اشتراک eshtrak

خبری سیاسی فرهنگی! مسئولیت هر مقاله بعهده نویسنده آنست!

پرودن و آغاز آنارشيسم مدرن : نصرت شاد!

پرودن و آغاز آنارشيسم مدرن
نصرت شاد

Proudhon , Pierre � Joseph 1809 � 1865

Nushad@web.de
پدرآنارشيسم ، مخالف فمنيسم! .

مورخين سير انديشه ، يوسف پرودن را آغاز انديشه آنارشيسم مدرن در غرب ميدانند . از زمان او طبقه کارگر را پرولتاريا ناميده اند . کتاب پرفروش او يعنی » مالکيت دزدی است » حمله ای به ستون های نظم حاکم آنزمان يعنی مالکيت و حاکميت بود . او غير از کمونيسم و کاپيتاليسم ، نظام آنارشيسم را فرم سوم اداره جامعه معرفی نمود . انگلس پيرامون کتاب فوق گفته بود که آن عميق ترين اثر فلسفی است که در زبان فرانسوی تاکنون نوشته شده است . تولستوی عنوان کتاب » جنگ و صلح » خود را از آثار پرودن گرفت .
پرودن پيرامون زنان و يهوديان عقايدی ارتجاعی داشت . او ميگفت جای زن در آشپزخانه است و بايد گوش بفرمان مرد باشد . پرودن حاکميت مردهای اروپای مرکزی را در خانه و خانواده تبليغ می نمود . تروتسکی او را رابينسون کروزه سوسياليسم ناميد . ده سال بعد از مرگ پرودن کتاب » پورنو کراتی يا زنهای زمان مدرن » از ميان آثار او انتخاب و منتشر گرديد . در مورد اينکه آيا پدر آنارشيسم يک انديشمند راستگرا ، فاشيست ، و مرتجع طرفدار زمين و خون بود ؟ ، هوادارانش اشاره ميکنند که آنزمان متفکران و هنرمندانی مانند نيچه ، گوته ، مارتين لوتر ، واگنر ، شوپنهاور ، و برادران گريم نيز دارای اينگونه افکار بوده ند .
از جمله بيانات پرودن که بصورت جملات قصار، شعار روز شدند / آنارشی ، نظم است ،- مالکيت ، دزدی است ، – و خدا زشتی است ، بودند . آنزمان مارکس ، هرتسن و باکونين از جمله مطالعه کنندگان آثار انقلابی پرودن بودند . پرودن ميگفت که عدالت اجتماعی پايه آزادی است و زندگی يک تجربه و آزمايش است . او علت از خودبيگانگی کارگران در جامعه صنعتی را نيز توضيح داد و ميگفت که تقسيم کار و سيستم پولی موجب رفاه سرمايه دار و فقر مالی و روحی کارگران ميشود . در سال 1848 با روی کارآمدن لويز ناپلئون، پرودن دستگير و به سه سال زندان محکوم گرديد . گرچه در گفته های پرودن تضاد و تناقض بيشمار ملاحظه ميشود ، او توانست ولی علايق محافل اجتماعی و روشنفکری را به سه مقوله دولت ، مالکيت ، و اتوريته جلب کند . زمانيکه پرودن در سال 1840 کتاب مالکيت خود را به آکادمی پاريس تحويل داد ، کسی واژه آنارشيسم را نمی شناخت ، ولی 25 سال بعد ، در زمان مرگ پرودن ، جنبشی وجود داشت که با افتخار اين واژه دشنام گونه را عنوان معرفی خود نمود.
گرچه پرودن ، باکونين ، هرتسن ، و مارکس بعدها به راههای گوناگونی رفتند و مارکس دشمن سرسخت تئوری آنارشيسم شد ، ولی هر 4 انديشمند پرسيدند که چگونه فقر و نارضايی پرولتاريا ، مامان زايمان جامعه ای نو ميشود و راههای درست کدامند ؟ در سال 1840 صفت آنارشيست ديگر مترادف هرج و مرج و بی قانونی و بی نظمی نبود . آنارشيستها ميگفتند که دولت طبقاتی و تقسيم نابرابر کالا ، منبع هرج و مرج در جامعه است . گرچه امروزه گروهی او را پدر سنديکاليسم آنارشيستی ميدانند ، گروه ديگری او را پدر جامعه شناسی مدرن و يکی از نظريه پردازان مقوله های فدراليسم و جنبش تعاونی بشمار می آورند . پرودن آنزمان دگماتيسم مارکسيستی را پيش بينی نمود و خطر روی کارآمدن يک ديکتاتوری کمونيستی را گوشزد نمود . بعد از مرگ او در سال 1865 جنبش چپ اجتماعی ميان دو گروه سوسياليسم دمکراتيک و سوسياليسم اتوريته تقسيم گرديد.
