شده و با آغوشی باز و چهره‌هایی گشاده از ایشان استقبال نمودند و آن‌ها را در جریان مسائل و معضلات خویش قرار دادند. به راستی که آنان به قدری سرزنده و استوار بودند که دوستان ما را نیز به وجد آوردند.
آری! همراهان ما آن چه دیدند، جز صمیمیت، مهربانی، خویشتن‌داری و پایداری نبود و تو گویی که همه‌ی اعضای خانواده با ایمانی مثال زدنی پا به پای کارگر دربند و مبارزشان ایستاده‌اند و همچون او پایمردی و مقاومت می کنند. تا آن جا که در این دیدار، هر دو طرف، کوله بارشان از اعتماد و محبت و ایثار و استقامت سر ریز گشت و با عزمی راسخ ‌تر و قدم‌هایی استوارتر دوباره راهی گشتند؛ و ما در این اندیشه که سرمایه و حامیان آن ، تا کجا ، از واقعیت‌ها به دورند و تا چه حد خود را فریب می‌دهند!
جمعی از اعضا وخانواده های «کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»
دی ماه 1389
http://www.komitteyehamahangi.com/post1256.htm
آمار بيكاران؛ 3 تا 4 ميليون نفر
خبرگزاری دولتی مهر ایران در تاریخ 21 دی نوشت : عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اينكه طبق گزارش وزارت كار، عملكرد زودبازده‌ها از سال 84 تا 88 زير 50درصد بوده است، گفت: از 3.1ميليون شغلی كه بايد از اين طريق ايجاد مي‌شد، فقط 900 هزار آن محقق شد در حالی كه هم اكنون 3 تا 4 ميليون نفر بيكار هستند.
موسی الرضا ثروتی در گفتگو با مهر در خصوص هدفگذاری انجام شده در مورد ايجاد اشتغال در برنامه چهارم توسعه، به پيش بينی كاهش نرخ بيكاری به 7 درصد اشاره كرد و گفت: همچنين در پايان برنامه، رشد اقتصادی نيز بايد به 8 درصد می رسيد ولی ميانگين آن 5.4 درصد شد و در پايان برنامه نرخ بيكاری نيز به 11.9درصد رسيد كه زمستان سال گذشته هم به 14.1درصد افزايش يافت.
آمار بيكاران؛ 3 تا 4 ميليون نفر
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اين هدف گذاری ها كه صورت می گيرد گاهی به اهداف خود نمی رسد، به نحويكه طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود ساليانه 1.1ميليون شغل جديد ايجاد شود كه با عدم تحقق اين امر، هم اكنون 3 تا 4 ميليون نفر در كشور بيكار داريم.
ثروتی در ادامه سخنانش به روش آمارگيری و بيكاری كشور نيز اشاره كرد و افزود: در حال حاضر نرم افزاری كه برای محاسبه بيكاری استفاده می شود يك نرم افزار بين المللی از سوی سازمان جهانی كار است كه سنخيتی با كشور ما ندارد.
وی خاطر نشان كرد: در سال 85 سرشماری از خانواده ها بعمل آمد كه طی آن از افراد می پرسيدند كه آيا در هفته يك ساعت كار برای انجام دارند و يا خير؟ كه افراد به اين سئوال جواب مثبت می دادند؛ بنابراين در محاسبات آنها را جزو شاغلين محسوب می كردند.
نرم افزار محاسبه نرخ بيكاری
عضو كميسيون تلفيق مجلس تاكيد كرد: همچنين بيشتر افراد ساكن در روستاها اعلام می كنند كه ممكن است در طول هفته بيش از 100ساعت نيز كار داشته باشند، ولی با اين حال نرم افزاری كه برای محاسبه نرخ بيكاری مورد استفاده قرار می گيرد مناسب كشور ما نيست.
به گفته ثروتي، نكته بعدی در اين بخش اين است كه بايد ببينيم نرخ رشد اقتصادی كشور چقدر است و تا چه حد بهبود فضای كسب و كار محقق شده است. وقتی در فضای كسب و كار رتبه كشور ما 137 باشد، در زمينه آمارهايی كه برای ايجاد مشاغل جديد ارائه می شود كمی ابهام به وجود می آيد.
اين نماينده مجلس افزود: بنگاههای كوچك زودبازده كه به عنوان مهمترين هدف وزارت كار برای ايجاد فرصتهای جديد شغلی طی سالهای گذشته بوده است بايد در طول 5 سال 84 تا 88 معادل 47 هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت می كرد ولی در اين بخش عملكردی كه خود وزارت كار گزارش داده است، تحقق رقمی كمتر از 21 هزار ميليارد تومان بوده است.
عملكرد زودبازده‎ها؛ زير 50 درصد
وی خاطر نشان كرد كه اين موضوع نشان دهنده عملكرد زير 50 درصد بنگاه های كوچك زودبازده است كه در هدف گذاری اوليه پيش بينی شده بود به نحوی كه در طول اين 5 سال بايد 3 ميليون و 100هزار شغل از طريق ايجاد بنگاه های زودبازده ايجاد می شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان داشت: گزارشی كه وزارت كار در مورد ايجاد اشتغال در قالب طرح بنگاه های كوچك زودبازده ارائه كرد، 900 هزار شغل بوده است كه با آن 40 درصد انحرافی كه سازمان بازرسی و بانك مركزی گزارش كرد، چيزی بين 600 تا 900 هزار شغل خواهد شد.
ثروتی با اشاره به اينكه اين آمار از خود وزارت كار بوده كه از محل بنگاه های كوچك زودبازده در طول 5 سال اجرا 3.1 ميليون فرصت جديد شغلی هدف گذاری شده بود، گفت: آمار وزارت كار نشان می دهد كه 900 هزار شغل فقط تحقق يافته است.
2.2ميليون شغلی كه ايجاد نشد
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اين موضوع كه 2.2 ميليون شغل جديدی كه قرار بود توسط زودبازده ها محقق شود، ايجاد نشد اظهار داشت: به عنوان نمونه قرار بود در خراسان شمالی 707 ميليارد تومان تسهيلات در قالب زودبازده ها پرداخت شود كه 23 درصد آن در پايان 5 سال محقق شد و ميزان اشتغالزايی آن نيز طبق گزارش وزارت كار، 12.5درصد بوده است.
وی تصريح كرد: اين موضوع نشان می دهد كه عملكرد با اعداد يك مقدار زيادی فاصله دارد، حال اينكه هدف گذاری شده است تا مشاغل جديدی ايجاد شود خيلی خوب است ولی وقتی از 47 هزار و 700 ميليارد تومانی كه قرار بود به زودبازده ها تسهيلات پرداخت شود، 21 هزار ميليارد تومان به پرداخت می رسد، هدف اوليه محقق نمی شود.
به گفته ثروتي، اينكه امسال وزير كار و امور اجتماعی اعلام كرده است كه 24 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد به زودبازده ها پرداخت خواهد شد در حالی كه در طول 5 سال 21 هزار ميليارد تومان پرداخت شده است، كمی ابهام دارد.
اكونوميست:سرمايه‌گذاری خارجی در ايران تقريبا نصف مي‌شود!
به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا در تاریخ 21 دی آمده است : اكونوميست در گزارش ماه دسامبر 2010 خود عنوان كرد كه سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی در ايران طی سال گذشته سه ميليارد و 20 ميليون دلار بوده است كه اين شاخص در سال جاری با يك ميليارد و 330 ميليون دلار كاهش به يك ميليارد و 690 ميليون دلار خواهد رسيد كه 0.41 درصد توليد ناخالص داخلی است.
به اعتقاد اين موسسه طی سال‌های آتی ورود سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی در ايران نوسان خواهد داشت به‌طوری كه انتظار مي‌رود در سال آتی يك ميليارد و 200 ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجی وارد كشور شود.
افزايش 400 ميليون دلاری منجر به ثبت رقم يك ميليارد و 600 ميليون دلار برای سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی ايران در سال 1391 خواهد شد كه اين شاخص طی سال 1392 به يك ميليارد و 500 ميليون دلار خواهد رسيد و 0.24 درصد توليد ناخالص داخلی خواهد بود.
سال 1393 سالی است كه سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی در ايران با اندكی افزايش معادل يك ميليارد و 650 ميليون دلار خواهد بود كه برابر با 0.23 درصد توليد ناخالص داخلی بوده است.
انتظار مي‌رود در سال 1394 يك ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايه‌گذاری خارجی در كشور جذب شود.
كارگران كیان تایر با ۵ ماه حقوق معوقه!
كارگران كیان تایر در حال حاضر ۵ ماه حقوق معوقه دارند و علیرغم پیگیری هایشان هیچ پاسخی دریافت نكرده اند. آنها با توجه به گرانی اجناس در بازار برای گذران زندگی خود زیر فشار زیادی قرار دارند.
تجمع اعتراضی كارگران پارس متال
به گزارش آژانس ایران خبر در تاریخ 21 دی آمده است : از ساعت ٨ صبح روز دوشنبه، كارگران كارخانه پارس متال دست به تجمع زدند و خواستار رساندن صدای خود و پیگیری مطالباتشان از مقامات ذیربط گردیدند. این كارگران كه شمارشان به ٧٠ نفر می رسید منتظر خبرنگار، عكاس و یا هر امكان دیگری بودند كه بتواند تجمع شان را بازتاب دهد.
شایان ذكر است كه برق كارخانه پارس متال یك ماه است كه به دلیل عدم پرداخت بدهی هایش قطع شده است. به دنبال آن تولید شركت نیز بعد ازطرح یارانه ها متوقف گردید و كلیه كارگران قراردادی آن كه به ١۴٠ نفر می رسیدند، اخراج شدند.
اخراج ١٢٠ كارگر ریسندگی و بافندگی در دلیجان
به گزارش آژانس ایران خبر در تاریخ 21 دی آمده است : كارگران شركت ریسندگی و بافندگی، تولیدكننده فرش ماشینی در شهرستان دلیجان استان مركزی، ٦ ماه است كه حقوق دریافت نكرده اند. كارخانه نیز اكنون ١٠ روز است كه تعطیل شده و بیش از ١٢٠ كارگر این كارخانه اخراج گردیده اند.
شایان ذكر است كه كارگران محروم میهن مان، تنها راه امرار معاش شان از طریق همین كار در واحدهای تولیدی است كه با اخراج آنها از این مراكز، آنها تنها منبع درآمد خانواده شان را از دست می دهند.
سرگردانی كارگران شركت ایزوگام صبا
به گزارش آژانس ایران خبر در تاریخ 21 دی آمده است : كارگران شركت ایزوگام صبا در سردرگمی به سر می برند. گزارش دریافتی از استان مركزی حاكی است، شركت ایزوگام صبا كه در شهرستان دلیجان می باشد و دارای بیش از ۵٠ كارگر بوده است، اكنون ٦ ماه است كه حقوق آنها را پرداخت نكرده و در نهایت هم طی دو هفته اخیر به تعطیلی كشانده شده است. یكی از كارگران این كارخانه در این باره گفت: به هرجا كه مراجعه می كنیم، پاسخ نمی گیریم.
كارگران شركت سازمایه، ٢٧ ماه حقوق معوقه دارند!

به گزارش آژانس ایران خبر در تاریخ 21 دی آمده است : از ابتدای دیماه تا كنون یعنی طی ٢٠ روز گذشته، ٣٧٠ كارگر شركت سازمایه كه ٢٨٠ نفرشان از كارگران با سابقه و كاركرده ١٨ تا ٢٢ ساله بوده اند، از كار اخراج گردیده اند. ٩٠ نفر از این كارگران هم از كارگران قراردادی بودند.
قابل توجه این كه تمامی این كارگران، ٢٧ ماه است كه حقوق معوقه داشته و شكایت ها و اعتراضاتی را هم برای مطالبات خود برگزار نموده اند.
خودسوزی ۵ زن باردار در لرستان

به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا در تاریخ 21 دی آمده است :”اميدعلی حاجي‌پاپی“، در جمع خبرنگاران افزود: مرگ‌ومير مادران يک شاخصی است که از نظر جهانی روی آن حساب مي‌شود. وی با اعلام اينکه از ابتدای سال تاکنون ۱۱ مورد مرگ‌ومير مادران باردار در لرستان را داشته‌ايم، تصريح کرد: شاخص‌های مختلفی در ميزان مرگ‌ومير مادران دخالت دارند که يک قسمت از آن به مراقبت‌های قبل از بارداري، حين و بعد از بارداری و زايمان برمي‌گردد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعلام کرد: ۵ مورد از ۱۱ مورد مرگ‌ومير مادران باردار مربوط به خودسوزی بوده است! وی با اشاره به اينکه خودسوزی و خودکشی علت‌های فراوانی دارد، يادآور شد: هر مورد مرگ‌ومير مادران را در حال علت‌يابی هستيم؛ خودسوزی چندعلتی است و کاهش آمار آن کار ساده‌ای نيست. معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بيان اينکه تمام مادران باردار تحت پوشش پزشک خانواده هستند، يادآور شد: اما تمام مادران باردار تحت پوشش روان‌پزشکان نيستند؛ خودکشي‌ها در حين بارداری علت‌های متفاوتی دارد که بايد تک‌تک بررسی شوند البته در مواردی هم ممکن است تخلف پزشک باشد!
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه با اشاره به سگ‌های ولگرد گفت: در تمام شهرهای استان کميته‌ای مرکب از بهداشت محيط ، نيروی انتظامی و شهرداری به منظور جلوگيری از شيوع بيماري‌های هاری و سالک تشکيل شده اما اين کميته در طول ساليان خيلی فعال نبوده است. حاجي‌پاپی با بيان اينکه در دفع فضولات حيوانی در روستاها با مشکل مواجه‌ايم، تصريح کرد: دانشگاه علوم پزشکی و جهاد کشاورزی به صورت پايلوت اقداماتی را جهت رفع اين موارد انجام داده‌اند. وی با اشاره به اينکه تامين سلامت و بهداشت تنها وظيفه دانشگاه علوم پزشکی لرستان نيست، اظهار داشت: اگر تمام امکانات در اختيار دانشگاه باشد تنها ۳۱ درصد سلامت را مي‌توانيم تامين کنيم و ساير دستگاه‌ها نيز برای تامين صددرصد بهداشت و سلامت بايد تلاش کنند.
زنان كارگر در شركت رنگین طب سه ماه بدون حقوق
به گزارش آژانس ایران خبر در تاریخ 21 دی آمده است : در استان مركزی بیش از سه ماه است كه كارگران شركت رنگین طب، حقوق خود را دریافت نكرده اند. به همین دلیل كارگران این شركت كه تماماً از زنان می باشند، برای تامین مایحتاج زندگی خود در فشار و مضیقه فراوانی قرار گرفته اند.
كارگران براي دريافت مطالبات به اداره كار مراجعه مي كنند

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 21 دی آمده است :دبيراجرايي‌خانه‌كارگر ياسوج مي‌گويد: به دليل انجام عمليات بازسازي وتغييرساختار در كارخانه آرد، نشاسته و گلوكز ياسوج جمعي ازكارگران اين كارخانه از سال 88 تاكنون بيكارشده‌اند.
عليرضا جنتي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: نزديك به37 كارگر در بخش توليد نشاسته و گلوكز مشغول به‌كاربودند.
وي دليل تعطيلي اين بخش از كارخانه توليد آرد، نشاسته و گلوكز ياسوج را تغيير خط توليد نشاسته عنوان‌كرد و افزود: در نتيجه اجراي عمليات بازسازي خط توليد نشاسته كه همچنان نيزادامه دارد فعاليت خط توليدگلوكز نيز متوقف شده است.
دبيراجرايي خانه كارگر ياسوج افزود: درحال حاضر 60 كارگر مشغول درخط توليد آرد نيز بابت چهار ماه حقوق و مزايا طلبكار هستند.
جنتي تصريح كرد: اين شرايط درحالي است كه در گذشته بيش از 270 كارگر در اين واحد توليدي مشغول به‌كار بودند.
دبيراجرايي‌خانه كارگر ياسوج افزود: درحال حاضركارگران بابت دريافت مطالبات معوقه خود به اداره كار و امور اجتماعي نيز مراجعه‌كرده‌اند اما تاكنون نتيجه مثبتي از اين مراجع حاصل نشده است.
پايان پيام

تجمع بيش از 100 نفر از كارگران معترض پارس متال

ايران كارگر : صبح روز چهارشنبه 89.10.22 بيش از 100 نفرازكارگران پارس متال به منظور اعتراض به بي توجهي مقامات و مسئولين به وضعيت معيشتي و كار بيش از 400 كارگر رسمي و قراردادي اين شركت , در اين شركت تجمع كردند.
بيش از يك و نيم ماه هست كه خط توليد اين كارخانه بصورت كامل متوقف شده و برق اين شركت نيز بدليل بدهي ازطرف شركت برق قطع گرديده بود , و در ادامه اعتراضات و تجمعات كارگران اين شركت مفيد واقع نشده و نهايتا همه 140 كارگر قراردادي از شركت اخراج شدند و اكنون كارگران رسمي اين شركت براي احقاق 10 ماه حقوق معوقه و همچنين تعيين تكليف وضعيت شغلي خود در اين شركت جمع ميشوند.

ناامنی در کارخانه‌ها و مناطق مرزی

به گزارش رادیو دويچه وله آلمان آمده است: در اوج بحران سیاسی، کاهش تولید و اشتغال در صنایع و مرزهای ایران نیز، به یک مساله امنیتی تبدیل شده است. شورای تامین استان تهران و فرماندهان مرزبانی زمینی و دریائی، نگران کنترل ناپذیر شدن بحران، نشست‌هایی تشکیل داده‌اند.
کارخانه‌های خودروسازی ایران، از پرداخت هزار میلیارد تومان (یک میلیارد دلار) بدهی خود به کارگاه‌های سازنده قطعات خودرو عاجز مانده‌اند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار آن شده است که دولت احمدی‌نژاد، برای جلوگیری از بحران تولید و اشتغال، ۱۰ میلیارد دلار «نقدینه اورژانس» در اختیار صنایع قرار دهد.
تولید با نصف ظرفیت
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، چند هفته پیش اعلام کرد که صنایع ایران در حال حاضر تنها با نیمی از ظرفیت تولید خود مشغول به کار هستند. روزنامه اعتماد این هفته نوشت که احمدی‌نژاد گزارش اتاق بازرگانی را تایید کرده است.
کارکردن کارخانه‌ها با ۵۰ درصد ظرفیت، به معنای آن است که نیمی از افراد شاغل باید کار خود را ازدست بدهند. همین موضوع، یکی از مهمترین نگرانی‌های شورای تامین استان تهران است. افزایش تعداد بیکاران، در شرایطی که اوضاع کشور به لحاظ سیاسی بحرانی‌تر از همیشه است، می‌تواند دامنه این بحران را گسترش دهد.
لغو ۸ هزار جواز تاسیس
مشکل صنایع کشور تنها کاهش تولید، نقدینگی و اشتغال نیست. احمدی‌نژاد تاکنون بارها از رشد صدور جواز تاسیس در سراسر کشور خبر داده است. اما در جلسه اخیر شورای تامین استان تهران، رئیس سازمان صنایع و معادن این استان اعلام کرد که به تازگی جواز تاسیس ۸ هزار کارگاه تولیدی فقط در استان تهران لغو شده است.
محمدرضا مس‌فروش رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران درباره دلیل لغو جوازهای تاسیس گفت:«لغو جواز مربوط به آن‌گروه طرح‌های صنعتی است که پیشرفت فیزیکی آن‌ها کمتر از ۴ درصد بوده.» وی افزود:«این اقدام با هدف بستن منشاء نفوذ بعضی از افراد و شرکت‌ها و جلوگیری از بورس بازی در بخش پروژه‌های صنعتی صورت گرفته است.»
روزنامه اعتماد در تفسیر گفته‌های رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران نوشت:«مس فروش به این ترتیب به فساد موجود در بخش صنعت اعتراف کرده، به طوری که ۸ هزار گیرنده جواز تاسیس به دلیل سوء استفاده از این جوازها، حکم ابطال جوازهای خود را دریافت کرده‌اند.»
رشد واردات و ورشکستگی صنایع داخلی
همزمان با تشکیل نشست‌شورای تامین استان تهران، دبیر اجرائی خانه‌کارگر شیراز نیز از افزایش بیکاری و ورشکستگی کارخانه‌ها در استان فارس خبر داد.
خبرگزاری کار ایران روز یکشنبه (۲۱ دی، ۱۰ ژانویه) به نقل از علی راستگو دبیر اجرائی خانه کارگر شیراز نوشت:«می‌گویند که شمار شاغلان افزایش یافته، در حالی که تعداد شاغلان بسیاری از کارخانه‌ها از ۲ هزار نفر به ۲۰۰ نفر کاهش یافته است.»
علی راستگو، افزود که بسیاری از کارخانه‌ها ماه‌ها است حقوق کارگران را پرداخت نکرده‌اند و‌تاخیر در پرداخت حقوق کارگران، به روالی عادی در صنایع ایران تبدیل شده است.
دبیر اجرائی خانه کارگر شیراز با تاکید بر وجود بحرانی عمیق در صنایع لوازم خانگی توضیح داد:«بسیاری از کارخانه‌های سازنده لوازم خانگی مثل تلویزیون، یخچال، آب‌گرم‌کن و بخاری در حال تعطیل شدن هستند و اگر از ورود کالاهای خارجی جلوگیری نشود، آن‌ها ورشکست خواهند شد.»
در دوران نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد حجم واردات ایران چندین برابر دوران خاتمی شد.
بحران در مرزهای غرب و جنوب
در کنار بحران تولید و اشتغال، بستن مرزهای غربی و جنوبی ایران نیز، یک مشکل امنیتی دیگر ایجاد کرده است. عباسعلی نورا نماینده زابل روز ۲۱ دیماه به خبرنگاران گفت:«دولت حق نداشت مرزها را پیش از آن که فکری به حال معیشت مردم کرده باشد ببندد.»
نماینده زابل در جلسه مشترک نمایندگان استان‌های مرزی کشور با فرماندهان مرزبانی زمینی و دریائی شرکت کرده بود. او تصریح کرد که پس از بسته شدن مرزهای سیستان و بلوچستان مردم منطقه رودرروی ماموران مرزبانی قرار گرفته‌اند. در همین نشست، حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی نیز تایید کرد که انسداد مرزها سبب ایجاد تضاد میان مرزبانان و مرزنشینان کشور شده است.
تشدید کنترل مرزهای غربی و جنوبی ایران، با هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی شهروندان کشورهای بحرانی همسایه صورت گرفته است. اما به گفته محمدعلی اسلامی فرمانده مرزبانی دریائی ناجا، این امر سبب افزایش ورود کالاهای قاچاق و درگیری میان مرزبانان و مرزنشینان شده است.
ایلنا به نقل از سردار اسلامی نوشت:«پلیس مرزبانی هم اکنون ۸۰ درصد با مرزنشینانی درگیر است که اقدام به ورود کالای قاچاق می‌کنند.» به گفته فرمانده مرزبانی دریائی، درگیری با عموم مردم بر سر قاچاق کالا سبب شده است که مرزبانان از هدف اصلی خود دور بمانند. ماموریت اصلی آن‌ها، جلوگیری از ورود غیرمجاز شهروندان کشورهای همسایه است.
جواد طالعی

کارگران کارخانه قند مرودشت با صدور اطلاعیه ای هشداردادند
که در صورت تداوم بازداشت فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان سرشناش،دست به اعتصاب خواهند زد.

متن اطلاعیه ی مذکور را که اقدامی کم سابقه به حساب می آید، عینا در زیر
می خوانید:
دکتر فریبرز رئیس دانا را آزاد کنید
ما کارگران کارخانه قند مرودشت، که دیریست با رنج های طاقت سوز دکترفریبرز رئیس دانا در تخفیف رنج استثماری که بدان گرفتاریم، آشنا بوده ایم، اسارت این یل میدان مبارزه علیه استثمار را محکوم و خواهان آزادی وی
هستیم.
برهمین اساس و در صورت تداوم بازداشت ایشان، طی روزهای آینده بنا برتصمیم سندیکای خود (که پایه گذاری و پایداری اش را مدیون دکتر رئیس دانابوده است) اعلام اعتصاب نموده تا آزادی ایشان دست از کار می کشیم.
از مسئولان امر نیز می خواهیم، به جای حبس و سرکوب منادیان حقوق زحمتکشان، قدری نگران خشم کارگران و زحمت کشان خسته از بار استثمار و خشونت کارخانه ای و همه ی آفات سرمایه داری هار حاکم بر کشور باشند. خشمی که
دیر یا زود، برای احقاق حقوق خود به خروش خواهد آمد.
زنده باد مبارزات کارگری
سندیکای کارگران کارخانه قند مرودشت
چهارشنبه 22 دی 1389
اتهامات «سنگين»رئيس دانا:انتقاد از طرح حذف يارانه ها،عضويت در کانون نويسندگان، توهين به احمدی نژاد!
به نوشته سایت بی بی سی در تاریخ 22 دی آمده است : آزاده فرقاني، همسر فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان ايرانی که در بازداشت به سر می برد، در گفت و گو با بي‌بي‌سی فارسی اتهاماتی را که عليه آقای رئيس دانا مطرح شده است، برشمرد.
خانم فرقانی گفت که روز پنجشنبه گذشته، ۱۹ روز پس از بازداشت آقای رئيس دانا، برای اولين بار اجازه ملاقات کابينی با او را يافته است.
به گفته خانم فرقاني، آقای رئيس دانا ده روز اول بازداشت خود را در سلول انفرادی گذرانده و در اين مدت «تفهيم اتهام» شده است.
بر اين اساس، يکی از اتهامات آقای رئيس دانا «توهين» به رئيس جمهوری ايران است.
خانم فرقانی گفت: «اگر مصاحبه های ايشان را نگاه کنيد، می بينيد که ايشان هيچ وقت شخص خاصی را مورد اشاره قرار نداده اند و به کسی توهين نکرده اند».

بشنويد
گفت‌وگو با همسر فريبرز رئيس‌دانا
بشنويدمدت: 02:29
او اتهام دوم آقای رئيس دانا را «نقد ايشان به طرح هدفمند کردن يارانه ها» عنوان کرد و گفت: «ايشان اقتصاددان هستند و بديهی است که بايد در مورد مسائل اقتصادی مملکت خودشان نظر بدهند».
خانم فرقانی گفت که آقای رئيس دانا بر همين اساس مخالفت خود را با طرح هدفمند کردن يارانه ها اعلام کرده است.
همسر آقای رئيس دانا اتهام سوم او را هم «عضويت در کانون نويسندگان ايران» عنوان کرد و گفت که چنين اتهامی در تمام دوران فعاليت اين کانون مطرح بوده است.
او وضعيت جسمی و روحی آقای رئيس دانا را در هنگام ملاقات کابينی پنجشنبه گذشته، «خوب» توصيف کرد، هر چند گفت که او مقداری لاغر شده است.
آقای رئيس دانا نيمه شب شنبه ۲۸ آذرماه و ساعاتی پس از آن بازداشت شد که محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری ايران آغاز رسمی اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها را اعلام کرد.
پرونده اين شخص در دستور کار نيروهای اطلاعاتی و قضايی بود که مصاحبه او با رسانه های بيگانه، دستگيری او را تسريع کرد؛ زيرا وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی هستيم، حق نداريم در آن اخلال ايجاد کنيم.
سخنان چندی پيش دادستان تهران در آقای رئيس‌دانا
آقای رئيس دانا پيش از بازداشت در گفت و گو با تلويزيون فارسی بی بی سی گفته بود: «دولت آقای احمدی نژاد از طريق شوک درمانی وارد نشده و از طريق توهم درمانی وارد شده است. به تدريج و قطعه قطعه يارانه ها را حذف کردند مقداری هم پول به حساب ها ريخته اند و از توهم پولی مردم محروم استفاده کردند.»
او سياست اعمال شده توسط دولت آقای احمدی نژاد را «آرزوی قلبی» دولت های آقای هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی عنوان کرد و گفت که «اين دولت ها همه عاشق اين کار بودند، اما توان و نيروی نظامی را نداشتند.»
آقای رئيس دانا گفت که طرح هدفمند کردن يارانه ها پيامد مثبتی برای رفاه همگانی ندارد.
عباس جعفری دولت آبادي، دادستان تهران، چندی پيش در مورد ارتباط ميان بازداشت آقای رئيس دانا با مخالفت او با طرح هدفمند کردن يارانه ها، به خبرنگاران گفت: «پرونده اين شخص در دستور کار نيروهای اطلاعاتی و قضايی بود که مصاحبه او با رسانه های بيگانه، دستگيری او را تسريع کرد؛ زيرا وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی هستيم، حق نداريم در آن اخلال ايجاد کنيم».
رسيدگي به وضعيت كارگران كارخانه‌هاي نساجي

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 22 دی آمده است : دبيراجرايي خانه‌كارگراستان يزد خواستار رسيدگي به وضعيت كارگران باقيمانده برخي كارخانه‌هاي نساجي اين استان شد.
علي دهقاني درگفت وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: در سال‌هاي گذشته به دليل اجراي برخي طرح‌هاي تغيير ساختار دركارخانجات نساجي برخي از كارگران شاغل در اين كارخانه ها به صندوق بيمه بيكاري معرفي شدند.
وي با بيان اينكه درحال حاضر اين كارگران مشغول به كار هستند، افزود: اين كارگران متاسفانه به دليل دريافت مقرري بيمه بيكاري قادربه استفاده از مزاياي بازنشستگي بيش از موعد به ويژه قانون مشاغل سخت و زبان آور نيستند.
اين فعال‌كارگري با يادآوري اينكه اين‌گروه ازكارگران بيش از 20 سال دركارخانه‌هايي چون درخشان ،يزد بافت و سلك بافت مشغول به كاربودند، گفت: در حال حاضر اين كارگران همچنان مشغول به‌كارهستند.
دبيراجرايي خانه كارگريزد با بيان اينكه موضوع اين كارگران كه تعداد آنها به 100 نفر نيزمي‌رسد درديدار اخير با مديرعامل سازمان تامين اجتماعي مطرح شده است،گفت: اميدواريم مديرعامل سازمان هرچه‌زودتر درخصوص مشخص شدن وضع اين كارگران تصميم‌گيري‌كند.
پايان پيام

خودکشی و اخراج کارگران در گیلان

خودکشی یک کارگر جوان سعید پیامی کارگر جوانی که ١٧ سال بیشتر نداشت خود را به دار آویخت. این حادثه شنبه شب ١٧/١٠/٨٩ اتفاق افتاد. سعید کارگر یک گل فروشی بود. وی از اهالی کوی حسینی بود، محله ای کارگر نشین در رشت. پدر وی فریدون پیامی کارگر مکانیک بود که در حدود ۴ سال پیش به علت حمل مواد مخدر به حبس ابد محکوم شد، که اکنون دوران محکومیتش را در زندان لاکان می گذراند. فریدون را که مکانیک ورزیده ای بود بیشتر رانندگان خط رشت – تهران خوب می شناسند، زیرا نه تنها مکانیک کارکشته ای بود بلکه در بیشتر مواقع از رانندگان اجرت ناچیزی می گرفت. وی به مرور زمان معتاد شد. کوی حسینی به شدت آلوده به مواد مخدر و بزهکاری است. هر از گاهی اهالی محله از مرگ جوانان خود بر اثر مصرف مواد مخدر مطلع می شوند و فرزندان پرپرشده خود را به خاک می سپارند. فریدون نیز خود قربانی همین فرهنگ و رفتار اجتماعی است. وی دارای ٧ فرزند، ٦ پسر و یک دختر معلول، است. ۴ تن از پسران وی آلوده به مواد مخدر هستند و ٢ پسر دیگر یکی کارگر نجار است و دیگری همین سعید بود که در گل فروشی کار می کرد.
روز خاک سپاری سعید در یک شنبه ١٩/١٠/٨٩، سه مامور فریدون را با دست بند از زندان لاکان آوردند و پس از ختم مراسم او را دوباره به زندان بردند. این خانواده کارگری نمونه کوچکی از قربانیان نظام سرمایه داری و جهنم آفریده شده توسط این نظام است. وجود باندهای مافیایی توزیع مواد مخدر و فحشا و سرقت در استان گیلان بیداد می کند. این همان امنیت سرمایه داری است. این جهنم به ویژه قربانگاه جوانان بیکار است.
اخراج کارگران پارسا سوله
این کارخانه وابسته به بخش خصوصی و متعلق به ابراهیم بخشنده است. کارخانه در شهر صنعتی رشت واقع است. در حال حاضر حدود صد کارگر در این کارخانه مشغول به کارند. تولیدات کارخانه سوله و قطعات پل است. زمان کار کارگران ٨ صبح تا ۴ بعد از ظهر است. کارخانه سرویس ایاب و ذهاب دارد و یک وعده غذا آن هم صبحانه می دهد و کارگران نهار را با خود از خانه می آورند . دستمزد کارگران طبق مصوبه اداره کار است و کلیه کارگران قراردادی هستند. بخشنده آهن آلات مورد نیاز خود را از کشورهای اوکراین و روسیه وارد می کند . این عنصر ضدکارگر در ماه گذشته ٢٣ تن از کارگران کارخانه را به بهانه تحریم و عدم ورود مواد اولیه ( آهن آلات ) اخراج کرد.
در ضمن، کارگاه آهن آلات شایان نیز متعلق به ابراهیم بخشنده است. در این کارگاه بزرگ، که کارش خرید و فروش آهن آلات است، حدود ۵٠ کارگر مشغول به کارند که همه قراردادی هستند و طبق مصوبه اداره کار دستمزد می گیرند. کارگاه فاقد کانتین غذاخوری است و کارگران از ٨ صبح تا ۵ بعدازظهر و در تابستان نیز تا تاریک شدن هوا کار می کنند. این کارگاه در کیلومتر 3جاده رشت – قزوین قراردارد. بخشنده از بزرگترین وارد کنندگان آهن آلات و میلگرد در استان گیلان است.
فعالان ضدسرمایه داری گیلان

٢٢ دی ١٣٨٩

کمیته هماهنگی یرای ایجاد تشکل کارگری

دستمزد
كارگر نبايد دغدغه معيشت داشته باشد

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 22 دی آمده است : سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس‌تاكيدكرد: واضح است‌كه حداقل مزدكارگران براي سال 90 بايد مطابق با تورم موجود دركشور باشد.
جواد زماني درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: حداقل مزد بايد طوري تعيين شودكه هزيه‌هاي زندگي يك خانواركارگري را تامين كند.
نماينده كنگاوردرمجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه‌كارگر نبايد دغدغه معيشت داشته باشد، اظهار داشت: كسي‌كه‌كار نمي‌كند بايد مشكل داشته باشد نه اين كه كسي كه كار مي‌كند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه چه رقمي را براي حداقل مزد كارگران براي سال 90 پيشنهاد مي‌كنيد، خاطر نشان كرد: رقم اعلامي بايدكارشناسي شده باشد بنابراين اگر من شخصا عددي را اعلام كنم ممكن است اثر بدي درجامعه داشته باشد.
زماني تعامل وزيركار و معاونان مربوطه وي با نمايندگان مجلس را خوب ارزيابي‌كرد و گفت: تعامل خوبي وجود دارد كه درصورت ادامه موجب حل مشكلات كارگري كشور خواهد شد.
او همچنين با بيان هيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي مراحل پاياني كار را طي مي‌كند، تصريح‌كرد: به هر صورت تا پيش از پايان سال گزارش اين تحقيق و تفحص درصحن علني مجلس قرائت خواهد شد.
زماني درباره نتايج اين تحقيق و تفحص گفت: قرار است كه دراين باره با كسي صحبت نشود چون بهانه به دست برخي‌ها مي‌افتد.
پايان پيام

دعوت به اعتصاب عمومی در تونس بااستقبال مردم روبرو شد/اعتراض به بيکاری و سرکوب در تونس
به نوشته سایت خبر آنلاين در 22 دی آمده است : واحدمرکزی خبر: روزنامه نگار در تونس از استقبال گسترده مردم اين کشور از اعتصاب عمومی امروز خبر داد.
لطفی حجی در گفتگو با شبکه تلويزيونی الجزيره، درباره ناآراميهای اخير در تونس گفت، امروز هم هزاران نفر از اعضای اتحاديه ها و مردم عادی در شهرهای مختلف تونس تظاهرات کردند. به عنوان مثال در شهر صفاقس دومين شهر بزرگ تونس حدود بيست هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند.
تظاهرکنندگان يک ساختمان متعلق به حزب حاکم را به آتش کشيدند.
می توان گفت دعوت به اعتصاب عمومی موفقيت آميز بود. وی افزود، نيروهای ارتش تونس در بعضی مناطق پايتخت برای حفاظت از نهادهای دولتی مستقر شدند.
نيروهای امنيتی تونس امروز با مردم در قلب پايتخت درگير شدند. مردم تونس استفاده از گلوله های جنگی عليه تظاهرکنندگان غيرنظامی را نمی پذيرند.
موفقيت اعتصاب امروز، قدرت اتحاديه عمومی اشتغال تونس را نشان می دهد. وی ادامه داد، حل اوضاع کنونی در تونس به راه حلهای ريشه ای نياز دارد.
دولت بايد خواست و نظر مردم را بشنود. ما بر ادامه برگزاری تظاهرات مسالمت آميز تا زمان پاسخ دادن دولت تونس به خواسته های مردم تاکيد داريم.
ادامه شرايط گذشته در تونس امکان پذير نيست.

کشته شدن پنج کاسبکار کرد در ساوه و ماکو
به گزارش کردیش پرسپکتیو، شامگاه شنبه ۱۸ دی ماه، بر اثر تیراندازی ماموران نظامی جمهوری اسلامی ایران به سوی یک خودرو در نزدیکی شهر ساوه چهار نفر جان خود را از دست دادند.خودرو متعلق به کاسبکاران کرد هدف تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفته و بر اثر واژگون شدن آن، چهار تن از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند.یکی از کشتەشدگان محی الدین زارعی است و سه نفر دیگر، از اهالی شهر سقز و روستای یازیبلاغی بودەاند که اسامی آنها تاکنون مشخص نشده است.از سوی دیگر سایت‌های خبری کرد نیز از کشته شدن یک کاسبکار دیگر در مرز چالدران خبر دادند.
بر اساس این گزارش روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه، ده تن از کاسبکاران کرد در مرز چالدران از سوی ماموران جمهوری اسلامی هدف تیراندازی قرار می گیرند که بر اثر آن یک جوان ۲۲ ساله به نام “علی زکاوتی” فرزند سعید و اهل روستای “دیم قشلاق” از توابع شهر ماکو جان خود را از دست داد.پس از گذشت دو روز از کشته شدن این جوان کرد، روز جمعه هفته گذشته جنازەی وی که در پزشکی قانونی نگهداری می شد به خانواده وی تحویل داده شد.
پدر علی زکاوتی از ماموران نیروی انتظامی به دلیل اینکه بدون هیچ هشداری به فزرندش تیراندازی کردەاند شکایت کرده است. گفنی است که علی زکاوتی “پسر دایی” شیرین علم هولی از اعدام شگان روز ۱۹ اردیبهشت است که به همراه فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد و وکیلی و مهدی اسلامیان در زندان اوین به دار آویخته شدند.
پایان پیام
کارگران کیان تایر در اعتراض به وضعیت خود اقدام به آتش زدن لاستیک در محل کارخانه کردند
بنا بر این گزارش کارگران خشمگین کیان تایر تمامی پارچه نوشته هایی را که از بیرون و با مضامین تبریک به بخشدار چهاردانگه به عنوان بخشدار نمونه بر قسمت بیرونی نرده های کارخانه نصب شده بود پایین کشیده و آنها را نیز آتش زدند.همزمان با اعنراض کارگران در محل کارخانه، نماینده های آنان نیز از ساعت 11 صبح عازم وزارت صنایع شدند و در جلسه ای که برای رسیدگی به خواستهای این کارگران تشکیل شده بود، شرکت کردند. در این جلسه ابتدا مسئولین وزارت صنایع تلاش کردند با یادآوری این نکته که خیلی از کارگران 17 ماه است حقوق نگرفته اند و صدایشان در نمی آید نماینده های کارگران کیان تایر را تحت فشار قرار بدهند اما این نماینده ها قاطعانه اظهار داشتند: این مایه افتخار شماست که 17 ماه دستمزد کارگران را ندهید و آنها را گرسنه نگه دارید، اما ما خواهان روشن شدن تکلیف خود و پرداخت دستمزدهای معوقه مان هستیم و اگر به خواستهای کارگران کیان تایر رسیدگی نشود آنان فردا همینجا در مقابل وزارت صنایع دست به تجمع خواهند زد و ما مسئولیتی در این زمینه نداریم.
بدنبال این اظهارات از سوی نماینده های کارگران کیان تایر، مسئولین وزارت صنایع اعلام کردند 5 میلیارد تومان وام آماده پرداخت به کارخانه کیان تایر است و بزودی این وام پرداخت خواهد شد. در ادامه این جلسه کارفرمای کیان تایر نیز وعده داد تا آخر امشب 50 درصد باقی مانده دستمزد شهریور ماه کارگران به حساب آنان واریز خواهد شد و طی چند روز آینده چهل تن مواد اولیه نیز وارد کارخانه خواهد شد.
بنا بر آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کاگران ایران، با توجه به توافقی که امروز در وزارت صنایع میان نماینده های کارگران و کارفرما و مسئولین این وزارتخانه صورت گرفته است کارگران کیان تایر اعلام کرده اند چنانچه فردا توافقات صورت گرفته عملی نشود از پس فردا سه شنبه چهارم آبانماه اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.
نامه جمعی از معلمان ایثارگر دراعتراض به بازداشت طولانی زهرا حاتمی معلم دربند
به گزارش کلمه، متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ای امام، با تو فریاد انقلاب را سر دادیم، با تو خروشیدیم، با تو اشک ریختیم و با پیام تو، هم سنگر تعلیم و هم سنگر مبارزه را در جبهه ها خالی نگذاشتیم تا درس رشادت و ایستادگی را به شاگردانمان بیاموزیم.
ای امام، پا به پای تو با نسلی از تو برخاسته ، به نسل های پی در پی نجوا کردیم که:
درخت تو گر بار دانش بگیرد
به زیر آوری چرخ نیلوفری را
… و به جای «فهمیده» های بسیاری در کلاس، گلدان لاله گذاشتیم … و خون دلها خوردیم.
ای امام، ما با هزاران امید و آرزو به پای آرمان های انقلابی که تو رهبر آن بودی، ماندیم، اگر چه این روزها می شنویم که دیگر به شما، رشادت ها، گذشت ها و فریادهایتان نیازی نیست. از ما سکوت می خواهند، فقط سکوت … اما چشمان تو را می بینیم که همچنان نگران ماست. تو که ریشه مایی، ما ترا خواستیم تا گوشت و پوست کودکان و جوانانمان به دست دژخیمان و بداندیشان نیفتد. ولی اینک عرصه بر ما بسیار تنگ است، که:
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
ما شاهد فضاهای امنیتی و محدودیت های سلیقه ای بر معلمان این مرز و بوم هستیم و از این جو عمومی بدتر، هفته هاست از همکار مومن، متعهد و انقلابی مان خانم زهرا حاتمی خبری جز فشار و بی عدالتی که بر او می رود، نداریم. او با سابقه نیکی که در خدمت به فرزندان این سرزمین دارد حقش نیست اینک تحت فشار اعتراف گیری های کذب و بیهوده در سلول های انفرادی و در حین بازجویی ناله سر دهد.
ما تعدادی از معلمان ایثارگر که جزء لاینفک فرزندان این انقلابیم و آن را به راحتی به دست نیاوردیم که به راحتی از دست بدهیم، از وجدان های بیدار می خواهیم بر این ناله ها شهادت دهند و از مسئولینی که خدا را ناظر بر اعمال خویش می بینند درخواست می کنیم برای این معلم آگاه اگر عفو عندالقدره مقدور نیست، رحم عندالقدره به کار گیرند.
دانم سر آرد غصه را
رنگین برآرد قصه را
این آه خون افشان که من
هر صبح و شام می زنم
خشم مردم ارومیه از بنرهای تبلیغی وزیر راه
اقدامات نمایشی وزیر راه و ترابری در ارومیه، خشم مردم عزادار این شهر داغدیده را برانگیخت.به گزارش خبرنگار عصرایران ، دهها هزار نفر از مردم سوگوار ارومیه که روز سه شنبه برای تشییع پیکر های عزیزان خود و بدرقه آنها به خانه هاب ابدی شان در مرکز شهر گرد آمده بودند ، بنرهای بزرگ متعددی را دیدند که با سرعت عمل عجیب وزرات راه ، در آن شرایط بحرانی چاپ شده و به بهانه تسلیت حمید بهبهانی و منقش به عکس رنگی آقای وزیر در مسیر تشییع جنازه نصب شده بودند!
تبلیغ برای وزیر، آن هم درست در میان شیون و زاری خانواده های قربانیان و در شرایطی که افکار عمومی وزیر راه را مکلف به پاسخگویی و شایسته برکناری می دانند، واکنش‌های منفی مردم را به دنبال داشت به گونه ای که با بالا گرفتن اعتراضات، ساعاتی پس از نصب این بنرها در مسیر تشییع جنازه ، مسوولان نسبت به جمع آوری آنها اقدام کردند. مردم ارومیه می گفتند در حالی که ما مشغول عزاداری بودیم و مجروحان نیز در بیمارستان ها با مرگ دست و پنجه نرم می کردند ، مسوولان راه و ترابری شبانه در حال طراحی ، چاپ و نصب بنرهای تبلیغی حمید بهبهانی در خیابان ها بوده‌اند!
وزیر راه و ترابری ، بلافاصله بعد از سقوط هواپیما ، خود را به ارومیه رساند و با خبرنگاران مصاحبه کرد. وی بدون این که از بابت این سانحه که در مجموعه مدیریتی وی رخ داده است عذرخواهی کند ، گفت که میزان سقوط هواپیما در ایران و تلفات ناشی از آن در ایران کمتر از سایر کشورهاست!
تعديل و اخراج نيرودرشركت‌هاى اقمارى دولتى

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ23 دی آمده است : دبيراجراى خانه‌كارگر استان تهران مي‌گويد: در حالي‌كه با دستور رياست جمهورى مي‌بايست تبديل وضعيت استخدامى كاركنان پيمانى صورت بگيرد شاهد تعديل نيروهاى شاغل درشركت‌هاى اقمارى وابسته به دولت هستيم.
اسماعيل حق‌پستى درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا، گفت: درحال‌حاضرشاهد تعديل و اخراج‌كارگردانى هستيم كه درشركت‌هاى اقمارى وابسته به سازمان‌هاى دولتى مشغول به كاربودند.
وى با بيان اينكه اين تعديل‌ها بيشتر پس از اتمام قراردادكارگران صورت مي‌گيرد، گفت: اين درحالى است كه طبق دستور رياست جمهورى مي‌بايست وضعيت استخدامى كاركنان پيمانى به قراردادى تغيير پيداكند.
وى افزود: اقدام شركت‌ها براى تعديل كارگران با توجه ماهيت دائمى مشاغل آنها با دستور رياست جمهورى مغايرت دارد.
انتقاد مديرعامل اتحاديه زنبورداران از واردات عسل چينی به ايران
واحد مرکزی خبر در تاریخ 23 دی نشت :مديرعامل اتحاديه زنبورداران ايران از واردات عسل های بی کيفيت با عنوان عسل چينی انتقاد کرد.
رئيسی سرحدی با بيان اينکه در ايران بيش از ۴۸ هزار تن عسل توليد می شود ، افزود : اين ميزان توليد بسيار بيشتر از مصرف سرانه کشورمان است که اگر برنامه ای اصولی برای آن انديشيده شود حتی امکان صادرات عسل به کشورهای اروپايی خواهيم داشت که متاسفانه با اين ميزان توليد جای تعجب وجود دارد که چگونه مسئولان اجازه واردات اين عسل بی کيفيت را صادر کرده اند .
وی تصريح کرد : در بررسی های صورت گرفته در آزمايشگاههای دامی مشخص شد که آب استفاده شده برای توليد اين عسل از پسماند کارخانجات صنايع نساجی کشور چين است که موجب عفونت های روده ای و کبدی می گردد.
مديرعامل اتحاديه زنبورداران ايران به هموطنان توصيه کرد از خريداری اين گونه عسل ها که در برخی شهرها دستفروش ها و در برخی از شهرها در مراکز خريد عرضه می شود ، خودداری کنند.
براساس اين گزارش ، عسل چينی از مرزهای دريايی کشور به مقدار بسيار فراوان وارد ايران می شود .
عسل طبيعی توليد شده در ايران بيش از ۸۰ هزار ريال قيمت دارد در حاليکه عسل چينی وارد شده به ايران در بازار قيمتی معادل يک دلار دارد .

مراسم سالگرد درگذشت يداله خسرو شاهی

بنا بر خبر آمده در وبلاگ کارگری راه کارگر در تاریخ 23 دی آمده است نزديک به يک سال از درگذشت ناگهانی همسر و پدر عزيزمان يداله خسرو شاهی می گذرد. او در 4 فوريه 2010 به ناگهان ديده از جهان فرو بست. او رفت بی آنکه ترک مان کرد ه باشد؛ در همه ی اين مدت، در روز های بلند اندوه ، در خاطره ها و ياد ها ، در گرد هم آمدن ها و در تنهايی ها با ما بوده است. او با ما بوده است بی آنکه بتوانيم جای خالی اش را انکار کنيم و افسوس نگوييم. ما خوب اگاهيم که دوستان وآشنايان و همه ی فعالين کارگری که او را از دور و نزديک می شناختند نيز جای خالی او را بار ها و بارها حس کرده اند و به او اند يشيده اند. او فرزند کار بود و تا آخرين روز زندگی اش به خود و به طبقه ای که به آن تعلق داشت وفادار ماند. زندگی اش در راه مبارزه برای بهبود وضع کارگران گذشت. او فقر، استثمار، سرکوب و بی حقوقی کارگران را بر نمی تافت. جهان ديگر و بهتری را ممکن می دانست و تا پايان عمر خويش برای آن مبارزه کرد.
در سالگرد در گذشت او در کنار شما دوستان و آشنايان، فعالين کارگري، سوسياليستی و آزادی خواه گرد هم می آييم تا ياد و خاطره او را گرامی بداريم و پوينده ی راهش باشيم.
همسر، فرزندان و دوستان يداله خسرو شاهی

13/01/2011
زمان مراسم : ساعت 2.30-6 بعد از ظهر روز شنبه 5 فوريه 2011
مکان مراسم: The Meritage Centre, Church End, Hendon,
London Nw4 4JT
نزديکترين ايستگاه قطار:Hendon Central
ماشین سازی بولر تعديل نيرو داشته است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 23 دی آمده است : نماینده مردم آستارا در مجلس، گفت: دولت باید رفع مشکلات کارگران گیلانی را در دستور کارخود قرار دهد.
فرهاد دلق‌پوش در گفت‌وگو با خبرنگارایلنا، اظهار داشت: با توجه به بحران اقتصادی بر دنیا و کشور، واحدهای صنعتی و تولیدی گیلان که در آن کارگران مشغول به کار هستند با برخی از مشکلات جدی مواجه هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مهمترین مشکلات واحدهای صنعتی گیلان را افت تولید، نداشتن مواد اولیه وعدم توان برای پرداخت معوقات بانکی عنوان کرد.
دلق‌پوش وجود این گونه مشکلات را سبب رکود صنعت‌گران گیلان دانست و تصریح کرد: وجود این مشکلات باعث شده که کارفرمایان نتوانند نسبت به انجام تعهدات خود در قبال کارگران جامعه عمل بپوشانند.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس مهمترین کارخانه‌های مشکل‌دار را واحدهای ریسندگی، بافندگی و پوشاک اعلام کرد و اظهار داشت: وضعیت نامناسب این گونه کارخانه‌ها موجب واردن شدن آسیب‌های جدی به قشر زحمتکش کارگر شده و می‌طلبد صنوف مرتبط از حقوق صنفی این عزیزان حمایت کند.
دلق‌پوش بر ضرورت در دستور قرار دادن رفع مشکلات کارگران گیلانی از سوی دولت تاکید کرد وافزود: دولت باید ضمن کمک کردن به کارفرمایان از طریق راه‌های مختلف آسیب‌های وارد شده را کم کند.
نماینده مردم آستارا در مجلس درباره وضعیت کار و کارگری این حوزه انتخابیه اظهارداشت: یکی از واحدهای صنعتی آستارا با عنوان ماشین‌سازی بولر که متعلق به بخش خصوصی و در زمینه تولید ماشین‌آلات کارخانجات تولید آرد فعالیت می‌کند تعداد 120کارگر داشته که به تازگی 20تعدیل نیروی انسانی داشته است.
دلق‌پوش با تاکید بر اینکه نباید هیچ خدشه‌ای به زندگی کارگران وارد شود، اذعان داشت: تقاضا و عدم سفارش، افت بازار خرید ماشین‌آلات این کارخانه را به دنبال داشت که با رایزنی با وزارت‌خانه‌ها و کارخانه‌های سطح کشور کوشش شد تا از تعطیلی این کارخانه و بیکاری کارگران آن جلوگیری شود.
وی در پایان بیان داشت:با توجه به سفردور سوم رییس جمهوری در هفته آینده، انتظار می‌رود که دولت مشکلات واحدهای صنعتی استان را حل کند.
پايان پيام

در رابطه بارضا رخشان،اعتراض یک نهاد بین المللی»کارگری» به دستگیری فعالان کارگری در ایران

دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، گای رایدر با ارسال نامه ای به خامنه ای، نسبت به بازداشت مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را اعتراض کرد. رضا رخشان هشت روز پيش توسط ماموران امنيتی بازداشت شد. رادیو فردا در این رابطه می نویسد: در نامه دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری گفته شده است که دليل بازداشت آقای رخشان روشن نيست.اين فعال کارگری در ارتباط با فعاليت های کارگری خود متهم به اقدام عليه امنيت کشور و تبليغ عليه نظام شده و در سال گذشته نيز برای مدتی بازداشت شده بود.
پيشتر، تعدادی ديگر از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، علی نجاتی، فريدون نيکوفرد و رمضان عليپور با حکم دادگاه تجديدنظر خوزستان زندانی شده اند.دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری در نامه خود به آيت الله علی خامنه ای با درخواست برای آزادی فعالان کارگری بازداشت شده، همچنين از ناديده گرفتن حقوق پايه ای کارگران توسط حکومت ايران انتقاد کرد.

دستمزد
اظهار نظردرباره مزد سال‌90 زود است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 23 دی آمده است : دبيراجرايي‌خانه‌كارگر استان قزوين در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها حداقل مزد سال 90 كارگران چگونه بايد باشد، تاكيدكرد: درحال حاضر اظهارنظر در مورد مزد سال90 كارگردان زود است.
عيدعلي‌كريمي درگفتگو با خبرنگار ايلنا افزود: اگرالان اظهار نظري‌كنيم دقيق، جامع و به روز نخواهد بود بنابراين ما منتظريم‌كه درماه‌هاي آتي درباره حداقل مزدكارگران اظهار نظركنيم.
دبيراجرايي خانه كارگر استان قزوين تصريح كرد: هنوز فيش‌هاي آب، برق، گاز و بهاي برخي كالاها و خدمات درنوسان است بنابراين بايد منتظر باشيم تا قيمت‌ها ثبات پيدا كند بعد درباره حداقل مزد كارگران براي سال 90 صحبت كنيم.
پايان پيام

دستمزد
نمي توانم عددي را براي حداقل مزد سال90 اعلام كنم

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 23 دی آمده است : دبيراجرايي خانه كارگر استان گيلان تصريح كرد: طبيعي است كه افزايش حداقل مزد كارگران در سال 90 بايد مطابق با تورم موجود درجامعه باشد.
محمد يعقوبي درگفت‌وگو با خبرنگارايلناافزود: اگر درافزايش حداقل مزدكارگران براي سال 90 تورم وگراني موجود لحاظ نشود كارگران به مشكل برخواهند خورد.
اين فعال كارگري در استان گيلان درپاسخ به اين سوال كه چه رقمي براي حداقل مزد كارگران در سال 90 پيشنهاد مي‌كنيد، تصريح كرد: اعلام حداقل مزد بايد با مطالعه و كارشناسي شده باشد و نمي‌توانم همين طور عددي را اعلام كنم.
دبيراجرايي خانه كارگر استان گيلان خاطرنشان كرد: اعضاي شوراي عالي به خصوص نمايندگان كارگري اين شورا بايد جلسات كارشناسي خود را آغاز كرده باشند تا بتوانند به صورت دقيق وكارشناسي شده درباره حداقل مزد كارگران براي سال 90 بحث و تبادل نظركنند.
پايان پيام

12 هزار عضو داريم

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 23 دی آمده است : دبيراجرايي خانه كارگراز عضويت 12 هزار نفر دراين تشكيلات‌كارگري‌خبر داد.
عوض سلطاني‌درگفتگو با خبرنگار ايلنا افزود: اعضاي خانه‌كارگر پاكدشت از امكانات اين تشكيلات استفاده مي‌كند.
وي آموزش‌هاي كوتاه مدت رايگان از جمله آموزش كامپيوتر، زبان، حسابداري، قرآن و كمك‌هاي اوليه را از جمله اين آموزش‌ها برشمرد و اظهار داشت: استفاده از استراحتگاه هاي‌خانه‌كارگردرسراسركشورنيزازساير امكانات دردسترس‌اعضاي خانه‌كارگراست.
دبيراجرايي خانه كارگرپاكدشت تاكيدكرد: با برخي از مراكز آموزشي، خدماتي ورزشي و درماني نيزقرار داد داريم و اعضايمان مي‌توانند از 20 تا 60 درصد تخفيف برخوردار شوند.
سلطاني بيمه تكميلي براي اعضاي خانه كارگر پاكدشت را ازديگراقدامات اين تشكيلات براي خدمت‌رساني به‌كارگران عنوان‌كرد و اظهارداشت: براي هرشخص 64 هزار تومان دريافت شده و فرد تحت پوشش بيمه تكميلي قرار مي‌گيرد.
پايان پيام

________________________________________
فراخوان به اعتصاب برای آزادی فریبرز رئیس دانا
ما کارگران جز زنجیزهای بردگی و اسارتمان چیزی برای از دست دادن ندازیم
در اولین برخورد امنیتی- نظامی در دقایق اولیه اجرای طرح ویرانگر موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها که معیشت اقشار فرودست و کارگران و زجمتکشان و فقرای جامعه را هدف گرفته است دکتر فریبرز رئیس دانا اقتصاددان به حق طبقه کارگر و زبان گویای زحمتکشان و خاکسترنشینان جامعه آماج حمله امنیتی- نظامی سرکوبگران رژیم ضد کارگری قرار گرفت.
ما کارگران پتروشیمی مهاجران اراک که مدتی است اقدام به تاسیس سندیکای آزاد خویش کرده ایم و به صورت غیرعلنی فعالیت داریم و در این راه مقدس آلام زیادی را متحمل شده ایم در اقدامی هماهنگ نه تنها از دریافت هرگونه یارانه نقدی از دولت ضد کارگری موجود خودداری می کنیم بلکه در لبیک به رفقای مبارز کارگرمان در سندیکای شرکت قند مرودشت اعلام میداریم در صورت ادامه بازداشت آقای فریبرز رئیس دانا که رفتار و کردار کارگر پسندش همواره خاری در چشم روشنفکران نوکرصفت بوده است، دست از کار خواهیم کشید و دیگر کارگران در دیگر واحدهای صنعتی و خدماتی را نیز به چنین اعتصابی فرا می خوانیم.
به امید رهایی طبقه کارگر از یوغ سرمایه
سندیکای آزاد کارگران پتروشیمی مهاجران اراک
http://www.sandikamohajeran.blogfa.com

شاهد تعديل نيرو در شركت‌هاي اقماري دولتي هستيم

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 23 دی آمده است : دبيراجرايي خانه كارگر استان تهران مي‌گويد: در حالي‌كه با دستور رياست جمهوري بايد تبديل وضعيت استخدامي كاركنان پيماني صورت گيرد، شاهد تعديل نيروهاي شاغل درشركت‌هاي اقماري وابسته به دولت هستيم.
اسماعيل حق‌پرستي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: در حال حاضر شاهد تعديل و اخراج كارگراني هستيم كه در شركت‌هاي اقماري وابسته به سازمان‌هاي دولتي مشغول به كار بودند.
وي با بيان اينكه اين تعديل‌ها بيشتر پس از اتمام قرارداد كارگران صورت مي‌گيرد، گفت: اين در حالي است كه طبق دستور رياست جمهوري بايد وضعيت استخدامي كاركنان پيماني به قراردادي تغيير پيدا كند.
وي افزود: اقدام شركت‌ها براي تعديل كارگران با توجه ماهيت دائمي مشاغل آنها با دستور رياست جمهوري مغايرت دارد.
پايان پيام

دورکاری آری یا خیر؛ مسئله این است/ دیدگاه موافقان و مخالفان
به گزارش خبرنگار دولتی مهر، در تاریخ هفتم تیرماه سال جاری دولت آیین نامه ای را مبنی بر دورکاری به سازمانهای دولتی ابلاغ کرد که هدف از اجرای آن کاهش هزینه ها و مسافرتهای کاری، کاهش ترافیک شهری و صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش جمعیت شهرهای بزرگ عنوان شده است.هرچند که این اقدام از نظر مسئولان دولتی موجب تحکیم خانواده، افزایش بهره وری و کاهش انرژی و هزینه های جاری می شود ولی تجربه کشورها نشان داده تنها یک درصد کارمندان در کشورهای پیشرفته دنیا دورکار شده اند در حالی که ایران قصد دارد 50 درصد کارمندان را دور کار کند. نظر مسئولان دولتی، مجلس و کارشناسان در مورد دورکاری، معایب و مزایای آن قابل تامل است.
هنوز به فناوری مورد نیاز مجهز نیستیم
حسین ذوالفقاری استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عجله دولت در اجرای طرح دورکاری گفت: باید پیش از اعلام علنی این طرح از ظرفیت کارشناسان برای بررسی ابعاد آن و انجام مطالعات تطبیقی با سایر کشورها استفاده می شد تا طرحی منطقی تهیه و به وزارتخانه ها ابلاغ شود. وی با بیان اینکه باید سیاستهای حمایتی تدوین شده و آئین نامه کاملی در این زمینه تهیه شود اظهار داشت: نباید دورکاری همزمان با اجرا اجرای هدفمندی یارانه مطرح می شد چرا که کارمندان همزمان با چند مسئله درگیر می شوند و در حال حاضر زمان مناسبی برای اعلام اجرای این طرح نبود.
ذوالفقاری با بیان اینکه دورکاری نیازمند شبکه ای عظیم از اینترنت و فنآوری است اظهار داشت: در تمام دنیا اغلب فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول دورکاری می شوند و نمی توان در مورد بانکها، بیمه ها، آموزش و پرورش و شرکتها و سازمانهای خدماتی این طرح را اجرا کرد چرا که هنوز به فناوری گسترده مورد نیاز آن تجهیز نشده ایم.این استاد دانشگاه با بیان اینکه مهمترین مولفه در این زمینه تربیت نیروها و اعتمادسازی است، در مورد اینکه اجرای این طرح چه تاثیری در افزایش بهره وری دارد گفت: برای بررسی این مسئله باید ابتدا طرح به صورت نمونه اجرا و نتیجه آن سنجیده شود. وی ادامه داد: در اجرای این طرح اگر اعتماد به کارمند وجود نداشته باشد ممکن است نظارت بر نحوه عملکرد وی افزایش یابد و به دنبال آن هزینه های سازمان نیز بیشتر و در نهایت هدف کاهش هزینه ها به افزایش آن منجر شود.
استاندار تهران: دورکاری نیاز به فرهنگ سازی دارد
مرتضی تمدن استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ارزیابی خود از اجرای این طرح توضیح داد گفت: جدا از تمام مشکلات احتمالی اجرای این قانون هزینه های اداری و تردد و رفت آمدهای بی مورد را در سطح شهر را کاهش می دهد. وی افزود: کاهش حجم ترافیک و آسودگی خاطر برای کارمندان از مهمترین تاثیرات اجرای این طرح است.استاندار تهران در پاسخ به این پرسش که کارمندان ایرانی بیشتر با حضور رئیس فعالیت بیشتری داشته و به دور از مقام ارشد کم کاری می کنند گفت: این مشکل باید فرهنگ سازی شود و نیاز به روشهای جایگزین برای کار در خانه یا خارج از اداره وجود دارد ولی این قانون برای کامل شدن نیاز به زمان دارد.
پیمانکاری کارمندان در طرح دورکاری به نفع دولت است
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از طرح دورکاری باید این طرح از قالب پرداخت حقوق ثابت به کارمند خارج شود. هادی مقدسی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای قانون دورکاری نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد گفت: در شرایط کنونی وضعیت تهران مجبوریم قانون دورکاری را به زودی اجرا کنیم درحالی که اجرای این قانون نیازمند بسترسازی و تعریف راهکارهای فعالیت کارمندان در خارج از ادارات است. وی در پاسخ به این نکته که امکان کم کاری توسط کارمندان در خارج از اداره وجود دارد گفت: بهترین راه برای کنترل فعالیت کارمندان قطع حقوق و مزایا و پیمانکاری کردن فعالیتهای کارکنان دولت در قانون دورکاری است به نحوی که کارمند در قبال کار انجام شده در خارج از اداره حقوق دریافت کند.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه فعالیتهای اداری که نیاز به حضور ارباب رجوع دارد نباید شامل قانون دورکاری شوند گفت: فعالیت کارمند روز مزد در قانون دورکاری از همه لحاظ به نفع دولت است.
در دورکاری ساعت مزدی به کارمزدی تبدیل می شود
همچنین احمد بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به ابهامات منتقدان اظهار داشت: داوطلبان دورکاری از نظر فضای کار، موقعیت خانوادگی، توان انجام کار، خود مدیریتی و… ارزیابی می شوند که در صورت داشتن تمامی شرایط بازهم دولت برای کارکنان دورکار دوره های آموزشی برگزار می کند تا دورکار بتواند در خانه بدون آزار خانواده و اشغال فضای خانه به درستی فعالیت کند. وی افزود: وظیفه کارگروههای سازمانهای دولتی تعریف صحیح کار است به نحوی که حقوق، اضافه کار، کارانه و تمامی مزایای دورکار به نتیجه کار بستگی دارد و در این پروسه ساعت مزدی دورکار به کارمزدی تبدیل شود.
دورکارانی که از زیر کار فرار کنند به اداره بر می گردند
رضوانی رئیس امور بهره وری ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شاخصهای ارزیابی دورکاران گفت: رعایت نظم و انضباط، حضور به موقع در هنگام نیاز، نحوه ارتباط با مدیر، توانایی استفاده از تکنولوژی روز، میزان تسلط و آگاهی به قوانین و مقررات، توانایی انجام وظیفه بدون نیاز به مقام بالا، میزان غلبه بر انزوای اجتماعی، میزان کاهش هزینه و سرعت و کیفیت کار، نحوه فعالیت در پروژه های گروهی، انجام به موقع تعهدات کاری، میزان صرفه جویی و دقت در مصرف تجهیزات و میزان موفقیت در ارسال گزارش در زمان مقرر بخشی از شاخصهای ارزشیابی کارمندان دورکار است که توسط کارگروه و مدیر مربوطه تکمیل می شود. وی افزود: اگر نمره ارزشیابی دورکار کمتر از 40 (کمتر از متوسط) باشد تفاهم نامه دورکار لغو و اگر از نمره 60 بیشتر(بالاتر از متوسط) باشد همکاری اداره با دورکار ادامه یافته و اگر بین 40 تا 60 باشد دورکار برای ریشه یابی دلایل کمکاری و ضعف به کارگروه فراخوانده می شود.
زیرساختهای اینترنت و شبکه برای دورکاری آماده است
رضوانی در پاسخ به این پرسش که منتقدان دورکاری را مشروط به برخورداری از اینترنت پرسرعت و تجهیزات رایانه ای در خانه می دانند گفت: به این نوع دورکاری، دورکاری “تله ورکینگ” می نامند در حالی که دورکاری که در مرحله اول در حال اجرای آن هستیم دورکاری بدون استفاده از اینترنت است تا زمانیکه امکانات “تله ورکینگ” فراهم شود. وی افزود: وزارت ارتباطات باید زیرساختهای لازم برای اجرای طرح دورکاری را فراهم کند که در جلساتی که با وزارت ارتباطات داشتیم عنوان کرده اند زیرساختها آماده است و باید هر دستگاهی برای استفاده از امکانات و تجهیز به شبکه و اینترنت خودش پیش قدم شود.رضوانی اظهار داشت: در حال حاضر مشکل زیرساختها نیستند بلکه نبود شبکه در سازمانها است که باید خود سازمانها برای ایجاد شبکه داخلی اقدام کنند.
کارمندان دورکار نمی توانند کم کاری کنند
رئیس امور بهره وری ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا دورکاری فضا و شرایط را برای برخی از کارمندان که معمولا با حضور و نظارت مسئول بالادست کار می کنند مهیا نمی کند گفت: در قانون دورکاری هیچ کارمندی نمی تواند کم کاری کند و ما چنین دغدغه ای نداریم. در واقع روش انتخاب کارمندانی که برای دورکاری انتخاب می شوند بدین گونه است که ابتدا باید سازمان یا وزارتخانه آن دسته از فعالیتهایی را که شامل دورکاری می شوند شناسایی کند که در این مرحله حجم کار، تجهیزات، امکانات و مدت زمان اجرای کار مشخص می شود. در مرحله بعدی افراد و گروههایی که بر عملکرد دورکار باید نظارت داشته باشند توسط سازمان تعیین شده و روشهای محاسبه حقوق و مزایای دورکار نیز مشخص می شود.
رضوانی اظهار داشت: میان دورکار و سازمان تفاهم نامه ای منعقد می شود و دورکار بسته کاری تعریف شده ای را در ازای حقوق تعیین شده تحویل می گیرد و اگر در زمان تعیین شده کار را تحویل ندهد و کم کاری کند نمره ارزشیابی پایینی می گیرد و در صورت تکرار توبیخ و در نهایت به فسخ تفاهم نامه دورکاری منتهی می شود.به گزارش خبرنگار مهر، هر چند که با تمامی توضیحات و ارائه آیین نامه های اجرایی قانون دورکاری روی کاغذ همه موارد بر وفق مراد است ولی اینکه آیا مسئولان در اجرای دورکاری بر گفته ها و برنامه های خود پایبند باشند در هاله ای از ابهام قرار دارد و کارمندان دورکار هم اکنون در انتظار تحقق وعده های دولت هستند.
آتش سوزی مخزن پتروشیمی جزیره خارک ایران هنوز ادامه دارد
به گزارش «ریانووستی» از خبرگزاری “ایرنا”، کشتکار افزود: “آتش نشانان درحال خنک کردن مخازن اطراف مخزن آتش گرفته برای جلوگیری از سرایت آتش به آنها هستند”.
وی اضافه کرد: “نیروهای کمکی آتش نشان نیز از عسلویه به جزیره خارک اعزام شده اند، همچنین یک کشتی نیز از عسلویه به سمت جزیره خارک حرکت کرده تا فرآورده های گازی موجود در یکی از مخازن بزرگ که در جوار مخازن آتش گرفته قرار دارد را در این کشتی تخلیه کنند”.
کشتکار اظهارداشت: “این آتش سوزی تاکنون تلفات جانی نداشته و فقط یک نفر زخمی شده که برای مداوا به تهران اعزام شده است”.
وی گفت: “علت آتش سوزی و میزان خسارت وارده ناشی از آن هنوز مشخص نیست”.
در تیرماه امسال نیز یکی از بویلرهای پتروشیمی خارک آتش گرفت و منفجر شد که چهار کشته برجای گذاشت.
جزیره خارک از توابع شهرستان بوشهر بزرگترین پایانه صادرات نفت ایران محسوب می شود که در فاصله 57 کیلومتری شمال غرب بندر بوشهر در آب های خلیج فارس واقع است.
معاون احمدی نژاد: 40درصد كارمندان تهراني دوركار شدند!
هاجر تحريري در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ايسنا می گوید : با بيان اينكه اين رقم در واقع متوسطي از تعداد كارمندان دوركار شده در همه سازمان‌هاي مستقر در تهران است، گفت: اگرچه تعداد كارمندان دور كار شده در بعضي سازمان‌هاي دولتي چشمگير است، اما در بعضي سازمان‌ها اين تعداد نزديك به صفر است. وي افزود: به عنوان مثال در وزارت كار حدود 80 درصد كارمندان هم اكنون از طريق دوركاري فعاليت مي‌كنند، در حالي كه برخي سازمان‌ها كه كارمندانشان مستقيما با ارباب رجوع سروكار دارند و يا دور كار شدن آن‌ها مستلزم خروج برخي اسناد محرمانه از سازمان است، نتوانسته‌اند به اين طرح بپيوندند.
او در پاسخ به اين سوال كه هم اكنون چه تعداد از كارمندان دولت در تهران دوركاري مي‌كنند، گفت: در حال حاضر آمار دقيقي از تعداد آن‌ها ندارم، اما مي‌دانم موضوع دوركاري به دليل شرايط خاص شهر در تهران از بقيه استان‌هاي كشور جدي تر گرفته شده است.
این ادعای “معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني” مثل بسیاری ديگر از ادعاهای امپراطوری دروغ نميتواند درست باشد. لازمه کار از خانه (دورکاری) وچود اينترنت پر سرعت است که کارمندان دورکار از اين طریق در رابطه با کار خود با دیگر همکارانشان و یا دیگران ارتباط برقرار نمايند. در کشورهای اروپایی با وجود داشتن شبکه اينترنی با سرعتی که در اکثر جاها کمتر از 10 مگا بیت در ثانيه نیست تعداد دورکاران حتی به 10 درصد کل کارمندان هم نميرسد
اخراج 750 کارگر کاغذ سازي مراغه و 250 کارگر شرکت کاوه سودا در عرض 3 ماه
به نوشته سایت ایران کارگر آمده است :بدنبال بحراني که همه کارخانه هاي کاغذ سازي را در بر گرفته , كارخانه کاغذ سازي مراغه نيز با 750 کارگر از شروع آبانماه بصورت رسمي تعطيل گرديد و کارگران آن اخراج شدند .اين كارخانه كه با مشكل تهيه مواد اوليه مواجه بود از مرداد ماه امسال دچار بحران و ورشکستگي گرديد و مشخصا از اول آبان ماه بصورت رسمي تعطيل و همه 750 کارگر اين شرکت اخراج شده و به خيل عظيم مردم محنت زده پيوستند. شرکت کاوه سودا ,شيشه آلات مربوط به شرکت کاوه را توليد ميکند و حدود 7000 کارگر دارد . اين شرکت مربوط به يکي از سرمايه د اران برزگ منطقه به نام حاج آقا ابراهيمي است که در قزوين , مراغه , شمال ايران و تهران و همچنين در سوريه شرکتهاي مختلف دارد وبا بزرگان و مقامات مملكتي هم روابط مشخصي دارد . بنا به گفته کارگران دراين کارخانه به بهانه هاي واهي هر کارگري که درمورد وضعيت حقوقهاي معوقه و يا مشکلات کارگري اعتراض کند اخراج ميکنند وطي سه ماه گذشته نيز250 كارگر از اين كارخانه اخراج شده اند .
فراخوان کارگران کیان تایر برای تجمع در مقابل وزارت صنایع
کارگران کیان تایر از روز شنبه هفته جاری در اعتصاب بسر میبرند
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کیان تایر که از روز شنبه هفته جاری در اعتصاب بسر میبرند با نصب بیانیه ای بر روی تابلو اعلانات کارخانه برگزاری تجمعی بزرگ در مقابل وزارت صنایع و معادن را فراخوان داده اند. در این فراخوان آمده است: تجمع بزرگی در راه است، روز یکشنبه ٢۶/١٠/٨٩ راس ساعت ٣٠/٨ تجمعی در مقابل وزارت صنایع برگزار خواهیم کرد.

از همه همکاران درخواست میشود با قدرت تمام در این تجمع شرکت کنند.بنا بر این گزارش بدنبال عدم تحقق وعده های کارفرمای کیان تایر مبنی بر پرداخت دستمزد کارگران در روز ١٨ دی ماه، این کارگران از صبح همانروز دست از کار کشیدند و خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند. کارگران کیان تایر در طول ۴ ماه گذشته فقط ۵٠ در صد از دستمزد آبان و آذر ماه خود را دریافت کرده اند. همچنین آنان از سالهای گذشته ۴ ماه دستمزد معوقه بعلاوه عیدی امسال خود را طلبکارند. وزارت صنایع طی ماههای گذشته و در طول اعتراضات قبلی کارگران کیان تایر به آنها وعده پرداخت وام ٧ میلیارد تومانی به کارخانه جهت پرداخت مطالبات معوقه کارگران را داده بود اما نه تنها این وام پرداخت نشده است بلکه این کارگران در طول ماههای گذشته نیز دستمزد معوقه خود را دریافت نکرده اند.کارگران کیان تایر اعلام کرده اند بطور یکپارچه و متحدانه ای در تجمع اعتراضی روز یکشنبه هفته آینده در مقابل وزارت صنایع شرکت خواهند کرد.
اخراج ٩ نفر از نمایندگان کارگران کيان تاير و تهدید کارگران به اعتصاب عمومی

بر پایه گزارش رسیده آمده است : حکم اخراج نه نماينده کارگران کيان تاير، خشم کارگران این کارخانه را بر انگيخت. کارگران کیان تایر پس از شنيدن خبر اخراج نه تن از نماينده های خود و جلوگيری از ورود آنها به کارخانه، محل کار خود را ترک کردند. اعتراض کارگران با ساعات پايانی کار روزانه همراه بود. به همین خاطر به ترمينال سرويس های کارخانه رفته، در آنجا تجمع کرده و از حرکت سرويس ها جلوگیری کردند. یکی از نمایندگان کارگران به نمایندگی از طرف همه ی کارگران اعلام کرد چنانچه کارگران اخراجی تا فردا به کار خود بازنگردند، دست به اعتصاب و تجمع در مقابل بخشداری چهار دانگه خواهند زد.
در ادامه گزارش آمده ؛ پس از اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران کيان تاير در روز نهم ديماه که در اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه دستمزد معوقه سال گذشته و عدم پرداخت بموقع دستمزد ماهيانه و… صورت گرفت مديريت کارخانه ناچار شد روز بعد يعنی دهم ديماه 50 درصد از دستمزد ماهيانه اين کارگران را پرداخت کند و پرداخت 50 درصد باقی مانده دستمزد ماهيانه آنان را به روز دوشنبه مورخه 14/10/88 موکول نمايد اما از روز شنبه مورخه 12/10/88 مديريت کارخانه را ترک و تا امروز 20 دی ماه کارخانه و کارگران را به حال خود رها کرد.
بدنبال اين وضعيت صبح امروز بيستم دی ماه نماينده های کارگران برای طرح مشکل خود به سازمان حمايت از صنايع رفتند و حدود ساعت 14 که به کارخانه باز گشتند متوجه شدند تعدادی از اعضای هيئت مديره به کارخانه آمده اند و حکم اخراج 9 نماينده را که به سازمان حمايت از صنايع رفته بودند صادر کرده و اين حکم را بدست نگهبانی داده اند تا ضمن ابلاغ آن به نماينده ها از ورود آنان به کارخانه جلوگيری شود.
گفتنی است که اين 9 نماينده جهت شکايت و اعتراض به اخراج شان به وزارت کار مراجعه خواهند کرد و چنانچه همانجا حکم بازگشت به کار آنان صادر نشود کارگران کيان تاير با دست کشيدن از کار در مقابل بخشداری چهاردانگه دست به تجمع اعتراضی خواهند زد. لازم به ياد آوری است اين 9 کارگر که حکم اخراج شان صادر شده است سال گذشته و بدنبال اعتراضات کارگران کيان تاير، با برگزاری يک مجمع عمومی بزرگ از سوی کارگران به نمايندگی آنان انتخاب شدند.

خودکشی یک کارگر جوان
خودکشی یک کارگر جوان سعید پیامی کارگر جوانی که ١٧ سال بیشتر نداشت خود را به دار آویخت. این حادثه شنبه شب ١٧/١٠/٨٩ اتفاق افتاد. سعید کارگر یک گل فروشی بود. وی از اهالی کوی حسینی بود، محله ای کارگر نشین در رشت.

پدر وی فریدون پیامی کارگر مکانیک بود که در حدود ۴ سال پیش به علت حمل مواد مخدر به حبس ابد محکوم شد، که اکنون دوران محکومیتش را در زندان لاکان می گذراند. فریدون را که مکانیک ورزیده ای بود بیشتر رانندگان خط رشت – تهران خوب می شناسند، زیرا نه تنها مکانیک کارکشته ای بود بلکه در بیشتر مواقع از رانندگان اجرت ناچیزی می گرفت. وی به مرور زمان معتاد شد. کوی حسینی به شدت آلوده به مواد مخدر و بزهکاری است. هر از گاهی اهالی محله از مرگ جوانان خود بر اثر مصرف مواد مخدر مطلع می شوند و فرزندان پرپرشده خود را به خاک می سپارند. فریدون نیز خود قربانی همین فرهنگ و رفتار اجتماعی است. وی دارای ٧ فرزند، ٦ پسر و یک دختر معلول، است. ۴ تن از پسران وی آلوده به مواد مخدر هستند و ٢ پسر دیگر یکی کارگر نجار است و دیگری همین سعید بود که در گل فروشی کار می کرد.
روز خاک سپاری سعید در یک شنبه ١٩/١٠/٨٩، سه مامور فریدون را با دست بند از زندان لاکان آوردند و پس از ختم مراسم او را دوباره به زندان بردند. این خانواده کارگری نمونه کوچکی از قربانیان نظام سرمایه داری و جهنم آفریده شده توسط این نظام است. وجود باندهای مافیایی توزیع مواد مخدر و فحشا و سرقت در استان گیلان بیداد می کند. این همان امنیت سرمایه داری است. این جهنم به ویژه قربانگاه جوانان بیکار است.
کارگران اخراجی چینی البرز، ۱۴ ماه حقوق طلبکارند
به نوشته سایت ایران کارگر آمده است : کارگران اخراجی چینی البرز قزوین ۱۴ ماه حقوق معوقه را هنوز دریافت نکرده اند. به گزارش منابع کارگری، در پی انحلال شرکت چینی البرز قزوین که در اسفندماه گذشته حکم آن صادر شده بود، تا مردادماه امسال کارگران این شرکت بارها دراعتراض به حکم انحلال و از دست دادن تنها راه امرار معاش خود بعد از حدود ٢٣ سال سال سابقه کار، مقابل شرکت، یا سازمان صنایع قزوین و یا مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع و تحصن کرده بودند، اما به نتیجه نرسیدند.

این گزارش حاکی است که در نهایت کارگران این کارخانه اخراج شده و اکنون به رغم طلب ۱۴ ماه حقوق معوقه، حتی برای تامین مخارج زندگی خود در مضیقه هستند و درشرایط اسف باری زندگی می کنند.
کارگران این شرکت گفته اند که قصد دارند جلوی شرکت به تحصن دست بزنند تا از این وضعیت به شدت سخت خلاص شوند. به گفته یکی از آنها، صاحب شرکت که حدود سه هزار نفر را بیکار کرده، به دلیل ارتباطی که با برخی مقامات دارد، قابل بازخواست و تعقیب نمی باشد و هیچ شکایتی نیز اثرگذار نیست.
اعصاب کارگران کارخانه آونگان اراک

خبرنامه دانشگاه آزاد اراک گزارش می دهد: کارگران شرکت آونگان اراک که طی سالهای گذشته بنابر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی حکومت اسلامی به بخش خصوصی واگذار شده بود پس از ماه ها انتظار همچنان به دنبال حقوق و مزایای عقب افتاده خود در اعتصاب به سر می برند. گفتنی است کارگران این شرکت 8 ماه هست حقوق خود را دریافت نکرده اند و مدیران این شرکت در پاسخ به در خواست این افراد اعلام میکنند هیچ حقوقی ندارند که به آنها پرداخت کنند و حتی در قبال درخواست بازنشستگی این افراد نیز اعلام میکنند هیچ پولی برای بازنشستگی آنها ندارند.
این کارگران که چندی قبل در پی اعتراض خود به عدم دریافت حقوقشان با سرکوب شدید نیروی انتظامی مواجه شده بودند امروز و دیروز در مقابل درب این کارخانه تجمع و علیه مدیران این شرکت شعار سر دادند.
روز چهارشنبه دوم دی ماه کارگران این شرکت اعتراضی سراسری را ترتیب داده بودند و در پی این اعتراض شعارهایی علیه دولت احمدی نژاد سر دادند. این اعتراض خود جوش با حضور نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد و ده ها کارگر این شرکت بازداشت و صدها تن دیگر نیز مورد ضرب وشتم شدید قرار گرفتند.
روز گذشته نیز کارگران این شرکت با در دست داشتن پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود ما خواهان حقوق قانونی خود هستیم تجمع دیگری را بر پا کردند. یک کارگر این شرکت با چشمانی گریان فریاد میزد هشت ماه هست گرسنه ایم دیگری نمی توانیم با دست خالی به خانه برویم. انصاف کجاست؟ مرگ قرار نبود بر دست کارگران بوسه بزنند چرا بر سرمان باتوم می کوبید؟ مگر ما غیر از حقوق مان چه چیز طلب کرده ایم؟ یکی به داد ما برسد فریاد ما را به گوش جهانیان برسانید بگذارید دنیا بداند ما در این حکومت اسلامی چه میکشیم. ای مرگ بر این دولت ای مرگ بر این حکومت .
سوال اینجاست در حکومتی که خصوصی شدن راهی به بخشش اموال عمومی به سپاه و بسیج ندارد و چیزی که بر باد دادن بیت المال نیست اجرایی شدن این قانون که سبب بیکاری هزاران کارگر و گرسنگی آنها شده است چه لزومی دارد؟ آیا این غارت اموال مردم نیست؟ آیا نتیجه اش گرسنگی و فقر هزاران خانواده نیست؟
در حکومتی به نام عدل علی بر سر کارگر گرسنه باتوم می زنند اصل 44 یعنی جان و مال و ناموس مردم را به نام سپاه و بسیج زدن
انفجار دوباره در پتروشيمی خارک
به نوشته سایت آفتاب در 24 دی آمده است : بخشدار خارک گفت: ساعت 21 پنجشنبه شب يكی از منابع پروپان گاز مجتمع پتروشيمی خارک به دلايل نامعلومی منفجر شد كه خوشبختانه اين حادثه خسارت جانی به همراه نداشت.

مجيد محمودی اظهار داشت: بعد از انفجار اين مخزن ستاد بحران سريعاً كليه اقدامات لازم را در مدت كوتاهی انجام داد و هم اكنون شرايط تحت كنترل و عادی است. محمودی تصريح كرد: علت اين انفجار در حال بررسی است و خوشبختانه خسارات جانی در برنداشته و فقط يكی از پرسنل اين پتروشيمی كه مصدوم گرديده‌ بود، به بيمارستان منتقل شد. گفتنی است حدود 6 ماه پيش انفجار در اين مجتمع 4 كشته برجای گذاشت
اعلام اعتصاب کارگران کارخانه ی قند مرودشت برای آزادی رئيس دانا
به نوشته سندیکای کارگران مرودشت در تاریخ24 دی آمده است : ما کارگران کارخانه قند مرودشت، که ديريست با رنج های طاقت سوز دکتر فريبرز رئيس دانا در تخفيف رنج استثماری که بدان گرفتاريم، آشنا بوده ايم، اسارت اين يل ميدان مبارزه عليه استثمار را محکوم و خواهان آزادی وی هستيم. بر همين اساس و در صورت تداوم بازداشت ايشان، طی روزهای آينده بنا بر تصميم سنديکای خود (که پايه گذاری و پايداری اش را مديون دکتر رئيس دانا بوده است) اعلام اعتصاب نموده تا آزادی ايشان دست از کار می کشيم.
از مسئولان امر نيز می خواهيم، به جای حبس و سرکوب مناديان حقوق زحمت کشان، قدری نگران خشم کارگران و زحمت کشان خسته از بار استثمار و خشونت کارخانه ای و همه ی آفات سرمايه داری هار حاکم بر کشور باشند. خشمی که دير يا زود، برای احقاق حقوق خود به خروش خواهد آمد.

زنده باد مبارزات کارگری

سنديکای کارگران کارخانه قند مرودشت
نقش زمين‌خواران در پروژه آزادراه تهران-شمال
به نوشته سایت آتى نيوز در تاریخ 24 دی آمده است : به نقل از راهبردنيوز، پروژه آزادراه تهران – شمال جزو پروژه هايى است كه به سوژه ثابت و در عين حال مستمر بخشى از رسانه ها مبدل شده است؛ در اين راستا برخى معتقدند كه پيگيرى ويژه و اختصاصى اين موضوع در برخى رسانه ها، پشت پرده هايى دارد كه دانستن آن خالى از فايده نيست.

«مسعود رهنما» مديرعامل شرکت ساخت وتوسعه زيربناهای حمل ونقل کشور در گفت و گويي، آزاد راه تهران – شمال را به لحاظ استراتژيک( ترانزيت) در طرح جامع حمل و نقل کشور جزو اولويت اول حمل ونقل کشور نمى داند.
او پيگيری ها و سوالات مکرر برخى ها از آخرين وضعيت اين پروزه را به دليل سرمايه گذاری بعضی اشخاص حقيقی در زمينهای کلان اين پروژه مى داند.
مديرعامل شرکت ساخت خط آهن قزوين-رشت -آستارا را شاهرگ حياتی حمل ونقل کشور دانسته و اظهار مى دارد: در حال حاضر هيچ کس از روند اجرای اين پروژه سوالی نمی کند؛ اما به دليل حضور زمين خواران در پروژه آزاد راه تهران – شمال اين پروژه مورد هجمه سوالات قرار گرفته است.
رهنما با اشاره به پروژه آزاد راه خرم آباد – پل زال،اين طرح را حقله مفقوده ترافيک کشور توصيف كرده و سئوال مى كند، چرا کسی پيگير جزئيات اين پروژه نمی شد؟ باتوجه به اينکه منافع کل کشور را در برداشت وليکن آزاد راه تهران – شمال که محوری توريستی است نه ترانزيتي، چگونه اين همه مورد توجه و پيگيری قرار گرفته است!
مديرعامل شرکت ساخت و توسعه با بيان اينکه خط آهن قزوين-رشت -آستارا شاهرگ حياتی حمل ونقل کشور است، اظهار می دارد: در حال حاضر هيچ فردی از روند اجرای اين پروژه سوالی نمی کند؛ اما به دليل حضور زمين خواران در پروژه آزاد راه تهران – شمال اين پروژه مورد هجمه قرار گرفته است.
وی با اعلام اينکه ما از پشت صحنه سناريوی آزاد راه تهران – شمال با خبر هستيم، گفت: در تلاشيم تا پايان دولت دهم يک باند از اين پروژه به بهره برداری برسد.
واردات شکر 1.7 برابر توليد آن بود

خبرگزاری دولتی ايسنا در تاریخ 24 دی گزارش می دهد : آمار نشان مي‌دهد که در 9 ماهه امسال واردات شکر به حدود يک ميليون و 537 هزار تن رسيده است.
بر اساس آخرين آمار رسمی منتشر شده، در 9 ماهه امسال، 870هزار تن شکر در کشور توليد و در همين مدت يک ميليون و 537 هزار تن شکر نيز توسط بخش خصوصی به کشور وارد شد و به اين ترتيب در 9 ماهه امسال واردات شکر بيش از 1.7 برابر توليد داخلی اين کالا بود.
در سال گذشته در مجموع 877 هزار تن شکر وارد کشور شد و کل فرآيند واردات نيز توسط بخش خصوصی انجام شده بود. کل واردات امسال شکر نيز توسط بخش خصوصی انجام شده است.
سال قبل هم‌چنين 450 هزار تن شکر در کشور توليد شد. واردات شکر در سال گذشته نسبت به سال 1387 و 1386 به ترتيب حدود 20 و 25 درصد کاهش را نشان داد.
از سوی ديگر در سال گذشته 450 هزار تن شکر در کشور توليد شد که نسبت به سال‌ 1387 و 1386 به ترتيب حدود 18 و 57 درصد کاهش را نشان داد.
از سال 1382 تاکنون بيش‌ترين واردات شکر به کشور مربوط به سال 1385 به حجم دو ميليون 481 هزار تن بوده است و اين در حاليست که در همين دوره بيش‌ترين ميزان توليد داخلی شکر نيز مربوط به سال 1385 به حجم يک ميليون و 258 هزار تن بوده است.
هم‌اکنون برزيل، هند، چين‌، آمريکا، تايلند، مکزيک، استراليا، فرانسه، پاکستان و آلمان جزو بزرگ‌ترين توليدکنندگان شکر در جهان و کشورهای برزيل، تايلند، استراليا، فرانسه، امارات متحده عربي، هند و گواتمالا جزو بزرگ‌ترين صادرکنندگان شکر در جهان محسوب مي‌شوند.
نگاهی به آمار نشان مي‌دهد که ايران هم‌اکنون يکی از 10 واردکننده بزرگ شکر در جهان به شمار مي‌رود. کشورهای روسيه، اندونزي، آمريکا، امارات متحده عربي، ‌اوکراين، کره‌جنوبي، چين، ژاپن و نيجريه از ديگر واردکنندگان عمده شکر در جهان هستند.
كارفرمايان براى سلب هرگونه شكايت عليه خود در حوادث ناشى از کار تعهد محضرى از كارگران مى گيرند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 25 دی آمده است : دبيراجرايى خانه كارگر ساوه وزنديه از برخى كارفرمايان اين منطقه به دليل تاخير چندماهه در پرداخت حقوق كارگران انتقادكرد.
مهدى زمانى نورى درگفت‌وگو باخبرنگارايلنا افزود: ما به ‌عنوان تشكل مدافع حقوق كارگران، كارفرمايان و توليد ملى هستيم و معتقديم كه كارخانه‌ها و واحدهاى صنعتى و توليدى بايد در محيطى توام با آرامش و عدالت و احترام به كارگران و كارفرمايان اداره شود.
وى با تاكيد بر اينكه پرداخت نكردن چند ماه حقوق كارگران منطقى وشرعى نيست، اظهارداشت: حدود 5 واحد درساوه اين كار را انجام مي‌دهندكه اگر به اين كارشان ادامه دهند اسامى آنها را به اطلاع عموم خواهيم رساند.
زمانى نورى همچنين از قراردادهاى سفيد امضاى بدون تاريخ شروع وخاتمه انتقاد كرد و اظهار نمود: اخيرا مشاهده مي‌كنيم كه برخى از كارفرمايان براى سلب هرگونه شكايت عليه خود در حوادث ناشى از كار اقدام به اخذ تعهد محضرى از كارگران مي‌كنند كه اين كار غير قانونى است ومسوولان تامين اجتماعى و وزارت كار بايد مانع اين اقدام شوند.
«كارخانه‌داران به جاى توليد، كالا وارد مي‌كنند»
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 25 دی آمده است : اسماعيل حق‌پرستى در گفت‌وگو با ايلنا، گفت: در حال حاضر برخى كارخانجات لوازم خانگى به جاى خريد مواد خام، وظيفه توليد محصولات خود را به توليدكنندگان چينى واگذار مي‌كنند.
وى افزود: براساس اين رويه جديد توليدكنندگان چينى كالاى مورد سفارش كارخانه‌هاى داخل كشور را با نام و نشان ايران ساخته و به ايران صادر مي‌كنند.
حق‌پرستى دليل جايگزين شدن اين شيوه جديد توليد را هزينه پايين توليد در چين دانست و گفت: در اين شرايط پولى كه قرار است بابت هزينه نيروى انسانى هزينه شود به عنوان سود و پاداش ميان ميدان توزيع خواهد شد.
دبير اجرايى خانه كارگر تهران تصريح كرد: در نتيجه تمايل كارفرمايان به استفاده از اين شيوه توليدي، تاكنون با كارگران زيادى زيادى به بهانه اتمام مدت قرارداد يا شرايط نامناسب توليد تسويه حساب شده است.
اخراج 50 نفر از کارگران کارخانه تراکتور سازی اروميه

آژآنس خبری موکريان در 25 دی می نویسد :.حدود 50 تن از کارگران کارخانه تراکتورسازی اروميه اخراج شدند.
براساس اخبار رسيده به آژانس خبری موکريان، اخيراً کارخانه ترکتورسازی اروميه به دليل بحران مالی بيش از 50 نفر از كارگران خود را اخراج نموده که در ميان آنها کارگرانی با 15 سال سابقه خدمت ديده می شود.
گفتنی می شود بحث هايی در رابطه با انتقال كارخانه تراكتورسازى اروميه به آذربايجان شرقى به دليل نبود نقدينگى و سرمايه‌گذارى مطرح شده است
سريال دنبال دار 8 نامه و وعده های انجام نشده ی احمدی نژاد به کارگران آلومينيوم سازی اراک
به گزارش خبرنگار دولتی مهر در تاریخ 25 دی امده است : در حالی بيش از يکسال از دستور رياست جمهوری برای رفع مشکلات کارگران کارخانه آلومينيوم سازی اراک و عقد قرارداد با آنان گذشته است که هنوز اداره کار استان مرکزی و کارخانه اقدامی در اين باره انجام نداده‌اند
به گزارش خبرنگار مهر، در پی تضعيع حقوق پرسنل و کارگران يکی از پيمانکاريهای کارخانه آلومينيوم سازی اراک (گلنوش فجر) در آغاز سال 88 ، کارگران اين شرکت در سفراستانی رئيس جمهور به استان مرکزی و همچنين ارسال نامه به دفتر رياست جمهوری شکوائيه تنظيم کرده مبنی بر اينکه با گذشت چندين سال فعاليت در کارخانه هنوز قرارداد مستقيم فی مابين کارگر و کارفرما (کارخانه آلومينيوم سازی اراک) منعقد نشده است.
دفتر رئيس جمهور پس از دريافت نامه طی نامه ای از سرپرست اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزرات کار خواست تا موضوع را بررسی کند.

عکس نامه ها:
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1221319

بارسنگين دولت ولايی بر دوش مردم:80 ميليارد تومان هزينه برای مصلای تهران
به نوشته سایت کلمه در 25 دی آمده است :

۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان اعتبار جديد برای مصلای تهران و يادآوری سخنی از محمد نوري‌زاد ، معاون وزير مسکن و شهرسازی از اختصاص ۵۰ ميليارد تومان اعتبار جديد برای پروژه مصلی بزرگ امام خمينی (ره) تهران خبر داد و گفت: امسال برای اين پروژه ۸۰ ميليارد تومان هزينه خواهد شد.
به گزارش مهر، محمد جعفر عليزاده با اشاره به اينکه ساخت مصلی بزرگ امام خمينی (ره) تهران با سرعت ادامه دارد، تصريح کرد: اين پروژه در سال جاری از اعتبار ۳۰ ميليارد تومانی برخوردار بود که به تازگی ۵۰ ميليارد تومان اعتبار جديد ديگر نيز به آن اختصاص يافته است و در مجموع امسال برای پروژه مذکور ۸۰ ميليارد تومان هزينه خواهد شد.
پروژه مصلای تهران از سال ۱۳۶۱ آغاز شده، اما هنوز به مرحله افتتاح کامل نرسيده و با وجود آماده شدن شبستان و صحن اصلی آن، هنوز نمازجمعه تهران به اين محل منتقل نشده است.
محمد نوری زاد تابستان امسال در يادداشتي، پروژه مصلای تهران را نمادی از روند اسف‌بار طی شده در سی سال گذشته دانسته و نوشته بود: فرض کنيد مصلای تهران ، همين فردا کامل شود و درمدار بهره برداری قرار گيرد . يعنی از راديو و تلويزيون اعلام کنند که : از جمعه ی آينده ، و در جمعه های آينده ، نماز جمعه ی تهران در مصلای بزرگ تهران برگزار می شود . اين خبر ، گرچه از اتمام يک پروژه ی ملی خبر می دهد و بايستی همه ی ما را به وادی سرور و شادمانی دراندازد ، اما برای جماعتی ، اتفاقا اين خبر ، نه با سرور و شادمانی ، که با دلهره و رنج و نگرانی و اندوه همراه است ، شما در خيال خود ، جمعيت حاضر در دانشگاه تهران را که برای اقامه ی نماز جمعه بدانجا رفته اند ، با سلام و صلوات ببريد و در مصلای تهران بنشانيد . تصويری که از تلويزيون پخش خواهد شد ، لبخندی از سر تاسف برلبان همه ی ما خواهد نشاند . بله ، اين ، همان بلايی است که ما بر سر امهات دين خدا آورده ايم .

عدالت یارانه‌ای و خبازان سنندج
طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه‌ها بعد از طی مراحل مختلفی، بالاخره در شب ٢٨ آذر و اعلام رسمی آن بعد از مصاحبه تلویزیونی احمدی نژاد، به فاز اجرایی رفت. چند روز پس از آن، اولین کسانی که شرایط کار و معیشت‌شان تحت تاثیر قرا گرفت، کارگران خباز بودند. بیش از ١٧٠٠ نفر از کارگران شاغل در ۴٣٠ خبازی شهر سنندج، شامل کسانی هستند که بعد از آزاد شدن قیمت آرد ونان، با کاهش دستمزد مواجه شدند.
بر اساس مصوبه شورای دستمزد در اوایل ١٣٨٩ حق الزحمه کارگران خبازی‌ها عبارت بود از:
شاطر، روزی ١٦٠٠٠ تومان
چونه گیر، روزی ١٢٠٠٠ تومان
وابر، روزی ١١۵٠٠ تومان
نان درآر، روزی ١٠٠٠٠ تومان
اما بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاهای مصرفی به ویژه نان، میزان پخت روزانه بیشتر خبازی‌ها کاهش یافته است. در نتیجه، کارفرمایان حق الزحمه کارگران خبازی‌های شهر سنندج را به شرح زیر کاهش دادند: شاطر روزی ٨۵٠٠ تومان و بقیه کارگران روزی ۵٠٠٠ الی ٦٠٠٠ تومان.
بر اساس این تغییرات در دستمزد، نمایندگان کارگران طی نامه‌هایی به مقام‌های رسمی و مربوطه، خواستار افزایش دستمزد کارگران خباز شدند. در همین راستا در روزهای اول و دوم دی ماه، نمایندگان کارگران در فرمانداری سنندج، با نهادهای پیگیر جلساتی را برگزار کردند. اما تاکنون هیچ جواب قانع کننده‌ای را برای کارگران در پی نداشته نداشت و آنها هم‌چنان در بلاتکلیفی به سر می برند. علاوه بر این ماحاصل دو روز (١۴ و ١۵دی ماه) جلسه نمایندگان کارگران با نمایندگان کارفرمایان بدون نتیجه به پایان رسید.
لازم به ذکر است که کارفرمایان نیز طی نامه ای که به استانداری تسلیم کرده بودند، خواهان رسیدگی به مشکلات‌ خود شدند. آنها اعلام کردند که برخی از کارگاه‌های خبازی با خطر تعطیلی مواجه هستند و در نتیجه حدود یک سوم کارگران به خیل عظیم بیکاران خواهند پیوست. در ادامه این مباحث، در روز ١٨ دی ماه جلسه‌ای با حضور کارفرمایان و استاندار شهر سنندج برگذار شد، که نتیجه‌ای مثبت برای ١٧٠٠ نفر کارگران خباز سنندج به همراه نداشت.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
٢٦ دیماه ١٣٨٩
ريزش معدن در شهرستان دامغان
به نوشته سایت آفتاب در تاریخ 26 دی آمده است : ريزش معدن در شهرستان دامغان يک کشته برجا گذاشت. فرمانده انتظامی دامغان گفت: در اين حادثه که در معدن زغال سنگ سالدره ديباج روی داد، يک نفر هم زخمی شد.
رئيس اداره صنايع و معادن دامغان نيز علت اين حادثه را ريزش کوه اعلام کرد. در اين معدن که در 45 کيلومتری شمال دامغان قرار دارد و بخش خصوصی آن را اداره مي‌کند، 10 نفر کار مي‌کنند.

این کارگران از بعد از ظهر امروز به اعتصاب خود پایان دادند
کارگران کیان تایر با دریافت مطالبات جاری خود تجمع امروز را برگزار نکردند

بنا بر گزارشهای رسیده از ایران در تاریخ 26 دی آمده است : بدنبال نصب بیانیه ای از سوی کارگران کیان تایر بر روی تابلو اعلانات کارخانه و عزم آنان برای تجمع در مقابل وزارت صنایع، دیروز بعد از ظهر مطالبات جاری معوقه این کارگران به حساب آنان واریز شد.
کارگران کیان تایر که از روز شنبه 18 دی ماه در اعتراض به عدم پرداخت منظم و بموقع دستمزدهای جاری خود و همچنین عدم پرداخت دستمزد مهر ماه امسال و عدم پرداخت 4 ماه از دستمزد سالهای گذشته خود دست به اعتصاب زده و سپس اعلام کرده بودند امروز یکشنبه 26 دی ماه دست به تجمعی بزرگ در مقابل وزارت صنایع خواهند زد پس از واریز مطالبات جاری خود به حساب شان که بعد از ظهر روز گذشته صورت گرفت و همچنین مذاکراتی که نمایندگان شان با مسئولین وزارت صنایع به عمل آوردند تجمع در مقابل وزارت صنایع را برگزار نکردند و بعد از ظهر امروز به اعتصاب 9 روزه خود پایان دادند.
بر اساس مذاکرات بعمل آمده نمایندگان این کارگران با مسئولین وزارت صنایع قرار بر این شده است کارگران کیان تایر به کار خود ادامه دهند و کارفرما نیز دستمزدهای جاری آنان را بموقع پرداخت کند تا وزارت صنایع مقدمات واگذاری کارخانه به بانک سپه را که طلبکار عمده این کارخانه است فراهم نماید. لازم به یادآوری است کارفرمای فعلی کارخانه کیان تایر دستمزد مهر ماه این کارگران و مطالبات قبلی آنان را بر عهده خود نمیداند و طبق توافقهای قبلی قرار بود وزارت صنایع با اختصاص 7 میلیارد تومان تسهیلات به این کارخانه،
امکان پرداخت دستمزدهای معوقه سالهای گذشته این کارگران را فراهم کند اما تاکنون به این وعده عمل نشده است و وزارت صنایع در حال حاضر احتمال واگذاری کارخانه به بانک سپه را مطرح کرده است تا پس از آن مطالبات معوقه سالهای گذشته کارگران پرداخت شود.

ساوه:اخذتعهدمحضری از کارگران در رابطه با سوانح/عدم پرداخت چندماه حقوق
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 26 دی آمده است : دبيراجرايى خانه كارگر ساوه وزنديه از برخى كارفرمايان اين منطقه به دليل تاخير چندماهه در پرداخت حقوق كارگران انتقادكرد.
مهدى زمانى نورى درگفت‌وگو باخبرنگارايلنا افزود: ما به ‌عنوان تشكل مدافع حقوق كارگران، كارفرمايان و توليد ملى هستيم و معتقديم كه كارخانه‌ها و واحدهاى صنعتى و توليدى بايد در محيطى توام با آرامش و عدالت و احترام به كارگران و كارفرمايان اداره شود.
وى با تاكيد بر اينكه پرداخت نكردن چند ماه حقوق كارگران منطقى وشرعى نيست، اظهارداشت: حدود 5 واحد درساوه اين كار را انجام مي‌دهندكه اگر به اين كارشان ادامه دهند اسامى آنها را به اطلاع عموم خواهيم رساند.
زمانى نورى همچنين از قراردادهاى سفيد امضاى بدون تاريخ شروع وخاتمه انتقاد كرد و اظهار نمود: اخيرا مشاهده مي‌كنيم كه برخى از كارفرمايان براى سلب هرگونه شكايت عليه خود در حوادث ناشى از كار اقدام به اخذ تعهد محضرى از كارگران مي‌كنند كه اين كار غير قانونى است ومسوولان تامين اجتماعى و وزارت كار بايد مانع اين اقدام شوند.

دستمزد
نبايد به خاطر پرداخت نقدي يارانه‌ها افزايش دستمزد كارگران را قرباني كرد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 26 دی آمده است : رئيس فراكسيون كارگري مجلس هشتم معتقد است كه بحث افزايش دستمزد سنواتي كارگران ارتباطي با پرداخت نقدي يارانه‌ها ندارد؛ چرا كه ماهيت اين دو پديده كاملا از هم مجزاست.
عليرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به اين مطلب گفت: يارانه‌هاي پرداختي نقدي اساسا براي جبران افزايش قيمت كالاهايي همچون سوخت است كه تا پيش از اين از يارانه برخوردار بودند، اما افزايش دستمزد كارگران براي جبران تورم ساليانه‌اي است كه به تبع آن قدرت خريد كارگران كاهش مي‌يابد.
وي افزود: مطابق روندي كه در پيش گرفته شده است، تمامي كساني كه اقدام به ثبت‌نام در طرح هدفمندي يارانه‌ها كرده‌اند از اخذ يارانه نقدي بهره‌مندند و اين موضوع فقير و غني و كارگر و كارمند نمي‌شناسد. اما هر ساله به‌دليل تورم موجود در كشور، قدرت خريد حقوق‌بگيران بايد ترميم شود تا سفره‌هاي كوچك آنها كوچك‌تر نشود.
دبيركل خانه‌ كارگر درباره سياست‌هاي دولت در زمان هدفمندكردن يارانه‌ها، گفت: داشتن بسته حمايتي، سياست‌هاي حمايتي، انديشيدن به تمام ابعاد موضوع، حزم‌انديشي و با احتياط كامل عمل كردن و سرعت ندادن به عمليات پيش از اطمينان كامل به نتايج، حداقل‌هايي بود كه بايد به عنوان پيش‌بيني و پيشگيري در اين مسير ديده مي‌شد.
وي افزود: با اين حال شيب در نظر گرفته شده براي افزايش قيمت‌ها بسيار تند بود؛ هر چند بعضاً مشاهده شده است كه دولت در مواردي كوتاه آمده است.
محجوب درباره پيامدهاي تورمي اين طرح نيز گفت: به نظر مي‌رسد كه دولت اولين قرباني موضوع گراني است؛ چرا كه مجاري تزريق نقدينگي يا خريد 80 درصد از كالا و خدمات توليدي به دولت برمي‌گردد. لذا اولين كسي كه اين گراني را مي‌چشد كسي است كه اين گراني را پديد آورده است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر لزوم پيش‌بيني بسته‌هاي حمايتي مالي يادآور شد: آنچه ما در اين باره مي‌گوييم از سر دلسوزي است و به هيچ‌وجه دوست نداريم كشور ما به اين دليل لطمه بخورد؛ چون لطمات اين نوع اتفاقات بسيار بيشتر از آن چيزي است كه پيش‌بيني مي‌شود. به‌خصوص كه آزمايش نسخه‌هاي شبيه به اين طرح نتايج تلخي را در پي داشته است.
دبيركل خانه كارگر، با اشاره به اين كه با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در درآمد و هزينه‌هاي دولت نوعي عدم تعادل ايجاد مي‌شود، گفت: دولت در سال دوم اول اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها به واسطه افزايش هزينه‌ها و كاهش درآمدها دچار كسري‌هاي فراوان مي‌شود؛ لذا تاثيري كه اجراي اين طرح در روند عمومي اقتصاد كشور مي‌گذارد اتكاي بيشتر كشور به نفت و اتكاي بيشتر خزانه به درآمدهاي ناشي از نفت است و در واقع اين نوعي بي‌نظمي اقتصادي براي توليدكنندگان خواهد بود كه بايد خسارت‌هاي زيادي را بابت افزايش هزينه‌ها بدهند.
وي افزود: در صورتي كه دولت تدابير لازم را نانديشد جامعه‌اي كه سال‌هاست دچار ركود است؛ شاهد تشديد ركود خواهد شد و عده‌ي بيشتري از نيروهاي ضعيف مثل كارگران كارشان را از دست مي‌دهند و مشاغل زيادي از دست مي‌رود. ضمن اين‌كه مخارج مي‌تواند تا 100 درصد افزايش پيدا كند اما درآمدها حداقل در وهله اول نمي‌توانند خود را به اين مخارج برسانند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس، افزود: تورم به تعبير اقتصاددانان جشن اغنيا و عزاي فقرا است؛ چرا كه ثروت و مستغلات اغنيا تا 100 درصد افزايش مي‌يابد، اما آنچه از محل اجراي اين طرح عايد كارگران، كارمندان، حقوق‌بگيران و كشاورزان مي‌شود از دست دادن قدرت خريدي خواهد بود كه به سادگي قابل جبران نيست.
وي در پايان و در ارتباط با تضعيف سه‌جانبه‌گرايي در آيين‌نامه جديد تشكيل شوراي عالي كار گفت: به شخصه معتقدم كه وزير كار فردي است كه كاملا به سه‌جانبه‌گرايي معتقد است و تغيير آيين‌نامه نيز خلاف ميل وي بوده است، از همين‌رو رايزني‌هاي خود را با وي ادامه خواهيم داد تا بار ديگر سه‌جانبه‌گرايي واقعي در شوراي عالي كار اتفاق افتد.
پايان پيام
ثمره هاشمی:افزايش متوسط بهای آب بخش خانگی بعد از حذف يارانه ها به بيش از دو برابر
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ایران در تاریخ 26 دی آمده است :مديرعامل شرکت آبفای کشور با تشريح طراحی جديد قبوض آب، از قبض آب منزلش قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها و تعيين قيمت تمام شده آب تا دو ماه آينده سخن گفت و تاکيد کرد: اگر آب‌بهای برخی از مشترکان غيرمنطقی باشد قطعا تجديدنظر خواهد شد.
سيدمهدی ثمره هاشمی در گفتگوی مشروح با مهر اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها را گام بسيار بزرگی در جهت توسعه و پيشرفت کشور و تحقق و اجرای عدالت دانست و گفت: در اجرای اين قانون، هيچ کس شکی ندارد و به نظر می رسد که راه نجات اقتصاد و حفظ ذخاير و منافع ملی کشور، اجرای اين قانون باشد.

مديرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور افزود: از روزی که رئيس جمهور اجرای اين قانون در کشور را اعلام کردند، همراهی خوبی از مردم را شاهد هستيم و هر روز که از آغاز اجرای اين قانون مي‌گذرد، رفتار مردم نشان می دهد که بيش از ديگران به اهميت اجرای اين قانون پی برده و منافع آن را برای آينده کشور کامل درک کرده اند.
به گفته وي، مردم هوشمندانه مديريت و اجرای اين قانون را در دست گرفته اند و به نظر می رسد برای سال آينده که قرار است طرحهای ديگری از مجموعه طرحهای تحول اقتصادی کشور، اجرايی شود زمينه بيش از گذشته فراهم است و اين امر، اجرای کارها را ساده تر می کند.
ثمره هاشمی افزود: بانک، بيمه، گمرک و اشتغال از جمله مواردی هستند که رئيس جمهور آنها را در بخش دوم اجرای طرح تحول اقتصادي، اعلام کرده اند و تصور می رود که اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها، زمينه سازيهای خوبی را برای انجام کارهای بعدی فراهم می کند.
تعيين قيمت تمام شده آب تا دو ماه ديگر
وی اظهار داشت: در چند ماه اخير، وزارت نيرو کار بسيار سنگينی را برای تعيين قيمت تمام شده آب در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها انجام داده و کارشناسان در بخش های مختلف آب کشاورزي، شرب، صنعت و فاضلاب بحث‌های زيادی را صورت داده و راجع به نحوه تعيين قيمت تمام شده اين کالا، به جمع بندی رسيده اند.
ثمره هاشمی ادامه داد: در نهايت حدود دو ماه قبل، بسته هدفمند کردن يارانه ها در بخش آب از طرف وزارت نيرو تهيه و به کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت ارسال شد. وی تصريح کرد: کارگروه طرح تحول اقتصادی نيز بعد از برگزاری چند جلسه بحث و تبادل نظر، برای اينکه قيمت تمام شده آب، به شکل دقيق‌تری تعيين شود، طرح تعيين قيمت را به سازمان حسابرسی ارسال کردند که تا به حال نيز چندين جلسه در اين سازمان تشکيل شده است و نمايندگان و کارشناسان وزار نيرو نيز شرکت کرده اند.
جزئيات افزايش قيمت آب قبل و بعد از اجرای قانون
به اعتقاد ثمره هاشمي، تصور می رود تا دو ماه ديگر قيمت تمام شده فعلی آب در کشور تعيين و برای اجرا در موارد بعدی آماده شود اما در اين مرحله، آنچه که برای اجرا به وزارت نيرو ابلاغ شد، متوسط قيمت آب شرب در بخش خانگی 2500 ريال تعيين شد در حالی که قيمتی که قبل از اجرای قانون از مردم دريافت می شد، به طور متوسط 1125 ريال بود که اين افزايش قيمت تا سطح 2500 ريال برای متوسط کشوری است.
وی اظهار داشت: در بخش غيرخانگی نيز بسته به نوع مصارف صنعتي، تجاری يا مراکز آموزش، عمومي، دولتی و مصارف آزاد قيمت‌های متنوعی در نظر گرفته شده است که بر اين اساس، ميانگين قيمت فروش آب در کشور هم در بخش خانگی و هم در بخش غيرخانگي، قبل از اجرای قانون 1385 ريال بوده که بعد از اجرا به 2885 ريال رسيده است.
مديرعامل شرکت آبفای کشور افزود: برای مصارف خانگی 10 پله مصرف مشخص و از 0 تا 50 مترمکعب تدارک ديده شده است. در جداولی که دولت ابلاغ کرد، ميانگين قيمتی هر يک از اين پله ها مشخص شده و برای هر استان نيز ضريبی تحت عنوان ضريب تعديل در نظر گرفته شده که بسته به هر استان متفاوت است.
ثمره هاشمی گفت: اين ضرايب در قيمت ميانگين پلکان مربوطه، به نسبت مصرف مازاد نسبت به پلکان قبل از آن، محاسبه و در آن ضرب می شود؛ بر اين اساس جداول تهيه شده است، ضمن اينکه ميزان افزايش نيز مشخص و برای آن، فرمول در نظر گرفته شده است.
به گفته وي، هر مصرف کننده می تواند با استفاده از فرمول‌های در نظر گرفته شده، آب‌بهای خود را محاسبه کند. البته در اين قبوض، تبصره 3 و آبونمان نيز حذف شده و تنها آب‌بها به علاوه فاضلاب‌بها برای مشترکانی که از طرح فاضلاب بهره مند هستند، در نظر گرفته می شود.
اين مقام مسئول در شرکت مهندسی آبفای کشور خاطرنشان کرد: قيمتها ساده و شفاف بوده و برای مصارف مختلف، محاسبه شده است. بر اين اساس، تصور می رود که مشکلی پيش نيايد اما در عين حال اگر برای برخی از مشترکان مشکلی بوجود آيد که آب‌بهای آن غيرمنطقی باشد، قطعا تجديدنظر صورت خواهد گرفت، ولی بعيد می دانم که مشکلی پيش آيد؛ چراکه محاسبه صورت گرفته و ارقام منطقی استخراج شده اند.
آب‌بهای تصاعدی برای 15 درصد مشترکان
به گفته وي، ميزان افزايش آب‌بهای حدود 85 درصد مصرف کنندگان آب شرب، حدود 3 هزار تومان در ماه است که تصور می رود تغيير محسوسی در قبوض مردم ايجاد نشود؛ بنابراين افزايش آب‌بها برای يک خانوار 4 نفره به ازای هر نفر کمتر از 800 تومان در ماه می شود که رشد چشمگير نيست.
ثمره هاشمی اظهار داشت: اين تعرفه ها در پلکانهای مختلف به نحوی طراحی شده اند که افرادی که مصارف بالا دارند، بايد پول بيشتری بپردازند. چراکه محاسبه آب بهای آنها به صورت تصاعدی خواهد بود. وی افزود: تا به حال مصارف زير 7 مترمکعب رايگان بوده است، ولی هم اکنون مجانی نيست و هر چقدر هر مشترک مصرف کند، بايد پول آن را بپردازد. مشوق برای آنهايی که زير الگو مصرف دارند، اين است که اگر حدود 5 مترمکعب در ماه مصرف داشته باشند، بين 30 تا 40 درصد آب‌بها کاهش می يابد که اين رقم خوبی است.
به اعتقاد ثمره هاشمي، صرفه جويی 5 مترمکعب نيز به راحتی امکان پذير است. بنابر محاسبات وزارت نيرو، درصد مصارف آب در ماشين لباسشويي، آشپزخانه و حمام صورت گرفته و مردم با رعايت الگو و استفاده از تجهيزات کاهنده مصرف می توانند به راحتی 5 مترمکعب در ماه مصرف داشته باشند.
روايت ثمره هاشمی از قبض آب و برق منزلش
ثمره هاشمی درباره قبض برق منزلش نيز گفت: اصولا خانواده ما در مصرف آب و برق صرفه جو هستند و قبوض برق منزل ما حداکثر 5 تا 6 هزار تومان صادر می شود؛ البته تقريبا تمامی لوازم خانگی برقی در منزل ما مورد استفاده قرار می گيرد، اما اين به معنای اسراف و زياده روی نيست. وی در مورد قبض آب منزلش اظهار داشت: در مورد آب نيز مصارف بهينه است و در ماه بيش از 10 تا 15 مترمکعب آب مصرف نمی کنيم.
بخشهای ديگر اين گفتگو در روزهای آينده منتشر مي‌شود.

بانك‌جهانی:رشدايران يك‌سوم كشورهای درحال‌توسعه
به گزارش سایت آينده در 26 دی آمده است : در آخرين گزارش بانك جهانی زير عنوان «چشم انداز های اقتصاد جهانی» كه پنجشنبه سيزدهم ژانويه منتشر شد، نرخ رشد اقتصادی ايران يك‌سوم متوسط كشورهای در حال توسعه پيش بينی شده است.
به گزارش خبرگزاريها بر پايه ارزيابی بانك جهاني، ايران سه سال پی در پی را با نرخ رشد های پايين پشت سر گذاشته : 2.3 در صد در 2008، 1.4 در صد در سال 2009 و 1.5 در صد در سال 2010.
اگر اين ارزيابی را ملاك قرار بدهيم، نرخ رشد ايران در سال 2010 كمتر از يك چهارم ميانگين نرخ رشد در كشور های در حال توسعه بوده.
گزارش بانك جهانی نرخ رشد سالانه ايران را در 2011 و 2012 سه در صد پيش بينی ميكند.

کارگران نقش ایران: ازترس تباه شدن بيست سال سابقه كار دندان روي جگر ميگذاريم

تهاجم و دست دارازی دزدانه بیرحمانه سرمایه داران به سطح معیشت کارگران،زندگی بی آینده آنان را به چنان ورطه هولناکی رسانده که تمام توش و توان کارگران را که در حسرت یک زندگی بخور و نمیر هستند تبدیل شده به تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پیمایی.در اکثر موارد بدون آگاهی طبقاتی و تشکل است،هر چند بارها و بارها شاهد فداکاریهای بیش از حدشان تا سر حد مرگ بوده ایم .تا زمانیکه مبارزات کارگران جهت مطالبات کارگری پراکنده و جدا از هم است و به مبارزهای زنجیره وار برای مطالبات سراسری تبدیل نشده در مقابل این سرمایه داران زالوصفت اسلامی راه به جایی نخواهند برد .
شركت نقش ايران قبلا بعنوان شركت مولن روژشناخته ميشد كه داراي 1200 كارگر بود .
اكنون اين شركت بطور كامل تعطيل گرديده وفقط 50 كارگر آن باقيمانده اند . همه دستگاه هاي آن به فروش رسانده شده و ساختمانها و اماكن آن بعنوان انبارهاي مواد غذايي و انبار سيلو توسط ساير شركتها مورد استفاده قرار ميگيرد . درحال حاضر به كارگران بازمانده از نقش ايران هر 4 ماه يك بار آنهم در حد حقوق فقط يك ماه پرداخته ميشود كه عملا سه ماه باقيمانده به آمار ماههايي كه حقوق معوقه كارگران پرداخت نشده اضافه ميشود.
يكي از كارگران اين شركت ميگويد : بارها ما كارگران بي پناه اعتراض و شكايت و تجمع كرديم و ماه گذشته نيزدر مقابل استانداري قزوين تجمع كرده بوديم , اما ازترس اينكه بيست سال سابقه كار ما ,با اخراج بخاطر اعتراض تباه نشود دندان بر جگر ميگذاريم..
لازم به ياد آوري است كه شرکت نقش ايران (مولن روژ) ,در شهر صنعتي البرزقزوين واقع شده و از محصولات اين كارخانه توليد موکت , قالي و فرش ماشيني , زيرصندلي بوده است .

مرگ بي صدای 7 تن از کارتون خوابها در يخبندان پايتخت

به زير صفر رفتن درجه هوا و بارش بي وقفه برف بجز حوادث ناشي از آن؛ تهديد کننده جان کارتن خواباني است که در گوشه و کنار شهر به زير تکه اي مقوا يا گوني کزکرده اند و به دليل دارا بودن آسيب‌هاي مختلف اجتماعي از پذيرش از اماکن مختلف طرد شده اند.
به گفته برخي شاهدان عيني نزديک به هفت تن ازبي خانه مان‌هايي که در ميدان شوش تهران که به روال هميشه زير يک سايبان بيتوته کرده بودند به دليل شدت هواي سرد دچار يخ زدگي شده و جان باختند.
گفته مي‌شود در بين اين چند تن زن و کودک نيز وجود داشته که با روشن شدن هوا و شناسايي اجساد از سوي مردم پزشکي قانوني اقدام به بردن اين اجساد کرده است. اگرچه اين خبر تا لحظه انتشار آن از سوي خبرگزاري‌ها تاييد نشده اما حوادثي نظير اين رويداد با آماري کم و زياد در حال تکرار است و چنانچه خبرنگار فارس از سرنوشت نامعلوم يک تن که در سامانه 137 شهرداري تهران نيز ثبت شده است خبر داد

تشکیل کمیته ای به نام دفاع از حقوق بهنام ابراهیم زاده

کارگران ، مردم آزادی خواه

کارگران ، مردم آزادی خواه

در تاریخ 89/3/22 اسعد ابراهیم زاده (بهنام) کارگر پارسیان لوله واقع در جاده قدیم تهران – قم به جرم دفاع ازحقوق کارگران و کودکان از طرف دولت دستگیر ودر زندان اوین در بند 350 به سر می برد. بعد از چند بار محاکمه سرانجام این فعال کارگری به بیست سال زندان محکوم شده است ما خانواده اسعد ابراهیم زاده (بهنام) از این تاری 26 دی 89 اقدام به تشکیل کمیته ای به نام دفاع از حقوق بهنام ابراهیم زاده می کنیم .لذا از کلیه کارگران، معلمان، دانشجویان، پرستاران، نویسندگان وکلیه شکل های اجماعی و انسان های آزادی خواه می خاهیم به این کمیته بپیوندند.

• رحمان ابراهیم زاده – عایشه مدرسی – موسی ابراهیمزاده – عیی ابراهیم زاده – پریزلذ خسروی – چیمن ملایی – زبیده حاجی زاده
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس: 3 تا 4 ميليون بيکار داريم
به نوشته سایت آفتاب در 27 دی آمده است : عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه هم اکنون 3 تا 4 ميليون نفر بيکار در کشور داريم، گفت: اين جمله رئيس‌جمهور که با اجرای هدفمندی يارانه‌ها فقر ريشه کن مي‌شود، را قبول دارم.
موسي‌الرضا ثروتی درخصوص ويژگي‌های اشتغال کشور و اينکه آيا در حال حاضر اقدامات اشتغالی کشور به سمت پايداری است و يا کاهش امنيت شغلي؟، گفت: بايد اشتغال ايجاد شده پايدار باشد، يعنی افراد اطمينان داشته باشند که مي‌تواند سال‌های متمادی کار کنند.
به گفته عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، اينکه ما بگوئيم اميدواريم بانک‌ها تسهيلات جديدی را برای اشتغال بپردازند، کار درست نمي‌شود و بايد پرسيد بانک‌ها اين منابع را از کجا بايد بپردازند؟
ثروتی افزود: بنابراين بايد به نحوی عمل شود که آمار و ارقام ارائه شده در بخش اشتغال واقعی باشد و خانواده‌ها از اين مشکلات رهايی پيدا کنند. متاسفانه هم اکنون 3 تا 4 ميليون نفر بيکار در کشور داريم که بايد برای آنها فکری بشود.
تجمع 100کارگر مقابل استانداری گیلان به دلیل عدم دریافت 11ماه حقوق
خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا / گیلان در تاریخ27 دی گزارش می دهد:تعداد 100کارگر شرکت تبریز ساختمان مجری ساخت قطعه 5راه آهن قزوین به رشت به دلیل عدم دریافت حقوق 11ماهه ونیز عیدی وحق سنوات 3ساله خود در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند.
نماینده این کارگران تجمع کننده در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درگیلان،اظهارداشت:کارفرما این پروژه درسال 86شروع به کارکرده ولی به رغم دریافت 17میلیارد تومان از دولت هیچ گونه حق سنوات وعیدی درطی 3ساله گذشته به کارگران خود پرداخت نکرده است.
وی که نخواست نامش فاش بشود دریافت سنوات وعیدی حق قانونی کارگران عنوان وخاطرنشان کرد:مجری این طرح در 11ماه اخیر نیز هیچ حقوقی به کارگران خود پرداخت نکرده است.
نماینده کارگران تجمع کننده باطرح این سوال آیا ما کارگران نباید درایام کوتاه باقی مانده به شب عید پول داشته باشیم،تصریح کرد:کارگران این شرکت از استان های دیگر به گیلان آمده اند ودر گرما وسرما ،بدون داشتن غذا ،خوراک ومسکن مناسب کار کردند وخم به آبرو نیاوردند مزدشان این است.
این کارگرمراجعه به اداره کل کار وامور اجتماعی گیلان را بی فایده دانست واذعان داشت:بیشترکارگران این شرکت دارای قرار داد رسمی نیستند ودر صورت شکایت حداقل حقوق رادریافت خواهندکرد.
وی کارفرما خود را متواری وپاسخ گو ندانست ومتذکرشد:به هیچ وجه وزارت خانه های کشورو راه وترابری و اداره کل راه وترابری پاسخ گو نیستند واین امرسبب رنج وسختی گذران زندگی شده است .
نماینده کارگران تجمع کننده با اشاره به تسویه حساب تعدادی از کارگران با کارفرما در گذشته،متذکرشد:این کارگران وقتی به بانک مراجعه می کنند به علت نداشتن موجودی چک های صادره را برگشت می زنند واین کارگران طی ما های اخیر سرگردان هستند.

فعال کارگری دستگیر شد

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، از دستگیری یکی از اعضای خود به نام مجید حمیدی خبر داده است. به گزارش این کمیته مجید حمیدی از فعالین کارگری شهر سنندج و عضو کمیته ی هماهنگی روز پنجشنبه ی گذشته دستگیر شده است. مجید حمیدی ظهر روز پنج شنبه از منزل خارج شده اما تا کنون به منزل مراجعه نکرده و هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. بر اساس شواهد، نامبرده توسط مامورین امنیتی دستگیر و زندانی شده است. در ادامه این گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری دستگیری مجید حمیدی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری این فعال کارگری شده است.

گزارشی از شرکت جهاد نصر کردستان

بر پایه گزارش دریافتی در تاریخ 27 دی آمده است : شرکت جهاد نصر همان (جهاد سازندگی) سابق می باشد که به بخش خصوصی واگذار شده است . در حال حاضر این شرکت روی پروژه های راه سازی و ساختمان سازی کار می کند . شرکت مذکور ، ماشین آلات جهاد سازندگی قدیم و دیگر وسایلی را که جدیدا خریداری شده در اختیار دارد و هم اکنون روی پروژه های آماده سازی مسکن مهر سنندج، جاده سنندج- مریوان، جاده سنندج- کامیاران و جاده جاده سنندج- قروه مشغول به کار است.
هیئت مدیره این شرکت کارهای واگذار ­شده را به پیمان کاران می دهد و با تبانی و همراهی این پیمان­کاران و دیگر زیر مجموعه ، سودهای کلانی را به جیب زده و روز به روز ثروتمندتر می شوند. این در حالی است که کارگران و رانندگان این شرکت هر چندماه یکبار با اعتراض و گاهاً اعتصاب می توانند حقوق معوقه خود را دریافت کنند.
شرکت در حال حاضر 4 ماه است که حقوق پرسنل خود را پرداخت ننموده و در مقابل اعتراض کارگران آنان را تهدید به اخراج کرده است و چون دولت هیچ اقدامی در راه ایجاد شغل انجام نداده و کارگران زیادی بیکارند(نیروی ذخیره بی­کار) ترس از بی­کاری سبب تحمل وضعیت موجود شده است. درحدود 100 نفر از کارگران قراردادی اخراج شده و از نظر مالی در شرایط سختی می باشند. اما اداره کار سنندج که می­بایست قانوناً بیمه بی­کاری به کارگران پرداخت نماید به بهانه های مختلف از پرداخت این حق مسلم کارگران طفره می­روند. شرکت تا قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ( حذف یارانه ها) حدود 300 نفر پرسنل داشت که 90 نفر آنان را نیروهای رسمی جهاد کشاورزی و بقیه پرسنل قراردادی 85 روزه می باشند و تا کنون بیش از یک سوم از پرسنل قراردادی اخراج شده اند. در میان کارگران تعداد زیادی هستند که بیش از 10 سال است که بصورت قرارداد 85 روزه کار میکنند.در حالی که دوره آزمایشی در استخدام آ ن هم با احتساب آن ایام به عنوان کارکرد بیمه 85 روز است اما دولت و اداره کار در این زمینه هم از کارگران دفاع نمی کند. بارها اتفاق افتاده که هنگام شکایت ما کارگران ، اداره کار از کارفرما دفاع نموده است که طبیعی می­باشد!
ساعت کار رانندگان از 6:30 صبح تا غروب می باشد و همچنین اضافه کاری و حق ماموریت را هم دریافت نمی کنند. شرکت جدیداً نهار آنان را قطع کرده و دیگر مزایای پرسنل از جمله : لباس کار ، بن کارگری و خواروبار که قانوناً به کارگران تعلق می گیرد را نیز به آنها نمی دهد و این در حالی است که حقوق ماهیانه اعضای هیئت مدیره برابر با حقوق 1 سال رانندگان است .
هیئت مدیره حتی به این همه استثمار و ستم بر کارگران قناعت نکرده و اقدام به فروش ماشین آلات به اصطلاح فرسوده و زمین های شرکت می نمایند و هیچ ارگان دولتی کاری به آنها ندارد و این در حالی است که اگر کارگران برای گرفتن حق خود کوچک ترین اعتراضی انجام دهند نیروهای سرکوبگر دولتی شدیدترین عکس العمل ها را نشان می دهند.
جدیداً شرکت جهاد نصر با پروژه مسکن مهر اختلاف 2 میلیارد تومانی در صورت حساب هایشان دارند که بر سر خاک برداری با بولدزر می باشد. با این وجود ، شرکت جهاد نصر با این بهانه ها مزد کارگران را پرداخت نمی کند. همچنین شرکت از اداره راه هم مبلغی حدود 8 میلیارد تومان طلب دارد.

افزایش روزافزون تعداد زنان بیکار در ایران

بنا به گفته «شهلا اعزازی» مدیر گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران، در تاریخ 27 دی آمده است : شمار زندان بیکار در ایران به شدت افزایش یافته و در حال حاضر 84 درصد زنان در ایران بیکار هستند.
در نشستی که در شهر همدان در مورد مشارکت اجتماعی زنان برگزار گردید، «شهلا اعزازی» آمار اشتغال زنان در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی را 16 درصد اعلام کرد. نامبرده در سخنان خود تغییرات آماری اشتغال زنان از سال 1370 را در ایران بدین شرح اعلام کرد: در سال 1370 حدود 8 درصد زنان ایران شاغل بودند. اما 15 سال بعد این آمار تنها رشدی 8 درصدی داشته و به 16 درصد رسیده است. وی افزود آمارهای منتشره از تشدید بیکاری در میان زنان و بیکاری 84 درصدی آنان درایران خبر می دهند.

حق مسكن كارگران منطقه‌اي تعيين شود

خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا / گیلان در تاریخ27 دی گزارش می دهد: عضو هيات مديره كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار كشور گفت: پرداخت حق مسكن كارگران بايد بر اساس واقعيت هاي جامعه كارگري و شرايط اقتصادي آنان باشد.
محمد احمدي،احمدي در گفت وگو با اشاره به ميزان 10 هزار توماني حق مسكن كارگران كه بصورت ماهانه به آنان پرداخت مي‌شود، گفت : در حال حاضر در بخش جامعه حقوق بگير و كارگران كشور ، صاحب خانه واقعي نداريم.
وي افزود: بسياري از كارگران يا مستاجرند يا در حال پرداخت اقساط وام خريد خانه خود هستند و پرداخت 10 هزار تومان به عنوان حق مسكن معني و مفهومي ندنرد.
رئيس هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان قزوين پيشنهاد كرد: بهتر است دولت با حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايي بر اساس اصل سه جانبه گرايي درراستاي تحقق كار شايسته ،هزينه مسكن كارگران به صورت كارشناسي در سال 90 تعيين شود.
احمدي اظهار كرد: بهتر است اين گروه كارشناسي ،حق مسكن را به صورت منطقه‌اي تعيين كند.
وي خاطر نشان كرد: دولت مي تواند با در نظر گرفتن مبلغ دقيق اجاره خانه در هر منطقه قسمت اعظم آن را براي كمك به كارگران كه هميشه پشتيبان نظام و انقلاب بوده به عنوان حق مسكن پرداخت كند.
پايان پيام
پيام فريبرز رئيس دانا پس از آزادی

به گزارش سایت چه بايد کرد؟ در تاریخ 27 دی آمده است :
https://www.chebayadkard.com
آقای دکتر فريبرز رئيس دانا پس از اقدامات قانونی چند روزه ی آقای دکتر ناصر زرافشان لحظاتی پيش قريب ساعت 6 بعد از ظهر دوشنبه 27 ديماه 1389 با سپردن وثیقه از زندان اوين آزاد شد.

آقای رئيس دانا در مکالمه کوتاه خود با روحيه بسيار قوی چنين بيان داشتند:

1.مبارزه را برای حمای از اقشار تهيدست و محروم جا معه با شيوه ای متفاوت ادامه خواهم داد.

2. زندانی شدن کوتاه مدت من سهمی است از «سفره ای است که حداقل يک صد و اندی سال تاکنون در پيش روی مردم مبارز ايران باز شده». سهم من در اين سفره در برابر هزاران مبارزی که آنها در طبق اخلاص نهادند بسی ناچيز است.

3.آزادی تمامی زندانيان سياسی را خواستارم.

4. در خاتمه تشکر خود را به خاطر حمايت گسترده ی مردم در درون و بيرون مرزهای ايران ابراز نموده و از آن اینکه ابراز سپاسگزاری به يکايک هم ميهنان و نهادها و احزاب و گروه های برونمرزی عملا غير ممکن است تقاضا ميکنم تشکر بی حدا مرا از طريق اين بيانيه پذيرا باشند
فریبرز رئیس دانا، زبان گویای کارگران آزاد شد
آب زنید راه را هین که نگار می رسد
مژده دهید باغ را
بوی بهار می رسد
در پی دعوت به اعتصاب سندیکای کارگران شرکت قند مروردشت و سندیکای آزاد کارگران پتروشیمی مهاجران اراک، دکتر فریبرز رئیس دانا اقتصاددان به حق طبقه کارگر و زبان گویای کارگران و زحمتکشان ایران به قید وثیقه از زندان رژیم ضدکارگری جمهوری اسلای آزاد شد. این آزادی برگ زرینی است در کارنامه جنبش طبقه کارگر ایران و بار دیگر نشان داد که رژیم تا دندان مسلح حاضر در برابر همبستگی و ایستادگی کارگران و زحمتکشان چگونه از موضعی ضعف عقب نشینی می کند و به خواست های آنان جامه عمل می پوشاند. رزم ما تازه شروع شده است و این آغاز اتحاد ماست.
با گران شدن سوخت، مردم روستاها آب‌های آلوده مصرف مي‌كنند
به نشته سایت آفتاب در تاریخ27 دی آمده است : روستا‌هايی كه سهميه آنها آب آشاميدنی سيار بود با اجرايی شدن هدفمند‌سازی يارانه و گران شدن سوخت نياز به كمک دارند.
نماينده چابهار با اعلام اين خبر، گفت: در حوزه انتخابيه من روستا‌هايی هستند كه به آب آشاميدنی دسترسی ندارند و حمل آب به اين روستا‌ها به وسيله تانكر‌های آب انجام مي‌شود.
جدگال افزود: با گران شدن سوخت، حمل آب اشاميدنی به اين روستا‌ها مشكل شده است و مردم از آب‌های آلوده و جاری مصرف مي‌كنند كه ممكن است موجب شيوع بيماري‌های بسياری شود.
عضو كميسيون شورا‌ها در پايان از مسئولان خواست كه برای مردم چاره‌ای بيانديشند تا آنها هم به آب آشاميدنی سالم دسترسی داشته باشند.

بازنشستگان تأمين اجتماعي انتظار افزايش 30 درصدي حقوقشان را در سال آينده دارند

به گزارش خبرگزاري دولتی فارس در تاریخ 27 دی می نویسد: رئيس كانون بازنشستگان صندوق تأمين اجتماعي گفت: با توجه به اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، بازنشستگان صندوق تأمين اجتماعي انتظار دارند حقوقشان براي سال آينده بيش از 30 درصد افزايش يابد.
علي‌اكبر خبازها در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به اينكه بازنشستگان صندوق تأمين اجتماعي هنوز به ميزان افزايش حقوق در سال 89 مخالف هستند، گفت: بر اساس ماده 96 قانون تأمين اجتماعي ميزان افزايش حقوق بازنشستگان بايد براساس نرخ تورم در كشور افزايش يابد.
وي با بيان اينكه ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و كارگران بايد به يك اندازه باشد، گفت: در سال جاري حقوق كارگران 15 درصد افزايش يافت و بازنشستگان صندوق تأمين اجتماعي نيز انتظار دارند حقوقشان همسان با كارگري افزايش يابد.
خبازها با اشاره به ميزان عيدي يك ميليون و 400 هزار نفر بازنشسته صندوق تأمين اجتماعي، اظهار داشت: دولت اعلام كرده كه عيدي بازنشستگان 345 هزار تومان است لذا اميدواريم اين وعده تحقق يابد.
رئيس كانون بازنشستگان صندوق تأمين اجتماعي در خصوص سفرهاي زيارتي و سياحتي بازنشستگان، بيان داشت: يك ميليارد و 500 ميليون تومان براي سفرهاي زيارتي و سياحتي بازنشستگان تأمين اجتماعي اختصاص يافته ولي هنوز ابلاغ نشده است.
وي در ادامه تصريح كرد: در حال حاضر كانون‌هاي بازنشستگي تأمين اجتماعي از بازنشستگاني كه تا كنون از سوي تأمين اجتماعي به سفرهاي زيارتي و سياحتي نرفته‌اند، ثبت‌نام مي‌كنند.
خبازها در خصوص وام‌هاي ضروري بازنشستگان صندوق تأمين اجتماعي گفت: مجوز پرداخت 6 ميليارد تومان در قالب وام‌هاي ضروري در تاريخ 17 آذر 89 به بانك رفاه كارگران داده شده ولي هنوز اجرايي نشده است.
رئيس كانون بازنشستگان صندوق تأمين اجتماعي مبلغ وام‌ها را 500 هزار تومان دانست و بيان داشت: اين وام به بازنشستگاني كه در زندگي مشكلي داشته باشند، پرداخت مي‌شود

اميدواريم در سومين سفر استاني مشكل بيكاري حل شود

خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا / گیلان در تاریخ27 دی گزارش می دهد: استاندار گیلان گفت:درسفر دور سوم رییس جمهوری به گیلان خیز بزرگی برای حل بیکاری برداشته می‌شود.
روح اله قهرمانی چابک در گفت وگو با خبرنگار ایلنا دررشت مهمترین دغدغه مسوولان گیلان را حل مشکل بیکاری عنوان کرد واظهارداشت: درسفر دور سوم رییس جمهوری به گیلان خیز بزرگی برای حل بیکاری برداشته می شود.
وی تاکیدکرد: دراین سفر به مسئله بیکاری درگیلان به صورت جدی پرداخته می شود.
نماینده عالی دولت درگیلان درباره راه حل های خود برای حل مشکل بیکاری دراستان خاطرنشان کرد: ساخت کارخانه خودرو سازی،کارخانه سیمان،ایجاد شهرک صنعتی جدید با فن آوری جدید ومتفاوت با سایر شهرک های موجود در دستور کار اين سفر قرار دارد.
قهرمانی چابک توجه جدی به بخش شیلات گیلان را ضروری دانست وتاکیدکرد: توجه جدی به این بخش به خصوص پرورش ماهیان در قفس می تواند بیشترین میزان اشتغال زایی را به وجود آورد.
پايان پيام

«كارتن‌خواب‌ها همچنان مي‌لرزند
به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در 28 دی آمده است : زير سقف پر ستاره اين شهر، درست در جايى كه عده‌اى ذوق مي‌كنند از آمدن دانه‌هاى برف و لحظه‌شمارى مي‌كنند براى پوشيدن پالتويى و چكمه‌هاى آنچنانى و رفتن به پيست اسكى و درست در جايى كه عده‌اى ديگر قهوه به دست از پشت شيشه‌هاى بخار گرفته اتاقشان سپيدى شهرى را به نظاره نشسته‌اند و همنوا با موسيقى ملايم خانه‌هايشان طعم آرامش و راحتى را مزمزه مي‌كنند، كسانى هستند كه خواسته يا ناخواسته سهمشان از فصل سپيدي، سياهى و دل نگرانى است. دل نگرانى بابت نداشتن جايى براى زنده ماندن….

پرده اول
———–

هوا سرد شده، سوزى كه مي‌آيد سوز برف است. وقتى خانواده‌اى را در يكى از مناطق جنوبى شهر در زير يك پل وسط يك زمين زراعى مي‌بينى بدون معطلى مراتب را به سامانه 137 اطلاع مي‌دهى. مطمئنى كه امشب اين خانواده مأمن گرمى پيدا مي‌كند براى صبح كردن شب سردش، دلت به حال آن دو كودك خردسال مي‌سوزد، دو كودكى كه سهمشان از زندگى تنها داشتن غصه‌هاى بزرگ شده است.
روز بعد در كمال ناباورى دوباره خانواده را در زير پل مي‌بيني، كارگران زمين زراعى مي‌گويد: ديشب هم اينجا بودند.
دوباره با 137 تماس مي‌گيرد و پس از دادن كد پيگيرى مطلع مي‌شوى كه اين خانواده را پيدا نكرده‌اند تعجب مي‌كنى چون اگر گشت با آدرس دقيقى كه تو دادى تنها يك دور در اين حوالى مي‌زد حتما اين خانواده را پيدا مي‌كرد.
براى پي‌گيرى بيشتر با شماره‌هايى كه مسئول 137 به تو داده است تماس مي‌گيرى اينجا مركز مديريت آسيب‌هاى اجتماعى است. فردى كه با شما صحبت مي‌كند، مي‌گويد: افرادى كه شما معرفى كرديد خانواده هستند و شهردارى جايى براى نگهدارى خانواده ندارد بنابراين اين موضوع به كميته امداد مربوط مي‌شود.
مي‌پرسى يعنى اين خانواده بايد زير پل بمانند تا كميته امداد مطلع شود؟ خودت را معرفى مي‌كنى و مي‌گويى كه مي‌خواهى اين موضوع را دنبال كنى . شب هنگام با تلفن همراهت تماس مي‌گيرند تا محل دقيق را خودت به خودروى جمع‌آورى بي‌خانمانان نشان دهي، قبول مي‌كنى و همراه گروه به محل مي‌رى.
وقتى به محل مي‌رسى مردى آنجا حضور دارد كه مي‌گويد: زن به همراه 2 كودكش به خانه يكى از همسايه‌ها براى استحمام رفته است.
مأمورى كه همراه شماست مرد را به مركز ساماندهى كارتن‌خواب‌ها مي‌برد. اما روز بعد دوباره اين خانواده در زير پل خوابيده‌اند و روز از نو و روزى از نو.

پرده دوم
———

در حاشيه خيابان انقلاب اسلامى در محدوده چهارراه كالج كنار محل ساختمان مركزى متروى تهران فردى كنار خيابان زير برف خوابيده است.
هوا سرد و برفى است به دليل نگرانى از در خطر بودن جان فرد مراتب به 137 گزارش مي‌شود.
اينبار هم متاسفانه اقدامى سريع از سوى شهردارى انجام نمي‌گيرد و اين فرد تا نزديكي‌هاى صبح در اين مكان مانده و بعد وى را به مركز شفق به گفته مسئولان منتقل مي‌كنند.

مسئولان چه توضيحى مي‌دهند؟
————————————–

عنايتي، رئيس سامانه مديريت شهرى شهردارى تهران (137) در اين‌باره مي‌گويد: سامانه 137 مسائل مطرح شده از سوى شهروندان را تا رسيدن به نتيجه پيگيرى مي‌كند.
وى با بيان اينكه سامانه 137 رابط بين شهرداري‌ با مردم است و كار هماهنگى را انجام مي‌دهد مي‌افزايد: وقتى شهروندى با ما تماس مي‌گيرد تا نسبت به جمع‌آورى كارتن خوابى اقدام كنيم سامانه 137 با سازمان‌هاى مربوطه و وابسته به معاونت فرهنگى و اجتماعى تماس حاصل كرده و موضوع را گزارش مي‌دهد سپس اين سازمان خودروهاى گشت خود را به محل فرستاده و مساله را پيگيرى و نتيجه را جهت اطلاع به شهروندان به 137 اعلام مي‌كنند.

* شهردارى وظيفه قانونى در جمع‌آورى متكديان ندارد
———————————————————-

همچنين رضا جاگيري، معاون خدمات اجتماعى سازمان رفاه و مشاركت‌هاى اجتماعى شهردارى تهران در پاسخ به اين پرسش كه اگر كارتن خواب از رفتن به گرمخانه امتناع كرد چه برخوردى با وى مي‌شود، مي‌گويد: ما آوردن وى را به گرمخانه اجبارى نكرديم، اما به طور حتم مددكار پس از آنكه با وى ارتباط برقرار كرد او را راضى به آمدن مي‌كند.
به گفته جاگيرى تلاش مددكاران ايجاد ارتباط با فرد بى خانمان و كارتن خواب است كه پس از اين اقدام وى راضى به آمدن به گرمخانه مي‌شود.
معاون خدمات اجتماعى سازمان رفاه و مشاركت‌هاى اجتماعى شهردارى تهران در خصوص اينكه آيا جمع‌آورى خانواده‌هاى بى سر پناه جزو وظايف شهردارى هست يا نه مي‌گويد: جزء وظايف شهردارى نيست اما شهردارى كمك مى كند تا اين افراد جمع‌آورى و تحويل نهادهاى امدادى مربوط از جمله كميته امداد شوند.
وى ادامه مى دهد: قانون وظيفه‌اى را براى شهردارى در اين خصوص معين نكرده است و ما وظيفه‌اى از نظر قانونى نداريم.
جاگيرى اضافه كرد: در روزهاى برفى تعداد مراجعات به مراكز نگهدارى بى خانمان‌ها 2 برابر شده و همچنين تعداد گشت‌هاى جمع‌آورى افزايش يافته است.
معاون خدمات اجتماعى سازمان رفاه و مشاركت‌هاى اجتماعى شهردارى تهران در خصوص نحوه ارائه خدمات گرمخانه نيز مي‌گويد: افراد بي‌سرپناه پس از مراجعه به مركز شام دريافت كرده، استحمام مي‌شوند و محل خوابى نيز به آنها داده مي‌شود.
جاگيرى مي‌افزايد: همچنين خدمات درمانى توسط پزشك به آنها ارائه مي‌شود.
به گفته جاگيرى اين افراد هنگام صبح پس از صرف صبحانه مركز را ترك مي‌كنند.
به گزارش فارس، در ظاهر همه چيز خوب است… تعداد گشت‌هاى جمع‌آورى و ساماندهى بي‌خانمان افزايش يافته، مراكز نگهدارى و گرمخانه‌ها ظرفيت مورد نياز شهر را دارا هستند، خدمات مطلوبى به بي‌خانمانان ارائه مي‌شود، با خطاكاران برخورد قاطع صورت مي‌گيرد و …. اما اصل قضيه را كه مي‌بينيم يك جاى كار مي‌لنگد!

تاجران افغان واردات کالاهای ايرانی را تحريم کردند
به نوشته سایت بی بی سی در 28 دی آمده است : اتاق تجارت و صنايع افغانستان اعلام کرده است که تاجران افغان واردات کالاهای ايرانی به افغانستان را کاهش می دهند.
اين تصميم به دنبال پايان مهلت يک هفته ای اتاق تجارت و صنايع افغانستان اتخاذ شده است که هشدار داده بود اگر ايران به تانکرهای سوخت عازم افغانستان اجازه حرکت ندهد، روابط تجاری خود را با ايران قطع خواهد کرد.
اتاق تجارت و صنايع افغانستان نماينده بخش بزرگی از بازرگانان افغان است.
ارزش داد و ستد تجاری ميان افغانستان و ايران به بيش از هشتصد ميليون دلار در سال می رسد و تاجران افغان وارد کننده مصالح ساختماني، فرش، وسايل خانگی و مواد غذايی از ايران هستند.
وزارت تجارت افغانستان گفته است طبق قوانين اين کشور، تاجران افغان در تصميم گيری در زمينه تجارت با ايران مختار هستند و تصميم آنان در مورد کاهش روابط تجاری با ايران، نشاندهنده موضع رسمی دولت افغانستان نسبت به ايران نيست.
پيشتر، انوارالحق احدي، وزير تجارت افغانستان، گفته بود که مذاکرات با مقامات ايران برای کسب اجازه حرکت تانکرهای سوخت که در مرز با افغانستان متوقف شده اند، تا حالا بی نتيجه مانده است.
آقای احدی نسبت به تصميم دولت ايران در مورد جلوگيری از عبور تانکرهای حامل سوخت از مرز دو کشور ابراز تاسف کرد و افزود که دولت افغانستان از ايران «بيش از اين انتظار داشت.»
در هفته های اخير، دولت ايران بسياری از تانکرهای متعلق به تاجران افغان را که از خاک ايران برای ترانزيت سوخت به افغانستان استفاده می کرده اند در نقاط مرزی متوقف کرده و به آنها اجازه نداده است وارد افغانستان شوند.
توقف صدها تانکر سوخت افغانستان در مرزهای ايران و کمبود مواد نفتی در برخی مناطق افغانستان، باعث بروز واکنشهای منفی در داخل افغانستان شده است.
در اين مدت، دست کم چهار بار تظاهراتی در برابر سفارت ايران در کابل برگزار شده و شهر هرات در غرب افغانستان نيز شاهد چندين مورد تظاهرات در اعتراض به تصميم ايران بوده است.
ايران در مورد دليل جلوگيری از ترانزيت سوخت به افغانستان، ابراز نگرانی کرده است که اين مواد ممکن است در اختيار نيروهای خارجی مستقر در اين کشور قرار گيرد.
در مقابل، دولت افغانستان تاکيد داشته که مقصد اين مواد بازارهای افغانستان است و نيروهای نظامی خارجی مواد سوختی مورد نياز خود را از راه های ديگری تامين می کنند.
افغانستان به منظور حل مشکل کمبود سوخت در بازارهای داخلي، اخيرا به اقداماتی برای خريداری مواد سوختی از آسيای ميانه و روسيه و حمل آن به اين کشور دست زده است.

نگرانی از سرمازدگی کارتن‌خواب‌ها

به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب در تاریخ 28 دی آمده است : دکتر قره‌داغی در ادامه با اشاره به مرگ ناشی از سرمازدگی در فصول سرد سال، افزود: هر ساله در فصل پايانی سال، کارتن خواب‌ها و بي‌خانمان‌هايی که در معرض سرمای شديد قرار مي‌گيرند، دچار سرمازدگی و در برخی موارد با مرگ مواجه مي‌شوند که نظاير آن در سال‌های گذشته به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای پيشگيری از بروز سرمازدگی کارتن‌خواب‌ها، نهادهای اجتماعی و حمايتی نظير شهرداری و بهزيستی با پيش بينی امکانات و اقامت‌گاه‌های شبانه، از بروز چنين حوادثی جلوگيری مي‌کنند. شهروندان تهرانی در صورت مشاهده کارتن‌خواب‌ها در اطراف محل زندگی خود، برای پيشگيری از سرمازدگی و مرگ اين افراد، مي‌توانند با شماره‌های 137 (شهرداری) و 123 (اورژانس اجتماعی بهزيستی) تماس حاصل نمايند و مراتب را به شهرداری يا بهزيستی اعلام کنند.
رييس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی افزود: کارتن‌خواب‌ها و بي‌خانمان‌ها که عمدتا دارای اعتياد به مواد مخدر هستند، در خرابه‌های ساختماني، پارک‌ها يا حاشيه بزرگراه‌ها و خيابان‌ها زندگی مي‌کنند.
دکتر قره داغی با اشاره به آمارهای موجود در اين زمينه گفت: در سال گذشته 22 نفر بر اثر سرمازدگی در کشور جان خود را از دست دادند که مرگ 9 نفر از اين افراد در فصل زمستان رخ داده است.
وی افزود: در سال جاری نيز بر اساس آمارهای پزشکی قانونی 9 نفر بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داده‌اند.

نوسان قیمت‌ها به روایت بانک‌مرکزی

آمار مستند و رسمی بانک‌مرکزی حاکی از آن است که بهاي تخم مرغ با افزایش 4/0 درصدی به شانه‌اي 29 هزار و 800 تا 36 هزار و500 ريال رسیده است.
در هفته مورد بررسي، در گروه برنج قيمت همه اقلام اين گروه بين يك درصد تا 4/1 درصد افزايش داشت كه البته اين مقايسه با قيمت‌هاي هفته قبل است، اما در مقايسه با هفته مشابه ماه قبل و هفته مشابه سال قبل اين ميزان افزايش به ترتيب 9/4 و 3/5 درصد بوده است.
در گروه حبوب بهاي لپه، نخود و لوبيا چشم‌بلبلي در مقايسه با هفته قبل هر يك معادل 2/0 درصد كاهش يافت، اما در مقايسه با هفته مشابه سال قبل قيمت حبوب بيش از 24 درصد رشد داشته است.
در گروه ميوه‌هاي تازه، بهاي انار معادل 8/0 درصد كاهش اما قيمت ساير اقلام اين گروه بين 4/0 درصد تا 6/7 درصد افزايش داشت.
در گروه سبزي‌هاي تازه، بهاي گوجه‌فرنگي معادل 9/3 درصد كاهش، ولي قيمت لوبيا سبز 5/36درصد، بادنجان 3/13 درصد و بهاي ساير اقلام اين گروه بين 6/1 درصد تا 1/9 درصد افزايش يافت.
در اين دو گروه قيمت بادنجان و خيار با افزايش 119 و 95 درصدي نسبت به هفته مشابه سال قبل، بيشترين افزايش از ميان اقلام گزارش شده بانك مركزي را داشته‌اند.
در هفته مورد بررسي، قيمت گوشت مرغ نيز معادل 3/2 درصد كاهش داشت. بهاي گوشت گاو و گوساله و گوشت گوسفند ثابت بود.
در هفته مذکور، نسبت به هفته قبل، قيمت قند معادل 4/0 درصد وروغن نباتي مايع 2/0 درصد افزايش يافت اما بهاي شكر 7/0 درصد و روغن نباتي جامد 2/0 درصد كاهش يافت، قيمت چاي خارجي نیز نسبت به هفته قبل بدون تغيير بود.
هزینه تولید نوشابه 20 درصد بیشتر شد
از سوي ديگر، دبير انجمن توليد كنندگان نوشابه می‌گوید: اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها هزينه توليد نوشابه را در كشور 20 درصد و هزينه حمل و نقل را بين 15 تا 40 درصد در نقاط مختلف كشور افزایش داده است.
به گفته حداد مقدم، افزايش هزينه توليدكنندگان در حالي اتفاق افتاده كه صنعتگران اجازه افزايش قيمت فروش محصولات خود را ندارند. وی از مذاکره با مسوولان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به منظور تجدید نظر در تثبیت قیمت‌های این نوع محصولات خبر داد و گفت: با افزايش قيمت عوامل توليد، بهتر است اجازه رشد معقول قيمت محصول نيز به توليدكنندگان داده شود.
تهران بیشترین و خراسان جنوبی کمترین مرگ کارتن خواب‌ها را دارند

وی خاطرنشان کرد: تعداد فوتی‌های ناشی از اعتیاد در نه ماهه سال گذشته، دو هزار و ۸۲۷ تن بودند که این رقم در سال جاری ۹/۶ درصد کاهش یافته است.
رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، درباره استان‌های دارای بیشترین موارد مرگ ناشی از اعتیاد گفت: در نه ماهه امسال استان‌های تهران و فارس به ترتیب با ۷۵۶ و ۲۴۸ مورد فوتی ناشی از اعتیاد بیشترین رقم را در این باره به خود اختصاص داده‌اند.
وی یادآور شد: در این مدت استان‌های خراسان جنوبی و قم به ترتیب با ۷ و ۸ مورد فوتی کمترین آمار را در بحث مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد داشته‌اند.
نگرانی از سرمازدگی کارتن خواب‌ها
قه داغی با اشاره به مرگ ناشی از سرمازدگی در فصول سرد سال، افزود: هر ساله در فصل پایانی سال، کارتن خواب‌ها و بی‌خانمان‌هایی که در معرض سرمای شدید قرار می‌گیرند، دچار سرمازدگی و در برخی موارد با مرگ مواجه می‌شوند که نظایر آن در سالهای گذشته به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از بروز سرمازدگی کارتن خواب‌ها، نهادهای اجتماعی و حمایتی نظیر شهرداری و بهزیستی با پیش‌بینی امکانات و اقامتگاه‌های شبانه، از بروز چنین حوادثی جلوگیری می‌کنند. شهروندان تهرانی در صورت مشاهده کارتن خواب‌ها در اطراف محل زندگی خود، برای پیشگیری از سرمازدگی و مرگ این افراد، می‌توانند با شماره‌های ۱۳۷ (شهرداری) و ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی بهزیستی) تماس حاصل کنند و مراتب را به شهرداری یا بهزیستی اعلام کنند.
رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی افزود: کارتن خواب‌ها و بی‌خانمانها که عمدتا دارای اعتیاد به مواد مخدر هستند، در خرابه‌های ساختمانی، پارکها یا حاشیه بزرگراه‌ها و خیابان‌ها زندگی می‌کنند.
قره داغی با اشاره به آمارهای موجود در این زمینه گفت: در سال گذشته ۲۲ تن بر اثر سرمازدگی در کشور جان خود را از دست دادند که مرگ ۹ تن از این افراد در فصل زمستان رخ داده است.
وی افزود: در سال جاری نیز بر اساس آمارهای پزشکی قانونی تعداد افراد فوت شده بر اثر سرمازدگی ۹ تن اعلام شده است
كارگران و بازنشستگان كارگري بايد مورد توجه ويژه دولت باشند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 28 دی آمده است : دبيراجرايي خانه كارگر گفت: واضح است كه با اجراي هدفمندكردن يارانه ها هزينه‌هاي زندگي بيشتر خواهد شد بنابراين حداقل مزدكارگران بايد نسبت به سال‌هاي گذشته بيشترافزايش يابد.
حسين باقريان درگفت‌وگو با خبرنگار ايلناافزود: اگر حداقل مزد كارگران متناسب با اجراي طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها افزاي نيابد قدرت خريد كارگران كاهش خواهد يافت.
وي با بيان اينكه كارگران و بازنشستگان كارگري بايد مورد توجه ويژه دولت باشند خاطرنشان كرد: يارانه نقدي دولت اگر جوابگوي هزينه‌هاي آب، برق وگاز باشد خوب است بنابارين با يارانه‌هاي نقدي دولت نمي‌توان تمام افزايش‌هاي هزينه زندگي را جبران نمود.
دبيراجرايي خانه كارگر شهريار با اشاره به افزايش 30 تا 40 درصدي كالاها، خدمات و حمل‌ونقل گفت: اگر به جامعه كارگري توجه نشود شاهد فقيرترشدن كارگران خواهيم بود.
پايان پيام

نرخ بیکاری شهرستان رودبار 15درصد است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 28 دی آمده است : نماینده مردم رودباردرمجلس شورای اسلامی ،گفت : نرخ بیکاری شهرستان رودبارگیلان 15درصداست واقدامات خوبی برای حل این معضل در دستورکارقرار دارد.
صمد مرعشی درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره مهمترین برنامه ها برای كاهش نرخ بیکاری دررودبار،اظهارداشت: نیازگیلان به سیمان از یک سو و وجود منابع غنی معدنی از سوی دیگر توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده ،دراین راستا به زودی کلنگ احداث کارخانه سیمان 3هزار و300تنی در منطقه عمارلو به زمین زده می شود.
وی افزود:احداث کارخانه شیشه درشهرمنجیل رودبار نیز در دستور کار قرار دارد که فاز اول آن تولید بطری بوده که در زمان بهره برداری 200نیروی انسانی را مشغول به کار خواهد نمود.
مرعشی ساخت کارخانه سیم مسی را از دیگر اقدامات ارزشمند در شهرستان رودبار عنوان و بیان داشت:این کارخانه به زودی به مرحله بهره برداری خواهد رسید.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کلنگ زنی ساخت کارخانه پتروشیمی درلوشان رودبار،خاطرنشان کرد: صنعت پتروشيمي علاوه بر توليدات خود كه موردنياز كشور خواهد بود صنايع پائين دستي بسياري را به دنبال خواهد داشت كه سبب اشتغال‌زايي تعداد زيادي از بيكاران گيلاني خواهد شد.
مرعشی اذعان داشت: برای ساخت بزرگ ترین مجتمع پتروشیمی شمال کشور در زمینی به وسعت 70 هکتار، در 2 مرحله 2 میلیارد تومان از اعتبارات بخش خصوصی، دولتی و تسهیلات بانکی هزینه می شود.
وی بابیان این که در مرحله اول تولید این واحد پتروشیمی که اجرای آن 3سال طول می کشد، سالانه یک و نیم میلیون تن متانول تولید خواهدشد،تصریح کرد: در مرحله دوم نیز که 2 سال اجرای آن زمان می برد، سالانه 500 هزار تن پروپیلین و پلی پروپلین تولیدمی شود که حدود 4هزار نفر مشغول به کار خواهند شد.
نماینده مردم رودبار ساخت کارخانه تولید ام دی اف را از دیگر پروژه های در دست احداث اعلام نمود ومتذکرشد:در حال سوله های این واحد صنعتی احداث شده که تجهیزات آن در آینده نزدیک از کشور آلمان وارد کشور خواهد شد که 200نیروی انسانی را مشغول به کار می نماید.
مرعشی درپایان به مردم شهرستان رودبار نوید داد با انجام این پروژه ها یک تحول بزرگ در کاهش نرخ بیکاری به وجود خواهد آورد وتعداد افراد بیکار به حداقل خواهدرسید.
پایان پیام

بيكاري ناخواسته كارگران را از بازنشستگي بازداشت

دبير اجرايي خانه كارگر يزد به گزارشگر خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 28 دی مي‌گويد: كارگران چهار كارخانه نساجي درخشان، سعادت نساجان،سلك بافت و گرد بافت نمي‌تواننداز مزاياي بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور استفاده كنند.
علي دهقاني در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت: اين كارگران كه تعداد آنها در هر واحد توليدي متغيير است به دليل استفاده از مقرري بيمه بيكاري قادر به استفاده از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد نيستند.
وي يادآور شد: تمامي اين كارگران به صورت غير ارادي و در زمان اجراي طرح‌هاي تغيير ساختار به بيمه بيكاري معرفي شده‌اند و از روي اجبار تن به اين وضعيت داده اند.
به گفته دهقاني به همين دليل كارگران مشمول چهاركارخانه ريسندگي سلك بافت، گرد بافت، سعادت نساجان و درخشان بايد همچنان به كارگران ارائه دهند كه با شرايط آنها سازگار نيست.
دبير اجرايي خانه كارگر يزد با يادآوري اينكه چند سال پيش دولت با تصويب مصوبه‌اي به كارگران كارخانه يزد بافت كه وظيفه مشابهي داشتند اجازه استفاده از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد را داده‌است؛ گفت: انتظار داريم در سند اخير هيات دولت به استان نيز چنين تصميمي اتخاذ شود.
پايان پيام

تكميل طرح هاي نيمه تمام صنعتي

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 28 دی آمده است : مدیر کل کار و امور اجتماعی استان گیلان گفت، 856 طرح نیمه تمام صنعتی استان با اعتبار افزون بر دو میلیارد و 21 میلیون و 358 هزار ریال تکمیل می شود.
به گزارش ايلنا ، خلیل حنیف با اشاره به 36 درخواست بخشودگی دیرکرد به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، افزود: پس از بررسی با بخشودگی جرائم 30 طرح صنعتی مورد موافقت قرار گرفته است.
وی درادامه عالیترین مرجع سیاست گذاری در زمینه اشتغال را کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان دانست و اظهارداشت: فعالیت این کارگروه می تواند بسیاری از مشکلات مربوط به اشتغال را کاهش دهد.
مدیرکل کار گیلان همچنین حفاظت از نیروی کار، آموزش نیروهای که قصد ورود به بازار کار دارند و به روزرسانی مهارتهای کار را از جمله وظایف این اداره کل برشمرد و گفت: کمک به حفظ اشتغال موجود از دیگر وظایف وزارت کار است ضمن اینکه تمامی موارد بالا به صورت غیرمستقیم در اشتغالزایی تاثیر دارد.
وی با اعلام اینکه کار جوهره وجود آدمیان و مایه حیات و بقای جامعه است، اظهارداشت: نیروی انسانی بعنوان یکی از شاخص های عمده توسعه به مفهوم عام است زیرا جامعه ای که به نیروی انسانی کارآمد دستـرسی پـیدا نکند از بهره وری مطلوب در تولید اجتماعی برخوردار نخواهد بود.
حنیف یادآورشد: برای رسیـدن به اهداف توسعه شکل دهی نیروی انسانی متناسب با فرهنگ توسعه از جایگاه خاصی برخوردار است و این امر در پرتو عقلانی کردن نظام اجتماعی و حاکمیت مدیریت علمی صورت پذیر است.
وي از بهره‌برداري دو طرح بزرگ مجموعه فرهنگي ‌ورزشي كارگران گيلان با اعتباري معادل 17 ميليارد ريال همزمان با سفر سوم دولت در لاهيجان و منجيل خبر داد.
حنيف اظهار داشت: اين دو طرح بزرگ فرهنگي ‌ورزشي كه در سال 87 احداث شده است، هر كدام با هزينه‌اي بالغ بر هشت ميليارد ريال و در مجموع 17 ميليارد ريال مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند.
وي درباره ويژگي‌ اين ورزشگاه‌ها بيان داشت: هر يك از اين سالن‌هاي ورزشي چندمنظوره در ابعاد 24 در 60 و در زميني به مساحت هفت‌هزار و 500 متر مربع احداث شده است.
مدير‌كل كار و امور اجتماعي گيلان ظرفيت اين ورزشگاه‌ها را 500 نفر عنوان كرد و افزود: فضاي روباز ورزشي براي ورزش‌هايي مانند فوتسال، واليبال، بسكتبال، هندبال و ورزش‌هاي رزمي تدارك ديده شده است.
به گفته وي پيش از اين نيز در سفر نخست هيئت دولت به گيلان چهار طرح نيمه‌تمام ورزشي در تالش، صومعه‌سرا، رشت و كياشهر تكميل و به بهره‌برداري رسيده بود.
پايان پيام
محکومیت بهزاد عربگل، کارگر ساختمانی، به ۶ سال حبس تعزیری

به گزارش سایت اصلاح طلب کلمه در تاریخ 28 دی آمده است : این حکم به اتهام اجتماع و تبانی ۵ سال و به اتهام تمرد یک سال و مجموعا با اشد مجازات ۶ سال حبس تعزیری، دیروز به وی و وکیلش ابلاغ شد. عربگل پیش از این بیش از ۶ ماه در بازداشت به سر برده که بیش از ۵۰ روز آن در سلول انفرادی بود. عربگل، کارگر ساختمانی، متاهل و دارای دو فرزند خردسال ۲٫۵ ساله و ۵ ساله دختر و پسر است.

بيكارى ناخواسته كارگران را از بازنشستگى بازداشت

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 28 دی آمده است : دبير اجرايى خانه كارگر يزد مي‌گويد: كارگران چهار كارخانه نساجى درخشان، سعادت نساجان،سلك بافت و گرد بافت نمي‌تواننداز مزاياى بازنشستگى مشاغل سخت و زيان آور استفاده كنند.
على دهقانى در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت: اين كارگران كه تعداد آنها در هر واحد توليدى متغيير است به دليل استفاده از مقررى بيمه بيكارى قادر به استفاده از مزاياى بازنشستگى پيش از موعد نيستند.
وى يادآور شد: تمامى اين كارگران به صورت غير ارادى و در زمان اجراى طرح‌هاى تغيير ساختار به بيمه بيكارى معرفى شده‌اند و از روى اجبار تن به اين وضعيت داده اند.
به گفته دهقانى به همين دليل كارگران مشمول چهاركارخانه ريسندگى سلك بافت، گرد بافت، سعادت نساجان و درخشان بايد همچنان به كارگران ارائه دهند كه با شرايط آنها سازگار نيست.
دبير اجرايى خانه كارگر يزد با يادآورى اينكه چند سال پيش دولت با تصويب مصوبه‌اى به كارگران كارخانه يزد بافت كه وظيفه مشابهى داشتند اجازه استفاده از مزاياى بازنشستگى پيش از موعد را داده‌است؛ گفت: انتظار داريم در سند اخير هيات دولت به استان نيز چنين تصميمى اتخاذ شود.

اجساد معدنچيان هجدك با گذشت بيش از يك ماه در دل خاك

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 28 دی آمده است : معاون عمراني استانداري كرمان درباره آخرين وضعيت سه معدنچي گرفتار در معدن «هجدك» با اعلام اينكه در روش جديد حفاري تاكنون 50 متر حفر شده است، گفت: 70 متر تا رسيدن به معدنچيان باقي‌مانده است
کامیاب در گفتگو با ایسنابا اعلام اينكه 50 متر حفاري به صورت عمودي نتيجه تلاش معدنچيان تا به امروز است، اظهار كرد: اين حفاري بايد تا عمق 120 متري ادامه پيدا كند تا به معدنچيان گرفتار در معدن برسيم
وي تصريح كرد: 12 پرسنل در سه شيفت كاري حفاري‌هاي را ادامه مي‌دهند و روزانه به طور متوسط 5/3 تا چهار متر خاكبرداري مي‌كنند.
معاون عمراني استانداري كرمان با اعلام اينكه معدنچيان در حين حفاري، قسمت‌هاي حفر شده را قالب گذاري و ديوارگذاري مي‌كنند، افزود: اين روش از ريزش مجددا جلوگيري مي‌كند و كارگران با امنيت عمليات حفر را انجام دهند

کارگران لوله سازی خوزستان 19 ماه حقوق نگرفته اند

به نوشته سایت عصر ايران در تاریخ 28 دی آمده است: يکی از کارگران لوله سازی خوزستان امروز در تماس با راديو جوان از اينکه اين کارگران 19 ماه است حقوق نگرفته اند؛ انتقاد کرد و خواهان حل اين مشکل شد.
وی گفت: دو سال است حقوق نگرفته ايم! امنيت شغلی نداريم! عده ای از ما، رو به فروختن کليه ها و کارکردن با تاکسی و مسافر کشی آورده اند! با توجه به پيگيری های حجازی (استاندار) و سيد شريف حسينی (نماينده مجلس) هيچ مشکلی از ما حل نشده! گير و اشکال کار از وزارت صنايع و معادن بوده و در کشور بايد اين مشکل حل شود.
تمام اين سخنان صدای کارگران رنج ديده لوله سازی بود که خانم صداقتی مجری راديو جوان، آنها را در راديو انعکاس داد.
اين رسانه در تماس همزمان با حجازی و حسينی به پيگيری مشکلات کارگران لوله سازی پرداخت. حسينی با بيان اينکه هميشه به عنوان نماينده مردم پيگير کار اين عزيزان در وزارت صنايع و معادن بوده گفت: جلساتی که در اهواز با اين کارگران داشته، در جريان ريز کاری و مشکلات اين کارگران بوده است.
وی افزود: جلساتی با حضور وزير صنايع و معادن و نمايندگان کارگران لوله سازی خوزستان برگزار کرده است. البته بدهی لوله سازی خوزستان 130 ميليارد تومان بوده در حالی که سرمايه موجود در اين شرکت، 30 ميليارد تومان است و کار اين کارخانه کاملا خوابيده است.

210روز از آخرين اعلام نرخ بيكاري فصلي گذشت
در حالي كه زمستان ماه نخست خود را به پايان مي‌رساند، اما سكوت حاكم بر جريان اعلام نرخ بيكاري هنوز ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،210 روز از آخرين روز فصل بهار كه نرخ بيكاري‌اش اعلام شد، مي‌گذرد اما پس از آن از اعلام نرخ بيكاري خبري نيست
با وجود اينكه از پايان فصل پاييز نيز 27 روز گذشته و بر اساس گفته رييس مركز آمار ايران قرار بود نرخ بيكاري تابستان و پاييز با هم اعلام شود، اما اين اتفاق نيز تا كنون رخ نداده‌است.
با اين وجود مشخص نيست آيا مي‌توان تا پايان سال به اعلام نرخ بيكاري و ارزيابي پارامترهاي مربوط اميدوار بود يا خير.
نگاهي به زمان اعلام نرخ بيكاري در ماههاي گذشته امكان مقايسه آن با تاخير كنوني را فراهم مي‌كند.
اعلام نرخ بيكاري پاييز سال 86 حدود 24 روز پس از پايان فصل
اعلام نرخ بيكاري زمستان سال 86 حدود 16 روز پس از پايان فصل
اعلام نرخ بيكاري بهار سال 87 حدود 12 روز پس از پايان فصل
اعلام نرخ بيكاري تابستان سال 87 حدود 30 روز پس از پايان فصل
اعلام نرخ بيكاري پاييز سال 87 حدود 21 روز پس از پايان فصل
اعلام نرخ بيكاري زمستان سال 87 حدود 26 روز پس از پايان فصل
اعلام نرخ بيكاري بهار سال 88 حدود 29 روز پس از پايان فصل
اعلام نرخ بيكاري تابستان سال 88 حدود 22 روز پس از پايان فصل
اعلام نرخ بيكاري پاييز سال 88 حدود 21 روز پس از پايان فصل
**اعلام نرخ بيكاري زمستان سال 88 حدود 56 روز پس از پايان فصل
**اعلام نرخ بيكاري بهار سال 89 حدود 49 روز پس از پايان فصل
به هر حال رسانه ها و كارشناسان منتظر اعلام نرخ بيكاري دو فصل گذشته براي ارزيابي چگونگي بازار كار هستند. اين در حالي است كه اعلام چند باره تعداد مشاغل ايجاد شده طي سال جاري امكان مقايسه آن با ديگر پارامترهاي حوزه اشتغال را فراهم نمي‌كند.
ما کارگران جز زنجیزهای بردگی و اسارتمان چیزی برای از دست دادن نداریم
در اولین برخورد امنیتی- نظامی در دقایق اولیه اجرای طرح ویرانگر موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها که معیشت اقشار فرودست و کارگران و زجمتکشان و فقرای جامعه را هدف گرفته است دکتر فریبرز رئیس دانا اقتصاددان به حق طبقه کارگر و زبان گویای زحمتکشان و خاکسترنشینان جامعه آماج حمله امنیتی- نظامی سرکوبگران رژیم ضد کارگری قرار گرفت.
ما کارگران پتروشیمی مهاجران اراک که مدتی است اقدام به تاسیس سندیکای آزاد خویش کرده ایم و به صورت غیرعلنی فعالیت داریم و در این راه مقدس آلام زیادی را متحمل شده ایم در اقدامی هماهنگ نه تنها از دریافت هرگونه یارانه نقدی از دولت ضد کارگری موجود خودداری می کنیم بلکه در لبیک به رفقای مبارز کارگرمان در سندیکای شرکت قند مرودشت اعلام میداریم در صورت ادامه بازداشت آقای فریبرز رئیس دانا که رفتار و کردار کارگر پسندش همواره خاری در چشم روشنفکران نوکرصفت بوده است، دست از کار خواهیم کشید و دیگر کارگران در دیگر واحدهای صنعتی و خدماتی را نیز به چنین اعتصابی فرا می خوانیم.
به امید رهایی طبقه کارگر از یوغ سرمایه
سندیکای آزاد کارگران پتروشیمی مهاجران اراک
پس از گذشت حدود يک سال و دو ماه از حادثه معدن باب نيزو خاطيان مجازات نشده و حقوق کارگران پرداخت نشده است
پس از گذشت حدود یک سال و دو ماه از حادثه معدن باب نیزو در کرمان که منجر به کشته شدن 12 کارگر شاغل در این معدن شد کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، گزارش خود درباره علل وقوع این حادثه را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا، این کمیته که با ریاست علیرضا محجوب در هفدهم آبان ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد، گزارشی مبسوط از پیشنیه این معدن و دلایل وقوع این حادثه را بررسی و به صحن علنی مجلس تقدیم کرد. بخش عمده‌ای از مطالبات خانواده‌های جان باختگان که جزو قشر محروم و مستضعف جامعه محسوب می‌شوند پس از گذشت 2 سال هنوز پرداخت نشده و در پیچ و خم اداره‌های رسیدگی کننده باقی مانده است.
به‌رغم حادثه اتفاق افتاده در سال 1384، وزارت صنایع و معادن در جهت بهبود ایمنی و وزارت کار و امور اجتماعی در جهت افزایش نظارت، وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌اند. مواد ناریه استفاده شده که باید تحت نظارت دقیق نیروی انتظامی و مسوولین حراست شرکت زغال سنگ کرمان مورد استفاده قرار می‌گرفت به صورت بسیار ناشیانه و توسط افراد غیر مجرب استفاده شده است.
کارگران لوله سازی خوزستان 19 ماه حقوق نگرفته اند

عصر ايران می نویسد : يکی از کارگران لوله سازی خوزستان امروز در تماس با راديو جوان از اينکه اين کارگران 19 ماه است حقوق نگرفته اند؛ انتقاد کرد و خواهان حل اين مشکل شد. وی گفت: دو سال است حقوق نگرفته ايم! امنيت شغلی نداريم! عده ای از ما، رو به فروختن کليه ها و کارکردن با تاکسی و مسافر کشی آورده اند! با توجه به پيگيری های حجازی (استاندار) و سيد شريف حسينی (نماينده مجلس) هيچ مشکلی از ما حل نشده! گير و اشکال کار از وزارت صنايع و معادن بوده و در کشور بايد اين مشکل حل شود. تمام اين سخنان صدای کارگران رنج ديده لوله سازی بود که خانم صداقتی مجری راديو جوان، آنها را در راديو انعکاس داد.
اين رسانه در تماس همزمان با حجازی و حسينی به پيگيری مشکلات کارگران لوله سازی پرداخت. حسينی با بيان اينکه هميشه به عنوان نماينده مردم پيگير کار اين عزيزان در وزارت صنايع و معادن بوده گفت: جلساتی که در اهواز با اين کارگران داشته، در جريان ريز کاری و مشکلات اين کارگران بوده است. وی افزود: جلساتی با حضور وزير صنايع و معادن و نمايندگان کارگران لوله سازی خوزستان برگزار کرده است. البته بدهی لوله سازی خوزستان 130 ميليارد تومان بوده در حالی که سرمايه موجود در اين شرکت، 30 ميليارد تومان است و کار اين کارخانه کاملا خوابيده است.

تجمع اعتراضی کارکنان برق تهران

روز سه شنبه 28 دیماه کارکنان صنعت برق تهران در مقابل ساختمان مدیریت برق منطقه ای این شهر در اعتراض به تضییع حقوق خود دست به تجمع اعتراضی زدند.
این اعتراض به دنبال کسر دستمزد اضافه کار، حق شیفت و سایر مزایای رفاهی از شمول پرداخت حق بیمه شکل گرفت.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
دادگاه رضا شهابی برگزار نشد
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که از تاریخ 22 خرداد 1389 در زندان به سر می برد با تعیین روز سه شنبه 28 دی ماه 89 برای رسیدگی به پرونده در شعبه 15 به دادسرای انقلاب منتقل شد
با حضور وکیل ایشان جناب آقای سید مسعود شفیعی در شعبه 15 و به دلیل اینکه وکیل با متهم ملاقات برای تکمیل دفاعیه نداشته است با حسن نظر قاضی جلسه دادگاه تجدید و برای وکیل ایشان ملاقات در زندان صادر شد تا در روز دادگاه بتواند دفاعیات خود را اعلام کند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
28دیماه 1389
دادگاه نيمه كاره رضا شهابي – خبر شماره 8

بر اساس خبري كه به تاييد خانواده رضا شهابي كارگر زنداني در بند 209 زندان اوين رسيده ،روز سه شنبه 28 ديماه 89 رضا را به دادگاه انقلاب منتقل نمودند تا در شعبه ي 15 به رياست قاضي صلواتي محاكمه شود.
در شروع دادگاه ،حملات لفظي به وكيل شهابي ،اقاي شفيعي انجام گرفت و توسط مقامات قضايي حاضر جو دادگاه به شدت متشنج گرديد.همچنين مسوولين قضايي در بدو امر با حالتي تهديد كننده به آقاي شفيعي اعلام داشته اند كه چرا هيچ مبلغي در ازاي وكالت رضا شهابي دريافت نكرده است .آقاي شفيعي وكيل رضا اعلام كرده كه اين موضوع ، امري بين من و موكلم ميباشد و دليل شخصي من كارگر بودن رضا ،مستاجر بودن و عدم توانايي مالي او ميباشد.
با وجود جو سازي هايي كه به صورت عمدي توسط نماينده دادستان براي متشنج كردن دادگاه به منظور تحت تاثير قرار دادن روند دادرسي انجام گرفت ، آقاي شفيعي به هيچ عنوان ورود به دادرسي را نپذيرفته و اعلام كرده از آنجا كه تا كنون به وي اجازه نداده اند با رضا گفتگو كند، انجام دفاع وي از موكلش امكان پذير نخواهد بود . در نتيجه بدون انجام دادرسي رضا را به زندان منتقل كردند و آقاي شفيعي نامه ي رسمي براي مراجعت به زندان اوين و ديدار با رضا شهابي دريافت كرد.
رضا بعد از 7 ماه حبس ،با وجود اينكه براي آزاديش در چند ماه پيش وثيقه توديع شده ، بدون آزادي موقت ،مستقيما براي محاكمه به دادگاه فرستاده مي شود.و در روزهاي آينده و پس از ملاقات وكيلش با وي دوباره دادگاهي وي آغاز خواهد شد.
اعضاي خانواده و دوستان رضا كه وي را بعد از پياده شدن از خودرو حامل وي و قبل از وررود به دادگاه ديدند با دست تكان دادن هاي وي و روحيه ي بالاي رضا مواجه شدند.

خبر شماره 8 – 28 ديماه 89

تشکیل گروه امنیتی و اطلاعاتی برای شناسائی فعالان کارگری

حراست ایران خودرو با همکاری وزارت اطلاعات و شورای امنیت در داخل شرکت فضای امنیتی را تشدید کرده و حتی یک گروه ویژه برای شناسائی کارگران مبارز و فعالین کارگری ایجاد کرده است. بعد از رشد جنبش کارگری در ایران وبخصوص جنبش کارگری در شرکت ایران خودرو وزارت اطلاعات برای به زانو در آوردن این جنبش اولین کار بنا را در بازنشسته کردن کارگران قدیمی کرد برای همین تمام کارگران بالای 25 سال را بازنشسته کرده تا ارتباط کارگران جوان را با بدنه فعالین کارگری قطع کند وبعد از موفقیت در این کار اکنون با ایجاد پلیس امنیت در در ون شرکت به تهدید وشناسی کارگران جوان کرده و هر گونه ارتباط کارگران با جنبش را در نتفه خفه می کند احضار وتهدید به اخراج دهها کارگر در هفته گذشته به بازداشتگاه مخوف زیر زمین حراست ایران خودرو وبا ایجاد فضای کاملا امنیتی می خواهد از گسترش و ارتباط کارگران با جنبش جلوگیری کند.
نامه یکی از کارگر بازداشت شده در هفته گذشته عینآ درج می گردد:
چندی است که حراست ایران خودرو با جلب و دستگیری قصد ایجاد رعب و وحشت بین کارمندان شرکت را دارد . مقدم مدیر منتصب از سمت وزیر صنایع مامور این کار شده است . نیروهای تحت امر او با احضار و بردن کارمندان شرکت و بردنشون به ساختمان معروف به بغل آتش نشانی با گذاشتن برگه سفید جلوی اونها , اونها رو مجبور به قبول ارتباط با جنبش سبز کرده و اگه از اینکار امتناع کنند با یه تهمت ارتباط غیر اخلاقی اونها رو روانه پلیس می کنند .
تحقیر , به کار بردن فحشهای رکیک غیر اخلاقی و مجبور کردنشون به ایستادن تو راهروهای حراست از کوچکترین کارهای اونها می باشد .جو امنیتی شدیدی تو فضای شرکت حاکمه . فقط کافیه یک نفر فقط اسم موسوی رو به دهان بیاره تا ببرنش بغل آتش نشانی وزیر سوال وبازجوئی قرار بدهند.

دو تجمع اعتراضی کارگری در تهران و شیراز

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 28 دی آمده است : تجمع و تظاهرات سکوت کارگران در شهرک قدس تهران خیابان زرافشان شمالی مقابل سازمان خصوصی سازی که به دلیل عدم پرداخت حقوق خود که بمدت هشت ماه است که پرداخت نگردیده است اقدام به تجمع و حمل پلاکاردهائی مبنی بر اعتراض خود براین عمل غیر انسانی دولت که کارگران را تحت فشار قرار میدهند,کرده اند.
خبرگزاری حکومتی ایسنا: جمعي از کارکنان شرکت پارس نيرو وابسته به وزارت نيرو، با تجمع در مقابل استانداري فارس، خواستار رسيدگي به مشکلات صنفي خود شدند.به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه فارس، جمعي از کارکنان شرکت پارس نيرو در حالي که تصاويري از مسوولان نظام را در دست داشتند، خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.يکي از کارمندان حاضر در اين تجمع، به خبرنگار ايسنا گفت: کارکنان اين شرکت 9 ماه است که حقوق نگرفته‌اند.
وي با بيان اينکه کارکنان شرکت پارس نيرو متخصصان صنعت برق کشور هستند، معتقد است: تاکنون هيچ اقدامي براي نجات اين شرکت توانمند در عرصه صنعت برق، صورت نگرفته و اين شرکت به حال خود رها شده است.
وي ادامه داد: دستور نماينده رياست‌جمهوري در سفر اخير هيأت دولت به استان فارس را هم تاکنون کسي جدي نگرفته است که حقوق و مطالبات کارکنان را پرداخت کنند.

فقر كودكان كار و خيابان را از معاينات پزشكي محروم كرده است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 29 دی آمده است : روانپزشک سازمان بهزیستی کشور گفت:اکثر کودکان كار و خيابان هنگام بیمارشدن به دلیل مشکلات مالی خانواده امکان مراجعه به پزشک را ندارند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، محسن روشن‌پژوه روانپزشک سازمان بهزیستی کشور در دومين روز از سمينار بررسي آسيب‌‌هاي كودكان كار و خيابان و زنان سرپرست خانوار در مورد بررسي وضعيت سلامت كار و خيابان در منطقه 20 شهر تهران با اشاره به اينكه معضل كودكان كار و خيابان يك معضل جهاني بوده تاكيد كرد:كودكان خیابانی به عنوان گروه‌های به حاشیه رانده شده‌ی بسیاری از جوامع محسوب می شوند که از دسترسی به فرصت هایی برای یک زندگی بهتر محروم‌اند.
وي افزود: اين كودكان قادر به برقراری ارتباط با نهادهای عمده اجتماعی نظیر خانواده ، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و نیز سیستم های حمایت اجتماعی نبوده و همین امر سلامت روانی اجتماعی آن را دچار مخاطره می سازد.
روانپزشک سازمان بهزیستی کشور در مورد عوامل موثر بر بروز پدیده کودکان خیابانی به مواردي شامل فقر ، توزیع ناعادلانه خدمات آموزشی و بهداشتی ، نرخ بیکاری و تورم و نیز عوامل اجتماعی که شامل شهرنشینی بی‌رویه دلیل مهاجرت از کشورهای هم‌جوار به ایران و روستاها به شهر و افزایش حاشیه‌نشینی ، و بی‌ثباتی منطقه افغانستان و عراق 8 سال دفاع مقدس و نیز نرخ رشد اعتیاد و نیز فقدان حمایت های اجتماعی ي اشاره كرد.
روشن پ‍‍ژوه در مورد سبك زندگي و با اشاره به شرایط جسمانی ، روانی اجتماعی اين كودكان گفت:عواملي همچون استرس و فشارهای روانی ناشی از حوادث عمده‌ی زندگی، نظیر فجایع طبیعی و حوادث اجتماعی ، مشکلات اقتصادی و اجتماعی نظیر فقر ، فقدان حرکت‌های آموزشی ، کودکان کار و خیابان را با مشکلات عمده ای روبه رو می سازد؛ از سوی دیگر سبک زندگی این کودکان که آنها را مستعد گذراندن زندگی در معرض خشونت های محیطی و تعارض با سایر کودکان کار و خیابان ، کارفرمایان و افراد اجتماع می سازد.
وي در ادامه افزود: آنچه در جهت حفاظت از کودکان می تواند عامل حمایت کننده محسوب شود دلبستگی ها و داشتن احساس مثبت نسبت به افراد خانواده ، دوستان ، نهادهای مذهبی و اجتماعی یا حتی حیوانات خانگی و اهلی است؛ همچنين شایستگی ها و مهارت های روانی و عملی نیز به عنوان راهبردهای مقابله‌ای می‌توانند کودکان را در قبال آسیب های اجتماعی محافظت كنند.
روانپزشک سازمان بهزیستی کشور ضمن اشاره به تحقيق خود بر روي كودكان كار و خيابان منطقه 20 شهر تهران و مصاحبه باآنها عنوان كرد: تمام کودکان از وضع سلامت خود رضایت نداشته و از بین 42 کودک تحت پرسش 38 نفر از علائم مختلفی شکایت داشتند.
وي با اشاره به مسائل و معضلات آنها تصريح كرد: مشکلات عمده همچون سردرد، دل درد ، دندان درد و گلو دردو درد كليه از مشكلات شايع اين كودكان بوده و از بیماری‌هاي شایع ديگر بیماری‌های پوستی و ریوی ناشی از زباله گردی و تماس با مواد شیمیایی مضر و نیز بیماری های انگلی را می توان نام برد .
كودكان افغان به دليل بيمه نبودن امكان بستري شدن در زمان بيماري را ندارند
به گفته اين روان پزشك،اکثر کودکان هنگام بیمارشدن به دلیل مشکلات مالی خانواده امکان مراجعه به پزشک را ندارند؛ در موارد معدودی هم کودکان به طور سرپایی به درمانگاه منطقه 20 مراجعه می‌کنند که بیماران سرپایی را درمان می کند اما کودکان افغان به دلیل نداشتن بیمه، امکان بستری شدن را ندارند حتي تمام کودکان از مراجعه مرتب به دندانپزشک و چشم پزشک محروم هستند.
روشن پژوه در مورد نتايج بدست آماده از تغذيه و امنيت اين كودكان گفت: تغذیه انها در شرایط نامناسبی قرار دارد و براساس نتایج بدست آمده کودکان به ندرت میوه ، سبزیجات یا پروتئین می خورند‏‏، تعدادی از کودکان فقط یک یا 2 بار در روز غذا می خورند.و نيز خشونت در میان آنها امری شایع است.
اين روان‌پزشك با اشاره به انواع مشاغل كودكان به فال فروشی ، کار در کارخانه شیشه ، میخ صاف کنی ، نوازندگی ، زباله گردی ، سبزی پاک کنی ، نظافت خانه ، خیاطی ، کفش درست کنی ، کیف درست کنی و کار در بقالی اشاره كرد و يادآور شد: تمام کودکان اعتراف کردند که تحت خشونت جسمی توسط والدین یا خواهر و برادر قرار گرفته‌اند؛. کودکان، به طور خیلی جدی، از انواع خطر در کار همچون خطر حوادث ( دست و چشم ) و خطر آزارهایی از جمله دزدیده شدن و سرقت جوارح صحبت کردند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در ادامه اين سمينار زيبده افروز و مهري حاتمي در تحقيقي مشترك بر روي كودكان كار و خيابان و بررسي وضعيت موجود و تهديدات پيش روي آنها عنوان كرد: پدیده کودکان خیابانی به عنوان یک تراژدی شهری از جمله عوارض ساختار اجتماعی و اقتصادی در فرایند توسعه و شهر نشینی محسوب می شود.و بیکاری و عدم اشتغال و مشکلات اقتصادی رشد حاشیه‌نشینی و از دل آن انواع آسیب‌های اجتماعی از جمله کودکان کار و خیابان پدیدار می ‌شود و به دليل شرایط زندگی در محیط‌های پر خطر این کودکان به مستعدترین ودر دسترس‌ترین افراد برای انحرافات و آسیبهای اجتماعی تبدیل شوند.
آنها تهدیدهای کار خیابانی برای کودکان را برشمرده و گفتند: این کودکان به دلیل محرومیت از موادمغذی و ویتامین‌ها و سایر ملزومات غذایی عمدتاً به سوءتغذیه دچار می‌شوندو علاوه بر آن بسیاری از کودکان خیابانی به دلیل افتادن دردام قاچاقچیان و خلافکاران مورد سوءاستفاده‌های جنسی قرار می‌گیرند.
به اعتقاد اين دو محقق، این کودکان که عمدتا منبع درآمد خانواده هستند ممکن است به دلایل گوناگون به دست نیروهای انتظامی بازداشت شوند و در این صورت خانواده‌هایشان برای رهایی آن ها اقدام می کنند. با وجود این پس از آزادی مجددا خانواده‌هایشان آن ها را برای ادامه امرار معاش از طریق تکدی و…به خیابان‌ها می فرستند و نيز کودکان خیابانی کمتر به مدرسه می‌روند و کمتر مراحل تحصیلی بالاتر می‌رسند.مشکلات خانوادگی و نابسامانی زندگی عمدتا آنان را ازادامه تحصیل باز می‌دارد بدين سبب مشکلات روانی،افسردگی،‌بی خانماني،کودکان را در معرض انواع کجروی‌ها ورفتارهای ضد اجتماعی قرار می‌دهد.نیاز به حمایت‌های اجتماعی و عدم پاسخ به آن ،فرد را مستعد بسیاری ازمشکلات روانی-اجتماعی و سوءمصرف مواد می‌كند.
اين‌دو محقق در مورد تصور افراد جامعه از اين كودكان بيان كردند: تصور عمومي ازكودكان خياباني اساسا متفاوت با واقعيت زندگي اغلب كودكان و نوجواناني است كه بيشتر روزها خود را درخيابان مي گذرانند. اينها افرادي آسیب‌زا نیستند بلکه گروهی هستند که براي اداي مسئوليت‌هاي مالي و خانوادگي با منابع بسيار محدودي كه دراختيار دارند درشرايط بسيار مشكلي به تلاش مي‌پردازند.
و در انتها متذكر شدند كه با توجه به حمایت ضعیف از کودکان و ساعات کار طولانی آنها در خیابان و با توجه به آسیب هایی که آنها را به دلیل خیابانی بودن تهدید می نماید باید به فکر چاره اندیشی در ارتباط با توانمندسازی خانواده نمود که حذف کار کودک بر روی خانواده تاثیرات بدتری ایجاد نکند.برنامه ریزی با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی،افزایش آموزش کودکان کار و خیابان برای حمایت از خود وپیشگیری از بیماری ها و آسیب های اجتماعی به صورت یک ضرورت است .
پايان پيام

اعتراض كاركنان برق تهران به كسر مبالغ اضا‌فه كار از حق بيمه ها

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 29 دی آمده است : به دنبال‌كسر مبالغ اضافه كار، حق شيفت وساير مزاياي رفاهي و انگيزشي از شمول پرداخت حق بيمه ديروز (سه‌شنبه) كاركنان صنعت برق در مقابل ساختمان مديريت برق منطقه‌اي تهران تجمع‌كردند.
به گزارش ايلنا، اين‌كاركنان تاكيدكردند: اين اقدام برق منطقه‌اي تهران از طرفي به منزله‌گزارش خلاف واقع به سازمان تامين اجتماعي در خصوص ميزان حقوق دريافتي پرسنل است و از طرف ديگر كاهش حقوق همكاران را در ايام بازنشستگي در پي دارد.
يكي از تجمع‌كنندگان گفت: ما به صورت شبانه‌روز دركنار ولتاژ فشار قوي قرارداريم و اين موضوع مشكلات و بيماري‌هاي عديده‌اي را براي همكاران ايجادكرده است.
آنها تصريح كردند: هزينه‌هاي ناشي از اين بيماري‌ها از سويي وكاهش حقوق پرسنل در ايام بازنشستگي با توجه به نرخ تورم جفا درحق كساني است كه به مدت 30 سال و در بدترين شرايط جنگ تحميلي سيستم برق كشور را به صورت پايدار نگهداري نمودند.
يكي از پرسنل كه خود را عضو سنديكاي كارگران صنعت آب و برق معرفي نمود،گفت: اين اقدام برق منطقه‌اي برخلاف روح حاكم بر بند «ز» ماده 10 قانون كارمي‌باشد.
وي ادامه داد: 30 سال است كه به صورت مستمر از كل دريافتي همكاران سهم 27 درصد بيمه كسر مي‌شود. اما اكنون كه در هنگام بازنشستگي قرار دارند اين اقدام برق منطقه‌اي تهران كاهش حقوق كاركنان در ايام بازنشستگي را در پي دارد.
اين فعال كارگري افزود: طبق مذاكرات صورت گرفته با فراكسيون كارگري مجلس اين موضوع در حال پيگيري و اقدام است.
پايان پيام

70 درصد ماماهای کشور بیکارند
نوشین زنده زبان در گفتگو با خبرنگار مهر به برگزاری یکی از جلسات شورای عالی نظام پزشکی با حضور وزیر رفاه اشاره کرد و افزود: در آن جلسه آقای محصولی قول مساعد داد قرارداد بیمه ای ماماها را پیگیری و دنبال کند اما هیچ خبری نشده است. وی با بیان اینکه امکان کار ماماها در بخش خصوصی به دلیل نداشتن قرارداد بیمه ای وجود ندارد، تصریح کرد: مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی هم قول داده بود که یک ماهه نظر موافق شورای عالی بیمه را برای عقد قرارداد با ماماها را بگیرد اما دو ماه گذشته و هنوز خبری نیست.
نماینده ماماها در شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به استانداردهای جهانی برای جذب ماماها گفت: اگر حداقل این استانداردها هم رعایت شود مامای بیکار نخواهیم داشت زیرا بر اساس استاندارد جهانی به ازای هر هزار زایمان بین 30 تا 50 ماما می بایست جذب شوند. زنده زبان با اعلام اینکه سالانه بیش از یک میلیون و 200 هزار زایمان در کشور انجام می شود، ادامه داد: اگر حداقل استاندارد یعنی جذب 30 ماما به ازای هر زایمان را رعایت کنیم امکان اشتغال همه ماماهای بیکار در کشور فراهم می شود.
وی با اشاره به حضور ماماها در طرح پزشک خانواده گفت: این طرح تا حدودی امکان جذب ماماها را فراهم کرده است اما متاسفانه اکثر ماماهای حاضر در این طرح از مستخدمین دانشگاهی و شاغلین هستند و کمتر از ماماهای بیکار استفاده شده است.
محکومیت بهزاد عربگل، کارگر ساختمانی، به ۶ سال حبس تعزیری

بر پایه خبر انعکاس یافته در وب سایت ها در تاریخ 29 دی آمده است : بهزاد عربگل از بازداشت شدگان مربوط به عاشورای سال گذشته، از سوی قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیری در مرحله بدوی محکوم شد.
در ادامه خبر آمده است ؛ این حکم به اتهام اجتماع و تبانی ۵ سال و به اتهام تمرد یک سال و مجموعا با اشد مجازات ۶ سال حبس تعزیری، دیروز به وی و وکیلش ابلاغ شد.
عربگل پیش از این بیش از ۶ ماه در بازداشت به سر برده که بیش از ۵۰ روز آن در سلول انفرادی بود. عربگل، کارگر ساختمانی، متاهل و دارای دو فرزند خردسال ۲٫۵ ساله و ۵ ساله دختر و پسر است.

صدور حکم علیه کارفرمای کارخانه نوشابه سازی زمزم آبادان

پس از شکایت کارگران کارخانه نوشابه سازی زمزم آبادان، کارفرمای این کارخانه محکوم به پرداخت مبلغ 645 میلیون تومان به عنوان بدهی به کارگران گردید.
تعطلیل و عدم پرداخت ماهها دستمزدهای معوقه کارگران شاغل در نوشابه سازی زمزم آبادان موجب اعتراضات گسترده کارگری در این کارخانه گردید. در نهایت و پس از شکایت و اعتراضات مداوم کارگران این کارخانه، دستگاه قضایی رژیم به ناچار کارفرما را محکوم به پرداخت 645 میلیون تومان در قبال دستمزدهای معوقه به کارگران و استخدام مجدد 25 نفر از کارگران، نمود.

ادامه اعتراض کارگران لوله سازی خوزستان

گزارشی منتشره به نقل از رادیو جوان، از تداوم اعتراض کارگران لوله سازی خوزستان به عدم پرداخت 19 ماه دستمزدهای معوقه در این کارخانه خبر می دهد.
یکی از کارگران شاغل در کارخانه لوله سازی خوزستان در گفتگو با رادیو جوان، از عدم پرداخت 19 ماه دستمزدهای معوقه، نبود امنیت شغلی و خودداری مقامات استانداری خوزستان و نماینده این منطقه در مجلس رژیم از پاسخگویی و حل مشکلات کارگران خبر داده است.

گزارشی از کاهش سطح دستمزد کارگران خبار در شهر سنندج

گزارش رسیده از سنندج در تاریخ 29دی آمده است :از کاهش 50 درصدی سطح دستمزد کارگران شاغل در خبازی های این شهر پس از حذف یارانه ها خبر می دهد.
بر پایه این گزارش پیش از اجرای قانون حذف یارانه ها، بر اساس مصوبه شورای دستمزد در اوایل سال جاری دستمزد روزانه بیش از 1700 کارگر شاغل در 430 خبازی ‌شهر سنندج عبارت بود از شاطر 16 هزار تومان، چونه گیر 12 هزار تومان، وابر 11 هزار و 500 تومان و نان درآور 10 هزار تومان. اما بعد از اجرای قانون مذکور و افزایش قیمت کالاهای مصرفی به ویژه نان، میزان پخت روزانه بیشتر خبازی ‌ها کاهش یافته است. در نتیجه کارفرمایان دستمزد روزانه کارگران خبازی‌ های شهر سنندج را به شرح زیر کاهش دادند: شاطر روزی 8500 تومان و بقیه کارگران روزی 5 الی 6 هزار تومان.
بر اساس این تغییرات در دستمزدها، نمایندگان کارگران طی نامه‌ هایی به مقام‌ های رسمی و مربوطه، خواستار افزایش دستمزد کارگران خباز شدند. در همین راستا در روزهای اول و دوم دیماه، نمایندگان کارگران در فرمانداری سنندج، با نهادهای پیگیر جلساتی را برگزار کردند. اما تاکنون هیچ جواب قانع کننده ‌ای را برای کارگران در پی نداشته و آنان همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند. علاوه بر این ماحاصل جلسات روزهای 14 و 15دیماه نمایندگان کارگران با نمایندگان کارفرمایان بدون نتیجه به پایان رسید.
لازم به ذکر است که کارفرمایان نیز طی نامه ای به استانداری کردستان اعلام کردند که برخی از خبازی ها با خطر تعطیلی مواجه هستند و در نتیجه حدود یک سوم کارگران به خیل عظیم بیکاران خواهند پیوست. روز 21 دیماه نیز کارگران با انتشار نامه ای سرگشاده خواستار افزایش سطح دستمزدهای خود شدند و اعلام کردند چنانچه تا روز پنجشنبه 30 دیماه خواست آنان عملی نگردد، در مقابل استانداری کردستان تحصن اعتراضی برپا خواهند کرد.

طفره از صدور دفترچه بیمه برای کارگران ساختمانی تهران

به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران – «ایلنا» در 29 ذی آمده است : شعبه 5 سازمان تامین اجتماعی در شهر تهران همچنان از صدور دفترچه بیمه برای کارگران ساختمانی واجد شرایط طفره می رود.
گزارش مذکور می افزاید در حالی که سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا برای تمام کارگران ساختمانی واجد شرایط دفترچه بیمه صادر کند، مسئولین شعبه 5 این سازمان در تهران تنها برای کارگرانی که به تازگی کارت مهارت گرفته اند، دفترچه صادر می کند.

سياست وزارت صنايع درباره واحدهاي توليدي نامشخص است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 29 دی آمده است : عضو هيات اجرايي خانه كارگر شهرري خواستار موضع شفاف وزارت صنايع و معادن در خصوص ميزان و نحوه اعطاي يارانه‌ها به واحدهاي صنعتي و توليدي شد.
داود عسگري درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: كارفرمايان و مديران واحدهاي صنعتي درحالت بلاتكليفي به سرمي برند چون وزارت صنايع و معادن هنوز سياست خود را در زمينه يارانه‌هاي واحدهاي صنعتي اعلام و اجرا نكرده است.
وي با بيان اينكه اگر سياست‌هاي وزارت صنايع براي واحدهاي صنعتي اعلام شود مديران اين واحدها اقدام به جذب نيرو مي‌كنند، تصريح كرد: از دولتمردان مي‌خواهيم كه تذكرات لازم به وزير صنايع داده شود.
وي درباره وضعيت كاريابي‌ها نيزگفت: اين روزها كاريابي‌ها در وضع خوبي به سر نمي‌برند.
عضو هيات اجرايي خانه كارگر شهرري خواستار اعطاي بخشي از تصدي گري‌هاي دولت به كاريابي‌ها شد و اظهار داشت: اگر اين كار انجام نشود وضعيت كاريابي‌ها بدتر خواهد شد.
پايان پيام

اعتراض كاركنان برق تهران به كسر مبالغ اضا‌فه كار از حق بيمه ها

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 29 دی آمده است : به دنبال‌كسر مبالغ اضافه كار، حق شيفت وساير مزاياي رفاهي و انگيزشي از شمول پرداخت حق بيمه ديروز (سه‌شنبه) كاركنان صنعت برق در مقابل ساختمان مديريت برق منطقه‌اي تهران تجمع‌كردند.
به گزارش ايلنا، اين‌كاركنان تاكيدكردند: اين اقدام برق منطقه‌اي تهران از طرفي به منزله‌گزارش خلاف واقع به سازمان تامين اجتماعي در خصوص ميزان حقوق دريافتي پرسنل است و از طرف ديگر كاهش حقوق همكاران را در ايام بازنشستگي در پي دارد.
يكي از تجمع‌كنندگان گفت: ما به صورت شبانه‌روز دركنار ولتاژ فشار قوي قرارداريم و اين موضوع مشكلات و بيماري‌هاي عديده‌اي را براي همكاران ايجادكرده است.
آنها تصريح كردند: هزينه‌هاي ناشي از اين بيماري‌ها از سويي وكاهش حقوق پرسنل در ايام بازنشستگي با توجه به نرخ تورم جفا درحق كساني است كه به مدت 30 سال و در بدترين شرايط جنگ تحميلي سيستم برق كشور را به صورت پايدار نگهداري نمودند.
يكي از پرسنل كه خود را عضو سنديكاي كارگران صنعت آب و برق معرفي نمود،گفت: اين اقدام برق منطقه‌اي برخلاف روح حاكم بر بند «ز» ماده 10 قانون كارمي‌باشد.
وي ادامه داد: 30 سال است كه به صورت مستمر از كل دريافتي همكاران سهم 27 درصد بيمه كسر مي‌شود. اما اكنون كه در هنگام بازنشستگي قرار دارند اين اقدام برق منطقه‌اي تهران كاهش حقوق كاركنان در ايام بازنشستگي را در پي دارد.
اين فعال كارگري افزود: طبق مذاكرات صورت گرفته با فراكسيون كارگري مجلس اين موضوع در حال پيگيري و اقدام است.
پايان پيام

دستمزد
فعالان كارگران موضع خودرا درباره مزد سال 90 مشخص كنند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 29 دی آمده است : دبيراجرايي خانه كارگر شهرري خواستار موضعگيري آشكارو شفاف جامعه كارگري در خصوص مزد سال90 شد.
علي تركاشوند درگفت‌وگو با ايلنا گفت: چيزي تا پايان سال و زمان برگزاري جلسات تعيين دستمزد شوراي عالي كار باقي نمانده است.
وي تصريح كرد: فعالان كارگران در كانون شوراهاي اسلامي كار، ‌انجمن‌هاي صنفي كارگري بايد از هم اكنون موضع خودرا در خصوص مزد سال 90 مشخص كنند.
اين فعال كارگري با بيان اينكه مساله دستمزد‌هاي سال 90 براي كارگران بسيارحياتي است، يادآور شد: با توجه به اجراي قانون هدفمند شدن يارانه، كارگران انتظار دارند تا مزد سال آينده بر مبناي هزينه‌هاي جديد زندگي افزايش يابد.
به گفته تركاشوند اگر دستمزدهاي سال 90 نيز به شيوه محاسبه دستمزدهاي سال گذشته درآخرين لحظات سال و بدون اعلام نظر تشكلهاي كارگري تعيين شود به احتمال قوي دريافتي كارگران در سال 90 متناسب با هزينه‌هاي زندگي افزايش پيدا نخواهدكرد.
پايان پيام

ميليون جمعيت زير فقر حاصل غارت وچپاول افسارگسيخته درايران / ايران كارگر
به گزارش خبر دریافتی در تاریخ 29 دی آمده است : بنا به آماررسمى در ايرانى كه روى دريايى از ثروت خوابيده ، ۴۸ميليون نفر يعنى دوسوم خانوادههای ايران,زيرخط فقرقراردارند. بيش از 26 ميليون نفر بيكارند.
راز اينهمه فقرگسترده, دريكى از ثروتمند ترين كشورهاى جهان, در چيست؟
درآمدهاى هنگفت منابع طبيعى ايران كجا ميرود؟
چرا فقر و تنگدستى درجامعة ايران هر روز گسترده تر ميشود؟
چرا ميليونها ايرانى ، گرسنه و محروم روزگار ميگذرانند؟
چرا بايد مردم در دومين كشور صادر كنندةنفت جهان, محتاج نان شب باشند؟
قيمت يك نان سنگك بدون كنجد و خشخاش الان 400توما ن است . راستى چرا مردم ماهم بعنوان يكى از ثروتمند ترين كشورهاى جهان بايد نان شب راهم با حساب وكتاب وشمارش دانه به دانه كنند .
ايران، كشور بسيار ثروتمندى است كه 15برابر بيش از سهم خود در جهان از ثروتهاى خدادادى بهره برده است. اما آيا در عالم واقع هم, مردم ايران پانزده بار ثروتمند تر از بقية مردم جهانند؟
در حاليكه با طبق اين سهم در آمد ناخالص ملى ايران هم بايد 15% در آمد ناخالص دنيا باشد حتى 1% هم نيست, بلكه نيم درصد است يعنى به طور بالفعل و در حال حاضر مردم ايران 30برابر, كمتر از آنچه كه به طور طبيعى ميبايست از ثروت و نعمت و رفاه برخوردار باشند، بهره ميبرند. چرا؟
بطور واقعى ما مردم ايران فقير نيستيم, بلكه فقير نگه داشته شدهايم . اما علت چيست ؟ درآمد حاصل از اين ثروت ملى بكجاميرود؟وصرف چه چيزى ميشود؟
جواب تاحدودى روشن است قبل از هر چيز به نظام حاكم ودولتى برميگردد كه
اولا: بخش قابل توجهى از اين درآمد ملى صرف سركوب همين مردم وفرونشاندن وخفه كردن هرگونه صداى آزاديخواهى است ثانيا : بخش قابل توجه ديگرى ازهمين سرمايه ها , مصرف حاتم بخشى هايى است كه گاه وبيگاه توسط خوددولت ويا مقامات كشور مربوطه ناخواسته افشاءوبرملا ميشود. اگر به اين حاتم بخشى ها آنهم درشرايطى كه مردم ايران در چنين وضعيتى زندگى ميكنندتوجه كنيد بنظر جاى بساء تامل دا رد .
ثالثا : سودجويى وغارت ميليارد دلارى, از اين سرمايه هاى ملى ,كه گاه وبيگاه گوشه هايى از آن در دردعواى بين خود سران قدرت برملا ميشود وبراى يكديگرخط ونشان ميكشند ,درآمدها وسودجويى هايى كه درتاريخ ايران بى سابقه است . يک نماينده مجلس به نام عزت‌الله يوسفيان، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس, در آبانماه 89 فاش ساخت که نقدينگی کشور در حدود ۲۲۰هزار ميليارد تومان است. ۵۰هزار ميليارد تومان اين نقدينگی در حساب معوقات بانکی است- اين ميزان تنها در اختيار عده محدودی قرار داردکه به اين معنی است که يک‌چهارم نقدينگی کشور در اختيار عده‌يی محدود است.
درحال حاضر سپاه پاسداران به يك امپراتورى بزرگ تبديل شده است وسالانه درآمد آن ميلياردها دلارميباشد شاهرگهاى حياتى اقتصادرادردست دارد
مقامات رسمى گفتهاندكه از آغاز اكتشاف نفت تا كنون ,كل درآمد كشور ما از صادرات نفت، بالغ بر 1150ميليارد دلار بوده كه 750ميليارد دلار، يا 65درصد آن, در طى سى ودوسال اخير بوده و بيش از 400ميليارد دلار آن در زمان احمدى نژاد بوده است . بسيارى از مقامها و رسانههاميگويند و مينويسند كه معلوم نيست بر سر قسمت اعظم اين پول چه آمده است.
:
مثلا روزنامه مردم سالارى 29 ديماه 1388 از قول حسن روحانى نوشت :هيچ چيز از 370ميليارد دلار درآمد دولت نهم باقى نماند».

خوب است كه فقط به يك موردش كه موضوع دعوا احمدى نژاد و رفسنجانى ميباشد يعنى دانشگاه آزاد اسلامي، اشاره كنيم . دانشگاه آزاددرحدودبيست وچندسال پيش با يك ميليون تومن سرمايه تأسيس شد و در حال حاضر به گفتة مسئولين ومقامات دولتى ثروتش بالغ بر 250هزار ميليارد تومان يعنى 250ميليارد دلاراست ، يعنى بيش از درآمد 3سال نفت كشور، اين ثروت تنها در كمتر از 30سال به دست آمده است . چنين غارتى آنهم از طريق يك باصطلاح دانشگاه، آيا در دنيا بى نظير نيست؟
دولت نه تنها تقريباً تمامى درآمد نفت و گاز را از مردم ربوده و خود به جيب زده يا هزينة مصارفى براى سر پا نگهداشتن خودش كرده است، بلكه مستمراً به سپردههاى مردم در بانكها هم دستبرد زده و آنها راهم به يغما ميبرد. بزرگترين غارتگران سيستم بانكي، يعنى غارت سپردههاى بانكى مردم خود دولت است. بانك مركزى كه در همة كشورها مستقل از دولت است و سياست مالى و پولى كشور را تنظيم ميكند، درايران تحت انقياد كامل دولت قرار دارد و هر جا كه دولت نياز دارد به سهولت در ذخاير پولى و بانكى كه متعلق به مردم است,دست ميكند و از آن برميدارد. به همين شيوه گفته ميشود كه بدهى دولت به سيستم بانكى به رقم سرسام آور60هزار ميليارد تومان ميرسد كه معادل آن دولت اسكناس بدون پشتوانه چاپ كرده و به جامعه پمپاژ كرده است. بر اثر همين چاپ بيدريغ اسكناس بدون پشتوانه، بنا به ارزيابى كارشناسان اقتصادي، ارزش پول ملى كشور ازسال 57 حداقل 200برابر كمتر شده كه معنى آن فقيرتر شدن عموم مردم، بخصوص محرومان است.
يك نكته ديگر نيز اين است كه وابستگان به دولت با اعمال نفوذ در بانكها دهها و صدها ميليارد تومان از بانكها وام گرفتهاند و ضمن به كار انداختن آن در معاملات چپاولگرانه و گرفتن سودى معادل اصل سرمايه از اين وامها، اصل آنها را هم بالا كشيدهاند.
: «به گفته هاشمى ثمره مشاوراحمدى نژاد در تلويزيون شبكه خبر در تاريخ 25/7/1387بيش از 50 درصد وام بانكها تنهابه جيب 3هزار نفررفته ووامهاى مزبوربجاى سرمايه‌گذارى دركارهاى مفيدوتوليديبيشترصرف دلالى وبورس بازى زمين شده وبسيارى ازاين وامهاتاالان وصول نشده واينموضوع موجب كاهش قدرت وام‌دهى بانكهابويژه به طرحهاى توليدى شده است .
واردات كالا، قاچاق كالا
دولت در غارت و دزدى از جيب مردم واقعاً مبدع و مبتكراست ، واقعاً از هزار راه به بهانهها و عناوين مختلف، مردم را ميچاپند، دهها نوع ماليات، دهها نوع عوارض، اخاذيهاى من درآوردى از اقشار مختلف .امادرمقابل خودشا ن , و عده اى ديگر از هر گونه ماليات معاف هستند كه اين خودش يكى از شيوههاى اصلى غارت است ، يعنى واردات كالا با استفاده از امكانات حكومتي، بدون پرداخت حقوق گمركى و قبضه كردن بازار است كه حاصل آن از ميان رفتن توليدات داخلى است . گروههاى غارتگرو سودجويى كه داراى اسكلهها و فرودگاههايى هستند كه از طريق آنها هر طور و هر قدر كه ميخواهند كالا وارد كشور ميكنند و با قيمت دلخواه به فروش ميرسانند.
در سال‌1380 گمرك از وجود 45 اسكله خبر داد كه هيچ كنترل و نظارتى بر ورود و خروج كالا از آنها وجود ندارد.
يكسال بعد سازمان بازرسى, تعداد اين اسكله‌ها را بالغ بر صدها مورد دانست.
در سال 1383، تعداد اسكلههاى غيرقانونى و خارج از كنترل و نظارت، به گفتة رئيس سازمان نظارت و بازرسى به 200 اسكله رسيد.
قاليباف دريك دعواى بين خود بالايى ها گفت : كه از 400 اسكله شناسايى شده ,تنها 120 اسكلة رسمى و قانونى هستند, و بقيه يعنى 280 اسكلة ديگر تماما در خدمت قاچاق كالا هستند.
محسن آرمين نماينده مجلس ششم گفته است: » اسکله هاى نامرئى و دستهاى نامرئى مافيا بيش از 68 درصد تمامى صادرات ايران را در دست دارند.» وى تخمين زده است که قاچاق هايى كه سپاه پاسداران ميكند, ممکن است، در سال، تا 12 ميليارد دلار برسد.

: مجتمع قُرب که رئيس هيئت مديره آن فرمانده سپاه پاسداران سرلشگر محمد على جعفرى است، يکى از بزرگترين و پرقدرت ترين مقاطعه کاران ايران است که علاوه بر راه و ساختمان، حوزه هاى صنايع و معادن، کشاورزى و طراحى را مى پوشاند.
مجتمع قرب همانند قرارگاه خاتم الانبياء توسط رابط هاى خود نه تنها به سرمايه هاى کلان و ارز موجود در بانک هاى دولتى دسترسى دارد، بلکه کليه فعاليت هاى آن مشمول پرداخت ماليات نمى شود. احمدى نژاد در سمت شهردار تهران قرارداد هاى بيشمارى را به مجتمع قُرب واگذار کرده بود، به طورى که روزنامه اعتماد ملى مجتمع قُرب را برنده واقعى انتخابات نهم رياست جمهورى معرفى کرده بود.
در ٢٥ ژوئن سال ٢٠٠٦ روزنامه رسالت چاپ تهران خبر داد که شرکت ملى نفت ايران قرارداد توسعه مرحله هاى پانزده و شانزده ميدان نفتى پارس جنوبى را که از بزرگترين ميدان هاى نفتى جهان به شمار مى رود و پرارزش ترين طرح توليد گاز ايران است بدون مناقصه به مجتمع قُرب واگذار کرده است.
.امروزه هر كدام از قرارگاه هاى سابق سپاه در مناطق جنگى خود يك كمپانى عظيم و انحصارى براى چپاول و غارت شدهاند.
نمونه ديگر : پروژه توسعه بندر رجايى در فازهاى يك و دو در اختيار قرارگاه خاتم سپاه است كه مجموعه اعتبار آن 700 ميليون دلار است . اين بندر در استان هرمزگان، مرکز قاچاق پرسودِ نفت بود سپاه با خارج کردن نفت و بنزين از بازار ايران با استفاده از سوبسيد ، و فروش قاچاق آن در بازارهاى جهانى 200 تا 300 درصد سود مى بَرد .
اين غارت تنها به منابع وصنايع نفت وگازهم برنمى گرددبلكه اين غارت از استخراج و پالايش نفت و گاز شروع هم شروع ميشود و تا واگذارى ساخت راه آهن و جاده و بزرگراه و حتى فرودگاه به عناصر سپاه پاسداران كه فاقد حداقل هاى تخصصى هستند، ادامه پيدا ميكند. و بعد هم به مصادرة كارخانهها و مؤسسات توليدى به بهانه خصوصى سازى گسترش مييابد. بخش ديگرى از غارتگرى مستمر نظام حاكم، مصادره و واگذارى كارخانهها و مؤسسات توليدى به نورچشمى هاى نظام است كه عمدتاً به نابودى آنها انجاميده و حراميان كارخانهها را منهدم كرده و زمين آنها را به ساختمان سازى و بساز بفروشى اختصاص دادند تا سود راحت و بيدردسرى به دست بياورند.
درسال 1385, دولت قراربود 740 ميلياردتومان يابت واگذارى شركتهاى دولتى ازخريداران نورچشمى اش دريافت كند, اماتنها 11 درصدآن وصول شد. يعنى ششصدوپنجاه وهشت ميلياردودويست ميليون تومان درجيب نورچشمى هاى دولت باقى ماند. درسال 1384 هم ازسه هزارميلياردتومان كه نورچشمى هاوآقازاده هابايدميپرداختند , فقط 178 ميلياردوششصدميليون آن پرداخت شد. يعنى نزديك به دوهزارميلياردوهفتصدميليون آن به كيسةچپاولگران رفت. ودرسال 1386 ازميلغ 5762 ميلياردتومانى, 2467 ميلياردتومان آنراپرداخت نكردند.
——————-

http://www.irankargar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2196:1389-10-28-13-23-52&catid=5:2010-03-16-17-51-34&Itemid=35#addcomments

خبر تکمیلی
چهل و هفت میلیون نفر در ایران در زیر خط فقر زندگی می کنند

به نوشته سایت خبرآنلاین نزدیک به لاریجانی آمده است : در حالی که کارشناسان خط فقر شهری را بیش از 780 هزار تومان برآورد کرده‌اند، مرکز آمار 47 میلیون نفر را در قالب خانوار 6نفره دارای درآمد کمتر از 780 هزار تومان اعلام کرد.مطابق تازه‌ترین اعلام مرکز آمار ایران، 47 میلیون ایرانی به طور سرانه روزانه کمتر از 4 هزار و 300 تومان درآمد دارند. این رقم نتیجه تازه ترین اظهارات رییس مرکز آمار ایران است که گفته است:» درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، کمتر از 473 هزار تومان است. خانوار شش نفره ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد. در خوشه نخست حدود 30 میلیون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم 17 میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند.»
بدین ترتیب درآمد روزانه حدود 30 میلیون نفر کمتر از 2 هزارو 600 تومان است و درآمد روزانه 17 میلیون نفر دیگر روزانه کمتر از 4 هزارو 300 تومان است. می توان این گونه نتیجه گرفت که 47 میلیون و 600 هزار ایرانی روزانه کمتر از 4 هزارو 300 تومان درآمد دارند . در این میان 17 میلیون نفر حداکثر حق هزینه کرد 2هزار و 600 تومان را دارند.
اعلام این آمار در شرایطی است که بانک مرکزی ایران در سال 85 و در آخرین آمار اعلامی در خصوص خط فقر، خط فقر مطلق یک خانوار 4 نفره شهری را در ماه حدود 300 هزار تومان اعلام کرد. اگر تازه ترین خط فقر برآورد شده از سوی کارشناسان مستقل مبنی بر 780 هزار تومان برای خانورهای 5 نفره در سال 87 را کنار بگذاریم(که از سوی بانک مرکزی تایید ضمنی شده است) باز هم اعلام مرکز آمار اعتراف تکان دهنده ای است به رشد جمعیت فقرا در جامعه ایران.
چرا که خانوار 6نفره با درآمد ماهیانه 788 هزار تومان به معنای درآمد ماهیانه 130 هزار تومان برای هر فرد است. این درآمد برای خانوار 4 نفره معادل 520 هزار تومان در ماه خواهد شد.
حال اگر نرخ تورم 18.4درصدی سال 86 و نرخ تورم 25.4درصدی سال 87 را در محاسبات افزایش هزینه خانوارهای فقیر وارد کنیم، بدون تردید خط فقر مطلق خانوار 4 نفره که بانک مرکزی در سال 85 حدود 300 هزار تومان اعلام کرده بود در سال 88 به حدود 500 هزار تومان رسیده است و در حالت ارتباط یک به یک نرخ تورم و خط فقر مطلق به بیش از 511 هزار تومان رسیده است.
بدین ترتیب با یک شوک تورمی نه چندان شتابان و در حدود 10 درصد در اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تمام شهری های عضو خوشه یک و دو به جمع فقرا خواهند پیوست و دامنه خط فقر مطلق حتی بخشی از حاضران در خوشه سوم را هم بی نصیب نخواهد گذاشت.
این بدان معناست که در بدبینانه ترین ترین حالت(برآوردهای کارشناسان مستقل) حتی در حال حاضر نیز بخشی از خانوارهای شهری موجود در خوشه سومی که مرکز آمار ایران برآورد کرده نیز زیر خط فقر(حدود 780 هزار تومان برای خانوار 5 نفره در سال 87) زندگی می کنند.
مطابق ادعای رییس مرکز آمار ایران، دو سوم شرکت کنندگان(61 میلیون 107 هزار نفر) در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار را شهری ها تشکیل می دهند. با این حال اگر فرض کنیم که تمام روستاییان شرکت کننده(19 میلیون و 700 هزار نفر) در این طرح بیش از 130 هزار تومان در روز درآمد ندارند، آن گاه حدود 27 میلیون شهری در خوشه و اول و دوم قرار می گیرند.
بدین ترتیب اگر فرض کنیم 12 میلیون نفر شرکت نکرده در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها در خوشه های بالای درآمدی قرار گیرند، همچنین با فرض این که روستاییان کم جمعیت تر همه در خوشه اول باشند تا شهر نشینان پرتعداد تر همه خوشه درآمدی بالاتر را پر کرده باشند تا جمعیت فقرا کمتر شود، به طور قطع بیش از 10 میلیون ایرانی شهرنشین حاضر در خوشه اول(درآمد ماهیانه کمتر از 473 هزارتومان برای خانوار 6 نفره) زیر خط فقر مطلق قرار دارند. همچنین شهری های حاضر در خوشه دوم نیز که در بعد 6 نفره کمتر از 750 هزارتومان( بر مبنای خط فقر مطلق 500 هزار تومان برای خانوار 4 نفره) درآمد دارند زیر خط فقر مطلق هستند.
پس چندان بیراه نیست که جمعیت فقرای کشور را با فرض فقیر نبودن روستاییان، تنها در قالب شهری ها، در حال نزدیک شدن به 27 میلیون نفر است و در واقع بینانه ترین حالت کمتر از 20 میلیون نفر نیست.
البته آخرین گزارش رسمی دولت نشان می دهد که خط فقرمطلق خانوار 5 نفره روستایی در سال 84 ماهیانه 113 هزار تومان بوده که در حال حاضر با تعدیل این رقم با رنخ تورم سال های اخیر خط فقر مطلق روستایی نباید از 200 هزار تومان فراتر رفته باشد. بر این اساس مجموع فقرای روستایی در خوشه اول درآمدی قرار می گیرند.
اما آن چه که واضح است، جمعیت فقرا در ایران از 14 میلیون نفری که بانک مرکزی برای سال 86 اعلام کرده بود، فراتر رفته است و این سوال جدی از مرکزآمار ایران و بانک مرکزی وجود دارد که چگونه در شرایط حاضر مدعی کاهش مستمر ضریب جینی در چهار سال گذشته هستند؟

مهاجرت متخصصان نفت به خارج

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر آمده است : معاون وزیر نفت یکی از مهمترین چالشهای پیش روی توسعه صنعت نفت را بررسی وضعیت حقوقی و دریافت کارکنان صنعت نفت عنوان کرد و افزود: در حال حاضر صنعت نفت در دنیا یک بازار رقابتی بوده که باید با بازارهای مختلف دنیا رقابت کند و نرخ نیروی کار در این صنعت در تمامی بازارهای دنیا مشخص شده است.جشن ساز با اشاره به اینکه اگر بازارهای خلیج فارس، دریای شمال، اروپای غربی و آمریکا را از نظر میزان دریافت حقوق کارکنان مورد بررسی قرار دهیم تبیین کرد: در هر یک از این بازارها یک تعریف مشخص از میزان حقوق و دریافتی کارکنان وجود دارد که هم اکنون میزان دریافت حقوق کارکنان صنعت نفت ایران از تمامی این بازارها کمتر است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون ما در سطح صنعت نفت مدیریت و بهره برداری 20 حلقه چاه را به یک مهندس متخصص واگذار می کنیم متوسط ارزش مادی این چاهها حدود 200 میلیون دلار است، ادامه داد: اما حقوقی که ماهیانه به این مهندس تعلق می گیرد صدها برابر کمتر از ارزش کاری است که انجام می دهد.
جشن ساز در پایان خاطر نشان کرد: اگر وضعیت نظام حقوقی و دریافت کارکنان صنعت نفت به همین روال موجود ادامه یابد احتمال خروج برخی از این کارکنان به خارج از کشور وجود دارد.

در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از علل حادثه معدن باب نیزو عنوان شد؛
خاطیان مجازات نشده و حقوق کارگران پرداخت نشده است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 29 دی آمده است : پس از گذشت حدود یک سال و دو ماه از حادثه معدن باب نیزو در کرمان که منجر به کشته شدن 12 کارگر شاغل در این معدن شد کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، گزارش خود درباره علل وقوع این حادثه را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، این کمیته که با ریاست علیرضا محجوب در هفدهم آبان ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد، گزارشی مبسوط از پیشنیه این معدن و دلایل وقوع این حادثه را بررسی و به صحن علنی مجلس تقدیم کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: اکثر کارگران شاغل در معدن باب نیزو در روستاهای اطراف زرند و راور ساکن بوده و حداقل فاصله سکونت افراد تا محل معدن 50 کیلومتر است که با توجه به صعب العبور بودن مسیر دسترسی به طور متوسط حدود دو ساعت طول می‌کشد تا کارگران به محل کار برسند. ایاب و ذهاب نیز در برخی از مسیرها، در دو بخش صورت می‌گیرد، ‌ابتدا به وسیله سرویس‌های عمومی و بخشی نیز به وسیله موتورسیکلت صورت می‌گیرد. انتقال کارگران به رگه‌های اصلی زغال در معدن نیز به وسیله آسانسورهای حمل بار و تجهیزات صورت می‌گیرد که به دلیل نوع خاص این آسانسورها (کف این آسانسورها به صورت تاشو بوده و مخصوص حمل و تخلیه زغال و تجهیزات است) ایمنی کارگران در حداقل بوده و با کوچکترین مشکل در سیستم آسانسور، امکان سقوط آنان به قعر چاه بسیار بالا می‌رود. به طور مثال، متاسفانه در یک مورد به دلیل نقص در سیستم آسانسور ، 4نفر کارگر به کف چاه پرتاب شدند که پس از برخورد با تاسیسات و سیم‌های بکسل موجود در چاه‌، ‌اجساد کاملا خرد شده، بدون امکان شناسایی و تنها به صورت تکه‌های گوشت و استخوان تحویل خانواده شدند تا به خاک سپرده شوند.
کارگران پس از ورود به معدن به وسیله آسانسورهای اصلی به فراخور نیاز به هر یک از تونل‌های پنجگانه افقی منتقل می‌شوند تا مشغول کار شوند. در هر یک از تونل‌ها سیستم تهویه هوا، ‌هوای مورد نیاز را تامین کرده و کارگران در صورت استفاده از ماسک‌های ضد گاز، می‌توانند در شرایط سخت به کار خود ادامه دهند. نکته مورد توجه در این بخش وجود شرایط بسیار سخت کار و امکان تنفس دشوار در عمق تونل‌هاست؛ به طوری که کارگران پس از چند سال کار، دچار تنگی نفس شده و انرژی لازم برای ادامه کار را از دست می‌دهند.
از مهمترین دلایل این موضوع علاوه بر حاکم بودن شرایط سخت در این گونه معادن، استاندارد نبودن سیستم تهویه هوای معدن،‌ عدم نصب سیستم پایش (مونیتورینگ) گازهای آلاینده و همچنین طراحی غیراصولی برخی از تونل‌های فرعی در سال‌های گذشته است که تحقیق در هر یک از موارد مذکور می‌تواند زوایای بیشتری از شرایط معدن را اشکار سازد.
این که کارگران مشغول به کار در معدن حاضرند با این شرایط در این معادن کار کنند و اینکه حتی پس از فوت بستگان خود، تقاضای جایگزین شدن به جای متوفی را داشته باشند، خود جای بسی تاسف است. یقینا نبود فرصت‌های شغلی مناسب در منطقه و عقب‌ماندگی اکثر روستاهای مجاور معدن می‌تواند از مهمترین دلایل اجبار کارگران برای کار در این گونه معادن باشد.
در ادامه این گزارش آمده است: استخراج زغال سنگ از معدن باب نیزو از سال 1340 تحت نظارت کارشناسان روسی آغاز شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اداره معدن از بخش روسی منفک و به وزارت معادن وقت سپرده شد. پس از ابلاغ سیاست‌های خصوصی‌سازی، معدن باب نیزو در سال 1383 به بخش خصوصی واگذار شد. بررسی‌های لازم در خصوص نوع واگذاری نشان می‌دهد که پیمانکار مورد نظر با هدایت سیستم واگذاری به سمت و سوی خاص و اعلام کردن شرایط خاص واگذاری و در نهایت واگذاری به قیمت کارشناسی دو سال قبل که امکان شرکت در مزایده را برای افراد محدودی میسر می‌سازد، انتخاب شده است.
وضعیت معدن در زمان واگذاری و پس از آن
با توجه به مستندات و تحقیقات صورت گرفته بخش خصوصی پس از مالکیت معدن بدون توجه به تجهیز معدن، اقدام به استخراج زغال از معدن کرده که عدم نظارت کافی بخش ایمنی وزارت کار و امور اجتماعی موجب تداوم این شرایط می‌شود. البته در مقاطعی از زمان به خصوص پس از حادثه 1384 که منجر به فوت 14 نفر در معدن شد اداره کار و امور اجتماعی شرایط ایمنی کار در معدن را نامساعد دانسته و تاکید بر تعطیلی معدن کرده بود که کارفرما به این تاکیدات توجهی نکرده و به کار ادامه داده است.
شایان ذکر است که در زمان واگذاری اکثر تجهیزات معدن فرسوده بوده و عمر مفید آنها به پایان رسیده بود که علی‌القاعده باید قبل از واگذاری این گونه تجهیزات توسط وزارت صنایع و معادن نوسازی می‌شدند که اینگونه نشده است.
تشریح حادثه انفجار معدن در سال 1388
وقوع حوادث گوناگون ناشی از کار در معادن زغال سنگ طی سال‌های اخیر منجر به کشته شدن تعداد کثیری از کارگران مختلف شده است. در سال‌های اخیر سه حادثه انفجار در این معدن رخ داده و در نتیجه در سال 1384 طی 2 انفجار 14 نفر و در سال 1388 طی یک انفجار 12 نفر جان خود را از دست داده‌اند.
مطابق گزارش بازرسان اداره کار و امور اجتماعی شهرستان زرند، آخرین انفجار معدن باب نیزو در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 30/1/88 رخ داده است که طبق بررسی‌های اولیه توسط بازرسان اداره کار، ‌علت انفجار، تجمع گاز متان در کیسه‌های مدفون در زغال و تصاعد آنی گاز پس از استخراج بوده است، ولی تحقیقات هیات تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که در روز حادثه مواد ناریه نیز به محل معدن برده شده است که با توجه به گزارش‌ها و اظهارات ضد ونقیص، امکان روشن شدن موضوع و علت حادثه مشخص نشد.
طبق اطلاعات موجود ابتداء 10نفر در حادثه انفجار جان خود را از دست داده‌اند که همگی کارگر بوده‌اند. پس از انفجار، سرپرست معدن و مامور ایمنی معدن به اصرار مدیرعامل آقای انوشیروان زینلی برای نجات حادثه‌دیدگان پس از نصب خود نجات به داخل معدن می‌روند که به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و داخل شدن گاز متان به ریه هر دو جان خود را از دست می‌دهند که اجساد جان باختگان پس از خروج از معدن به خانواده آنها تحویل داده شد.
جمع بندی و نتیجه‌گیری
1- معدن باب نیزو جزو معادن با گاز بالا شناخته شده و ذاتا جزو معادن با احتمال حادثه بالا محسوب می‌شود و بیش از دو دهه است که به صورت سنتی استخراج می‌شود. بنابراین دقت بیشتر در واگذاری و استخراج و رعایت دقیق موارد ایمنی و نظارت کامل بر استخراج و تجهیزات استخراج بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد ولی متاسفانه دقت‌های لازم در موارد مذکور توسط وزارتخانه‌های صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی صورت نگرفته است.
2- بخش عمده‌ای از مطالبات خانواده‌های جان باختگان که جزو قشر محروم و مستضعف جامعه محسوب می‌شوند پس از گذشت 2 سال هنوز پرداخت نشده و در پیچ و خم اداره‌های رسیدگی کننده باقی مانده است.
3- به‌رغم حادثه اتفاق افتاده در سال 1384، وزارت صنایع و معادن در جهت بهبود ایمنی و وزارت کار و امور اجتماعی در جهت افزایش نظارت، وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
4- متخلفین و افراد دخیل در بروز حادثه اعم از افراد دولتی و پیمانکار به صورت کامل مورد پیگیرد قانونی قرار نگرفته‌اند و تنها کارفرمای بخش خصوصی به مقامات قضایی معرفی شده که آن هم به دلیل استفاده از اهرم‌های فرار از قانون مجازات نشده‌اند.
5- مواد ناریه استفاده شده که باید تحت نظارت دقیق نیروی انتظامی و مسوولین حراست شرکت زغال سنگ کرمان مورد استفاده قرار می‌گرفت به صورت بسیار ناشیانه و توسط افراد غیر مجرب استفاده شده است.
6- به دلیل استفاده کارفرمایان از کارگران ارزان قیمت و غیرماهر و عدم آموزش‌های لازم ایمنی و بهداشتی، ‌کارگران در مواقع بحران واکنش‌های مناسب را نمی‌توانستند از خود نشان دهند که این امر در مواقع حساس موجب کشته شدن آنان می‌شود.
7- واگذاری معدن با توجه به مستندات روند قانونی خود را به طور کامل طی نکرده و به صورت ترک تشریفات و با قیمت کارشناسی 2 سال قبل از واگذاری و بدون تجهیز و مدرنیزه کردن معدن و با تخلف صورت گرفته است.
پایان پیام

تجمع اعتراضی مردم یک دهستان در خوزستان

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا آمده است : عده‌اي از ساكنان دهستان‌هاي الباجي، بروايه و عچرش شهرستان اهواز در اعتراض به عدم تامين آب مورد نياز كشاورزي مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند.معترضان كه عده‌اي از ساكنان 15 روستا در دهستان‌هاي مذكور هستند، براي دومين روز متوالي است كه اعتراض خود را نسبت به تامين نشدن آب با تجمع در مقابل استانداري به نمايش مي‌گذارند.برخي از آنان تاكيد كردند: در هفته گذشته به مناسبت سفر هيئت دولت به خوزستان چهار روز كانال كوثر براي آبياري اراضي اين منطقه گشوده شد، اما دوباره از اول هفته جاري اين كانال مسدود شده و اراضي آنان تشنه مانده است.

وزير اقتصاد: حساب ذخيره ارزی خالی است!
به گزارش سایت سحام نيوز در 29 دی آمده است :وزير اقتصاد دولت احمدی نژاد در پاسخ به سؤال مطهری نماينده تهران درباره علت عدم اجرای قانون درباره تسهيلات مترو، اعلام کرد که حساب ذخيره ارزی کشور خالی شده و وجهی در آن وجود ندارد تا به مترو پرداخت شود.
اين در حالی است که مطهری پيگيری سؤال خود و تخلف دولت از قانون را به سؤال از احمدی نژاد موکول کرد.
علی مطهری: دولت اراده‌ای برای اجرای قانون ندارد
نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامي، اراده دولت برای اجرای تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها را ضعيف عنوان کرد و افزود: اگر اين قانون تاکنون اجرا شده بود ما تا اين حد با آلودگی هوا مواجه نبوديم و قشر ضعيف جامعه نيز دچار مشقت نمی شدند؛ اما موانعی در کار است که از اجرای اين قانون جلوگيری می کند.
به گزارش خانه ملت، علی مطهری در جلسه علنی امروز در تشريح دلايل سوال خود از شمس الدين حسنی وزير اقتصاد و دارايی تاکيد کرد: اين قانون مربوط به کل کشور است و منحصر به تهران نيست.
عضو کميسيون فرهنگی مجلس با بيان اينکه دولت موظف بود تا سال ۸۹ يک ميليارد دلار را پرداخت کند، افزود: دولت در رابطه با سياست های بخش حمل و نقل عمومی مصوب سال ۸۶ موظف بود به گونه ای تصميم گيری کند که دسترسی برای همگان وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: به دليل عدم اجرای دقيق اين قوانين از سوی دولت، ناچار به طرح استفاده از حساب ذخيره ارزی شديم و آن را تصويب کرديم.
مطهری با بيان اينکه نحوه برخورد دولت با اين قانون حاکی از عدم اراده دولت در اين رابطه است، گفت: شواهد نشان می دهد که اراده ای برای اجرای قانون تسهيلات مترو از سوی دولت وجود ندارد.
عضو فراکسيون اصولگرايان تاکيد کرد: دولت می توانست در سال ۸۸ و پس از تصويب اين قانون يا حتی پيش از تصويب قانون بودجه اصلاحيه اين قانون رامطرح کند و يا در زمان تصويب برنامه پنجم توسعه متمم بودجه را اضافه کند.
نماينده مرد تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس به موجودی حساب ذخيره ارزی اشاره کرد و افزود: اگر مساله موجودی حساب ذخيره ارزی مطرح باشد طبق آمار رسمی در پايان سال ۸۷ موجودی نقدی اين صندوق حداقل ۵/۲ ميليارد دلار بود.
به گفته مطهری در صورتی که اراده ای برای اجرای قانون تسهيلات مترو وجود داشت، دولت می توانست آن مبلغ را به صورت تدريجی واريز کند،
وی ادامه داد: درآمدهای مازاد نفتی نيز بايد به صندوق حساب ذخيره ارزی واريز می شد اما اين کار صورت نگرفت و در گزارش ديوان محاسبات نيز ذکر شده است.
مطهری به تاثير اجرای قانون تسهيلات مترو بر قانون هدفمندی يارانه ها اشاره کرد و گفت: اجرای قانون هدفمندی يارانه ها نياز مردم را به استفاده بيشتر از حمل و نقل عمومی را افزايش داده است.
وی در ادامه سخنانش تاکيد کرد: آلودگی اخير هوای تهران و بسياری از کلانشهرها که حدود يک ماه در حالت هشدار و اضطرار بود، به دليل عدم توسعه حمل و نقل عمومی بود.
عضو کميسيون فرهنگی مجلس خطاب به وزير اقتصاد گفت: قانون وظيفه اجرای قانون تسهيلات مترو را در اختيار و برعهده وزارت اقتصادی و دارايی گذاشته و اين موضوع متوجه وزير اقتصاد است اما عواملی خارج از اراده ايشان وجود دارد که از اجرای اين قانون جلوگيری می کند.
مطهری افزود: اما راه عمل بسته نبود چرا که هيچ مصلحتی بالاتر و بهتر از اجری قانون نيست.
وی با تاکيد بر اينکه راه اقدام واکنش برای دفاع از حقوق مردم باز بوده است، گفت: اگر وزير اقتصاد از همکاری کمتری از سوی مقامات بالاتر برخوردار بوده است اما بايد واکنش نسبت به حقوق مردم نشان می داد.
مطهری با بيان اينکه متاسفانه قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها به هيچ وجه اجرا نشده است گفت: دولت برای نشان دادن حسن نيت خود و اينکه ارده خود برای اجرای اين قانون را نشان دهد چرا حتی هزار دلار از اين مبلغ را به شهرداری ها پرداخت نکرده است؟
مطهری افزد: موانعی در کار است که تاکنون اين قانون اجرا نشده است و من پيشنهاد می کنم که دولت مقداری از مبلغ اين مصوبه را در آينده ای نزديک پرداخت کند.
وی همچنين طرح سوال خود را به سوال از رئيس جمهور موکول کرد.
وزير اقتصاد: حساب ذخيره ارزی خالی است
حسينی با حضور در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماينده تهران، ري، شميرانات تاکيد کرد: نبود وجه در حساب ذخيره ارزی پرداخت تسهيلات ارزی به متروی تهران و کلانشهرها را به تاخير انداخته است.
به گزارش خانه ملت از صحن علنی مجلس در صبح روز چهارشنبه، شمس الدين حسينی در پاسخ به سوال علی مطهری مبنی بر اين که چرا قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها تاکنون اجرا نشده است، ادعا کرد: اين قانون ارديبهشت امال اجرا و جريان پرداخت اين تسهيلات آغاز شده است.
وزير اقتصاد ادامه داد: مراحل قانونی پرداخت تسهيلات ۲ ميليارد تومانی به خطوط ريل درون شهری از ابتدای سال جاری آغاز شد و تک تک مراحل از جمله ابلاغ به بانک مرکزي، انتخاب بانک عامل، هيات امنا و صورت گرفته اما در نهايت در حساب ذخيره ارزی لحاظ نشد.
وی با اشاره به اينکه از ابتدای سال جاری با ابلاغ سياست های کلی از سوی رهبری و مصوب مجلس ۲۰ درصد از درآمد فروش و صادرات نفت و ميعانات گازی به صندوق توسعه ملی واريز شده است ادامه داد: در حال حاضر صندوق توسعه ملی بيش از ۱۰ ميليارد تومان بودجه دارد اما امکان برداشت از صندوق وجود ندارد.
حسينی با تاکيد بر اين که نبود وجه در حساب ذخيره ارزی باعث شده است اعتبارات ديگر پروژه ها نيز تامين نشود، توضيح داد: در بودجه سال جاری تکليف شده است ۲ درصد به مناطق نفت خيز محروم پرداخت شود اما حساب ذخيره ارزی توان اين پرداخت ها را ندارد.

دو گزارش کوتاه: بالک و زیتون گوارا
بالک
این کارخانه در شهر صنعتی رشت است. متعلق به بخش خصوصی است و مالکان آن عباس عبدی و وهاب زاده هستند که وهاب زاده مدیر عامل کارخانه نیز هست. تولید کارخانه روغن خوراکی مایع است و با مارک بالک ( (Balkدر بازار توزیع می شود. مدیر داخلی کارخانه هادی عبدی خواهرزاده عباس عبدی است. در این کارخانه حدود ٢٣ کارگر مشغول به کار هستند.
از این تعداد کارگر ١٢ نفر استخدامی دائم و بقیه کارگر قراردادی اند. ساعات کار ٨ صبح تا ۵ بعد ازظهر است. کارگران کانتین غذاخوری ندارند و نهار خود را از خانه می آورند. دستمزدهای کارگران کارخانه طبق مصوبه اداره کار است. کارگران سرویس ایاب و ذهاب دارند.
زیتون گوارا
این کارخانه مجاور کارخانه بالک است و آن هم متعلق به عباس عبدی است با مدیرعاملی وهاب زاده. در این کارخانه نیز خواهرزاده عبدی مدیرداخلی است. دراین کارخانه حدود ٨٣ کارگر مشغول به کارند. محصولات کارخانه کنسرو زیتون، سس و عسل است. کارگران همه قراردادی هستند و دستمزدهایشان طبق مصوبه اداره کار پرداخت می شود. ساعات کار از ٨ صبح تا ۵ بعدازظهر است. این کارخانه حدود سال ٨٢ راه اندازی شد. کارگران دارای سرویس ایاب و ذهاب هستند ولی سالن غذاخوری ندارند. در هر دو این کارخانه ها به تازگی مدیر داخلی، هادی عبدی ضدکارگر، از کارگران خواسته است به خبر چینی از یکدیگر بپردازند. در این کارخانه ها هیچ گونه تشکل کارگری وجود ندارد.
فعالان ضدسرمایه داری گیلان
وزارت رفاه چوب لاي چرخ دولت مي‌گذارد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 30دی آمده است : نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي سوال نمايندگان از وزير رفاه را سخت ندانست و گفت: ‌يكي از نمايندگان مجلس از پاسخ‌هاي وزير رفاه به سوال خود قانع نشده است.
هادي مقدسي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: كميسيون اجتماعي مجلس در حال بررسي اين است كه مشخص كند سوال نماينده مربوطه از وزير رفاه منطقه‌اي است يا سطح ملي دارد.
نماينده مردم بروجرد در مجلس تصريح كرد: اگر سوال نماينده مجلس از وزير رفاه در حد ملي ارزيابي شود آقاي محصولي بايد در صحن علني مجلس جواب دهد و اگر نتواند نمايندگان مردم را قانع كند استيضاح و از كار بركنار خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه بيشتر نمايندگان مجلس عملكرد وزارت رفاه را نامطلوب مي‌دانند، خاطرنشان كرد: نمايندگان چندي پيش با ارائه و تصويب طرح دو فوريتي اساسنامه تامين اجتماعي را اصلاح و اختيارات لازم را به وزير رفاه دادند اما متاسفانه عملكرد محصولي نتوانسته است نمايندگان مجلس و مردم را قانع كند كه مهمترين مشكل در اين زمينه هم سوءمديريت در وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي است.
نايب ريس كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه مديريت صندوق تامين اجتماعي مجرب، خلاق و با برنامه نيست، اظهار داشت: مديريت غيرعلمي و غيرمنطقي در تامين اجتماعي و وزارت رفاه حاكم كرده‌اند و شايد اين معضلات مهم باعث استيضاح وزير رفاه و يا ادغام اين وزارتخانه شود.
مقدسي عزل و نصب‌هاي انجام شده در تامين اجتماعي را رابطه‌اي عنوان كرد و تصريح كرد: عزل و نصب‌ها بايد طبق ضوابط و برنامه افراد باشد، اما متاسفانه مجلس و دولت اين موارد را در وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي مشاهده نمي‌كنند.
مقدسي بحث استيضاح يا ادغام در وزارت رفاه را شعاري ندانست و اظهار داشت: ممكن است دولتمردان هم به اين نتيجه رسيده يا برسند كه عملكرد وزارت رفاه خوب نيست و قبل از مجلس اقدام به ادغام وزارت رفاه با يكي از وزارتخانه‌ها كنند.
او با بيان اينكه اشاره‌هايي به رئيس‌جمهور و معاون اول رئيس‌جمهوري بابت ناكارآمدي وزارت رفاه داشته‌ايم، اظهار داشت: مهم اين است كه دولت و مجلس با همگرايي كارها را روان‌تر كند.
مقدسي با اشاره به اينكه وزارت رفاه چوب لاي چرخ دولت مي‌گذارد، تصريح كرد: قرار بود كه اين وزارتخانه در مقوله تامين اجتماعي، در هدفمند‌سازي يارانه‌ها و ساير امور كمك حال دولت باشد نه اينكه باري بر دوش دولتمردان بگذارد.
پايان پيام

كارخانه‌هاي نساجي در پرداخت حقوق كارگران مشكل دارند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 30دی آمده است : دبير اجرايي خانه كارگر يزد گفت: مشكلات اقتصادي باعث تعطيلي يا كاهش توليد در واحدهاي نساجي استان يزد شده است.
علي دهقاني در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: بيشتر واحدهاي توليدي استان يزد را كارخانه‌هاي نساجي تشكيل مي‌دهند كه بيشتر اين واحدها نيز يا تعطيل شده و يا به دليل كاهش توليد در پرداخت حقوق كارگران باقيمانده خود دچار مشكل هستند.
دهقاني گفت: بيشتر كارخانه‌هاي نساجي علاوه بر حقوق كاركنان خود بابت حق بيمه، آب، برق، سوخت و ساير امكانات و خدمات به ارگان‌هاي مختلف بدهكار هستند.
وي افزود: به عنوان نمونه نساجي «آقا و ريس كار» پس از تعديل‌هاي فراوان هم اكنون تعطيل شده و كارگران باقيمانده آن براي دريافت مطالبات خود و بازنشستگي در ادارات كار و تامين اجتماعي سرگردان هستند.
دبير اجرايي خانه كارگر يزد يادآور شد: زماني در اين واحد توليدي بيش از 200 كارگر مشغول به كار بودند كه اين تعداد در نهايت به 15 نفر كاهش يافته بود.
وي همچنين از كارخانه نساجي درخشان به عنوان يكي ديگر از واحدهاي نساجي بحران‌زده استان يزد ياد كرد وگفت: اين كارخانه از چند سال پيش بابت مزد و ساير مطالبات خود به كارگرانش بدهكار است.
وي افزود: كارگران اين واحدها در تمامي اين سال‌ها با دريافت مبالغ جزيي، مطالبات خود را هر ماهه به‌صورت علي‌الحساب دريافت مي‌كنند.
پايان پيام

نمی‌توان حقوق انسانی را قربانی سود اقتصادی کرد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 30دی آمده است : رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني و استادكاران شهر الوند استان قزوين گفت: تصويب قانون بيمه كارگران ساختماني حاصل‌ كار مجلس مردمي و دولت خدمتگزار است، اما از سال 1385 تا امسال اجراي اين قانون مهم كه خواسته يك صد ساله است، معطل مانده بود.
محرم سليماني‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اصل 94 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گفت: هر قانوني 10 روز پس از تصويب و ابلاغ بايد اجرا شود.
وي با بيان اينكه كارگران ساختماني به دليل ويژگي خاص كارشان ساعت كار مشخصي ندارند، افزود: انتظار داريم ‌كه قانون بيمه كارگران ساختماني سريع و با حمايت دولت و با مشاركت مستقيم تشكل‌هاي صنفي فراگير شود.
رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني شهر الوند استان قزوين خطاب به كارگران ساختماني گفت: پيش‌نياز استفاده از خدمات بيمه تامين اجتماعي داشتن كارت مهارت فني و حرفه‌اي است، بنابراين به دنبال انجام اين كار باشيد.
سليماني‌فر با اشاره به اينكه كارگران شاغل در مشاغل ساختماني جزو محروم‌ترين قشر جامعه هستند، افزود: كارگران ساختماني در سخت‌ترين شرايط داراي خطرات شغلي، آسيب‌هاي شديد جسمي، پيري زودرس، ناامني شغلي و تحمل فشارهاي روحي مشغول به كار هستند و تا قبل از ابلاغ اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني توسط دولت از مزاياي بيمه‌هاي اجتماعي محروم بوده‌اند.
وي با اظهار اينكه برخورداری کارگران ساختمانی از بیمه اجباری یک حق قانونی و بنیادین است، گفت: رعایت حقوق انسانی بر هرچیز دیگری مقدم است و نمی‌توان حقوق انسانی را قربانی سود اقتصادی کرد.
پايان پيام

قرارداد یک میلیونی شهرداری تهران با شرکت اینترنتی اسرائیل

بر اساس گزارش شنیده شده از سایت خبری شهرزاد نیوز در30 دی آمده است :شرکت اسرائیلی «داروُنت»، متعلق به ارتدکس‌های یهودی در شهرک «ایلاد»، از طریق شعبه خود در بروکسل، قراردادی یک میلیون دلاری با شهرداری تهران منعقد کرد.به گزارش تلویزیون ان تی وی، تخصص ویژه شرکت دارو نت در زمینه اتوماتیزه کردن کاربری آسان برای مشتریان است و همه پمپ بنزین‌های هند از آن استفاده می کنند. شهرزادنیوز در ادامه این گزارش می نویسد: به گفته «یاکوب هارپاتس»، رئیس امور مالی این شرکت، شهرداری ایران تاکنون حدود 200 هزار دلار بابت ترجمه برنامه به زبان فارسی، پیش پرداخت کرده و قرار است که تا یک میلیون دلار به صورت اقساط پرداخت کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با پخش این خبر، نگران لغو این قرارداد از سوی ایران نیستید؟ گفت: نه! این معامله توسط یک تاجر اروپایی صورت گرفته و ایرانی‌ها در مقابل او تعهد سپرده اند. شایان ذکر است که در شرکت دارونت 120 زن یهودی ارتدکس کار می کنند و وبسایت هایش روزانه بیش از 280 هزار بیننده دارد.

بدهي دولت به تامين اجتماعي چگونه يك شبه نصف شده است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 30دی آمده است : دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين گفت: مديرعامل صندوق تامين اجتماعي بايد به دنبال راهكارهاي اجرايي اخذ 20هزار ميليارد تومان بدهي دولت به اين صندوق باشد.
عيدعلي كريمي در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بيان اينكه در مصاحبه جديد مديرعامل صندوق رقم بدهي 20هزار ميليارد توماني دولت به اين صندوق نصف اين مبلغ اعلام شده است، افزود: بايد وي صراحتا جواب دهد اين مبلغ يك شبه چگونه نصف شده است.
وي با اشاره به اينكه اين 20 هزار ميليارد تومان از سرمايه بيمه‌شدگان تامين اجتماعي است، خواستار جديت سازمان در گرفتن حق‌الناس شد.
رئيس سابق كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان قزوين با اشاره به سخن مديرعامل صندوق براي ارايه بسته 120هزار توماني به يك ميليون و 400هزار بازنشسته در پايان امسال گفت: اگر وي بتواند سود بدهي 20هزار ميليارد توماني را از دولت بگيرد، هر ماه مي‌تواند يك بسته 120هزار توماني بي‌منت به بيمه‌شدگان بدهد.
كريمي در ادامه با اشاره به ادعاهاي پر سروصداي مديرعامل صندوق تامين اجتماعي گفت: بهتر است حافظي با گرفتن طلب سازمان از دولت و تحول در ساختارها، مشكلات را حل كند.
پايان پيام

كارگران سنگ پاسارگاد 2 ماه حقوق معوقه دارند

خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 30 دی گزارش می دهد :دبير اجرايي خانه كارگر تاكستان با بيان اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها تاثيري بر واحدهاي توليدي اين منطقه نداشته است، گفت: تنها واحد مشكل‌داراين منطقه سنگ پاسارگاد است كه آن هم ربطي به هدفمند كردن يارانه‌ها ندارد.
علي‌اصغر طاهرخاني در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به خصوصي بودن سنگ پاسارگاد افزود: كارگران اين واحد 2 ماه حقوق معوقه از كارفرمايشان طلب دارند.
وي با اشاره به اشتغال حدود 90كارگر در سنگ پاسارگاد تصريح كرد: اين واحد توليد‌كننده سنگ است كه تمام محصولاتش هم صادر مي‌شود.
او با بيان اينكه كارفرما قصد عدم همكاري با كارگران را ندارد، گفت: به گفته كارفرما صادرات شركت به مشكلاتي برخورد كرده است و علت تعويق در حقوق كارگران سنگ پاسارگاد هم همين است.
پايان پيام

اعتصاب کارگران بندر در اسکله بندر عباس

گزارش های دریافتی از بندرعباس حاکي است که بيش از ۱۶۰ تن از کارکنان شرکت « پيوند امواج دريا» از روز دوشنبه در اسکله شهيد رجايی اين بندر دست از کار کشيده اند.اعتصاب کارکنان اين شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق آنان صورت گرفته است.در هفته های اخير، گزارش های متعددی در مورد اعتصاب ها و يا تجمع های صنفی کارگران مناطق گوناگون ايران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان انتشار يافته است.

اعتصاب ۱۵ساعته کارگران شهرداری شوشتر
از ساعت ۶ بعد از ظهر پنج شنبه ٣۰دی کارگران شهرداری شوشتر بدلیل کاهش حقوق ومزایا دست از کار کشیدند وبا آغازاعتصابشان از جمع آوری زباله ها خودداری نمودند.
از صبح امروز اول بهمن وضعیت شهر به نحوی است که همه زباله‌های شهری درب منزل مردم باقی مانده است.
بالاخره پس از ۱۵ ساعت با پادرمیانی بعضی ها و برخی تجدید نظرها در پرداختی به آنها ،کارگران به اعتصاب خود خاتمه دادند.
۲۰ روز پیش نیز کارگران شهرداری شوشتر به دلیل عدم پرداخت حقوق معوق خود دست از کار کشیدند و زباله‌های شهری را دو روز جمع آوری نکردند.
درباره این اعتصاب اعضای شورای شهر وشهردارگفتگوهایی با خبرنگارفارس داشتند که بخش هایی از این گفتگوها بقرار زیر است:
امیر رسولی از اعضای شورای شهرستان شوشتر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: اصلی‌ترین دلیل برای اعتصاب کارگران شهرداری شوشتر اختلاف با شهردار برای کاهش حقوق و دستمزد است.وگفت دلیل این اعتراض کاهش حقوق و مزایای ماه اردیبهشت کارگران شهرداری شوشترمی باشد که هم اکنون قرار است پرداخت شود.
شهردار شوشتر پس از سرباز زدن از مصاحبه از شامگاه گذشته تا صبح امروز بالاخره به سوال خبرنگار فارس پاسخ داد و گفت: مشکل خاصی پیش نیامده است و مسئله دارد حل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مقداری دریافتی کارگران شهرداری کاهش یافته است، خاطر نشان کرد: از هر کارگر تنها هفت تا هشت ساعت اضافه کاری کم شده است که به این دلیل اعتصاب کارگران انجام شده است وادامه داد: مشکل کارگران شهرداری برطرف شده است و چک‌های حقوقی این افراد تغییر کرده است.
حسین‌زاده عضو دیگر شورای شهر شوشتر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: اصلی‌ترین مقصر در اعتصاب کارگران شهرداری شخص شهردار است و باید در این باره پاسخگو باشد
اعتصاب رانندگان کامیون های کارخانه ذوب آهن

برپایه گزارشات دریافتی آمده است : این شرکت کامیون های متعلق به کارخانه ذوب آهن را در اجاره دارد وتمامی حمل و نقل غیر ریلی کارخانه را انجام می دهد. اعتصاب رانندگان این شرکت در ادامه اعتصاب آبان ماه است که به راهپیمایی وتجمع در برابر فرمانداری شهرستان لنجان نیز کشیده شد. رانندگان شرکت هنوز حقوق آبان و آذر ماه خود را دریافت نکرده اند وشرکت نیز علت این تاخیر را دریافت نکردن مطالبات اش از کارخانه عنوان می کند.

روز شنبه 26 دی ماه پس از آنکه رانندگان در محل کار خود حاضر شدند نماینده شر کت اعلام کرد که یکی از رانندگان به خاطر ایجاد شایعه ای مبنی بر این که شرکت مطالبات اش را از کارخانه دریافت کرده است از کار اخراج می شود شایعه ای که موجب نارضایتی واعتراض ونیز تهدید شرکت به اعتصاب شده بود. رانندگان در اعتراض به این حکم دست از کار کشیدند ودر پی آن یکی از مسئولان حراست ذوب آهن به میان کارگران آمد و خواستار ازسرگیری کار شد که با مخالفت رانندگان روبرو شد. موضوع اخراج یکی از رانندگان باعث مشاجره شدید مسئول حراست با نماینده شرکت احیاگستران اسپادان شد و مسئول حراست اعلام کرد که شرکت به هیچ وجه حق اخراج هیچ یک از رانندگان را ندارد با این همه رانندگان خواستار پرداخت حقوق عقب مانده خود شدند وبه اعتصاب شان ادامه دادند.

از روز شنبه تا امروز دوشنبه 28 دی ماه اعتصاب در سه شیفت کاری صبح عصر و شب ادامه دارد به طوری که شرکت احیا گستران مجبور شده 45 کامیون شخصی را برای انجام کار به خدمت بگیرد تا توقفی در حمل ونقل کارخانه پیش نیاید پیش بینی می شود در صورت ادامه اعتصاب رانندگان کارخانه ذوب آهن قراردادش را با شرکت یاد شده لغو کند وقرارداد رانندگان را به قرارداد مستقیم تبدیل کند.

عدم پرداخت دستمزدهای معوقه در کارخانه «سنگ پاسارگاد»

کارفرمای کارخانه «سنگ پاسارگاد» واقع در شهر تاکستان، از پرداخت 2 ماه دستمزدهای کارگران شاغل در این کارخانه خودداری می نماید.
دستمزدهای معوقه بیش از 90 کارگر شاغل در کارخانه «سنگ پاسارگاد» در حالی از سوی کارفرما پرداخت نمی گردد که تمامی محصولات تولیدی در این کارخانه به خارج از ایران صادر می گردد.

کاهش تعداد کارگران بیمه شده در استان ایلام

گزارش رسیده از شهر ایلام از کاهش چشمگیر تعداد کارگران بیمه شده در این شهر و کل استان ایلام خبر می هد.
بر پایه این گزارش تنها 7 هزار کارگر شاغل در مراکز صنعتی و تولیدی شهر ایلام از مزایای بیمه برخوردارند. این در حالی است که پیشتر بیش از 14 هزار کارگر از سوی کارفرمایان بیمه شده بودند. از مجموع کل کارگران استان ایلام تنها 30 هزار نفر از آنان از مزایای بیمه برخودارند.
گزارش مذکور می افزاید به دلیل بحران اقتصادی، بسیاری از کارگاها و مراکز صنعتی استان ایلام یا ورشکسته شده اند یا در معرض تعطیلی قرار گرفته اند.

افزایش مشکلات صنعت نساجی در استان یزد

گزارش منتشره در خبرگزاری دولتی کار ایران – «ایلنا» در تاریخ 30 دی آمده است :از افزایش روبه فزونی مشکلات صنعت نساجی در استان یزد خبر می دهد.
گزارش منتشره حاکی است بحران اقتصادی دلیل اصلی تعطیلی یا كاهش تولید در واحدهای نساجی استان یزد شده است. بیشتر کارخانه های تولیدی استان یزد را شرکت های نساجی تشكیل می‌ دهند كه بیشتر این واحدها نیز یا تعطیل شده و یا به دلیل كاهش تولید، چندین ماه دستمزدهای كارگران باقیمانده خود را پرداخت نکرده اند.

یورش ماموران انتظامی رژیم به تجمع کارگران خباز شهر سنندج

در پی عدم حصول توافق میان کارگران خباز و مقامات رژیم در شهر سنندج، کارگران معترض روز چهارشنبه 29 دیماه تجمعی جهت بررسی مشکلات خود برپا کردند که مورد یورش ماموران انتظامی رژیم قرار گرفت.
خبر رسیده از شهر سنندج حاکی است، در نتیجه اعتراضات بیش از یکهزار و 700 کارگر خباز شهر سنندج به کاهش 50 درصدی دستمزدهای خود در پی حذف یارانه ها، دستمزد کارگران بر طبق تخصص از یکهزار تا یکهزار و 500 تومان افزایش یافت. اما به دلیل عدم پاسخگویی دستمزد تعیین شده جهت رفع مشکلات اقتصادی موجود، کارگران خبار جهت ابراز نارضایتی و چاره جویی بعد از ظهر روز چهارشنبه 29 دیماه در محل انجمن صنفی خباز سنندج و حومه نشستی برپا کردند و در آن خواستار ملاقات با استاندار رژیم پاسخگویی به مطالبات خود در روز جمعه اول بهمن ماه شدند. اما نیروهای انتظامی رژیم به تجمع آرام کارگران خباز سنندج یورش برد و موجب برهم زندن گردهمایی آنان شدند.
پنجشنبه 30دی ماه 1389 _ 20 ژانویه 2010

عدالت یارانه‌ای و خبازان سنندج

طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه‌ها بعد از طی مراحل مختلفی، بالاخره در شب 28 آذر و اعلام رسمی آن بعد از مصاحبه تلویزیونی احمدی نژاد، به فاز اجرایی رفت. چند روز پس از آن، اولین کسانی که شرایط کار و معیشت‌شان تحت تاثیر قرا گرفت، کارگران خباز بودند. بیش از 1700 نفر از کارگران شاغل در 430 خبازی شهر سنندج، شامل کسانی هستند که بعد از آزاد شدن قیمت آرد ونان، با کاهش دستمزد مواجه شدند.
بر اساس مصوبه شورای دستمزد در اوایل 1389 حق الزحمه کارگران خبازی‌ها عبارت بود از:
شاطر، روزی 16000 تومان
چونه گیر، روزی 12000 تومان
وابر، روزی 11500 تومان
نان درآر، روزی 10000 تومان
اما بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاهای مصرفی به ویژه نان، میزان پخت روزانه بیشتر خبازی‌ها کاهش یافته است. در نتیجه، کارفرمایان حق الزحمه کارگران خبازی‌های شهر سنندج را به شرح زیر کاهش دادند: شاطر روزی 8500 تومان و بقیه کارگران روزی 5000الی 6000 تومان.
بر اساس این تغییرات در دستمزد، نمایندگان کارگران طی نامه‌هایی به مقام‌های رسمی و مربوطه، خواستار افزایش دستمزد کارگران خباز شدند. در همین راستا در روزهای اول و دوم دی ماه، نمایندگان کارگران در فرمانداری سنندج، با نهادهای پیگیر جلساتی را برگزار کردند. اما تاکنون هیچ جواب قانع کننده‌ای را برای کارگران در پی نداشته نداشت و آنها هم‌چنان در بلاتکلیفی به سر می برند. علاوه بر این ماحاصل دو روز (14 و 15دی ماه) جلسه نمایندگان کارگران با نمایندگان کارفرمایان بدون نتیجه به پایان رسید.
لازم به ذکر است که کارفرمایان نیز طی نامه ای که به استانداری تسلیم کرده بودند، خواهان رسیدگی به مشکلات‌ خود شدند. آنها اعلام کردند که برخی از کارگاه‌های خبازی با خطر تعطیلی مواجه هستند و در نتیجه حدود یک سوم کارگران به خیل عظیم بیکاران خواهند پیوست. در ادامه این مباحث، در روز 18 دی ماه جلسه‌ای با حضور کارفرمایان و استاندار شهر سنندج برگذار شد، که نتیجه‌ای مثبت برای 1700 نفر کارگران خباز سنندج به همراه نداشت.

کارگران غیر متشکل و کنترل کارخانه ای بحران زده در حاکمیت سرمایه
مروری بر تجربیات کارگران شرکت چینی سازی گیلان
اشاره : شرکت چینی سازی گیلان که در سال 1353 تاسیس شده در دوران فعالیت خود با فراز و نشیب های زیادی مواجه شده است. این شرکت در اوج فعالیت خود بیش از 700 نفر پرسنل داشت، اما به خاطر عدم کفایت مدیریت و نابسامانی های موجود دچار بحران شد و در سال 81 در ردیف شرکت های ورشکسته قرار گرفت.
در سال 86 پس از مدت ها بلاتکلیفی کارگرانی که بیش از 30 میلیارد ریال حقوق و مطالبات معوقه داشته اند، طی مزایده ای کارخانه به کارگران واگذار شد و همه طبق سنوات خدمت و مطالباتشان سهام‌دار شدند و شرکت مجددا بازگشایی گشت. در حال حاضر این شرکت از نادر مراکز تولیدی است که به صورت تعاونی توسط خود کارگران اداره می شود.
” سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” برای آشنایی خوانندگان با وضعیت شرکت چینی سازی گیلان، مصاحبه ای را با یکی از کارگران این کارخانه ترتیب داده که بیش از 20 سال سابقه کار دارد. اصل ماجرا را از زبان ایشان بشنویم و این که آیا به راستی در یک سیستم با حاکمیت سرمایه، کارگران قادر خواهند بود کارخانه ای را که خود مالک آن هستند، اداره کرده و بازدهی لازم را داشته باشند؟
ضمن تشکر از شما که در این مصاحبه شرکت کردید، لطفا در ابتدا خلاصه ای از تاریخچه شرکت را برای ما نقل کنید.
شرکت چینی گیلان قبل از انقلاب با نام شرکت چینی سازی ایر پرسلان (سهامی خاص)تاسیس و در تاریخ 11/3/1353 موفق به دریافت پروانه بهره برداری به ظرفیت اسمی 1600 تن در سال گشت که از همان سال شروع به تولید نموده است. فعالیت شرکت تا قبل از پیروزی انقلاب چشمگیر نبوده و با کمتر از 50 % ظرفیت خود تولید داشته است. شرکت از تاریخ 1/1/1357 به موجب دادنامه شماره 589 مورخ 1/6/1359 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران ورشکسته شناخته شد. پس از آن این شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران تا تیرماه 1377 به فعالیت تولیدی خود ادامه داد و یکی از کارخانجات موفق و سودده بود و در تمام این سال ها خصوصا از سال 1364 به بعد بالای 85% ظرفیت تولید می نمود و ضمنا در بعضی از سنوات فراتر از مرز ظرفیت اسمی هم تولید داشته است. تعداد شاغلین از 279 نفر اوایل انقلاب به مرز فراتر از 700 نفر هم رسیده بود.
از تیرماه 1377 شرکت مستقیما زیر نظر “اداره تسویه و امور ورشکستگی تهران” بود، اما با همان مدیریت قبلی ادامه فعالیت داد و متاسفانه از نیمه دوم سال 79 به دلیل سوء مدیریت و برنامه ریزی شرکت با بحران مواجه شد. طوری که در سال 1381 این بحران به اوج خود رسید و مدیریت قادر به پرداخت حقوق کارگران نبود. در نتیجه کارخانه در تاریخ 30/10/81 با درخواست معاونت قضائی و سرپرست اداره تسویه و امور ورشکستگی تهران و با موافقت مسوولان وقت استان، ابتدا به مدت 6 ماه به طور موقت و سپس برای همیشه تعطیل شد و کلیه کارگران بدون آن که حق و حقوق‌شان که بالغ بر 30 میلیارد ریال بوده پرداخت شود، به بیمه بیکاری هدایت و از کار بیکار شدند. شرکت چینی سازی ایران یا همان پرسلان سابق اول به صورت سهامی خاص اداره می شد، یعنی مالکیت خصوصی بود و آقایان لنکرانی و کاشانچی بیشترین سهم را در آن داشتند. این دو نفر سهام‌داران عمده کارخانه بودند. در حال حاضر سهام‌داری عام است، اما با ظرفیت خیلی پایینی کار می کند و حدود 40 نفر هم پرسنل دارد.
ترکیب جنسیتی چطور بوده؟
همیشه تعداد مردان بیشتر بوده. الآن هم سه چهارم تعداد کارگرها مرد هستند.
حداقل تحصیلات چقدر ؟
سوم راهنمایی.
از اول این طوری بوده یا حالا؟
از ابتدا همین طور بوده.
چه تعداد تحصیلات عالیه دارند؟
داریم، اما تعداد خیلی محدود است. در حد مدیریت یا سرپرستی.