امروزه اشاره ميشود که آنزمان در آرزوی انقلاب ، آتش در قلب آنارشيستها شعله ميکشيد . آنان ميگفتند برای جلوگيری از حاکميت زورگويی جديد ، بايد آزادی پايه عدالت اجتماعی گردد . پرودن ميگفت نه بر اثر تقسيم غيرعادلانه مالکيت ، بلکه در ذات مالکيت ، ريشه قدرت و زورگويی وجود دارد چون آن خود دزدی است . او توصيه ميکرد که انسان بايد آزاد باشد تا بتواند ميان کمونيسم و آلترناتيو ديگر ، يکی را انتخاب کند و فرد بايد در خدمت علائق و منافع جامعه باشد . شعار آنارشی ، نظم است ، موجب معروفيت پرودن بعنوان پدر آنارشيسم مدرن گرديد . پرودن چون روش مبارزه سياسی پارلامنتاريستی را بورژوايی ومخالف پرولتلريا ميديد ، گفت به محض اينکه وارد مجلس فرانسه آنزمان شد ، متوجه گرديد که رابطه اش با تودهها قطع شده . اين يک تجربه فلسفی برای آنارشيسم برای هميشه گرديد .
از جمله آثار پرودن در زمان مرگ ، 40 عنوان کتاب ، 4 جلد مکاتبات با مبارزان اجتماعی ، و 11 جلد يادداشتهای گوناگون بودند . دو کتاب مشهور ديگر او ، » اعترافات يک اتوپيست » و » حضرت موسی » است که آنزمان جايزه ای فرهنگی گرفت . پرودن ناشر روزنامه ای با تيراژ 40000 نيز بود که آنزمان يکی از پرخواننده ترين نشريات اروپا بود .
غير از پرودن ، از جمله انقلابيون دهه 40 قرن 19 ، آلکساندر هرتسن ، مارکس ، و ميشائيل باکونين بودند که در باره ديالکتيک هگل بحث ميکردند و به طرح سئوالات استراتژيک انقلابی می پرداختند . گرچه هر سه نظرات گوناگونی داشتند ولی آشنای مشترکی بنام پرودن و کتاب مشهورش » مالکيت » داشتند .مارکس يکی از مهاجران سياسی دهه 40، خود را آنزمان » ژورناليست سياسی » ميدانست . پرودن در محافل سوسياليستی با چارلز فوريه ، سوسياليست تخيلی آشنا گرديد . امروزه اشاره ميشود که پرودن يک آنارشيست تجربه گرا ميان فلسفه و آزمايش ، مشهوريت و زندان ، اميد و شکست ، بود . چون پرودن يک فيلسوف سيستماتيک نبود ، او مورد انتقاد شديد مارکس ؛ فيلسوفی با انظباط و مخالف هرج و مرج فکری ، قرار گرفت .
پيره يوسف پرودن ميان سالهای 1809-1865 در فرانسه زندگی نمود . او اصل و نسبی معمولی و فقيرانه داشت و در مسائل نظری ، خودآموز بود و از نظر شغلی سالها کارگر چاپخانه بود . کله شقی و لجاجت او را بدليل اجداد کوه نشين اش ميدانند . وی در سالهای کار چاپ ، با آثار آته ايستی آتشينی آشنا گرديد . وی گرچه استراتژی های مختلفی را آزمايش نمود ولی هيچگاه يک تاکتيک گرای کار آزموده نبود .
بعد از مرگ او ، پرودن گرايی در کشورهای آلمان ، انگليس ، آمريکا ، فرانسه ، ايتاليا ، مکزيک ، و روسيه ، يک جنبش عمومی شد . امروزه باکونين را از جمله شاگردان او و مارکس را يکی از مخالفان سرسخت او بحساب می آورند . مارکس در رابطه با کتاب » فلسفه فقر » پرودن ، کتاب » فقر فلسفه » را نوشت و مدعی شد که پرودن در تئوری اجتماعی مبارزی غيرعلمی است . پرودن در جواب مارکس نوشت که او در هر زمينه ای پيش از مارکس در باره مسائل اجتماعی انديشيده است .
استالينيست ها در دانشنامه های خود پرودن را يک آنارشيست و سوسياليست خرده بورژوا معرفی نمودند که در کتاب شاهکارش يعنی کتاب مالکيت ، سرمايه و زمينداری را دزدی ميداند . آنها ادامه ميدهند که آنارشيستها در مقابل کمونيستها ، نماينده يک جامعه ايده آليستی فردگرايانه هستند که در آن توليدکنندگان کالا، بدون جريان پول ، و وام بانکها، بدون سود است ، آنارشيستها در مخالفت با هرگونه اتوريته، مخالف مبارزه طبقاتی سازماندهی شده و يک قدرت سياسی پرولتری هستند ، مارکس کوشيد تا در کتاب فقر فلسفه اهداف اتوپيستی و ارتجاعی آنان را افشا کند ، ناتوانی و بی اعتباری پرودن گرايی بعنوان يک ايدئولوژِی خرده بورژوايی دوران بحران در جامعه بورژوايی تا زمان حال اثبات شده است .

27 آبان 1389 02:17
http://www.roshangari.net/as/sitedata/20101118004739/20101118004739.html

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اطلاعات

این ورودی در 21 نوامبر 2010 بدست در اشتراک - eshtrak فرستاده شد.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: